(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu đảm bảo an toàn và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho một số hộ dân ở bản Co Me, nơi có nguy cơ cao sạt lở đất do thiên tai, xã Trung Sơn (Quan Hóa) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu tái định cư (TĐC) bản Co Me. Hiện 65 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới để an cư, lạc nghiệp.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6w4Lhur9lw6wpw6014buLKcOtw7Xhur8p4buTKWjDquG7oynhu50z4bq/KeG6peG7g8Osw6op4bq1cynhurThu4spw43huqc/L8OqPjo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XDiuG6pzLDoig64bumw7Xhur8pw61w4bq1KeG7neG6v2Phu6Mp4bqlNsOtKeG6szbhu4spMsOsKeG7neG7izTDrCnhu6c0KeG6tcOqOMOtKWnhu4sp4budbuG7nSnDquG7j8OsKeG6pcO04bq/KeG7m27DrOG6vSnhu6fhuq/hu50p4bq1w6rDo+G7nT0p4bud4bq/w6zDqinhu53DqsSDw6wp4bq1w6rhu4spw63Ds+G7nSnhu5tuKcOqw7Mpw6LhuqPDrCnhu5Mp4bqzNsOsKeG6tOG7iynDjeG6pz0pw6zhu4/hur8p4bq14buJKcOs4bq94buj4bupKeG6teG7jynhurUy4buLKeG7mzXhu50paeG7kynhuqXDo+G7nSnDouG7iynhu53DquG6v2PDrCnhu50y4bq/PSnGsDcp4bucxqHhu6PDrOG6vSnhu5rhu4/DrCkq4buW4bujMsOsKcOK4buJMiYp4bqlNynDquG7izTDrCnhu53DquG6v2XDrCnhu6c0KeG6pXMyKeG7pzThu4sp4bubw7kpw6Jww6zhur0paMOq4bujKeG7nTPhur8p4bql4buDw6zDqinhurVzKSrhu5zhuqThurQmKeG6szbDrCnhurThu4spw43huqckKcOK4bq/ZcOsKSJdKcOqw7Mpw6LhuqPDrCnhuqU3KeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnhuqVkw6wpw6zhu4/hur8p4buTKcOtw7Xhur8p4bqlw6kpMsOsKeG6tXM9KWk14bq1KcOs4bq9w6rhur9l4buVJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjDouG7ncOq4bujw63hurMp4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXTA84buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7PCIvPiAgw6JdPDF7Pjw84budXTx9WzFpPCRn4buV4bq94bu4xqFZIH19KCkyaeG7nVkow4Lhur9lw6wpw6014buLKcOtw7Xhur8p4buTKWjDquG7oynhu50z4bq/KeG6peG7g8Osw6op4bq1cynhurThu4spw43huqcoKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdMDwoKS864bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zhur/DqeG7oynDqmrhurUpxrA3KeG7nMah4bujw6zhur0p4bua4buPw6wp4bqlc+G7keG6tSnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0paMOqMsOs4bq9KeG7ncahMsOs4bq9KeG6vcSDw6wpaMOq4bujKeG7nOG6pOG6tCnhurThu4spw43huqckPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMah4buLw6zhur0p4bud4bq/ZOG7nSnhu53GocO04bq/KeG7m+G6pylpNcOsw6o9KeG6tcOq4bufw6zhur0p4budbeG6vynDrOG6vXPhu5HhurUpw6zhur00w6wp4bunxJEp4budw6o4w60paMOq4bujKeG7nOG6pOG6tCnhurM2w6wp4bq04buLKcON4bqnPSnhuqVz4buR4bq1KcOs4bq9OcOtKcOsw6rhu4fDrCnDrMOq4bulw6zhur0pw6zhur1t4bq/KcOsw6o0KcOtw7Xhur8pxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KWjDqjLDrOG6vSnhu53GoTLDrOG6vT0p4bun4bulw6zhur0p4bq1w6o34bq/KeG7ncahY8OsKcOsxJHDrCnhuqXDo+G7nSnhurNhw6zhur0p4buVw6rDoMOs4bq9IynhurUz4bq1KeG6tW3DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6opw6LhuqPDrCnhu5vhur/DrMOqKcOsw6pzKeG6peG6v2XDrClpc8O14bq/PSnDrMOqNCnhu6c4w6wpw6rhu4kyPSnDrHPDteG6tSnhu5vhur/DrMOqKcOq4buLNeG7nT0p4budc8O0w6zhur0pxqE04buLPSnhuqVzw7TDrOG6vSnhur3hur8y4buLKeG7ncOqbcOs4bq9PSnGoTfDrMOqKeG7ncOq4buLM+G7nSnDrHPDteG6tSnhuqVz4buR4bq1KeG6pcSD4bujKeG7nXMpaMOqMynDquG7izTDrCnhurXDquG7hcOsw6okKeG6tMSpw6wpw6zDqsO1KeG7p3Ap4bubNeG7nSlp4buTKeG6teG7o27hur8p4budw6ozw6zhur0pMC17PD4wPSnhu53hu4s0w6wp4bqzw7Mpw6zDqjQp4bq1w7kyPSnhu5004bq/KeG7mzbDrCnhurVxMinDrMOq4bq/xJHhu6Mpw6rDsynDouG6o8OsKeG6szbDrCnhurThu4spw43huqcp4bqz4buDKeG7p+G7oeG6vylpw6Phu5Up4budxqHhu4vDrOG6vSnhuqXDo+G7nSnhuqUzJCnhuqRz4buR4bq1KeG7m8O6KeG7l+G7ozLDrCnhu53huqPDrSnhurVxMinhu5zGoeG7o8Os4bq9KXPhu4/DrOG6vT0p4bud4buFw6zDqinhu6c0KcOq4buj4bupZcOsKeG7luG7ozLDrCnDiuG7iTI9KeG7nXUp4budw6ozw6zhur0pPj4tezw+MCnhuqVkw6wpw6wy4bupPSkiXSnDqsOzKcOi4bqjw6wp4bq1cTIp4bqzNsOsKeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnhu6fEkSlow6rhu6Mp4buc4bqk4bq0KeG6szbDrCnhurThu4spw43huqckKeG7psSRKcOs4buP4bq/KeG7kynDrcO14bq/PSnDreG7jeG6vynhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6op4bqlc+G7keG6tSnhurXDo+G7lSl7e13DrXsp4bqlw6Phu50p4buTPSnhuqXDo+G7nSnhu6dzw7TDrCnhu6c0KeG6pXPhu5HhurUpw6rhu40p4budxqHhu5Ep4bud4bq/xJHDrClpNMOtKcOsw6o0JCnhuqRu4bq/KeG6tTPhurUpw6rDsynhurXhu4kpw6zDqjQp4bqz4buDKWlyKeG6teG7o27DrCnhu53GoW3hur8pw6rhu4s0w6wp4bud4buLNMOsKeG6pXPhu5HhurUpw6rhu40p4budxqHhu5EpIF0p4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vS/DqsOzPSnhurUz4bq1KcOqw7Mp4bq1xKnDrClpNeG6vynhuqVz4buR4bq1KcOq4buNKeG7ncah4buRKVs8KeG7ncah4bq/ZeG7oynhuqVvw6zhur0vw6rDsykkJCQpSMOq4bujKeG7nOG6pOG6tCnhurUz4bq1w6op4budxqHhu6PDrOG6vSnhu53huqPDrSnGsDcp4bq1w6pzMinhuqXEg+G7qSk+aMOtPSnDrGPDrClow6ozKeG7ncOq4buj4bqvw6wpaeG7keG6vynhurXDquG7iynDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wpaOG6v8Osw6op4budZD0p4budw6rhu6Phuq/DrCnhu53hur9lw6wp4bq1w6rhu4spw6pq4bq1KeG7m+G6v8Osw6op4bqlZMOsKeG7ncahc8O0w6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6tOG7ocOs4bq9KeG6tcOq4bufw6zhur0p4budbeG6vynhuqXhur8pw63Ds+G7nSnhu6fEqcOs4bq9KeG7l+G7ozLDrMOqKWjDquG7oynhu5zhuqThurQ9KW3DrOG6vSnhu5TDqjXDrSnhurIzKeG7nMOqc+G7keG6tT0p4bqy4buBKeG7ncOqcynhurTDquG6vynhurPDsz0p4bucxqFz4buTw6zhur0p4bqzNsOsKeG6tOG7iynDjeG6pz0p4bq1w6rhur8yKeG7m+G6q0Ap4oCcw4zhur004bupKeG6pcSD4bujKeG7ncO14bq/KeG6peG6o+G7qT0paMOq4bujw6zhur0p4bq1NsOsw6op4bq1xKnDrCnDquG7izLDrOG6vSnhu5vhu48paTnDrT0pxrDhu6PDrOG6vSnhu5fhu6Myw6zDqinhu53hu4s0w6wp4bq14bqj4bupKeG6tWspxqHhuq/DrSnGoTXhu5UkKeG6pHPhu5HhurUp4bubw7op4buX4bujMsOsKeG7neG6o8OtKeG6tXEyKcOMw6o0KcOsc8O14bq1PSnhurM0KeG6teG7i8OsKcOixIPDrCnhurU24bq/KeG7nTXhu4s9Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnDrMOqNCnhu5MpaMOqMsOs4bq9KeG7ncahMsOs4bq9PSnhu5vDtcOtKcOyw6wp4bql4buDw6zDqinhurXhu6PDs+G6tSnhu5tuw6zhur0kKeG7muG7iynhu6fDteG6vynDrOG7j+G6vynhurVyPSlow6rhu6Mp4buc4bqk4bq0KeG6teG7iSloZOG7nSnhurXDo+G7oynDqjUp4budxIPDrOG6vSnhu51z4buPw6zhur0p4bqlbuG6vynhuqVvw6zhur0p4bqzw7MkKeG6vOG6v8O0KeG6peG6o+G7qT0pw6zhur1zw7Thur8paMOqbcOs4bq9KeG6tcSpw6wp4buVw6o24bq/KeG7m27DrOG6vSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7neG6o8OtKeG7ncahNcOs4bq9KcOs4buPw60pw6zDteG7lSlp4buLKeG6o+G7oynDreG7jeG6vylow6rhur8pw63hu6EyKcOtczIp4bqzN+G7iyQpw4rhur9lw6wp4bqlMinhu5tuKcOqw7Mpw6LhuqPDrCnhu5MpaMOq4bujKeG7nOG6pOG6tCnhuqVz4buR4bq1KeG7pzLhu6kp4bunbsOsKeG6tXEyKcOM4bq94bqjw6wpw6o0w6zhur0p4bq0w6rhu4HDrMOqKeG7mzPhurXDqinGsDcpw6rDs+G6vynhurXDquG6vynDrMOqM8Osw6opw6rhu6Phu6llw6wp4buW4bujMsOsKcOK4buJMinhuqXEg+G7oynhu51zKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bq1w6o4w6wpw6zhu6Nt4bq/PSnhu5XDqnDhurUp4budxqEzw6zhur0pxqF1w6zhur0paeG7o2/DrOG6vT0pw60yw6zhur0paTXhur8pw6zhur3hu6Nvw6wp4budw6rhu6Mpw6zDquG6r+G7lSnDssOsKeG6peG7g8Osw6okKcOMOMOtKXs8ez4p4budw6rhu6Mpw6zDquG6r+G7lSnhurPhu4fDrMOqKeG7l+G7o+G6o8OsKeG6pcSD4bujKcOs4bq9c8O04bq/KeG6tXEyKWjDquG7oynhu5zhuqThurQp4bqlNeG7nSl7MSnhu53GoeG6v2Xhu6Mp4bqlb8Os4bq94oCdJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhuqRz4buR4bq1KeG7m8O6KcOq4buNKeG7ncah4buRKeG6tXEyKcOMw6o0KcOsc8O14bq1PSkyw6zDqinhuqfDrT0pw6LEqcOs4bq9KcOqainhu6c0KcOMw6rhuqPDrCnDouG6o8OsKeG7ncah4buLw6zhur0p4bqzNsOsKeG6veG6v+G7n+G7lSnDrOG6vTThu6kp4bq1bcOs4bq9KWky4buLKeG6pcOzw6zhur09KeG7ncOqM8Os4bq9KSItezx7Pj0p4bq94bq/MinhuqXhu4fDrMOqKW3DrOG6vSnhu5TDqjXDrSnDjTXDrMOqKcOKc8Os4bq9KeG6pTcpw6rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinhurU4w6wpw6zDqjQp4bubNMOsKWjhur9jw6wp4bq1bj0paMOqMsOs4bq9KeG7ncahMsOs4bq9KeG7kylow6rhu6Mp4buc4bqk4bq0JCnhu5zGoXPDteG6tSnhu5xk4budKcOM4bq94buj4bupY8OsKeG6pTPDrCnDjMOq4bqjw60pw4LEg8OsPSltw6zhur0pw4pzw6zhur0p4bqlNynhu5s5w60p4bubw7kyKeG6pcSD4bupKeG6pXEp4bun4bqv4budKcOicMOs4bq9KeG7neG6v2XDrCnDrOG6vcOq4bq/KeG7m+G6v8Osw6opw6rhu4s14budKeG6pcOpKcOs4bq9NOG7qSnhu51k4budKeG7ncOqY8OtKeG6pcSDw60pw6PDrT0p4bub4bujw60p4bunxIPhu6kkKU3DrOG6vSnhurXDquG6vzIp4bub4bqrQCnigJzhu5zDqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhuqXEg+G7oynDrcO14bq/KeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnhuqVkw6wpaMOq4bujKeG7nOG6pOG6tCnhurXhu4kp4bqlbeG6vynhurXDquG7n+G7nSnGsDIpaTU9KeG7p+G7hynhu5XDqjbhur8pxrAyKTLDrMOqKeG6p8OtPSnDqmopw6o0w6zhur09KeG6szQp4bq14buLw6wpaW7hur8pxrDhu4nDrSQp4buc4buj4bupKcOsw6rhur9jw6w9KeG6veG6vzIp4bql4buHw6zDqinhu51t4bq/KeG6pTcpw6zDqjLDrMOqKeG6tcOq4buJw6zhur0pw6rEqTIpw6zDquG6r+G7lSnhu6fDteG6vynDrW3hur8p4budxqFzw7TDrOG6vSnDrcO14bq/PSnhurXhu6HDrOG6vSnhurUz4bq1KcOqw7Mp4budxqHhu4vDrOG6vSlow6rhu6Mp4buc4bqk4bq0KeG6peG7izTDrCloZOG7nT0pw6rhu40p4budxqHhu5Epw6zDqjLhu6Mp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrClo4bq/w6zDqinhu51kPSnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0p4bqlw7Thur8p4bubbsOs4bq9KeG7pzjDrCnDquG7iTLigJ0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nHPhu4/DrOG6vSnhu53Duinhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6opbcOs4bq9KcOKc8Os4bq9PSnhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6opbcOs4bq9KUlz4buPw6zhur0p4bumOMOsKeG7nMOq4buf4bupKeG6tXLDrOG6vSnhuqU3Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhuqVz4buR4bq1KeG6tTjDrCnDrMOqNClo4bq/Y8OsKeG6tW49KcOt4bujMinhu5s5w60p4bqlc+G7keG6tSnhuqVvKcOi4buhw6zhur0p4bub4bq/w6zDqinDquG7izXhu50p4bq1xIPDrCnhu53DquG6v2Thu50kKU3DrOG6vSnhu5zDquG7n+G7qSnhurXDquG7iynhurPhur9k4budQCnigJzDguG7iynhurPhu4MpNsOsw6opw6pz4buTw6zhur0p4bq1cTIp4budw6rhur9jw6wp4budMuG6vz0pw6zhur1t4bq/KcOsw6o0KXsp4budxIPDrOG6vSnhurVxMinhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6op4budbeG6vynhu5Mpw6zhu4/hur8p4buTKeG6tXIp4bq14buJKcOs4bq94buj4bupKeG6teG7jynhu5s14budKWnhu5Mp4bqzw6Phu50p4bq1dClp4buf4bq1KcOsNOG7iyQp4bqkc+G7keG6tSnhuqXDs8Os4bq9KeG7p+G6v2PDrCnhurVxMinhurXDquG7gcOsw6op4buX4buj4bupxJHDrCnGsDc9KeG6veG6vzIp4bql4buHw6zDqinhu51t4bq/KeG6pTcpw6Lhur8pw6LDtOG6vynhuqVkw6wpw6zhu4/hur8p4buTKcOtw7Xhur8kKcOK4bq/ZcOsKeG6teG7o8Oz4bq1KeG7m27DrOG6vSnhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6op4bqlNynDssOsKeG6peG7g8Osw6o9KeG6teG7iSnhu53DquG7oynDrMOq4bqv4buVKeG6vcSDw6wpPl08KeG7ncah4bq/ZeG7oynhuqVvw6zhur0vw6w4w609KeG6pXEp4budxqEyw6zhur0p4budxqE24bq/KeG7m+G6v8Osw6opw6rhu4s14budPSlp4buLKeG6tcOq4buLKeG6tTPhurUp4bq14buLw6wpOMOsKcOqauG6teKAnSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApWzAx4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7PCIvPiAgw6JdPDF7Pj4i4budWyJ7MCJpPCRn4buV4bq94bu4xqFZW3tbKCkyaeG7nVkow4Lhur9lw6wpw6014buLKcOtw7Xhur8p4buTKWjDquG7oynhu50z4bq/KeG6peG7g8Osw6op4bq1cynhurThu4spw43huqcoKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShbMDEoKS864bqkc8O0w6zhur0p4bq94bq/MuG7iynhu53Dqm3DrOG6vSnhu5MpaMOq4bujKeG7nOG6pOG6tCnhurM2w6wp4bq04buLKcON4bqnPSnGsDcp4bucxqHhu6PDrOG6vSnhu5rhu4/DrCnhuqVz4buR4bq1KeG6s2Mp4budbcOs4bq9KcOq4buJMj0p4budNeG7iynhuqXhur/EkeG7oylo4bq/ZcOsKeG7ncOq4buj4bqvw6wpaeG7keG6vynhurXDquG7iynDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG6veG6vzLhu4sp4budw6pz4buPw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOk3DrOG6vSnhu5TDqjXDrSnhu6Y4w6wpw4Lhur9lw6w9KeG6tMOqcSnhu53hu4PhurXDqinhu6LhurLDjMOCKcawNynhu5zGoeG7o8Os4bq9KeG7muG7j8OsPSnhurXDquG7iynhurPhur9k4budQClIw6rhu6Mp4buc4bqk4bq0KeG6szbDrCnhurThu4spw43huqcp4bq14buJKSJdKcOqw7Mp4bunw7Xhur8pezxbKcOsw6rhuqPDrClow6rhurHhu6MkKeG6pGTDrCnDrOG7j+G6vynhu5Mpw63DteG6vz0p4bqzNCnhurXhu4vDrCnGocOj4budKeG7lcOqw6PDrClow6rhu5Phur89KeG7qWPDrCnhu53huqPDrSlpMuG7iynhuqXDs8Os4bq9PSnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nT0pw7LDrCnhuqXhu4PDrMOqKeG6teG7o8Oz4bq1KeG7m27DrOG6vSQpxq83KeG7nMah4bujw6zhur0p4bua4buPw6wpaeG7o23DrClp4bujbcOsKWjDquG7o+G7qWTDrClow6rhu4HhurXDqinhurUz4bq1KcOqw7Mp4bq94bq/MinhuqXhu4fDrMOqKeG7neG7geG6tcOqKeG6tcO64bq1KeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIpacO14buVKeG7neG6r+G7lSnDquG7o8Ojw6wpdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KWjDquG7izIpw6pq4bq1KS0paHYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4bunNOG7iynhu53GoW/DrOG6vSnhu53GoWrhu509KeG6tcOqOMOsKcOs4bujbeG6vyMp4budw7opw6pq4bq1KeG7neG6r+G7lT0p4bud4buHw60pw6rhur/DqeG7oynhu6c0KTPhu5Upw6Jww6zhur0p4bq1M+G6tSnDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budKcOtw7Xhur8p4bq14buJKcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KWjhur/DrMOqKeG7nWQp4bq1MuG7iynhu6c04buLKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budIynhu5014buLKcOtauG6vynhuqXhur/EkeG7oylo4bq/ZcOsKeG6tcOq4buLKcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wp4bud4bq/ZOG7lSnhurXhuq/DrCnDrOG6veG7o2/DrCnhu6duw6wpc+G7oynhuqU34bq/PSnhurVyw6zhur0pw6zDqnMp4bq1M+G6tSnhurXDqmQp4bqlw7M9KeG6tcOq4buBw6zDqinhu5sz4bq1w6opw6rhu40p4budxqHhu5Ep4bq1cTIpw4zDqjQpw6xzw7XhurUkJCQp4buW4bujMinhuqXhu4k9KeG6veG7ieG7lSnhu5XDqsSDw6wpw7LDrCnhuqXhu4PDrMOqKeG6teG7o8Oz4bq1KeG7m27DrOG6vSnhurVxMinDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsPSnhu53DquG7n+G6tSnhuqXhurHhu6kpaOG6v8Osw6op4budZCktKcawNynDqsOz4bq/KeG6tXEyKcawNynhu5zGoeG7o8Os4bq9KeG7muG7j8OsKcOs4bq9NOG7qSnhurU0w6zhur0p4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6TcOs4bq9KeG7nMahxIPDrCnhu6Y4w6wpw4rhu6HDrOG6vT0p4buUw6rhu4kp4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKeG7ouG6ssOMw4Ipw6rhu6Phu6llw6wp4buW4bujMsOsKcOK4buJMj0p4bq1w6rhu4sp4bqz4bq/ZOG7nUAp4bucxqHhu4vDrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhu5fhu6MyPSnDjMOqNCnDrHPDteG6tSnhuqU3KcOq4buNKeG7ncah4buRKeG6vcSDw6wpfTwp4bud4buvKeG6pW/DrOG6vSnhuqXDqSnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0paMOq4bujKeG7nOG6pOG6tCnhurM2w6wp4bq04buLKcON4bqnJCnDiuG6v2XDrCnDrDLhu6k9KWhk4budKeG6tcOj4bujKcOqNSnhu53Eg8Os4bq9KeG6pTcp4bq14buPKeG6szbDrCnDquG7izTDrCnhu53DquG6v2XDrCQp4buc4buLNMOsKeG6s8OzKcOsw6o0KeG7kynhurVxMinhurUz4bq1KcOqw7Mpw6LhuqPDrCnhuqVz4buR4bq1Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSlo4bq/Y8OsKeG6tW49KWjDqjLDrOG6vSnhu53GoTLDrOG6vSQp4bum4buDKeG7ncah4buBKeG6tXEyKWjDquG7oynhu5zhuqThurQp4bqlc+G7keG6tSnhu5fhu6Phu6kpw6rhu4s14bq1w6op4bq9xIPDrCnhu53GoeG7o8Os4bq9KeG7neG6o8OtKcawNz0p4budxqFzw7TDrOG6vSnDqmrhurU9KeG6pTbDrSnhurM24buLKeG6peG6v8SR4bujKWjhur9lw6wp4bql4bq/KWk14bq/PSnDqmrhurUp4bud4bqv4buVKeG7pzQp4bub4bq/w6zDqinDquG7izXhu50p4bq1w6rhu4spw4zDquG6o8OsKcOi4bqjw6wkKeG7nMOqw7Thur8p4bq94bq/MsOsKeG7ncO14bq/PSnDquG7o+G7qWXDrCnhu5bhu6Myw6wpw4rhu4kyKeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSlz4bujKeG7neG6v2PDrCnhuqXEg+G7oynhu51zKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnDquG7izTDrCnhu53DquG6v2XDrCloZOG7nSnhurXDo+G7oynDqjUp4budxIPDrOG6vSnhu53DquG6v2Thu50p4bupZOG7oynhu5XDqnDhurUp4buncCnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnhu6c0KcOi4bqjw6wp4bub4bq/w6zDqilow6rhu6Mp4buc4bqk4bq0KeG6szbDrCnhurThu4spw43huqcjKeG6teG7iSnhurXDquG7gcOsw6op4bubM+G6tcOqKcOq4buNKeG7ncah4buRKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budPSnGsOG7iTIp4bql4buJ4bq/PSnhur3hur82w60pw6zhur3DqsOo4buLPSnhuqU2w60p4bqzNuG7iykyw6wp4bub4bq/w6zDqinGsDcpw6rDs+G6vyMp4bq1w6rhu4Up4bqlNeG7iynhurUz4bq1KeG7lcOqxKnDrOG6vT0p4bql4buPw6wp4bun4buDKeG6tcOqdOG6tSnDrDjDrOG6vSnhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynDrMOq4bq/xJHhu6Mpw61tKcOq4buHw6zDqinhu53GoeG7h8Osw6opw6Lhur/hurnDrCnhu53GoW/DrOG6vSnhu53GoWrhu509KeG6tcOqOMOsKcOs4bujbeG6vz0p4bq1w6rhu6Phu6nDqcOsKeG6veG6vzLhu4spaMOq4buLMinDqmrhurUpLSlodinhu53DquG7o+G6r+G7neKApj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjhu53huqfGsOG7nS0yaeG6v+G6vcOsQCnGoeG6v+G6vcOq4budIyg6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur064bqyNOG6vynhu6c0KTbDrMOqQCnGr+G7o+G6o8OsKeG6tHPDtMOs4bq9Py/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj8v4buVOg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]