(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ khai trương Du lịch biển Nghi Sơn năm 2022 sẽ diễn ra vào 20h ngày 29-4-2022 tại Quảng trường biển Khu du lịch Biển Hải Hòa. Đến thời điểm này các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Khu du lịch biển Hải Hòa đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất, bồi dưỡng nhân lực… chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón khách du lịch.
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhurx1xKjhurwtw7PDgXh24bqgw6nDreG7ucOK4bq64bq8eOG7r0rhurlp4buDQHfDsnJ3w63hurrhu4/huqDhurvDreG6oHfhu43DrXfhu43huqB2w63hurzhu494w61Ad8OKw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw60kdnd4w60y4bqo4bqgw63hurrGoeG6oMOt4bq64buN4bqgdsOtcnfhuqLDrcOA4buAw7PDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDreG7icOs4buJ4buJ4buHL3fhu4vhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFV3XDs3Np4buDI+G7rcOtQXfDs3jDreG6vOG6uEbhuqjhuqB2w61Tw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw60kdnd4w60y4bqo4bqgw63huqDhu5HDgMOt4buJw6zhu4nhu4nDreG6uuG7p8Otc3jhu63huqDDreG6uMOzw63hu4rhu43huqLDreG7icOsd8Ot4bqgduG7jUrDreG7iW8tai3hu4nDrOG7ieG7icOt4bq84buPeMOtMMOKw7XhuqB2w63hurzhurhGQuG6oHbDrXF44bux4bqgw61Ad8OKw61zw4rDrcOB4buzcnfDrVF44bux4bqgw61Xw7V4w61XxILDs+G6vcOtVMaw4bqgw63hurx3QnjDrXR44buxw4DDreG6oOG7jUrDrXLDsnLDrXThuqjhuqDDreG7iuG7s8OtQXjhuqB3w61z4bqiw7PhuqB3w61z4buzcnfDreG7iuG7hsOt4bq84buPeMOtQHfDisOtc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOtV8O1eMOtV8SCw7PDrXTDtMOtcuG6qMOtccO14bqgw6134bqi4buN4bqgw63hurx34buN4bqgd8Ot4buKeOG7q3LDrXThu6PDisOt4bq8RuG6u8Ot4bqg4bub4bqgdsOtcuG7nUXhurvDrXJ34bu14bqgd8Ot4bq84bq4w7PhuqB2w61y4bqow63hurpEw63hu4rhu5/hurzDrXJ34bud4bq84bq7w61xw4J4w61zRsSQ4bqgdsOt4bqgd+G7m+G6oMOtw4FJcuKApsOtcnfDiuG7oeG6oMOtceG7s8OtcsOycsOtdHjhu6nDisOtQXjhu6vhuqDDreG6vOG6tOG6vMOt4bqgd+G7neG6vMOtdOG7scOt4bq6xqHhuqDDreG6uuG7jeG6oHbDrXTDg+G6oMOtQXfDsnJ3w61zw4rDrcOB4buzcnfhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61rxKnhu4lFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4ttL+G7i29tc2rhu4trxKluamzhurzhu4trw6zhu4vhu4nDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrb2ttacOtw7PDgeG6vOG6q2lAd8OycnfDreG6uuG7j+G6oOG6u8Ot4bqgd+G7jcOtd+G7jeG6oHbDreG6vOG7j3jDrUB3w4rDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDrSR2d3jDrTLhuqjhuqDDreG6usah4bqgw63hurrhu43huqB2w61yd+G6osOtw4Dhu4DDs8Otc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOt4buJw6zhu4nhu4lpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnhu4lpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDJHfhu5vhuqDDreG7injFqeG6oMOtQXfDsnJ3w63hurrhu4/huqDDrcSDeHLhurzhuqLhurh4w7PDreG7iuG7q8Ot4bq6eOG6oHfDrXHDisOC4bqgduG6u8OtRXfEguG6oHbhurvDrXTDtcOAw61xw7XhuqLDrXJ34bud4bq8w63DgUZD4bqgdsOtcnfDiuG7oeG6oMOtceG7s8OtdMOD4bqgw61zw4rDrUF3w7Jyd+G6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buLbS/hu4tvbXNq4buLa8Spb+G7ieG7i+G6vGps4buJb2/DgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbGtpw63Ds8OB4bq84bqraUB3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqg4bq7w63huqB34buNw6134buN4bqgdsOt4bq84buPeMOtQHfDisOtc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOtJHZ3eMOtMuG6qOG6oMOt4bq6xqHhuqDDreG6uuG7jeG6oHbDrXJ34bqiw63DgOG7gMOzw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw63hu4nDrOG7ieG7iWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqcSpacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g1Hhu43DrVfhuqLhu43huqB2w60jw7PhuqDDrcOT4bqgd+G6u8OtVnjDssOAw6104bq0csOtQHfDsnJ3w63hurrhu4/huqDDrcSDeHLhurzhuqLhurh4w7PDrXJ34bqiw61xeMaw4bq8w6nDrcSD4bqqeMOtw4FDeMOt4bq8d8aww63hu4p4deG7iMOtcXjhu7HhuqDDrXTDuUXhurvDrUF3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqgw61yw4PDrW3DreG6vOG7o+G6oHbDrXbDgsOAw61ub8OtRXfEguG6oHbDreG7iuG7jcOt4bqgd3jhu6nDisOtd+G7j+G6oHbDrUV3xILhuqB2w61Bd8OycsOt4bqgd8Ozw4rhurvDrUF3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqgw610w7TDrXThu6PDisOt4bq8RuG6u8OtcnfDiuG7oeG6oMOtceG7s8Otw4Dhuq54w610eOG7qcOKw61BeOG7q+G6oMOt4bq84bq04bq8w63huqB34bud4bq8w63hu4rhu6nDrXLhuqjDreG6ukTDreG7iuG7n+G6vMOtcnfhu53hurzDrXLhu4ThuqB2w63huqB3RsOt4bqgdsOKw4LhuqDDreG6oHfhu5vhuqDDrcOBSXLhur3DrVTDguG6oHbDreG6vHdCeMOtcnfhu4LDrXThuqThuqB2w63huqB2w4rDguG6oMOt4bq8d0lyw61Fd+G7ocOAw61xw7XhuqLDrXTDtcOAw61yd+G7neG6vMOtw4FGQ+G6oHbDrcOz4bqgw63hurzhuqLhu43huqDDreG7iuG7q8Ot4bq6eOG6oHfDrUV34buGcsOt4buK4buGw61zw4rDrUF3w7Jyd+G6vcOtxIPhuqp4w63hurpJw61yd8OK4buh4bqgw61x4buzw61yd8OKw610w7LhuqLDreG6oOG7jUrDreG6vHjhuqDDreG6uOG7meG6oHbDrUF3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqgw63hurrhu6fDreG6vOG7j+G6osOt4bud4bqgw63hurxGQ+G6oHbDreG6vOG6tOG6vMOt4buK4bqqeMOtc8OKw61Bd8OycnfDrUF3eMOtdMaw4bqgw61zw4rDrcOB4buzcnfDreG6vOG7j3jDrXThu5tK4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOtbMOsw6xFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4ttL+G7icOsxKlzauG7i2rhu4lq4buJauG6vGxqbMSpbsOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqtsw6xtacOtw7PDgeG6vOG6q2lAd8OycnfDreG6uuG7j+G6oOG6u8Ot4bqgd+G7jcOtd+G7jeG6oHbDreG6vOG7j3jDrUB3w4rDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDrSR2d3jDrTLhuqjhuqDDreG6usah4bqgw63hurrhu43huqB2w61yd+G6osOtw4Dhu4DDs8Otc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOt4buJw6zhu4nhu4lpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lsw6zDrGnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NAd8OycnfDreG6uuG7j+G6oMOtUsOz4bqiw60kdsOKSuG7reG6oMOt4buK4bqqeMOt4buJbMOsw61Fd8SC4bqgduG6u8Ot4bq84bquw7PDrcOB4buPcsOt4bq84buPeMOtw4DhuqThurzDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG6oHfDjOG6oHbDreG7iuG7s8Ot4bq84bq4ecOtdMO5RcOtduG7o+G6oMOt4bq6w7LhurzDrXFCw61xeOG7seG6oOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWzDrMOsRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buLbS/hu4nDrMSpc2rhu4tq4buJbMOsa+G6vGttbWvhu4vDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqr4buLa2tpw63Ds8OB4bq84bqraUB3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqg4bq7w63huqB34buNw6134buN4bqgdsOt4bq84buPeMOtQHfDisOtc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOtJHZ3eMOtMuG6qOG6oMOt4bq6xqHhuqDDreG6uuG7jeG6oHbDrXJ34bqiw63DgOG7gMOzw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw63hu4nDrOG7ieG7iWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWzDrMOsacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7gyR34bub4bqgw63hu4p4xanhuqDDrXPhuq7huqDDrXPDuUXDreG7iuG7q8Ot4bq6eOG6oHfDrcOA4bqyeMOt4bq84bq4RkLhuqB2w63hurrhu49yd8Ot4bq64bunw61Fd+G7hnLDreG7iuG7hsOtQXfDsnJ3w61zw4rDrcOB4buzcnfhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61rxKnhu4lFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4ttL+G7i29tc2rhu4trasOsauG7i+G6vG7DrGxvbcOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqvhu4tvxKlpw63Ds8OB4bq84bqraUB3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqg4bq7w63huqB34buNw6134buN4bqgdsOt4bq84buPeMOtQHfDisOtc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOtJHZ3eMOtMuG6qOG6oMOt4bq6xqHhuqDDreG6uuG7jeG6oHbDrXJ34bqiw63DgOG7gMOzw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw63hu4nDrOG7ieG7iWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqeG7iWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NSw7Jyw61Bd8OycnfDreG6uuG7j+G6oOG6u8Ot4bqgd+G7jcOtd+G7jeG6oHbDrXTDs+G6oHbDreG6vHlyd8Otcklyw63hurrDjcOzw61yd8OMw7PhurvDrXThu6PDisOt4bq8RsOtcuG6qMOt4bq6RMOt4buK4buf4bq8w61yd+G7neG6vOG6u8Otcnfhu7XhuqB3w63hurzhurjDs+G6oHbDrUF3w4rhurLhuqDDreG7injFqeG6oMOt4bq8d8Wpw4DDrUF3w7PhuqB2w63hurzhurjDs+G6oHbhurvDreG6uuG7j3J3w610w7lF4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta8Sp4buJRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buLbS/hu4tvbXNq4buLa2rDrGts4bq8b8OsbMSpb8OBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqvhu4nhu4nhu4lpw63Ds8OB4bq84bqraUB3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqg4bq7w63huqB34buNw6134buN4bqgdsOt4bq84buPeMOtQHfDisOtc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOtJHZ3eMOtMuG6qOG6oMOt4bq6xqHhuqDDreG6uuG7jeG6oHbDrXJ34bqiw63DgOG7gMOzw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw63hu4nDrOG7ieG7iWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqeG7iWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Mkd+G7m+G6oMOt4buKeMWp4bqgw61z4bqu4bqgw61zw7lF4bq7w63hu4rhu6vDreG6unjhuqB3w63hurzhu494w61x4buxw61x4bqoeOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqeG7iUXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7ieG7i20v4buLb21zauG7i2tq4buL4buL4buJ4bq8a2tsam7DgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbuG7iW1pw63Ds8OB4bq84bqraUB3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqg4bq7w63huqB34buNw6134buN4bqgdsOt4bq84buPeMOtQHfDisOtc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOtJHZ3eMOtMuG6qOG6oMOt4bq6xqHhuqDDreG6uuG7jeG6oHbDrXJ34bqiw63DgOG7gMOzw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw63hu4nDrOG7ieG7iWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqeG7iWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Mj4buTRcOtdOG7leG6vMOtw4Hhu494w61yw7Jyw61xw7XhuqB2w61xeOG7seG6oMOt4bq8xanhuqDDrXLhu4LDs8Ot4bqgd+G7jcOtd+G7jeG6oHbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61rxKnhu4lFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4ttL+G7i29tc2rhu4trauG7i8SpauG6vGxqbW/DrMOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqttbeG7i2nDrcOzw4HhurzhuqtpQHfDsnJ3w63hurrhu4/huqDhurvDreG6oHfhu43DrXfhu43huqB2w63hurzhu494w61Ad8OKw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXF44bux4bqgw60kdnd4w60y4bqo4bqgw63hurrGoeG6oMOt4bq64buN4bqgdsOtcnfhuqLDrcOA4buAw7PDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDreG7icOs4buJ4buJacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa8Sp4buJacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g1PDisOtQXfDsnJ3w610xrDhuqDDrXThu5XhurzDrUV3xILhuqB2w610RkNyw63DgeG7rcOt4bq84bub4bqgw63hurxGw63hu4rhu53huqDDreG6oHd44bur4bq8w63hurzDveG6oHfhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uMOtc+G6vHfDisOAcWnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61rxKnhu4lFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4ttL+G7i29tc2rhu4trauG7i2vhu4vhurzhu4tua29qw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q8Sp4buJ4buJacOtw7PDgeG6vOG6q2lAd8OycnfDreG6uuG7j+G6oOG6u8Ot4bqgd+G7jcOtd+G7jeG6oHbDreG6vOG7j3jDrUB3w4rDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDrSR2d3jDrTLhuqjhuqDDreG6usah4bqgw63hurrhu43huqB2w61yd+G6osOtw4Dhu4DDs8Otc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOt4buJw6zhu4nhu4lpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnhu4lpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDQHfhurLhuqB2w61yd+G7tcOtcsOycsOtQXfDsnJ3w63hurrhu4/huqDhurvDreG6oHfhu43DrXfhu43huqB24bq7w63DgOG7jcOtcsOycsOtw4nDisOy4bqgw63hu5HhuqDDreG6vOG7j3jDrUB3w4rDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDrVfDtXjDrVfEgsOzw61y4buE4bqgdsOt4bq84bq4w7PhuqB2w63hurzhurh54bq7w6104bujw4rDreG6vEbDrXLhuqjDreG6ukTDreG7iuG7n+G6vMOtcnfhu53hurzigKbDrXJ3w4rhu6HhuqDDrXHhu7PDrXJ34bqiw63DgOG7gMOzw61BeOG6oHfDrXPhuqLDs+G6oHfDrcOA4bqqeOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqeG7iUXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7ieG7i20v4buLb21zauG7i2tqxKlrb+G6vMSpxKnhu4nhu4ltw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2vDrMOsacOtw7PDgeG6vOG6q2lAd8OycnfDreG6uuG7j+G6oOG6u8Ot4bqgd+G7jcOtd+G7jeG6oHbDreG6vOG7j3jDrUB3w4rDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDrSR2d3jDrTLhuqjhuqDDreG6usah4bqgw63hurrhu43huqB2w61yd+G6osOtw4Dhu4DDs8Otc8OKw63DgeG7s3J3w61xeOG7seG6oMOt4buJw6zhu4nhu4lpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnhu4lpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDxIPhuqp4w63hurpJw61yd8OK4buh4bqgw61x4buzw61yd8OKw610w7LhuqLhurvDrXLDsnLDrUF3w7Jyd8Ot4bq64buP4bqg4bq7w63huqB34buNw6134buN4bqgdsOt4bq84buPeMOtJHZ3eMOtMuG6qOG6oMOtdMO0w63hurrGoeG6oMOt4bq64buN4bqgdsOtdMOD4bqgw61Bd8OycnfDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtdMaw4bqgw63hurzhurjDtXjDreG6oHZ3eOG7q8OA4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFw5PDiuG6vHfhuqLhurhp4buDM3fhu4JKw61XRuG6qOG6oHbhu4cvReG7gw==

Thủy Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]