(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 7-4 (tức 26-2 ÂL) hàng năm là ngày diễn ra lễ hội Đền Sòng Sơn - Ba Dội. Để đảm bảo phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trong tình hình mới, UBND TX Bỉm Sơn quyết định không tổ chức khai hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2021. Tuy nhiên sẽ vẫn có đông đảo du khách đến tham quan, dâng hương, vì vậy công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang được Ban Quản lý di tích triển khai nghiêm túc.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7huG6peG7kTjDquG6peG7mTjhu6ds4buX4buTazjhu4HDs+G6v2w44burw6JtOMOUxKk4bHBtOOG7hsOs4buTOOG7qOG7l+G7k2s44buoc+G7kzgtOMOK4bq3OOG7gHBtMS9sYTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzLhu5Jr4bq14bqgOMSDLeG6oTgg4burw73hur84w6HDoy3DoTjEkMOUMDhs4bq14buTazjhu5Phuq3hu5E4w7ThurU44buTa+G6teG6oDjhu4FtxKnhu5M4xrDhurc4w7TEqThscG044buGw6zhu5M44buo4buX4buTazjhu6hz4buTOC04w4rhurc44buAcG1dOOG7huG7iTjhu4fhuqXhu5E4w6rhuqXhu5k44bunbOG7l+G7k2tbOOG6v2zhu5/hu5NrOOG7gcOz4bq/bFs4w6rhu4vhu5NsOOG6vuG7mEBN4buALWHhurE44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2/hu5NsOGxv4buTbDjhu5F0bVs44buww4rhu5Lhu4A44buqPTjDisOy4buROOG7qHPhu5M4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w4w7Vs4buj4buTazjhu6txOOG6v2zDveG6vzjDtWzhurdtOGxwbTjhu6jhu5fhu5NrOOG7qHPhu5M4LTjDiuG6tzjhu4BwbTjhu5Phuq3hu5E4w6E5w6FhXTjhu6rhu7HhuqA44buTbG1p4buTOOG7qWg4QeG6veG7kzjhur/hu5U44buH4buj4buTazjhu4fhuqXhu5k44buB4buxOMO1bOG6s+G6v2w44buHw63hu5M44burbOG6t+G7kTjFqeG7seG6t+G7k1s44buBxJHhu5NrOGx5c+G7k2tbOEFvOEHhurnhuqA44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844bunbOG7l+G7k2tbOOG6v2zhu5/hu5NrOOG7gcOz4bq/bDjhur7hu5hATeG7gC1h4bqxOOG7h+G6pzhB4bq1OOG7h+G6t+G7k2s44buHecO64bq/OMOK4bq34buTOMWo4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7gW044burbuG6v2w44burxrBt4buJ4buTOMO1bOG6t2044buTa2xtaeG7kTjhu6vhu63hur9dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awOOG7geG7q2zhu7Hhu5HDqjc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DoWFh4bqhL2E54bqj4buBw6E54bqxw6E5w6HDoOG7q8SDxIPhuqHhuqPDtMOjXeG7j+G7p2s3OOG6t8O04burLjfhu4bhuqXhu5E4w6rhuqXhu5k44bunbOG7l+G7k2s44buBw7Phur9sOOG7q8OibTjDlMSpOGxwbTjhu4bDrOG7kzjhu6jhu5fhu5NrOOG7qHPhu5M4LTjDiuG6tzjhu4BwbTc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4buGw6zhu5M44buo4buX4buTazjhu6hz4buTOOG7geG7tTjDtW3DreG7kzjhu6loOOG6v+G7lTjhu5NsbcOs4buxOOG7geG7sTjDtWzhurPhur9sOEHDrDjhu6ts4bq34buROMWp4bux4bq34buTWzjhu4HEkeG7k2s4bHlz4buTazhB4bq14buZOOG7gcOz4bunOOG7k+G6teG6oF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buGw6zhu5M44buo4buX4buTazjhu6hz4buTOOG7q8aweXThur844buHxJHhuqA44bq/4buVOOG7q2nhu5M4a8ahbTjDtOG6tTjhu4bDrOG7kzjhu6jhu6/hu5NrOOG7qsawxJHhu5NbOOG7h3nDuuG6vzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buBeXRtOOG7q2x1bThA4bux4bq3OMOUaThMbeG7ieG7kzjhu6rhu6Phu5NrOCBhxIPhuqE5LWHEg+G6r8OjMDjhu6vGsGnhu5M44buHZeG7qzjhur5xOOG7huG6t+G7kVs4w4Dhuqc4TOG6tTjhu4B5c+G7k2tbOGzhu7HhuqDhu4vhu5M4TOG6tTjhu6rGsOG7seG7k2tbOOG7p2x3OOG7quG7n+G7k2s44buoc+G7k1s44buT4bq34bqgOMO04bq1OOG7p2x5deG7k2s4w4rhuqnhur844buoc+G7k1s44buqPTjDisOy4buROOG7qHPhu5NdOOG7hsOs4buTOOG7h3nDuuG6vzjDqm3DreG7qzjhu4fDreG7kzhBdG044bq/xJHhu7E44bq/4bq3OOKAnOG7hsOs4buTOOG7qOG7l+G7k2s44burbG1p4buTazjhu5NsZeG7qzjDgMO9OOG7qmzhurfhu5Ns4oCdWzjDtOG6tTjhu5NzbTjhu6tsdTjhu5Dhur3hu7E4w5RtxKnhu7E4TMOi4buTbDgtOOG7kXDhu6s44burxrDhu5nhu5NrOOG7k2zhu7nhu5NrOEHDszjhu6tsw6nhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44burxrDGoeG7k2s44buTbGXhu6s44bq/d+G6tzjhu4fDouG7mTjhu5Dhur3hu7FbOMOAw63hu6c4QeG6teG7mThs4bq14buTazjigJzhu6rDvTjDqmXhu6s44bur4bu34oCdXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DoWFh4bqhL2E54bqj4buBw6E54bqxw6E5w6HDoOG7q8Ogw6DDoGHDtOG6sV3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buG4bql4buROMOq4bql4buZOOG7p2zhu5fhu5NrOOG7gcOz4bq/bDjhu6vDom04w5TEqThscG044buGw6zhu5M44buo4buX4buTazjhu6hz4buTOC04w4rhurc44buAcG03OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MsOK4bq34buTOMWo4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7gW044burbuG6v2w44buTa+G7meG6tW044burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhu5NsbeG7i+G7kThBdjjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu5Hhu6Phu5M44buH4bqnOOG7p2zEkeG7kzjhur/hu6Phu5NrOMO04bu14bq/OMO0ecO64buTazjhu4d5w7rhur844burbHl14buTazjDgOG7seG6oGnhu5M44buTbOG6qeG6vzjhu5Nsw7k44buTa3l1bTjhu4HEkeG7k1s44buB4buxOMO1bOG6s+G6v2w44bur4buxxJHhu5M44burbHc44bq34buTOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6ds4buX4buTazjhu4HDs+G6v2wxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6FhYeG6oS9hOeG6o+G7gcOhOeG6scOhOcOhw6Dhu6vDo8Ojw6Fhw7RhOV3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buG4bql4buROMOq4bql4buZOOG7p2zhu5fhu5NrOOG7gcOz4bq/bDjhu6vDom04w5TEqThscG044buGw6zhu5M44buo4buX4buTazjhu6hz4buTOC04w4rhurc44buAcG03OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MsOK4bq34buTOMWo4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7gW044burbuG6v2w44bur4bux4bqgaeG7kzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOMO1bOG7seG6oMOt4buTOOG6v+G6s+G7mTjhur934bq3OOG7k2vhurXhu5NsOOG6oDjhu6vDrThBw6w44bunbOG7l+G7k2tbOOG6v2zhu5/hu5NrOOG7gcOz4bq/bFs4w6rhu4vhu5NsOOG6vuG7mEBN4buALWHhurExL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6FhYeG6oS9hOeG6o+G7gcOhOeG6scOhOcOh4bqj4bur4bqhw6HDoznDtMOjXeG7j+G7p2s3OOG6t8O04burLjfhu4bhuqXhu5E4w6rhuqXhu5k44bunbOG7l+G7k2s44buBw7Phur9sOOG7q8OibTjDlMSpOGxwbTjhu4bDrOG7kzjhu6jhu5fhu5NrOOG7qHPhu5M4LTjDiuG6tzjhu4BwbTc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4buSa3l1bTjhu4HEkeG7kzjhu4fDreG7kzjhu6ts4bq34buROMWp4bux4bq34buTWzjhu4HEkeG7k2s4bHl04buTazjhu4fDrOG7sTjhu4d5w7rhur84w7Vs4bq3bTjDquG6s+G7mTjhuqA44burw61bOMaw4bu34bq3OOG7q+G6t+G6oDjhu6nhurPhu6s4w7Vs4bux4bq74buTOEHhurU44buTbOG6qeG6vzjhu5Nsw7k44buH4buD4buZOMO1bOG6u+G7sTjhu6vGsOG6t+G7k2s44buH4but4buTazjhur/hurPhur9sMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvOTnhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8OhYWHhuqEvYTnhuqPhu4HDoTnhurHDoTnDocSD4burw6DhurHDo2HDtOG6oV3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buG4bql4buROMOq4bql4buZOOG7p2zhu5fhu5NrOOG7gcOz4bq/bDjhu6vDom04w5TEqThscG044buGw6zhu5M44buo4buX4buTazjhu6hz4buTOC04w4rhurc44buAcG03OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG6vuG6s+G6vzjhu4HDs+G6v2w4QXY44buHecO64bq/OOG6oGnhu7E44bq/w6nhu7E44buBbTjhu4F1bTjhur/hurPhur9sOMOA4bq3OMO1bOG7sThB4bu14bq/OOG7hsOs4buTOOG7h+G7iTjhu6vGsOG6s+G7k2w44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4fhu6Phu5NrOOG7k2t5dW1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7ouG7k2s4TOG7meG6teG7k2s44buqbOG6s2044bq+eXXhu5NrWzjhu6Zs4buVOOG7q8awecO54buTazjhu6pt4buJ4buxOMOq4bq34buTOMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7gW044burbeG6v2w44buGw6zhu5M44buo4buX4buTazjhu6hz4buTWzjhu6o9OMOKw7Lhu5E44buoc+G7kzjhur9s4buZOMOqbcOt4burezjhu5Lhuq3hu5E44buT4bq34bqgOOG7geG7mTjhu6tv4buTbDhsb+G7k2w44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbFs44buww4rhu5Lhu4A44buqPTjDisOy4buROOG7qHPhu5M4w7Vs4buj4buTazjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu6dsw6nhu5M4bHBtWzjhur9sw7I44burcTjhur9sw73hur84w7TEqTjhu4HEkeG7k2s4bHlz4buTazhB4bq14buZOOG6v2xu4buTbDjhu6tt4buL4bq/OOG7kOG6veG7sTjDtOG6tTjhu5Nr4bq14bqgOMOhw6Mtw6E4xJDDlF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhurbhu7Hhu6ts4buZxrA3MsOUbeG7k2w4THlz4buTazEv4bunMg==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]