(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão năm nay, bên cạnh việc chủ động trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), huyện Nga Sơn đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự ATGT tại các bến khách ngang sông trên địa bàn.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4buX4bumMcag4bu04bumM8agw63huqzDuuG6rMag4bqt4bukPMag4bu2w5rhu7bGoOG7tD8yxqAgKcOa4bu2KcagMihVMijGoOG6pzkyKMag4bqt4bqlMzIoxqAxYlXGoDFlVcag4bu0xagzw5UvKeG7nMOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w7kjVeG7uOG7lsOUdmJVxqAxZVXGoOG7tMWoM8agMsavMcagMlXhu4NPxqDhu7QmMsag4bu24bukMinGoOG6vzw74bu2xqDhu7YpZMagQMOgMijGoOG6reG6pTMyKMag4bq1KTUyKMag4bu2KWEyKMag4bqtKTwmMsag4bqtVTzGoOG6v8OZxqDhuq17McagIDw/Mcag4bu2w6nhuqnGoDLhu6QyxqDhu4zhurThu5nhuqzhuqxL4bqs4but4buZd+G7jk/GoCnhuqnhu4M7MsagdyhVxqDhuqbDozLGoEDFqMag4buHVuG7g8ag4bu44bq7MijGoCA/xqApM+G7pOG7tilPxqDhurUpZcOjMijGoMOaMsagQOG7pjHGoOG7tOG7pjPGoOG6reG6pVnhuq3GoOG6reG6u8agw63huqzDuuG6rMag4bqt4bukPMag4bu2w5rhu7bGoOG7tD8yxqAgKcOa4bu2KcagMihVMijGoOG6pzkyKMag4bqt4bqlJjLGoEB9Vcag4bu0w5kyw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG7uOG6rSnhuqkx4bu0xqA84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU+G7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUOG7nFHhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bueUi/hu6Lhu5rhu5rhu7jhu5zhu6Lhu6Lhu5rhu6Dhu55Q4bqtUVFSUeG7mjDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7iuG7nuG7oOG7oOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhu5fhu6YxxqDhu7Thu6YzxqDDreG6rMO64bqsxqDhuq3hu6Q8xqDhu7bDmuG7tsag4bu0PzLGoCApw5rhu7YpxqAyKFUyKMag4bqnOTIoxqDhuq3huqUzMijGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDPhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQ4bucUeG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu60pw5rhu7YpxqDDouG6qVXGoOG6pzkyKMag4bqt4bukPMag4bu0PzLGoEA1xqDDuuG7pjIpT8ag4buHxajGoHcoVcag4bqsKWThu4PGoEBl4bqx4bu2xqAyKeG7qOG7tsagMinhurfGoDHhu7Dhu7bGoMOaM8ag4bq1KVUzxqDhu7bDqeG6qcagKcOgxqAgKTzGoDAmMsagQDXDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdyhVxqDhuqbDozLGoDDDmcagKeG6qeG7gzsyxqBAw6EyKMag4bu04buqMijGoOG6vyMyxqDhu7Q8LDLGoOG7tjTGoOG6reG6qeG7gz8yxqBAZeG6rzIoxqDhuq0pZOG7g8agICnDmsag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDJPxqAgP+G6rcagMmE8xqAxw6Dhuq3GoOG6p2HGoOG7h8WoxqDhu7ZkVcagKeG6qeG7gzsyxqDDuVnhuqnGoOG7r8Og4bu2xqDhur/DmcagKeG6qeG7gzsyxqDhu4ImMsagdjnGoOG7jHc8MinGoOG7k3syKeG7jsOTxqDhu5NlxIPhu7bGoOG6v8OZM8agMWJVxqAxZVXGoOG7tMWoM8agMsavMcagMlXhu4NPxqDhu5NVMsagw63huqzDuuG6rMagKeG6qeG7gzsyxqBAxajGoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcagMOG6u+G7tsagMGXhurEyKMag4bu2KcOp4bu2xqAyxq8yKMag4bqtxq8yKMag4bu2ZeG6rzIoxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDDouG6qeG7pjLGoDDhu4VPxqDhuq3huqU8LDLGoCApVTzGoEDDoTIoxqDhu7TDoMag4bu2w5rhu7bGoCg84bumPMag4bq1KcOa4bq1xqBA4bumMcag4bu04bumM8agw63huqzDuuG6rE/GoCnhu6QyxqDhu7YpP8ag4bqtKVfhurXGoDIpV+G6rcag4bqlZDzGoOG6pTPGoOG6rVU8xqAy4bukMsagKDxVM8ag4bqtKTkyKMagQGXhuq8yKMag4bqtKWThu4PDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWMeG7tiMtM+G7tCIj4bu24bqtxqDhu7goMSPhu7g8Vcag4bq/POG7uCMzxqAx4bq14bugxqA84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcag4buc4bua4buaxKhOxqApIzwoKeG6rU3GoOG7nuG7ouG7muG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li9V4bq14bq14bqnLzPhurUjMi8xI+G7uDxVL+G6rSnhuqkx4bu0TOG6teG7ijIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nlIv4buc4buaUOG7uFDhu5zhu6Dhu57hu6BQ4bui4bqtUOG7nOG7ouG7oDDhu6DDkyLhurUo4buWxqDhu7hV4bqtVS3huq3hu4PhurUj4buK4buW4bq/POG7uCMzLzHhurXhu6Dhu5bGoOG7uFXhuq1VLSMy4bu2M+G7uCPhu4rhu5bhu6Jaw4JSVMOi4bqs4bu24bu44buBw7nhuqhRw7rhuqZT4bqp4bqn4bui4buB4bu0UXcpUVrhu69R4bux4bq14butw4Lhuqfhur/hu7Qo4bqm4bql4bqkw4Lhur4zMuG7tOG7oMO64bql4buTUDDEqOG7ouG7k+G6rOG7ojDGoeG6pcSo4bui4buTMuG7tsahduG7geG7oOG6plThuqzhuqfhu4cp4buGw6Lhu6/hu4HhuqfDgsOC4buvPOG6qeG7tsOt4bqkM+G6tCDhu5nhuqwo4bql4buGMeG7r+G7gzJU4buGMuG7huG6reG7gsSo4bui4buT4bq04bul4buG4bqs4bq14buDw6114bqtdTHhu4Phu5M8MOG6plRV4buG4buV4bqp4bu2euG7seG6rOG6vuG7meG6pFUo4bq+4bqnM+G6pOG7nOG7r8O5w4Ih4buTIlPDrcSo4bui4buT4bug4bua4bqp4bugw63EqOG7nuG7lcSo4bue4buV4buWxqDhu7hV4bqtVS3huq084bqtMCPhu4rhu5bhu5bGoOG7uFXhuq1VLVXhuqUo4bqn4buK4buWUeG7mk3hu5pN4bucUVRN4bucTeG7nE3hu5xN4buc4bua4buaxKhN4buaTeG7nuG7ouG7mk3hu57hu6Lhu5rhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUw5Xhuqfhuq3huqUzMijDlOG6vjzhu7gjM03GoMO5M+G7pOG6rcagQMOgMijGoOG7tmRVxqDhu7Q/MsagQDXGoMO64bumMinGoOG7jOG7hzQxxqBUT8ag4buHxajGoHcoVcag4bqsKWThu4NPxqB3KFXGoOG6psOjMuG7jsOTw5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rCkjM8ag4bqtKWEyKMagICZPxqDhuq0zw5kyxqAp4bqp4buDOzLGoOG7tjTGoOG7nsag4bqt4bqp4buDPzLGoOG6pzkyKE/GoCAmMinGoEA8xqDDouG6qVXGoOG6v8SDPMag4bqt4bqhMijGoOG7tik8OuG6qcag4bu4w5k8xqBQUMagIDFPxqAow6ExTcag4bqmOTIoxqDDuTPhu6Thuq3GoOG7jOG6reG6ucagMijFqMag4bu0Vcag4buTw5ozxqDhur7GrzLGoEA/MsagMijFqMag4bu0Vcag4buZKT4yKcag4buX4bukPE/GoOG7tik8OuG6qcag4bu4w5k8xqDhu6JQxqAgMcag4bq/w5nGoDJhPMag4bqtPD/hurXGoOG6v8SDPMagICYyKcag4buCJjLGoHY5T8ag4bqtWzIpxqB3PDIpxqDhu5N7Minhu45OxqDhuqc5MijGoOG7r8OoMsag4buM4bqt4bq5xqAyKMWoxqDhu7RVxqDhu5PDmjPGoOG6vsavMsagQD8yxqDhu7bhur1VxqDhu6/hu6Thu7YpxqDhuqbhuqkyKE/GoOG7tik8OuG6qcag4bu4w5k8xqDhu5xQxqAgMeG7jk7GoOG6pzkyKMag4buZw5kyxqDhu4zhuq3hurnGoDIoxajGoOG7tFXGoOG7mSk+MinGoOG7l+G7pDzGoEA/Msag4bu24bq9Vcag4bqnOTIoxqDhu5nDmTJPxqDhu7YpPDrhuqnGoOG7uMOZPMag4bucUMagIDHhu47Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdygzw5k8xqDhuqVVT8agKeG6qeG7gzsyxqB3KFXGoOG6psOjMsag4bu2NTLGoOG7tjTGoDIpPDrhuqnGoOG6pzkyKE/GoCAmMinGoDIpN8ag4bq1KWPhu7bGoOG6v2PGoOG7tikzxqAyOTIoxqAyKCk8O+G6tcag4bq/w5nGoOG6tSk1MijGoOG7tilhMijGoDBj4bqtxqDhu7TFqDNPxqDhu7ZiMijGoOG6v8SDPMag4buixqDhu7Q/Msag4bqtKWThu4PGoDLDoDzGoEB9Vcag4bq/w5nGoFLGoOG7tD8yxqAgKcOa4bu2KcagMihVMijGoOG6pzkyKMag4bq1KWPhu7bGoOG6v2PGoDIp4bqpxqDhu7ZY4bqpxqBAPMagMOG7pDzGoOG7tmRVxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsagQH1VxqDhurUpZcOjMijGoOG6v8OZxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsag4bu2w5rhu7bGoCnhuqnhu4M7Mk3GoOG7rTwxxqDhuqbDozLGoOG6v8OZxqDhu4ImMsagdjnGoOG7jOG6rVsyKcagdzwyKcag4buTezIp4buOw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6vsSDPMag4bqnYcagMGXhurEyKMag4bu0PzLGoCApw5rhu7YpxqAyKFUyKMag4bqnOTIoxqAyKTw64bqpT8agMGXhuqnGoDBl4bqxMijGoDIoZeG6rzzGoOG6v8OZxqDhurUpZcOjMijGoOG6rTw7Msagw6LhuqlVxqAw4bukPMagQDkyKMagMiYyxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqBA4bumMcag4bu04bumM8agw63huqzDuuG6rMagQGXhuq8yKMag4bqtKWThu4PGoDLDoDzGoEB9VcagMOG6qTkyxqBAZeG6seG7tsag4bqo4buTd+G7lcagKeG6qeG7gzsyxqDhu7Yp4bqrxqDhuq3huqU2MihPxqDDouG6qVUyxqDhuq1WMcagMMWoMinGoEDhu6QzT8ag4bu2KVvGoEDhu6Qzw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7k1UyxqDDrTLGoOG6rTPDmTLGoMO6PFUzxqDhuq0pOTIoxqAp4bqp4buDOzLGoEDFqMag4buHVuG7g8ag4bu44bq7MijGoCA/xqApM+G7pOG7tilPxqDhu4Mm4bqpxqDhu7ZY4bqpxqDhu7bDmuG7tsagQH1VxqDhurUpZcOjMijGoOG7tilbxqBA4bukM8ag4bu2w5rhu7bGoOG6tSk1MihPxqDhu7RVMsag4bu2KeG6qeG7gyYyxqAxOTJPxqDhuqjhu5N34buVxqDhu4fFqE/GoOG6rSl9xqDhuq3huqVXMsag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7tsOa4bu2xqAw4bq74bu2xqAwZeG6sTIoxqDhu7Ypw6nhu7bGoDLGrzIoxqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsag4bqt4bqp4buDJjLGoOG6reG6peG6qeG7gzoyT8ag4bq1KeG6ocag4bu0PD8yxqDhurUpw5rhurXGoDDhuqlZ4bqtxqDhur86xqAoPFUzxqDhuq0pOTIoxqBAZeG6rzIoxqDhuq0pZOG7g8agMsOgPMagQH1VxqBAYTzGoOG6v8SDPMag4bqtWeG6tcag4bqtKSxPxqDhu7bDmsagMilWMsagMihl4bqvPMagQDw64bqpxqAgKTwsMsag4bq1KWXDozIoxqDhuq08OzLGoOG7tsOa4bu2xqDDouG6qeG7g8agQH0yKcag4bq/OsagVTLGoOG6rTPDmTLGoCBpxqDhuq0p4bqpWeG6rcag4bq/w5nGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMagIDwyKcag4bu4M1UyKcag4bq/WTLGoOG6reG7pjzGoOG6rSlk4buDxqAyw6A8xqBAfVXDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buTZcSD4bu2xqDhur/DmTPGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDPGoDLGrzHGoDJV4buDT8agKeG6qeG7gzsyxqBAxajGoOG6rcavMijGoOG7tmXhuq8yKMag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsagIDwsMcag4bqt4bqlVU/GoDIp4buo4bu2xqAyKeG6t8ag4bu2w5rhu7bGoOG7tilkxqDhurUpZcOjMijGoOG6rTw7Msag4bqtKWXhuq8yKMag4buH4bqp4buDJjLGoOG6p+G6vVXGoOG7tinDqlVPxqDhuq3huqnGoOG7tOG6ocag4bq1KWXDozIoxqDhuq08OzJPxqDhuq3huqVVMijGoOG7tH3GoEBY4buDxqBAZMag4bu2w5rhu7bGoOG7uGMyKMag4bu2Y8agMuG6oTzGoOG7tsOp4bqpxqDhuqc8MinDk8ag4bq0KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7mTkyKMagVTLGoCnhuqnhu4M7Msag4bq/w5nGoDDhurvhu7bGoDBl4bqxMijGoOG7tinDqeG7tsagMsavMijGoOG6reG6qVgyxqDhuq3huqVVT8agIDwsMcag4bqnM8Oa4bqtxqBAPDrhuqnGoCA8OzLGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMag4bu2ZFXGoOG6tSllw6MyKMag4bqtPDsyxqDhu7Q/MsagICnDmuG7tinGoDIoVTIoxqDhuqc5MijGoOG6reG6pSYyxqBAfVXGoOG7tMOZMsagw6Lhuqnhu6YyxqAw4buFw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bucU+G6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu55SL+G7ouG7muG7muG7uOG7nOG7ouG7ouG7mlHhu55S4bqt4buiUlBU4bueMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4buiVOG7nuG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhu5fhu6YxxqDhu7Thu6YzxqDDreG6rMO64bqsxqDhuq3hu6Q8xqDhu7bDmuG7tsag4bu0PzLGoCApw5rhu7YpxqAyKFUyKMag4bqnOTIoxqDhuq3huqUzMijGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDPhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQ4bucU+G7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5TDueG6qeG7gzsyxqB3KFXGoOG6psOjMsagKTw7Msag4bu2NMagUsag4bu0PzLGoEA1xqAyKFUyKMagQFUyKMagKTPhu6Thuq3GoEDDoDIow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7l8OhMijGoOG7tik+xqDhuqzhuqV9MinGoOG7rSnhu6jhu7bGoMO54bqpVzJPxqDhu5kpZMag4bqtfeG7tinGoOG6qOG7k3fhu5XGoOG7h8WoxqB3KFXGoOG6rClk4buDT8ag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtTcag4bqs4bqlJjLGoEB9Vcag4bq/w5kyxqDhu4fFqMag4bu2NMagMcOg4bqtxqDhu7Q/MsagQDXGoMO64bumMinGoOG7jOG7hzQxxqBUT8ag4buHxajGoHcoVcag4bqsKWThu4Phu47GoEBVMijGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKE/GoEBW4buDxqAww5nGoOG7tD8yxqDhurUpw5nGoOG6reG7pDFPxqDhurUpY+G7tsag4bq/Y8agMinhuqnGoOG7tljhuqnGoEA8xqAw4bukPE/GoOG7tOG6qTkyxqDhu7TDmjLGoOG7tmRVxqB3KVYyxqDhu7hWMsag4buixqDhu4fFqMagdyhVxqDhuqwpZOG7g8ag4buMdyhVxqDhuqbDozLhu47GoOG6v8OZxqDhu5dVxqDhu6/DoOG7tsag4buMw7lZ4bqpxqDhu6/DoOG7tuG7jsOTxqDhuqzhuqXhuqkyKMag4bu0ezIpT8ag4bu2NMagICkz4bumMijGoOG6v8OZPMag4bu2KWPhu7bGoOG7tinhuqnhu4M/Mi8yKMOZ4buDT8agMeG6ozzGoOG7tinhuqnhu4M/Msag4bqtYTzGoEBVxqDhu5zhu6LGoDIoZeG6rzzDk8ag4buXLMagQOG7pjHGoOG7tOG7pjPGoMOt4bqsw7rhuqzGoEBl4bqvMijGoOG6rSlk4buDxqAyw6A8xqBAfVVPxqDhu4fFqMagdyhVxqDhuqwpZOG7g8agQMWoxqBAw53hu4PGoDHhu6QyKcag4bqt4bqp4buDJjLGoOG6reG6peG6qeG7gzoyT8ag4buDJuG6qcag4bu2WOG6qcag4bu2KWTGoOG7tD8yxqBANcag4bqt4bqlVTIoxqDhu7R9xqBAZMag4bu2w5rhu7bGoOG6rSk8P+G6rcag4bu0fcag4bu2w6nhuqnGoOG6pzwyKU/GoOG7tsOp4bqpxqBA4buoMU/GoDIp4buo4bu2xqAyKeG6t8agICnDmuG7tinGoOG7tilX4bq1xqApw5kyKcagw6Lhuqnhu4PGoEB9MinGoEDhu6YxxqDhu7Thu6YzxqDhuq3huqVZ4bqtxqDhuq3hurvGoMOt4bqsw7rhuqzGoCApPMag4bq3xqDhuq3huqUmMsag4bq1KcOZw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pWXhurcyKMag4bq1KTUyKMag4butPDIpxqDhuq0/xqAp4bukxqDhuq1YMijGoCnhuqnhu4M7MsagdyhVxqDhuqbDozLGoOG7r2XhuqnGoOG6vsavMsagw7nhu6Y8T8ag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtTcag4buTJjLGoOG7tuG7pDIpxqDhu7bDmuG7tsag4bu0PDsyxqDhurUpw5rhurXGoOG7tOG7pjPGoEDhu6YxxqDDreG6rMO64bqsxqBAZeG6rzIoxqDhuq0pZOG7g8agQMWoxqDhur/DmcagQFUyKMagQGXhurHhu7bGoOG7tsOa4bu2xqDhu7ZX4bq1T8ag4bu2w5rhu7bGoDIow5kyKU/GoDDhurvhu7bGoDBl4bqxMijGoOG7tinDqeG7tsagMsavMijGoOG6rT7hu7YpxqDhu7bhurvhu7bGoOG6reG6pTwsMsagIClVPE/GoEBhPMag4bq/xIM8xqDhu7bDmuG7tsag4buHxajGoOG7tjTGoOG6tSllw6MyKMag4bqtPDsyxqDhu7Yp4bq3xqAgKcOa4bu2KcagMihVMijGoOG6pzkyKE/GoCnhuqnhu4M7Msag4bqtPD/hurXGoOG6rWPhu7bGoOG6rcavMijGoOG7tmXhuq8yKMag4bu2w5rhu7bGoOG7tDw7Msag4bq1KcOa4bq1xqAgPCwxxqDhuq3huqVVT8agKDzDmjHGoOG6p8Oa4bqtxqDhuq0p4bqvPMagKeG7pDLGoEDGrzIoxqAgPCwxxqDhu7ZkVcag4bq1KWXDozIoxqDhuq08OzLGoOG7tinhurfGoCApw5rhu7YpxqAyKFUyKMag4bqnOTIow5PGoOG7l2E8xqDhur/EgzzGoOG7tsOa4bu2xqDhurUpZcOjMijGoOG6rTw7MsagQMWoxqApP+G6rcagKeG7pDLGoEDGrzIoxqAgPCwxxqApM+G7sOG7tsag4bu2KeG6qcOdMsag4bu0fcagKT/huq3GoCnhu6QyxqDhurUp4bumPMag4bqtKTkyKMag4bu0w5ozxqDhu7YpM8ag4bqm4bq3xqDDuuG6rOG6vuG6rMagQCzGoOG7tjTGoCA/xqApM+G7pOG7tinGoCA8LDHGoOG6reG6pVXGoCg8VcagKeG7pDLGoEDGrzIoxqAgPCwxxqDhu7YpM8ag4bq1KWXDozIoxqDhuq08OzLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w63huqnhuq0pM+G6peG7lsOU4bqs4bqk4bqod8O6xqDhu6/hu6HDlS/hurXDlA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]