(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu đảm bảo an toàn và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho một số hộ dân ở bản Co Me, nơi có nguy cơ cao sạt lở đất do thiên tai, xã Trung Sơn (Quan Hóa) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu tái định cư (TĐC) bản Co Me. Hiện 65 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới để an cư, lạc nghiệp.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bqk4buBw6nhu4s8w6w24buJPMOsw7Thu4E84buZPGnhur/hu5884bujNOG7gTzhuqfhu4Xhu4vhur88w6J0PMOC4buJPMOM4bqtOi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTvFqMO04buBPMOsccOiPOG7o+G7gWThu5884bqnN8OsPOG6tTfhu4k8M+G7izzhu6Phu4k14buLPMWpNTzDouG6vznDrDzDreG7iTzhu6Nv4bujPOG6v8O14buLPOG6p+G7keG7gTzhu51v4buLw6o8xanhurHhu6M8w6Lhur/Eg+G7oyQ84buj4buB4buL4bq/POG7o+G6v+G6r+G7izzDouG6v+G7iTzDrMOy4bujPOG7nW884bq/w7I84bqlw6Phu4s84buZPOG6tTfhu4s8w4Lhu4k8w4zhuq0kPOG7i8O14buBPMOixKk84buLw6rhu5/hu6s8w6LDtTzDojPhu4k84budNuG7ozzDreG7mTzhuqfEg+G7ozzhuqXhu4k84buj4bq/4buBZOG7izzhu6Mz4buBJDzhu6k4POG7ouG7m+G7n+G7i8OqPOG7nMO14buLPCbGoOG7nzPhu4s84bq+xKkzPzzhuqc4POG6v+G7iTXhu4s84buj4bq/4buBw6nhu4s8xak1POG6p3QzPMWpNeG7iTzhu53hu6U84bqlceG7i8OqPGnhur/hu5884bujNOG7gTzhuqfhu4Xhu4vhur88w6J0PCbhu6LhuqbDgj884bq1N+G7izzDguG7iTzDjOG6rSU84bq+4buBw6nhu4s8ICI84bq/w7I84bqlw6Phu4s84bqnODzDouG6v+G7n+G7q+G6ueG7izzhuqfEkeG7izzhu4vDteG7gTzhu5k8w6zDtOG7gTzhuqfhurk8M+G7izzDonQkPMOtNsOiPOG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5clOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk7OuG7gcOsw6o8w6LDrTPhu53hu53DnSnhuqXhu6Phur/hu5/DrOG6tTzhu4HDguG6reG7i+G7o+G6reG7myk84bud4buj4burw63huq3DnSnGsOG7geG6peG7o+G6vyM8MT4+4buX4bupPTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7oyM8IjE+4buX4bupPSk84bud4bubw6LDnSkvL8Oi4bql4buLJeG6tTPhu4nhu6Phur8z4buL4bq/4bq/4buJMyXFqeG7iy/huqXhuq3hu51p4buj4buJ4buXL+G7i+G6rcaw4budL319PiAvezAw4bqlIj4yfXs+PuG7oyI+W10yw60+JWjhu5fDqkDhu5vDnTBbWyk8M8Ot4bujw50p4bqk4buBw6nhu4s8w6w24buJPMOsw7Thu4E84buZPGnhur/hu5884bujNOG7gTzhuqfhu4Xhu4vhur88w6J0PMOC4buJPMOM4bqtKTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKTE+Pik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSkiMT4pPC874bui4bubdOG7keG7i8OqPOG7ouG7geG6ueG7nzzhur9rw6I84bupODzhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjzhu5zDteG7izzhuqd04buTw6I84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjxp4bq/M+G7i8OqPOG7o+G7mzPhu4vDqjzDquG6r+G7izxp4bq/4bufPOG7ouG6psOCPMOC4buJPMOM4bqtJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG7m+G7ieG7i8OqPOG7o+G7gcSR4bujPOG7o+G7m+G7keG7gTzhu53huq08w6024buL4bq/JDzDouG6v+G7oeG7i8OqPOG7o27hu4E84buLw6p04buTw6I84buLw6o14buLPMWpZTzhu6Phur85w6w8aeG6v+G7nzzhu6LhuqbDgjzhurU34buLPMOC4buJPMOM4bqtJDzhuqd04buTw6I84buLw6phw6w84buL4bq/4buD4buLPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7i8OqbuG7gTzhu4vhur81PMOsw7Thu4E84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjxp4bq/M+G7i8OqPOG7o+G7mzPhu4vDqiQ8xanhu6fhu4vDqjzDouG6vzjhu4E84buj4bubZOG7izzhu4tl4buLPOG6p8SD4bujPOG6tcOh4buLw6o84buX4bq/4bqh4buLw6o9PMOiNMOiPMOibuG7i8OqPOG7o+G7m+G7g+G7i+G6vzzhuqXDo+G7izzhu53hu4Hhu4vhur884buL4bq/dDzhuqfhu4HDqeG7izzDrXTDtOG7gSQ84buL4bq/NTzFqTnhu4s84bq/xKkzJDzhu4t0w7TDojzhu53hu4Hhu4vhur884bq/4buJNuG7oyQ84bujdOG7keG7i8OqPOG7mzXhu4kkPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzDquG7gTPhu4k84buj4bq/buG7i8OqJDzhu5s44buL4bq/POG7o+G6v+G7iTThu6M84buLdMO0w6I84bqndOG7k8OiPOG6p+G6r+G7nzzhu6N0PGnhur80POG6v+G7iTXhu4s8w6Lhur9m4buL4bq/JTzDgmrhu4s84buL4bq/w7Q8xalxPOG7nTbhu6M8w63hu5k8w6Lhu59v4buBPOG7o+G6vzThu4vDqjwxLX0+ezEkPOG7o+G7iTXhu4s84bq1w7I84buL4bq/NTzDouG7pTMkPOG7ozXhu4E84budN+G7izzDonIzPOG7i+G6v+G7gWXhu5884bq/w7I84bqlw6Phu4s84bq1N+G7izzDguG7iTzDjOG6rTzhurXhu4U8xalw4buBPMOtxIPhu5c84buj4bub4buJ4buLw6o84bqnxIPhu6M84bqnNCU84bqmdOG7k8OiPOG7ncO5PMah4bufM+G7izzhu6PDo8OsPMOicjM84bui4bub4buf4buLw6o8dMO14buLw6okPOG7o2bhu4vhur88xak1POG6v+G7n+G7q8Op4buLPMag4bufM+G7izzhur7EqTMkPOG7o8O6POG7o+G6vzThu4vDqjx7ey19PnsxPOG6p8SR4buLPOG7izPhu6skPCAiPOG6v8OyPOG6pcOj4buLPMOicjM84bq1N+G7izzhuqc4POG6p3Thu5PDojzFqWU8aeG6v+G7nzzhu6LhuqbDgjzhurU34buLPMOC4buJPMOM4bqtJTzFqGU84buLw7Xhu4E84buZPMOsw7Thu4EkPMOs4buP4buBPMOq4buBMzzhuqfhu4Phu4vhur884bqndOG7k8OiPMOixIPhu5c8fX0iw6x9POG6p8SD4bujPOG7mSQ84bqnxIPhu6M8xal04buR4buLPMWpNTzhuqd04buTw6I84bq/4buPPOG7o+G7m+G7kzzhu6Phu4Fl4buLPMOtNcOsPOG7i+G6vzUlPOG6pm/hu4E8w6I0w6I84bq/w7I8w6LEqTzhu4vhur81POG6teG7hTzDrXM8w6Lhu59v4buLPOG7o+G7m27hu4E84bq/4buJNeG7izzhu6Phu4k14buLPOG6p3Thu5PDojzhur/hu4884buj4bub4buTPDAiPOG7o+G7m+G7gcOp4bufPOG6p8Oz4buLw6ov4bq/w7IkPMOiNMOiPOG6v8OyPMOiauG7izzDrTbhu4E84bqndOG7k8OiPOG6v+G7jzzhu6Phu5vhu5M8XT484buj4bub4buBw6nhu5884bqnw7Phu4vDqi/hur/DsjwlJSU8SeG6v+G7nzzhu6LhuqbDgjzDojTDouG6vzzhu6Phu5vhu5/hu4vDqjzhu6PDo8OsPOG7qTg8w6Lhur90Mzzhuqfhuq/hu6s8e2nDrCQ84buLZOG7izxp4bq/NDzhu6Phur/hu5/hurHhu4s8w63hu5Phu4E8w6Lhur/hu4k84buLw6p04buR4buBPOG6pcOj4buLPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPGnhu4Hhu4vhur884bujxJEkPOG7o+G6v+G7n+G6seG7izzhu6Phu4HDqeG7izzDouG6v+G7iTzhur9rw6I84bud4buB4buL4bq/POG6p8SR4buLPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDgnDhu4vDqjzDouG6v+G7oeG7i8OqPOG7o27hu4E84bqn4buBPMOsw7Lhu6M8xalq4buLw6o8xqHhu58z4buL4bq/PGnhur/hu5884bui4bqmw4IkPG7hu4vDqjzhu5bhur82w6w84bq0NDzhu6Lhur904buTw6IkPOG6tOG7hzzhu6Phur90PMOC4bq/4buBPOG6tcOyJDzhu6Lhu5t04buZ4buLw6o84bq1N+G7izzDguG7iTzDjOG6rSQ8w6Lhur/hu4EzPOG7nWIjPOKAnOG7isOqNeG7qzzhuqfhuq/hu5884bujw7Thu4E84bqnw6Phu6skPGnhur/hu5/hu4vDqjzDojfhu4vhur88w6Jq4buLPOG6v+G7iTPhu4vDqjzhu53DtTzDrWHDrCQ84bup4buf4buLw6o8xqHhu58z4buL4bq/POG7o+G7iTXhu4s8w6LDo+G7qzzDomw84bub4bqxw6w84bubNuG7lyU84bqmdOG7k8OiPOG7ncO5PMah4bufM+G7izzhu6PDo8OsPMOicjM84buK4bq/NTzhu4t0w7TDoiQ84bq1NTzDouG7ieG7izzhuqXhuq/hu4s8w6I34buBPOG7ozbhu4kkPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o84buL4bq/NTzhu5k8aeG6vzPhu4vDqjzhu6Phu5sz4buLw6okPOG7ncO0w6w84buN4buLPOG6p+G7heG7i+G6vzzDouG7n8Oyw6I84budb+G7i8OqJTzhu5zhu4k8xanDtOG7gTzhu4vDteG7gTzDonMkPGnhur/hu5884bui4bqmw4I8w6LEqTxpxJHhu6M8w6LEg+G7nzzhur82POG7o+G6r+G7i8OqPOG7o3TDteG7i8OqPOG6p2/hu4E84bqnw7Phu4vDqjzhurXDsiU8w4rhu4Hhu5E84bqnw6Phu6skPOG7i8OqdOG7keG7gTxp4bq/buG7i8OqPMOiauG7izzhu5fhur834buBPOG7nW/hu4vDqjzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6PDo8OsPOG7o+G7mzbhu4vDqjzhu4vDtcOsPOG7i8O04buXPMOt4buJPMOj4bufPMOs4buP4buBPGnhur/hu4E8w6xwMzzDrHQzPOG6tTjhu4klPOG6vuG7gcOp4buLPOG6pzM84budbzzhur/DsjzhuqXDo+G7izzhu5k8aeG6v+G7nzzhu6LhuqbDgjzhuqd04buTw6I8xakz4burPMWpb+G7izzDonIzPOG7isOqw6Phu4s84bq/NeG7i8OqPMOC4bq/4buH4buL4bq/POG7nTTDouG6vzzhu6k4POG6v8Oy4buBPMOi4bq/4buBPOG7i+G6vzThu4vhur884bq/4buf4burw6nhu4s8xqDhu58z4buLPOG6vsSpMzzhuqfhuq/hu5884bujdDzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izzDouG6vznhu4s84buL4bufbuG7gSQ84buX4bq/ccOiPOG7o+G7mzThu4vDqjzhu5vDuuG7i8OqPMOt4bufw7Phu4vDqiQ8w6wz4buLw6o8w6024buBPOG7i8Oq4bufw7Phu4s84buj4bq/4bufPOG7i+G6v+G6seG7lzzhu43hu4s84bqn4buF4buL4bq/JTzhu4o5w6w8fT59ezzhu6Phur/hu5884buL4bq/4bqx4buXPOG6teG7g+G7i+G6vzzGoeG7n8Oj4buLPOG6p+G6r+G7nzzhu4vDqnThu5Hhu4E8w6JyMzxp4bq/4bufPOG7ouG6psOCPOG6pzbhu6M8fTI84buj4bub4buBw6nhu5884bqnw7Phu4vDquKAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhuqZ04buTw6I84budw7k84bq/4buPPOG7o+G7m+G7kzzDonIzPOG7iuG6vzU84buLdMO0w6IkPDPhu4vhur884bqtw6wkPOG6pWrhu4vDqjzhur9rPMWpNTzhu4rhur/Do+G7izzhuqXDo+G7izzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhurU34buLPMOq4buB4buh4buXPOG7i8OqNeG7qzzDom7hu4vDqjzDrTPhu4k84bqnw7Lhu4vDqiQ84buj4bq/NOG7i8OqPCAtfT59eyQ8w6rhu4EzPOG6p+G7g+G7i+G6vzxu4buLw6o84buW4bq/NsOsPMOMNuG7i+G6vzzhur504buLw6o84bqnODzhur/hu4k14buLPOG7o+G6vzXhu4vhur88w6I54buLPOG7i+G6vzU84budNeG7izxp4buBZOG7izzDom8kPGnhur8z4buLw6o84buj4bubM+G7i8OqPOG7mTxp4bq/4bufPOG7ouG6psOCJTzhu6Lhu5t0w7TDojzhu6LEkeG7ozzhu4rDquG7n+G7q2Thu4s84bqnNOG7izzhu4rhur/Do8OsPOG6pOG6r+G7iyQ8buG7i8OqPOG6vnThu4vDqjzhuqc4POG7nWHDrDzhu53hu6UzPOG6p+G6r+G7qzzhuqdyPMWp4bqx4bujPOG6pXHhu4vDqjzhu6Phu4HDqeG7izzhu4vDquG6v+G7gTzhu53hu4Hhu4vhur884bq/4buJNuG7ozzhuqfhurk84buLw6o14burPOG7o8SR4bujPOG7o+G6v2TDrDzhuqfhuq/DrDzEg8OsJDzhu53hu5/DrDzFqeG6r+G7qyU8TuG7i8OqPMOi4bq/4buBMzzhu51iIzzigJzhu6Lhur/hu5Hhu4E8w6rhu4Ez4buLPOG6p+G6r+G7nzzDrMO04buBPMOi4bq/4buf4bur4bq54buLPOG6p8SR4buLPGnhur/hu5884bui4bqmw4I8w6LEqTzhuqdu4buBPMOi4bq/4buh4bujPOG7qTM8w602JDzFqeG7gzzhu5fhur834buBPOG7qTM8M+G7i+G6vzzhuq3DrCQ84bq/azzhur814buLw6okPOG6tTU8w6Lhu4nhu4s8w61v4buBPOG7qcSpw6wlPOG7ouG7n+G7qzzhu4vhur/hu4Fk4buLJDzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/POG7o27hu4E84bqnODzhu4vhur8z4buL4bq/PMOi4bq/xKnhu4vDqjzhur9qMzzhu4vhur/hurHhu5c8xanDtOG7gTzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqPMOsw7Thu4EkPMOicOG7i8OqPMOiNMOiPOG6v8OyPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPGnhur/hu5884bui4bqmw4I84bqn4buJNeG7izxpxJHhu6MkPOG6v+G7jzzhu6Phu5vhu5M84buL4bq/M+G7nzzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4buB4buL4bq/POG7o8SRJDzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPOG6p+G7keG7gTzhu51v4buLw6o8xak54buLPOG6v8SpM+KAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6J0w7Xhu4vDqjzhu6PDuTzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/PG7hu4vDqjzhur504buLw6okPMOq4buBMzzhuqfhu4Phu4vhur88buG7i8OqPMONdMO14buLw6o8xag54buLPOG7ouG6v+G7oeG7qzzDonPhu4vDqjzhuqc4POG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o84bqndOG7k8OiPMOiOeG7izzhu4vhur81PGnhu4Fk4buLPMOibyQ8w6zhu58zPOG7nWHDrDzhuqd04buTw6I84bqnw7M84bqlcOG7i8OqPOG7neG7geG7i+G6vzzhur/hu4k24bujPMOi4bqv4buLPOG7o+G6v+G7gcSR4bujJTxO4buLw6o84bui4bq/4buh4burPMOi4bq/4buJPOG6teG7gcSR4bujIzzigJzhuqThu4k84bq14buFPDfhu4vhur884bq/dOG7meG7i8OqPMOicjM84buj4bq/4buBZOG7izzhu6Mz4buBJDzhu4vDqm7hu4E84buL4bq/NTx9POG7o+G6r+G7i8OqPMOicjM8w6rhu4EzPOG6p+G7g+G7i+G6vzzhu6Nu4buBPOG7mTzhu4vDteG7gTzhu5k8w6JzPMOixKk84buLw6rhu5/hu6s8w6LDtTzhu5024bujPMOt4buZPOG6tcSD4bujPMOidTzDreG7ocOiPOG7izXhu4klPOG6pnThu5PDojzhuqfDsuG7i8OqPMWp4buBZOG7izzDonIzPMOi4bq/4buH4buL4bq/PMah4buf4burZeG7izzhu6k4JDzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/POG7o27hu4E84bqnODzhuqXhu4E84bql4buR4buBPOG6p8SR4buLPOG7i8O14buBPOG7mTzDrMO04buBJTzhur7hu4HDqeG7izzDouG7n8Oyw6I84budb+G7i8OqPMOq4buBMzzhuqfhu4Phu4vhur884bqnODzhu43hu4s84bqn4buF4buL4bq/JDzDosSpPOG7o+G6v+G7nzzhu4vhur/hurHhu5c8w6rhuq/hu4s8eyI+POG7o+G7m+G7gcOp4bufPOG6p8Oz4buLw6ov4buLOcOsJDzhuqdyPOG7o+G7mzPhu4vDqjzhu6Phu5s34buBPOG7neG7geG7i+G6vzzhur/hu4k24bujJDzDreG7iTzDouG6v+G7iTzDojTDojzDouG7ieG7izw54buLPOG6v2vDouKAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdMTLhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfX0+IC97MDDhuqUiPjJ9e3sg4bujXSB9MSDDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdXX1dKTwzw63hu6PDnSnhuqThu4HDqeG7izzDrDbhu4k8w6zDtOG7gTzhu5k8aeG6v+G7nzzhu6M04buBPOG6p+G7heG7i+G6vzzDonQ8w4Lhu4k8w4zhuq0pPMaw4buB4bql4buj4bq/w50pMT4+KTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7o8OdKV0xMik8LzvhuqZ04buR4buLw6o8w6rhu4Ez4buJPOG7o+G6v27hu4vDqjzhu5k8aeG6v+G7nzzhu6LhuqbDgjzhurU34buLPMOC4buJPMOM4bqtJDzhu6k4POG7ouG7m+G7n+G7i8OqPOG7nMO14buLPOG6p3Thu5PDojzhurVkPOG7o27hu4vDqjzhur/EqTMkPOG7ozbhu4k84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84buj4bq/4buf4bqx4buLPMOt4buT4buBPMOi4bq/4buJPOG7i8OqdOG7keG7gTzhuqXDo+G7izzDquG7gTPhu4k84buj4bq/dMO14buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7TuG7i8OqPOG7luG6vzbDrDzFqDnhu4s84bqk4buBw6nhu4skPMOC4bq/cjzhu6Phu4XDouG6vzzhu57hurThu4rhuqQ84bupODzhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjzhu5zDteG7iyQ8w6Lhur/hu4k84bq14buBxJHhu6MjPEnhur/hu5884bui4bqmw4I84bq1N+G7izzDguG7iTzDjOG6rTzDosSpPCAiPOG6v8OyPMWpw7Thu4E8fT5dPOG7i+G6v8Oj4buLPGnhur/hurfhu58lPOG6psSR4buLPOG7i8O14buBPOG7mTzDrMO04buBJDzhurU1PMOi4buJ4buLPOG7m8SD4bujPOG7l+G6v8SD4buLPGnhur/hu5nhu4EkPOG7q2Thu4s84bujw6PDrDzDrTPhu4k84bqnw7Lhu4vDqiQ84budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7oyQ84buN4buLPOG6p+G7heG7i+G6vzzDouG7n8Oyw6I84budb+G7i8OqJTzhu6g4POG7ouG7m+G7n+G7i8OqPOG7nMO14buLPMOt4bufbuG7izzDreG7n27hu4s8aeG6v+G7n+G7q8SR4buLPGnhur/hu4fDouG6vzzDojTDojzhur/DsjzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/POG7o+G7h8Oi4bq/PMOiw7nDojzhu6Phur8zw6w8w6rhu4EzPMOtw7Thu5c84buj4bqx4buXPOG6v+G7n8SD4buLPHXhu4vDqjzhuqVx4buLw6o8aeG6v+G7iTM84bq/a8OiPC08aXc84buj4bq/4buf4bqx4bujPMWpNeG7iTzhu6Phu5vDs+G7i8OqPOG7o+G7m2vhu6MkPMOi4bq/OeG7izzhu4vhu59u4buBPTzhu6PDuTzhur9rw6I84buj4bqx4buXJDzhu6Phu4PDrDzhur/hu4Hhurnhu588xak1PDThu5c84bqlceG7i8OqPMOiNMOiPMOsbjzhur/hu4Phu4vhur884budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7ozzDrMO04buBPMOixKk84bq/4buBw6nhu588xqHhu583PGnhu4Hhu4vhur884bujxJE8w6Iz4buJPMWpNeG7iTzhu5034buLPOG7qeG7n8SD4bujPTzhu6M24buJPMOsa+G7gTzhuqfhu4Fl4bufPGnhu4HDqeG7izzDouG6v+G7iTzhu4vDqnThu5Hhu4E84bqlw6Phu4s84buj4buBxJHhu5c8w6LhurHhu4s84buLw6rhu5/Ds+G7izzFqW/hu4s8dOG7nzzhuqc44buBJDzDonPhu4vDqjzhu4vhur90PMOiNMOiPMOi4bq/xJE84bqnw7IkPMOi4bq/4buH4buL4bq/POG7nTTDouG6vzzhur/hu4884buj4bub4buTPMOicjM84buK4bq/NTzhu4t0w7TDoiUlJTzGoOG7nzM84bqnxKkkPMOqxKnhu5c84buX4bq/4bqv4buLPOG7jeG7izzhuqfhu4Xhu4vhur88w6Lhu5/DssOiPOG7nW/hu4vDqjzDonIzPOG7i8OqdOG7keG7gTzhuqXDo+G7iyQ84buj4bq/4buhw6I84bqn4bq34burPGnhu4Hhu4vhur884bujxJE8LTzhu6k4POG6v8Oy4buBPMOicjM84bupODzhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjzhu5zDteG7izzhu4vDqjXhu6s8w6I14buLw6o84buX4bq/NOG7ozzhu6Phu5vhu4Hhurnhu4slOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7TuG7i8OqPOG7ouG7m+G6r+G7izzFqDnhu4s84bq+cOG7i8OqJDzhu5bhur/EqTzDguG6v3I84buj4buFw6Lhur884bue4bq04buK4bqkPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPMag4bufM+G7izzhur7EqTMkPMOi4bq/4buJPOG6teG7gcSR4bujIzzhu6Lhu5vhu4nhu4vDqjzhu6Phur/hu5Hhu4E8w6rhu4Ez4buLPMah4bufMyQ84buK4bq/NTzhu4t0w7TDojzhuqc4POG6v+G7jzzhu6Phu5vhu5M8w6rhuq/hu4s8Wz484bujdjzhuqfDs+G7i8OqPOG6p+G6uTzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPGnhur/hu5884bui4bqmw4I84bq1N+G7izzDguG7iTzDjOG6rSU84bq+4buBw6nhu4s84buLM+G7qyQ8acSR4bujPMOixIPhu5884bq/Njzhu6Phuq/hu4vDqjzhuqc4PMOiw7U84bq1N+G7izzhur/hu4k14buLPOG7o+G6v+G7gcOp4buLJTzhu6Lhu4k14buLPOG6tcOyPOG7i+G6vzU84buZPMOicjM8w6I0w6I84bq/w7I84bqlw6Phu4s84bqndOG7k8OiPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o8aeG7gWThu4s8w6JvJDxp4bq/M+G7i8OqPOG7o+G7mzPhu4vDqiU8xajhu4U84buj4bub4buHPMOicjM8aeG6v+G7nzzhu6LhuqbDgjzhuqd04buTw6I8xqHhu5/hu6s84bq/4buJNsOi4bq/PMOq4bqv4buLPOG7o+G7m+G7n+G7i8OqPOG7o8Ojw6w84bupOCQ84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6v2vDoiQ84bqnN8OsPOG6tTfhu4k84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84bqn4buBPMOtNuG7gSQ84bq/a8OiPOG7o+G6seG7lzzFqTU84bud4buB4buL4bq/POG6v+G7iTbhu6M8w6Lhur/hu4k84buK4bq/w6Phu4s84bqlw6Phu4slPOG7ouG6v+G7keG7gTzDquG7gTPhu4s84bujw7Thu4EkPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPMag4bufM+G7izzhur7EqTM84buj4buBxJHhu5c84bujccOiPHThu5884buj4buBZOG7izzhuqfhuq/hu5884bujdDzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPOG6v+G7iTXhu4s84buj4bq/4buBw6nhu4s8acSR4bujPMOixIPhu5884bq/Njzhu6Phuq/hu4vDqjzhu6Phur/hu4HEkeG7ozzhu6vEkeG7nzzhu5fhur9xw6I8xalxPOG7nTfhu4s84bup4bufxIPhu6M8xak1POG6pcOj4buLPOG7neG7geG7i+G6vzxp4bq/4bufPOG7ouG6psOCPOG6tTfhu4s8w4Lhu4k8w4zhuq09PMOixKk8w6Lhur/hu4fhu4vhur884budNMOi4bq/POG6v+G7jzzhu6Phu5vhu5M84budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7oyQ84bupxKkzPOG6p8Sp4buBJDzDquG7gTfDrDzhu4vDquG6v8Oo4buJJDzhuqc3w6w84bq1N+G7iTwz4buLPOG7neG7geG7i+G6vzzhu6k4POG6v8Oy4buBPTzDouG6v2Y84bqnNuG7iTzDojTDojzhu5fhur9q4buLw6okPOG6p8O14buLPMWp4buFPMOi4bq/dcOiPOG7iznhu4vDqjzhu6Phu5vhu4Hhurnhu4s8aeG6vzPhu4E84buL4bq/4buBZeG7nzzDrG484bq/4buD4buL4bq/POG7o+G7m+G7g+G7i+G6vzzhuqXhu4Hhurvhu4s84buj4bubw7Phu4vDqjzhu6Phu5tr4bujJDzDouG6vznhu4s84buL4bufbuG7gSQ8w6Lhur/hu5/hu6vhurnhu4s8w6rhu4Ez4buJPGnhur/hu4kzPOG6v2vDojwtPGl3POG7o+G6v+G7n+G6seG7o+KApjov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50p4buj4bqt4bup4bujLTPDreG7gcOq4buLIzzhu5vhu4HDquG6v+G7oz0pOzrhu53hu6Phu5vhu4nhu4vDqjvhurQ14buBPMWpNTw34buL4bq/Izzhu6jhu5/Do+G7izzDgnThu5Hhu4vDqjov4bud4buj4bub4buJ4buLw6o7Oi/hu5c7


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]