(vhds.baothanhhoa.vn) - Không sinh ra và lớn lên tại Thanh Hoá, song đây lại chính là mảnh đất “chắp cánh” cho những thành công của Nguyễn Văn Hiệu, Giám đốc Công ty TNHH Medlatec Thanh Hóa. Để thành công, anh đã chọn cho mình hướng đi riêng đó là khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế - “địa hạt” đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ và sức sáng tạo lớn.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu6BBbOG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmRUR0ZuG7s+G7seG6qOG7rWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZsONw4nhu5VFZsSQ4buP4bufZkVEQeG7ueG7q2bhu7V54bu54buxZkjhu4Thu59mw4xmRcO54bq9L8SQRURB4bu54burw6rhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hcOq4buy4buxxILhu7nhu6tmxJDhu63hu7nhu7FmRGxmSG5m4bu14bqk4bu5ZuG7tcO64bu5ZkVv4butZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sEFtxJFmxJBB4bu54burZnDhu5nDjGbhu7Vv4butZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWbhu7VuZuG7t8Oz4bu54buxZnDhu5VFZuKAnOG7n+G7seG7j0Jm4bufbeG7ueG7seKAnWbhu5/hu7FBZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmReG7sW7hu7nhu7Fm4bufxILhu7nhu6tm4bufw4psZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWbhu7Dhu63hu6fDicSRZuG7quG7rW3hu7dmcOG6ruG7n2bhu57EguG7ueG7q2ZFw4xmIOG7uOG7sOG7sGbhu7Zx4buh4bu1bEVx4bufZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGVmUMWpZkXhu7Fu4bu54buxZuG7n8SC4bu54burxJFmbOG7ueG7sWZww7Jm4buf4bux4bqg4bu5ZuG7n+G7sUFm4bu3duG7ueG7sWbhu7Hhu4DhuqThu7nhu6tmcOG7rWZE4butw7rhu7nhu6tmcMOBZuG7tW5m4buz4bux4bqo4butZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0JmRURB4bu54burZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bDjGZFw7lmLWbigJxwd2xm4buxb0XigJ1mcMOA4butZuG7seG6ouG7rWbhu5/hu7HDicOMw7rhu7lm4bu3xILhu7nEkWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZkjhurxmSG5mxJDhu4bhu59mxJBt4bu54burZkVvQWbhu7XhuqThu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWdoL2hn4buL4buhw61oZ8Osw61pZ0VoaGnEqeG7tcOsZcO9QuG7q+G7hWZs4bu1ReG6peG7heG7oEFs4bu54buxZuG7ueG7seG7meG7uWZFRHRm4buz4bux4bqo4butZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0Jmw43DieG7lUVmxJDhu4/hu59mRURB4bu54burZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bDjGZFw7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWbhu7Dhu63hu6fDicSRZuG7quG7rW3hu7dmcOG6ruG7n2bhu57EguG7ueG7q2ZFw4xmIOG7uOG7sOG7sGbhu7Zx4buh4bu1bEVx4bufZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sEFtZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buiw7Xhu7nhu6tmcGzhu7dm4bu3w7rEkWbEkG3hu7nhu6tmRW9BZkhuZkPDicOMw7lFZnBBbeG7ucSRZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWbhu7Dhu63hu6fDiWbhurnEkOG7reG7ueG7sWbhu7nhu43hu7dmaGtqa+G6u2Zww7Jm4buz4bux4buR4bu54burZnB34bu54buxZnDhu4Dhuqzhu59mSHdmReG7scO5ZuG7n8OKbGbhu6FBbOG7ueG7sWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZkhuZnDhu4Dhuqzhu59mSOG7reG7ueG7sWbhu6Fs4bu54buxZuG7tW5maGZFREHhu7nhu6tmauG7iWbhu6FBbOG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmRUR0ZuG7s+G7seG6qOG7rWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZsONw4nhu5VFZsSQ4buP4bufZkVBbuG7uWZDw4nhuq7hu59m4bu54buN4bu3ZmlnaWhl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu5Thu7lmReG7gOG6rOG7ueG7q2Zw4buXw4lmReG7rcO64bu5ZuG7s+G7seG7rWZF4butw7lCZsON4bq44bufZkjhuqThu61m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZsOg4buN4bu5ZuG7sOG7reG7p8OJZuG7tW5mxJDhu4RmReG7seG7meG7uWZF4bux4but4bun4bu5xJFm4bur4buX4bu5ZuG7q+G6vuG7rWVmW8OJbGZFRMOAZuG7n+G7scOJw4zhu6fhu7lmSG5m4bu14buP4bu54burZuG7ueG7q+G7sXHEkWbhu5/Ds+G7t2bhu7nhu7HGoeG7uWZw4buA4bqs4bufZuG6qGZs4bu54buxZuG7ueG7reG7peG7t2ZwbOG7t2bhu7fDusSRZuG7ueG7seG7reG7p0Vm4buxw4nDjMO5RWZI4bqk4butZuG7n8SC4bu54burZkjhu63hu6fhu59m4bu54bur4bux4butw7rhu7lm4buf4buGw4nEkWbhu4bhu7nhu6tm4buh4bq84bu54burZuG7n23hu59mReG7sW7hu7nhu7FmReG7hMOJZuG7s+G7sUFsZuG7seG6oOG7n2ZFREHhu7nhu6tm4bu54burbuG7ueG7sWbDjGZIbkFmxJDhu4RmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7lm4buz4but4bu54buxZkXDuWYtZsONw7Jm4bux4bq24butZkhuZuG7ueG7meG7ueG7q2ZF4buX4bu3ZuG7n+G7seG7lUVm4bu14buA4bqs4bu54burZuG7n8OJ4bq24bufZsSQ4bqu4bu54burZuG7n8OKbGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG6rkVm4bu54bur4bux4but4bunQmbDjGbhu7Phu7FBbGZIbmbhu5/DgWbhu7nhu7Hhu63hu6XDiWbhu7nhu43hu7dm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mRURB4bu54burZuG7ueG7q27hu7nhu7HEkWbhu7nhu43hu7dmaWdoxKlm4bu44burw4nDjMaw4bu5ZsOg4buN4bu5ZuG7sOG7reG7p8OJZnDDsmbhu7Xhu4RsZuG7n+G7seG6oOG7uWZFeOG7ueG7sWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4bu1buG7t2bhu7nDguG7rWbhu7Phu7Hhuqjhu61m4bu54bur4bux4but4bunQmVm4buexILhu7nhu6tmRcOMZiDhu7jhu7Dhu7Bm4bu2ceG7oeG7tWxFceG7n2Yg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmcOG7gOG6rOG7n2ZF4buxbuG7ueG7sWbhu7XGoUJm4buh4buEbGZFRMO64bu5ZkXhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7Hhu63hu6fDiWZI4bulZuG7n+G7scOJ4bq04butZuG7o+G7p+G7ueG7sWZI4but4bun4bu5ZnDDsmbhu7nhurLhu61mReG7rcO54bu54burZkVEw7rhu7lm4bufw7Nm4bu54buA4bqk4bufZWYiQeG7ueG7q2bhu7Zx4buh4bu1bEVx4bufZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZw4bq24bufZuG7tcahQmbhu7FBbuG7uWZFQW7hu7lmSOG7pWZFbuG7rWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7HEkWbhu7PDuWbhu7FBb+G7n+G7scSRZuG7teG6tmZFRHbhu7nhu7FmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7llZuG7nuG7sXhmSOG6pOG7rWbDrGbhu59t4bu5ZuG7o+G6tsSRZuG7ueG7seG7meG7uWZI4butw7rhu7nEkWbEkOG7hGZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu5/Dimxm4bu2ceG7oeG7tWxFceG7n2Yg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4buf4bux4buv4bu54buxZuG7tW5m4buxbuG7ueG7sWZFRHbhu7nhu7Fm4buhbuG7rWZwbeG7ueG7sWbhu6Hhu5XDiWbEkOG7hGbhu7nhurRm4bu14buE4bufZuG7n8OKbGbhu5/Ds2ZFxqFCZkXhu7HFqWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i2lnQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWdoL2hn4buL4buhw61oZ8Osw61pZ0XEqcSpaeG7i+G7tWplw71C4bur4buFZmzhu7VF4bql4buF4bugQWzhu7nhu7Fm4bu54bux4buZ4bu5ZkVEdGbhu7Phu7Hhuqjhu61m4bu54bur4bux4but4bunQmbDjcOJ4buVRWbEkOG7j+G7n2ZFREHhu7nhu6tm4bu1eeG7ueG7sWZI4buE4bufZsOMZkXDueG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i2ln4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7tnHhu6Hhu7VsRXHhu59mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buwQW1mcMOyZkVE4bqoZkXhu7Fu4bu54buxZkXhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7Hhu63hu6fDiWbhu7dv4bu54buxZkjhu6Vmw4xmRcO5ZkhuZuG7oXfhu5/hu7FmSOG6vGbDjGZFw7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6og4butw7lCZuG7ueG7scah4bu5Zkh3ZkVE4buvZuG7quG7rW3hu7dmcOG6ruG7n8SRZuG7ueG7q2zDjGZF4buCZuG7ueG7q27DjGZw4buXw4lmReG7sW7hu7nhu7Fm4bu1xqFCZmzhu7nhu7Fm4buw4but4bunw4lm4burw7RCZkThu5VFZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7s+G7scOBZuG7s+G7seG7jeG7uWZI4bulZuG7ueG7seG7meG7uWbEkOG7hMSRZkXhu7F3ZkVE4buA4bqm4bu54burxJFmxJDDs+G7uWZC4bux4bub4bu3ZuG7oXfhu5/hu7FmSOG6vGVm4buy4buxxILhu7nhu6tm4bu54burb+G7rWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7nEkWZs4bu54buxZnDDsmbhu5/hu7HhurhmRUThuqDhu7nhu6tmcG5BZkVvQWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmxJDhu4TEkWbhu7Phu7Fs4butZkXhu7Ft4bufZuG7n23hu59mReG7sXdmRUThu4Dhuqbhu7nhu6vEkWbhu7Vu4bu3Zkjhu63hu6fhu59mSOG6pOG7rWbhu59t4bufZuG7n8OCZkPDiWzhu7nEkWbEkOG6qMSRZuG7ueG7q27hu7nhu7HEkWZww4Lhu7lmSHfEkWZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZnDFqWbhu5/DieG7ueG7q2bhu4bhu7nhu6tmROG6tuG7ueG7q2ZEw7Lhu61mxJDDs+G7uWZC4bux4bub4bu3ZkVv4butZkXhu7F3ZkVE4buA4bqm4bu54burZkVEQeG7ueG7q2ZFeOG7ueG7sWVmUOG6sOG7ueG7q2ZF4bux4bqm4butZkXhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmw43DicOMw7rhu7lmRURsw4lm4buh4bqw4butZuG7s+G7rcO54bu5ZkXhu7Hhu4bhu59mSOG7pWZFbuG7rWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7HEkWZDw4nDs+G7uWbhu7Xhu4pmcOG7reG7pcOJZuG7sW7hu7nhu7FmSG5m4bu54bux4buZ4bu5ZuG7teG7hOG7n2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWbhu7Dhu63hu6fDiWbhu5/hu7Hhu61sZsSQdGNm4bu04buEbGbhu5/hu7HhuqDhu7lm4buz4bux4bqo4butZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0JmRURB4bu54burZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bDjGZFw7lm4bu1bmbEkOG7hGbhu7dvQWbhu7Hhu63FqeG7t2bhu6Phuqjhu61mcOG7mcOMZuG7tW5m4bu1eeG7ueG7sWZI4buE4bufZnDDtOG7n2ZF4bux4bq6xJFmcMOA4butZuG7seG6ouG7rWbhu5/hu7HDicOMw7rhu7lm4bu3xILhu7nEkWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZkjhurxmSG5m4buzS2ZF4buxw4nGoUVm4bufbEFlZuG7osO64bu5ZuG7n2/hu7nhu7FmcMOBxJFm4bu1eeG7ueG7sWZI4buE4bufZsOMZkXDuWZF4buAZuG7ueG7seG7meG7uWbhuqhmReG7seG6puG7rWZw4butxanhu7dm4bu54buN4bu3ZmlnaMSpZuG7n+G7seG7gGxmcOG7gOG6rOG7n2bhu4BsZuG7n+G7scOJ4bq24bu54burxJFmSOG7jeG7uWbhu7HDgWxmxJBGZuG7oeG6vOG7ueG7q2bDjGZFw7lmReG7gGbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4bufw4psZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lm4bufw4Dhu7lmReG7seG6vGZw4bq24bu54bur4oCmZiDDicOMZuG7ueG7seG7rcO64bu5xJFmcHfhu7nhu7Fm4bux4buA4bqk4bu54burZnDhu4Dhuqzhu59m4bufQeG7uWZw4buA4bqm4bu54burZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZkhuZsSQ4buEZuG7seG6tGZFROG6rGbhu5/DimxmcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q8SRZuG7n23hu59mReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mcEFu4bu5ZkXhu7HFqcSRZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bu54bq0ZuG7teG7hOG7n8SRZuG7n+G6rmbhu6vhu4/hu7nhu6tm4bufw4psZuG7n21m4bu54bux4buZ4bu5ZkhuZkXGoUJmReG7scWpxJFm4buexILhu7nhu6tmRcOMZiDhu7jhu7Dhu7Bm4bu2ceG7oeG7tWxFceG7n2Yg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmcMOyZkXhu7HDiWZw4buA4bqs4bufZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4oCcQ8OJw7Nm4bu54bur4bqgReKAnWZwbeG7ueG7q2bhu6vhu7Hhu61m4bu54buxxqHhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6oibMOJZsOsZuG7ueG7jeG7t2ZF4buxbuG7ueG7sWbhu7XGoULEkWbhu57EguG7ueG7q2ZFw4xmcMOyZuG7n8OBZuG7iWdm4bufbeG7uWbhu6PhurZmRUThu4Thu59mReG7rcO5QmZIbmbhu7HDguG7uWbDrWdnZuG7n8SC4bu54burZkVt4bufZkjhu63DuuG7uWZFb+G7rWbhu59t4bufZuG7scOJw4zhu6fhu7nEkWZF4buxd2bDjcOyxJFmReG7sW7hu7nhu7FmQuG7seG6rmZFREHhu7nhu6tmRXjhu7nhu7FlZlDhurDhu7nhu6tmReG7seG6puG7rcSRZuG7s+G7seG7keG7ueG7q2Zwd+G7ueG7sWbDicOMZkXhu6/hu7lm4buxbuG7ueG7q2Zw4buXw4lmRURB4bu54burZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bhu5/DieG7ueG7q2bhu5/hu5VCZuG7oXfhu5/hu7FmSOG6vGbDjGZFw7lm4bur4butbGZwduG7ueG7sWZIbmbhu6F34buf4buxZkjhurxm4bujbeG7n2bEkHlmRW/hu61m4bu54buxbmXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8Otw61Cw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpZ2gvaGfhu4vhu6HDrWhnw6zDrWloRcOtaWtp4bu1amXDvULhu6vhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu6BBbOG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmRUR0ZuG7s+G7seG6qOG7rWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZsONw4nhu5VFZsSQ4buP4bufZkVEQeG7ueG7q2bhu7V54bu54buxZkjhu4Thu59mw4xmRcO54buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buF4buLw63DreG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu57EguG7ueG7q2ZFw4xmIOG7uOG7sOG7sGbhu7Zx4buh4bu1bEVx4bufZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sEFtZnDDsmZw4buXw4lmReG7gGbhu7Hhu6dmReG7seG6ruG7ueG7q2bhu7dtw4xm4bu3w4Hhu59m4bux4but4bun4bu5ZnBv4butZnDFqWZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu6F34buf4buxZkjhurxm4buf4bux4buN4bu3ZsSQw4Hhu59mxJDhu4bhu59m4buz4buxQXTEkWZF4buX4bu3ZsSQQW1FZuG7n+G7scOJw4zDuuG7uWbEkOG7mcOJ4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6ogREHhu7nhu6tm4bu54buN4bu3ZmlnaWhm4bu2ceG7oeG7tWxFceG7n2Yg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmcG9FZuG7oUFs4bu54buxZkXhu7HDiWbhu7Phu7FBw7Phu7nhu6tmw6xnZkVKZnDhurDhu7nhu6vEkWZww4Hhu7nhu6tm4burw4FCZuG7sW7hu7nhu6tmRUpmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7FBZuG7ueG7q+G7meG7uWbEkG3hu5/hu7Fm4bu54buxbmbhu7nhu4DhuqThu59lZuG7uOG7q0Fu4butZkRsZuG7nsSC4bu54burZkXDjGbhu5/DgOG7uWZww4Hhu7nhu6tm4burw4FCZuG7n+G7sUFm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mQuG7scOA4bu54burxJFm4buf4bux4bqu4bu54burZuG7oXfhu5/hu7FmSG5mRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7lmQuG7scOA4bu54burxJFm4buf4bux4bqu4bu54burZuG7oXfhu5/hu7Fm4buJw6xpZkVE4but4bunw4lmcOG6sOG7ueG7q2RmIG7hu61mRUThuqxm4buf4bux4buAw4Lhu7nhu6tmRUR24bu54buxZkXhu7Hhu63hu6fhu7lm4bu54burw4nDjOG7p+G7uWZFRMO64bu5ZkVBbuG7uWZFeOG7ueG7sWZI4bqk4butZuG7q+G7rW1mRUR3ZuG7i+G7i8SpZkVE4but4bunw4lmcOG6sOG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7quG7seG7rWbhu7nhu7HGoeG7uWbEkOG7hGbhu7nhurRm4bu14buE4bufZnDDgeG7ueG7q2bhu6vDgUJm4bufw4psZuG7oUFs4bu54buxZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0LEkWbhu7nhu43hu7dmaWdpaGbhu57EguG7ueG7q2ZFw4xmIOG7uOG7sOG7sGbhu7Zx4buh4bu1bEVx4bufZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZww7JmcOG7gOG6rOG7n2bhu57hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZkV44bu54buxZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZFw7Thu7nhu6tm4buiw7Xhu7nhu6tm4buz4buxceG7ucSRZkXEguG7uWZI4but4bu54buxZuG7oUFs4bu54buxZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0JmReG7rcO6w4lm4buj4butxanDiWZFeOG7ueG7sWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4bu54buN4bu3ZmlnaWhlZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWbhu7Dhu63hu6fDiWbhu7VuZmhmRURB4bu54burZmrhu4lm4bufbWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmRURB4bu54burZuG7n8OzZuG7ueG7gOG6pOG7n2Zw4buA4bqs4bufZjTDjGbhu6Ns4bu5ZiBEw4nhu7nhu6tm4buAw4Lhu7nhu6tm4buw4bq24butZuG7tOG7rcO64bu5ZuG7sOG7reG7p0JmIOG7sWzhu7nhu7Fm4bu54butw7rhu7lmw6Dhu63hu6dFZuG7uGzhu7dmRcO04bu54burZuG7osO14bu54burZuG7s+G7sXHhu7lm4bugQWzhu7nhu7Fm4bu54bux4buZ4bu5ZkVEdGbhu7Phu7Hhuqjhu61m4bu54bur4bux4but4bunQmbDjcOJ4buVRWbEkOG7j+G7n2bhu7nhu43hu7dmaWdpaGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7oUXhu7HDieG7t+G7o2bhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWdoL2hn4buL4buhw61oZ8Osw61paEVra8Osw6zhu7VoZcO9QuG7q+G7hWZs4bu1ReG6peG7heG7oEFs4bu54buxZuG7ueG7seG7meG7uWZFRHRm4buz4bux4bqo4butZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0Jmw43DieG7lUVmxJDhu4/hu59mRURB4bu54burZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bDjGZFw7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7quG7rW3hu7dmcOG6ruG7n2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmw6Dhu43hu7lm4buw4but4bunw4lmcOG7gOG6rOG7n2ZI4but4bu54buxZuG7oWzhu7nhu7Fm4bu1bmbhu6BBbOG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmRUR0ZuG7s+G7seG6qOG7rWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZsONw4nhu5VFZsSQ4buP4bufZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2loZuG6ucOT4bu54buxZuG7sOG7reG7p0Jm4bux4bq24butZuG7oEFs4bu54buxZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0JmRXjhu7nhu7FmIOG7sWzhu7nhu7Fm4buwQW1m4bufw4nhu7nhu6tm4buf4buVQuG6u+G6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bue4bux4butbGbEkHRmSOG7pWbhu7Phu63hu7nhu7Fm4bu54bur4bux4but4bun4bu3ZkXhu7Fu4bu54buxZuG7n8SC4bu54burxJFm4bu54bux4buVRWbhu7VuZkVEQeG7ueG7q2bhu7fhurZFZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bhu7FBbuG7uWZFQW7hu7lm4bu34bqk4butZuG7t3TEkWbhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmw6Dhu43hu7lm4buw4but4bunw4nEkWbhu5/hu7FBZuG7o+G7rcO5RWNmUMWpZuG7oUFs4bu54buxZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0Jm4bux4bq24butZuG7ueG7scahQsSRZkXhu7Fu4bu54buxZuG7n8SC4bu54burZuG7n+G7l+G7uWbhu5/hu7HDimZw4bq24bu54burZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxm4bufbeG7n2ZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n8SRZuG7seG7reG7p0Jm4bux4bq24butxJFm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mw43Dsmbhu7Hhurbhu63igKZm4bu54buxw7Xhu7dm4bur4but4bqk4butZkXhu7Hhu63hu6fDicSRZkPDicOz4bu54burZuG7o23EkWbhu6vhu61sQWbhu7Xhu4DDiWbhu7HhuqDhu59m4bux4bqi4butZkhuZkV24bu3ZuG7s+G7rcO54bu3ZkXhu7F3ZkVE4buA4bqm4bu54burZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZWZQ4bqw4bu54burZkXhu7Hhuqbhu63EkWbhu5/hu5fhu7lmw41t4bufZnB34bu54buxZnDhurjhu7nhu6tmcOG6ruG7rWZF4buA4bqs4bu54burxJFm4buz4buxbeG7n+G7sWbhu7Fu4bu54burZkXhu63hu6Xhu7dm4bu54buN4bu54burZnDFqWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61m4bu54buxR+G7ueG7q2bhu6F34buf4buxZkjhurxmQuG7seG6umbhu7HhuqxC4oCm4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDoOG6pOG7rWbhu7nhu7FH4bu54burZnBs4bu3ZuG7t8O6xJFm4bu34bq84bufZkXhu63DusOJZnDDsmZw4bulZkRsxJFm4buq4butbeG7t2Zw4bqu4bufZkVEdGbhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmw6Dhu43hu7lm4buw4but4bunw4lmReG7rcO5QmZF4bq84bufZuG7ueG6tGbhu7Xhu4Thu59m4buf4bq64bu54burZkjhuqThu61m4buexILhu7nhu6tmRcOMZiDhu7jhu7Dhu7Bm4bu2ceG7oeG7tWxFceG7n2Yg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7nEkWbhu7fhuqhmROG6tuG7ueG7q2ZDw4nDjGbhu7fEgmbhu6F34buf4buxZkjhurxmw4xmRcO5ZuG7q+G7rWxmcHbhu7nhu7HEkWbhu6F34buf4buxZkjhurxm4bujbeG7n2bEkHlmSG5mxJDhu63DusOJZuG7meG7t2ZFb+G7rWbhu7nhu7FuZkXhuqThu61macOsL2nEqWbhu7HDicOM4bun4bu5ZkXhu7F3ZsONw7LEkWZF4buxbuG7ueG7sWZC4bux4bquZkVEQeG7ueG7q2ZFeOG7ueG7sWbhu7nhu7HDteG7t2bhu6vhu63Ds+G7t2ZFw7Phu61m4buf4buxQWbhu7Hhu6dmReG7seG6ruG7ueG7q2bDjGZFw7lmRcOJw4zDueG7uWZFeOG7ueG7scSRZkVEw4nhu7nhu6tm4buAw4Lhu7nhu6tlZlDhurDhu7nhu6tmReG7seG6puG7rcSRZnDhu5fDiWZF4buAZuG7s+G7sUFsZuG7seG6oOG7n8SRZuG7n8SC4bu54burZuG7ueG7q+G7seG7p2bhu5/hu7HDicOMw7rhu7lmxJDhu5nDiWbhu7HDguG7ucSRZuG7o8OzQWZww7Phu7dm4bu2ceG7oeG7tWxFceG7n2ZFROG6qGZF4buxbuG7ueG7sWbhu5/DgmbEkOG6qGbDjGZFw7lmw4nDjGZF4buv4bu5ZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7nhu43hu7nhu6vEkWbEkOG7hmbhu7fhu6fhu7nhu7Fm4bu3bOG7ueG7q2bhu6F34buf4buxZkjhurxmw4xmRcO5ZuG7n+G7seG7lUVm4bu14buA4bqs4bu54burZuG7n2xBxJFmReG7reG7p+G7uWbhu7Xhuqzhu61mQuG7seG6vOG7n2ZI4bq8ZuG7n+G7seG7jeG7t2bEkMOB4bufZsSQ4buG4bufZuG7s+G7seG6onFm4buf4buxQWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZnB3bGZC4bux4buAw4Lhu7nhu6vEkWbhu5/hur7hu7nhu6tm4bu54bux4buAZuG7n8OBZuG7ueG7seG7reG7pcOJZnDDgeG7ueG7q2bhu6vDgUJm4buxw4Lhu7lm4bu5R2xm4buf4buxQWZFeOG7ueG7sWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmRURB4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWZF4bqk4butZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hcOq4bq9xJBFREHhu7nhu6vDquG7tMO6ZuG7sMOAbOG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L0LDqg==

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]