(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Luận Thành (huyện Thường Xuân) là vùng đất khó, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất lâm nghiệp. Khi thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền và đồng thuận của nhân dân nên năm 2019 Luận Thành đã về đích NTM.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbhuqdX4bui4bqsw5rDneG7ouG6rCU9w5TDmeG6rHs/w5nhu5rhuqxP4buKJeG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7qeG7guG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rMSC4bucKl3hu5jDmeG6rOG7o+G7nC7hu7LDmeG7muG6rOG7qSrDjMOZ4bqu4bqsVeG6vuG6rHs/w5nhu5rhuqxP4buKJeG6rFThu5zhu6bhuqDhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6rE3hu5w74bqsXeG7kCrhuqxOKeG6vOG6rHvhur7hu6Thuqwk4buGw5nhuqxbKuG7iiXhuqxVw4zDmuG6rMOZ4bua4buc4bui4buYQOG6ouG6rGnhu5zhu6Lhuqwl4bucKU3huqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rE3hu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rMOs4bujxqHDquG6rFvDjF3huqxOKcOZ4bua4bqs4buL4bujw6zhuqzhu5pIQOG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rFThu5zhu6bhuqxU4buc4buEw5nhuqzDmeG7nC7DmeG7muG6rHvDneG7ouG6rCQp4bqsw5lY4bqsVSlN4bqsTeG6vOG7pOG6rE074bq84bqsTeG7ikDhuqw7XeG6oOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCMqXeG7ksOZ4bqse+G6vuG6rE/hu67DmeG7muG6rCXhu5wqxKjDmeG6rE074bq84bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTsOMw5nhuqzDmcOUw5nhuqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qOG6quG6uuG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rE/hu4Lhuqx74buS4bqsT+G7nk3hu5zhuqzhu4vhu6PDrOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqjhuqhCL0ThurhO4bqo4bqq4bqo4bqo4bqo4bqo4bqoJUXhurjDicOJxJDhurpFVeG6quG6olNA4bua4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rEDhu5zDiiXhuqzhu5wqXeG6rFXhu7Thu6Lhuqwl4buc4buQ4bqsTy7hu7LDmeG7muG6rOG6v+G7ruG6rMOi4buc4bue4bqsw6zhu6LDmeG7nOG6rE/hu5ThuqxA4bucw4ol4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rE5QTeG7nOG6rHs64bqsJeG7nC5Zw5nhu5rhuqzDmuG7gOG7ouG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6p+G7lOG6rCXhu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsJeG7nEbDmeG7muG6rFXhu7Thu6LhuqxN4bucLlnDmeG7muG6rCU94bugw5nhu5zhuqxbw4xd4bqsTinDmeG7muG6rOG7i+G7o8Os4bqg4bqsw60qxKjDmeG6rOG7o+G7nOG6vsOZ4buc4bqsT+G7guG6rEDhu5zDiiXhuqzhu5wqXeG6rFXhu7Thu6Lhuqwl4buc4buQ4bqsTTvhurzhuqxPUOG6vOG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqsTeG7puG6rE8u4buyw5nhu5rhuqzhur/hu67huqzDouG7nOG7nuG6rMOs4buiw5nhu5zhuqxP4bui4bqsIyrhurzhuqx7w53hu6LhuqxN4buc4bui4buSKuG6rE7hur7hu6LhuqxF4bqgQuG6rFTDmuG6rMOZw5TDmeG6rE/hu4Lhuqx7xKjDmeG6rE9Ww5nhu5rhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxOw4zDmeG6rE/hurzhuqxO4buAw5nhu5rhuqxNw4pN4bqsVeG7pOG7gOG7ouG6rOG7nOG7oMOZ4buc4bqsJeG7nC5Zw5nhu5rhuqzDmuG7gOG7ouG6oOG6rEDhu5zDiiXhuqwlPeG7ouG7lMOZ4bqsVOG7osOZ4buc4bqsJeG7kOG6rMOZw4zDmeG7muG6rE3hurzhu6ThuqxP4buy4bui4bqsJOG7rMOZ4bua4bqsTeG7nOG7pOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rMOa4bugw5nhu5zhuqLhuqzhurXDlMOZ4bqsTeG7gMOZ4buc4bqsT+G7puG6rOG7nOG7mOG6rCXhu5zhu6zDmeG7muG6rOG7muG7ouG6vOG7pOG6rCXhu5zhu7DDmeG7muG6rFXhu6LDlMOZ4bqsW+G7guG6oOG6rFXhu6LDlMOZ4bqsJeG7nOG7sMOZ4bqsTy7hu7LDmeG7muG6rMOZVuG7ouG6rE/hu67DmeG7muG6rE0sw5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqwjKl3huqzhu5zhu6Thu4BN4buc4bqsw5pWJeG6rE3Dik3hu5zhuqxU4buc4buk4bq84bqs4bucxq9N4bqg4bqsT+G7iCrhuqwlLuG6rMOZw4zDmeG7muG6rE3hu4pA4bqsw5rDneG7ouG6rE1Z4bqsTOG7hsOZ4bqg4bqsT8OKQOG6rCHDmeG7muG6rMOZ4bucKuG6rE3hu4gq4bqsJOG7hsOZ4bqsWyrhu4ol4bqse+G6vuG6rE/hu6LhuqxV4buA4bui4bqsTTvhurzhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxOw4zDmeG6ouG6rOG6v+G7mOG6rCXhu5zhu6zDmeG7muG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCU9UOG6oOG6rOG6vMOZ4bqsw5nhu6LDmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rOG7muG7oj7huqx7PsOZ4bua4bqg4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTsOMw5nhuqxN4bum4bqsJT0qXeG7ksOZ4bqsJeG7nOG7rMOZ4bua4bqsTeG7iMOZ4bqsTT/huqDhuqwk4buiw5TDmeG7muG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqDhuqwkw4rDmeG7muG6rCXhu4Dhu6ThuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVeG6vOG7pOG6rE9Ww5nhu5rhuqDhuqwl4bueTeG7nOG6rE0pTeG6rCXhu5zhurzDmuG6rOG7muG7ouG6vOG6rFvDjF3huqxOKcOZ4bua4bqsIyrDlOG6rOG7nC5Zw5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu53hurwq4bqs4bua4buIw5nhuqzhuqrhuqjhuqzDmeG7hMOa4bqse8Od4bui4bqsJCnhuqx74bq+4buk4bqsTSpWTeG6rE074bq84bqsTeG7ikDhuqw7XeG6oOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCMqXeG7ksOZ4bqg4bqsTcOKTeG6rCVX4bqsTeG7nCFN4bqsT+G7pOG6vsOZ4bqsJeG7nOG7lOG6rHvhur7huqzDmeG7nMOMw5nhuqxOw4zDmeG6oOG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rE/hu4LhuqxP4buAJeG6rE8u4bu0TeG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsIyrhu4bhuqxPw4rDmeG7muG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6ouG6rOG6p+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rCThu4bDmeG6rFsq4buKJeG6rMOZ4buww5nhu5rhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mEDhuqxP4buC4bqsJeG7nk3hu5zhuqxNKU3huqxN4bucKl3hu5TDmeG6rE9X4bui4bqsTVnhuqxN4buKKuG6rE3DjF3huqwlPeG7rsOZ4bua4bqg4bqse8SoJeG6rMOZKuG7sOG7ouG6oOG6rE8u4bq84bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqs4bua4bui4busw5nhu5rhuqxNw4xd4bqsTeG7puG6rOG7muG7osOK4bqsJT1Q4bqsVOG7osOZ4buc4bqsJeG7kOG6rE3hurzhu6Thuqx74bq+4buk4bqsJOG7hsOZ4bqsWyrhu4ol4bqse+G6vuG6rEDhu5zDiiXhuqwlPeG7ouG7lMOZ4bqsTcOKTeG6rFXhu6Thu4Dhu6Lhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rFThu6LDmeG7nOG6rCXhu5DhuqDhuqwlPeG6vMOZ4bua4bqsJT3hu4Dhu6LhuqDhuqzhu5rhu6LhurzhuqwlPeG7gOG7ouG6ouG6rOG6p+G7rsOZ4bua4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rCXhu55N4buc4bqsTSlN4bqsT0pd4bqsw5rhu4DDmeG7nOG6rCThu4bDmeG6rFsq4buKJeG6rFXDjMOa4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5hA4bqg4bqsw5nhu5zhu4ol4bqsVeG6vuG6rCU94buuw5nhu5rhuqw9KMOZ4bua4bqsJeG7nOG6vF3huqwl4buc4buQ4bqs4bucR8OZ4bua4bqsw5nhu4TDmuG6rMOZw5TDmeG6rE/hu4LhuqwlPeG7rsOZ4bua4bqsw5rDneG7ouG6rE8u4bu0TeG6rOG7nFnDmeG6rELhuqjhuqjhuqzhu5zhurzhuqxUw5Phu6ThuqwlPcOUw5nhuqxP4buKJeG6rFXDjMOa4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5hA4bqg4bqsJeG7gOG7pOG6rHs/w5nhu5rhuqzDmeG7mipdw5TDmeG6rFXhu6Lhu5gq4bqsTeG7nOG7pOG6rE3Dik3huqxNWeG6rCThu7bhuqwk4buGw5nhuqxbKuG7iiXhuqzhu5pY4bqsJT3DlMOZ4bqsT1DhurzhuqxM4bq+w5nhuqDhuqzhu5rhu6Lhu4bhu6LhuqwjKl3hu5Al4bqse+G7ouG7mE3huqxV4bq+w5rhuqDhuqzDmcOMw5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqsJeG7nCrhuqzDmeG7nMSoQOG6rE3hu5zhu6ThuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOiP8OZ4bua4bqse8Od4bui4bqsT+G7puG6rFXhur7huqx74bui4buYTeG6rEDhu5zDiiXhuqwlPeG7ouG7lMOZ4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5hA4bqg4bqsJeG7ouG7lCrhuqwl4bucO+G6rE3hu7DDmeG7muG6rMOZ4bua4buc4bui4buYQOG6oOG6rMOZ4bua4bq+w5nhu5zhuqzDmeG7muG7nOG7kuG6rMOZ4buww5nhu5rhuqwl4buc4buww5nhuqzDmcOUw5nhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqzhu5xW4bqsT+G7guG6rE/hu4gq4bqsJS7huqzDmirhurzhuqwkRsOa4bqg4bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqLhuqzhu6Phu6Thur7DmeG6rFvhu4LhuqxP4buC4bqsTeG7puG6rOG6quG6rOG7sOG6rCXhu7DhuqxU4bucw4pN4buc4bqg4bqsQsOJ4bqs4buw4bqsJeG7sOG6rCXhu4bhu6LhuqDhuqxD4bqq4bqsW8OT4bqsTirhuqxVUE3hu5zhuqwlKOG6rEThuqwt4bqsReG6rE3hu5xY4bqsw5nhu5rhu67hu6LhuqDhuqzEkOG6rE3hu7DDmeG7muG6rCVd4bqs4buj4buL4bq/4bq/4bqg4bqsReG6rE7hu6ThurzDmeG7nOG6rMOZ4bua4buc4bui4buYQOG6oOG6rOG6quG6uOG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rCThu4bDmeG6rFsq4buKJeG6rMOaVk3huqDhuqzEkOG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwlPeG7gOG7ouG6rCVXw5nhu5rhuqzhu5zhu7RA4bqg4bqsQkJF4bqsTVnhuqwk4bu24bqsJOG7hsOZ4bqsWyrhu4ol4bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsJeG7nClN4bqsQOG7nErDmuG6rE3hu6bhuqwjKl3huqzDmuG7sOG6rHso4bq84bqse+G6vuG6rMOZ4buc4buo4bqi4bqs4bujV8OZ4bua4bqsJeG7nCrhuqzDmeG7nMSoQOG6rCUo4bqsTcOKTeG6rMOZ4bua4bq+w5nhu5zhuqzDmeG7muG7nOG7kuG6rMOZ4bq+XeG6rMOaWOG7ouG6rMOZ4buEw5rhuqzhu5zhur7DmeG7muG6rCU94buEw5rhuqwlMeG6rE/hu67DmeG7muG6ouG6rOG6p+G7suG7ouG6rCThu6zDmeG7muG6rE074bq84bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqxPLuG7tE3huqzDmcOMw5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqg4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqs4bucVuG6rFThu5zDiuG6rHvhur7huqzhu5rhu6Lhur4q4bqg4bqsJTHhuqxV4buY4bqs4bucVuG6rMOZ4bua4bucw6jhu6Thuqzhu5rhu6Lhu4bDmuG6rE/DisOZ4bua4bqsVOG7lOG6rCUo4bqsQsSQ4bqgQ+G7teG6rMOZ4buEw5rhuqxC4bqo4bqq4bqq4bqsWyrhu6zDmeG7muG6rE3FqMOZ4bqsReG6oOG6uuG7teG6rMOZ4buEw5rhuqxC4bqo4bqq4bq64bqi4bqs4buj4bucKuG6rMOZ4bucxKhA4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqxP4buAJeG6rEND4bqg4bqoQuG6rCU94bui4buYKuG6rE/hu67DmeG7mi/DmeG7mi7hu7Lhu6Ivw5nhu4TDmuG6ouG6rOG6tVbhuqzDmkgl4bqsw5nhu7DDmeG7muG6rCXhu5zhu7DDmeG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rMOZ4bua4bq+XeG6rE3hur7DmeG7muG6rFThu5zhurzDmeG7muG6rCU94bq8w5nhu5rhuqDhuqxPV+G7ouG6rMOaw53hu6Lhuqwl4buk4bq+w5nhuqxO4bui4buYw5nhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhuqdITeG6rEzhu6Lhu5gl4bqsTVnhuqwk4bu24bqs4buc4buA4bqsJeG7iMOZ4bua4bqg4bqsJeG7nOG7ouG7kCXhuqxN4buc4buQ4bqse+G7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqsTy7hu7RN4bqsT+G7iCrhuqwlLuG6rE1Z4bqsTOG7hsOZ4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqwl4buc4bui4buYw5nhuqDhuqwlKOG6rE3hu7DDmeG7muG6rCThu7bhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqxb4buC4bqsT+G7kMOZ4bqsJT0qw5nhu5rhuqwlw4zDmuG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6oOG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4bucxq9N4bqg4bqsJT3hu4DDmuG6rF3huqwl4buQ4bqsT+G7gCXhuqxN4bucKkrDmeG6rCXhu5zDk+G7pOG6rCMqXeG6rE9Qw5nhu5zhuqLhuqzhu4vhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqxPLuG7tE3huqxN4buc4buEw5rhuqwk4bumTeG6rF3huqwl4buQ4bqg4bqsJT3hu47huqxPLuG7tE3huqxP4buQw5nhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rOG7nMavTeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rMOZ4bua4buw4bui4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqxU4buc4bq8w5nhu5rhuqwlPeG6vMOZ4bua4bqi4bqs4bup4buC4bqsTeG7puG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rEDhu5w6TeG6rHs64bqsTC4q4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqse+G7ouG7lsOZ4bqsJeG7nOG7sMOZ4bua4bqg4bqs4buiw5klw5M9w5nDkyXhuqLhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqxb4buC4bqsTeG7puG6rELhuqjhuqzDmsOKXeG6rCXhu57DmeG7nOG6rFThu5Al4bqsw5nhu6zhu6LhuqzDmuG7gMOZ4bua4bqs4buiw5klw5M9w5nDkyXhuqxP4buGw5rhuqxM4buG4buk4bqsJT0qXeG6rE3EqEDhuqx74buEw5nhuqxM4buGw5nhuqDhuqzDmeG7nMSow5nhuqx74buEw5nhuqxM4buGw5nhuqzhu5o84bui4bqsIyrhurzhuqzDmuG7gMOZ4bua4bqg4bqsIcOZ4bua4bqsTjrDmeG7muG6rE3hu7DDmeG7muG6rMOZ4bua4buc4buY4bqsJeG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7osOZ4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCMq4buGw5nhuqxVIuG6oOG6rE/hu6Lhu5Iq4bqs4buc4bq+w5nhu5zhuqxNO+G6vOG6rFvhu4LhuqLhuqLhuqLhuqzGoSrhurzhuqxP4bum4bqsJeG7oMOZ4buc4bqs4buc4bugw5nhu5zhuqxN4buc4buew5nhu5zhuqwlPVDhuqDhuqzhurzDmeG6rMOZ4buiw5nhu5zhuqDhuqwlPcSoJeG6rCUp4bqsW+G7guG6rOG7nFbhu6LhuqxPLuG7tE3huqzhu5rhu6I+4bqsez7DmeG7muG6oOG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqsTFbhuqxV4buiw5TDmeG6rCU6TeG6rE/hu4Al4bqs4oCc4bujPeG7pMOZ4bua4bqsJOG7gE3hu5zhuqwt4bqsez7DmeG7muG6rMOa4buAw5nhu5zigJ3huqDhuqxP4buy4bui4bqsJOG7rMOZ4bua4bqse8SoJeG6rE3hu5zhu4ol4bqg4bqsJeG7osOZ4buc4bqsJeG7nOG7iMOZ4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqzDmcOMw5nhu5rhuqxVw5TDmeG6ouG6ouG6ouG6rMWp4bug4bqsJeG7nOG7kOG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rE/hu4Lhuqzhu5zhu6Thur7DmeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rOG6quG6ui/huqrhurrhuqwl4buiw5Qq4bqsTeG7nOG7nuG6rHvhur7huqxPLuG7tE3huqzDouG7nDvhuqwlUE3hu5zhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqwlUcOZ4buc4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhur/hu6bhurzhuqxN4buww5nhu5rhuqzDmeG7nMSow5nhuqxb4buC4bqsT+G7gCXhuqxN4bucKkrDmeG6rOG7i+G7o8Os4bqi4bqs4bqnw4xd4bqsVeG6vuG6rE9Ww5nhu5rhuqxVKU3huqxP4buU4bqsW+G7guG6rCXhu6Lhu5BA4bqsJTpN4bqsQOG7nOG7isOZ4bqsT+G7iirhuqwkw53DmuG6rCU94bu24bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsW+G7guG6rOG7i+G7o8Os4bqsw5nDjMOZ4bua4bqsTeG6vOG7pOG6rHvhur7huqzhu4vhu6PDrOG6rFThu6Lhu5Qq4bqsw5pLKuG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkAzKiXhu5zhu6Q94bqm4bq24bqnIU3huqzFqSzhurAvQOG6tg==

Đức Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]