(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 15 triển khai, từ vùng đồi núi khô cằn, với sức trẻ của những thanh niên đầy nhiệt huyết, “Làng thanh niên lập nghiệp sông Chàng” (nay là thôn Thanh Niên, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân) đang đổi thay từng ngày.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaOG7pELhu7XEqeG7huG7s8O1TsSp4bq4xKkq4buR4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq8Zy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWg2w7Xhu4LEqeG7s0Thuq7EqWtvxKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhuqLhu7PDteG7teG7gcSp4buG4buKxKlLRuG6rsO9xKnhu6Xhuqjhu7XEqeG6ruG7hOG7tcSp4bqi4buz4bqmxKnDuuG7m+G6ruG7gcSpS8SQ4bu1xKnhu4DDjMO6xKnhu4bhur7hu6nEqcO6SMO1xKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqeG7pXFOxKnhuq7hu7Phu7V24buGxKnhu7Phu4JO4but4buG4buBxKnigJwq4buR4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq8xKnhu4Dhuqbhuq7DvcSpw5rhu7Phu5Hhuq7DveKAncSp4buF4bquw7VOxKnDg+G7kcSp4buG4buz4bqm4bquxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqT/hu7Xhu7Hhuq7hu4HEqU3hu5XEqcOi4buC4buh4bquxKnhu7LhurLDteG7gcSp4buz4buCTnbhuq7EqT/hu7PDjcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq5mxKnhu6XDteG6rsO9xKnhu6VC4bu1xKnhu4bhu7PDtU7EqeG7huG7iuG6rsO9xKnhuq7DveG7kU7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2vDs+G6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsa8OyL2xqasO5bmxtbeG7jW5u4buGw7Phu4/Ds8Oy4buNw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkW7hu4/hu43hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7ieG7pELhu7XEqeG7huG7s8O1TsSp4bq4xKkq4buR4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq84buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb2vDs+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loJuG6quG7hsSpw73hurbDusSpKuG7keG6rsO9xKnhu4bhu7PDteG6ruG7s8Sp4bqu4bu14bux4bquxKnDg3LhurzEqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSp4buA4bqm4bquw73EqcOa4buz4buR4bquw73EqeG7heG6rsO1TsSpw4Phu5HEqeG7huG7s+G6puG6rsSpN+G7s8O14bqu4buzxKk/4bu14bux4bqu4buBxKlN4buVxKnDouG7guG7oeG6rsSp4buy4bqyw7Xhu4HEqeG7s+G7gk524bquxKk/4buzw43EqcOi4buC4buh4bquZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmeG7iMSpw7Thuq7EqeKAnCrhu5Hhuq7DvcSp4buG4buzw7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7teG7seG6rsSpw4Ny4bq8xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7gOG6puG6rsO9xKnDmuG7s+G7keG6rsO94oCdxKnhu4VN4buVxKnDouG7guG7oeG6rsSp4buy4bqyw7Xhu4HEqeG7s+G7gk524bquxKk/4buzw43EqcOi4buC4buh4bquZsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4buzw7Xhu7XEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnhu4bhu4rEqeG6ruG7l8SCxKlsamrDsuG7gcSpS8SQ4bu1xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqcO54bu1duG6rsSp4buG4bu3w7rhu7PEqcOzamrEqeG7s8O14buBxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKlLxJDhu7XEqeG7gOG6rMSpS+G6rOG6rsSp4buzROG6rsSpbWzEqeG7huG7jMSp4bul4bqo4bquw73EqcO54bqwxKk3w4Hhuq7hu7PEqeG7peG6sOG7keG6rsSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcSp4bq84buzR8Sp4buG4bq+w7TDuuG7s8SpS+G7kcSpw4rhu4Lhu5nhuq7EqcODT+G7h8Spw5nhu4jEqcO04bquxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pcONw4nDusSp4bqiw5PEqUvhurThuq7DvcSpxILhurjEqeG6vsO1xKnDuuG6sOG6rsSp4bulw41F4bquw73EqeG7huG7s+G6sMO04buGxKnhuq7DveG7s8Oo4bqwxKnDuuG7s+G6sMSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhu4bhu7Phu63EqeG7s3bEqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqU3DjMSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhuqLhu7PDteG7tcSp4buz4bqww7Xhuq7DveG7gcSpw4Ny4bq8xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7huG6vuG7seG6rsSpS0bhuq7DvcSp4bulcOG7hsSpxILEkOG7teG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu6Thu63huq7EqcO64buC4bqs4bu1xKnhuq7hu5fEgsSpbGprbOG7gcSpw5nhu4jEqcO04bquxKnhu6Xhu5XEqeG7s+G6sOG7keG6rsSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKlL4bu1dsO6xKnhu4bhu4JOd+G6rsSpw7rDtMO6xKnhu7PhuqrEqcOD4bux4bquxKnDg3LhurzEqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSpS8SQ4bu1xKlrbmvEqeG7s+G6qsSp4buFbW7EqeG7s+G6qsSp4buGw7Thu7XEqeG7pUHhuq7hu7PEqcO6w43EqUvhu5HEqeG7huG7gk534bquxKnEgsSQ4bu1xKlrasOyxKnhu7PhuqrEqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq5m4buBxKnEgkPhu7XEqeG7s+G6qsSp4bulw43DicO6xKnDunDhurzEqW5qasSpxIJsxKnhu6Vw4buGxKnhurjhu4HEqeG7pcONw4nDusSpw73hu7XDteG6sMSpbcSp4buzw7XEqeG7pXDhu4bEqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2vDs+G6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsa8OyL2xqasO5bmxtbmprb+G7hsOzw7Nrb+G7j8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFrbW7hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7ieG7pELhu7XEqeG7huG7s8O1TsSp4bq4xKkq4buR4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq84buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb2vDs+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loM+G7s3Hhuq7EqcODxJDhuq7EqcO6w7TDusSp4buz4bqqxKnDueG7oeG6rsSp4bul4buVxKnEguG7k+G6ruG7s8Spw7nhu5Phuq7EqcO64buz4buCTnfhuq7EqeG7pULhu7XEqcO6RMSpw7pw4buCxKnDuuG7oU7EqeG7huG6vuG6qOG6rsO94buBxKlLcuG7hsSp4bqu4buC4bqm4bu14buBxKl1w43EkMO6xKnhu6Vx4buCxKnEgsO14bquw73EqcOD4buT4bu1xKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63EqeG6vuG6pMSp4bq+duG7huG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg/4buXxILEqWxqa8Oy4buBxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqcO6RMSp4buA4bq4xKnhu6Xhu6/EqU3hu4Jw4buGxKnDukjDtcSpVcO14bquxKk34buzw41F4bquw73EqUtHxKk3w4Hhuq7hu7PEqeG7peG6sOG7keG6rsSpS+G7kcSpOFU/w5nEqeG7s+G7gk524bquxKk/4buzw43EqcOi4buC4buh4bqu4buBxKkq4buR4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq8xKk24bqm4bquw73EqcOa4buz4buR4bquw73EqeG7pcONw4nDusSpw7rhuqbhuq7DvcSp4bqu4buzcuG6rsSpw4Phu5HEqeG7huG7s+G6puG6rsSpN+G7s8O14bqu4buzxKk/4bu14bux4bquxKnhu4bhu7Phu4LhuqrDusSpTeG7lcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7EqeG7suG6ssO14buBxKnhu7Phu4JOduG6rsSpP+G7s8ONxKnDouG7guG7oeG6ruG7h8Spw5rhuqbhuq7DvcSpw7nhu6Hhuq7EqSrhu5Hhuq7DvcSp4buG4buzw7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7teG7seG6rsSpw4Ny4bq8xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7pcONw4nDusSp4buzw43hurjhuq7DvcSp4bulcU7EqeG7pUjEqcOK4buCTuG7r+G6rsSpw4PDieG7teG7gcSp4bquw73hu7PDgMO1xKlLR8SpS+G7kcSp4buG4buzR8Sp4buzw43hurjhuq7DvcSpw7rDtMO6xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buAw7TDuuG7s8Sp4bqu4buzw43EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSpw7nhu6Hhuq7EqeG6ouG7s8O0w7rEqeG7huG7k+G7tcSp4bulQcO1xKnhurzhu7PDjUThuq7DveG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34bq+4buZ4bu1xKnDiuG7gsO1xKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcO94bu1w7Xhuq7EqeG6ouG7s+G6tuG7gcSpw7rhu4LhuqrDusSp4buA4bqs4bquw73EqeG6rkThu7XEqeG7peG7oU7EqeG6rsO1TsSpw7rhurbEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4bulQuG7tcSp4bqi4buzw7TDuuG7gcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7DveG6puG7tcSp4bqu4buz4buRxKnhuqLhu7PDteG6rsO9xKnhu4bhur7DteG6rsO9xKnEguG6tMO6xKnDg+G7seG6ruG7gcSp4bquw73DjUXhu7XEqcO54buh4bquxKl14bu14but4buGxKnDuuG7s+G7gk534bquxKnhu6VC4bu1xKnDukTEqcO6cOG7gsSpw7rhu6FOxKnhu4bhur7huqjhuq7DveG7gcSpS3Lhu4bEqeG6ruG7guG6puG7teG7gcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4but4buBxKnhu6VF4bu1xKnhu4Dhuqzhuq7DvcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqeG6rsO94buK4bquw73EqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqw4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7icO54buG4buz4buCxIJ1xKnhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamvhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlva8Oz4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxrw7IvbGpqw7lubG1ua2vhu4/hu4ZvbMOya2vDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRb2vDs+G7icSpw7XDg+G7hsSR4buJ4bukQuG7tcSp4buG4buzw7VOxKnhurjEqSrhu5Hhuq7DvcSp4buG4buzw7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7teG7seG6rsSpw4Ny4bq8xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamvhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lva8Oz4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjhurPEkOG7tcSpbcSp4buzw7XEqeG7pXDhu4bEqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bEqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnhu4DGoeG6ruG7gcSp4bqi4bun4bqw4buBxKnEguG7t8O14buBxKnEgkPhu7XEqeG6ruG7l8SCxKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7PEqcO14bqu4buzxKk/w73hu4JOeOG6rsSp4bqz4buX4bquxKnhu6R2xKnhu4bhu7Phu4LEqeG7s+G7keG6rsO9xKnhu4bhur7hu5fEgsSp4buG4bq+4bu1duG7gsSp4bul4bqo4bquw73EqeG7gMO14buCxKnhuqLhu7Phu7XEqeG7huG7s+G7gsSp4buz4bqw4buTw7rhu7Phu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4low5Xhuq7hu7PEqT/DveG7gk544bquxKnhurPhu5fhuq7EqeG7pHbEqeG7hcOK4buC4buxxKk34buz4bu1duG7gsSp4buy4bq2w7VmxKnEguG6quG7hsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7gOG6rMSp4buG4buzw7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7teG7seG6rsSp4bqu4bqq4bq8xKnhu6VE4bquxKlN4bu14bquxKnhu6Xhu7XEqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKnhuqLhu7Xhuq7hu7PEqeG7huG7rcSpxILEkOG7tcSp4bq4xKnigJwq4buR4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq8xKnhu4Dhuqbhuq7DvcSpw5rhu7Phu5Hhuq7DveKAncSpw7rhu7PhurDEqXXhu7Xhu63hu4bhu4HEqcO6w7TDuuG7s8Sp4bul4buhTsSp4bqi4buz4bqw4buZ4bquw73EqWtqxKnhuq7hu5fEguG7gcSpS0bhuq7DvcSp4bulcOG7hsSp4bqu4buRTsSpw7rhurLhuq7EqcO64bub4bquxKnDukPhu7Xhu4HEqeG6ouG7s+G6psSp4buz4buT4bqu4buHxKnhu6TDjcOJw7rEqeG7gOG7iMSpw4rhu4LDteG6rsSp4buG4buhxILhu4HEqcO64buzw4HEqeG7peG7k+G6sMSpw7pIw7XEqTfDgeG6ruG7s8Sp4bul4bqw4buR4bquxKnDukbhuq7DvcSpw7rDtMO6xKnDunDhurzhu4HEqcO6w7TDusSp4bquw73hu5Hhuq7hu7Phu4HEqcO14bqu4buzxKnhu4Zy4bquxKnDuUfhuq7DvcSpbcSp4buzw7XEqeG7pXDhu4bEqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bEqcO54bqwxKk3w4Hhuq7hu7PEqeG7peG6sOG7keG6rsSpw7pw4bq8xKnhu6V3xKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSp4buAxqHhuq7hu4HEqeG6ouG7p+G6sOG7gcSpxILhu7fDteG7h8SpNsO14buCxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG6ruG7l8SCxKnDuuG6rMSpw73GoeG6rsO94buBxKnhurzhu7Nw4bquxKnhu6Vw4buC4buBxKnhu6Xhu63huq7EqeG6rsO1TsSp4buG4bq+4buKxKnDuuG7s+G7tcSp4bq84buz4bu3xKnEgkPhu7XEqeG6ruG7l8SCxKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7PEqcO14bqu4buzxKnhu4bhu7Phu4LEqUvhu6/EqeG7s+G7keG6rsO9xKnhu4bhur7hu5fEgsSp4buG4bq+4bu1duG7gsSp4bul4bqo4bquw73hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loKuG7seG6rsSpw4Ny4bq8xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7huG7isSp4bqu4buXxILEqWxqauG7j8SpS8SQ4bu1xKlL4bqmxKlL4buR4bquxKnhuqLhu7PhurbEqeG6ouG7s+G7l+G6ruG7gcSp4bqu4buzRcSp4buA4buIxKnDunHhuq7EqcO6RuG7gcSpw7rhu7NB4buCxKnhuqLhu7PhurbEqcO64buz4buCTnfhuq7EqeG7pULhu7XEqcO64buhTsSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqeG6rsO9xqHhuq7EqeG6rsO94buRTsSp4buAw7Xhuq7DvcSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqeG6ouG7p+G6sOG7gcSpw7rDteG6sMSp4buA4buC4buBxKnhuq7DtU7EqcO64buC4bqqw7rEqeG7gOG6rOG6rsO9xKlLw4nEqcO64buz4bqo4bquw73EqcO14bqu4buzxKkq4buxxKk/4buzcuG7hsSpw5nhu4JOduG7hsSp4buFw4rhu4Lhu7HEqTfhu7PhurTEqcOi4buC4buh4bquZsSp4bul4buVxKnhuqLhu7NwxILEqeG6ouG7s8O0xKnhu7NE4bquxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4Lhu4HEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s8Sp4bul4buVxKnhu4DGocSCxKnhu6XDjcOJw7rEqU3hu6fEqcSCw7RO4buBxKnhu4bhu7XEqUvhu7Xhu4HEqcO64bqw4bquxKnDusO04bu1xKnhu6XDjcOJw7rEqeG7s+G6tMO6xKnhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG7peG7keG6rsO9xKnhu7PhurDhu5Hhuq7DveG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamvhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlva8Oy4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxrw7IvbGpqw7lubG1ubW7DsuG7hm1vw7Lhu49rw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkWzDsmrhu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7ieG7pELhu7XEqeG7huG7s8O1TsSp4bq4xKkq4buR4bquw73EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq84buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpr4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb2vDsuG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loN+G6vuG7qcSp4bunxILEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqeG7pcONw4nDusSp4buz4bq0w7rEqeG7s+G7keG6ruG7s8Sp4bul4buR4bquw73EqeG7s+G6sOG7keG6rsO9Zy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7DjeG6uOG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqTfhu7PDteG6ruG7s8SpP+G7teG7seG6rsSpN+G6vkHhuq7hu7PEqSXhu7PGocO6xKlVxqHDusSpw7rhu7PhurDEqXXhu7Xhu63hu4bhu4HEqeG7huG7s+G6puG6rsSpN+G7s8O14bqu4buzxKk/4bu14bux4bquxKnhu7Phu7V24bquxKnDuuG6tsSpa21rxKnhu7Phuqovbm3DssSp4bqi4buzc+G7guG7h8SpNuG6sMSpS8SQ4bu1xKnhu7NE4bquxKlrasSp4bqu4buXxILEqUvhu6/EqeG7huG6vsONxJDDuuG7gcSpw7rhu4LhuqrDusSp4buA4bqs4bquw73EqcO6w7TDusSp4buz4bqqxKnDueG7oeG6rsSp4bul4buVxKnDuuG6tsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhu6VC4bu1xKnhuqLhu7PDtMO64buBxKnhu6XDjUXhuq7DvcSpw73hu7XDteG6sMSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7pcONw4nDusSpxILhurjEqeG6vuG6quG6rsO94buBxKl14buxxKnhu4bhuqbhuq7DvcSp4bqi4bu14bux4bquxKnDuuG6rMSp4buz4bq2w7XEqcOyasOp4buBxKnDusOM4bquw73EqeG7s+G6tsO1xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqWxqw6nhu4fEqeG7pOG7tXbhuq7EqeG7huG7s8ah4bq8xKnhu4DDtOG6rsO9xKnhu6Xhu63huq7EqeG7hnLhuq7EqeG7huG7iuG6rsO9xKnhu7PhuqrEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s+G7gcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7DveG6puG7tcSp4bqu4buz4buRxKnhu6XDjcOJw7rEqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKnhuqLhu7PDteG6rsO9xKnhu4bhur7DteG6rsO94buBxKnhu4Dhu5PDuuG7s8Sp4bulxrDhurzhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4low5lGxKnDuuG6suG6rsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhuqLhu7PhurbEqeG6ouG7s+G7l+G6ruG7gcSp4bqu4buzw43huq7DvcSp4buG4buz4bqm4bquxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqT/hu7Xhu7Hhuq7EqcODcuG6vMSp4bquw73hu7Phu7V24bq8xKl14buhTsSpw73hu7VFxKnhu6Xhu5XEqeG6ouG7s8O0xKnhu7NE4bquxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG7gOG6sMSpS8SQ4bu1xKnhu4bhur7DjcSQw7rhu4HEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4buz4bqqxKnDueG7oeG6rsSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDuuG6puG6rsO9xKlLxJDhu7XEqcO6w7TDusSpxILhuqbEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Spw7rhu7Phu5fhuq7EqeG6ruG7guG6puG7tcSpw73hu7XDtcSp4buA4buEw7rhu4HEqcO94bu1w7XEqcO6ccSC4buBxKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnDg+G6sOG7k+G7tcSpw7rhu6FOxKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSp4buld8Sp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4butxKnhuq7hu7PDjcOqxKk2xqHhuq7hu4HEqeG6ouG7p+G6sOG7gcSpxILhu7fDteG7gcSpw7rhu6FOxKnhu5fhuq7EqcOK4buC4buZxKnDusO0w7rEqcOD4bqw4buT4bu14buHxKk34buz4buCxKnhuq7hu7Ny4bq8xKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7EqULhuq7EqeG7pUHhuq7hu7Phu4HEqeG7pcONw4nDusSp4buG4bu14but4bq8xKnDunLhuq7EqcO6w7TDusSpw7lBw7rhu7PEqUtHxKnhu4bhu7Phu7Xhu63hu4bEqU7hu63hu4Lhu4HEqeG7huG6vuG7qcSp4bunxILEqeG7pcONw4nDusSpw7rhu7Phu5fEgsSp4buA4bq2w7rhu4HEqeG7s+G6tMO6xKnhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG7pXFOxKnhu6VI4buBxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4bqu4buXxILEqcO64bq2xKnhuqLhu7PhurDhu5nhuq7DvcSp4buG4buKxKlvxKktxKnDssSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7s8OJ4bq8xKlN4buCcOG7hsSp4bqi4buzc+G7gsSpw4PDteG6sMSp4bul4bqq4bquw73EqeG7gMO14bquw73EqeG7huG7s0HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKk/4buzcuG7hsSpVeG7meG6ruG7gcSp4buk4buR4bu1xKkq4bqww7Xhuq7igKZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpr4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2vDsuG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsa8OyL2xqasO5bmxtbm5s4buN4buGbGxr4buN4buNw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkWvDs+G7j+G7icSpw7XDg+G7hsSR4buJ4bukQuG7tcSp4buG4buzw7VOxKnhurjEqSrhu5Hhuq7DvcSp4buG4buzw7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7teG7seG6rsSpw4Ny4bq8xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamvhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lva8Oy4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWgl4buz4bqm4bquw73EqcO64buzw4HEqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnDuuG7oU7EqeG7l+G6rsSpw4rhu4Lhu5nhu4HEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s8Spw7Xhuq7hu7PEqVXGocO6xKnhu4U34bq+w43hurjhuq7DvcSp4buG4buz4bqm4bquxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqT/hu7Xhu7Hhuq5mxKnDuuG6suG6rsSp4buGcuG6vMSp4buG4bq+4buC4bquw73EqcO64buz4buX4bquxKnhuq7hu4Lhuqbhu7XEqcO94bu1w7XEqcO6ccSCxKnhu4bhu7PDjUThuq7DvcSp4bq84buzc8SC4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7fhuq7hu7PEqeG6vsO14buBxKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqeG7s+G7tXbhuq7EqcO64bq2xKluxKnhu7PhuqrEqcO64buz4buX4bquxKnhuq7hu4Lhuqbhu7XEqcO94bu1w7XEqcO6ccSC4buBxKnDiuG7gk7EqcSC4bqmxKnhu4bhu4rEqWvhu4dqamrEqcO64bqw4bquxKktxKlrxKlL4buT4bquxKnDuuG6sOG6ruG7gcSp4buGw4HEqcODdsSp4buz4bqqxKnhuq7DveG7s8Oo4bqwxKnDuuG6suG6rsSpauG7gcOyw6nhu4HEqeG7huG7s+G7gsSp4bqu4buzcuG6vMSpdeG7ueG6ruG7s8Spw4rhu4Lhu6Hhuq7EqW5vxKnhu4bhur7hu7V24buCxKnhu6Xhuqjhuq7DvS/huq7DvcONReG7tS/huq7hu5fEguG7gcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu49qw6nEqeG7s+G6qsSpw7nhu6Hhuq7EqeG7pcONw4nDusSp4buAxKjEqcO5R+G6rsO9xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7s8OJ4bq8xKlLdsSp4buA4bu14bqu4buz4buHxKk/w73hurDhu5Hhu7XEqeG6vsO14buBxKnhurzhu7Nx4bquxKnDg8SQ4bquxKnDusO0w7rEqeG7s+G6qsSpw7rhurbEqeG7peG7keG6rsSpw73hu7XDtcSpw7pxxILEqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG6ruG7s+G7gsSpw7px4buCxKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7Phu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s+G7p+G6sMSp4buG4bq+w43hurjhuq7DvcSp4buG4buz4bqm4bquxKlVxqHDuuG7gcSpxILhurDhuq7DvcSpxILhu4Lhuqzhuq7EqcODxJDhuq7EqeG6ruG7s3Dhu4bEqeG7s+G7tXbhuq7EqeG6rsO1TsSpw7pIw7XEqcO6w7TDusSp4buz4bqqxKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqTfhu7PDteG6ruG7s8SpP+G7teG7seG6rsSpw4Phu5HEqeG7gMSQxILEqeG7pcONw4nDusSpw7pw4bq8xKnDuuG7s8OM4bquw73EqeG6ruG7s3Lhuq7EqcOK4buCTuG7r+G6rsSp4buAxKjEqcO5R+G6rsO9xKnhu6Vw4buGxKnhu6V3xKnhu7PhurTEqU7hu7Hhuq7EqeG7huG7ocSCxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buG4buBxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7s+G6sOG7k+G7huG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgz4buz4bq2xKnDmuG7s0jEqeG7hkHDuuG7s8SpOFU/w5nEqU3hu5XEqcOi4buC4buh4bquxKnhu7LhurLDtcSpP8O94buCTnjhuq7EqeG7pOG7ueG6ruG7s8SpNuG7t+G6ruG7s8Spw7rhu7PhurDEqXXhu7Xhu63hu4bhu4HEqcO64buC4bqqw7rEqeG7gOG6rOG6rsO9xKnDukjDtcSpw7rDtMO6xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqeG7peG7lcSpw7lx4bquxKlC4bquxKnhu6VB4bqu4buz4buBxKnhuqLhu7NwxILEqeG6ouG7s8O04buBxKnhuq5DxKnDg+G7iMO6xKnhu4bhu4rhuq7DvcSp4bquw73hu5FOxKnhu6V3xKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4bqu4but4bq8xKnhu4Dhuqzhuq7DvcSpS+G7l+G6rsSp4buz4bq2w7XEqcSCxJDhu7Xhu4HEqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKnhuq7huqbhuq7DvcSp4buG4buz4bqm4bquxKnEgsSQ4bu1xKnDukjDtcSp4bulQcO1xKnhurzhu7PDjUThuq7DveG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4loNzU4P8OdxKkq4buwZy/hurxo

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]