(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định xây dựng nông thôn mới là “hành trình không có điểm dừng”, sau khi về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phấn đấu năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiều mẫu.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDslXDneG7kuG6unPDmn1WVeG6uizDmsOSVuG6uuG7lMOSPOG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG7huG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7rirDmeG6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDxCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhD4buzw43hu5Lhurrhu5TFqFbDmuG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhurpW4bu2VlXhuropw5rhu7ZW4bq64buuKsOZ4bq64busw4zhurrigJzDmsOMVsOa4bq6KSHhu6ZWw5rhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buSWOG6uuG7lMOZUuG7ruG6uuG7mDBWVeKAneG6pOG6uihJPOG6uuG7sMOaw5nhuro0UOG6uuG7lOG7pOG7ksOa4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7rirDmeG6ulbDk1ZV4bq64buSSVfhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG6vOG6pOG6ujbEqOG6usOyVcOd4buS4bq6c8OafVZV4bqk4bq6w5o8N1FW4bq6w7nDmiImVlXhurrhu7M8w5NW4bq6KcOZ4bugLOG6uil94buS4bq6KeG7jizhuropITxWVeG6uuG7rsOdw5nhurpWVTxAVuG6uuG7rDHhu5Lhurosw5rDklbhurrhu5TDkjzhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG7huG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7rirDmeG6uuG7sMOZUDzhurrhu67DlDzhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7guG7gOG7hiw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vsOKRy/hur7DiuG6vOG7mOG7guG6vEjhur5I4bq84buEKUjhu4bhu4Lhu4JH4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4PDiuG7gOG7guG6uOG6uknhu6wpw4PhurjDslXDneG7kuG6unPDmn1WVeG6uizDmsOSVuG6uuG7lMOSPOG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG7huG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7rirDmeG6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDzhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEfhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buC4buA4buG4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uEPhu7PDkzfhurrhu5gxVlXhurrDssO5w7Phurrhu7DDmVI84bq64buuw5Q84bqk4bq6xJFJVuG6uuG7ksOaxq/hurrhu5Thu4pX4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6usOyw7nDs+G6ujbEqOG6uuG7lMSo4bq6KT1WVeG6uuG7sOG7oCnhuqThurrhu5TDjVbDmuG6ulXDmcON4bq64buw4bugKeG6ui484buI4bq64buU4buKKeG6uuG7lCI/4buS4bqk4bq6LMOaw5NW4bq6KeG7pOG7ksOa4bqk4bq64busw4zhu67huroh4bu04bq6VsOaM1ZV4bq6KUBW4bq6KeG7isOZ4bqk4bq6w5rhu4pW4bq64buSw5rhu6Dhuro0w4zhurrhu5RQ4bq6IUnhurpVw5nhu4jDmeG6uizDmsONLOG6uuG7kD3hurooPFZV4bqk4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw5lRVuG6uinDmeG7njzhurrhu5LDmuG7pOG6usOyw7nDs+G6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDzhuqbhurrhurlAVlXhuropw5omw5nhuqThurrhu5TDlTfhurrhu67hu4pWw5rhurrDmlfhu4op4bq64buUI1ZV4bq6KTw34bueVuG6uikhPDdQVuG6pOG6ulbDk1ZV4bq64buSSVfhuro44bq6KcOaIOG7kuG6uuG7kltJ4bq6VlUiJsOZ4bq64buYw5NW4bq6KSFXVlXhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6KcOa4buWV+G6uizDmiIlVlXhurrhu5LDmsOT4buu4bq64oCcw6nDk1bhurrhu5DDmeG7oCnhuqThurrhu5jDk1bhurrhu6zDjOG7ruG6pOG6uuG7mMOTVuG6uuG7kMOMVuG6pOG6uuG7mMOTVuG6uuG7sMOZUuG7ruG6uikhSeG6ujTDjOG6uuG7mMOTVuG6usOaIjpWVeG6uinDmn3igJ3huqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7hOG6vOG6vCw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vsOKRy/hur7DiuG6vOG7mOG7guG6vEjhur5I4buG4bq+KcOKRuG6vuG7gOG6vuG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcOD4bq+4buG4bq+4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOyVcOd4buS4bq6c8OafVZV4bq6LMOaw5JW4bq64buUw5I84bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4buG4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurpW4bu2VlXhuropw5rhu7ZW4bq64buuKsOZ4bq64buww5lSPOG6uuG7rsOUPOG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4ThurzhurzhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q+G6ueG7oFbhurpWSTfhuqThuro2xKjhurrhu5JY4bq64buGL0bhuropw5rhu7ZW4bq64buU4buKKeG6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDzhuqThurpVQOG7ruG6tOG6uuG7szzDk1bhurpv4buOLOG6pOG6uuG7szzDk1bhurrDucOaS1ZV4bqk4bq6w6xZSeG6um/Dk+G7ruG6ujTDjOG6uuG7szzDk1bhurrDucOaw4xWw5rhuqbhurrDuSFXVlXhurrhu5RY4bqk4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7szzDk1bhurpv4buOLOG6uuG7rMOM4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDzhurrhu5Thu4w84bq6KcOZ4bueVuG6uuG7kltJ4bq6KcavVsOa4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4ThurzhurwsNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hur7Dikcv4bq+w4rhurzhu5jhu4LhurxI4buA4bq84bq84bq+KcOK4buA4buGRuG6vuG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcODRkfDiuG6uOG6uknhu6wpw4PhurjDslXDneG7kuG6unPDmn1WVeG6uizDmsOSVuG6uuG7lMOSPOG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG7huG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6VuG7tlZV4bq6KcOa4bu2VuG6uuG7rirDmeG6uuG7sMOZUjzhurrhu67DlDzhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEfhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buE4bq84bq84bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uEPDrcOZScOZ4bq64buUV+G7ilbhurrhur7hurzDisOKLeG6vuG6vOG6vsOK4bqk4bq6NsSo4bq64buUxKjhurrDmjw34bq64buUI1ZV4bq64buUIj/hu5LhuropIeG7nlbhurrhur7hur5G4bq6KcOh4bq64buUQFZV4bq64buUUuG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhurrhu7Dhu6Ap4bq64buSw5I84bq6w5rhu4rhurop4buMVlXhurpW4bu2VlXhuropw5rhu7ZW4bqm4bq6w6zDmVFW4bqkw4rhurzhurzhuq7hurrDmlHhuropw5rhu7hWVeG6uuG7lCImVlXhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6KSFXVlXhuro2xKjhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq6VsOaMUnhurrDmlhJ4bqk4bq64buQ4bue4bq6KeG7tlZV4bq6w5pYScOC4bq64buG4bq6KSEiJlZV4bq64buUUDzhurrhu5Thu4op4bq64buSw5o8w5VW4bq6Ljzhu7jhu5LhurpVw5lJ4bq6KSFXVlXhurrhu5RY4bq64buSWOG6uuG6vuG6uikhIiZWVeG6uuG7sMOa4bu4w5nhuropw5lSPOG6usOaw53hu5Lhurrhu5Thu4op4bq64buSw5o8w5VW4bq64buuIOG7kuG6uuG7lCPhurrhur7DguG6uinDoeG6uuG7rFHhurrDmjw34bq64buUI1ZV4bq6KSHhu5zhuropIVdWVeG6uuG7lCPhuropPD3DmeG6uiFJ4bq64busKizhurrhu5Thu4op4bq6w4rhurzhurzhuq7huqbhuqbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7hOG6vOG6vCw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vsOKRy/hur7DiuG6vOG7mOG7guG6vEjhu4Dhurzhur7hur4p4buE4bq84buERuG7hOG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcOD4buGw4pG4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOyVcOd4buS4bq6c8OafVZV4bq6LMOaw5JW4bq64buUw5I84bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4buG4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurpW4bu2VlXhuropw5rhu7ZW4bq64buuKsOZ4bq64buww5lSPOG6uuG7rsOUPOG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4ThurzhurzhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q+G6uSbDmeG6uijhu7hWVeG6uinDmVbDmuG6uinDmuG7jFbhurrhu5JbSeG6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6uuG7lCI/4buS4bq6VsOTVlXhurrhu5JJV+G6pOG6uizDmldWVeG6uikhw4xX4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6ulXDmUnhurrhu5Thu6ZWw5rhuro0SlbhurrDmlhJ4bqk4bq64buww5o84bq64buYw5NW4bq64buSIuG6ujRKVuG6usOaWEnhuqThurrhu5Il4bq6LjxJVuG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uuG7lCI/4buS4bq64buUw5U34bq64buu4buKVsOa4bq6VUtW4bq6NCrDmeG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhurrDssO5w7Phurrhu7DDmVI84bq64buuw5Q84bqm4bqm4bqm4bq64bq5UDzhurrhu5RNVuG6usOaw4xWVeG6uik84buMVuG6pOG6uuG7riTDmeG6uinDmuG7tlbhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uuG7mMOdVuG6uuG7mOG7mizhuro0UeG6uijDmVbDmuG6pOG6uuG7kOG7iFfhuro0UeG6uuG7ruG7tsOZ4bq6KSEiJlZV4bq6KMONVlXhuqThuro2SVbDmuG6pOG6uijhu4rhu5LDmuG6uuG7lOG7mixCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7hkjDiiw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vsOKRy/hur7DiuG6vOG7mOG7guG6vEjhu4Dhurzhu4LhurwpRkbhu4Thu4LDiuG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcOD4buG4buE4buG4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOyVcOd4buS4bq6c8OafVZV4bq6LMOaw5JW4bq64buUw5I84bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4buG4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurpW4bu2VlXhuropw5rhu7ZW4bq64buuKsOZ4bq64buww5lSPOG6uuG7rsOUPOG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4ZIw4rhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q8Oyw5NWVeG6uuG7kklX4bq64buUJsOZ4bq6KOG7uFZV4bq6VlUiJsOZ4bq64buYw5NW4bqk4bq64buSw5rhu6RWw5rhurouPDdQVuG6uuG7lMOVN+G6uuG7ruG7ilbDmuG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6ulZVw4xWw5rhurpWVcOaUOG6uuG7mMWo4buSw5rhuro0feG6pOG6uinDmVI84bq6KcOaW+G6uuG7kuG7tlZV4bq6VlXDmsOZUSzhuqThurrhu5LDmjw3Ulbhurrhu5Q9w5nhurrhu5Il4bq64buSw5I84bq64buww5lWw5rhurop4bug4bqk4bq64buUIknhurrhu5LDkzfhuropIUBWVeG6uuG7kljhurpVw5nDjeG6uikhxajhuropw5o84bq6VsOa4buOLOG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6uuG7kklX4bq6NMOMV+G6uijhu4hW4bq6NjzDkinhuqbhuqbhuqbhurrhu7PEqOG6uuG7lMSo4bq64buSw5o8N1JW4bq64buUPcOZ4bq64buUIj/hu5LhurrDmsOMVlXhurrhu5LDmn3hu5LhurrDmknhurrhu5TDkinhurrhu5RAw5nhuqThurrhu5TDkinhurrhu5DEqMOZ4bq6KSFAVlXhurrhu5LDkzfhurrhu6zDk+G7ruG6ulZVw5rDmVEs4bq64buwxqDhu67hurrDmsOZUTzhurouPOG7iOG6uihJVlXhuropIUBWVeG6uuG7ksOTN+G6ukpW4bq6Ljzhu4jhurpWw5oi4bq64buYIknhurrhu7DDmeG7ruG6usOaV8OMVlXhurrDmuG7jjzhuqThurrhu5AiOsOZ4bq6w6nDmVNW4bqm4bqm4bqm4bq6KcOa4buWV+G6uinDmeG7njzhurrhu5LDmjzDlVbhurp5w5nhu5Ypw63huqFz4bqm4bq64bq54bugVuG6ulZJN+G6pOG6uinDmjzhurpWw5rhu44s4bq64buQ4bumVsOa4bq6LjzDk1bhurrhu5Thu4op4bq6VeG7jFbhurrhu4bhu4LhuropIcOZUTzhurrhu5RAVlUvVlUiJsOZL1ZK4buu4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buE4bq84bq8LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+w4pHL+G6vsOK4bq84buY4buCw4rhurzDikjhu4Lhu4Ip4buA4buC4buG4buC4buA4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4Phu4bhur7hur7hurjhurpJ4busKcOD4bq4w7JVw53hu5Lhurpzw5p9VlXhurosw5rDklbhurrhu5TDkjzhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7hu4bhurrDmlfDjFbhuropw5rDjFbDmuG6ulbhu7ZWVeG6uinDmuG7tlbhurrhu64qw5nhurrhu7DDmVI84bq64buuw5Q84bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7hOG6vOG6vOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDecOZUeG7kuG6uuG7kuG7iMOZ4bq6KeG7ilfhuqThurpWw5NWVeG6uuG7ksOSLOG6ujQiJlbhurop4buKLOG6uuG7lMSo4bq6NMOM4bq64buUSVZV4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5LDjeG7kuG6usOaI+G6ulXDmUnhurrhu5Thu6ZWw5rhurop4buk4buSw5rhurrhu5Ix4buS4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6ulbDmkzhu67hurrhu65JVlXhurrhu5Thu6BW4bq64buu4buo4bq6LjxJVuG6uijDjVZV4bqk4bq64buU4buaLOG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5LDmsav4bq64buSW0nhurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4bq64buuw4zhurrhu5LDmlfhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhuroo4bu4VlXhuro2PFZV4bq6LjxJVsOa4bqmQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buE4bq84bq8LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+w4pHL+G6vsOK4bq84buY4buC4bq8SOG7gMOK4buA4buGKUdH4buC4buCSOG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcOD4buCw4rhu4bhurjhurpJ4busKcOD4bq4w7JVw53hu5Lhurpzw5p9VlXhurosw5rDklbhurrhu5TDkjzhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7hu4bhurrDmlfDjFbhuropw5rDjFbDmuG6ulbhu7ZWVeG6uinDmuG7tlbhurrhu64qw5nhurrhu7DDmVI84bq64buuw5Q84bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7hOG6vOG6vOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhD4buZVlXhurpzw5rhu4rhu67hurp5Slbhurrhurkg4buS4bqk4bq6w7khIjpWVeG6uinDmuG7tlbhurrhu7M8w5NW4bq6w7nDmsOMVsOa4bq64buSw5pX4bq64buQw5nhu6Ap4bq04bq64oCcw7LDmuG7plbhurouPOG7nuG6usOaIiVWVeG6uuG7lD3DmeG6uuG7rirDmeG6uikwVlXhurpWVcOMN+G6pOG6uuG7kMOM4bq64buSV1bhurpJw5nhurrhu5JdVlXhuro0PMOZ4bq64buuMFZV4bqk4bq6LMOaw5JW4bq64buww5o6w5nhuro04bum4bq6NOG7jjfhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhurohw5Ip4bq6KcOZVuG6uikiOlZV4bq6NMOM4bq64buUQFZV4bq64busWVZV4bq6KSFXVlXhuro0w5lR4buS4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6uuG7ksON4buS4bq64buSw5pb4bq6KSEiJVZV4bqk4bq64buSw5rhu6RWw5rhuroow43hu5LDmuG6uuG7kltJ4bq64bq54buIVlXhuro0w4zhurrDssOaw4zhurpWIirhu5LhurjhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7hOG6vOG6vCw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vsOKRy/hur7DiuG6vOG7mOG7guG6vEjhu4Dhur7hu4bDiilI4buE4buER0fhu6zhurzhuqbhu6osVeG6siHDg0jhu4bhurzhurjhurpJ4busKcOD4bq4w7JVw53hu5Lhurpzw5p9VlXhurosw5rDklbhurrhu5TDkjzhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7hu4bhurrDmlfDjFbhuropw5rDjFbDmuG6ulbhu7ZWVeG6uinDmuG7tlbhurrhu64qw5nhurrhu7DDmVI84bq64buuw5Q84bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7hOG6vOG6vOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhD4buZVlXhurrDrMOM4bq64bq54bumVsOa4bq6w7Phu4pWw5rhuqThurplw5pb4bq6KcWo4buSw5rhurrhu6XEkcOyw6nhuro2xKjhurrhu5LDmlfhurrhu5DDmeG7oCnhurThurrigJzDucOaJsOZ4bq6VcOZSVbhuropKsOZ4bqk4bq64buSw5rhu6RWw5rhurouPDdQVuG6uinDmeG7oCzhuropfeG7kuG6uuG7ksOaxq/hurrhu5Thu4pX4bq64buSw43hu5Lhuropw5rhu7ZW4bq64buYPDfhuropIeG7puG6ujTDjOG6ulbDk1ZV4bq64buSSVfhurrhu5LDmsOSKeG6uuG7rCI/VlXhurrhu5LDjeG7kuG6uinDmeG7njzhurrhu5LDmuG7pOG6uikhV1ZV4bq6w7LDucOz4bqm4bq6bsOaPDfhu6BW4bq64buww5rhu6Thu5LDmuG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6ulZVw4xWw5rhurpWVcOaUOG6uinDmVI84bq6KcOaW+G6uuG7kuG7tlZV4bq6VlXDmsOZUSzhuqThuropIUBWVeG6uikhw50p4bqm4bqm4bqm4bq6VsOaw5Ip4bq64busw4zhurpWVcOMVsOa4bq6VlXDmlDhurooMuG6uuG7mH1WVeG6ulZVPDfhu55W4bq6NOG7jinhurrhu6zDmVE84bq6KeG7isOZ4bq64buSw5ok4bqk4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq64buww5o8N+G7oFbhurrhu7DDmuG7pOG7ksOa4bq64buYPOG6ulbDmuG7jizhurpWVcOMVsOa4bq6VlXDmlDhurrhu64qw5nhurpWw5pM4buu4bq6KeG7jlbhurrhu5h9VlXhuroo4bu44bq64busSVfhurrhu5QjVlXhurpWw5rDjFbhurohJMOZ4bqk4bq6VcOZ4buIw5nhurouPDfhu6Ap4bq6NMOZUeG7kuG6uuG7rMOM4buu4bqk4bq6KUpWVeG6uinDmuG7nuG7ruG6uinDmjzhurpWw5rhu44s4oCd4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q3nDk1bhurrhuqFWw5pCLyxD

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]