(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều nỗ lực với quyết tâm cao, cuối năm 2021, xã Định Long (Yên Định) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPhurnDmVLhu67hurpWw5rDklbhuropIVdWVeG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhurpW4bu2VlXhuropw5rhu7ZW4bq64buuKsOZ4bq64buww5lSPOG6uuG7rsOUPOG6ujrhuro2xKjhurrhurnFqFbDmuG6um9XVlVCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhDw7pJPOG6ulbDmsOZUDzhurpWJOG6uuG7rDHhu5Lhuro0KsOZ4bq6Ljw34bugKeG6uinDk+G7ruG6uuG7kklX4bqk4bq64buSPOG7uMOZ4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7DiuG6pOG6ujbEqOG6uuG6ucWoVsOa4bq6b1dWVeG6uuG6qOG7teG7nlbhurrhurnFqFbDmuG6quG6uuG7lMSo4bq64buUIj/hu5Lhurplw5pb4bq6KcWo4buSw5rhurrhu6XEkcOyw6nhuropxq9Ww5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulbDmuG7jlbhuro2xKjhurrhu5Thu4op4bq64buSw5o8w5VW4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7rirDmeG6uuG6qMOyw7nDs+G6quG6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDzhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4Phurjhu5gpw5o84buu4buQ4bq6w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpG4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buC4bq+4buCLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL8OZNOG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi9W4buWNSgv4bq+4bq+w4pHL8OKRkbhu5jhu4LhurxH4buG4buG4buGw4op4bq+4buA4bq84buCSOG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcOD4buG4buE4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uOG6ucOZUuG7ruG6ulbDmsOSVuG6uikhV1ZV4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6ulbhu7ZWVeG6uinDmuG7tlbhurrhu64qw5nhurrhu7DDmVI84bq64buuw5Q84bq6OuG6ujbEqOG6uuG6ucWoVsOa4bq6b1dWVeG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4RuG6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4Lhur7hu4LhurjhurovQ2U9VlXhurrhu6zDjFZV4bq6b8OM4bqk4bq6NsSo4bq64bq5xahWw5rhurpvV1ZV4bq64buUIj/hu5Lhuro2w5M34bq64buYMVZV4bq6KTDhurooMeG6uuG7lFhWVeG6ulVYLOG6uuG7kltJ4bq6w7LDmsOTVuG6uuG7mMOTVuG6uuG7lMWoSeG6uizDmiIlVlXhuro0w4zhurrhu5JXVuG6uuG7luG7ruG6ujZJ4bq6Ljzhu57huqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5ITrhurrhu6zhu4rDmeG6ujbEqOG6uuG6ucWoVsOa4bq6b1dWVeG6uikhV1ZV4bq6VsOaM1ZV4bq6VlXDjDfhurrhu5Thu4w84bq6KcOaw41WVeG6uuG7guG6pOG6uuG7ksOaPlZV4bq6KeG7tsOZ4bq6VsOa4buOVuG6uiHhu7ThurooMeG6uuG7lD3DmeG6uinDmkk34bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6uikhV1ZV4bq64buYw5lRVuG6uuG7ruG7ilfhurpW4bu2VlXhuropw5rhu7ZW4bq6ViXDmeG6uuG7lMOTN+G6puG6um7DmuG7tlZV4bq64buSw5rGr+G6uuG7kljhurrDmlHhuropw5rhu7hWVeG6uuG7lCImVlXhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7lCI/4buS4bq64buU4buMPOG6uiki4bq64buuOuG6uiEjVlXhuqThurrhu67DjOG6uuG7kiXhurooOuG6ujThu44p4bq64buSw5rDkinhuro0SlbhurrDmlhJ4bqk4bq6KcOaUuG6uuG7mH3hu5Lhuropw5pS4bq6KcOaSVfhuqThurrhu5I9VlXhurrhu6zDjFZV4bqk4bq6SVfhurrhu6zDjFZV4bq64buUUDzhurrhu5QiP+G7kuG6ui48SVbhuropw5Phu67hurpWw5NWVeG6uuG7ksOSLOG6puG6umXDmlvhuropxajhu5LDmuG6uuG7pcSRw7LDqeG6ujbEqOG6pOG6uuG7tlZV4bq6bsOaIiVWVeG6usOyVcOd4buS4bq6w6w8N1bDmuG6uuG7ksOaw5lJ4bq6KOG7nOG6tOG6usOyPcOZ4bq64buQ4buOKeG6uikhV1ZV4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6usOyw7nDs+G6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDzhurrhu5JbSeG6uuG6ucWoVsOa4bq6b1dWVeG6uuG7rMOM4bq6NsSo4bq64buUxKjhurrhu7DDmiXDmeG6uuG7mOG7jjfhuropw5rhu6Dhurrhu67hu4pWw5rhurrhu5JbSeG6uuG7lMWoSeG6uizDmiIlVlXhuqThurrDjSzhurrhu5h9VlXhurpWw5rDmVA84bq64buu4bu24bq6w5rhu6ZWw5rhurrhu64qw5nhurpWw5pM4buu4bq64buUw5U34bq64buu4buKVsOa4bq6KOG7iFbhuro2PMOSKeG6pOG6uilKVlXhurrhu5IiJlZV4bq6NjzDkinhurrhu7DDmsOVPOG6uuG7rElX4bq64buUI1ZV4bqm4bqm4bqm4bq6VsOTVlXhurrhu5JJV+G6uinDmjzhurpWw5rhu44s4bq64buSw5pX4bq6VlUiJsOZ4bq64buYw5NW4bqm4bq6w6lX4bq64buUWOG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+w4rhuqThuropw5o84bq6VsOa4buOLOG6uuG7kOG7plbDmuG6ui48w5NW4bq64buU4buMPOG6ulZVIibDmeG6uuG7kltJ4bq6NsSo4bq64buU4buKKeG6ulXhu4xW4bq6RuG6vOG6uikhw5lRPOG6uuG7lEBWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bq5TeG7kuG6uuG7kMOZUSnhuro2xKjhurrhu5TEqOG6uuG7ksOaPuG6uikhw51WVeG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uuG7kiXhurooOuG6ujThu44p4bq64buSw5rDkinhuqThurpWw5NWVeG6uuG7kklX4bq64buSw5rDkinhurrhu6wiP1ZV4bq64buSw43hu5Lhuropw5rDmeG7oCnhurrhu5LDmuG7oOG6ujRKVuG6usOaWEnDguG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6ulbDk1ZV4bq64buSw5Is4bq6w4rhurzhurzhuq7hurrhu5LDjeG7kuG6uik8N+G7oFbhurrhu5QiJlZV4bq6VcOZSVfhuropw5rhu7ZWVeG6ulbhu7ZWVeG6uinDmuG7tlbDguG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhurrhu5LDjeG7kuG6uklX4bq6KMOZVsOa4bq6KcOaw43DmeG6uuG7ksOaV+G6uuG7ksON4buS4bq64busw4xWVeG6ujTDjOG6uinhu4pX4bq64buS4buIVsOa4bq6LjxJVuG6uuG7ruG7tsOZ4bq6KSEiJlZV4bq6KMONVlXhurot4bq6NklWw5rhurot4bq6KOG7iuG7ksOa4bq6LeG6uuG7lOG7mizhurot4bq6SVbhuropV8OMVsOC4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6uuG7ruG7tuG6usOa4bumVsOa4bq6LMOaw5NW4bq64busV+G7isOZ4bqk4bq6NjLhurrhu6w44bq6IcON4buS4bq6KcOa4buIw5nhuroow5lWw5rhurrDmlfhu4op4bq64buQTFZV4bq64buSw5rhu6Dhurosw5rDleG7ruG6uijDmVbDmuG6usOaw53hu5LDguG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6ulbDk1ZV4bq64buSw5Is4bq64buSJeG6uig64bq6KSEiJlZV4bq64busKizhurrDmsOd4buSw4Lhuro2w5M34bq64buYMVZV4bq64buSPVZV4bq64busw4xWVeG6puG6puG6puG6usOyw5om4bq64buUWOG6uuG7mMOZUVbhurrhu67hu4pX4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7kltJ4bq6NsSo4bq64buUxKjhurrhu5Q9w5nhurrhu64qw5nhuropV8OMVuG6uuG7mMOZUVbhuqThurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhurosw5rDklbhurrhu7DDmjrDmeG6pOG6uikx4bq6w5rDjFfhuro0UOG6uigx4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buSW0nhurouPOG7nuG6usOaIiVWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw6xR4bq6KcOa4bu4VlXhuropw5rDmeG7oCnhurrhu5LDmuG7oOG6ujRKVuG6usOaWEnhuqThuropw5pS4bq64buYfeG7kuG6uinDmlLhuropw5pJV+G6uuG7lCI/4buS4bq64buU4buMPOG6uiki4bq64buUxKjhurpVWCzhurosw5rhu4xW4bq6VsOTVlXhurrhu5JJV+G6uuG7ksOaw5Ip4bq64busIj9WVeG6uuG7kjwj4buS4bq6KOG7uFZV4bq6KcOZVsOa4bq6KcOa4buMVuG6uuG7ksOaV+G6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6puG6unnhu6bhuropw5rhu6Dhurosw5pXVlXhuropIcOMV+G6ujRKVuG6usOaWEnhuro0SlbhurpWVcOaUeG6pOG6uinDmlLhurrhu5h94buS4bq6KcOaUuG6uinDmklX4bq64buSW0nhurrhurnFqFbDmuG6um9XVlXhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu67hu4pWw5rhuqThuropITrhuropw5rDjFbDmuG6uuG7lMOZUuG7ruG6uijDjVZV4bq64buSW0nhurrDmjw3UVbhurrhu7Xhu55W4bq64bq5xahWw5rhuqbhurp0PEnhurrhu5RY4bq64buUxKjhurpVWCzhurosw5rhu4xW4bq6VUtW4bq64buw4bugKeG6uinhu6ZWw5rhurrhu6zDjFZV4bq6VlXDmuG7qEnhuro2WOG7ruG6pOG6uinDmVbDmuG6uinDmuG7jFbhuropIiVWVeG6uinDmsOTVuG6uikiJVZV4bq6w43DmeG6uikhV1ZV4bq6w7LDmsOTVuG6uuG7mMOTVuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7nDmuG7nuG7ruG6uuG7riMp4bq64buUw5lS4buu4bq6VsOaw5JW4bq64buww5rDjeG7kuG6uikhV1ZV4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6usOyw7nDs+G6ujrhurrhurnFqFbDmuG6um9XVlXhurrhu6zDjOG6ujbEqOG6uuG7lMSo4bq6w5ok4bq6KSE/4bqk4bq64buSe1ZV4bq6w7LDmsOTVuG6uuG7mMOTVuG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhurrhu4DhurpJV+G6uuG7rMOMVlXhuropw5rDjFbDmuG6ulbDmjNWVeG6uklX4bq6KMOZVsOa4bq6KcOaw43DmeG6puG6umXDjeG7kuG6uklX4bq64busw4xWVeG6uuG7lFA84bq64buUIj/hu5Lhuropw5rhu4jhuroo4buWVuG6pOG6uuG7kljhurrhu5TDjMOZ4bq6LMOaPFbhurpWIirhu5LhuqThuro2PFZV4bq6LjxJVsOa4bq64buSWOG6uuG7lCImVlXhurrhu5TDmeG6uuG7kCPhurohI1ZV4bq6KTDhurpH4bq6LeG6usOK4bq+4buu4bqk4bq64buSWOG6uuG7ksOTN+G6uuG7kFhWVeG6uuG7rsONKeG6pOG6usOaUeG6uinDmuG7uFZV4bq64buUw5lRVuG6uuG7ksOaw5nhu6A84bq6KMONVlXhuqThurpVw5rhu6Dhurrhu5TDjeG6pOG6uuG7ksON4buS4bq6KcOaw5nhu6Ap4bq64buQxajhuqThurrhu5h9VlXhurrhu5J94bq6KcOaUuG6uuG7mH3hu5Lhuropw5pS4bq6KcOaSVfhuqbhuqbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurgp4buWNiktSeG7rMOZVVbhurThurohw5lVw5opw4LhurhDQigpIVdWVUPEkcOMw5nhuro0w4zhurrhu4hWw5rhurThurrhurkg4buS4bq6eV1CLygpIVdWVUNCLyxD


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]