(vhds.baothanhhoa.vn) - Trường THCS Cù Chính Lan (TP. Thanh Hóa) đã “biến” khu giáo dục thể chất thành bức tranh sinh động, thêm tô đẹp cho ngôi trường.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LGsCw1Ijvhu5I7LlEi4buS4bqzUiI74buS4bq1VCDhu5LhurXhurcgIjvhu5J9LMOi4buSOy5SIOG7ksOd4bqtWeG7kuG6tSwm4buSWSzhu7DhurXhu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurRzw7XhurLhu5LDteG6p+G7ksO1LCEiLOG7kuG7qVEiw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvc+G7tFHDneG7kMOS4bq04bq3YuG6oSI74buS4bq0c8O14bqy4buSw7Xhuqfhu5LDtSwhIizhu5Lhu6lRIuG7kk7hurThuq5M4buS4bq0LFEiLOG7knMwUU/hu5Lhu7LDmuG7kuKAnFguJCLigJ3hu5J9LMOi4buSOy5SIOG7ksOd4bqtWeG7kuG6tSwm4buSWSzhu7DhurXhu5LhurUsUyIs4buSWGNZ4buS4bq14bq3USIs4buS4bqzLiIs4buS4buyOCI7S+G7kuG6tSw9XeG7kuG6tTXhu5Lhu7Lhu7jhuq/hu5JZLCDhu5IiOzUu4buS4bq14bq3YuG6oSI7TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buU4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nOG7lOG7muG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vLuG6uUxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5Thu5Qv4buW4buY4buYw53hu5Thu5bhu5Thu5TGoMag4bua4bq14buc4bui4bue4buU4bucW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5bhu5zhu6Lhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DGsCw1Ijvhu5I7LlEi4buS4bqzUiI74buS4bq1VCDhu5LhurXhurcgIjvhu5J9LMOi4buSOy5SIOG7ksOd4bqtWeG7kuG6tSwm4buSWSzhu7DhurXhu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurRzw7XhurLhu5LDteG6p+G7ksO1LCEiLOG7kuG7qVEi4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5Thu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7lOG7muG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LhurThurcgIjvhu5IiLMOpIjvhu5Iiw5ld4buS4bqxw6JRS+G7klg9IuG7kllUIizhu5LhurkuKlnhu5Ii4buqIjvhu5JZUSDhu5JZLOG7sOG6teG7klti4bqjIjvhu5I7LlIg4buSw53huq1Z4buS4bq1IFMi4buSw50uKiJL4buS4bq04bq3YuG6oSI74buS4bq0c8O14bqy4buSw7Xhuqfhu5LDtSwhIizhu5Lhu6lRIuG7kk7huq8sYuG6oSI74buS4bupUV3hu5LhurLDoSJL4buS4bq04bquTOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFFP4buS4buyw5rhu5J9LDUiO+G7kiI7ZCI74buS4buyOS7hu5Jdw6AuS+G7kiLhu6oiO+G7klnhu7Dhuq9L4buSWVUu4buS4bq1VCDhu5JZw6Hhu5LhurPDo+G7kuG6ueG7ruG6teG7klks4buw4bq1S+G7kuG6veG7qsOq4buSw53EkSI74buS4oCc4bq04bq3YuG6oSI74buSLDJZ4buS4bq1LOG7qiLhu5LhurUsLioiS+G7kiwyWeG7kuG6sy4iLOG7kuG6tSFZLOG7klnEkVnigJ1Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5Thuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buU4bui4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy8u4bq5TFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7lOG7lC/hu5bhu5jhu5jDneG7lOG7luG7lOG7lOG7muG7lMag4bq14buW4bui4bue4bui4bucW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0hQ4bua4bue4buQ4buSUVvhurVI4buQxrAsNSI74buSOy5RIuG7kuG6s1IiO+G7kuG6tVQg4buS4bq14bq3ICI74buSfSzDouG7kjsuUiDhu5LDneG6rVnhu5LhurUsJuG7klks4buw4bq14buS4bq04bq3YuG6oSI74buS4bq0c8O14bqy4buSw7Xhuqfhu5LDtSwhIizhu5Lhu6lRIuG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buU4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5Thu6Lhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4burOOG6teG7kuG6teG6tyAiO+G7kiIsw6kiO+G7kuG7si4mXeG7kiIs4buwIuG7kn0sNSI74buS4bq1LCbhu5JYM+G7kuG6scOiUeG7kn0sLuG7kuG7siQi4buSIjs1LuG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kiJTw6rhu5JbU+G7kiwq4buS4bq1LDYiO+G7kn0sw6I1IuG7kuG6uS49IuG7kuG6s1RZLOG7kuG7suG7uOG6r0vhu5LhurnDoC7hu5LigJxZ4buqw6rhu5Lhu7IuJcOi4buSYsOgWeKAneG7kltTXeG7kuG6teG6t8OiIjvhu5LhurXhu6pdS+G7kltT4buSIsOhLuG7kjtlLuG7kjvhu6Rd4buSIi4lXeG7kuG6tS4iS+G7kn0sUuG6teG7kuG6uTIiO+G7klksLiQi4buS4bq1LOG7pCI74buS4buyVC7hu5LDnSlZLOG7ksO14but4bq4dMO0LeG7lFBL4buSWeG6pyI74buSIiwuJcOi4buS4buyLiXDouG7kmLDoFnhu5J9LFJZ4buS4bq14bq3ICI74buSWcOiOFnhu5LhurM2Ijvhu5JZ4bqpUeG7kjsuUiDhu5LhurkuPSJL4buSLDJZ4buS4bqzLiIsTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buU4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nOG7lOG7nOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vLuG6uUxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5Thu5Qv4buW4buY4buYw53hu5Thu5bhu5Thu5Thu6Dhu5zhu6LhurXGoFDhu6Dhu5ZQW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jGoOG7muG7kOG7klFb4bq1SOG7kMawLDUiO+G7kjsuUSLhu5LhurNSIjvhu5LhurVUIOG7kuG6teG6tyAiO+G7kn0sw6Lhu5I7LlIg4buSw53huq1Z4buS4bq1LCbhu5JZLOG7sOG6teG7kuG6tOG6t2LhuqEiO+G7kuG6tHPDteG6suG7ksO14bqn4buSw7UsISIs4buS4bupUSLhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7lOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4buU4buc4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG6riwhUeG7kuG6teG6tyAiO+G7kn0sw6I1IuG7kuG6uS49IuG7kiIsU+G7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kltT4buSfSzDouG7kjsuUiDhu5LDneG6rVnhu5LhurUsJuG7klks4buw4bq1S+G7kl3FqFnhu5LDneG6p+G7klksPOG7kuG6tzgiO+G7kizDoSLhu5Lhu5RM4buY4buY4buYXeG7lkvhu5IiLGIiO+G7kuG6ucOgLuG7kuG6v+G7kuG6tWLDoyI74buS4buyOFnhu5Lhu7JSIEvhu5LhurUs4busw6rhu5LhurlT4buS4bq14bq3MeG7kiIsU+G7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kuG7ssOa4buS4oCcWC4kIuKAneG7kiIsw6kiO+G7klhjWeG7kuG6tWLhuqEiO+G7kuG6vS7hu5Jdw5kiO+G7kuG6vcOiIjvhu5LhurHDolEiLOG7kuG7ssOhIuG7kuG7si4qw6Lhu5JZMOG7kuG6ryzhu6wi4buSWeG6q+G7kn3hu4VL4buS4bq3PcOi4buSXTZZ4buS4bq14bq3w6Phu5LhurUsUyIs4buSWGNZ4buS4bq14bq3USIs4buS4buy4busw6rhu5JdU8Oi4buS4bqz4bukWUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5zhu5Thu6Lhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvLy7hurlMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buU4buUL+G7luG7mOG7mMOd4buU4buW4buU4buU4buc4buWxqDhurXhu6Lhu5zhu6Lhu5jhu55b4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7nMag4bua4buQ4buSUVvhurVI4buQxrAsNSI74buSOy5RIuG7kuG6s1IiO+G7kuG6tVQg4buS4bq14bq3ICI74buSfSzDouG7kjsuUiDhu5LDneG6rVnhu5LhurUsJuG7klks4buw4bq14buS4bq04bq3YuG6oSI74buS4bq0c8O14bqy4buSw7Xhuqfhu5LDtSwhIizhu5Lhu6lRIuG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5Thu6Lhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4buxLMOpIjvhu5Ii4bu24bq14buS4bq5I+G7kl1RIjvhu5Lhuq8sICI74buSWVJZLOG7kiwuKiLhu5Lhu7JULkvhu5I7LuG6peG6r+G7kiwyWeG7kuG6sy4iLOG7kixTIOG7kixjIjvhu5Isw6Ei4buS4bq14bq3ICI74buSXWEu4buSW+G7rCLhu5Lhurnhu64i4buS4buyOCI74buS4bq1LCbhu5JZLOG7sOG6tUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7lOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5zhu5Thu5rhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvLy7hurlMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buU4buUL+G7luG7mOG7mMOd4buU4buW4buU4buUUOG7lOG7muG6teG7lOG7lOG7ouG7oOG7olvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4buW4bue4buc4buQ4buSUVvhurVI4buQxrAsNSI74buSOy5RIuG7kuG6s1IiO+G7kuG6tVQg4buS4bq14bq3ICI74buSfSzDouG7kjsuUiDhu5LDneG6rVnhu5LhurUsJuG7klks4buw4bq14buS4bq04bq3YuG6oSI74buS4bq0c8O14bqy4buSw7Xhuqfhu5LDtSwhIizhu5Lhu6lRIuG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buU4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5Thu5rhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4burMi7hu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5IiOyBULuG7kn0sMFHhu5JZ4bqpUeG7kiIsU+G7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kuG6tSxi4bqhIjvhu5Lhur3DosOqPSLhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG6tTnhu5JZLGNZ4buS4bq1VC7hu5J9LMOi4buSOy5SIOG7ksOd4bqtWeG7kuG6tSwm4buSWSzhu7DhurXhu5IiU8OqTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kMOd4bq1LMOiXVjhu5Iuw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7luG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5zhu5Thu5zhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvLy7hurlMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buU4buUL+G7luG7mOG7mMOd4buU4buW4buU4buU4buc4bua4bui4bq14buc4bue4buc4bug4bucW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu6Dhu6Lhu57hu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DGsCw1Ijvhu5I7LlEi4buS4bqzUiI74buS4bq1VCDhu5LhurXhurcgIjvhu5J9LMOi4buSOy5SIOG7ksOd4bqtWeG7kuG6tSwm4buSWSzhu7DhurXhu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurRzw7XhurLhu5LDteG6p+G7ksO1LCEiLOG7kuG7qVEi4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5bhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7lOG7nOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LhurQs4busw6rhu5LDtGLDoSI74buS4burLiIs4buSZiIsS+G7knMuKsOi4buS4bq14bq3YsOjIjvhu5IiLFPhu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5JZLCDhu5JYLiThurVL4buS4bq5w6Au4buSXSAiO+G7kl3DojYi4buSWVJZ4buS4bu0XeG7klkw4buSXTjhurXhu5J9LDUiO+G7kjsuUSLhu5Jdw6Phu5LhurMuIizhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurXhurcgIjvhu5I7LuG6oeG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kuG6tSwm4buSWSzhu7DhurXhu5JZ4bqrIjvhu5IiLGLhu5LhurMuIizhu5IsIFThurXhu5IiOyBULuG7kn0sMFFL4buS4buPcnPhu5IiLFPhu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5Lhu7LDmuG7kuG6scOiw6ok4bq14buS4buyKSIs4buS4bq5I+G7kiI9IuG7kiIsw6kiO+G7klhjWeG7kuG6teG6t1EiLOG7kuG6sy4iLOG7kuG7sjgiO0vhu5JdU8Oi4buS4bqz4bukWeG7kiJTw6pMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9mw6LhurUsIOG6t+G7kMOS4bq04bq2w4Lhu7Fy4buS4bup4bubw5Mv4bqvw5I=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]