(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịp cuối năm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng, lượng luân chuyển hàng hóa lớn, thị trường diễn biến phức tạp. Nắm bắt điều đó, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm về quản lý địa bàn, tuyên truyền pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zDrTDDtcOtLSPDouG6o8Og4bqnUuG7ruG6s8OsacOt4bqjw6HDtFPhu6zFqOG7pmnDrWjhuq3huqfDoMWo4butKuG6peG7rlsq4bqt4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuZ8OsKuG6p+G7rsOi4buR4buuw63huqHhuq/hu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu64i4bqvZuG7rl3DrGXhuqPhu67huqc/4bql4bumL2nDrWjhuq3huqfDoMWo4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajhu7Hhuq9m4buuXcOsZeG6o+G7ruG6pz/huqXhu67huqfhuqHDrOG7rl08w6zhu67huqXDrCPhu65pOuG6peG7rl1qI+G7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rsOt4bqjNcOs4buuIuG7ieG6p8Og4buuw60/4bqnw6BU4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu67DosOsKOG6p+G7rl3huqHDrMO0OeG6p+G7ruG6oSThuqfDoOG7ruG6oeG6qSPhu67DouG6v+G6p1Thu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7riLhuqNh4bqn4buuW+G6ozbhuqfhu65m4bqhbV3hu67DrSVmVeG7ruG6pjrhuqXhu65bOsOt4buuIOG6ozfDrOG7riDhuqlU4buuw6JvXeG7rsOibOG7h+G6p8Og4buuZ8OsKuG6p+G7rsOi4buR4buuw63huqHhuq/hu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu67DmUfDgsONw43hu6Thu64gJuG7rsOtaOG6oznhuqfhu67hurXhuqEj4bqj4buu4bqn4bqh4bqjN8Os4buuW+G6ozjhuqfhu65m4bqhPWbhu65nw6zDtDbDreG7rsOi4bqjOMOtVOG7rsOtaGLhuqfDoOG7rsOtKOG6pVThu67DrWhi4bqnw6Dhu64g4bqjOeG6peG7ruG7jTfhu65nw6wq4bqn4buuw6Lhu5Hhu64g4bqvI+G7rlsk4bqnVOG7rsOtw6zDtDXhuqfhu67DrWjDrMO0N+G6p+G7rmbhuqE9ZuG7rsOiw6w+w61U4buuw60/4bqnw6Dhu65dbOG7geG6p8Og4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCNU4buu4bq14bqjOeG6peG7rmnhuq09w63hu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoFThu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu67huqfDoOG6oeG6ozXhuqXhu65dPV3hu67huqEk4bqn4bqh4buu4buN4bqj4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqVV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buu4bu4VlZmw7VT4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw61S4buu4buyWVdmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy9dIuG6p1VbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YV+G7slgvV+G7tuG7siJXV+G7tFnhu7JXQMOtw53DnVnhu7bhu7LDolZV4bqzZsOgUWjhu5xXWMOd4bus4buuI8Oiw63hu5zhu6zhu60q4bql4buuWyrhuq3hu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu65nw6wq4bqn4buuw6Lhu5Hhu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7riLhuq9m4buuXcOsZeG6o+G7ruG6pz/huqXhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7hWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4buyWVfhu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu6vEkeG6p8Og4buuw609XeG7ruG6teG6oznhuqXhu67DrWgjVOG7ruG6teG6oznhuqXhu65p4bqtPcOt4buuw63huqHhuq/hu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu65d4bqh4buL4buuw61oYuG6p8Og4buuIDbhuqfhu65dPV3hu67huqUsw63hu67huqEk4bqnw6Dhu67DreG6oeG6ozbDreG7rsO0NsOs4buuZuG6ocSpXeG7ruG7jcSp4buuIOG7geG6o+G7rmll4bqnw6Dhu65daiPhu67huqbhuqEo4bqn4buuIijhuqfhu67huqfhuqFs4buuw6Jsw6rhuqfDoOG7rsOt4bqhb11U4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bqlVOG7rsOtaCPhuqfDoOG7rsOt4bqh4bqjNsOt4buuW+G6r+G7rsO04buuw602VOG7rl09XeG7rmkq4bqn4buuZuG6oXvhuqXhu65m4bqhxKld4buu4buNxKnhu65m4bqh4bqr4bqnw6BU4buuXeG6oWXhuqfDoOG7riLhuq9d4bqh4buu4bur4bqs4buM4bqi4bux4buuLeG7rldAVVVV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buu4bu4VlZmw7VT4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw61S4buu4buyWVdmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy9dIuG6p1VbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YV+G7slgvV+G7tuG7siJXV+G7tOG7sllXV8OtWeG7uEBWw6JXLSJpXS1Ww53hu7ZXVeG6s2bDoOG7rOG7riPDosOt4buc4bus4butKuG6peG7rlsq4bqt4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuZ8OsKuG6p+G7rsOi4buR4buuw63huqHhuq/hu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu64i4bqvZuG7rl3DrGXhuqPhu67huqc/4bql4bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4bus4bu4Vlbhu6zhu67huqEw4bqjw6DhuqHDreG7nOG7rOG7sllX4bus4buuL8Wo4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4burI2bDreG6o+G6reG6p+G7rMWo4bur4buJ4bqnw6Dhu67hu43hur/huqPhu64g4bqpVOG7rl09XeG7ruG6pSzDreG7ruG6oSThuqfDoOG7rmbhuqHEqV3hu67hu43EqeG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rsOt4bqjNcOs4buuIuG7ieG6p8Og4buuIuG6r2bhu67DjTbDreG7ruG6psOgw6zDtDXhuqfhu67hu6094bqn4buu4bqm4bqhKOG6peG7ruG7sTzhuqfhu65YVlhY4buuaTpm4buuIDbhuqfhu67huqfhuqFs4buuWz3huqfhuqHhu67hurUy4bqtVOG7rmhs4buHw6zhu65b4bqjI1Thu67huqds4bq/XeG7rsOg4bqjKuG6o+G7ruG6teG6oT3DreG7ruG6oSPDtOG7rl09XeG7ruG6pSzDreG7ruG6oSThuqfDoOG7rsOt4bqh4buB4bqj4buuw61oI+G6p8Og4buu4bqn4bqhbOG7rmfDrDzhuqfhu6494bqtVOG7rsOg4bqjJMO04buuIjFmVOG7rsOt4buL4bqj4buuw7U9XeG6oVVVVeG7rl1r4bqnw6Dhu64gbOG7h13hu67hurXhuqM54bql4buuw61oI1Thu67hurXhuqM54bql4buuaeG6rT3DreG7ruG6p8Og4bqh4bqjNeG6peG7ruG6p8OgLMOtVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65dw6IjaWnhu5zhu6zhuqPhu6sw4bqnw60waOG7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4buP4bqjIsOt4bqhUuG7ruG7uFZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7ruG7sllXZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFfhu7JYL1fhu7bhu7IiV1fhu7TDnVlZV8OtQMOd4bu44bu4w6JWLSJpXS1Ww53hu7jhu7RV4bqzZsOg4bus4buuI8Oiw63hu5zhu6zhu60q4bql4buuWyrhuq3hu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu65nw6wq4bqn4buuw6Lhu5Hhu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7riLhuq9m4buuXcOsZeG6o+G7ruG6pz/huqXhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7hWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4buyWVfhu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu6vhu4nhuqfDoOG7ruG7jeG6v+G6o+G7ruG7jeG6ozhd4buuw60/4bqnw6Dhu65dbOG7geG6p8Og4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCNU4buu4bq14bqjOeG6peG7rmnhuq09w63hu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoFThu67Dom9d4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65Hw4LDjcON4buuw61o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu65d4bqh4bqt4buuXT1d4buuXcOq4buuaeG7g+G7rmkq4bqn4buuw7XDrCnDrVThu67hurXhuqPhuqfhuqHhu64i4bqtI+G6p+G6oeG7ruG6teG7keG7rl0j4bql4buu4bq1NsOt4buu4oCc4bq14bqhxJHhuqfDoOG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7riLhuq0j4bqn4bqh4buu4bqhJOG6p8Og4buu4bqh4bqpI+G7ruG6p+G6oT5m4buuw6I+w6xT4buu4bq14bqhxJHhuqfDoOG7rmkq4bqn4buuw7XDrCnDrVThu67DrSThuqfDoOG7rsOtaMOyVOG7rlvDrMSR4bqn4buuWz3huqfhu67huqEk4bqnw6Dhu65dKeG6pVThu67huqEk4bqnw6Dhu67DoOG6oypU4buu4bqhJOG6p8Og4buuw7Uo4bql4buuZuG6oSXhuqXhu65nw6zDtDfhuqfhu65p4buD4buu4bqhw7LDrOG7rsOtaMOj4buuw63DrDhU4buu4bqhJOG6p8Og4buu4bqh4bqpI+G7ruG6teG6ocSR4bqnw6Dhu64gKuG6peG7rlsq4bqt4buuXeG6oSnDreG7rsOibOG7h+G6p8Og4buu4buNJOG7ruG6oSThuqfDoOG7ruG6oeG6qSPhu67hu43huqPhu65m4bqhJeG6peG7ruG7jTfhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bql4oCdVOG7rsOt4bqhb13hu67huqHhuqM44bqn4buu4bqnw6DhuqHhuqM14bql4buuZ8Osw7Thu64g4bqv4bqn4bqh4buuZuG6oeG6q+G6p8OgVOG7rl3huqFl4bqnw6Dhu64i4bqvXeG6oeG7ruG7q+G6rOG7jOG6ouG7seG7ri3hu65XQFVVVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65dw6IjaWnhu5zhu6zhuqPhu6sw4bqnw60waOG7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4buP4bqjIsOt4bqhUuG7ruG7uFZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7ruG7sllXZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFfhu7JYL1fhu7bhu7IiV1fhu7ZWVllXw61YV1lWVsOiVlXhurNmw6BRaOG7nFfhu7bhu7bhu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG7rSrhuqXhu65bKuG6reG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rmfDrCrhuqfhu67DouG7keG7rsOt4bqh4bqv4buuw61obOG7geG6p8Og4buuIuG6r2bhu65dw6xl4bqj4buu4bqnP+G6peG7rOG7ruG7j+G6oyLDreG6oeG7nOG7rOG7uFZW4bus4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw63hu5zhu6zhu7JZV+G7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqMOCb13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rkfDgsOCw43DjeG7rsOtP+G6p8Og4buuXWzhu4HhuqfDoOG7rsOtw6zDtDXhuqfhu67DrcOsw7Q34bqn4buuZuG6oT1m4buuw6LDrD7DrVThu67DrWgj4bqt4buuIOG6u+G6o+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rl09XeG7rsOt4bqjOcOs4buuw63huqFsw6rhuqfDoOG7rsOtaOG6reG6p8Og4buu4buN4bqjOF3hu67huqco4bqnw6Dhu65dI+G6reG7ruG7keG7rsOt4bqhbV1U4buuw61oPV3huqHhu67huqfhuqHhuqM44bql4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67hu43huqM4XeG7ruG6p+G6ozXhuqXhu67DtDbDreG7rsOg4bqjI+G7rls94bqn4buu4bqhJOG6p8Og4buu4bqh4bqpI+G7rsOtJeG6o+G7rl09XeG7ruG6teG6ocOs4buuXeG6oeG7h1Thu64g4bqjOeG6peG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7riLhuq0j4bqn4bqhVOG7rlvDrMSR4bqn4buuWz3huqdVVVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbGocOsw63huqHhuq1o4busxajhuqDhuq0k4bqnw6Dhu67DguG6o+G6p+G6oeG7pi9mxag=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]