(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối ngày 10-9, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm TNT tổ chức chương trình “Vui hội trăng Rằm năm 2022” nhằm giúp các trẻ em mồ côi có một cái Tết đoàn viên thật ấm áp, đủ đầy.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bq6XSJb4bu44bu24buo4bq84bupOuG7tuG7hFtN4bu24buo4buE4buxw5oi4buE4buxWyDhu7bhu6jhu4Qi4buqIOG7hDzhu4Thu5FN4bu24buo4buEIltT4buE4bur4buV4bur4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG3hu7hM4bq6L10iW+G7uOG7tuG7qOG6vOG6ui/hu6pH4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe21QS+G7nuG7guG6vOG7sSbhu7Dhu4Thu7bhu6hN4bqj4buER0YtSkThu4Thu5FN4bu24buo4buEIltT4buEUOG7tOG7hOG7q+G7leG7q+G7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4Thu6DDk+G7hHvhu6om4buw4buE4buqKXvhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7FbIOG7tuG7qOG7hCLhu5Lhu7Thu4Thu7Hhu5nhu7Hhu4QiO+G7hOG7ouG7qjbhu6Lhu4Thu6Lhu6o1LuG7tuG7qOG7hCJb4buu4bu24buq4buE4oCcw4Eg4buw4buE4buqOuG7sOG7hCJbw5Lhu7bhu6jhu4Thu6nhu47hu7Thu4Thu7bDkuG7tOG7hEhGSEjigJ3hu4Thu7bhu6rhu47hu7Thu4Thu6jhu7Awe+G7hOG7okzhu6Lhu4QiW1Phu4RQ4bu04buE4bu0P+G7hOG7oirhu7Dhu4Thu6JA4buE4bu0OiLhu4Thu6JM4buw4buE4buxw5oi4buE4bug4bu4TeG7tuG7hMOh4buwVeG7tuG7hCLhu6rhu5Yi4buE4buY4bu04buETHtE4buE4bugM+G7hOG7oOG7lOG6o8SQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buER0ZGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4zhu4pGe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hISeG7ii9HSknhu57hu4pISEhJSEYiw4xHSuG7ikjhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgkfDjeG7iOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu6k64bu24buEW03hu7bhu6jhu4Thu7HDmiLhu4Thu7FbIOG7tuG7qOG7hCLhu6og4buEPOG7hOG7kU3hu7bhu6jhu4QiW1Phu4Thu6vhu5Xhu6vhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbeG7uEzhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gkdGRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4zhu4pG4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7sU7hu7Dhu4Thu6Dhu5LhuqNE4buE4buiTOG7ouG7hFDhu7Thu4Thu7bhu6ok4buE4buiMeG7tuG7qOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu57hu65E4buE4buiTOG7ouG7hOG7tFJE4buE4buiTOG7ouG7hOG7ouG7liDigKbhu4Thu6Ix4bu24buo4buE4buiTOG7ouG7hOG7nE7hu7bhu4Q84buE4buxWyDhu7bhu6jhu4Qi4buS4bu04buE4bux4buZ4bux4buE4bugw5Phu4Thu6A1KeG7ouG7hHvhu6pM4buE4buiLOG7hCJbKuG7tuG7qOG7hCJbw5Lhu7bhu6hE4buE4bqhUOG7tOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7RN4bu24buE4bu0MEvhu4Thu7Lhu5Lhu7bhu4TDoSDhu7Dhu4Thu7bhu6o64bu24buEw6FN4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hCLhu7DDmiLhu4Thu7Qy4bui4buEw6HDkuG7tuG7hOG7tuG7qOG7quG7pOG7hOG7oMOV4bui4buEXeG7jOG7osSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buER0ZGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buE4buK4buK4buIe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hISeG7ii9HSknhu57hu4pISEjDjUhIIsSoxKjhu4rDjUbhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDguG7iEdG4buC4buES+G7siLDguG7guG7qTrhu7bhu4RbTeG7tuG7qOG7hOG7scOaIuG7hOG7sVsg4bu24buo4buEIuG7qiDhu4Q84buE4buRTeG7tuG7qOG7hCJbU+G7hOG7q+G7leG7q+G7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4Rt4bu4TOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCR0ZGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4Lhu4rhu4rhu4jhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq8beG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7tk3huqPhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6Lhu6pX4buE4buoQHvhu4R74buq4buU4bu24buE4bu0S+G7tuG7qOG7hOG7oMOa4bu24buE4bui4buq4bu44buE4buiTOG7ouG7hFDhu7Thu4Thu7Q6IuG7hOG7okzhu7Dhu4Thu7HDmiLhu4Qi4buq4buww5og4buE4bu24buq4buw4buEw6Eg4buw4buEw6FTROG7hF0g4bu04buEw6Hhu5ThuqPhu4Thu7RN4buE4buiI+G7tuG7hOG7tuG7qjXhu4Thu7Q6IuG7hOG7sijhu7Dhu4Thu6A64bu24buo4buEw6Hhu7BV4bu2ROG7hDPhu7bhu6jhu4Thu6o64buEw6HDmeG7hCLhu7Dhu7bhu6rhu4Qi4buq4buU4bu24buEIuG7uOG7hOG7siHhu7ZE4buE4buo4buwMHvhu4Thu6JM4bui4buEUOG7tOG7hMOhNSki4buEfSBL4buE4bu0w5Xhu6Lhu4Thu6JP4bu0ROG7hCI44buEIuG7sOG7tuG7hOG7qi7hu7bhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hOG7oiA64bui4buEXSbhu7bhu6jhu4TDoU3hu4Thu6ojS+G7hOG7tuG7quG7lnvhu4TDoSHhu7Dhu4Thu6I64bu24buo4buE4bugP+G7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buER0ZGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4zhu4pJe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hISeG7ii9HSknhu57hu4pISEhKScSoIsONxKjDjUrDjeG7skbEkFl74buo4bqqW8OCSMOMR+G7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu6k64bu24buEW03hu7bhu6jhu4Thu7HDmiLhu4Thu7FbIOG7tuG7qOG7hCLhu6og4buEPOG7hOG7kU3hu7bhu6jhu4QiW1Phu4Thu6vhu5Xhu6vhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbeG7uEzhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gkdGRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4zhu4pJ4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7k1Lhu4Thu5FV4buE4bux4buqVuG7hOG7seG7lOG7tkThu4Thu7bhu6pN4buEXSbhu4TDjEThu4Thu5FN4bu24buo4buEIltT4buE4bur4buV4bur4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG1AS+G7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7nOG7sMOaIkLhu4Thu6tLIOG7hEjhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4Thu4Hhu5XDgW7hu4ctR0rhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4QiO+G7hOG7ouG7qjbhu6Lhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7tlXhu7bhu4QiN+G7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7tuG7qE3huqPhu4Thu7ZL4bqj4buE4bu0PeG7sOG7hOG7tuG7qDUo4buw4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu5FN4bu24buo4buE4bugw5kg4buE4buqTOG7uOG7hOG7qjbhu6Lhu4Thu6Lhu6ogxqDhu7bhu4Thu5xW4buE4bui4buq4bu44buE4buiTOG7ouG7hOG7ouG7uOG7tuG7hOG7tDoi4buE4buiTOG7sOG7hOG7scOaIuG7hOG7sVsg4bu24buo4buEIuG7qiDhu4Qi4buq4buWIuG7hOG7ouG7qiDhu4Thu6BM4bu4ROG7hMOhIOG7sOG7hMOhU+G7hMOhTeG7hOG7oOG7lOG7tOG7hOG7mOG7tMSQ4buE4buBTOG7ouG7hOG7ouG7uOG7tuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4buRTeG7tuG7qOG7hOG7oMOZIOG7hFvhu5gi4buEe+G7quG7mOG7tuG7hMOd4buqPOG7sEThu4Qi4buq4bus4bui4buq4buEIuG7qjDEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hEdGRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOM4buKRnvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISEnhu4ovR0pJ4bue4buKSEhIw43DjcSoIuG7ikfhu4rhu4jhu4rhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgkdHSeG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu6k64bu24buEW03hu7bhu6jhu4Thu7HDmiLhu4Thu7FbIOG7tuG7qOG7hCLhu6og4buEPOG7hOG7kU3hu7bhu6jhu4QiW1Phu4Thu6vhu5Xhu6vhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbeG7uEzhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gkdGRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4zhu4pG4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vG3hu47hu7bhu6jhu4Thu7bDkuG7tEThu4Thu6I24buE4bugw5rhu7bhu4Qi4buqTOG7tuG7qOG7hOG7sUzhu7Thu4Thu5Lhu7Thu4Thu7JW4bui4buqROG7hOG7okzhu6Lhu4Thu5xO4bu24buE4bu24buqJOG7hOG7sk7hu7Dhu4Thu6pM4bu44buE4buqNuG7ouG7hOG7ouG7qijhu4Thu6Ap4buw4buE4bugNSnhu6Lhu4TigJzDgSDhu7Dhu4Thu6o64buw4buEIlvDkuG7tuG7qOG7hOG7qeG7juG7tOKAncSQ4buE4buDw5Xhu6Lhu4Thu5zhu7Dhu6QiROG7hOG7scOaIuG7hCJbIOG7tuG7qOG7hCLhu6og4buEIk7hu7Dhu4Thu6JM4bui4buE4buRTeG7tuG7qOG7hCJbU+G7hFDhu7Thu4Thu6vhu5Xhu6vhu4Thu5xL4bu44buE4buo4buwKOG7hOG7ojThu7bhu6jhu4Thu7ZM4bu44buE4bu24buq4buw4bukIuG7hMOhTeG7hOG7okDhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4Thu6rhu7hOIuG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4TDo+G7hOG7tuG7qOG7qlhLxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4RHRkZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4TDjOG7ikl74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhJ4buKL0dKSeG7nuG7ikhISUZGw4wiR8ON4buKSUbhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgkpI4buK4buC4buES+G7siLDguG7guG7qTrhu7bhu4RbTeG7tuG7qOG7hOG7scOaIuG7hOG7sVsg4bu24buo4buEIuG7qiDhu4Q84buE4buRTeG7tuG7qOG7hCJbU+G7hOG7q+G7leG7q+G7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4Rt4bu4TOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCR0ZGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjOG7iknhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84burSyDhu4RI4buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu55W4bui4buq4buE4buc4buk4bu24buq4buE4buB4buVw4Fu4buH4buE4oCT4buER0pE4buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu7ZL4bqjROG7hOG7ssWo4buE4buqOuG7sOG7hCJbw5Lhu7bhu6jhu4Thu6nhu47hu7Thu4QiTuG7sOG7hOG7kU3hu7bhu6jhu4QiNS7hu7bhu6jhu4Thu6Am4buw4buE4bugS+G7hOG7nk7hu7bhu6hE4buE4bu24buq4buww5kg4buE4buq4bu4TiLhu4Thu6A64bu24buo4buE4bugw5Phu4QiTuG7uOG7hFtL4buE4bu0OiLhu4Rd4buS4bu24buE4bui4buqLuG7sOG7hOG7sk3hu7bhu6rhu4Thu7RO4bu24buqROG7hOG7nDvhu4Thu6zhu6Lhu6rhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6JM4bui4buEUOG7tMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bqzICLhu6rhu7hb4buC4bq84bq6XSJb4bu44bu24buo4bq8beG7uE3hu7Dhu4Thu7Hhu6og4buE4oCT4buEbeG7uE3hu7bhu6jhu4Thu4Mq4bu24buo4bq6L10iW+G7uOG7tuG7qOG6vOG6ui974bq8

Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]