(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong lời kết khi viết về cuốn “Lại thằng nhóc Emil” ở tuần trước, chúng tôi đã nhắc đến việc từ khi ra mắt khán giả, chú nhóc Emil và cô nhóc Pippi Tất dài trong cuốn truyện cùng tên là bộ đôi sứ giả được yêu mến nhất của tượng đài văn học thiếu nhi Thụy Điển, Astrid Lindgren.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7myrhu5hKw4Nx4buQ4buI4buERHHhu5LEkMOB4buSceG7kuG7mMOa4bqo4buSccSCReG6qOG7mOG7kXHigJzDg8SQ4buz4buERHFTReG6qMODcUThurhx4buOxJDhu69FceG7jsSQw4lx4buQ4buew4Nx4bqu4bqqceG7hk7hu4Rx4buG4bqk4buE4oCdxqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5tlw5RG4buERHHhu4ZPRXHhu4Dhuqbhu5Jx4buAxJBFcVNF4bqm4buScVPhuqxxw4Phu5jhu4jhu4Rx4oCcN+G7rUVx4buSxJB54buERHHhu4TEkEfDg3E64buCReG7huKAnXHDknHhu5Lhu5hB4buEceG7ksOU4buiTsOD4buRccODxJDhu5Thu4REceG7kuG7ikVx4bqudnHhu4TEkHjDg3Hhuq7huqbhu4RxU0XhuqjDg3Hhu5Lhu6Bx4buAxJBFccOU4bupceG7gnjhu5Jx4buAxJDhu6vhu4RxREXhu6/hu5Fxw4PEkOG7lHHhu4TEkEfDg3E64buCReG7hnFT4buxccOD4buKceG7hMSQR8ODcWJF4buO4buORXFl4bu54buSccSC4buxRXHhu5LDlEbhu4REccOD4buY4buI4buEceG7ksOU4buYw5rhuqjhu4Rxw4Phu5bhu4REceG7kuG6pOG7hHHhu4bhu7Fx4bqiSnHhuq7hu4pFceG7kOG7nnFEReG7r3Hhuq7hu6LDk8ODccOa4bqk4buYceG7guG6puG7hHHhu4TEkOG7ueG7knHDg+G7muG7qXHhu5Lhu6LDk+G7hERx4bqu4buxRXFTd+G7hHHEkEnDg3Hhu5LEkEXhuqbhu5hx4buExJBFcWXEkMagw5pxP0Xhuqrhu4Thu5Fx4buo4buQ4buSw5RFxIJxN0Xhu4TEgkTDlOG6sOG7hOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wxILhu5LEkOG7mOG7guG6onFFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7Vx4bulcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7VxxalycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R1cuG7pS9z4bun4bunxIJ0c8O6w7pzw7rFqeG7knXGsMO6deG7huG7pS3hu6Xhu5Phur7hu45EcHHhu6nhu4bhu5JucCrhu5hKw4Nx4buQ4buI4buERHHhu5LEkMOB4buSceG7kuG7mMOa4bqo4buSccSCReG6qOG7mOG7kXHigJzDg8SQ4buz4buERHFTReG6qMODcUThurhx4buOxJDhu69FceG7jsSQw4lx4buQ4buew4Nx4bqu4bqqceG7hk7hu4Rx4buG4bqk4buE4oCdcHFURcSC4buSxJBucOG7pXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMWpcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m+KAnGJF4buO4buORXFl4bu54buSccSC4buxReKAnXHhu4bhu7Fx4buCSuG7knHDg+G7q0Vx4buS4bqk4buEceG7huG7rXHhu4bhu5bhu4REceG7hEThu6nDmnFTTkVxw4PEkMOJ4buExJBx4buS4burw4NxREXhu6/hu5Fxw4Phu4px4bqi4bq2cVXhu5jhu7nhu5JxxJBF4bqo4buEceG7hEThuqDhu5hx4buExJBF4bqk4buEcVPhu7Fxw4Phu55x4buSxJDhuqZx4bquRXFT4buxRnHhu5Lhu6Dhu4REceG7ksOU4bup4buERHFTReG6puG7knHDg+G7muG7qXHhu4TEkOG7sXFTd+G7hMO1ceKAnDl34buCcXPGsMO6c+G7kXE24bupw5RF4buE4buRccODRuG7hHFE4burRXHhuqLhu6/DmnHhu5Lhu5hLRXHDg+G7muG7qXHhu5Lhu4pF4buRceG7gnjDg3HDg8SQ4bue4buERHFTReG6pOG7gnHhu47EkEtF4buTcThMRXHhuqLhu5hLRXHhu5Lhu4hFceG7gMSQRXHhu5Lhu4pFceG7hETEqEVx4bqi4bqk4buEcURF4buiT+G7hEThu5Fxw4NG4buEceG6ouG6tnHhuq7huqzhu5hx4buEeeG7hHHhu4Thurhx4oCc4buC4bqyceG7gOG6qnHhu4JK4buSccOD4bu34buYccODxJDhu5jDmuG6qOG7hHHhuq5FceG7guG6suKAneG7k3E4SuG7knHhuqLhu5hLRXHhu5Lhu4hFceG7hEnhu5Fx4buQ4bup4buYceG7gMSQRXHhuq52ccOD4but4buEceG7kOG7rcODxJBxU+G7iOG7hOG7kXHhu5Lhu4pFccSQw41FceG7huG7rUVxNuG7qcOUReG7hMO1ceKAnDjhurJx4buA4bqqcUThurhx4bqi4bu3w5pxREVPceG7hMSQ4bq84oCdcVPhu7Fxw4NG4buEceG6ouG6tnHhuqLhu69Gw7Vx4oCcNuG6qnFT4bqsceG6ouG7reG7hHFiReG7juG7jkVxZeG7ueG7knHEguG7sUXigJ3hu5NxNuG7qcOUReG7hHHhuq52ceG6osOB4buSccOU4bupccOD4burRXHhu5LhuqThu4Rxw4Phu4px4bqi4bq2ceG7hEThu6nDmnHhu5Lhu61FceG6rkfhu5Fx4buEROG7qcOaceG7huG7lMODceG6rkfhu5NxKkjhu4Rx4buS4buKReG7kXHhu5Lhu4pFceG6rnZx4buAxJDhu4rhu4REccSQw41FcWJF4buO4buORXFl4bu54buSccSC4buxRXHhu4bhu7Fx4bupReG7k3Fl4buKRXHDg+G7nnHhu5LEkOG6pnHhuqJ44buSceG6rkHhu5hxw4Phu7fhu5hxw4PEkOG7mMOa4bqo4buE4oCd4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5to4buxceG7ksSQ4bqmceG7huG7seG7kXHDg+G7inHhu4TEkEfDg3Hhu4RLRXHhu5JF4bqm4buERHHhu4TEkOG7ueG7knFT4buxceG6ruG7osOTw4Nxw5rhuqThu5hx4buC4bqm4buEceG7hMSQ4bu54buSceG7ksSQ4bqmcURFTkVxLXFiReG7juG7jkVxZeG7ueG7knHEguG7sUVxw5Thu6lx4bquT0Xhu5Fx4buGQeG7hHHhu4bhu6LDk+G7knFEw73hu45xROG7jHHhu5LEkEXhuqbhu5hx4buExJBFccOSccawcnHhu4Thu6JOw4Phu5FxU05FceG7p3Hhu4ZB4buEceG6ouG7ok7Dg3Hhu5Lhu6Bx4buExJBS4buERHHhu5LDlOG7qeG7hERx4buQ4burw4PEkHFT4buxRnHhu4Lhu7Hhu4Rx4buv4buExJBx4buExJDDjeG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZeG7oHHhuqLhu6lGcURFT+G7kXHDg+G7inHhu4TEkEfDg3HDg0dx4buC4burRXHhu5JHw4Nx4buC4bux4buYccOD4buxccOU4buI4buS4buRceG7gsO94buSceG6rkHDmnHhu5Lhu7Hhu4Rx4buExJDhu6nhu4REcVPhu7Fx4buAxJDDjeG6sHHhuq7huqbhu4Rx4buETEVxw4NHceG7ksSQ4bqqceG7hMSQ4bu5w4Nx4bqu4buiw5PDg3HDg+G7r3Hhu4JK4buSccODRuG7hHHhu4REUOG7qXHhu4Thu7HDmnHhuq52ceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rxw4Phu6/hu4JxxJDhu57hu4REceG6rknDg3Hhu5Dhu6vDg8SQccODxJBGccSQ4bux4buERHHhu5LDlEXhuqjhu5hx4buSxJDhuqZxxJDhuqhx4buSxJBF4bqm4buYceG7hMSQRXHhu5LDlOG6pOG7hHHhu4DEkHjhu45x4buSxJDhuqZxREVOReG7kXHhu4RE4bupw5pxw4Phu69x4buEROG7ok9FceG7hk7hu4Rxw4Phu5zhu4REceG6rknDg3Hhuq5FceG6rknDg3Hhu4bhu61FccOD4buY4buI4buEceG7ksOU4buYw5rhuqjhu4Rx4buE4buxw5px4buC4buxceG7gMSQ4buK4buERHHhuqLhu6lGcURFT3Hhu5LEkOG7ucOaccODxJDhu6vhu4Thu5NxJcOSRXHDg+G7mOG7iOG7hHHhu5LDlOG7mMOa4bqo4buEcS1x4buS4bug4buERHHDg+G7t+G7mOG7kXHhu5Lhu6Dhu4REccODxJBSceG7huG7sXHhu4TEkFLhu4REcURFSeG7knHhu4Thu6JOw4Nx4buEROG7mMSo4buEceG7guG7q+G7knHhu4bhu7Hhu4TEkHFT4bqsceG7hEThu5jEqOG7hHHhu5Dhu4jhu4REcVPhu7FxU+G6rHHDg+G7r+G7gnHEkOG7nuG7hERx4buQ4buI4buERHEtccOa4bqk4buYceG7guG6uOG7hMSQcVPhu7Fxw5rhuqThu5hx4buSxJDhu6JN4buERHHhu4JJRXHhu4RE4buiT0Xhu5NxKkjhu4Rx4buSxJDhurBGceG7hk9FceG7kuG7q8ODcURF4buv4buRceG6rkdx4buG4buxceKAnOG7hEXhuqzhu4Jx4buAw4nhu4TEkHHhu4RE4bui4buM4buERHHhu5BQceG7kOG7iOG7hETigJ3hu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2JF4buO4buORXHhu4bhu7Fx4buCSuG7knHhuq7hu57hu6lx4buSw5ThurRx4buSxJBF4bqm4buYceG7guG7qcOaceG7gnjhu4Thu5Fx4buC4bqyceG7guG7ueG7knHigJzhu5Lhu6Bx4buG4buUw4Nxw4Phu4px4bqi4bq2ccSQdsOaccODSOG7hHHhu4bhu7Fx4buCSuG7knHEkOG6uOG7hMSQccSQ4buxRXHhu5LDiXFVw4nhu5hx4buEeeG7gnHhu5LDlEbhu4REceG7hOG7ikXigJ3hu5Fxw4NI4buEceG7iuG7hERx4bqi4buIceG7ksSQ4buYw5rhuqzhu4Rx4buSw5Thu6LDkuG7hERx4buSxJDhurhx4oCc4bqi4bq6ceG6onZGccOD4buY4buI4buEcVXhu5jhu4jhu4REceG6okXhuqrhu4Rx4buC4bu54buSceG7ksOJw4PEkOKAneG7k3E5RMSQ4bq6w4PEkHHDg+G7r+G7hMSQceG6rkfhu5Fxw4PEkOG6vHHDg+G7seG7hERx4buAxJBF4bqm4buEcWJF4buO4buORXHhu5LEkOG6pOG7gnHhuqLhu6/hu4Rx4buGw4rhu4TEkHFT4buxceG7kOG7iOG7hERx4buCSuG7knHDg+G7mErDg3Hhu5Dhu4jhu4REceG7klBxxIJG4buRceG7klBx4buS4butRXHhu4Lhu7Fx4bqi4bu54buSceG7gOG7pHHhuq7hu57hu6lx4buSw5ThurRx4buE4buxRnHhuq7huqzhu5hx4buSxJDDqOG7gnHhu4DEkOG7q+G7kuG7k3Eq4buKceG6ouG6tnHhu5LEkOG7ok/hu4REceG7hERR4bupccODS3FT4bqgw5px4buC4bqycVPhu7Fx4buA4bqk4buYceG7huG6pOG7hMO1ceKAnDjhurJx4bqu4bug4buERHHhu4ZGccODxJBGccODRuG7hOG7mXEqRuG7hHHhu5JQceG7hkZx4buGReG6qOG7mHHhuq7hu6LDk8OD4oCd4buTcWjhuqxx4bqi4buI4buRcWJF4buO4buORXHhu4bhu5jhu4rhu4Rx4buSReG7hHHhu5Lhu6LDkuG7hERxU+G7sXHhu4DEkOG7s+G7hERx4bqu4bq64buExJBx4buCSuG7knHDg+G7q8ODxJBx4buS4buYw5rhuqjhu5Jx4bqu4buIRXFT4buxceG6rkHDmnHEkHbhu4TEkHHEgkXhuqjhu4Rxw5R54buERHHigJzhuqLhu4hx4buSTnHhu4bhu7FxU+G7mOG7qXHDg+G7muG7qXHEguG7t+G7hHHEguG7qXHhuq7hurDhu4TigJ3hu5NxaE5FceG7hMSQUuG7hERx4bquxKjhu4REceG6rkpFccOD4bua4bupceG6ouG7iHHhu5LDlOG6pOG7hHHhu5Lhu7Hhu5jhu5FxYkXhu47hu45FceG6rkrhu4REcVNF4bqk4buEccSQSXHhu4DEkEVx4buS4bugceG6okXhuqjhu5LDtXHigJw/4bug4buERHHhu4ZGccODxJBGccODxJDhu6vhu5jhu5NxKsSQ4bur4buYceG7klBxVUbhu6nDmnHhu5DDknHhuq7hu6LDk8OD4oCd4buTcWjhu7FxYkXhu47hu45FceG7kuG7oHHhuqJF4bqo4buSccSQSeG7kXHDlE9FceG7kuG7seG7mHHhuq7huqpxU+G6rHHDknHhu5Lhu61FccODd+G7hHElReG6qOG7knHhu5LEkFBxJeG7q+G7knHhu4TEkOG7q0Zx4buC4buxceG6ouG7iHHDg+G7inHhuqLhurZx4bqudnHhu4Lhu5jhu6lx4buExJBF4bqs4buYceG7hHfhu4Jx4buSw5Thu6JOw4Phu5FxU05FceG7gkrhu5Jxw4NG4buEceG7gMSQ4bq8ceG7kuG6pOG7hHHhu4bhu7FxxIPhu4REcTlF4buG4buQ4buQRuG7hOG7kXHhu4JK4buSccODxJDhu5Rx4buERFDhu6lx4buC4buxccOD4buKceG6ouG6tnHhu5LEkOG7ok/hu4REcVPhu6vDg3Hhu5Lhu6BxU+G7ok/hu4RxU+G7sUZxxJDhu7Hhu4TEkHHhu4bhu6nhu4REcVPhu7Fx4buEROG7osOTw4Nx4buG4butReG7kXHDg+G7luG7hERx4buCSuG7knFT4bupceG7hkVx4bquQcOaceG7hMSQUuG7hERx4bquxKjhu4REceG7kkXhuqzhu4RxU+G7seG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mzbhuqpx4buS4bugceG6ruG7t8Oa4buRceG7gkrhu5JxYkXhu47hu45FceKAnMOU4bu54buSceG6rkxFceG7gOG7pHHhu4bhu63igJ1x4buSw5TDknHhu5LEkOG7seG7hMSQceG7ksSQw41FceG7hOG7qeG7gnHDg8SQ4bu34buCccSQ4buU4buSccSQ4bupRXHhu4RE4buiT0Vx4bqi4but4buEccSQ4bux4buERHFVR+G7gnHhu4bhu7FxZcSQRuG7guG7qeG7kHFT4buxceG7qOG7hOG7hEXhu4Dhu6lxU+G7sUZx4buExJBS4buERHHDg+G7t+G7mHHDg8SQ4buYw5rhuqjhu4RxU+G7sXHhu4TEkFLhu4REceKAnMOD4buYSsODceG7jsSQReG6pOG7mHHhu4bhu6Lhu5jigJ1x4buC4buxceG7gMSQ4buK4buERHHhu4JK4buSceG6ruG7nuG7qXHhu5LDlOG6tHHhuqLhurjhu4TEkHHhu5LEkOG7ok/hu4REceG7hOG7sUZx4buS4bug4buERHHhuq7hu6LDk8ODceG7ksOU4buvRXHDleG7mOG7qeG7k3Fl4bugcVNF4bqow4NxU+G6uHHhu5Dhu6lGcWJF4buO4buORXHhuq5FcURFw4Hhu5Jx4buG4buWRXFT4buxceG7gMSQRXHhu4RE4buaceG7ksSQ4bq4ceG7huG7mOG7iuG7hHHhu5LDlOG7luG7gnHhu4DDieG7hHHhuq5B4buYcVPhu7Fx4bqu4bqqccSQw5Jx4bqu4buKRXHDg8SQ4bu34buEceG6ruG6sEZx4buS4bu54buSccSC4buxRXFE4burw4Nx4buG4bqk4buEcUThu4hF4buRceG6ruG6puG7hHFTReG6qMODceKAnOG6ouG6pOG7hHElw5Thu6nhu5BF4buGceG7gklFceG7hEThu6JPRXHhuq7huqzhu5hx4bquRXHhu4bhu61FcVNORXHhu5LDlOG7nuG7hERx4buSw5ThuqThu4Rx4bquQeG7mOG7k+G7k+G7k3Hhu5LDlOG7oHHhu4JK4buSceG7iuG7hERxREXhu7Fx4buESXHhuq5F4bqk4buEccOUxKhx4buSTkVx4buC4buew4Nxw4PEkOG6tuG7hHHhu5Dhu63Dg8SQccODxJBMceG7ksOU4bue4buEROG7k+G7k+G7k+KAneG7k3Fl4bugceG7hMSQUuG7hERx4bqiSnHhu5Dhu6Lhu5hx4buSw4Hhu45x4buIw4Phu5Fx4bqu4burccOV4buYw5nhu5FxROG7ok3hu4REceG6ouG7rcODceG7guG7sXHhuqLhu4hxYkXhu47hu45FceG7kOG7ouG7mHHhu5LDgeG7jnHhu5LDlEbhu4REceG7hMSQUuG7hERxw4PEkOG7mMOa4bqm4buEceG7jsSQReG6pOG7mHHhu4bhu6Lhu5hx4buSw5ThuqThu4Rx4bqiReG6quG7hHHhuq7hu6LDk8ODccOD4buKceG6ouG6tnHDg+G7ueG7knFT4buxRnHDg+G7q0Vx4buS4buaceG7hk7hu4Rxw4NHceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4REd+G7hHHhu4DhurZG4buRceG6ruG6puG7hHFTReG6qMODceG7ksOUw5Jx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu4TEkFLhu4REceKAnOG7hEThu6JPRXHhu5LEkOG7mHHhu4TEkMO94buS4oCdcS1xw4Phu6tFceG7hETEkOG6rHHDg8SQ4bui4bupceG7kuG7oOG7hERxVeG7mOG7ueG7knHEkEXhuqjhu4Rx4buSw5ThuqThu4Rx4buSxJDhuqZxREVOReG7k3Fo4buxceG7kuG7ueG7knHhu4TEkEXhuqThu4Thu5Fx4buSw5RG4buERHHhu5Lhu7nhu5Jxw4Phu69xw4Phu6vDg3HigJzDg+G7mErDg3Hhu47EkEXhuqThu5hx4buG4bui4buY4oCdccOD4buW4buERHHhu4RE4buiT0Vx4bqi4but4buEceG7gOG7pHHhu4bhu63hu5FxZcSQRuG7guG7qeG7kHFT4buxceG7qOG7hOG7hEXhu4Dhu6lx4buG4buY4buK4buEceG6ruG7osOTw4Nxw4Phu4px4bqi4but4buEceG6ruG6sEZx4bqu4buKRXHhu5Lhu7nhu5JxxILhu7FFceG7gklFceG7huG7lMODceG7gklFceG7hE1F4buRccSC4bux4buExJBxw4PEkEZx4buExJBS4buERHHhu4JH4buEccOV4buY4buxceG6ouG7ueG7knHhu4RET3FT4buxceG7kkXhu4TEkHHhu5Lhuqbhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XEkEbhu4Lhu6nhu5BxU+G7sXHhu6jhu4Thu4RF4buA4bupceG7ksOUw5Jx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu4TEkFLhu4REceG6ruG7nuG7qXHhu5LDlOG6tHHhu4Lhu6nDmnHhu4J44buEceG7hMSQ4bu54buSceG7ksSQ4bqmcURFTkVx4buAxJBFceG6ruG7osOTw4Nx4bquxKjhu4REccSQ4bux4buExJBxw4Phu5bhu4REccOD4buKceG6ouG7reG7hHHEkOG7seG7hERxVUfhu4Jx4buSw5RG4buERHHhu4TEkFLhu4REceG7ksOU4buvRXHhu4RExJBF4bqo4buCceG7gOG7pHHhu4bhu61x4buExJDhu7nhu5Lhu5Fx4buExJDhu6Lhu4REceG7huG7sXHhu4DEkOG7qUZx4buAxJDhu6vhu5Jxw4Phu5rhu6lx4bqi4bu54buSceG7gOG7pHHhuq7hu57hu6lx4buSw5ThurRx4buE4buxRnHhu5LDlOG6pOG7hHHhu5LEkOG6pnFEReG7qeG7hHHhu4Thu7HDmuG7k3Fl4buYS0Vx4buSxJBN4buRccODR3Hhuq7hu57hu6lx4buSw5ThurRx4buE4buxRnHhu4DEkOG7iuG7hERx4bupRnHhu6JOw4Nx4bqu4buiw5PDg3Hhu47EkEXhuqThu5hx4buG4bui4buYceG7ksOU4bqk4buEceG7gMSQeOG7jnHhu5LEkOG6pnFEReG7qeG7hOG7kXHhuq7hu6LDk8ODceG7kMOSccSQUuG7mHHDg8SQw4lxw4nhu5Jx4buG4buxceG7gkrhu5Jxw4N34buEceG7jsSQSOG7hERxw5RF4bqk4buERHHhuq7huqpx4buSxJBG4buvRXHhu4Lhu6tFceG6ouG7scOaceG6okXhuqjhu4Thu5Fx4buSxJDDgeG7knFEReG7seG7mHHDg0dx4bqu4bqqceG7guG7mOG7qXHhuqLhu7nhu5Jxw4Phu55x4buSxJDhu55xROG6uHHhu4Lhurjhu4TEkHHhu5LEkMOJw4PEkOG7kXHDg0dx4buCSuG7knHhu4DEkEZx4bquxKhxw4PEkE1FccSC4buiT+G7hERx4buExJDhu6JxU+G7inHhu5LDgeG7hOG7kXHDg0dx4buQ4buew4Nx4buAxJDDjeG6sHFT4buKceG6ruG6usODxJBxU+G7sXHhu4TEkOG7ueG7knHhu4bhu7Fxw4PEkOG7s+G7hERx4buOxJDhu69FceG6ruG6puG7hHHhu5LDlOG7ok/hu4REceG6rkVxxJBJw4Phu5Fxw4PEkOG6vHFTReG6qMODccOURuG7hERxw4PEkE1FceG7kOG7mOG7iOG7knHhu4RE4buxw5px4bqu4bqk4buC4buT4buT4buTcWJF4buO4buORXHDg0dx4buS4bu54buSccOD4buvceG6rkXhuqzhu5hx4bquR+G7kXFT4buxccOD4buKceG6ouG6tnHhu5Dhu7Xhu4Rx4buQ4bux4buERHHDg8SQReG7qXHhu5DhurRxw4Phu5hKw4Nx4buQ4buI4buERHHhu5Lhu5jDmuG6qOG7knFTT0Vxw4Phu5rhu6lx4buC4bq44buExJBxU05FceG7kuG7ueG7knHDg+G7r3HhuqLhu63hu4Rx4bqiw6hxw4Phu5rhu6lx4buC4bq44buExJDhu5NxOUThu6nDmnHDg+G7r3FTReG6qMODceG7gMSQRXHhuq52ceG7ksOUw5Jx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qeG7kXHDg0bhu4Rxw4Phu5rhu6lx4bqu4buew4NxU+G7mOG7qXE6Q8OU4bupReG7gnFl4bu54buSccSC4buxRXE/4bqoceG7hMSQ4bu54buS4buTcWjhurhx4buSxJDhuqbhu5Fxw4NHceG6ruG7nuG7qXHhu5LDlOG6tHHhu4Thu7FGceG7gMSQ4buK4buERHHhu6JOw4Nx4bqu4buiw5PDg3Hhu4JK4buSceG7hkHhu4Rx4buG4bux4buCceG6ouG7reG7hHHEkOG7seG7hERxVUfhu4Jxw4Phu5rhu6lxYkXhu47hu45FcWXhu7nhu5JxxILhu7FFceG6ruG7t+G7mOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubaOG7sXHDg+G7mOG7iEVxw4Phu5bhu4RE4buRcWJF4buO4buORXHEguG7ok/hu4REceG7hMSQ4buiceG6rnZx4buER0Vx4buG4bqk4buEceKAnOG7hsOZceG7kuG7osOS4buERHHhu5Dhu4jhu4RE4oCdccOD4bua4bupceG7kuG7ueG7knHDg+G7r3Hhu5LDlOG6tHHhurDhu4Jx4buSw5ThuqThu4Rx4buSxJDhuqZxREVORXHhu4Thu7HDmuG7kXHDlHnhu4REceKAnMODxJDhu5Thu4REceG7guG6uOG7hMSQceG7guG7mOG7iOG7hHHhu4bhu5TDg3Hhu4Thu7FGccOD4buc4buERHHhuqLhu7HDmnHDlOG7qXHhu5LDlEhxU+G7mEXigJ1xw4Phu5bhu4REceG7ok7Dg3Hhu4Lhu5jhu4jhu4Rx4oCcw4PEkOG7s+G7hERx4bqi4bupRnFERU9x4buGTuG7hHHhu4bhuqThu4TigJ3hu5Fx4oCcw4PEkOG7s+G7hERxU0XhuqjDg3FE4bq4ceG7jsSQ4buvRXHhu47EkMOJceG7kOG7nsODceG6ruG6qnHhu4ZO4buEceG7huG6pOG7hOKAnXFT4bq4ceKAnOG7hEThu6JPRXHhu4ZO4buEccODR3Hhuq7hu6LDk8ODceG7ksOUSHFT4buYRXFE4bq4ceG6ruG7t+G7mOKAneG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubP0dx4buSxJBQw4Nxw5Thu6lxw4Phu5zhu4REceG7huG7sXHhu5Lhu5hLRXHhu5LEkE1x4buS4buYw5rhuqjhu5JxU09FcVPhu7Fx4buA4bukccSCReG6qOG7mHHhu4Lhu7Fx4bqi4bu54buSceG7gOG7pHHhu6lFccOD4buc4buERHHhu4DEkOG7qUZx4buAxJDhu6vhu5Jx4bqu4buiw5PDg3Hhu4JK4buSceG7hkHhu4Rx4buSw5TDknHhu4bhu61FceG7gMSQRXFE4bu54buOceG7huG7rUVxw4Phu5jhu4jhu4Rx4buSw5Thu5jDmuG6qOG7hOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnDhu5LhurBV4buSLeG7qeG7hkVE4buEw7Vxw5RFRMSQ4buSw7Rw4bubxqHhu5Dhu5LDlEbhu4RE4bubOUThu5jDmuG6pOG7hHFixJBG4buERMahL+G7kOG7ksOURuG7hEThu5vGoS/hu47hu5s=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]