(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua số lượng F0 liên tục tăng trong trường học đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học tại các nhà trường. Nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngành Giáo dục huyện Quảng Xương đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong cách thức dạy và học để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng giáo dục tại các nhà trường.
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7hDQ1MyYqWEbDtTbhurXhu6wq4buKdzbhu5AqWOG7iuG6ssOgfSpY4buKKnvhu4okw6NU4buKw5rhu5Al4buKU+G7kCbhu4pUWeG7njXhu4okw6AiKljhu4pYw53hu44m4buKVTlU4buKNTMmKljhu4olOOG7jOG7ilXhu7ZUWeG7hC80NTMmKlhG4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRsO9WV3DneG7iljDneG7jCrhu4oyNuG7jOG7ijQo4buKJMOgIipY4buK4buN4buI4buKJMOd4buoKuG7ijU5VOG7ijXhu5gqWOG7ijUzJipY4buKNTPDoF0qWOG7ilk7VOG7isOa4buS4buK4buQKlnhu4pZw6AgKljhu4o9WSEqWOG7iipZLOG7isOa4buqKuG7iuG6scOd4busVOG7ilXDlOG6teG7iuG6scOV4buKWTtU4buKNcOUw53hu4pU4buOVOG7iipZw5Xhu4o1M8OgXSpY4bq+4buK4bufe+G7iiTDo1Thu4o9WeG7lFThu4oxWTlU4buKJTvDneG7ij1ZP+G7ij1Z4buYKuG7ijUzJipY4buKUyjDneG7ilThu5AqWeG7ilXhu7ZUWeG7imnhu6HhurDDtMOtLcSow5Lhu4pVw51WKuG7ilPDneG7qirhu4oxWeG6oVThu4o1w5Qxw4rhu4rhu59Yw5UqWeG7iuG7j8Od4buOJuG7ilU5VOG7ilk24bq14busKuG7inc24buQKljhu4rhurLDoH0qWOG7isOa4buS4buKNTPDneG7rirhu4o9WeG7jMOd4buKKlnDneG7sDbhu4pYw53hu5DDneG7ijFZ4buOMeG7iiTDnSpZ4buKWSbDlDXhu4o1MyYqWOG7ilThu45UWeG7ijVZ4bqhVOG7ilXDlOG6teG7iuG6scOV4buKWTtU4buKw5rhu67hu4rDmuG7kCXhu4pT4buQJuG7ijXDneG7qirhu4rDmjzhu4pUw6EqWOG7iipZw6Dhu4pUWeG7njXhu4okw6AiKljhu4pYw53hu44m4buKVTlU4buKNcOUw53hu4pU4buOVOG7iipZw5Xhu4o1M8OgXSpY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4zDnWnDmSo1w5kz4buKVTVZNiVTw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pNS0ox4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0pKxKjhu4gvxKjDkk9VxKjEqOG7iOG7iE/EqEs1S0vDkuG7iE8k4buI4bq+IzFY4bq4M0NNTUvDjOG7iuG7jCQ1Q8OMw7U24bq14busKuG7inc24buQKljhu4rhurLDoH0qWOG7iip74buKJMOjVOG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4buKVFnhu5414buKJMOgIipY4buKWMOd4buOJuG7ilU5VOG7ijUzJipY4buKJTjhu4zhu4pV4bu2VFnDjOG7iuG6t8OdVTVZQ8OMw5Phu4jhu4jDjOG7ilnDmcOdWFk1Q8OMTUtKw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG6sFvDneG7ijFZw6B9Kljhu4pUWeG7oiXhu4pUWWHhu4rDmjwqWOG7ijVZ4buyVFnhu4rhuqEqWOG7iiTDnSpZ4buKWSbDlDXDiuG7iuG7jCrhu4o1JsOVKuG7ijUzJipY4buKw5rDneG7sDbhu4o9w53hu6wq4buKVeG7tlRZ4buKU+G7rCpZ4buKVcOdVirhu4pTw53hu6oq4buKMVnhuqFU4buKNcOUMcOK4buK4bufWMOVKlnhu4rhu4/DrcOJw6zDveG7ilk24bq14busKuG7inc24buQKljhu4rhurLDoH0qWOG7isOa4buS4buKVFnhu7jhu4rDmsOUJuG7ilThu45U4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4o1NuG6teG7rDXhu4rDmijDneG7ij1ZISpY4buKVFlh4buKMjbhu4wqw4rhu4okfeG7iiTDleG7ijUzJipY4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKMVk6KljDiuG7ilRZKCpY4buKVeG7tlRZ4bq84buKVFlh4buKw5o8KljDiuG7iiTDnSpZ4buKWSbDlDXhu4o1MyYqWOG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypY4buKPeG7quG7ilkmw5RUWeG7ilXDlOG6teG7ilk7VOG6vOG7ijThu5wq4buKNMOVKljhu4rhuqEqWOG7ijFZP+G7iuG6sVvDneG7iiU7w53hu4o14bu0Klnhu4pZNigqWOG7ilXhu7ZUWeG7ilPhu6wqWeG7ilQ/4buKNVnhu67hu4rhurPhu5DhurXhu4oz4buM4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGaMOV4buK4bufWDbhurVWKuG7isO9WeG7tuG7isO9WTbDiuG7isO9M8OgICpY4buKMVk6Kljhu4rhu4/DrcOJw6zDveG7ilk24bq14busKuG7inc24buQKljhu4rhurLDoH0qWOG7ilRZJuG7ilPDneG7qjXhurrhu4po4buoKuG7ilTDlCpZ4buK4bqxw53hu6xU4buKU+G7jCrhu4pZw5UqWeG7iuG6seG7mCrhu4pT4buQKuG7ilnDoFsqWOG7ilVSKuG7ilThu45U4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4o1WcOjVOG7ilnDneG7rCrhu4pU4buOVOG7ijFZw6B9Kljhu4rhu44q4buKNT7hu4pU4bqhVOG7ilXDlOG6teG7ilk7VOG7ijVZw5km4buKNeG6oypY4buKVOG7njHhu4rDmjzhu4pV4bu2VFnhu4pT4busKlnDiuG7inZZOipY4buKw5rhu5Lhu4pUWeG7uOG7isOaw5Qm4buKVOG7jlThu4oqWcOV4buKNTPDoF0qWOG7iirhu6IqWOG7ilThu4wm4buKNcOdKlnhu4o1WeG7oCrhu4pU4buQKlnhu4pYw53hu45Uw4rhu4o1M+G7jlRZ4buKKlnDneG7rCXDiuG7ijVZw6NU4buKWcOd4busKuG7ilQ/4buKWcOd4busNuG7ijI24buQ4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKMVk6KljDiuG7ilRZKCpY4buKVeG7tlRZ4buKU+G7rCpZ4buKaeG7oeG6sMO0w60txKjDkuG7isOaw53hu4rDmiHDneG7iuG6sVvDneG7iuG6scOd4busVOG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKNVnDo1Thu4pZw53hu6wq4buKVcOU4bq14buKWTtU4buKWcOd4busNuG7ijI24buQ4bq+4buKw6zGoFThu4pTw53hu6w14buKMjbhu4wq4buKNeG7oiXhu4rDmuG7qirhu4pU4buOVOG7isOZJeG7ilk7VOG7ijTDnSpZ4buKVDYow53hu4pU4bueMeG7isOa4buu4buKVOG7jlThu4rDmSXhu4pUP+G7isOaYeG7ij3DneG7qirhu4o1WeG6oVThu4o1WeG7jCXhu4pYw53hu4zhu4pU4buOVOG7ij3huqXhu4o1WcOd4buK4bqxw6AiNeG7ilThu54x4buKMjbhu4wq4buKNTM7Kljhu4o04buUMeG7ijVbw53hur7hu4rhu5/hu6o24buKWTtU4buKNMOdKlnhu4oxWeG7kMOd4buKKlhZ4bu44buKWTtU4buKw5rhu67hu4o1WcOjVOG7ilnDneG7rCrhu4pU4buOVFnhu4ok4bq14buK4bq14buKNeG7quG7ijXDlMOd4buKKlnDlcOK4buKWMOd4buOJuG7iuG6scOd4buoKuG7ilRZYeG7iipZw53hu6wq4buKNMav4buKVFnhu7Y24buKNTPhu45UWeG7iipZw53hu6wl4buKWMOd4buMJuG7ilPDlcOd4buKNVAxw4rhu4o9w53hu64l4buKNTPhu4zhu4rhurHDleG7ilnDoFsqWOG7ilVSKuG7ilRZJuG7ilThu45U4buKw5kl4buKWTtU4buKNVAx4buKMjbhu4zhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4rhu6HDvcO9w4rhu4pVw5ThurXhu4pZO1Thu4o1M8OjVOG7ijU24bq14buqKsOK4buKVOG7jlThu4oqWT8l4buKWuG7jCQm4oCm4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4zDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pNS0sx4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0pKxKjhu4gvSuG7iMSoVeG7iMSoTsSoxKhNTzVOTcSow5LDkiThu4jhur4jMVjhurgzQ8Sow5LDk8OM4buK4buMJDVDw4zDtTbhurXhu6wq4buKdzbhu5AqWOG7iuG6ssOgfSpY4buKKnvhu4okw6NU4buKw5rhu5Al4buKU+G7kCbhu4pUWeG7njXhu4okw6AiKljhu4pYw53hu44m4buKVTlU4buKNTMmKljhu4olOOG7jOG7ilXhu7ZUWcOM4buK4bq3w51VNVlDw4zDk+G7iOG7iMOM4buKWcOZw51YWTVDw4xNS0vDjOG7ii9G4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw70zw6BdKljhu4rDvcO1aXnhu4p3NuG7kCpY4buKw6zhuqFU4buKNTMmKljhu4rDmj/hu4pZw53hu6wq4buKVD/hu4pL4buI4buKWTtU4buKNMOdKlnDiuG7iljDneG7jibhu4rhurHDneG7qCrhu4okw5Xhu4rhu43hu4jhu4rhurHDleG7ill9KuG7isSo4buI4buI4buKWTtU4buKNMOdKlnhu4rhu43EqOG6vuG7iuG7n1gmw5XDneG7ijPhu4zDiuG7ijPhu5414buKKlnDneG7sDbhu4oxWTnhu4pZNuG6tSpZ4buKWTtU4buKNMOdKlnhu4okw5Ul4buK4bqxw53hu6xU4buKNVAx4buKNTM2Kljhu4o1w5TDneG7ilThu45U4buKKlnDleG7iiXhu47hurXDiuG7iuG6s+G7suG7iipYWcOd4busMeG7ijUz4buoKuG7isOa4bu24buM4buKU8OVKuG7ilTDoSpY4buKNcOd4buwJeG7ilEq4buKKlnDneG7sDbhu4oqWDbhurXhu4pUfeG7iiThu6LhurXhu4ok4buMKuG7ilXhu7ZUWeG7ilPhu6wqWeG6vuG7isO9WeG7oOG6teG7isOsw5Ul4buK4bubWeG7lFThu4rDrcOgfSpYw4rhu4rDtcOd4busNuG7ijUzw6AgKljhu4rDvTPDoF0qWOG7isO9w7VpeeG7inc24buQKljhu4rDrOG6oVThu4pUWSbhu4pTw53hu6o14bq64buK4bufWcOV4buKNTPDoF0qWOG7iuG6teG7qDbhu4pU4bugNuG7iljDneG7jibhu4rhurHDneG7qCrhu4oxWeG7kMOd4buKNVnhu7JUWeG7iuG6oSpY4buK4bqxW8Od4buKNeG7tCpZ4buKWeG7tCpZ4buKJVvDncOK4buK4bqx4bqj4buM4buKVcOU4bq14buKWTtU4buKNTM5VOG7ijXDneG7qjHDiuG7iuG6seG6o+G7jOG7ijFZ4buONeG7ijUzw6NU4buKNTbhurXhu6oq4buKVFkm4buKWTtU4buKNMOdKlnhu4pZO1Thu4omKiTDnSrDmeG7ijXDlMOd4buKKlnDleG6vuG7iuG7n1gmw5XDneG7ijPhu4zDiuG7iuG6teG7qDbhu4pU4bugNuG7iljDneG7jibhu4rhurHDneG7qCrhu4pYw53hu4wm4buKU8OVw53hu4o1UDHhu4omKiTDnSrDmeG7iuG6scOV4buKPcOd4buuJeG7ijUz4buM4buKJiokw50qw5nhu4pUWSbhu4pU4buOVOG7isOZJeG6vuG7innhu4w24buKPVnDneG7isOaw53hu7A24buKNTPhu7bhu4o9WSzDneG7iuG6scOV4buKw5rDneG7ilk7VOG7ijUzIOG7iiTDlMOdw4rhu4pU4buOVOG7isOZJeG7ijTGr+G7isOaw6AiVOG7iljDneG7jibhu4rhurHDneG7qCrhu4pVw5ThurXhu4oxWTnhu4rDmsOUJuG7iipZ4bqvKljhu4o9w53hu6oq4buKNVnhuqFU4buKMjbhu4wq4buKNTM7Kljhur7hu4rDrOG7ruG7ijVZOsOd4buKPVk/4buM4buKU8Od4buuNuG7ij1ZISpY4buKU+G7tuG7ijUzKCpY4buKNcOd4buqNcOK4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4rDmuG7kuG7iiTDnSpZ4buKWSbDlDXhu4rhurXhu6g24buKVOG7oDbhu4pYw53hu44m4buK4bqxw53hu6gq4buKVcOU4bq14buKNVnhu4zhurXDiuG7isOa4buQJuG7iljDnTrhu4rDmuG7ruG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4buKJOG7tlRZ4buKWTtU4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4zDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pNS0sx4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0pKxKjhu4gvSuG7iMSoVeG7iMSoTsSoS0pKNUtLxKjEqMOSJOG7iOG6viMxWOG6uDNDxKhKw4zhu4rhu4wkNUPDjMO1NuG6teG7rCrhu4p3NuG7kCpY4buK4bqyw6B9Kljhu4oqe+G7iiTDo1Thu4rDmuG7kCXhu4pT4buQJuG7ilRZ4bueNeG7iiTDoCIqWOG7iljDneG7jibhu4pVOVThu4o1MyYqWOG7iiU44buM4buKVeG7tlRZw4zhu4rhurfDnVU1WUPDjMOT4buI4buIw4zhu4pZw5nDnVhZNUPDjE1LS8OM4buKL0bhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDvTPDoF0qWOG7isO9w53hu6424buKWTtU4buK4bqxw5Xhu4rDvTM2Kljhu4pZO1Thu4pUfeG7ijQg4buK4buGw73DtcOJw73DtWl54buC4buK4bufWDbhurVWKuG7iuG6sjbhu6Iq4buK4bufWDbhurXhu6gq4buKVD/hu4o1PipY4buKNCjhu4okWzHhu4okw5Xhu4pKTOG7iiRbMeG7iuG6sVvDneG7isOT4buIS+G7ilk7VOG7ijTDnSpZ4buK4buGNTMmKljhu4rDmj/hu4o1w53hu6424buKWTtU4buKJMOV4buKxKhO4buKJFsxw4rhu4rDvcO1aXnhu4rDk+G7iiRbMeG7gsOK4buKNCjhu4ppaOG7j+G6sMOK4buKKlnhu6Iq4buK4bqxw53hu6gq4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4okw5Xhu4pMS+G6vuG7isO1w53hu6wq4buKKuG7jOG6teG7ijUzw6BbVOG7ilXDnVYq4buKU8Od4buqKuG7ilRh4buM4buKNeG7tCpZ4buKWeG7tCpZ4buKVeG7tlRZ4buKaeG7oeG6sMO0w60txKjDksOK4buKaGnDrOG7ijFZOipYw4rhu4pUWSgqWOG7ilXhu7ZUWeG7ilRh4buM4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4rDmuG7kuG7ijFZKMOd4buKPeG7qjXhu4pZIjHhu4rhurFbw53hu4poacOs4buKMVk6KljDiuG7ilRZKCpY4buKVeG7tlRZ4buKVGHhu4zhu4rhurPhu5Lhu4p3NuG7kCpY4buK4buPw53hu4wm4buKw5rhu5Lhu4pUP+G7iipZw53hu7A24buKKnvhu4okw6NU4buKNTMmKljhu4oxWToqWMOK4buKVFkoKljhu4pV4bu2VFnhur7hu4rhu59Zw5Xhu4o1M8OgXSpY4buKw5rhu5Lhu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7ijFZw6B9Kljhu4rhu44q4buKMVk6Kljhu4pUWSgqWOG7ilXhu7ZUWeG7ijVZ4buyVFnhu4rhuqEqWOG7iuG6sVvDneG7iljDneG7jMOd4buKw5omw5Qq4buKJVvDneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4pUJOG7jDQ0Q8OMw51pw5kqNcOZM8OM4buKNDXhurUkw5lDw4zhurfDnVU1WeG6uuG7isOT4buI4buIMeG6s+G6vOG7ilnDmcOdWFk14bq64buKTUtLMeG6s+G6vMOM4buKNDNUQ8OMLy9UVSrhur5T4buMJjVZ4buMKllZJuG7jOG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC9KSsSo4buIL0rhu4jEqFXhu4jEqE7EqEzEqE81Sk3DkuG7iEwk4buI4bq+IzFY4bq4M0NMSkrDjOG7iuG7jCQ1Q8OMw7U24bq14busKuG7inc24buQKljhu4rhurLDoH0qWOG7iip74buKJMOjVOG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4buKVFnhu5414buKJMOgIipY4buKWMOd4buOJuG7ilU5VOG7ijUzJipY4buKJTjhu4zhu4pV4bu2VFnDjOG7iuG6t8OdVTVZQ8OMw5Phu4jhu4jDjOG7ilnDmcOdWFk1Q8OMTUtLw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO9M8OgW1Thu4pVw51WKuG7ilPDneG7qirhu4oxWeG6oVThu4o1w5Qx4buKVGHhu4zhu4pV4bu2VFnhu4pp4buh4bqww7TDrS3EqMOSw4rhu4poacOs4buKMVk6Kljhu4pUWSgqWOG7ilXhu7ZUWeG7ilRh4buM4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4rDmuG7kuG7ilk7MeG7iuG6scOV4buK4bqz4bui4bq14buKVcOjKljhu4pU4buOVOG7ijFZw6B9Kljhu4rhu44qw4rhu4pTw53hu6wq4buKMVnhu44x4buKMVk6KljDiuG7ilRZKCpY4buKVeG7tlRZw4rhu4o1MyYqWOG7isOaP+G7isOaUeG6teG7iiXDlCpZ4buK4bqxw53hu6xU4buKNTbhurXhu6gq4buKNTM24bq14buwKuG7isOa4buqKuG7ilThu44q4buKUzzhu4pYw53hu44m4buK4bqxw53hu6gqw4rhu4oxWTnhu4pZNuG6tSpZ4buK4bqxw5Xhu4pU4buOVOG7isOZJeG7ilk7VOG7ijTDnSpZ4buK4bqxW8Od4buKNcOdKlnhu4o1WeG7oCrhu4o9WSEqWOG7iiR94buKJMOVw4rhu4pUWWHhu4oyNuG7jCrDiuG7ilnhu6o14buKNOG6oVThu4oyNuG6teG7qjXhu4okw53hu6w14buKw5rhu67hu4oxWToqWMOK4buKVFkoKljhu4pV4bu2VFnhu4o1MyYqWOG7ijXhu7QqWeG7ilnhu7QqWeG7ilnDneG7rCrhu4oq4buM4bq14bq+4buK4bufWcOV4buKNTPDoF0qWOG7isOaxqBU4buKU8Od4busNeG7ilRZN+G7ijUzOypY4buKw5rhu6oq4buK4bqx4bus4buKNMOdKlnhu4o1M8OgXSpY4buKJFsxw4rhu4rDmuG7kCXhu4pT4buQJuG7ijThu4414buKPVk2USrhu4o1w5TDneG7ilThu45U4buKJFsx4buKWTtU4buK4bqzNipY4buKMjbhu4wqWeG7iipZw5Xhu4o1M8OgXSpYw4rhu4okw5Ul4buKNSg14buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKNTPDo1Thu4pUPipY4buKNTPDoF0qWOG7iuG6scOV4buKNVnDmSbhu4pVLsOd4buKVeG7tlRZ4buKU+G7rCpZ4buKVGHhu4zhu4pZO1Thu4o0w50qWeG6vuG7isO9WcOjVOG7ilnDneG7rCrhu4o1KDXhu4pN4bub4buKNTMmKljhu4pU4buOVOG7iiRbMeG7ilk7VMOK4buKMVnhu4414buKWTbhurXhu4o1w50qWeG7ijVZ4bugKuG7ijUz4buOVFnhu4oqWcOd4busJeG7ilRh4buM4buKNSbDlSrhu4pTPOG7ilThu44q4buKUzzhu4pYw53hu44m4buK4bqxw53hu6gqw4rhu4rDmsagVOG7ilPDneG7rDXhu4okw5Xhu4pYw53hu44m4buK4bqxw53hu6gq4buKVFlh4buKKlnDneG7rCXhu4rDmuG7ruG7ijI24buOKuG7ijUzw53hu6w1w4rhu4pZw6BbKljhu4pVUirhu4pU4buOVOG7isOZJeG7ilk7VOG7ijTDnSpZ4buKNVnDo1Thu4pZw53hu6wq4buKNSg14buKVOG7jlThu4pTw53hu6wq4buKMVnhu44x4buKTeG7m+G7ilRh4buM4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4rhurHDleG7ijUzJipY4buKVDwqWOG7isOaKSpY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4zDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pNS0sx4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0pKxKjhu4gvSuG7iMSoVeG7iMSoTsSoTExKNU7hu4jDkuG7iEwk4buI4bq+IzFY4bq4M0PEqMOSS8OM4buK4buMJDVDw4zDtTbhurXhu6wq4buKdzbhu5AqWOG7iuG6ssOgfSpY4buKKnvhu4okw6NU4buKw5rhu5Al4buKU+G7kCbhu4pUWeG7njXhu4okw6AiKljhu4pYw53hu44m4buKVTlU4buKNTMmKljhu4olOOG7jOG7ilXhu7ZUWcOM4buK4bq3w51VNVlDw4zDk+G7iOG7iMOM4buKWcOZw51YWTVDw4xNS0vDjOG7ii9G4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw71Z4bug4bq14buKWMOd4buOJuG7imlZNuG7iuG6sOG7mCrhu4rDtTgqWMOK4buKw7XDneG7rDbhu4o1M8OgICpY4buKw70zw6BdKljhu4rDvcOd4buuNuG7ilk7VOG7iuG6scOV4buKw73DtWl54buK4bufWDbhurVWKuG7iuG6sjbhu6Iq4buK4bufWDbhurXhu6gq4buKVFkm4buKU8Od4buqNeG6uuG7isO9M8OgW1Thu4pVw51WKuG7ilPDneG7qirhu4oxWeG6oVThu4o1w5Qx4buKVGHhu4zhu4pV4bu2VFnhu4pp4buh4bqww7TDrS3EqMOSw4rhu4oqWcOV4buKNTPDoF0qWOG7isOa4buS4buK4buOMeG7ilU5Kljhu4okw50qWeG7ilkmw5Q14buKNeG7njXhu4pU4buQ4buKVOG7jlThu4oxWcOgfSpY4buK4buOKuG7ilXDlOG6teG7iuG6scOV4buKWTtUw4rhu4rDmuG7kCXhu4pT4buQJuG7ijXDneG7qirhu4rDmjzhu4pUWcOgfSpY4buKNTPhu7QqWeG7iiDhu4o14bueNeG7ilThu5Dhu4pU4buOVOG7ij1ZKMOd4buKJFsx4bq+4buKw6wow53hu4rhurFbw53hu4okWzHhu4pUP+G7ijUz4buoKuG7isSo4buI4buK4buN4buI4buKNTMg4buKJOG7qCrhu4o0xq/hu4pUWTbhurXhu64q4buKNeG6o+G7ilk7VOG7ijUzw6NU4buKNTbhurXhu6oq4buKNOG7jCpY4buKNTPDo1Thu4o1NuG6teG7qirhu4rDmuG7ruG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4buKVFkm4buKVOG7jlThu4rDmSXhu4pZO1Thu4o0w50qWeG7ilXhuqMqWOG7isOa4buqKuG7ijUzw6BdKljhu4pUWeG6oeG7ij1ZISpY4buKVeG6oypY4buKWTtU4bq+4buKw6wow53hu4rhurFbw53hu4oqWeG6rypY4buKJFsx4buKVD/hu4pVw6Bbw53hu4rEqOG7iOG7iuG7jeG7iOG7ijTGr+G7ilk7VOG7ijUzw6NU4buKNcOd4buqMeG7ijXDlMOd4buKNTPDoF0qWOG7isOa4buu4buKw5rhu5Al4buKU+G7kCbhu4pUWcOgfSpY4buKNTPhu7QqWeG6vuG7isO1w53hu6wq4buKKuG7jOG6teG7iipZw5Xhu4o1M8OgXSpY4buKw5rhu5Al4buKU+G7kCbhu4o1w53hu6oq4buKw5o84buK4bqx4buw4buKVFnDoH0qWOG7ijUz4bu0Klnhu4o1w5TDneG7ilThu45U4buKPVkow53hu4okWzHhur7hu4rhu63hu4pU4buOVOG7iiRbMeG7ijVZNjxU4buKU1BU4buKNcOd4buuNuG7ilk7VOG7ilR94buKU+G7kCrhu4o1MyYqWOG7ilRZw6B9Kljhu4o1M+G7tCpZ4buKNVnDmSbhu4oyNuG6teG7isOa4bu2Klnhu4okw5Xhu4o1PuG7ilRZ4bqhVOG7iiEq4buKNVAx4buKVFkm4buKVOG7jlThu4rDmSXhu4pZO1Thu4o0w50qWcOK4buKIOG7ilThu45U4buKJFsx4buKw73DtWl54buKw5rGoFThu4pTw53hu6w14buKJMOV4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKISrhu4o1WcOd4buKVFkm4buKVOG7jlThu4rDmSXhu4pZO1Thu4o0w50qWeG7iuG6scOVJuG7iiRbMeG7isSo4buI4buKKlnDleG7ijUzw6BdKljhu4pZ4buqNeG7ijThuqFU4buKMjbhu4wq4buKNeG7oiXDiuG7ilRZYeG7isOaPCpYw4rhu4pYw53hu44m4buK4bqxw53hu6gq4buKISrhu4o1UDHhu4rDmuG7ruG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4buKVFnhu5414buKJMOgIipYw4rhu4o1w53hu6oq4buKw5o84buKVMOhKljhu4oqWcOg4buKNMOj4buK4bq14buoKuG7ijXhu6Il4buKVGHhu4zhu4pU4buOVOG7isOZJeG7ilk7VOG7ijTDnSpZ4buK4bqxw5Xhu4oxWTnhu4pZNuG6tSpZ4buKw5rhu67hu4pUWTZRKuG7ilPhu7bhu4o1WcOd4buK4bqxw5Um4buKJFsx4buKxKjhu4jigKbhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDreG7tlRZ4buKU+G7rCpZ4buKaeG7oeG6sMO0w60txKjDkuG7isOa4buMKljhu4pVw51WKuG7ilPDneG7qirhu4oxWeG6oVThu4o1w5Qxw4rhu4o9WT/hu4okw6BdKljDiuG7ilUm4buKw5o/w4rhu4pT4buoKuG7ilTDlCpZ4buKNMOj4buKMjbhu4wq4buKNeG7oiXhu4pUYeG7jOG7ilThu5Dhu4pZ4bus4buKNVkoKljhu4pUWeG7sipZ4buKNTPhu7bDiuG7ijTDo+G7iiTDnSpZ4buKWSbDlDXhu4o04buOKljhu4o1w5Qm4buKNTMmKljhu4oxWcOgfSpY4buKMVnhu44x4buKNTM24bq14buwKuG7ijVZOeG7ij3DneG7qirhu4o1WeG6oVThu4pUYeG7jOG7iljDneG7jibhu4rhurHDneG7qCrDiuG7ijTDo+G7iip74buKJMOjVOG7ilQo4buKWOG7lCpY4buKVGHhu4zhu4pU4buOVOG7isOZJeG7ilk7VOG7ijTDnSpZ4buKVMOhKljhu4oz4bueNeG7ilThu6Aq4buKNMOj4buKMjbhu4wq4buKNeG7oiXDiuG7ilRZw53hu4zhu4o0xajhu4pUYeG7jOG7ilThu45U4buKU1BU4buKMVk54buKWTbhurUqWeG7isOa4buu4buKNcOd4buqKuG7isOaPOG7ilRZw6B9Kljhu4o1M+G7tCpZ4buKVMOhKljhu4oqWcOg4buKVFnhu5414buKJMOgIipY4buKWMOd4buOJuG7ilU5VOG7isOaw6AiVOG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wx4bqrNjVZJjPDjEbhu53DnSpZ4buKw7XDoH0qWOG7ii3hu4rDvVk24buKw71ZYeG6teG7hC8xRg==

Linh Hương - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]