(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Thiệu Hoá quan tâm, tích cực vào cuộc. Đặc biệt, trong lộ trình xây dựng đạt huyện NTM, vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường ngày càng thể hiện rõ nét hơn, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng, vừa tiết kiệm nhiều chi phí từ rác thải.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTUzhu6xN4bqgJuG7pnvhu448fVA/4buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu47huq9QP+G7jiY04buOKj/hu6Lhu45XO3smw43hu47Ds+G7nuG7ribhu4484bugPuG7juG6ryY/4bu44bqv4buO4bqvJuG6q+G7ruG7juG7rsOi4bui4buO4bqhJuG6teG7jntj4buOJuG6scOpI3vhu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fb4buiTC/hu6xNTC8mw5RNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4buhWOG7olbhu4xNxakmY3sq4buOe1M+4buO4bqj4bqx4bui4buOZD8j4buu4buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rD8je+G7juG6oSbhu57huqHhu47hu6xRfeG7jmQj4buOPjE/4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu45X4bqnYeG7ruG7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rsWo4bqh4buO4bqxw6rhu4rhu47hu64mOnsm4buO4bqj4bqxw6lAe+G7iuG7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rOG7onvhu4rhu457KuG7oHsm4buK4buOV33hu6B74buO4bqvJj3hu47huq/Do+G7tnvhu45XLOG7ouG7juG7rOG7oHvhu44m4bqxw6kje+G7juG6riY/I+G6seG7juG7oX3hu57hu47huqPhurHhu6J74buO4bqv4bumPuG7iuG7juG6rzrhu64m4buO4buu4bqr4buu4buOZOG7oH3hu47hu67hurE04buu4buI4buO4buNw5rhu67hu47hu6w/I+G6r+G7iuG7juG6r8OjfXsq4buOPDThu47huq/Dozt7JuG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7jldQ4bqv4buOJuG6scOpI3vhu47FqeG6ruG7p+G7iuG7jmThu6I/4buO4bqvw6Nd4buO4buuw6Lhu6Lhu47huqEm4bq14buOe2Phu47huq/Do317KuG7juG7rFF94buOZCPhu44+MT/hu47huq/Do+G6pzl7KuG7jnsq4bugw6nhu47hu67hu6B7KuG7juG6ryY94buOJj8je+G7jsOjMOG7jntZ4bqv4buOJjd74buK4buOZOG6qeG7ouG7juG6r1B94buO4buuUXsm4buO4bqj4bqx4buie+G7jj4xP+G7juG6r8Oj4bqnOXsq4buOZeG7onsm4buOLeG7jsSDUOG7ribhu44t4buOV8Od4bqh4buK4buO4busUX3hu45kI+G7jsSD4bqt4buu4buOKSYgWOG7jio/4bui4buOVzt7JuG7jmThu6Dhu47hu640eyrhu45XM3sq4buK4buOZOG6qeG7ouG7juG6rz/hu7jhuq/hu44pPyM+4buOeyY/QOG6seG7juG7riY/4buO4bqhJjrhu47huq/huqnhu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buW4buS4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOU4buaL8OU4buY4bucVuG7lsOU4buS4buQ4buS4buU4buQ4bqvxqDhu5Lhu5jhu5zhu5w8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7ksOV4buW4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG6oCbhu6Z74buOPH1QP+G7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buO4bqvUD/hu44mNOG7jio/4bui4buOVzt7JsON4buOw7Phu57hu64m4buOPOG7oD7hu47huq8mP+G7uOG6r+G7juG6rybhuqvhu67hu47hu67DouG7ouG7juG6oSbhurXhu457Y+G7jibhurHDqSN74buO4bquJj8j4bqx4buO4buhW+G7ouG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buY4buW4buS4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3Ds+G7nuG7ruG7jiY04buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7ouG7jj4x4buOJjt7JuG7jlfhuqdh4buu4buO4bqvw5p7KuG7juG6rybhurN7KuG7juG6oSbhu6Z74buOPH1QP+G7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buO4bqvUD/hu457KuG6sTN74buOZOG7oOG7jj5Ye+G7jmQ/4buOxIM/eybhu4484bugPuG7juG6oSbhu6Z74buOJmPhurHhu47hu6434buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNReG7nuG7ruG7jlcseybhu45k4buiP+G7juG6r8OjXeG7iuG7juG6r8Oj4bue4buuJuG7jnsmPyM+4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu6E0P+G7juG7peG7oeG6oMWp4buO4buu4bue4buu4buO4buuxajhuqHhu44qW+G6oeG7juG6oSbGr3vhu47hu64m4bqxeyrhu47huq/hu6LDqeG7juG7ruG6s3sq4buO4buuxajhuqHhu47hurHDquG7iuG7juG7riY6eybhu47huqPhurHDqUB74buOVyzhu6Lhu47huqEm4bqnN3sq4buOe+G7pnsq4buO4buu4buifeG7jnsm4buoe+G7juG6rybhuq3hu67hu4rhu47hu64m4bqxw6k9e+G7jlc1P+G7jibhu6B7JuG7jmQ/4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu640eyrhu45XM3sq4buO4bqvw6N9eyrhu47hu6xRfeG7jmQj4buOPjE/4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu4rhu45XM3sq4buO4bqvJjk/4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu47hu65b4buOJj8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7jsOz4bqxNOG7ruG7jmThu6h74buOVzR7KuG7juKAnEXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7jio/4bui4buOVzt7JuG7juG7lOG7jikmMXsq4buK4buO4buS4buOxINQ4buuJuKAneG7jipUe+G7jmQ4P+G7jsOz4bqxNOG7ruG7jmThu6h74buOVzR7KuG7juKAnEXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7jnsxeyrhu47huq8mMXvhu44+OD/hu4rhu45XMeG7juG6ryYs4buOZFN74buOPj97JuKAneG7iuG7juG7oTQ/4buO4bul4buh4bqgxanhu44m4bqxw6kje+G7juG6riY/I+G6seG7juG7oX3hu57hu45XUuG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7juG7jUDhu47hu5574buO4oCc4bqgJuG7pnvhu448fVA/4buK4buOZWLhu4484bq54buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu47huq9QP+G7jiY04buOKj/hu6Lhu45XO3sm4buO4bqvw6Phu7Z74buOVyzhu6Lhu47hu6zhu6B74buOJuG6scOpI3vhu47huq4mPyPhurHhu47hu6F94bue4buK4buOKj/hu6I/4buOV31Qe+G7juG7kMOV4buQ4buQLeG7kMOV4buQ4buU4oCd4buOV+G6p2Hhu67hu45v4buie+G7juG6ribhuqc5eyrhu45k4bq14buO4buh4bqxw6kje+G7juG6scOq4buO4bqvJjF7KuG7juG6o+G6seG7ouG7jmThu6Dhu47Egzg+4buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7juG7rOG7oD/hu47hu6xRe+G7iuG7jikmfeG7ouG7jiYi4buu4buOeyrhu6LDqeG7juG6r+G6qeG7jlfGr+G6seG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bun4bq14buu4buO4bqvP+G7tuG6seG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buO4bqvw6N9eyrhu457Uz7hu47hu5DDleG7kOG7kOG7jjzhu6DDjeG7juG7luG7juG6rybhu557KuG7jlfGr+G6seG7jntTPuG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buO4bqvJjrhu45XPz0+4buO4bqvUD/hu47hu5bhu45lUuG7jldTeyrhu44p4bq54buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buOZVLhu47FqeG6ruG7p+G7jnvhu6Z7KuG7juG7ruG7on3hu4rhu47DlMOV4buO4bqvJjF74buOV1N7KuG7jinhurnhu47huq8mMXvhu47FqeG6ruG7p+G7jik/PeG6seG7jj7hu7DhurHhu457Uz7hu47hu5DDleG7kOG7kOG7iuG7jj42P+G7juG6ryYxe+G7juG7riYie+G7juG7lOG7jiY04buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7ouG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buOPjHhu44mO3sm4buO4bqhJuG7pnvhu448fVA/4buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu47huq9QP+G7jiY04buOKj/hu6Lhu45XO3sm4buOZOG7oOG7jmVi4buOPOG6ueG7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buOJmPhurHhu47hu6434buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJuG7pnvhu44mY+G6seG7juG7rjfhu4jhu47hu5bhu47huq8m4bueeyrhu47hu67hurEyP+G7jntTPuG7jsSD4bu04buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu45XM3sq4buOPH1Q4bqv4buO4bqvUD/hu47huq/FqOG6r+G7juG7rlHhu47hu67hu57hu67hu47huq8mMXvhu47hu67DouG7ouG7juG7luG7jmVS4buOe+G7tuG6seG7juG6r8Oj4bu2e+G7iOG7juG6ribhu6I+4buOKj/hu6Lhu45XQOG7juG7nnvhu4rhu44+Nj/hu44mNOG7jlbhu6Z74buOV+G6p2Hhu67hu44mNuG7juG6r8OjYeG7jj5Ye+G7jmQ/4buOxIM/eybhu4rhu457VOG6oeG7jlfhu6jDqeG7jiYy4buOZWLhu4484bq54buOw6Phu57hu67hu44mY+G6seG7juG7rjfhu4rhu47huq8m4bqzeyrhu47hu64m4bqt4bui4buOw6Phu57hu67hu44mY+G6seG7juG7rjfhu45k4bug4buO4bqv4buo4bqh4buOJuG6scWoe+G7jibhuqc4eyrhu45W4buwe+G7juG7ruG7nuG7ribhu4484bugPuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7jT3hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7jldA4buO4buee+G7jldQ4bqv4buOJj8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7iuG7juG7oTQ/4buO4bul4buh4bqgxanhu44m4bqxw6kje+G7jldS4buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu457ND/hu45W4bqxeyrhu45XQOG7juG7nnvhu47huq/Do317KuG7jiYj4buO4bqvJjJ7KuG7jiY0P+G7iuG7jlczeyrhu47huq8mOT/hu47hu64mInvhu47hu5bhu45lUuG7jjzhu6A+4buOVz89PuG7jlc94buOw6Phurfhuq/hu44pP3sm4buOeyomPyM+4buK4buOeybhu6Z74buOw6M0eyrhu4rhu44qMz7DjeG7juG6riY/I+G6seG7jsWpKuG6scOp4bu2e+G7iuG7juG6riY/I+G6seG7jkQ/4bu2e+G7iuG7juG6riY/I+G6seG7juG6oCbhurfhu67hu4rhu47hu6c/eybhu47huq7hu6Y+4buK4buO4bquJj8j4bqx4buO4bulfXsq4buOZOG7oOG7juG6riY/I+G6seG7juG6oCbhurfhu4jhu47EguG7ouG6seG7jikmP+G7juG6rz/hu7jhuqHhu47huq8m4bqx4buO4buu4bue4buu4buOezQ/4buOVuG6sXsq4buO4buuw6Lhu6Lhu45XQOG7juG7nnvhu4rhu47hu67hu57hu67hu45XN3vhu45kLOG7jlfhuqdh4buu4buOPOG6q+G7ouG7juG7riYie+G7jjzhu6A+4buOVz89PuG7jldS4buO4bus4buefeG7juG7ruG7nn3hu47hu67FqOG6oeG7juG6scOq4buK4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu44mND/hu457KiYs4buO4bus4buie+G7juG7ribFqOG6oeG7jibhu6B7JuG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buOeyY/Iz7hu45k4bq14buK4buO4buu4bue4buuJuG7juG6rybhuq3hu67hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7iuG7jlczeyrhu47huq8mOT/hu45X4buqw6nhu44+UHsm4buO4bqv4bqxw6nhu7Z74buO4bqvw6PhurHDqUB74buO4busVXsq4buOeyY/QOG6seG7jiY7eybhu47huq8m4bqt4buu4buOVz3hu47hu67hu57hu67hu44mNOG7juG7ribhurHDqT174buO4busP+G7uHvhu457JuG7qHvhu47huq8m4bqt4buu4buOZOG7oOG7jibhu6B7JuG7jlc0eyrhu47huq864buuJuG7juG7ruG6q+G7ruG7juG6r8OjfXsq4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu47huqEm4bume+G7jjx9UD/hu4rhu45lYuG7jjzhurnhu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7juG6r1A/4buOJjThu44qP+G7ouG7jlc7eybhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mMOU4buc4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOU4buaL8OU4buY4bucVuG7lsOU4buSw5TGoOG7kOG7nOG6r+G7nOG7mOG7mOG7lOG7mDzDleG7iCjhuqEqScOj4buCw5Thu5bhu5Lhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4bqgJuG7pnvhu448fVA/4buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu47huq9QP+G7jiY04buOKj/hu6Lhu45XO3smw43hu47Ds+G7nuG7ribhu4484bugPuG7juG6ryY/4bu44bqv4buO4bqvJuG6q+G7ruG7juG7rsOi4bui4buO4bqhJuG6teG7jntj4buOJuG6scOpI3vhu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fb4bui4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jDlOG7nOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4buhND/hu45kP+G7tnvhu47huqEm4bq14buOe2Phu4rhu47hu67hu57hu67hu44mNOG7juG6rybhu6I+4buOKj/hu6Lhu44+MeG7jiY7eybhu47huq/hu6jhuqHhu44m4bqxxah74buO4bqvJuG6q+G7ruG7jibhu6B7JuG7juG7ruG7nuG7ribhu4484bugPuG7juG6oSbhu6Z74buO4busW3vhu44mY+G6seG7juG7rjfhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1v4bu2e+G7juG7rlB7JuG7jldb4buK4buO4bqv4bqp4buO4bqvJuG7nnsq4buO4buQ4buOV+G7uHvhu47huq8m4bueeyrhu47hu5jhu4rhu45v4buie+G7juG6ribhuqc5eyrhu45k4bq14buO4buhND/hu47hu6Xhu6HhuqDFqeG7jibhurHDqSN74buOV1Lhu47huqEmMj/hu44mYeG6oeG7jmQ4P+G7juG6rsOj4bqxeyrhu47huq/hu6Y+4buOeyomP+G7tnvhu47hu67huq3hurHhu44t4buO4bqseyrhu45W4bq1eyrhu47DueG7ocOzxanhu4rhu47huq7Do+G6pzl7KuG7juG7jVA/4buOJiLhu67hu47hu6Ezeyrhu47hu43huq3hu67hu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7jsag4buOPDjhuqHhu47huq/hu6jhuqHhu44m4bqxxah74buOZEDhu47huqEm4bume+G7jjx9UD/hu45k4bug4buOZWLhu4484bq54buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu47hu64mfeG7juG7ruG7nuG7ruG7jiY04buO4bqvUD/hu47hu5bhu45lUuG7juG6rybhu6I+4buOKj/hu6Lhu45XQOG7juG7nnvhu4jhu47DueG7uOG6r+G7jiZh4bqh4buOKj9j4bui4buOPOG6ueG7juG6rybhurHDqeG7uOG6r+G7jmQ4P+G7juG6rybhuqvhu67hu44m4bugeybhu45k4bug4buO4bus4buePuG7jsSD4bue4bqv4buO4buuN+G7jsSDw6Hhu47igJzhu67Grz7hu47huq/hu6LDqeG7juG7riYu4buOZD8j4buu4oCd4buK4buO4buuJi7hu47Eg+G7ouG6seG7juG6ryY5P+G7jio/4buie+G7jnsqVHvhu4rhu47hu67hu5574buO4busNOG7jiY0P+G7jmThu6Dhu44mNOG7juG6rybhu6I+4buOKj/hu6Lhu44+MeG7jiY7eybhu47hu67DouG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7jlc3e+G7jmQs4buOV1Lhu47huq864buuJuG7juG7ruG6q+G7ruG7juG7rFThuq/hu47huq/hu6LDqeG7jmThu6B94buOZD8j4buu4buK4buOPOG7oD7hu45X4bq3eyrhu47huqPhurHDqeG7juG6r8OjO3sm4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5Xhu5bhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buU4buQ4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOU4buaL8OU4buY4bucVuG7lsOU4buS4buQ4buW4buYw5Thuq/hu5zhu5Thu5jhu5jhu5o8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7lsOU4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG6oCbhu6Z74buOPH1QP+G7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buO4bqvUD/hu44mNOG7jio/4bui4buOVzt7JsON4buOw7Phu57hu64m4buOPOG7oD7hu47huq8mP+G7uOG6r+G7juG6rybhuqvhu67hu47hu67DouG7ouG7juG6oSbhurXhu457Y+G7jibhurHDqSN74buO4bquJj8j4bqx4buO4buhW+G7ouG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5Xhu5bhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lOG7lOG7kOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bunNj/hu44qP+G7ouG7jlc7eybhu47huq/huqvhu47huqEm4bume+G7jjx9UD/hu45k4bug4buOV+G6q3sq4buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu45k4bugfeG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6rybhurN7KuG7jsOjP+G7tnsq4buO4busPyPhuq/hu4jhu47hu40yP+G7jmQ4P+G7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buOJmPhurHhu47hu6434buO4buu4bue4buu4buOJjThu45lYuG7jjzhurnhu4484bugPuG7juG6oSbhu6Z74buO4busW3vhu47hu64mfeG7juG7ruG7psOp4buO4bqvw6Mzeyrhu45KeyZjeyrhu44mNOG7juG7rlvhu45WPyN74buO4bqvOuG7ribhu45Xxajhuq/hu45k4bqnOXvhu4rhu47hu6E0P+G7jmThu6h74buOVzR7KuG7jmXhu6bDqeG7juG7rD3hu47hu64m4bqt4bui4buOw6Phu57hu67hu44mY+G6seG7juG7rjfhu45XPeG7jmVi4buOPOG6ueG7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSbhu6Z74buOJmPhurHhu47hu6434buO4busW3vhu47hu64mfeG7juG7ruG7psOp4buO4bqvw6MzeyrDjOG7juG7oTThu44pJjF7KuG7juG7rlvhu45k4bqnOXvhu47huq8mO+G7jj7hurHhu6Lhu47huq8m4bqzeyrhu47hu64m4bqt4bui4buOw6Phu57hu67hu45XPeG7jmVi4buOPOG6ueG7jsOj4bue4buu4buOJmPhurHhu47hu643S8OM4buO4buu4bue4buu4buOPH1QP+G7jsOj4bue4buu4buO4bqv4bueP+G7juG7ribhu7jDjeG7juG7ribhu6I/4buOPCLhu457JuG6q+G7ouG7iuG7jio/xajDqeG7iuG7jik/PuG7jjx9UD/igKbhu45X4bqnYeG7ruG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buOPjHhu44mO3sm4buO4oCc4buNNT/hu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7jjzFqMOp4buO4buu4bumw6nhu45l4buieybigJ3DjOG7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buO4buuXXvhu448UD/hu45X4bqnYeG7ruG7juG6r+G7qOG6oeG7jinhu7jhuq/hu45XPeG7jlc0P+G7juG6rybhurHhu44qfT7hu47hu67DouG7ouG7jmVS4buOV+G6p+G7ouG7jmRA4buO4busUj/hu47hu64mMXvhu448xajhuqHhu47huq8mWH3hu47huqPhurHDqeG7jlcseybhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lOG7kuG7kOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlOG7mi/DlOG7nMagVuG7ksOUxqDhu5Lhu5LDlOG7lOG6r8OU4buUxqDhu5Dhu5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7muG7lMOV4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG6oCbhu6Z74buOPH1QP+G7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buO4bqvUD/hu44mNOG7jio/4bui4buOVzt7JsON4buOw7Phu57hu64m4buOPOG7oD7hu47huq8mP+G7uOG6r+G7juG6rybhuqvhu67hu47hu67DouG7ouG7juG6oSbhurXhu457Y+G7jibhurHDqSN74buO4bquJj8j4bqx4buO4buhW+G7ouG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buS4buQ4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DsyYs4buOxakq4bqxw6kke+G7juG6riYs4buO4buhVXsq4buOSuG7nn3hu45XWHvhu47huq/Do317KuG7jlF7Jkvhu4rhu47DsyY/4buOJjQ/4buO4bqhJuG6teG7jntj4buOxakqIuG7ruG7juG6ri57JuG7jmVS4buO4bquJj8j4bqx4buO4bqgJuG6t+G7ruG7juG7riZ94buO4busP+G7uOG6r8ON4buO4oCcxILhu6LhurHhu44pJj/hu45X4bqnYeG7ruG7juG6r+G7qOG6oeG7jibhurHFqHvhu44m4bqnOHsq4buOVuG7sHvhu47huqEm4bume+G7jjx9UD/hu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7jmThu6Dhu45lYuG7jjzhurnhu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7jiZj4bqx4buO4buuN+G7jjzhu6A+4buO4bqhJuG7pnvhu47hu6xbe+G7iuG7jio/4bui4buOVzt7JuG7juG6rzE/4buO4buuW+G7jmThuqc5e+G7jsOjNHsq4buOe+G7tnvhu45l4bumw6nhu44mMuG7jsOj4bue4buu4buOeyp94bugP+G7jipb4buu4buOZOG6pzl74buK4buO4bqvfeG7oHvhu47hu6w04buOw6Phu57hu67hu44mY+G6seG7juG7rjfhu4484bug4buOeyZjeyrhu45kIOG7iuG7jjzhu57hu47hu67hu6bDqeG7iuG7juG6o+G6sVHhu4rhu47Do+G7ouG6seG7jmXhu6J7JuG7jiYgeyrigKbhu45X4bqnYeG7ruG7jsOi4buOZDg/4buOPlh74buOZD/hu47Egz97JuG7iuG7jsSD4bui4bqx4buO4buYw5Xhu44t4buO4buY4buU4buOeyrhu6DDqeG7jio/4bui4buOVzt7JuG7juG7rlvhu44+NOG6r+G7jjzhuqdheyrhu47huqEm4bume+G7juG7rFt74buOVuG6s3sq4buO4busW3vhu47hu64mfeG7juG7ruG7psOp4buO4bqvw6Mzeyrhu47Do8Wo4bqv4buO4bqvMuG6r+G7iOG7jsOz4bue4buuJuG7jjzhu6A+4buOe+G7oMOp4buO4bqvJuG7pnvhu47huq8mPyN74buOZDg/4buOPjE/4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu4rhu47huq8/4bu44bqv4buOKT8jPuG7jlfhuqdh4buu4buOeyY/QOG6seG7juG7riY/4buO4bqhJjrhu47Eg33hu45kOD/hu47huq/Do+G6pzjhu67hu45X4bumw6nigJ3hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lsOVw5XhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQw5Thu5ovw5Thu5jhu5xW4buWw5Thu5LDlOG7nOG7kuG7nOG6r+G7nOG7luG7kuG7kOG7ljzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buWw5Xhu5Thu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4bqgJuG7pnvhu448fVA/4buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu47huq9QP+G7jiY04buOKj/hu6Lhu45XO3smw43hu47Ds+G7nuG7ribhu4484bugPuG7juG6ryY/4bu44bqv4buO4bqvJuG6q+G7ruG7juG7rsOi4bui4buO4bqhJuG6teG7jntj4buOJuG6scOpI3vhu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fb4bui4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5bDlcOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu6E04buO4buuJizhu47FqSrhurHDqSR74buO4bquJizhu47huq5RP+G7jkrhu5594buOJjN7KuG7juG6r8OjfXsq4buOUXsmS+G7iuG7juG6ryYxe+G7juG7jX3hu5574buO4bqi4bqxw6nhu7jhuq/hu4rhu45lUuG7juG6riY/I+G6seG7juG6oCbhurfhu47huqEmxah74buOKSbDoT/hu47hu64mP+G7ouG7jsSD4buy4buO4bqvJuG7tj7DjeG7jsOz4bqzeyrhu45kOD/hu47huqEm4bume+G7jjx9UD/hu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7jjzhu6A+4buO4bqhJuG7pnvhu44mY+G6seG7juG7rjfhu4rhu47hu64m4bq3eyrhu47huq8xP+G7juG7rlE/4buO4bqvUH3hu45k4bqnOXvhu47huq9Q4bqh4buK4buO4bqj4bqxw6nhu44mfVDhu64m4buO4bqvw6Mzeyrhu47hu67hu57hu67hu448fVA/4buO4buu4bumw6nhu47hu65b4buOKj/hu57hu47huq/Doyzhu47huq9QP+G7jmThuqc5e+G7iuG7jnsq4bqxM3vhu47huqEm4bume+G7jiZj4bqx4buO4buuN+G7jjzhu6A+4buOV+G6p2Hhu67hu45W4bqzeyrhu47hu6xbe+G7juG7riZ94buO4buu4bumw6nhu47huq/DozN7KuG7jio/4bq34bqh4buO4buu4bumw6nhu47huqEm4bue4bqv4buO4bqvw6M/PXvhu457JuG7onsm4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5zGoOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlOG7mi/DlOG7mOG7nFbhu5bDlOG7kuG7kMOV4buS4buY4bqvxqDhu5Dhu5Thu5jDlDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buWw5Xhu5rhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4bqgJuG7pnvhu448fVA/4buOw6Phu57hu67hu47huq8mUT/hu47huq9QP+G7jiY04buOKj/hu6Lhu45XO3smw43hu47Ds+G7nuG7ribhu4484bugPuG7juG6ryY/4bu44bqv4buO4bqvJuG6q+G7ruG7juG7rsOi4bui4buO4bqhJuG6teG7jntj4buOJuG6scOpI3vhu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fb4bui4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5zGoOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bquJlh94buO4bqvOz7hu44mPz3hurHhu47hu67DouG7ouG7juG7ribhurd7KuG7juG6rzE/4buK4buO4bqvw6N9eyrhu47huqPhurHhu57hu47huq/Dozt7JuG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buOPjHhu44mO3sm4buK4buO4buu4buee+G7juG7rDThu47hu6E0P+G7juG6r+G6qeG7jibhurHDqSN74buOV+G7uHvhu47hu6434buOxIPDoeG7jjzhurExe+G7jio/4buePuG7jsSD4bue4bqv4buK4buOVzF74buOVzLhu67hu47huq/huql7KuG7jiY04buOVuG7pnvhu47huq/Do317KuG7jmQ/I+G7ruG7juG6oSbhu6Z74buOPH1QP+G7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buOZOG7oOG7juG7nuG6oeG7jlbhurV7KuG7juG6o+G6scOp4buO4bqvw6M7eybhu45lYuG7jjzhurnhu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7jiZj4bqx4buO4buuN+G7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSbhu6Z74buO4busW3vhu4jhu47EguG7ouG6seG7juG7lOG7juG6rybhu557KuG7iuG7juG6r+G6qeG7juG7ksOV4buOJjThu4484bugPuG7jlc/PT7hu45XUuG7jlfhuqdh4buu4buOeyY/QOG6seG7jiY04buOJiLhu67hu44mID/hu4rhu4484bugPuG7juG6ryZYfeG7jmThu6Dhu45XUuG7juG7rlvhu47huq/Do+G7tnvhu47hu5TDlcOV4buOJjThu47huq8m4buiPuG7jio/4bui4buK4buO4bqvUH3hu44mPyPhurHhu47huq17KuG7juG6rzrhu64m4buO4buu4bqr4buu4buO4bqvw6N9eyrhu47hu67hu57hu67hu47hu64mP+G7jiY0P+G7juG6oSbhurXhu457Y+G7iuG7juG6rybhurHhu44m4bq34bqv4buO4bqvJuG7tj7hu457Jj9A4bqx4buOJjThu45W4bume+G7juG6rzrhu64m4buO4buu4bqr4buu4buOJuG6p8Oheyrhu47huq17KuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOzJsOi4buO4bqvLOG7ribhu47hu6E0P+G7juG7peG7oeG6oMWp4buOJuG6scOpI3vhu47huq5Q4buO4bquJizhu47huq4m4bq3w6nhu47hu64mfeG7juG7rD/hu7jhuq/DjeG7juG7pzHhu44mO3sm4buOV1Lhu44+4buieyrhu448UD/hu448YT/hu4464buuJuG7juG7riZ94buOeyrhuqc5P+G7jlbhu6Z74buOZOG7oOG7juG7riY6eybhu47huqPhurHDqUB74buOVyzhu6Lhu47huqEm4bqnN3sq4buI4buOxakq4bqnOT/hu45W4bume+G7juG7rlvhu457KuG6sTN74buO4bqhJuG7pnvhu44mY+G6seG7juG7rjfhu47huq9QP+G7juG7riY24buO4busW3vhu47hu64mfeG7juG7ruG7psOp4buO4bqvw6Mzeyrhu45XUT7hu47hu6xRfeG7juG7onvhu47huq994buge+G7jsSD4bqt4buu4buOKSYgWMOM4buOVyzhu6Lhu47huqEm4bqnN3sq4buOKj9RPuG7juG7nuG6oeG7jjzhuqvhu67hu47huq/Do317KuG7jmQ/I+G7ruG7juG6rybhurHhu44qfT7hu47Do+G7nuG7ruG7juG6ryZRP+G7jmThu6Dhu44qP1E+4buO4buuJj/hu47huqEmOuG7jlbhu6B7JuG7juG7riZ94buO4buuMXsq4buO4bqv4bue4buu4buO4busUX3hu45kI+G7jj4xP+G7juG6r8Oj4bqnOXsq4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4buB4bqx4bqvJn3Do+G7jE3hu6Xhu7bhu47hu6Hhu6BML+G6oU0=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]