(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối ngày 10-9, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm TNT tổ chức chương trình “Vui hội trăng Rằm năm 2022” nhằm giúp các trẻ em mồ côi có một cái Tết đoàn viên thật ấm áp, đủ đầy.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41JODk3LDvhu7TDjeG7tVs7Szfhu5g74bu0S+G7uVY5S+G7uTdhO+G7tEs54bu2YUszS3Dhu5g74bu0Szk34buwS+G7t3Phu7dL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ks4buSSS84OTcsO+G7tMONSS/hu7ZNw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buZxq/hu5Dhu6ZKw43hu7l74bu4Szvhu7Thu5jhuq1LTUwtw5Thu4JLcOG7mDvhu7RLOTfhu7BLxq86S+G7t3Phu7dL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQS8WoxqBLNeG7tnvhu7hL4bu2MjVLw6Iw4bu4S+G7uTdhO+G7tEs5UTpL4bu5cuG7uUs5XUvhu6Thu7bhuq/hu6RL4buk4bu2xIMgO+G7tEs5NyM74bu2S+KAnMOCYeG7uEvhu7Zb4bu4Szk34buaO+G7tEvhu7Xhu6I6Szvhu5o6S05MTk7igJ1LO+G7tuG7ojpL4bu04bu4w6E1S+G7pOG7kuG7pEs5N+G7sEvGrzpLOn1L4bukPuG7uEvhu6QuSzpbOUvhu6Thu5Lhu7hL4bu5VjlLxags4buYO0vDouG7uOG7rjtLOeG7tlQ5S1I6S+G7kjXhu4JLxajhuqNLxahT4bqt4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEtNTExMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5Lhu4xMNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05OT+G7jC9Nw5RP4bum4buMTk5OT05MOcOSTcOU4buMTj9M4buEKjXhu7Thur43w4lNw5Phu45KS+G7kD85w4lK4bu1WztLN+G7mDvhu7RL4bu5VjlL4bu5N2E74bu0Sznhu7ZhSzNLcOG7mDvhu7RLOTfhu7BL4bu3c+G7t0vhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mSzhu5JKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUpNTExMSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDkuG7jExKSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw43hu7nhu5Thu7hLxahR4bqt4buCS+G7pOG7kuG7pEvGrzpLO+G7tilL4bukw6A74bu0S+G7pOG7kuG7pEvhu6Yj4buCS+G7pOG7kuG7pEs64buq4buCS+G7pOG7kuG7pEvhu6RUYeKApkvhu6TDoDvhu7RL4buk4buS4bukS8OZ4buUO0szS+G7uTdhO+G7tEs5UTpL4bu5cuG7uUvFqMagS8WoxIMy4bukSzXhu7bhu5JL4bukIks5Nz474bu0Szk34buaO+G7tOG7gkvhuqfGrzpLO+G7tuG6tTvhu7RLOuG7mDtLOsOh4buQSz9RO0vDomHhu7hLO+G7tls7S8Oi4buYSzvhu7bhurU74bu0Sznhu7hWOUs64bqh4bukS8Oi4buaO0s74bu04bu2WEvFqOG7nuG7pEs44buc4buk4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEtNTExMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BL4buM4buM4buONeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05OT+G7jC9Nw5RP4bum4buMTk5Ow5NOTjnDlcOV4buMw5NMP0zhu4QqNeG7tOG6vjfDieG7jk1MSkvhu5A/OcOJSuG7tVs7Szfhu5g74bu0S+G7uVY5S+G7uTdhO+G7tEs54bu2YUszS3Dhu5g74bu0Szk34buwS+G7t3Phu7dL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ks4buSSkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKTUxMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lK4buM4buM4buOSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsON4buZLOG7lDlLxahbO+G7tEs74buY4bqtSybhu7Y+O+G7tEvhu6Thu7YkS+G7tC41SzXhu7ZTO0s64buQO+G7tEvFqFY7S+G7pOG7tixL4buk4buS4bukS8avOks6WzlL4buk4buS4bu4S+G7uVY5Sznhu7bhu7hWYUs74bu24bu4S8OiYeG7uEvDouG7sOG7gks4YTpLw6JT4bqtSzrhu5hL4bukITtLO+G7tsSDSzpbOUs/MeG7uEvFqFs74bu0S8Oi4bu44buuO+G7gkvhuqM74bu0S+G7tltLw6JXSznhu7g74bu2Sznhu7ZTO0s5LEs/MDvhu4JL4bu04bu4w6E1S+G7pOG7kuG7pEvGrzpLw6LEgzI5SzZh4buQSzrhu57hu6RL4buk4buWOuG7gks54bq3Sznhu7g7S+G7tiA7Szk3LDvhu7RL4bukYVvhu6RLOHs74bu0S8Oi4buYS+G7tiHhu5BLO+G7tlQ1S8OiMOG7uEvhu6RbO+G7tEvFqH074bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEtNTExMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5Lhu4xPNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05OT+G7jC9Nw5RP4bum4buMTk5Ow5RPw5U5w5PDlcOTw5TDkz9M4buEKjXhu7Thur43w4lOw5JNSkvhu5A/OcOJSuG7tVs7Szfhu5g74bu0S+G7uVY5S+G7uTdhO+G7tEs54bu2YUszS3Dhu5g74bu0Szk34buwS+G7t3Phu7dL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ks4buSSkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKTUxMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5Lhu4xPSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONceG7qktw4buuS+G7ueG7tj1L4bu5Uzvhu4JLO+G7tuG7mEs4e0vDkuG7gktw4buYO+G7tEs5N+G7sEvhu7dz4bu3S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEvhu6Thu7YsS8OZ4bu4Vjnhu4BL4bu34buQYUtOSzvhu5o6S+G7pj3hu6Thu7ZLw5lYO+G7tkvhu4lzw4Lhu5XEqS1Nw5RLJuG7tj474bu0SzldS+G7pOG7tuG6r+G7pEvFqMSDMuG7pEs74buuO0s54bqxSzvhu7bhu7hXYUs74bu04buY4bqtSzvhu5Dhuq1LOijhu7hLO+G7tMSDMeG7uEs5Nyw74bu0S3Dhu5g74bu0S8WoV2FL4bu24buSLEvhu7bhuq/hu6RL4buk4bu2YVU7S8OZPUvhu6Thu7YsS+G7pOG7kuG7pEvhu6QsO0s6WzlL4buk4buS4bu4S+G7uVY5S+G7uTdhO+G7tEs54bu2YUs54bu2VDlL4buk4bu2YUvFqOG7kizhu4JLw6Jh4bu4S8Oi4buwS8Oi4buYS8WoUzpLUjrhu4RL4buJ4buS4bukS+G7pCw7Szk3LDvhu7RLcOG7mDvhu7RLxahXYUs3UjlLNeG7tlI7Sybhu7Yz4bu44buCSznhu7ZA4buk4bu2Sznhu7bDoeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BLTUxMTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OS4buMTDXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTk/hu4wvTcOUT+G7puG7jE5OTsOTw5PDlTnhu4xN4buM4buO4buMP0zhu4QqNeG7tOG6vjfDiU1NT0pL4buQPznDiUrhu7VbO0s34buYO+G7tEvhu7lWOUvhu7k3YTvhu7RLOeG7tmFLM0tw4buYO+G7tEs5N+G7sEvhu7dz4bu3S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLOG7kkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSk1MTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOS4buMTEpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7meG7ojvhu7RLO+G7mjrhu4JL4buk4bqvS8WoVjtLOeG7tuG7kjvhu7RL4bu54buSOktROks/PeG7pOG7tuG7gkvhu6Thu5Lhu6RLw5nhu5Q7Szvhu7YpSz/hu5Thu7hL4bu24buSLEvhu7bhuq/hu6RL4buk4bu2MUvFqDLhu7hLxajEgzLhu6RL4oCcw4Jh4bu4S+G7tlvhu7hLOTfhu5o74bu0S+G7teG7ojrigJ3hu4RLauG7nuG7pEvDmeG7uFg54buCS+G7uVY5Szk3YTvhu7RLOeG7tmFLOeG7lOG7uEvhu6Thu5Lhu6RLcOG7mDvhu7RLOTfhu7BLxq86S+G7t3Phu7dLw5nhu5AsS+G7tOG7uDFL4bukw6M74bu0Szvhu5IsSzvhu7bhu7hYOUvDouG7mEvhu6QuSzvhu7bhu7hXYUvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0S+G6qUs74bu04bu2JeG7kOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BLTUxMTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OS4buMTzXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTk/hu4wvTcOUT+G7puG7jE5OT0xMw5I5TcOT4buMT0w/TOG7hCo14bu04bq+N8OJw5RO4buMSkvhu5A/OcOJSuG7tVs7Szfhu5g74bu0S+G7uVY5S+G7uTdhO+G7tEs54bu2YUszS3Dhu5g74bu0Szk34buwS+G7t3Phu7dL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ks4buSSkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKTUxMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5Lhu4xPSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsON4bu34buQYUtOSzvhu5o6S+G7pj3hu6Thu7ZLw5lYO+G7tkvhu4lzw4Lhu5XEqUvigJNLTcOU4buCSzvhu5o6Szvhu5Dhuq3hu4JLP8OdS+G7tlvhu7hLOTfhu5o74bu0S+G7teG7ojpLOeG7lOG7uEtw4buYO+G7tEs5xIMgO+G7tEvFqHvhu7hLxajhu5BL4bum4buUO+G7tOG7gks74bu24bu4V2FL4bu2LOG7lDlLxahbO+G7tEvFqMagSznhu5QsSzfhu5BLOls5SzhRO0vhu6Thu7Yg4bu4Sz/hu5g74bu2Szrhu5Q74bu24buCS8OZXUtA4buk4bu2S+G7pOG7tixL4buk4buS4bukS8avOuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjUk4OTcsO+G7tMON4buZLOG7mOG7uEvhu7nhu7ZhS+KAk0vhu5ks4buYO+G7tEtqPjvhu7RJLzg5Nyw74bu0w41JLzXDjQ==

Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]