(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều nỗ lực với quyết tâm cao, cuối năm 2021, xã Định Long (Yên Định) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rGRT4bue4buoxJDhu6pSTeG7qsSQLDrhu7Dhu6pRxJAyTDPEkMOVXeG7qlHEkOG7qlnhu6pRxJAsUlnhu6rEkOG7qCNTxJDFqFPhu54uxJDhu6jDki7EkCXEkDLDjcSQZMOa4buqUsSQa+G7sOG7qlHhuqYvUsOJ4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZn4buQ4buEw5VE4bqscuG7hC7EkOG7qlJT4bucLsSQ4buq4bu4xJDGr13hu47EkDAjU8SQPy4z4buaLMSQLEzhu6jEkOG7juG7hOG7sOG6tsSQ4buOLsOdU8SQ4buqw4zhu6jEkOG6uEXhurjDieG6tsSQMsONxJBkw5rhu6pSxJBr4buw4buqUcSQw4J4xqDhu6rEkGTDmuG7qlLhuqTEkMOUw43EkMOUeyThu47EkGJSPMSQLMOa4buOUsSQdOG6q21jxJAsw5nhu6pSxJDhu45Z4buqUcSQ4buqUk/hu6rEkDLDjcSQw5RILMSQ4buOUi7Dk+G7qsSQ4buqWeG7qlHEkCxSWeG7qsSQ4buoI1PEkMOCbXNs4bqkxJDFqFPhu54uxJDhu6jDki7hurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmYuG7hCYsU+G7sOG7qkThuqzhuqZT4buoUcSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRMOVLFIu4buo4buMxJBTYuG7kOG7qizhu5A6RMSQOywzxq/hu5DDgUQxU8OVLFLhuq7EkOG7gEVFJjLhurDEkFLhu5BTUVIs4bquxJDDiuG6uMOKJjLhurBExJA7OuG7jsOBRC8v4buOw5Xhu6rhurLhu4zhu4Thu7AsUuG7hOG7qlJS4buw4buE4bqyMOG7qi/DleG7kDvFqCzhu7AmL+G7quG7kDE7L+G6uOG6uMOJ4buGL8OJ4buA4buAw5XDikXhu4bhurzhurzhurzDiSzhurjhurpFw4rhu4LGr0XhurLhu6YmUcSCOsOB4bq84bq+RMSQ4buExq8sw4FEZFPhu57hu6jEkOG7qlJN4buqxJAsOuG7sOG7qlHEkDJMM8SQw5Vd4buqUcSQ4buqWeG7qlHEkCxSWeG7qsSQ4buoI1PEkMWoU+G7ni7EkOG7qMOSLsSQJcSQMsONxJBkw5rhu6pSxJBr4buw4buqUUTEkDFTw5UsUsOBROG7gEVFRMSQUuG7kFNRUizDgUTDiuG6uMOKRMSQL+G6rGLhu7bhu6pRxJDGr0fhu6pRxJBrR+G6tsSQMsONxJBkw5rhu6pSxJBr4buw4buqUcSQw5R7JOG7jsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJAsW8SQO13EkMOU4bus4buqUcSQUeG7rCbEkOG7jjzhu4TEkG1STOG7qsSQw5VM4buqxJDDlMOa4buExJAmUntA4buqUcSQMEfEkOG7juG7sOG7qsSQ4buQ4buoxJAy4buExJA/Lsag4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxzOiXEkMavSFPEkDLDjcSQZMOa4buqUsSQa+G7sOG7qlHEkCw64buw4buqUcSQ4buqUiDhu6pRxJDhu6pRRzPEkMOUTi7EkCxSRuG7qlHEkMOK4bq2xJDhu45SIeG7qlHEkCxZU8SQ4buqUk/hu6rEkDpYxJA7XcSQw5Thu7ZTxJAsUuG7hDPEkCxU4buOUsSQ4buOXeG7jsSQLDrhu7Dhu6pRxJDDlVPhu6Lhu6rEkOG7qEjhu7DEkOG7qlnhu6pRxJAsUlnhu6rEkOG7qkBTxJDDlEwz4bqyxJBqUlnhu6pRxJDhu45Sw5nEkOG7juG7rMSQUuG7osSQLFLDneG7qlHEkMOUez3hu6pRxJBRU+G7hOG7sMSQLFJZ4buqUcSQ4buqWeG7qlHEkCxSWeG7qsSQw5R7JOG7jsSQw5ROLsSQLHvEkOG7qCXEkDrhu7Thu6pR4bq2xJDhu6hHxJDhu45AxJA7JcSQME8sxJDhu45STSzEkDDDjOG7qsSQUuG7rOG7hOG6tsSQLFLhu57EkMOVKeG7jsSQLFLhu57EkCxS4buE4buw4bq2xJDhu47hu7bhu6pRxJDGr0fhu6pR4bq2xJDhu4Thu7DEkMavR+G7qlHEkMOU4bucLsSQw5R7JOG7jsSQPy7hu4Thu6rEkCxM4buoxJDhu6pM4buqUcSQ4buOTSbhurLEkGJSPMSQLMOa4buOUsSQdOG6q21jxJAyw43hurbEkFnhu6pRxJBqUntA4buqUcSQbVFW4buOxJBnLjPhu6pSxJDhu45SU+G7hMSQO+G7lOG6rsSQbeG7tlPEkOG7jE8sxJAsOuG7sOG7qlHEkDJMM8SQw5Vd4buqUcSQbXNsxJDFqFPhu54uxJDhu6jDki7EkOG7jjzhu4TEkGTDmuG7qlLEkGvhu7Dhu6pRxJDGr0fEkDLDjcSQw5TDjcSQxahSQFPEkMOVTzPEkCxS4buaxJDhu6hI4buqUsSQ4buOPOG7hMSQw5TDmuG7hMSQJlJ7QOG7qlHhurbEkEYmxJDDlSnhu6pRxJDhu6pSU+G7nC7EkOG7qFnEkFJV4buqUsSQ4buoI1PEkOG7qlLhu4jhu6jEkMOUw5MzxJDhu6hI4buqUsSQO0nhu6rEkDIuTSzhurbEkCzDjOG7qlHEkOG7jns94buqUcSQMi5NLMSQxahSw5MuxJDGr+G7hOG7sMSQw5Thu7Thu6pR4bqy4bqy4bqyxJDhu6pM4buqUcSQ4buO4buE4buwxJAsUi7EkOG7qlJPJsSQ4buOUuG7sMSQ4buqUXs9U8SQw5VM4buq4bqyxJBj4buwxJDDlOG7rMSQ4buqw4zhu6jEkOG6uEXhurjDieG6tsSQLFIuxJDhu6pSTybEkOG7jFXhu6pSxJA/Lkzhu6rEkMOUTi7EkOG7qlF7PVPEkOG7jjzhu4TEkDLDjcSQw5RILMSQUU7hu6rEkOG7gEXEkCw6U+G7oi7EkMOU4buy4buqUeG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsZMSo4buOxJDhu4xT4buiLMSQMsONxJDDlMONxJDhu45SIcSQLDpW4buqUcSQw5ROLsSQLHvEkOG7jkDEkDslxJAwTyzEkOG7jlJNLOG6tsSQ4buqTOG7qlHEkOG7juG7hOG7sMSQ4buOUk0sxJDGr3sk4buqUcSQ4buORuG7jsSQLFJT4buaLMSQ4buOUuG7msSQMMOM4buqxJBS4bus4buE4bqwxJDDlE4uxJAse8SQ4buqTOG7qlHEkOG7jk0mxJDDiUVF4bqgxJDhu45G4buOxJAsLjPhu5rhu6rEkMOUez3hu6pRxJBRU+G7hOG7sMSQLFJZ4buqUcSQ4buqWeG7qlHEkCxSWeG7quG6sMSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJDhu45G4buOxJDhu4Thu7DEkDtT4buqUsSQLFJGU8SQ4buOUuG7sMSQ4buORuG7jsSQxq9H4buqUcSQMEfEkCxI4buwxJDhu45J4buqUsSQPy7hu4Thu6rEkOG7qFlTxJAsOns94buqUcSQO0bhu6pRxJAtxJAy4buE4buqUsSQLcSQO0jhu45SxJAtxJDDlOG7mCbEkC3EkOG7hOG7qsSQLOG7sEfhu6rhurDEkCxSXeG7jsSQUlPhu6Lhu6rEkOG7qFnEkFJV4buqUsSQJlJM4buqxJDGr+G7sEhT4bq2xJAyIsSQxq80xJA6RuG7jsSQLFJJU8SQO1Phu6pSxJBS4buwSCzEkOG7jOG7iOG7qlHEkOG7jlLhu5rEkCZSw5Phu6jEkDtT4buqUsSQUlbhu47hurDEkMOUTi7EkCx7xJDhu6pM4buqUcSQ4buOTSbEkOG7jkDEkDslxJAsOns94buqUcSQxq8jJsSQUlbhu47hurDEkDJMM8SQw5Vd4buqUcSQ4buO4bu24buqUcSQxq9H4buqUeG6suG6suG6ssSQbVI9xJDDlOG7rMSQw5VT4bui4buqxJDhu6hI4buwxJDhu6pZ4buqUcSQLFJZ4buqxJDhu4484buExJAyw43EkMOUw43EkMOU4bu2U8SQ4buoI1PEkCzhu7BH4buqxJDDlVPhu6Lhu6rhurbEkOG7qlF7PVPEkMOVTOG7qsSQJlJN4buqxJDFqFIlU+G6tsSQLF3EkFJH4buwxJAw4bucxJA7XcSQJlJGLMSQLDpT4bue4buqxJDhu4484buExJA/LsagxJBSe0Dhu6pR4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxn4buixJAsUsOd4buqUcSQLFJT4buaLMSQ4buOUuG7msSQMMOM4buqxJBS4bus4buE4bq2xJAsUuG7nsSQw5Up4buOxJAsUuG7nsSQLFLhu4Thu7DEkMOUeyThu47EkMOUTi7EkCx7xJDDlMONxJBR4busJsSQJlJO4buqxJDhu6pM4buqUcSQ4buO4buE4buwxJDhu45STSzEkMaveyThu6pRxJDhu44u4bu04buOxJA7w53hu6pRxJAsU+G7qlLEkCxSTuG7qsSQ4buOUuG7sMSQ4buqUXs9U8SQw5VM4buq4bqyxJDhu69VxJAsUuG7msSQJlLhu7Dhu6pRxJAsOkfhu7DEkDDDjOG7qsSQUuG7rOG7hMSQMMOM4buqxJDhu6pRUuG7ouG6tsSQLFLhu57EkMOVKeG7jsSQLFLhu57EkCxS4buE4buwxJDhu4484buExJBkw5rhu6pSxJBr4buw4buqUcSQJlJGLMSQLDpT4bue4buqxJDhu6hI4buqUuG6tsSQLDolxJAsUkfhu6pSxJDDlFPhu57hu6jEkDtG4buqUcSQ4buOPOG7hMSQUi4z4bui4buqxJB4xqDhu6rEkGTDmuG7qlLhurLEkHAu4buExJDDlOG7rMSQw5TDjcSQUeG7rCbEkCZSTuG7qsSQUeG7iuG7qsSQxajhu5osxJAsVeG7qlLEkMavR+G7qlHEkOG7qlFS4buk4buExJAy4bus4buo4bq2xJAsU+G7qlLEkCxSTuG7qsSQLHtA4buqUcSQLFJM4buqxJAse0Dhu6pRxJBGU8SQLDrhu7Dhu6pRxJBtUkzhu6rEkMOVTOG7quG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsc1LGoOG7qMSQ4buo4bu0LMSQw5RT4bue4buoxJDhu6pSTeG7qsSQxahSRuG7jsSQLDrhu7Dhu6pRxJAyTDPEkMOVXeG7qlHEkG1zbMSQJcSQZMOa4buqUsSQa+G7sOG7qlHEkMavR8SQMsONxJDDlMONxJBS4bu4xJAsOiThurbEkOG7jijhu6pRxJBtUkzhu6rEkMOVTOG7qsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJDhurrEkOG7hOG7sMSQxq9H4buqUcSQLFJH4buqUsSQ4buqUiDhu6pRxJDhu4Thu7DEkDtT4buqUsSQLFJGU+G6ssSQYkbhu47EkOG7hOG7sMSQxq9H4buqUcSQw5Thu5wuxJDDlHsk4buOxJAsUknEkDvhu5Dhu6rhurbEkOG7juG7rMSQw5RHU8SQJlIu4buqxJDhu6p7I+G7juG6tsSQMi7hu6pRxJA/LuG7hOG7qlLEkOG7juG7rMSQw5R7PeG7qlHEkMOUU8SQ4buM4bu0xJA64bu04buqUcSQLFvEkOG7hsSQLcSQw4nhurjhu6jhurbEkOG7juG7rMSQ4buOTDPEkOG7jOG7rOG7qlHEkOG7qEYs4bq2xJBS4buixJAsUsOd4buqUcSQw5RT4bui4buqxJDhu45SU+G7mi7EkDtG4buqUeG6tsSQUVLhu5rEkMOURuG6tsSQ4buORuG7jsSQLFJT4buaLMSQ4buMw5rhurbEkMOVKeG7qlHEkOG7jinEkCxS4buexJDDlSnhu47EkCxS4buexJAsUuG7hOG7sOG6suG6suG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNExJA7LDPGr+G7kMOBRCzhu5AyLC3hu4TGr1NR4buq4bquxJA6U1FSLOG6sEThuqzhuqY7LDrhu7Dhu6pR4bqs4bqrR1PEkDBHxJBJ4buqUuG6rsSQZH3hu47EkOG7rz7huqYvOyw64buw4buqUeG6rOG6pi8m4bqs


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]