(vhds.baothanhhoa.vn) - Song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục cũng đẩy mạnh tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đến học sinh.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G7pSxu4bumxIPhu7Thuq824bumNTfDneG6seG7pilnKOG7puG6vTbDneG6veG7psOj4buDO+G7h+G7pmsw4bum4buH4bq/O+G7h+G7puG7h+G7ieG7plnhuq/hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/w61l4bqvNVIvNsavU1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq94buzPlkp4bukU+G7gOG6seG6rzXhu6bhu4HhurHhuq814buma8SRN+G7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bum4bq9NuG6s+G6rzXhu6Lhu6YoNuG6reG6rzXhu6YpYSg24bumw7rhurBL4bu1w7ktxq9Y4bui4bumKMOdKOG7pihk4bum4buB4bq54bumNTfDneG6seG7pilnKOG7pihp4bqvNeG7pjwsbuG7psSD4bu04bqvNuG7puG7h0Dhuq814bumKMOtZeG6rzXhu6Yow50o4bumNjnhuq824bum4buHNsOsKOG7puG7h+G7g24i4bqv4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6Lhu6bhur02YuG7piE3IOG6r+G7pjU3w53hurHhu6YpZyjhu6bhur02w53hur3hu6bDo+G7gzvhu4fhu6ZrMOG7puG7h+G6vzvhu4fhu6bhu4fhu4nhu6ZZ4bqv4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumNTdZ4bqx4bum4buHNuG6p+G6rzXhu6ZQ4buG4buGw7Xhu4bDveG7hlHhu6Y8IOG6r+G7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zGr+G7ruG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7qMavxq8v4buoxajFqCnhu6jhu6jhu6jhu6rhu67Gr+G7sOG7h8avxq/FqFdYw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7rOG7qOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7pSxu4bumxIPhu7Thuq824bumNTfDneG6seG7pilnKOG7puG6vTbDneG6veG7psOj4buDO+G7h+G7pmsw4bum4buH4bq/O+G7h+G7puG7h+G7ieG7plnhuq/hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4busxq/hu67hu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPEguG6q+G7h+G7puG7hzcy4buD4bum4bq9NizEg+G7pmsw4bumWeG6r+G7puG7h+G6seG7suG6r+G7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bumKGhZ4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7puG7huG7s8O64buA4bumxII34bqvNuG7puG6ojZZN+G7plDhu4bhurzhu57hu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZUeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G6rjY9xIPhu6Y1N+G7heG6veG7pijDnSjhu6Y+xIPhu6Y24bq1KOG7puG7gTfhuq824bum4bqvJuG6rzXhu6YoWeG6seG7puG6ozcg4bqv4bum4buHNsOsKOG7puG6vTbDneG6veG7psOj4buDO+G7h+G7pmsw4bum4buG4buGw7Xhu4bDveG7huG7ouG7puG6rybhuq814bumKFnhurHhu6bhu4fhur/DnSg24bum4bqvNjcxxIPhu6Lhu6bhu4fhu4Mm4bqv4bum4buHNmjhu6Lhu6Y84bu2xIPhu6Yh4bu24bqx4bumWeG6r+G7puG7h+G6seG7suG6r+G7puG6ozY34bum4buHNlnEg+G7pjU3WeG7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bumKGhZ4bumNuG6tSjhu6bhu4E34bqvNuG7nOG7psO6QOG6r+G7pijDrOG7pmvhu7LhurHhu6Yo4bqn4bqvNeG7pmtA4bqv4bumKDbDoeG7pjzhu7ThurHhu6YoaFnhu6bhu4Dhurnhu6bDvcO54buW4bul4buG4bui4bum4bq9NuG6s+G6rzXhu6bDvcO54buW4bul4buG4bumKMOdKOG7pjbhu4NuMeG6r+G7ouG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7ouG7puG7hzbhu7Lhuq824bum4bq9NuG6reG7ouG7pijDnSjhu6Y8ZOG6r+G7pmth4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pjbhurUo4bumPOG7uOG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bum4bqjIOG7pjbhurHhu7QoNuG7pihn4bum4buHNjLhu6ZrMOG7puG7h+G7g24i4bqv4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6Lhu6bhur02YuG7piE3IOG6r+G7pjU3w53hurHhu6YpZyjhu6bhur02w53hur3hu6bDo+G7gzvhu4fhu6ZrMOG7puG7huG7hsO14buGw73hu4bhu6YoNuG6seG7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuq41WW7hu6bhu4fhu4vhu6Y8OuG7g+G7puG6r0DEg+G7pjbhurUo4bui4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7puG7huG7s8O64buA4bumxII34bqvNuG7puG6ojZZN+G7plDhu4bhurzhu57hu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZUeG7pjzhu7jhu6bhu4c74bq94bum4buH4bq/4buD4bqvNeG7psSD4bqr4buH4bum4buB4bqt4bum4bqvNjcxxIPhu6ZrZ+G7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6bhu4cmxIPhu6Lhu6bhu4fhur83MuG6r+G7puG6ozZZN+G7pijDnSjhu6YhNzHhuq/hu6bhur02w53hur3hu6Y84bu2xIPhu6Yh4bu24bqx4bumWeG6r+G7puG6rzfhuq824bumLeG7puG7h+G6vzvhu4fhu6bhu4fhu4nhu6Lhu6bhu4fhur/DneG6rzbhu6Zm4bqv4bum4buHIyjhu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7puG6ozbhu4Phu6Zr4buJKOG7pihi4bqvNeG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y24bq1KOG7ouG7psOj4bqp4bqvNeG7pjU2e+G6veG7ouG7puG7hzgoNuG7pjbDqeG6veG7puG6vTZi4bumITcg4bqv4bumNTfDneG6seG7pilnKOG7puG6vTbDneG6veG7psOj4buDO+G7h+G7puG7huG7hsO14buGw73hu4bhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumKMOdKOG7puG7hzcg4buH4bum4buBN+G6rzbhu6Y24bqx4bu04buH4bum4bqvNeG6seG7tDfhu6bhuqM24bq3WeG7ouG7psO9N8Od4bqx4bumKWco4bumKOG6p+G6rzXhu6YpJuG6r+G7ouG7puG6rjVq4buma0Dhuq/hu6Lhu6YoNuG7suG6seG7pihl4bumPDrhu4Phu6bhu4fhu4M64bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4busxq/hu67hur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jGr8avL+G7qMWoxagp4buo4buo4buo4buqVuG7sFjhu4fhu7Dhu67hu6zhu6rhu6zDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buu4bus4buw4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4bulLG7hu6bEg+G7tOG6rzbhu6Y1N8Od4bqx4bumKWco4bum4bq9NsOd4bq94bumw6Phu4M74buH4bumazDhu6bhu4fhur874buH4bum4buH4buJ4bumWeG6r+G7puG7h+G6seG7suG6r+G7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6rzbhu7Lhu6bhu4fhur/DrWXhuq814buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6zGr+G7ruG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G6rjY3MOG7g+G7puG6vVnhuq/hurHhu6Lhu6bDneG6veG7puG6vTY4KDbhu6bhu4fhu4NuIuG6r+G7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bumazDhu6ZZ4bqv4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumNTdZ4bqx4bum4buHNuG6p+G6rzXhu6Y8w63DqSjhu6Y8JOG7h+G7ouG7puG7h+G6vz7hurHhu6bhu4fhur/DrcSRKOG7pihi4bqvNeG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y24bq1KOG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O64bqn4bum4bquNeG7g24z4bqv4bum4buGNmHhu6bhu4Y24buD4bum4buz4buy4bui4bum4buzNzHhu4Phu6bhu4fhur/DreG6ueG6rzXhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pig24bqx4bumITcg4buH4bui4bumPDLhu6bDo+G7ssSD4bum4buH4bqt4buH4bumKOG6p+G6rzXhu6bhu4fDnSjhu6YoNsOh4bumPOG7tOG6seG7ouG7psOq4buD4bu24bqv4bumw6Nv4bui4bum4buH4buDbiLhuq/hu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG6vTbDneG6veG7psOj4buDO+G7h+G7pmsw4bum4buG4buGw7Xhu4bDveG7huG7ouG7puG6rzbhu7Lhu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumPOG7uOG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bumNeG6tyjhu6bhu4fhu4NuIuG6r+G7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bumazDhu6bDteG7hsO94buG4bumUOG6ozYs4buD4bumNjcx4buD4bum4buH4buDbiLhuq/hu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7ouG7puG7h+G6v1nhuq824bum4bu24bqvNuG7pmsw4bum4bqvNmrhuq814buma2fhu6bhu4dZN+G7puG6r+G7tOG6r+G7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814buc4bumNjvhu4Phu6bDquG7g+G7tuG7pmsw4bum4bqvNcOtZTfhu6Zr4buy4bum4bq9NsOtZOG6rzXhu6bhu4c3MeG6r+G7pinhurHhu6bhu4dZN+G7puG6r+G7tOG6r+G7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bumNSZu4bum4bq/WeG7nOG7puG7gcOd4bqvNeG7puG7h8OdKOG7puG7hzZk4buma0Dhuq/hu6Lhu6bhu4c3MuG7g+G7puG6vTYsxIPhu6ZrMOG7plnhuq/hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7nOG7pjbDrcSR4bqvNeG7piku4bqv4bumw6rhu4Nu4bumPGHhuq824bumKGThu6Yh4bu24bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7psOD4buDO+G7h+G7psO9N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7pjzDrWXhuq814bumIeG6q+KAplHhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNL4buy4bqx4bumPDrhu4Phu6bEg2M34bum4bqvQMSD4bumNuG6tSjhu6Lhu6Y24bq1KOG7puG7gTfhuq824buma+G7suG7puG6vTZn4bumNuG7g27huq824bumNuG6tSjhu6bhu4E34bqvNuG7pihm4bqvNeG7puG6o2/hu6YoWcSD4bum4bqjIOG7h+G7puG7hzbhu4ko4bumNjcx4bqv4bum4buH4bqt4buH4buma+G7suG7pms74bqv4bumPOG6q+G6rzXhu6bEg+G6tTfhu6bhuq81w61lN+G7pig2P+G6veG7pjbhu7Lhuq824bumKMOdKOG7psOq4buDbuG7pjxh4bqvNuG7pmsw4bumWeG6r+G7puG7h+G6seG7suG6r+G7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bue4bum4bquNuG7suG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Yo4bqz4bqv4bum4bq9NuG6rTfhu6Y2w6nhur3hu6ZrxJE34bumPOG6seG7suG6r+G7puG7hzZZ4bqvNuG7puG6rzci4bqv4bui4bumKOG6p+G6rzXhu6ZZ4bqv4bumPGFZ4bum4bq9NsOtZOG6rzXhu6bhur/DqOG6r+G7psOj4buDbjHhuq/hu6Lhu6Y1N8Od4bqx4bumKWco4bumKDbhurHhu6Y24bq1KOG7puG7gTfhuq824bum4bqvNmrhuq814bum4bqjNyDhuq/hu6bhu4c2w6wo4bum4bq9NsOd4bq94bumw6Phu4M74buH4bumKDrhuq/hu6bhu4c2NyDhu4fhu6bhuq81WW7hu6bhu4fhu4vhu6bhuqM2N+G7pijhurPhuq/hu6bhuq814bqpN+G7puG7h+G6vyLhuq/hu6Y1NiDhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rMav4buw4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buoxq/Gry/hu6jFqMWoKeG7qOG7qOG7qOG7qljFqFfhu4fGr+G7rOG7rFjhu6rDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQxq/hu65W4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4bulLG7hu6bEg+G7tOG6rzbhu6Y1N8Od4bqx4bumKWco4bum4bq9NsOd4bq94bumw6Phu4M74buH4bumazDhu6bhu4fhur874buH4bum4buH4buJ4bumWeG6r+G7puG7h+G6seG7suG6r+G7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6rzbhu7Lhu6bhu4fhur/DrWXhuq814buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6zGr+G7sOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G7s+G7suG6rzXhu6bhuq9AxIPhu6Lhu6bDo+G7iSjhu6bDo8Otw6nhuq814bumKOG6p+G6rzXhu6ZZ4bqv4bumNuG7g24x4bqv4bui4bum4buHNmHhu6Zt4bu44bui4bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhur024bqt4bum4buHNsOtZeG6rzXhu6Zt4buDbiLhuq/hu6bhur024bqtN+G7pjbDqeG6veG7pijDnSjhu6Y8ZOG6r+G7pmth4bumKDbDrCjhu6bhuq9A4bqvNeG7ouG7pinhurFZ4bqvNuG7puG6rzU2NzHhur3hu6bhu4fhu4NuIuG6r+G7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bum4bqjNyDhuq/hu6bhu4c2w6wo4bumazDhu6ZZ4bqv4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumNTdZ4bqx4bum4buHNuG6p+G6rzXhu6Lhu6bhu4fhur9Z4bqx4bum4buHJOG6rzXhu6bEg2nhu6Yh4bu24bqx4bumNjcyxIPhu6YoNuG6seG7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6Uy4bum4bqjNyDhuq/hu6bhu4c2w6wo4bum4bq9NsOd4bq94bumw6Phu4M74buH4bum4buH4bq/4bq54bumw6Mi4bqv4bum4buBN+G6rzbhu6Y84bqr4bqvNeG7pmvhu7Lhu6Y1OuG6r+G7pjVpN+G7pjZk4bqv4buma8SRN+G7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu6Lhu6bhuq82auG6rzXhu6bhuq9AxIPhu6bDquG7g1nhu6bhu4bhur/DrWXhuq814bum4buG4buzw7rhu4Dhu6bDumbhu6bDujY44bqvNuG7psODWeG6r+G7plDhu4bhurzhu57hu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZUeG7pjzhu7jhu6bhu4di4bumKDbDrCjhu6bhuq82NzDhu4Phu6Yo4buD4bqrKOG7puG7hzY34bum4bqvNsOt4bum4oCcw7o24buF4bqvNeG7pj7Eg+G7puG7hznEg+G7pjY3MuG7g+G7psOD4buDO+G7h+G7psO9N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7pjzDrWXhuq814bumIeG6q+KAneG7ouG7puG7hzY34buma13hu6bhu4fhur9Z4bqvNuG7puKAnMO6NuG7heG6rzXhu6Y+xIPhu6ZrxJE34bumWeG6r+G7puG7h+G6seG7suG6r+G7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814oCd4bui4bum4bq9NsOd4buH4bumPOG6q+G6rzXhu6Yo4buD4bqrKOG7puG7hzY34bum4oCcw703WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bum4buHNuG6p+G6rzXhu6bEgzfhuq824oCd4bui4bum4oCc4buGNsOd4bqvNeG7plnhuq/hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeKAneG7pjzhuq034buma8SRN+G7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu6Lhu6YoZuG6rzXhu6bhuq82NzDhu4Phu6Y2OeG6rzbhu6bhu4c2w6wo4bumPFnhu6Yp4bu04bqvNeG7puG6ozbDnSjhu6Lhu6bhur02ZuG7pjbDqeG6veG7puG7hznhuq824bumNjnhuq824bum4bq9NuG6s+G6rzXhu6Lhu6YoNuG6reG6rzXhu6YpYSg24bumw7rhurBL4bu1w7ktxq9Y4bue4bum4buG4bq/4bqx4bqvNeG7pjzhurfhu6Lhu6Z1w7rhu7Phu6bhu6XhurHhu7Lhuq/hu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumw6Phu7LEg+G7puG6r+G6s+G6rzXhu6Yo4bqt4buH4bumKGbhuq814buma8SRN+G7psODNyLhuq/hu6Y84bqrN+G7puG7hzbhu4ko4bumNjcx4bqv4bum4bqvNjcxxIPhu6ZrZ+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqjNlk34bumNTdq4bumNTnhuq/hu6ZZ4bqv4bum4bqvN+G6rzbhu6Lhu6Y2w63EkeG6rzXhu6YpLuG6r+G7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu6bhu4dZ4bqv4bumNuG6tSjhu6bhu4fhu4vhu6YoYuG6rzXhu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumKTfhu6YoNuG7g24y4bqv4bum4buBw53hu4fhu6bDozDhu6Y8w61l4bqvNeG7pjwy4bum4bq/WeG7pmsw4bum4buHNj7hurHhu6Y2WTfhu6Y2w63EkeG6rzXhu6Lhu6bhu4fhur/DneG6rzbhu6Zm4bqv4bum4buHIyjhu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7puG7h+G6v8OtxJEo4bumKGLhuq814bum4buH4bq/w63hurnhuq814bue4bumTiLhu4Phu6YoOuG7g+G7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu6bhuq81NjcixIPhu6YoNsOh4bqvNuG7pig2P+G6veG7pjbhu7Lhuq824bumw6rhu4Nu4bumPGHhuq824bumPOG6qzfhu6bEg2nhu6Yh4bu24bqx4bumNjcyxIPhu6bhuqM2N+G7puG6rzXhuqk34bum4buH4bq/IuG6r+G7pm0+4bumxIPhuqfhu6bhu4fhuqfhu6Lhu6ZtPuG7pjUj4bqv4bumxIPDnW7hu6Lhu6ZtPuG7pjzhu7Thur3hu6Y8NzHhuq/hu57hu57hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4Y2Om7hu6bhuq414buDbjPhuq/hu6bhu4Y2IOG7psO14bqvNuG7ouG7puG7szcx4buD4bum4buH4bq/w63hurnhuq814bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7puG6vTZi4bum4buHNuG6p+G6rzXhu6bhuq414buDbjPhuq/hu6bEguG6q+G6rzXhu6bhu4bhu4Mm4bqv4bumUOG7peG6p+G6rzXhu6bhu4Bk4bqvUeG7pig24bqx4bumITcg4buH4bui4bumPDLhu6ZrNzEo4bum4buH4buDbiLhuq/hu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7ouG7puG6vTZi4bumITcg4bqv4bum4bq9NsOd4bq94bumw6Phu4M74buH4bumazDhu6ZZ4bqv4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumNTdZ4bqx4bum4buHNuG6p+G6rzXhu6bhu4c24buJKOG7puG7geG7ieG7pijhurfhu6YoNjcw4buD4bum4buBJuG7g+G7ouG7puG6rzbhu7Lhu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumPMOtWeG7pjbhu7Lhuq824bumazfhu6YoNj/hur3hu6Y24buy4bqvNuG7puG7huG7hsO14buGw73hu4bhu6Zr4buy4bqx4bumPMOd4bqvNuG7pjU3w53hu6Y84bu04bqx4bumPMOsKOG7ouG7pm0g4bq94bumw6PhurHhu7Q34bumNuG7tOG6rzbhu6bhuqM3MsSD4bumPOG6rTfhu6ZrxJE34bumKMOd4bqv4bumIeG6q+G7ouG7pjU3w53hurHhu6ZrNyLhuq/hu6Lhu6bhuq82JuG6r+G7pms3IuG6r+G7pmvhu7Lhu6Y24bq1KOG7puG7gTfhuq824bue4bum4bquNTY3IsSD4bumKD/Eg+G7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7puG7g+G6reG6rzXhu6bhur/DrcOp4buD4bumITdZ4bui4bumw6Phu7Thuq814bumw6PDnSg24bui4bumPMOd4bqvNuG7pmvhuqXhuq814bui4bumKDbhurnhu6YhWeG7puG6rzXDrWU34bum4bqjNjfhu6bhu4c2WcSD4bumNTdZ4bumNTdZ4bqx4bum4buHNuG6p+G6rzXhu57hu6bhu4bhu4NuIuG6r+G7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bumKMOdKOG7psOq4buDbuG7pjxh4bqvNuG7pihoWeG7psOD4buDO+G7h+G7psO9N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7pjzDrWXhuq814bumIeG6q+G7puG6rzbDreG7pjw3MOG7g+G7puG6ozY3MuG6r+G7puG6vTbDrWThuq814bum4buHNzHhuq/hu6ZtPuG7pjw3MeG6r+G7ouG7pm0+4bumPOG7tOG6veG7pjw3MeG6r+G7ouG7pm0+4bumxIPhuqfhu6bhu4fhuqfhu6Ypw63EkTfhu6bhu6zFqOG7puG6vTYm4bqv4bum4bqjNuG6rTfhu6Lhu6bDrOG6rzXhu6ZtxKnhu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bum4bqjNjfhu6bhu4c2WcSD4bumNTdZ4bumNTdZ4bqx4bum4buHNuG6p+G6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Qp4buHNuG7g8SDIeG7pjfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajGr+G6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rMav4buw4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buoxq/Gry/hu6jFqMWoKeG7qOG7qOG7qOG7sMavxq9X4buH4buoVsav4buo4buow6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kFbFqOG7rOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7pSxu4bumxIPhu7Thuq824bumNTfDneG6seG7pilnKOG7puG6vTbDneG6veG7psOj4buDO+G7h+G7pmsw4bum4buH4bq/O+G7h+G7puG7h+G7ieG7plnhuq/hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajGr+G7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4busxq/hu7Dhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPDvTfDneG6seG7pms3IuG6r+G7puG7huG6v8OtZeG6rzXhu6bhu4bhu7PDuuG7gOG7psO6ZuG7psO6Njjhuq824bumw4NZ4bqv4bumUOG7huG6vOG7nuG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1lR4bumNsOtxJHhuq814bumKS7huq/hu6bEg+G6q+G7h+G7puG7geG6reG7pjw3MOG7g+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bDg+G7gzvhu4fhu6bDvTdZ4bqx4bum4buHNuG6p+G6rzXhu6Y8w61l4bqvNeG7piHhuqvhu6YoNuG6seG7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4Y2NyDhu4Phu6bhu4fDneG7psODIuG7puG7pTnhuq824bum4buAWeG6rzXhu6Lhu6bhu6Xhuqs34bum4buH4bq/w63hurnhuq814bum4bul4bqrN+G7pijhu7bhuq824bum4buBw53hu4fhu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7pi3hu6bhu4fhur874buH4bum4buH4buJ4bui4bumw7rhuqfhuq814bumWeG6r+G7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7huG6vzcx4buD4bum4buAZOG6r+G7pig24bqx4bumITcg4buH4bui4bum4bqvNj3Eg+G7pjzhu7bEg+G7piHhu7bhurHhu6bhur02ZuG7pjbDqeG6veG7puG7hznhuq824bumNjnhuq824bumKWEoNuG7piEx4bqvNuG7ouG7puG7hzZlN+G7pjU3WeG6r+G7puG7h8SRN+G7pjxk4bqv4buma2Hhu6bhu4Fd4bum4bq9NuG6rTfhu6Y2w6nhur3hu6YoNiThu4fhu6YoNl3hu6ZrxJE34bumKMOdKOG7pihk4bumw6rhu4NZ4bqv4bui4bumPOG6seG7suG6r+G7puG7hzYy4bui4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pjbhurUo4bumPDLhu6bhu4di4bumKDbDrCjhu6bhu4fhu4NuIuG6r+G7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bumNTfDneG6seG7pilnKOG7puG6vTbDneG6veG7psOj4buDO+G7h+G7pmsw4bum4buG4buGw7Xhu4bDveG7huG7pig24bqx4bumKMOd4bqv4bumIeG6q+G7ouG7pijhuqfhuq814bum4bqvNibhuq/hu6ZrNyLhuq/hu6YoNsOsKOG7ouG7puG6rzXDrWU34bumw6NZ4bqx4bumPOG6q+G6rzXhu6Lhu6Y24bq1KOG7puG7gTfhuq824bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4buL4bumPDrhu4Phu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqOG7qOG7qOG7pjwg4bqv4bum4bqvWW7hu6bDuuG6p+G6rzXhu6ZZ4bqv4bumNuG7g24x4bqv4bumPOG7uOG7puG7hzcg4bqv4bumNuG7suG6rzbhu6bhuq82Iyjhu6bhuq824bq54bui4bumbcSp4bum4bq9NuG7tOG7h+G7pjU64bqv4bum4buqxajFqOG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y2w6nhur3hu6Y24bq1KOG7puG7gTfhuq824bumazfhu6bhur024bu0xIPhu6ZrMOG7plnhuq/hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6Y1N1nhurHhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7pmvEkTfhu6bDo2M34bumKDZo4bumbiDhu4Phu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pjzhuqs34bumxINp4bumIeG7tuG6seG7pjY3MsSD4bui4bumPDcw4buD4bum4bqjNjcy4bqv4bumbT7hu6bhu4fhur8i4bqv4bum4busxajhu6bhur02JuG6r+G7puG6ozbhuq034bui4bumKDbhurnhu6bDquG7g8Od4bum4bqvNcOtZTfhu6bDquG7g27hu6Y8YeG6rzbhu6Lhu6bDo+G7tOG6rzXhu6bDo8OdKDbhu6Lhu6Y8w53huq824buma+G6peG6rzXigKZSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO14buD4buHNuG6seG6v+G7pFPhu4bhur7hu4Lhuq7DveG7psOD4buxUi/hur1T

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]