(vhds.baothanhhoa.vn) - “Sao mẹ nấu món này mặn thế, con đã dặn mẹ cho ít muối thôi, nấu mặn thế làm sao mà ăn được, chưa kể ăn mặn sinh bệnh lúc nào không hay, từ mai mẹ không phải nấu nữa"... Chị Quyên con gái bà Lan bỏ dở câu nói với sự ân hận. Đã bao lần chị tự nhủ không được to tiếng với mẹ, nhưng rồi chị vẫn cứ “phạm” vào lời hứa của chính mình.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMSD4buW4bu24bqw4buKxJBQw5TigKbhurAs4buw4buS4bqw4bugS8OBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4DigJzhu5FDUeG6sOG7oEvhurBQ4buE4bu24bqw4bugUlDhurBQxJAo4bqw4bug4bq+UOG6sOG7tOG7kE/hu7PhurDDjFFQ4bqw4buI4bq44bqw4buK4bq+UOG6sOG7oEvhurDDjOG7kFHhurDhu5jhu7ThurDhu6Dhu7bhu6Thu5LhurDhu7Thu5DDmeG7kuG7s+G6sFDhu4Thu7bhurDhu6Dhur5Q4bqw4bu04buQT+G6sOG7nsSQ4bug4bqw4buyQ1HhurDhu6DEkOG6sOG6ulDhurDhu4gl4buuw4zhu7PhurDDjOG7kCVD4bqw4bui4buM4bqw4bq6UOG6sOG7oOG6vlDhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqww43DklDhu5DhurDhu57hu7jDjOG6sFDEkFHhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7kEMo4buz4bqw4bu0JuG6sOG7oEPhu5LhurDhu6BL4bqw4bui4buQw5lQw5ThurBY4buQw4nhu5LhurBQ4buE4bu24bqwUDtD4bqu4bu14bu14bu14bqww6Phu5Dhu5bhurDDteG7tihOUOG6sMOMUVDhurDDlEThu5LhurDDjcSQ4bqw4buHQ1DhurDDjVXhurDhu4pW4bqww4zhu4Lhu7bhurBQUuG7kuG6sCzhu7Dhu5LhurDhu7I/4bqw4buCUOG6sOG7kEdQ4bu14bqw4bqv4bq44bqww41DUeG6sOG7nkZQ4bqww4zhu5Dhu5bhurDhu7Q/4bqwUOG7kD3hurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7tFHhurDhu7Thu5JPUMOU4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7oEvhu7PhurBQ4buQJVDDlOG6sMOd4bum4buS4bqww4zhu5Dhu5bhurAsSVDhurDDjCrhurDigJxY4buQReG7oOKAneG6sCzEkFHhurDhu57hu6zhu5LhurDhu5AqQ+G6sMOMPUPhurDDjOG7kOG7mFDhu5DhurDhu6Dhu5RQ4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhurZCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6tOG6ti/hurThurLDguG7iuG6tuG6suG6qOG6suG6psOC4bqq4bu04bqmw4LhuqjhurLhu55CLUNQ4buQLeG7oMSo4bu14bucWMOU4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rsSD4buW4bu24bqw4buKxJBQw5TigKbhurAs4buw4buS4bqw4bugS+G6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqm4bq2QuG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7g0vhurAt4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iOG6uOG6sMOMw4nhurDDjOG7tsWow4zhurDhu4jhu6zhu5LhurDhu5Ao4bqw4buy4buSUOG7kOG6sMOM4buQUeG6sMOMUVDhu7XhurDhu4Xhu5AlUMOU4bqw4oCc4buK4buW4bu24bqw4buKxJBQw5ThurAs4buw4buS4bqw4bugS+KAneG6sOG7nkXhu5LhurDhu57EkOG6sOG7iOG7ksOT4bu24bqww4zhu5Dhu7hQw5ThurDhu7RD4bqwLElQ4bqw4bu04buQJeG7rFDDlOG6sCzDmeG6sOG7tOG7lFDhu5DhurBZ4bu2TlDhurDhu4jhu5LhurDhu7kwUOG7kOG6sOG7oOG7klDhu5DhurDhu5BUQ+G7teG6sOG7hcOU4bu24bumUHnhurBlUOG7tMSow51QxKjhu7RB4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4XDlOG7kMSo4bqww4xRUOG6sMOUROG7kuG6sOG7tMOdRMOM4buQ4bqw4bugUsOM4buz4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqw4bue4bq+UMOU4bqw4buS4bug4bqw4bui4buQw5lQw5ThurBQUuG7kuG6sMOU4buU4bu14bqw4buF4buQJVDDlOG6sOG7iMOZ4buS4bqw4bug4bq84bu04bqw4bu04buQ4buU4bqww43hu7bhu6ZQ4bqw4bue4bq84bug4bu14bqw4bqjxJDhurBQT+G7oOG6sOG7nkXhu5LhurDhu6BSUOG6sOG7tOG7kOG7luG7tOG6sOG7ouG7kFHhu7PhurDhu4jhu7hQw5ThurDhu57EkOG6sMOMUuG6sOG7oOG6vlDhurDhu7Thu5BH4bu04bu14bqw4bqv4bq44bqww4xIUOG6sOG7tOG7kEdQ4bqww4zhu5BR4bqw4buY4bu04bqw4bug4bu24buk4buS4bqww53hu6bhu5LhurDhu6DEkOG6sOG7skNR4bqwLElQ4bqw4bug4bq+UOG6sOG7iCXhu67DjHjhurDDo+G7kOG7gFDDlOG6sOG7nk3hurDhu6Dhu5RQ4buQ4bqww5Thu5LEkOG6sFBOUOG6sOG7nkjhu6DhurDDjEjhu6DhurDhu7Thu5BH4bu04bqww53hu6bhu5Lhu7PhurDhu4hPUOG6sFDhu4Thu7bhurDhurpQ4bqww4wkUMOU4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu57EkOG7oOG6sOG7iCXhu67DjOG7teG6sOG6oztD4bqw4bu04buk4buS4bqw4buQw5nhu6DhurDhu4hS4buz4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqw4bq6UOG6sOG7mOG7tOG6sOG7kOG7qlDhu7XhurDDtOG7puG7kuG6sMONxJDhurDhu4jhu5LhurBQw4rhu6DhurDhu7Lhu7Dhu6Dhu7PhurBQ4buQJVDDlOG6sOG7nkXhu5LhurAsSFDhurAs4buq4bqwUMOU4buQ4bua4bqww4zhu5Dhu7Yow5JQ4bqwUMOUxJAo4bqwISVD4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDo+G7kOG7plDDlOG6sOG7oOG7hOG7tOG6sOG7suG7sOG7oOG7s+G6sMONxJDhurDhu4dDUOG6sFbhurAsRyjhurBQ4bu2w5nhu5LhurDDjMOZ4bqww4xRUOG6sMOUROG7kuG6sOG7iuG7tijhurBQ4buQ4buE4bu04bqw4bui4buQw5lQ4bqw4bue4buwUOG7s+G6sOG7kEPhu5LhurDhu6BL4bqww4xRUOG6sFAl4buqUMOU4bqw4bu0P0PhurAsxJBR4bqwUOG7kEPhu7bhu7XhurDhuqPhu5JP4bu04bqww4xRUOG6sMOUROG7kuG6sOG7tOG7kOG7ksOS4bu04bqw4bu04buQU+G7kuG6sFBOUOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu6BL4bqw4buEKOG6sOG7nuG7tsOZUOG6sMOM4buk4bqww5ThurxQw5ThurDDjUDhurDhu4jhurxY4bqww4zhu5BR4bqww4xRUOG7s+G6sOG7tCbhurDDjOG7kOG7tijDklDhurDhurpQ4bqw4bu24bukUMOU4bqw4buIT1DhurDhu5BUw4zhurDhu7RHWOG6sOG7iOG7jOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqw4bu04buQ4bu2Q+G6sOG7okrhu6DhurDDjOG7kOG7uFDDlOG6sMONRVDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOj4buQ4buW4bqww7Xhu7YoTlDhurDDjFFQ4bqww5RE4buS4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqww4wkUMOU4bqw4buexJDhurBQw5Ql4bus4buS4bqww4xS4bqww4zhu5Dhu5jhurBY4buQ4buEUOG6sOG7iOG7hOG7tuG7s+G6sMONVuG7kuG6sCxHKOG6sOG7skPhu7bhurDhu6Lhu5Dhu5LhurDDnUPhurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurDDjOG7kOG7luG6sOG7tD/hurDhu7Thu5Thu6DhurAs4buSw5LDjOG6sOG7nsSQ4bug4buz4bqww53hu6bhu5LhurDhu57hu4Qo4bqww4zhu5Dhu6ZQw5Thu7XhurBz4buU4bqwUOG7kMSQ4bqww4zhu5Dhu6ZQw5ThurDhu4jDmVDDlOG6sENQ4buQ4bqwxKjhu6Dhu7PhurAsw4nhurDhu55F4buS4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu6Dhu7bhu6RQ4bqw4bugS+G6sFjhu5DDieG7kuG6sFbhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7oOG7lFDhu5Dhu7PhurBQTlDhurAs4buu4bqww4zhu5Dhu6ZQw5ThurDDjOG7kOG7luG6sMO14bu2KE5Q4bqwWeG7tihP4bu04bqw4buI4buWUOG7kOG6sOG7ilRQ4bqwLMOT4bqwVuG6sMOMQFDDlOG6sMONxJDhurDhu4dDUOG7teG6sHPhu6RQ4bqwUOG7kMSQ4bqwUMSoUeG6sFDDlCXhu6zhu5Lhu7PhurBQQyjhurDDjFLhurDhu7Thu5BO4bug4bqww4zDieG6sMOU4buSQ+G6sOG7iOG7lFDhu5DhurDDjFFQ4bqww5RE4buS4buz4bqww53hu6bhu5LhurDDjETDjOG6sMOM4buQROG7tuG6sFDDlFFF4buS4bqw4bueRlDhurDhu54l4buu4bu04bqww4zhu5DEkFHhurDhu4jhu6zhu5LhurBQTlDhurDDjcSQ4bqw4buHQ1DhurAs4bu24buS4bqw4bue4bq84bug4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4NDUMOU4bqw4bu04buST1DDlOG6sCzDk+G6sOG7kCXhu7bhurDDncOJUOG7kOG6sMOd4buo4buS4buz4bqwUOG7kCVQw5ThurDDjcSQ4bqwUMSQUeG6sMOMUuG6sOG7iCXhu67DjOG6sFDDlOG7kMag4bqwUMOU4buq4buS4bu14bqwxJFD4buS4bqwLOG7ruG6sMOM4buQ4bumUMOU4bqww4xRUOG6sMOUROG7kuG6sOG7iOG7kuG6sOG7nsSQ4bug4bqw4buy4bu24buk4bu04buz4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqwVuG6sFDhu5DEkOG6sOG7ilRQ4bqw4buKS1jhu7PhurDhu55D4bu24bqww4zhu5BA4buS4bqwUOG7kMSQ4bqww4w6Q+G7s+G6sFnhu7ZGUOG6sERR4buz4bqww4zhu5Dhu67hurDDjeG7uEPhu7PhurDDneG7puG7kuG6sOG7iCVD4bqw4buIUlDhurDDjOG7kEThu7bhurBQw5RRReG7kuG6sOG7iOG7kuG6sOG7kFTDjOG7teG6sMOjw5lQw5ThurAs4buSw5LDjOG6sMOMKuG6sFDhu5Al4bqww4xRUOG6sOG7tOG7kFHhu5Lhu7XhurDhu4Xhu5AlUMOU4bqww43EkOG6sMOM4buQJUPhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7nuG7rOG7kuG6sOG7ok7hu7bhurDhu7Thu5BDUOG7teG6sHPhu7Dhu5LhurDDjcSQ4buz4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bui4buQVcSo4bqw4bugRVDhu5DhurDDlOG7kuG7uFjhurDhu4hX4bqww4xRUOG6sMOM4buQROG7tuG6sFDDlMSQKOG6sFDEkFHhu7PhurAs4bu24buS4bqwUMOUxJAo4bqw4buIUuG7teG6sOG7k+G7kOG7hOG7oOG6sOG7tOG7kFFE4bu04buz4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqww4wkUMOU4bqww40l4buww4zhurAsxJBR4bqw4bu04bu2xq/hu5LhurDDlOG7ksSQ4bu14bqw4buD4bq84bu04bqw4buiSuG7oOG6sOG7kOG7qlDhu7PhurDDjOG7kOG7glDhurDhu7RDKOG6sMOM4buQR+G7oOG6sMOM4buQRVjhurAsxJDhurDDjOG7kOG7tijDklDhurBQ4buQRuG7oOG6sOG7nklQ4buz4bqwUOG7kOG7sOG7s+G6sFnhu7ZOUOG6sMOMJFDDlOG6sOG7tOG7kCXhu6xQw5ThurAhw4ko4bqww51D4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5Al4buqUMOU4bqw4bugS+G6sMOMw4nhurDhu4jhu6zhu5LhurAs4buE4bu04bqwLMOJ4buz4bqww4zhu5Dhu5bhurDDteG7tihOUOG6sMONxJBQ4bqwLOG7sOG7kuG6sMOM4buQ4bumUMOU4bqw4bu04buQ4bu2TuG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDDlOG7kuG7uFjhurAs4buSw5LDjOG6sMOM4buQUeG6sMOU4buSQ+G6sOG7iOG7lFDhu5Dhu7XhurDhu4Xhu5AlUMOU4bqw4bui4buQ4buS4bqwLCZD4bqww43hu5JP4bu04bqww4zhu5Dhu7Yow5JQ4buz4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqw4buI4bq44bqwWOG7kMOJUOG6sOG7iOG7pOG7kuG7teG6sMSDQOG6sMOdw4pQw5ThurDDjFFQ4bqww5RE4buS4bqwUFLhu5LhurDDjOG7kMag4bqw4bug4bu24bukUOG6sOG7oEvhurDhu4gl4buuw4zhurBQ4buQxJBQ4bqwUOG7kOG6uOG7s+G6sFDDlOG7kMag4bqwUMOU4buq4buS4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4buQ4buqUOG6sFDhu5AlUMOU4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDDjOG7kOG7luG7tuG7teG6sMOjUuG6sOG7nk3hurDDjcSQ4bqw4buHQ1DhurDhu7Thu5JPw4zhurDhu7Thu5LDk1Dhu7PhurDDjVbhu5LhurDhu7Lhu6ThurDhu7Thu5LDk1DhurDhu7Thu5Dhu7ZO4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sMOU4buS4bu4WOG6sCzhu5LDksOM4bqw4buI4bq44bqww43DilDDlOG6sOG7tOG7ksOTUOG6sOG7niXhu6pQw5ThurDhu5Al4bu24bqw4buQxJBQw5ThurDhu7Thu5BEUMOU4bqww4w9Q+G6sMONxJDhurDDneG7puG7kuG6sMOM4buQ4bq6UMOU4bu34bqw4buF4buQJVDDlOG6sMOMUuG6sOG7nk3hurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7kFHEkFDhurDhu7RRxJBQ4bqwUOG7kCXhurAsRyjhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMSRxJBQw5ThurBQw5TEkCjhu7PhurBQw5RRxJDhu5LhurDhu7Thu5Dhu6zhu5LhurDDlOG7kkNQ4bqww4zhu5Dhu67hurDDjeG7uEPhu7PhurDDjOG7quG7oOG6sFAl4buww4zhu7PhurDDncOJUOG7kOG6sMOd4buo4buS4bqww43EkOG6sOG7h0NQ4bqwLElQ4bqw4bu04buQJeG7rFDDlOG6sOG7skNQw5ThurDDjOG7kOG7quG7kuG6sCzhu7Dhu5LhurDhu6BL4bqww4zhu5Dhu6ZQw5ThurDhu7TDmeG7kuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOALeG6sOG7k8OZ4buS4bqwUMOU4buQxKjhurBQUuG7kuG6sMOMROG7kuG6sMO14bu2KE5Q4bqwUOG7kMSQ4bqww43EkOG6sOG7iOG7llDhu5DhurDhu7Thu5Dhu7ZO4bqww5Thu5Lhu7hY4bqwLOG7ksOSw4zhurDhu6DEkOG6sMONxJDhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7iOG7plDDlOG6sCnhurDEkOG7s+G6sOG7oEvhurDDjOG7kOG7plDDlOG6sOG7tMOZ4buS4bqw4buQVeG7kuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOALeG6sOG7k8OZ4buS4bqwLOG7sOG7kuG6sMONxJDhurDDjeG7gijhurDDlOG7kuG7rOG6sMOMUuG6sMONR1DhurDDlOG7lOG6sFA7Q+G6sOG7iOG7guG7tuG6sOG7oMSQ4bqw4bug4buo4buS4bqwLOG7ksOSw4zhurDhu4jhu5LhurDDjOG7kOG7ruG6sMON4bu4Q+G7s+G6sMOM4buq4bug4bqwUCXhu7DDjOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqw4buexJDhu6DhurDhu4gl4buuw4zhu7XhurDDtOG7puG7kuG6sOG7iuG6uuG7oOG6sFDhurrhu6DhurBQO0Phu7PhurBQT+G7tuG6sMOM4buQ4buAUMOU4bqw4bugQyjhurDDjFLhurDhu6Thu6DhurDhu4hD4bu24buz4bqw4bueReG7kuG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sMOURFDhu5DhurBQ4bq+UMOU4bqww4zhu5BR4bqww4xRUOKApuG6sFDDlOG7kOG7muG6sOG7tOG7kMOZ4buS4bqw4buI4bq44bqw4bu04buQ4buEKOG6sOG7nlHhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurDhuqPEkOG6sMOMKuG6sFDDlOG7kOG7muG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG7s+G6sMOM4buQKuG6sMOMUVDhurDDjEThu5LhurDDjFLhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sOG7ouG7ksOSUOG6sOG7tOG7kOG7lOG6sOG7oOG7lFDhu5DhurDDjCrhurDhu5AlVlDDlOG7s+G6sMOM4buQKuG6sOG7oOG7qOG7kuG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu6Dhu6jhu5LhurDhu7Lhu6Thu7PhurDhu6Dhu6jhu5LhurBQ4buQxJDhurDhu6Dhu6jhu5LhurDDjMOJUOG7kOG7s+G6sMON4buST+G7tOG6sOG7skNR4bqw4bugxJDhurDhu7Thu5hQ4buQ4bqw4bu0w50l4buww4zhurDhu4gl4buuw4zhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurDhuq/EkFDhu5DhurDhu57EkOG6sCxHKOG7s+G6sFDhu5AlUMOU4bqw4bug4buUUOG7kOG6sMOMU1DhurDDlOG7kuG7uFjhurDhu4gl4buuw4zhurDDjFFQ4bqwUMOUxJAo4bqwUMSQUeG6sCzhu7bhu5LhurBQw5TEkCjhurDhu4hS4bu14bqww6Phu5Aq4bqw4bu0w5nhu5LhurAs4buw4buS4bqww43EkOG6sMON4buCKOG6sMOU4buS4bus4bqw4bugxJDhurBW4bqw4bui4buQw5lQw5Thu7PhurDDjFLhurDhu6DEkOG6sOG7iuG7juG6sOG7suG7klDhu5DhurDDjcOSUOG7kOG6sOG7hCjhu7XhurDhu4PEkOG6sMON4bu24bumUOG6sOG7nuG6vOG7oOG6sMONxJDhurBF4buz4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu5Dhu5Lhu4zhu7bhurDhu7JDUeG6sOG7ikVR4bqwUMSQKOG6sOG7tMOZ4buS4bqwUOG7hOG7tuG6sFAl4buwUMOU4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4bui4buQ4buS4bqw4buQQyjhurBQ4buQRuG7oOG6sOG7nklQ4buz4bqw4buQw5nhu6DhurDhu7Thu5Dhu5ThurDhu6Dhur5Q4bqwWeG7tkThu7PhurDhu5DDmeG7oOG6sOG7nkXhu5LhurBQ4buQReG7tOG7teG6sMOjUVDhurDDjEThu5LhurDhu4jhu5LhurDhu57EkOG7oOG6sMOMw4nhurBQw5TEkCjhurAs4buE4bu04bqwLMOJ4buz4bqww4xS4bqw4bug4buo4buS4bqww407Q+G6sOG6ulDhurDhu6DEkOG6sOG7oOG7lFDhu5DhurBQ4buE4bu24bqww4wkUMOU4bqw4bui4buQw5lQw5ThurBQTlDigKbDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurDhu5PDmeG7kuG6sFBS4buS4bqw4bu04buQR+G7tOG6sCzhu7Dhu5LhurDDjcSQ4buz4bqw4bu0w5nhu5LhurAs4buw4buS4bqww43EkOG7s+G6sMOM4buQ4bu4UMOU4bqw4bu0Q+G6sMOU4buSxJDhurDDneG7puG7kuG7teG6sMOjROG7kuG6sMOU4buU4bqw4bug4buUUOG7kOG6sOG7nsSQ4bug4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4buQ4bq4KOG6sOG7nsSQ4bug4buz4bqww4xE4buS4bqww5Thu5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7nsSQ4bug4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bu04buQ4buU4bqw4bu04buQw5nhu5Lhu7PhurDhu4gmUMOU4bqww4zhu6ThurDhu57EkOG7oOG6sMOU4buU4bu14bqw4buDxJDhurDDjCRQw5ThurDhu4gmUMOU4bqwUMOU4buQ4bua4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqwWeG7tkThu7PhurDhu4rhu47hurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqww43DklDhu5DhurDhu55F4buS4bqw4bui4buQxq/hurDhu6Dhu5RQ4buQ4buz4bqw4bui4buQxq/hurDDjFFQ4bu14bqww6Mq4bqw4buy4bukUMOU4bqwLOG7tuG7kuG7s+G6sOG7suG7pFDDlOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sOG7nsSQ4bqww4xRUOG6sMOM4buQROG7tuG6sOG7iCXhu67DjOG6sFDhu5Dhu6zhurDDjcSQ4bqwReKApsOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buB4buQw5lQw5ThurDDncOa4bqw4bugS+G6sMOM4buQ4bumUMOU4bqw4bu0w5nhu5LhurDDjFLhurBQUuG7kuG6sMOM4buQ4bu2KMOSUOG6sCzhu7Dhu5LhurDDjOG7kOG7luG6sMO14bu2KE5Q4bqw4buQQyjhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG7s+G6sFDhu5AlUMOU4bqw4buQw5nhu6DhurAsJkPhurDDneG7puG7kuG6sOG7tMOdUVDDlOG6sMON4bu2xq/hu5LhurDhu57hu5JOUOG6sOG7kFFDUOG6sMOMPUPhurAhUuG7oOG7s+G6sOG7kEPhu5LhurDDjOG7kOG7luG6sMSo4bug4bqwUMOU4bum4buS4bqw4bu0w51T4bqww4zhu5Dhu7Yow5JQ4bqwLOG7ksOSw4zhurDDlOG7kkPhurDhu4jhu5RQ4buQ4buz4bqww4zhu5Dhu5bhurDDjeG7qFDDlOG6sFBS4buSeeG6sOKAnOG7hcOU4buQ4bua4bqww4xAUMOU4bqw4bu04buQR+G7tOG6sMON4bu24bumUOG7s+G6sMOM4buQ4bu4UMOU4bqw4bu0Q+G6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sOG7ouG7kOG7kuG6sFDhu5BL4bqwUOG7kMSQUMOU4bqwLOG7sOG7kuG6sFDDlCXhu6zhu5LhurAh4bu2UMOU4bqwWeG7tkNQ4buQ4buz4bqwUOG7kCVQw5ThurDhu55F4buS4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu7Thu5Dhu4zhurDhu6Lhu5LDk+G7oOG6sMOM4buQT+G6sOG7iOG7jOG6sOG7iuG7luG7tuG6sOG7isSQUMOU4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7oEvhurDhu6Dhu5RQ4buQ4bu14bqw4buDxJDhurDDjFLhurDhu55N4buz4bqww4wkUMOU4bqww4zhu5DGoOG6sMOMUuG6sOG7oEvhurDhu6Dhu7Dhu5LhurDhu7Thu5BD4bqw4bu04buQKuG6sOG7kE/hu7ThurDDjOG7kFHhurBQ4buQO1DDlOG6sFDDmVDDlOG6sFDGr+G7kuG7s+G6sOG7nlfhurDhu57hu6zhu5LhurDDjD1D4bqww4xRUOG6sMOMROG7kuKApuKAneG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rlhb4bu24bu04buQUcOd4bquw4Dhu4Hhu5BEUOG7kOG6sOG7h8Wow4zDgS9Yw4A=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]