(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là lực lượng kiểm lâm tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ rừng, động vật hoang dã; không buôn bán, săn bắn, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm, đồng thời tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSobuG7pmNPIeG7nCg9T+G6oeG6o2NZKE/huqHDoeG6o2Phu7IoT+G6qeG7pChP4buwMCgjTygj4bqzNSRP4buqVShPLD1dKCNPw6Dhu6AoT8avUOG6oUhPIeG6o+G7lk/Gr8agKEhPKOG6o10kTyg9IuG6oU/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTz0p4buWKCNP4buq4bue4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjDuj3huq0oI08o4bugIU9h4bqj4buWT2xdKCNP4buWKE894bqjY+G7tChPa8agT+G6oD3hurM04buoT+G7sOG7nk85PSIkTz02OU/huqk0JE/hu6jGoOG7qE/hu6jDmjlIT+G7qMag4buoTygj4buaKD1ITyg9w5rhuqFPLuG7mk8u4bql4buoTy7hurM2KCNPLCThu7YhTy5VIU/huqHhu6AoI0/hu6jhurM1KCNP4buoxqDhu6hPxq8k4bu0KE85PcagOU/huqHhuqNjWShP4bqhw6HhuqNj4buyKEhPKFUoI0/hu6jhu5YpTyg94bukKE/huqE94bq14buoTzk9xqA5Ty7huqPhu6ThuqFP4buoPSlP4buoxqDhu6hP4bqhw5koI08uNDlPw7o9VShP4buqVShP4bqp4buyT8av4buiKU/huqnhu7RPw6HDoigjSE/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTz0p4buWKCNP4buq4bueR08sPV0oI0/Gr+G6o10oT8avxqAoSE/DoOG7oChPxq9QKEhP4bqp4bukKE/hu6g94bqjY+G7tihP4buwMCgjT+G6qeG7pOG6oU89KeG7ligjT+G7quG7nkhPYeG6o2RPPSTDnSFIT+G7sCAoI0/huqE9NSRP4bqhJeG7qD1P4buo4bql4buoTzk9PigjTygjw6Lhu5ZIT+G7sMOa4bqjT+G6ocOh4buWKD1IT+G6oSJPIyTGoOG7qE/hu6jGoOG7qE894buaKD1P4bqpJE/huqkkTzk94bucIU85PcagOU8u4bqj4buk4bqhT+G6qeG7sk/Gr+G7oilP4bqp4bu0T+G7sDAoI0/huqnhu6ThuqFPPSnhu5YoI0/hu6rhu55IT2HhuqNkTz0kw50hSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5XDlMOTOWJHTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jOG7jMOS4buYL8OSw5TDk+G7qsOTw5Lhu5Dhu47hu5jDlMOT4bqh4buMw5Xhu5Dhu5LDlC7Dk0k7OSPhu4TDocOK4buQw5Lhu5ROT+G7li7huqHDik5u4bumY08h4bucKD1P4bqh4bqjY1koT+G6ocOh4bqjY+G7sihP4bqp4bukKE/hu7AwKCNPKCPhurM1JE/hu6pVKE8sPV0oI0/DoOG7oChPxq9Q4bqhSE8h4bqj4buWT8avxqAoSE8o4bqjXSRPKD0i4bqhT+G7sDAoI0/huqnhu6ThuqFPPSnhu5YoI0/hu6rhu55OT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOVw5TDk05PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKhsXSgjT+G7lihPPeG6o2Phu7QoT2vGoE/huqA94bqzNOG7qE/huqHhuqNjWShP4bqhw6HhuqNj4buyKE/huqnhu6QoT+G7sDAoI0/Duj1VKE/hu6pVKE8jJOG7lilPKDA5T+G7sDAoI0/huqnhu6ThuqFPPSnhu5YoI0/hu6rhu55J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobMSDKCNP4bqpNCRP4buwPEhPbF0oI0/hu5YoTz3huqNj4bu0KE/hu7Dhu55P4buoPeG6sU/hu7AwKCNPOT0iJE89NjlP4bqhMU/hu6g94bq14buoT+G6oeG6o8OZKE/huqHDoeG7lk85PT4oI08oI8Oi4buWSE/hu7DDmuG6o0/huqHDoeG7lig9SE9i4bqnTy5kTygjPSRZIU/hu6jGoOG7qE894buaKD1P4bqpJE/huqkkTzk94bucIU85PcagOU8u4bqj4buk4bqhTy4kWShPYeG6o+G7lihP4buww50oT2HhuqNjT+G7sCYoPU/Gr+G7oilP4bqp4bu0T+G7sDAoI0/huqnhu6ThuqFPPSnhu5YoI0/hu6rhu55PYeG6o2RPPSTDnSFJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSow7ojKeG7miRPw6Hhu5ZIT2xdKCNP4buWKE894bqjY+G7tChP4buw4bueTzk9IiRPPTY5T+G6qTQkT+G7qMag4buoTy7huqXhu6hPLuG6szYoI0/hu6g94bq14buoTyjhu6AoI0/huqE94bqzNSgjT2LhuqNjWShPLCThu7YhT+G6ocOh4buWT+G7qMag4buoTyg94buaTz3hu5ooI0hP4buoM0/DoDdPLCQoPU/hu6op4buWKD1ITywmOU/huqE9NSRPOT3GoOG6oU89JOG7tChITygj4bugKE/hu6g9UihPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G6oeG7migjT+G6ocOh4bqtSE8h4bqj4buWT8avxqAoSE/huqnhu6QoT+G7qD3huqNj4bu2KE/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTz0p4buWKCNP4buq4bueR0/huqExT+G7qD3hurXhu6hPLGRP4buo4buWIU8sw53huqFP4bqpNCRP4buoxqDhu6hP4bqhMU/hu6g94bq14buoSE/hu6jGoE8oPVUoT+G7sOG7ligjTz0p4buc4bqhT+G7sDAoI08sJCg9T+G7qinhu5YoPUhPxq/huqNdKE/Gr8agKE/huqHDoSkoI08uOig9T+G6qeG6peG7qE8uVSFPw6Dhu6IoSE/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTyw9XSgjTywkKD1P4buqKeG7lig9SE/Gr+G6o10oT8avxqAoSE/huqnhu6QoT+G7qD3huqNj4bu2KE/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTz0p4buWKCNP4buq4bueT+G6qeG7mk/DoOG7oihPOT3hu6YhT+G6ocOiT+G7sDAoI0/huqnhu6ThuqFPPSnhu5YoI0/hu6rhu55P4bqhw6HGoCRPOT3hu645SU9uICgjT+G6oT01JE/huqnhu6QoT+G7sDAoI0/Duj1VKE/hu6pVKE8jJOG7lilPKDA5T8Ogw6MoI0/DoOG7oChIT8Ogw6MoI0/huqHhuqVP4buoPcOdT+G7sOG7tk/huqnDouG7lk85PT4oI08oI8Oi4buWT+G6oTAkTzk94bucIUhP4bqpw6Lhu5ZPLinhu5wkT+G6ocOhw6JP4buoXSgjT+G7qOG6r0/hu6rEgygjT+G7sOG7tk/DoOG7oChPxq9QKE/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTz0p4buWKCNP4buq4bueSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG0pTy7hu5ohT+G6oSLhuqFP4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G6oeG6o2NZKE/huqHDoeG6o2Phu7IoSE8oWShP4bqhw6JP4buww5nhuqNPKOG7oCFP4buMw5Phu4zhu4xP4buww50oTyjhu5ZjT+G6ocOhWShP4buwJuG7lk/Gr+G7mihPPeG6o2Phu7QoTyw9XSgjT2Lhu6JjT+G6oSooPU/huqHDoeG7nCgjTyHhuqPhu5ZPxq/GoChIT+G6qeG7pChP4buoPeG6o2Phu7YoT+G7sDAoI0/huqnhu6ThuqFPPSnhu5YoI0/hu6rhu55P4bqhw6HGoCRPOT3hu645SU9B4bqj4buWT+G7qF0oI0/huqHGoOG7qE/huqHhuqNjWShP4bqhw6HhuqNj4buyKEhPKD0k4buy4bqjTygj4bqzNSRP4buqVShP4buw4bueT+G6oeG6pU8jJMag4buoTyHhu5YoI0/hu6jGoOG7qE8uKeG7nCRP4buwMCgjT+G6qeG7pOG6oU89KeG7ligjT+G7quG7nk/hu7DDnShPIyThu5YpTygwOU/hu6g9KU/hu6gzT2HhuqPhu5YoT+G7qD3hurXhu6hPKOG7oCgjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG4k4bu2KE89Kig9Tygj4buaY0/hu4zDlC3hu4wt4buMw5Phu4zhu4xIT2xdKCNP4buWKE894bqjY+G7tChPa8agT+G6oD3hurM04buoT+G6qeG7mk/hu5vhu5zhuqFPLCThu7YhTy5VIU894bqjY+G7tChP4buw4bueT+G6oSTDnTlPKD3hu6QoT+G7jE/hu6jGoE/huqE94bu2Tyw9P0/hu6opT+G7lig9T+G6qCRP4bqo4bugKE9B4bqjY1koTzdP4bqhPV0oT0Lhu5pPdOG6oyLhu6hIT2Lhu55P4bqo4bugKE/Duj0pTyMk4buWKU8oMDlJT27hurM24buoT8avJMOd4bqhSE8o4bugIU/hu4zDk+G7jMOTT+G7lig9T+G6qCRP4bqo4bugKE9B4bqjY1koT+G7sCRPLuG7miFP4bqhPeG6o1lPN0894bqjY+G7tChPQeG6o+G7lihP4bubPOG7lk85Pcag4bqhTz0k4bu0KE/hu4xP4buoxqBP4bqhPeG7tk8sPT9Pxq8mT+G7qiUoPU/Gr8WoY0/huqHDoSkoI0/DocOiKCNIT+G7lig9T+G7sOG7rCFP4bqp4buyTyg94buaTyjhuqNdJE8oPSLhuqFJT8OA4buW4bqjTyPDmShP4buMTyjhu6AhT+G7qD3hu6AhT8OgPOG7qEhP4buoxqDhu6hP4bqpw53huqFP4bqhPeG6szMoI083T+G7jE/hu6jGoE/huqE94bu2Tyw9P0/hu7Dhu7LhuqNPLuG7mig9Ty5SKE/huqnhu5pPLD194busTyHhu5woPUlPbuG6szbhu6hP4buoPSUoPU9h4bqjY+G7sihP4buwJuG7lk85PeG6szMoI0/huqHhuqNjWShP4bqhw6HhuqNj4buyKEhP4bqp4bukKE/hu7AwKCNIT+G7lig9T+G6qCRP4bqo4bugKE9B4bqjY1koT+G7sOG7nk8u4buaIU89IE/DoDNIT+G6oeG6pU8jJMag4buoTyMk4buWKU8oMDlP4buMT+G7qMagT+G6oT3hu7ZPLD0/T+G7qD0pT+G7qDNPYeG6o+G7lihP4buoPeG6teG7qE8o4bugKCNP4buw4bu2T+G6oT3hu6JP4bqp4buyTyFdJE/huqHDoeG6szUoI0/huqHhuqVPKD0kWShJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgPTUkTyMk4buWKE/huqE0JEhPbF0oI0/hu5YoTz3huqNj4bu0KE9rxqBP4bqgPeG6szThu6hPw6BYT+G6oSTDnTlP4bqh4bqv4buoTzk9IiRPPTY5T+G6qTQkT+G7qMag4buoTygj4buaKD1IT+G7sDMoT+G6qSZP4buoPeG6teG7qE8o4bugKCNP4bqh4bugKCNP4buo4bqzNSgjT+G7qMag4buoTyMk4buiJE85PcagOU85PT4oI08oI8Oi4buWT+G6qeG7sk/hu7DDmuG6o0/huqHDoeG7lig9SE8oI+G7oChP4buoPVIoSE9i4bqnTy5kTywmOU/huqE9NSRP4buoxqDhu6hPPeG7mig9T+G6qSRPIeG6o+G7lk/Gr8agKE/huqnhu6QoT+G7qD3huqNj4bu2KEhP4bqh4buaKCNP4bqhw6Hhuq1P4bqhw6HGoCRPOT3hu645T+G7qMag4buoTy4p4buaJE/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTz0p4buWKCNP4buq4bueSE9h4bqjZE89JMOdIU/huqHDoVkoT+G7sCbhu5ZPxq/hu5ooSU9uICgjT+G6oT01JEhP4bqh4bugKCNP4buo4bqzNSgjT+G7qD0/T+G7sOG7nClP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChP4bqhIuG6oU/hu6hdKCNP4bqhxqDhu6hPYeG6o+G7oihPLmRPw7o94buaTyjhurM04buoT+G7sCIkT+G6qTQkT+G7qMag4buoT+G6ocOh4buWKCNP4bqhw6Hhu5wkTyjhuqNdJE8oPSLhuqFITyw94bqjT+G7quG6o08uJuG7qD1IT+G7qMag4buoTy7hu5ooI08oIz3hu7JJSUlP4buoPE89KeG7nOG6oU/hu7AwKCNPLiRZKE9h4bqj4buWKE/hu7DDnShP4buwMCgjT+G6qeG7pOG6oU89KeG7ligjT+G7quG7nk8oI+G6o2NP4buow5o5SE9h4bqjZE89JMOdIU/hu7Dhu7ZP4buoPeG6sU/hu7AwKCNPKCPhu6AoT+G7qD1SKE/hu6jGoOG7qE894buaKD1P4bqpJE89NjlPOT3GoDlPPTzhu5ZP4buwMCgjT+G6qeG7pOG6oU/hu6g8Tygj4bqjIChPIyLhu6hP4bqhw6HGoCRPOT3hu645SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGtZKE/hu6jhu5woPU/hu7A8SE85PSIkTz02OU/huqk0JE/hu6jGoOG7qE/hu7AzKE/huqkmSE/hu6gzT2HhuqPhu5YoT+G7qD3hurXhu6hPKOG7oCgjT+G6oTFP4buoPeG6teG7qE85PSkoI0/huqHDoeG7milP4bqhKeG7mihP4buqVShPxq/hu6IpT+G6qeG7tE/hu5YoTygkKD1P4bqgMU9h4bqjIuG7qE/huqHDoVkoT+G6ocOiKCNP4buwJuG7lk/Gr+G7mihIT+G6oeG6o2NZKE/huqHDoeG6o2Phu7IoT+G6qeG7mk85PTFPxq8kw50oTzk9xqA5Ty7huqPhu6ThuqFP4bqp4buaTz3hurM0KCNP4buqxagoT8O6PVUoT+G7qlUoT+G7qD3DmjlPPeG7mig9T+G6oSLhuqFPOT3GoDlPLuG6o+G7pOG6oU/huqnhu7JPxq/hu6IpT+G6qeG7tE/hu7AwKCNP4bqp4buk4bqhTz0p4buWKCNP4buq4bueR0/huqEl4buoPU/hu6jhuqXhu6hPOT0+KCNPKCPDouG7lkhPOT3GoOG6oU89JOG7tChP4bqp4buaT+G7sMOa4bqjT+G6ocOh4buWKD1P4bqhIk8jJMag4buoTywmOU/huqE9NSRP4buoxqDhu6hPPeG7mig9T+G6qSRP4bqpJE85PeG7nCFP4bqp4buyT8av4buiKU/huqnhu7RP4buwMCgjT+G6qeG7pOG6oU89KeG7ligjT+G7quG7nk8oI+G6o2NP4buow5o5SE9h4bqjZE89JMOdIUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhurvhuqPhuqE9KcOhTsSoQeG6oyLhu6hP4bub4bqzMygj4buILznEqA==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]