(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong mùa tuyển sinh năm nay, có đến 16 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4x0w6Ag4buY4buW4bui4buYw6LhurNj4bqjICzhu5jhu7RVIeG7mC4zw53hu5jhurXDqeG7mOG7suG6qSAs4buYWyXDouG7mOG6t+G6pcOa4buYWVQh4buYw6IuIeG7mOG7tFMgLuG7mCwhU+G7mMOiY+G7mOG7suG6peG6v+G7mOG7tD/hu5jDquG7uMOi4buYw6LhuqXhur8/IMOSLy7hu5bhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxdOG7tlLhu7Lhu5Lhu4zDkuG7tiLhu4zDguG6szAgLOG7mCLhuq1S4buYw6LhuqXhur8/IOG7mOG6tSEgLuG7mCDhu6Qi4buYIFLhur9M4buYw50x4buY4bu0JSDhu5jhu5bhu57hu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mOG7tFUh4buYLjPDneG7mOG7tOG7pCAs4buYW+G7geG7mOG6tcOp4buY4buy4bqpICzhu5hbJcOi4buY4bq34bqlw5rhu5hZVCHhu5jDoi4h4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYw6Jj4buY4buy4bql4bq/4buY4buyMOG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buY4buTVSHhu5guM8Od4buYw7VTw50u4buYWy4wUuG7mHRU4buY4butOSHhu5jDomHhu5jDnS5kw51Nw5Iv4bu2IuG7jMOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDkiEiLOG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4buyw6Iu4bqlIlnhu5ghw7Thu7Ygw6Lhu7bhurPhu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buS4bq9IeG7ssOiLkrhu5jhu6Dhu5ZR4bqxw6pL4buYLuG7tiEsLsOiSuG7mOG7ouG7lFDhurHDqkvhu5Lhu5jhurXhurPDnUnhu5IvL8Od4buyIE1ZUjDDoi5SIC4uMFJN4bq7IC/hu7Lhu7bhurVbw6Iw4bqxLyDhu7bhur3hurUvxqDGoOG7luG7li/hu5bhu5Thu6Lhu7Lhu5bhu5RR4bua4buc4buc4bugw6Lhu57hu5zhu6DGoFFd4buUTX3hurEsxKjhurNJxqDhu5Thu5bhu5Lhu5hSXcOiSeG7knTDoCDhu5jhu5bhu6Lhu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mOG7tFUh4buYLjPDneG7mOG6tcOp4buY4buy4bqpICzhu5hbJcOi4buY4bq34bqlw5rhu5hZVCHhu5jDoi4h4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYw6Jj4buY4buy4bql4bq/4buY4bu0P+G7mMOq4bu4w6Lhu5jDouG6peG6vz8g4buS4buY4bq9IeG7ssOiLknhu5Lhu6Dhu5ZR4buS4buYLuG7tiEsLsOiSeG7kuG7ouG7lFDhu5Lhu5gv4buMw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOCxJHhu5ggLFThur/hu5jhu6Dhu5jhu7QlIOG7mMag4buWLeG7mi3GoOG7lMagxqBM4buY4buTVSHhu5guM8Od4buYw7VTw50u4buYWy4wUuG7mHRU4buY4butOSHhu5gixIPhu5jDnWEgLOG7mOG7tOG7pCAs4buYW+G7geG7mMOiLiHhu5jDoi7DqeG7mFlUIeG7mMOiLiHhu5jhu7RTIC7hu5gsIVPhu5jDomPhu5jhu7LhuqXhur/hu5jhu7TDo8Oi4buYLlIhTeG7mOG7qeG7h+G7mMOiLiHhu5jDoi7DqeG7mOG6tT3hu5jhu7IhOiDhu5jhurNS4buY4bq7VDDhu5ggLFThur/hu5jhu5ot4bucTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu6tU4buY4bu0w6Ag4buY4bq7POG7mMOiYeG7mMOdLmTDneG7mOG7qeG7h+G7mMOiLiHhu5jhu7RTIC7hu5gsIVPhu5gg4bukICzhu5hdZcOdTOG7mHMhUyLhu5jhu7Q3w53hu5jhu6sk4buY4bq24bql4buwIOG7mMOdLjDhu5hZISXDokzhu5gg4bukIuG7mMag4buUxqDGoEzhu5jhu5NVIeG7mC4zw53hu5jhurbhuqU3w53hu5gsIVLhu5h0VOG7mOG7rTkh4buY4bq1PeG7mMOi4bukICzhu5jDnWPhuqMgLOG7mOG6tcOp4buY4buy4bqpICzhu5hbJcOi4buY4bq34bqlw5rhu5hZVCHhu5jDoi4h4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYIOG7pCAs4buYXWXDneG7mOG7tD/hu5hdVCLhu5jDncOg4buY4bq1xIPhu5jDouG6peG6vz8g4buY4bq1ISAu4buY4bu04buu4bql4buY4bq7VDBN4buYw4LhurNj4bqjICzhu5jhu7Jl4buYWyElIOG7mF3hu6zhur/hu5jhu57hu5Qt4bug4buUw4zhu5jDomEgLOG7mMOdLj7hu5jDoiEk4bql4buYT8OiY8OgICzhu5jhu7Rjw6AgLOG7mFsuMMOaICzhu5jhu5xN4bug4buU4buULeG7ok3hu57hu5Thu5Thu5jhurUhIC7hu5jhurshJCDDk+G7mOG7smVS4buYw6LhurMkIOG7mFslw6Lhu5jhurfhuqXDmuG7mMOd4bqrUuG7mFlUIeG7mMOiLiHhu5jhu7RTIC7hu5gsIVPhu5jDomPhu5jhu7LhuqXhur9Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMO1VCHhu5jDoi4h4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYIOG7pCAs4buYXWXDneG7mC4zw53hu5jhurUhIC7hu5jDgnThurDDguG7mOG6u1gg4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mMOi4bqzJCDhu5giU+G6v+G7mMOiKCAuTOG7mOG6u+G6oSHhu5jhurEuY8OgICzhu5jDoi5kw53hu5jDnS7hu6wi4buY4bu0IT8i4buYIC5j4buYw51iTOG7mCLDoSHhu5jDneG7sOG6peG7mOG7tOG6pyAs4buY4bu0Y8Ojw53hu5jhu5bhu5jhu7QhPyJN4buYw4Iu4bqjIeG7mCwhUiDhu5hdVCLhu5hZVCHhu5jDoi4h4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYIOG7pCAs4buYXWXDneG7mC4zw53hu5jhurUhIC7hu5jDgnThurDDguG7mOG7smXhu5hbISUg4buYXVThu5jhu5ZR4bui4buY4bqxLuG6p8OiTOG7mMOiLlIgLOG7mOG7tCE/IuG7mOG7luG7ouG7lOG7mOG7tCE/Ik3hu5jhu60s4buwIOG7mC5UICzhu5jhu7Qq4buYw6IuIeG7mOG7smXhu5hbISUg4buY4bu0VcOi4buYLsOgIOG7mOG7luG7ok3hu5Thu5Thu5Thu5jDneG7sOG6peG7mC40IU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4bup4buH4buYw6IuIeG7mMOiY+G7mOG7suG6peG6v+G7mMOd4bqlICzhu5jDneG7rOG6seG7mOG7suG6ueG7mF0hJuG6peG7mOG7tD/hu5jDquG7uMOi4buYw6LhuqXhur8/IOG7mOG7tFUh4buYLjPDneG7mCAuY+G7mCI5w6Lhu5jhurEuY8OgICzhu5jDoi5kw53hu5jhurMhJCAs4buYWSEmw6JM4buYw50x4buYw6IoIC7hu5jhurEu4buwIOG7mF0wVSHhu5jDnVIwTOG7mCwh4bqn4bqx4buYIC7hurkgLOG7mCAsVCAu4buYIGEh4buYw6LhurM5IeG7mMOdMeG7mOG7tGPDo8Od4buY4bq1ISAu4buY4bq7ISQg4buYw6rhuqXhu6zDouG7mOG6teG7psOdTOG7mOG7tFPhurHhu5hkICzhu5jDoiggLuG7mFsu4bumw6Lhu5hbLuG7tuG7mMOi4bqzMCAs4buYw6LhuqXhur8/IOG7mMOdLjMgTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4x0ISYg4buY4bu0w5nhu5jDnTHhu5jhu5bhu57hu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mOG7k3Thu5hbLlPDneG7mMOi4bqzMCAs4buYw53DmuG7mCBj4bqhw53hu5jDnWIgLOG7mOG6tT3hu5jhurXDqeG7mOG7suG6qSAs4buYWyXDouG7mOG6t+G6pcOa4buYw53huqtS4buYWVQh4buYw6IuIeG7mCBU4bq/4buY4bu0P+G7mMOq4bu4w6Lhu5jDouG6peG6vz8g4buY4bq74bqhIeG7mOG7luG7lC3hu5rhu5TDjOG7mMOiYSAs4buYw50uPuG7mMOiISThuqVM4buYIC5jSuG7mOG7k3Thu5jDiuG7sOG6v+G7mOG7smUgLOG7mHRU4buY4butOSFM4buY4buTdOG7mOG7sTThu5gt4buY4buTPFLhu5jDnS7hu6zDokzhu5jhu5N04buYw4Iu4bukICzhu5jhu6swICxM4buY4buTdOG7mOG6tGPhu5jhurEuVSLhu5jhu6lm4buYw6Iu4bqlVsOi4buYdGMgLOG7mOG6viQgTOG7mOG7k3Thu5jDtVPDnS7hu5hbLjBSLeG7k3Thu5jhu5NU4buY4but4buqICxM4buY4buTdOG7mMOCLuG6q+G6v+G7mF3DoyFM4buY4buTdOG7mMO0NiAs4buYICwuJuG7mHMhUjDhu5jDoi42ICzhu5jhurpWIOG7mMOiw5ohTOG7mOG7k3Thu5jhu6khIC7hu5jDoiXhu5jhu6lm4buYw6Iu4bqlVsOi4buYw7Q2ICzhu5ggLC4hJuG6sUzhu5jhu5N04buYw7Q2ICzhu5ggLC4hJuG6seG7mHRU4buY4butOSFM4buYdDPDneG7mOG6uyEmIOG7mMO0LiggLuG7mOG6tVPDnS7hu5jhurAuU8Oi4buYw6LhurMhPyBM4buY4buTdOG7mOG7qSEgLuG7mMOiJeG7mOG6tuG6pTfDneG7mOG7suG7sCBM4buY4buTdOG7mMO0NiAs4buYICwuJuG7mOG7kzYgLOG7mGhM4buY4buTdOG7mOG6sC7hu7YgIVtSUkzhu5jhu5N04buY4bupISAu4buYw6Il4buY4butLC4m4buYZyBM4buY4buTdOG7mOG6tGPhu5jhurEuVSLhu5jhu6lm4buYw6Iu4bqlVsOi4buY4bq6ISAuTOG7mOG7k3Thu5hzIVIw4buYw6IuNiAs4buY4bq6ViDhu5jDosOaIU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxZ+G6pcOiLjDhurPhu5Lhu4zDgi7huqXhu5jhurAuY8OgICzDki/hurHhu4w=

Thu Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]