(vhds.baothanhhoa.vn) - Đình Thi là di tích “đình” duy nhất của đồng bào dân tộc Thổ huyện Như Xuân, nơi phát tích cội nguồn dân tộc với lòng tôn kính, tri ân công đức tổ tiên khai sơn, phá thạch, gây dựng nền móng truyền cho cháu con xuyên suốt chiều dài lịch sử...
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG7p1RVU8OTT0jFqSDhu4pPSeG7r8OtScON4buvLeG7r0XDjeG7hE7hu69F4buAT+G7r1XhuqRO4buvTcONT0nhu69J4buo4bucT0jhu69X4buG4buvT0jDmuG7mE/hu69E4buUw43hu6cvVFVTw5NPSMWp4bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUeG6ocOJw4HEkOG7rcWpIOG7ik9J4buvw61Jw43hu69N4bqg4buvxJDDjeG7r1XDjERJ4buv4oCcReG7ik9J4oCd4buvxJDDmsOd4buvT0nhuqZV4buvRMWow4Hhu69F4buYT0jhu69D4bqgw5Phu6/EkOG6pE/hu69V4buUROG7r8OtSeG7luG7r0nDmsOd4buCT+G7r+G6p0nhu6jhu6/DtcOa4bqkT3Thu69P4buaw43hu69RScOAVeG7r1XDjERJ4buvROG7lMON4buvT0jDmuG7mE/hu6/EkOG6pE/hu69V4buUROG7r1fhu5zDjeG7r03hu4xPSOG7r1Xhu5BP4buvTMOMT0l04buvVVPDjeG7r+G6pE/hu69E4buQT0jhu69F4buqROG7r1Xhu5bhu69Vw43hur5P4buvTEnDgcON4buvVOG7mk904buvUUnDgOG7r1VJ4bqiREl04buvSOG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r0/hu4ZP4buvTsOST0jhu69VU8Oaw53hu4ZP4buvREnDk+G7r0RJw4DDmuG7r0TDk0/hu69Zw5rDneG6vk/hu69Uw5rhu5JV4buvREnDjeG7hsOa4buvxJDhuqDDjeG7r03hu4hESeG7r1Thu651dXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buvw73hu7N2UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC94w7124bu5L3fhu7d4xJB2d+G7s3nhu7fDvcO9VeG7t0Hhu7N34bu5TXZ1S1FIcVPhu51Bdnjhu63hu6/DgU1V4bud4butIOG7ik9J4buvw61Jw43hu68t4buvRcON4buETuG7r0Xhu4BP4buvVeG6pE7hu69Nw41PSeG7r0nhu6jhu5xPSOG7r1fhu4bhu69PSMOa4buYT+G7r0Thu5TDjeG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4butw73hu7N24but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWpIOG7ik9J4buvw61Jw4104buvVUnhu4jhu69VU+G6pk/hu6/DtOG6vk/hu69dw4BVdOG7r0nDmsOd4buCT+G7r+G6p0nhu6jhu6/DtcOa4bqkT+G7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqSDhu4pPSeG7r8OtScON4buvTeG6oOG7r0/hu5rDjeG7r1VJ4bui4buvxJDDgU9J4buvVeG7qOG7nE9I4buvw6Lhur7hu69mScOZROG7r8OtSeG6oE9J4buvVUnhu6LDjeG7r0nhuqjDmuG7r8Oi4bq+dOG7r+G7kE9I4buvRcSC4buvTeG6qFHhu69E4buQT0jhu69N4bucT+G7r1VTw5NPSOG7r0TDmuG7lEThu69MSeG7oMON4buvT0hJSsOB4buvw6LDgU7hu69p4buaT+G7r8O5d8O9d+G7uS13w7144bu54bul4buvSMON4bqgT0nhu69N4bqiw43hu69P4buGT+G7r0Xhu5RE4buvTeG6qFHhu6/EkOG6pE/hu69V4buUROG7r1fhuqDhu69Uw4HDmuG7r0xJw43hu69F4bqmVeG7r0/hu6jhu5xE4buvTEnDg8ON4buvScOT4bqgT3Thu6/hu5BPSOG7r0Xhu6jhu55E4buvUUnDk09I4buvTeG7lEThu69Fw43hu4ZP4buv4bug4buvTeG6oE9I4buvaeG6ulV04buvSMONVuG7r1VT4buOT0jhu69VU8OAREnhu69Sw5rDgU/hu69Nw4FPSHThu69V4bqoUeG7r0nhu55RdOG7r0RJw43hur7DmuG7r07hu5Thu6/EkOG6pE/hu69Dw41PSeG7r1fhuqDhu69PSVZPSOG7r09I4buo4buiw43hu69VU8OTT0jhu69X4bukT0jhu69X4buG4buvReG6pMOd4buv4oCcTEnDgcON4buvVOG7mk904buvUUnDgOG7r1VJ4bqiREnigJ3hu69N4bqoUeG7r0/hur5P4buvTeG6oE9I4buvaeG6ulXhu69VU+G7pOG7r1FJw5nhu6/DuU/DgcOd4buvTeG6oOG7r0xJw5rhu69RSeG7kuG7r8OtU8OaT0jhu69VSeG6oE9JdOG7r1VJ4buI4buvVVPhuqZP4buvw7Thur5P4buvXcOAVeG7pXThu69Dw43hu4BP4buvU+G7sE9I4buvROG6pMOd4buvU+G6qE7hu69T4bqiUeG7r1fhuqDhu69F4bqsTuG7r03huqzDneG7r0nDk8OBT0jhu69Xw5rhu69VSeG6oE9J4buvWcOSTuG7r03huqBPSOG7r1VT4buk4buvUUnDmeG7r0jDjVbDgeG7r0/hu5rDjeG7r+KAnFVJ4bqkTuG7r1Thu5pP4buvROG7pE9I4buvROG7kkTigJ3hu69F4buE4buvTsOBT0jhu69N4bqiw43hu69Ew5rhu5RE4buvVOG7kk9I4buvT8OT4buv4bqmTuG7r0RJw5Phu6/EkOG6pE/hu69N4bqgT0h14buv4bqn4buaw43hu69F4bqkw53hu69E4buMT+G7r1VJ4bui4buvRMOAROG7r09I4buo4buiw43hu69Ew5NP4buvRMWow4Hhu6/EkMOBT0nhu69V4buo4bucT0hy4buvw6Lhur7hu6/DrUnDjeG6vk/hu6/hu43DjU9JdOG7r8Oi4bq+4buv4bqhVsOa4buvw7XDgHThu6/DouG6vuG7r1vDgOG7r8OtScON4buGw5rhu69X4bqg4buvw6Lhur7hu68g4buKT0nhu6/huqXhu4h14buvw61Tw4PDjeG7r1LDmsOB4buvRMOAROG7r1VTw43hu4bDmuG7r0XhuqLDjeG7r1FJw5NPSOG7r0zDjeG7gE/hu69VU8ON4buGw5rhu69F4buKT0nhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu69F4buGw5rhu69Ew5Lhu69U4bqwROG7r1FJw5NPSOG7r0RJw5Phu6/EkMOBT0nhu69V4buo4bucT0h14buvIOG7ik9J4buvScON4buCT+G7r0Thu4xP4buvTeG7qMOa4buvSMONVuG7r0nDgcON4buvVOG6sEThu69RScOTT0jhu69VU8ON4buGw5rhu6/huqdIw5rDnUZP4buvxJDDk+G7r1fDmsOB4buv4bq1ScODw43hu68g4buIT0nhu69Dw4FP4buvV+G6oMOT4buvT+G6rk7hu693QXh44buvV+G6oOG7r1fDmsOB4buvW8ODw5Phu68g4bqiw43hu69Dw4FP4buvV+G6oMOT4buvT+G6rk7hu693QXnDvXXhu68g4buKT0nhu69F4buo4bueROG7r1nhu4BR4buvSeG6ok9I4buvTeG6oOG7r8SQw43hu69Vw4xESeG7r03hu4hESeG7r1Thu67hu69E4bqmUeG7r1XEqE9J4buvVeG6osON4buvZ8Oaw53hu4BV4buvReG7iE9J4buvVOG7kuG7r0Hhu7kvZyAt4buN4bqhw63DreG7r09I4bqgw53hu693w73hu69VScOAT0jhu6944buvT+G6rk7hu693QUHhu7N04buvVUnDmuG7lEThu69Nw5PhuqLDjeG7r0nhu4pPSeG7r8SQw43hu69Vw4xESeG7r03hu4hESeG7r1Thu67hu69X4bquT+G7r0nDksOBdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/DveG7s3ZRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3jDvXbhu7kvd+G7t3jEkHZ34buzeeG7t3jhu7dVd+G7t3d54bu1TXZ1S1FIcVPhu53DvcO9eOG7reG7r8OBTVXhu53hu60g4buKT0nhu6/DrUnDjeG7ry3hu69Fw43hu4RO4buvReG7gE/hu69V4bqkTuG7r03DjU9J4buvSeG7qOG7nE9I4buvV+G7huG7r09Iw5rhu5hP4buvROG7lMON4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63DveG7s3bhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxakg4buKT0nhu69EScOMT0nhu69VSeG7ouG7r8SQw4FPSeG7r1Xhu6jhu5xPSOG7r8Oi4bq+4buvZknDmUThu6/DrUnhuqBPSXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buvw73hu7N2UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC94w7124bu5L3fhu7d4xJB2d+G7s3nhu7d34bu3VeG7ueG7s8O9d3ZNdnVLUUhxU+G7neG7tcO9d+G7reG7r8OBTVXhu53hu60g4buKT0nhu6/DrUnDjeG7ry3hu69Fw43hu4RO4buvReG7gE/hu69V4bqkTuG7r03DjU9J4buvSeG7qOG7nE9I4buvV+G7huG7r09Iw5rhu5hP4buvROG7lMON4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63DveG7s3bhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanhuqHhuqjDmuG7r0TDmk9I4buvVUnhu6Lhu6/EkMOBT0nhu69V4buo4bucT0jhu6/DouG6vuG7r2ZJw5lE4buvw61J4bqgT0l14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r0RNw4FUVOG7neG7rcONXcOJT1XDiVPhu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butWMONxJBVSXLhu6/hu7l2dlFZc+G7r0nDicONSElVcuG7r8O94buzdlFZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vRMSQT3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveMO9duG7uS934bu3eMSQdnfhu7N54bu3duG7s1Xhu7fhu7lBeXdNdnVLUUhxU+G7neG7s+G7t+G7teG7reG7r8OBTVXhu53hu60g4buKT0nhu6/DrUnDjeG7ry3hu69Fw43hu4RO4buvReG7gE/hu69V4bqkTuG7r03DjU9J4buvSeG7qOG7nE9I4buvV+G7huG7r09Iw5rhu5hP4buvROG7lMON4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63DveG7s3bhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanhuqdJ4bqg4buvVUnhu6Lhu69Ew4BE4buvRMOTT+G7r0TFqMOB4buvxJDDgU9J4buvVeG7qOG7nE9I4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpIOG7ik9J4buvReG7qOG7nkThu69MSeG7kMON4buvUUnhu6ZE4buvT0jDk+G6oMON4buvT0lWT0jhu69PSEnDjeG7r1VJ4buqROG7r1Xhu4Dhu69NRnThu69F4buY4buvV+G6qFXhu6/EkOG6pE9I4buvRMOZT0h04buvTuG7lFXhu69U4buS4buvVVPhu4zhu69ESeG7msONdOG7r1VT4buM4buvxJDDjUZP4buvRMavT0jhu69F4buo4bueROG7r1Thu6jDmuG7r1XhuqxO4buvV+G6oOG7r1FJ4bumROG7r8SQ4busT0jhu69N4bqiw41z4buvT0jhuqDDneG7r0jDjcag4buvRMWow4Hhu6/EkMOBT0nhu69V4buo4bucT0jhu6/DouG6vuG7r2ZJw5lE4buvw61J4bqgT0nhu69F4buo4bueROG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69X4bqgw5Phu69PSOG6oMOd4buvd+G7teG7r1VJw4BPSOG7r3nhu6/huqRO4buvTeG7iERJ4buvSeG6tk9I4buvT+G6rk5z4buvTUbhu69J4buUw43hu68g4buKT0nhu6/DrUnDjeG7r0Xhu6jhu55E4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r+G7s+G7r0/huq5O4buvTuG7lFXhu69N4bqsT+G7r8O5SOG7jsON4buvTeG6oOG7r0XhuqLDjeG7r01G4bulc+G7r0nhurZPSOG7r0/huq5O4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r8SQ4bqkT0jhu69J4buo4buaT0jhu69V4buo4bugT0jhu69PSeG7nOG7r0Thu5BPSOG7r0Xhu6pE4buvIsOBT0nhu69V4buo4bucT0jhu6/DuUjhu47DjeG7r03huqDhu69Vw43hu4TDmuG7r01G4buldeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6p0lWT0jhu69P4bquTuG7r1LDmsOBdOG7r0Xhu6jhu55E4buvVOG7rOG7r1LDmsOBT+G7r1XhuqRO4buvRMWow4Hhu69Ew4BE4buvROG6plF04buvRMOAROG7r09I4bqgT0l04buvxJDDjeG7r1XDjERJ4buvTeG7iERJ4buvVOG7ruG7r1fhuq5P4buvScOSw4Hhu68g4buKT0nhu6/DrUnDjeG7r0XEguG7r1fhuqDhu69Fw4FPSOG7r0Xhu6jhu55E4buvVcOa4buvQ+G7lnThu69V4buQT+G7r1XhuqLDk+G7r1fhu5zDjeG7r09Jw43hu4bDmuG7r0nhuqJPSOG7r07hu6ZE4buvReG7hOG7r1nhu6pPSOG7r1XhuqxOdeG7r+G6ocOd4buvV+G7jk9IdOG7r0XhuqTDneG7r1TDiuG7r03huqDhu69P4buaw43hu69MSeG7kE9I4buvREnEqOG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVeG7r1fhuq5P4buvScOSw4Hhu69V4bqkTuG7r03DjU9J4buvTuG6oOG7r0Thu4xP4buvTeG6oOG7r1Thu57DjeG7r8SQ4bqkw53hu69I4bqwT+G7r0zhu4BV4buvROG7lE9I4buvReG7mE9I4buvV+G6rk/hu69Jw5LDgeG7r03huqBPSOG7r1nEgnThu69V4buw4buvRcOS4buvReG7hOG7r0Thu6RPSOG7r0RJw5pPSOG7r1XDgcOd4buvSMOSUeG7r1Thu6pE4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r1LDmuG6vuG7r0nhu6jhu5pPSOG7r09I4bqgw53hu69E4bqgT0jhu69MSeG7oMON4buvVOG6sER14buv4bqnSeG6tk7hu69I4buKT+G7r0jDjVbhu69Dw4NP4buvVOG6sEThu69X4bquT+G7r0nDksOB4buvRMOAROG7r8SQ4bqkT+G7r1Xhu5RE4buvV+G6oOG7r03hu6jDmuG7r0jDjVbhu69X4bqgw5Phu69MScOT4buvVeG6oE9I4buvVOG6sEThu69VScOAw43hu69X4bquT+G7r0nDksOB4buvRMWow4Hhu69E4buUT0jhu69F4buYT0jhu69Ew4BE4buvxJDhuqRP4buvVeG7lEThu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu69Pw5LDjeG7r0RJw5pPSHThu69Z4buq4buvw61Jw4FPSeG7r0/DksON4buvU8ON4bq+T0h14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r0RNw4FUVOG7neG7rcSQVUnDmk5D4buvw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buvw73hu7N2UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC94w7124bu5L3fhu7d4xJB2d+G7s3nhu7Xhu7N4VXnhu7nDveG7uXhNdnVLUUhxU+G7neG7t0F44but4buvw4FNVeG7neG7rSDhu4pPSeG7r8OtScON4buvLeG7r0XDjeG7hE7hu69F4buAT+G7r1XhuqRO4buvTcONT0nhu69J4buo4bucT0jhu69X4buG4buvT0jDmuG7mE/hu69E4buUw43hu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7rcO94buzduG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqcOtw5PhuqBP4buvRMODT0nhu69NRuG7r0nhu5TDjeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7jeG6oMOT4buvVUnDgE9I4buveeG7r+G6pE7hu69N4buIREnhu69P4bquTuG7r3h2eMO9dOG7r01G4buvSeG7lMON4buvIOG7ik9J4buvw61Jw43hu69Uw4rhu69F4buo4bueROG7r8SQw41GT+G7r1PDgeG7r1VJw4nDk+G7r09IScON4buvVUnhu6pE4buvReG6osON4buvTUZ14buvIOG6pMOd4buvTeG6oOG7r8SQ4buIUeG7r0Xhu4Thu69Ew5NP4buvREnDgMOa4buvVUnhuqhR4buvUUnhu6jhu5pPSOG7r0TDkuG7r8SQ4buIUeG7r1VT4bug4buvV+G7huG7r1VTw43hu6/huqRP4buvROG7kE9I4buvTcOBw5Phu69Vw5Phu69N4bucT+G7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r0PhuqhE4buvVcON4buGT+G7r09J4bqkT+G7r0XDjeG7r1VT4buo4bucROG7r1fhuqDhu69Exq9PSOG7r03huqDhu6/EkOG7iFHhu69F4buE4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r8SQ4bqkT+G7r+G6p0nhu6jhu6/DtcOa4bqkT+G7r0nhu6jhu5xPSOG7r1fhu4bhu69PSMOa4buYT+G7r0Thu5TDjXThu69E4bqsw5rhu69Ow5NPSOG7r0RJw5Phu69O4buow4Hhu69VScOa4bqoT+G7r0jDjcOS4buvSeG7jMOBdOG7r07hu6TDgeG7r07huqBPSOG7r1Xhu6jhu5rDjeG7r1Xhu5JVdOG7r1LDmuG6vuG7r0nhu6jhu5pPSOG7r09I4bqgw53hu69O4buUVeG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE914bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RI8OaVUnDk1Phu63FqSLhu6jhu5pPSOG7r1vDjERJ4buvw7ldw63hu43hu6Xhu6cvUcWp

Dương Bích (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]