(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thị trường tiêu dùng hàng hóa thiết yếu đã bắt đầu hoạt động theo nhịp sống thường nhật. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị cho đến chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, hàng hóa đã được cung ứng khá dồi dào, đa dạng. Tuy nhiên, do nhu cầu mua hàng hóa của người dân chưa cao nên thị trường tiêu dùng còn khá trầm lắng và không có biến động về giá.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bucw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG7mzLhu6Mp4bucZOG7nSnDjOG6veG7o+G7qWPDrCnhuqUzw6xAKcOM4bq94bujb8OsKeG6teG7o8Os4bq9KcOib+G6vynDojThu4sp4bunNClow6ptw6zhur0p4bq14buJKeG6s+G6v2TDrCnhuqXDs8Os4bq9KeG7p8SRKeG6veG6vzM/L8OqPjo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XDiuG6pzLDoig64buaMuG7oynhu5xk4budKcOM4bq94buj4bupY8OsKeG6pTPDrCnDjMOq4bqjw60pw4LEg8OsKcOsOMOtKXs8e3s9KeG7ncOq4buDKeG7ncahc8O0w6zhur0p4bud4bq/Y+G7oynDouG7ocOs4bq9KcOqNMOs4bq9KcOq4buJMinhu53DquG6v2Thu50p4bupZOG7oynhuqU3KeG6sznhu50p4bqlxIPhu6Mpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0p4budw6rhuqfhu4spw6zDquG7g+G7lSnhu5tuw6zhur0p4budw6pzw7TDrOG6vSnDrMOq4bqv4budJCnhu5w14bq/KeG6tTPhurUp4budxqHhu6PDrOG6vSnhu53huqPDrSnhu53DqnPhu4/DrOG6vSnDrTXhur89KeG7m+G6v2Phu6Mp4budw6rhu4Mp4bq1w6rhu4sp4bqlZMOsKeG6tcOq4buRKcOi4bqjw6wp4bub4bq/w6zDqinhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53hu4XDrMOqPSnDqjTDrOG6vSnDquG7iTIp4bqlNynhuqVz4buR4bq1KeG6teG7o8Os4bq9KXTDrOG6vSlow6ozKcOib+G6vynDojThu4s9KeG6pTIpw6I1w6zhur0kKeG7nOG7o+G7qSnDrMOq4bq/Y8OsPSnDouG7iynDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKcOt4bujMinDqjTDrOG6vSnDquG7iTIp4bq1cTIpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhurXDqnMyKeG6tTLhu4spw6xjw6wp4budw6rhu4Mp4budxqFzw7TDrOG6vSnhu53hur9j4bujKcOi4buhw6zhur0p4bq1xKnDrClow6ozKeG7ncahxIPDrSlpOcOs4bq9KeG7pzQpaMOqbcOs4bq9KeG6teG7iSnhurPhur9kw6wp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fEkSnhur3hur8zJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjDouG7ncOq4bujw63hurMp4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApWyIg4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7PCIvPiAgw6JdPDBbIHsg4budPiJdfV1pPCRn4buV4bq94bu4xqFZfSJ9KCkyaeG7nVko4bucw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG7mzLhu6Mp4bucZOG7nSnDjOG6veG7o+G7qWPDrCnhuqUzw6xAKcOM4bq94bujb8OsKeG6teG7o8Os4bq9KcOib+G6vynDojThu4sp4bunNClow6ptw6zhur0p4bq14buJKeG6s+G6v2TDrCnhuqXDs8Os4bq9KeG7p8SRKeG6veG6vzMoKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShbIiAoKS864bq84bq/Mynhu53DquG7g+G7nSlp4buRw6wp4budNeG6vynhurXDquG7kSnhurTDqsO14buVPSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KeG7nDThu4spxq/hu6Phu6ljw6wpKuG7nOG7lCnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMiYpaMOqbcOs4bq9KeG7nTjDrOG6vSnhu5vhu4sp4bunw7Xhur8p4budxqFzw7XhurUp4budZOG7nSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6SMOqM+G6tSnhu6fDteG6vylow6ptw6zhur0paMOq4buBKcOsw6rDs8OsKcOsw6rhu4Phu5Upw6zDquG7pcOs4bq9KcOs4bq9NOG7qSnhu53DqnPDtMOs4bq9KWllPSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG6tTPhurUpw6zhur004bupKeG7nXUpw63hu6HDrOG6vSl9KS0pXSnhu5xk4budKcOM4bq94buj4bupY8OsKeG6pTPDrCnDjMOq4bqjw60pw4LEg8OsPSnDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnDreG7ozIp4bqzM8OsKeG7kynhurXDquG7kSnhurTDqsO14buVPSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KeG7nDThu4spxq/hu6Phu6ljw6wpKuG7nOG7lCnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMiYpw6Lhur/hurnDrCnGoTIpaMOqMynhu53GocSDw60paTnDrOG6vT0pxqHDo+G7nSnhu4Hhu50pw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhuqVkw6wp4budxqEy4buLKeG6pcOy4bq/KcOqNMOs4bq9KcOq4buJMiQp4bq0w6rhu4Mpw4rhu4syPSnDrcOz4budKeG7ncah4buLw6zhur0pw6zDquG7pcOs4bq9KeG7neG6v8Op4bujKeG7ncOqc+G7j8Os4bq9KWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4budw6rhu4Phu50paeG7kcOsKeG7nTXhur8p4bql4bqj4bupKeG6tcOq4buLKeG6s+G6v2Thu51AKSjhu5xt4bq/KcOt4buTKcOqNMOs4bq9KeG7nXUpw6zhur004bupKcOt4buhw6zhur0pfSnhu51k4budPSnhuqU3KeG7l+G7ozIpeynhu5XDquG6v2PDrCnhurXDquG7kSnDrMOqc8Os4bq9KWlz4buRw6zhur0paMOqM+G6tcOqKeG6teG7iSnDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKcOt4bujMinhu53DquG7g+G7nSlp4buRw6wp4bq1w6pzMinDrMOq4bq/xJHhu6MkKeG6pMOpKeG7ncahM8Osw6op4bud4buHw6zDqinhu53GoTXDrOG6vSnhu53DquG7g+G7nSnhurMzw6wpaMOqbcOs4bq9KcOqZOG7nSnhu5XDqjbhur8pw60yw6zhur0p4bunxJE9KeG7nW3hur8pacOj4bupKWjDquG7izbDrOG6vSk+XS0pezxo4bq9KeG7pzQp4bqzM8OsKeG6s2HDrOG6vSnhur3hur8zKeG7m+G7iynhu6fDteG6vynDrOG6vTThu6kpezApLSl7MSnhu53DqjPDrOG6vSnhurTDqjXhu5UkKeG6tHAp4budw6rDqT0p4bq94bq/MynhurMzw6wpPmjhur0p4budw6rhu4Phu50pw6w14bq1KWk0KT59PCQ8PDwp4bqlb8Os4bq9L2jhur09KeG7ncOq4buD4budKcOtbcOs4bq9KeG7m8Ojw6wpaTQpPns8JDw8PCnhuqVvw6zhur0vaOG6vT0p4budw6rhu4Phu50p4bqzMinhurXDquG7hSlpNCk+fV0kPDw8KeG6pW/DrOG6vS9o4bq9PSnDrMOqc8Os4bq9KeG7p+G6t8OsKWjDqm3DrOG6vSnhu53DquG7oynDquG7n+G7nSnhuqVz4buR4bq1KcOsw6rhur/EkeG7oynDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG6pWTDrCnDreG7ozIpw6o0w6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOkjDqm3DrOG6vSnhurXDquG7hSnhu53DquG7g+G7nSlp4buRw6w9KeG6tTPhurUpw63DoeG7nSnDqjTDrOG6vSnDqjbhur8p4bubNsOsKeG7nTXhur8p4bq1w6rhu5Ep4bq0w6rDteG7lSnhurVyw6zhur0p4oCcw6I04bq/KeG6tcOy4oCdKcOt4buLw6zhur0pw6zhur3hu4nDrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vynhuqVkw6wpw63hu6MyKcOqNMOs4bq9JCnhurTDquG7gynhu5zDquG7oz0pw63Ds+G7nSnhu53hur/DqeG7oynhu53DqnPhu4/DrOG6vSnhurMzw6wp4bq1MynhuqVvw6zhur0p4budNeG6vynhurXDquG7kSnhur3hur834bq/KeG6szThu6lAKeKAnOG7nG3hur8p4bq1csOs4bq9KeG6pTcpaXPDtMOs4bq9KeG7ncahc8O14bq1KeG7p+G6v2XhurUp4bubMuG7oynhu51k4budPSlow6oz4bq1w6opw6o0w6zhur0p4bql4bq/KeG6tcOq4buRKcOt4bujMinhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60pxqHDo+G7nSnhu4Hhu50pw6xjw6wp4bq1w6rhu4UpacOj4bupKWjDquG7izbDrOG6vSk+PGjhur0p4bq1MynDouG6v2Phu6Mpw6pvw6zhur0p4bunNCnDrcOz4budKeG6teG7i8OsKeG6tTMp4budxqE5w60pbuG6tSnDrMOhw6zhur0pXWjhur0p4bqlw6kp4bqzM8OsJCnhu5zhu6Phu6kpw6zDquG6v2PDrD0pw6zhur1v4bq/KeG7nXUp4bubM8Os4bq9KeG6pWTDrCnhurXDquG6v8SR4bujPSnhurXDquG7hSnhurXhu4kpaMOqM+G6tcOqKcOqNMOs4bq9KcOt4bujMinhurUzKeG7ncahOcOtKW7hurUp4bunxJEpOMOsKWnhurHhu6M9KeG7p8O14bq/KeG6veG6vzMp4bqzM8OsKeG7nXUpPl08JDw8PCktKT4wPCQ8PDwp4bqlb8Os4bq9L2jhur09KeG6s2HDrOG6vSnhur3hur8zKeG6szPDrCnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7nWThu509KeG6tcSpw6wp4bq1MynDouG6v2Phu6Mpw6pvw6zhur0paMOqbcOs4bq9KeG6teG7iSnDrOG6vXPDtOG6vynDreG7ozI9KcOsY8OsKeG7nW3hur8pw60yw6zhur0p4bunxJHigJ0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6tMOq4buRKeG6pOG6v2XDrCnhurLhur9jw6w9KeG7lcOqc8O0w6zhur0p4bqk4bq/ZcOsKeG6suG6v2PDrCnhuqVz4buR4bq1Kcaw4bqnw60paTQp4bq1w6rhu5Epw6o24bq/KeG7mzbDrCnhu51z4buP4bq/KeG7m27DrOG6vSlpw7XDrCnDrMOqw6Phu50p4bq1cTIp4buc4buUKeG7nMOqMsOsw6opw4rhu4kyJCnDjOG6veG7o2/DrCnDqjTDrOG6vSlo4bq/w6zDqinDouG7izLDrMOqKeG7nTXhur8p4bq1w6rhu5Ep4bqlc+G7keG6tSnhuqVzMinhu6fEkSnhu511KeG6tTPhurUpw6rhu6Phu6llw6wp4buW4bujNsOs4bq9Kcavc+G7j8Os4bq9PSnDiuG6r+G7oylJw7PhurU9KcOK4buLYcOs4bq9KcOK4buJMj0p4buc4buUKeG7msSDw60p4bua4buPw6wkJCQpw6xjw6wp4bq94bq/MynhurMzw6wpw6zDquG6v8SR4bujKWnhu4s14bq/KcOqNuG6vynhu5s2w6wp4bq1xKnDrCnGoeG6qynDquG7j8OsKeG7m+G7iynhu6fDteG6vynDrcOz4budKeG7m24p4bq1w6rhu5Epw6o24bq/KeG7mzbDrCnhu5Mp4bq1M+G6tSnDquG7o+G7qWXDrCnhu6fhuqfDrCnhurPhur/DqcOsKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7neG7hcOsw6okKeG7puG7hylpYinhuqXhu4kp4bq1w6rhu5Ep4bqk4bq/ZcOsKeG6suG6v2PDrClp4bujbcOsKWk0KeG6peG7gzIp4bq1w6rhu4Upw6rDo+G7lSnDouG6t8OsPSnhu53DquG7oynDquG7n+G7nSnhuqVtw6zhur0p4bqlNuG7iynDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7ncOqNMOsw6op4buVw6puKeG7pzQp4bq1M+G6tSnDquG7o+G7qWXDrClp4bqjw6wp4bq14bqvw6wp4bqlZMOsKcOt4bujMinDqjTDrOG6vSQp4bqkw6kp4buVw6pw4bq1KeG7p3Apw6zDquG7oynhurXEg+G7oynhu53hur9j4bujKcOi4buhw6zhur0p4bq1cTIpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrD0p4buddSnDrOG6vTThu6kpw63hu6HDrOG6vSl9KeG7nWThu509KeG6tcOq4buRKeG6pOG6v2XDrCnhurLhur9jw6wp4bqlNynhurM54budKeG6pcSD4bujKcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeG7ncah4buTKWk14bq/JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurThu4kpw63DoeG7nSnhu5014bq/KeG6peG6o+G7qSnhu6c04buLKeG6teG7o27hur8p4bq1w6rhur/EkeG7oynDreG7ocOs4bq9KVsp4bucZOG7nSnDjMOq4bqjw60pw4LEg8OsPSlpc+G7kcOs4bq9KWjDqjPhurXDqinhu6c04buLKeG6tcOq4buRKcOt4bujMinDqjbhur8p4bubNsOsKeG7p+G6t8OsKeG6tcOqczIpw6zDquG6v8SR4bujPSnDrcOh4bq1KcOi4buhKcOs4bq94bujb8OsKcOqNMOs4bq9Kcahw6Phu50p4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu5XDquG7nz0pw6Jv4bq/KcOiNOG7iyQp4bq0w6rhu4MpSWMp4bucw6rhu4Mpw4rhu4s04bq/PSnhu53hur/DqeG7oynhu53DqnPhu4/DrOG6vSlo4bq/w6zDqinDouG7izLDrMOqKeG7nW3DrT0p4bq1w6rhu4sp4bqz4bq/ZOG7nUAp4oCcw4Lhu4spaXPhu5HDrOG6vSlow6oz4bq1w6op4bqlZMOsKeG6tcOq4buRKcOt4bujMinDqjbhur8p4bubNsOsKWjDqm3DrOG6vSnDrMOq4bq/xJHhu6M9KcOsY8OsKeG7nW3hur8p4bqlNynDqjUp4bq94bq/MynhurMzw6wp4buddSkgPDwkPDw8KeG6pW/DrOG6vS9o4bq9KeG7nW3DrSnDquG6pykqaeG7izXhur8pe30p4bq14buLw6wvaOG6vSYpxrDhu6Nuw6zhur0p4bq1xKnDrCldPDwkPDw8KeG6pW/DrOG6vS9o4bq9KeG7m+G7iynhu6fDteG6vynDouG7g+G7lSnhu53GoXPDteG6tSnhu51k4budKcOsw6pzw6zhur0p4bun4bq3w6wp4bq1w6pzMinhuqVxKeG7m3ThurUp4budw6rhu6Mpw6rhu5/hu50p4bqlc+G7keG6tSlow6oz4bq1w6opw6o0w6zhur0p4bqlZMOsKcOt4bujMuKAnSQp4buSKcOqNMOs4bq9KeG6tTMpaMOq4buLMuG6vz0pw6zhur1zw7Thur8p4bqzM8OsKeG6tXLDrOG6vSnhuqUyw6zhur0p4bql4buLw6wp4bqlNj0p4bq1w6o04buLKcOtw7Thur8paMOqM+G6tcOqKcOt4bujMinDqjTDrOG6vSnhu6fDteG6vynhur3hur8zKT5o4bq9KeG6tTMpaMOq4buLMuG6vylpNCl7XTwkPDw8KeG6pW/DrOG6vT0pw6zDqnPDrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vynDreG7ozIp4bq1csOs4bq9KWjDqm3DrOG6vSnDrcOj4bupKcOtw6HDrCnDrTQkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6tHLDrOG6vSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7neG7h8Osw6op4budxqE1w6zhur0p4bq1w6pzMinhurXhu4kpw6zDquG6v8SR4bujKWjDqjPhurXDqinhu6c04buLKcOt4bujMinDqjTDrOG6vSnDrMOqcynhurUz4bq1KeG6tcOq4buRKcOi4bqjw6wp4bub4bq/w6zDqj0p4bq94bq/MynhurMzw6wp4bq1M+G6tSnDrcOh4budKcOqNMOs4bq9KcahMuG7oynhu5fhu6M2PSnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4budNeG6vynhurUz4bq1KeG7m+G6v2Phu6Mp4budw6rhu4Mp4bunNCnDqmUp4budw6puw6zhur0p4bum4bq/w6zDrTLGoeG7nSspw6zDquG7h8OsKeG6tcOq4bujw6zhur0p4bun4bq3w6wp4bq94bq/4bulKcOyw6wp4bql4buDw6zDqiQp4bqkMsOs4bq9KeG6tcOqasOsKcOt4bujMinDqsOz4buVKcOs4bqnw60pxqEzw6wpw4o0KcOMw7Phur8p4budNeG6vynhu5rhur9j4bujKeG7ncOq4buDKeG6tOG7iyThu4vhu5XDrTLGoeG7nSnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMj0p4bq1w6rhu4Mp4bq0MuG7iynhu5zDquG7gynGr+G7o+G6o8OsPSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KeG6pOG6v2XDrCnhurLhur9jw6wpKuG7nOG7lCnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMiY9KeG6tcOq4buLKeG6s+G6v2Thu51AKeKAnOG7nG3hur8p4budw6pzw7TDrOG6vSnGsOG7o+G7qWPDrCnhu6c04buLKeG7m+G6v2Phu6Mp4budw6rhu4Mp4bqlw6kpw63hu6MyKcOs4bqnw60pxqEzw6wpw4o0KcOMw7Phur8kKUnhu4s14bq/KcOs4bqnw60pw6w04bupPSk4w6wpxqHDo+G7nSnhur3hur/EqcOsPSnDrOG6veG7i8OsPSnDquG7keG7lSlow6rhurHhu6Mp4bun4buDKcOsY8OsKeG6s2rDrCnhu53GoeG6qynDrMOqNCnhu51t4bq/Kcahw6Phu50p4budw6rhu4HhurXDqiQpw4zhur3hu4s04bq/KcOs4bqnw60pxqEzw6w9KeG7nW3hur8p4bq1w6pqw6wpw63hu6MyKeG7ncOqY8OtKcOtw7Phu50p4bubbinhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60paMOqM+G6tSnhuqXDqSnDouG7ocOs4bq9KcOsw6pzKeG6tTMpw6pv4bq/4oCdJCnhurRyw6zhur0p4budw6rhuqfhu4sp4bq1w6rhu4Mpxq/hu6PhuqPDrD0p4bq94bq/MynhurUz4bq1KWnhu4s14bq/KeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSnDquG6v2XDrCnhurXDquG7gynDreG7ozIp4budNeG6vynhu5vhur9j4bujKeG7ncOq4buDKeG6s2HDrOG6vSnhu6fDteG6vynDouG7g+G7lSnhu53GoXPDteG6tSnhu51k4budPSnhu53GoeG7i8Os4bq9KWjDquG6vynhuqXhu4kpw6o0w6zhur0pw6rhu4kyKcOib+G6vynDojThu4s9KeG7lcOq4buLw6zhur0p4buVw6rhu589KWjDqjPhurXDqinDqjTDrOG6vSnhu53DqjIpw6pvKWnDujIp4bq1w6pqw6wkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOM4buJ4bq/KeG7p8SRKWjDqjYpw6w4w6zhur0p4bq14bujw6zhur0pdMOs4bq9KcOs4bq94bujb8OsKcOqNMOs4bq9KeG6tXLDrOG6vSnDrMOqcynhurPhu4fDrMOqKcOyw6wp4bq94bq/MynhurVxMinhu5vhur9j4bujKeG7ncOq4buDKcOi4buD4buVKeG7mzLhu6Mp4budZOG7nT0pbcOs4bq9KcOM4bq94buj4bup4bq5w6wp4bumOMOsKcOCcsOs4bq9PSnhurzhur8zw60p4bqlbuG6tSnhurThu4sk4buL4buVw60yxqHhu50p4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTI9KeG6tcOq4buLKeG6s+G6v2Thu51AKSjhuqQz4buVKXTDrOG6vSnDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKcOt4bujMinhu5s5w60pw6o0w6zhur0pw6rhu4kyKeG6tXEyKcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6w9KeG6tOG7iyThu4vhu5XDrTLGoeG7nSnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMinDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnhu53GoeG7kylpNeG6vynhu511KcOs4bq9NOG7qSnDreG7ocOs4bq9KVsp4budZOG7nSnhu6fDteG6vynhu5vDuinhu5XDquG7i8Os4bq9KeG7lcOq4bufPSnDom/hur8pw6I04buLKeG6tTPhurUpaeG7izXhur8pw6o0w6zhur0pw6rhu4kyKcOsY8OsKWjDqm3DrOG6vSnhurXhu4kp4bud4buHw6zDqinhu53GoTXDrOG6vSlow6oyw6wpw6o0w6zhur0kKeG6smPDrCnhurU1w6zDqinhuqXhu4k9KeG7m+G6v2Phu6Mp4budw6rhu4MpaeG7o23DrCnhuqU2w60p4bqzNuG7iynhur3hur8zKeG6tTYp4bqz4buHw6zDqinDssOsPSlow6ptw6zhur0p4budOMOs4bq9KeG7m+G7iynhu6fDteG6vynDouG7g+G7lSnhu53GoXPDteG6tSnhu51k4budJCnDjOG6vTLhu6kp4budxqHhu4vDrOG6vSnhurPhu6PDsuG6vynhu5szw6zhur0p4bqlxIPhu6Mp4bud4bq/Y8OsKcOt4buTKeG6tcO5MiktKcOt4buhw6zhur0pWynhu51k4budPSnhu5vhur9j4bujKeG7ncOq4buDKeG6peG7icOsKWjDquG7izbDrOG6vSkxPDwpaXPhu5Hhu50paMOqM+G6tcOqKeG7pzQpaXPhu5HDrOG6vSnDqjTDrOG6vSnhurMzw6wpxqEyKeG6tcOq4buLKWjDqjPhurXDqinhurXhu4kp4bq94bq/Mynhu53GoeG7gynhu53GoWPDrCl7PDwp4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6TcOs4bq9KUljKcOK4buj4bupKeG7nOG7o8Ojw6w9KeG7nMahc+G7k8Os4bq9KeG7lMOqxKnDrOG6vSlIZCnDquG7izXhurXDqinhu53DssOs4bq9KcOq4buR4buVPSnhu5rhu5Mp4bq0bcOs4bq9KeG7nMOqc+G7j8Os4bq9PSnhurXDquG7iynhurPhur9k4budQCnhuqQ2w60p4bqzNuG7iynDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKeG7neG6v2Phu6Mpw6Lhu6HDrOG6vSnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60pw6Lhu4Phu5Up4budxqFzw7XhurU9KeG7ncah4buLw6zhur09KeG7mzLhu6Mp4budZOG7nT0p4bq1M+G6tSnhu5vhur9j4bujKeG7ncOq4buDPSnhurXDquG7kSnhuqXEg+G7oynDrW7hur89KeG6tTPhurUp4bql4buPw6wp4bun4buDKWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6o9KcOqw7Mp4bq1Mynhu53DqsOpKeG6pTcp4bud4bqv4buVKWhk4budKWlz4buRw6zhur0pw6o0w6zhur0pw6rhu4kyKWnDtcOsPSnhu5XDquG7i8Os4bq9KeG7lcOq4bufKeG7pzQp4bqlMinDojXDrOG6vSnhuqUz4buVKXTDrOG6vSnDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKeG7neG6v2Phu6Mpw6Lhu6HDrOG6vSnhurVxMinDjMOq4bqjw6wpw6LhuqPDrCkqaMOpKeG6tTYpw4zDquG6o8OsKcOi4bqjw6wp4bun4buhw6zhur0pPj4pw6rhu6Phu6llw6wpw63hur/EkcOsKcOs4buf4bq/Jj0pw6xjw6wpw6zDquG7h8OsKeG6tcOq4bujw6zhur0p4bq94bq/MynhurUz4bq1KcOtw6Hhu50pw6o0w6zhur0p4budxqFzw7XhurU9KeG7ncah4buLw6zhur09KeG7mzLhu6Mp4budZOG7nSnDssOsKeG6peG7g8Osw6o9KWjDqm3DrOG6vSnhurXhu4kpw6rhur9lw6wp4budc+G7kcOs4bq9KWjDqjLDrCnDqjTDrOG6vT0p4bubbuG7nSnhur3hur8zJCnhu5zhu4HDrMOqKeG6pWTDrCnhu53DqsO04bq/KeG6peG6v8Opw60pw6zhur004bupKSAtez0p4budw7LDrOG6vSnhur3hur8zKeG7ncah4buDKcOqNMOs4bq9KcOq4buJMinhu5XDqnDhurUp4buncCnDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKcOs4bq9c8O04bq/KeG7neG6v2Phu6Mpw6Lhu6HDrOG6vSlow6rhu4s2w6zhur0pPlskXVsxKeG7neG7rynhuqVvw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOCNeG7iynhu5fhu6Myw6zDqinhu53DquG7gynhu53GoXPDtMOs4bq9KeG7neG6v2Phu6Mpw6Lhu6HDrOG6vSnhu5014bq/KcOtw7Phu50p4bubbinhurXDquG7kSnDouG6o8OsKeG7m+G6v8Osw6o9KeG7m+G6v2Phu6Mp4budw6rhu4Mpw6zDquG7pcOs4bq9KcOs4bq9NOG7qSnhu5sy4bujKeG7nGThu50pw4zhur3hu6Phu6ljw6wp4bqlM8OsKcOMw6rhuqPDrSnDgsSDw6wp4bq1w6rhu4sp4budw6rDo+G7qT0pw6zhur3hu6Nvw6wp4bq14bujw6zhur0paMOqMynDom/hur8pw6I04buLKcOsY8OsKeG6veG6vzMp4budw6o0w6zDqinhurUz4bq1KWnhu4s14bq/KeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSnhurXhu48p4bqzNsOsKeG6veG6v+G7pSnDrXThurUpw7LDrCnhuqXhu4PDrMOqPSlow6ptw6zhur0p4bq14buJKcOq4bq/ZcOsKeG7nXPhu5HDrOG6vSlow6oyw6wpw6o0w6zhur09KeG7nTjDrOG6vSnhur3hur8zJCnhu5zhu6Phu6kpw6zDquG6v2PDrD0p4bubdOG6tSnDreG7ozIp4bq94bq/NsOtKcOi4buLKWlz4buRw6zhur0p4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wpw63hu6MyKcOi4buD4buVKeG7ncahc8O14bq1KeG7nWThu50p4bq1w6pzMinhu53hur9j4bujKeG7ncOqcCnDqmThu50kKeG6smPDrCnhurU1w6zDqinhuqXhu4k9KeG7neG7h8Osw6opw6rhu4fDrMOqKcOi4buD4bq1w6op4bqzZcOsw6op4bq04buK4bum4bq+w4ItPjEp4bun4bq3w6wp4bq1xKnDrCnDouG6v+G6ucOsKeG6s+G6v2TDrCnhu5XDqnThurUp4budNeG7lT0pw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhurXhu4kp4bud4bqjw60paeG7qynDqjXDrCnhurXDqmQpw63hu6MyKeG7mznDrT0p4bq9w6Hhu5Up4bq94buZPSnhur3hur8y4buLKWlz4bujKcOi4buD4buVKeG7ncahc8O14bq1PSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7pzQp4bubMuG7oynhu51k4budJCnDjOG6veG7izThur8pxqEyPSnDrMOq4bq/xJHhu6Mpw6zhur1zw7Thur8p4bud4bq/Y+G7oynDouG7ocOs4bq9KWnDujIp4bq1w6pqw6wpw63hu6MyKcOqNMOs4bq9KeG7i8OsaeG6v8Os4bqnKcOsw6phw60p4budxqEzw6zDqinhuqVkw6wpw6zDquG7pcOs4bq9KcOs4buP4bq/KeG6pW3DrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vyQkJCnhurLhu5Phur8p4bun4bqv4bupPSlpc+G7kcOs4bq9KcOs4bq9c8O04bq/KeG6pWTDrCnhur3hur8y4buLKcOi4buD4bq1w6opw63hu6MyKeG6szPDrCnhu53GocO64bq1KeG7neG6v2Thu5Up4budNeG6vynhurXDquG7kT0p4bq1w7kyKcOqNMOs4bq9KcOqMuG7qSnhu5vhur9j4bujKeG7ncOq4buDKeG7p+G7hynhu53DqmQp4bq1csOs4bq9KeG6veG6vzbDrSnhu5vhu4sp4bunw7Xhur8pw6zDquG7pcOs4bq9KcOsOMOtKeG7ncahc8O14bq1KeG6peG7iSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSgp4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEApxqHhur/hur3DquG7nSMoOj/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9OuG6sjThur8p4bunNCk2w6zDqkApw43hur/DrMOqKUnhu6s/L+G7m+G7ncah4buLw6zhur06Py/hu5U6


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]