(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hội viên Hội Cựu chiến binh Trịnh Văn Diễn ở thôn Minh Đức, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa đã hăng say lao động sản xuất, vượt qua khó khăn và trở thành một tấm gương tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn xã.
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4VTw43hur7DrHN4eeG7qeG6osOscnnhuqJ4w6zDgOG7j+G6oMOsd3nhu4/hur7DrMOKScOs4bqg4bq0w6x44buz4bqieMOsc3jhu5PhuqLDrOG6ouG6vuG6tHnDrMOAROG6osOsw4rhuqzhuqJ3w6x4RMOJ4buDL3jhu4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVjDusOydMOt4buFMHjhu43DisOseOG6vkvDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsw4p4w4LhuqJ3w6zDisOCw4rDrHXhu6XDicOsc+G7hMOyw6xS4bqmw6x14bqmecOsU+G7gsOsWOG6pOG6vcOseOG6pnnDrOG7iHnGsOG6osOsWOG6pnnDrFPDjeG6vsOsc3h54bup4bqiw6xyeeG6onjDrDThurrhu7XhuqJ4w6zhuq/hu5PhuqLDrFR54buv4bqiw6zEkMOsw4p44bq04bqiw6wkeeG6onjDrFVIc+G6vcOsSuG7kcOsNHh54bux4bq+w6w9w4PhuqJ34bq9w6x44bq+S+G7seG6osOsNHh54bux4bq+w6xYxILDssOsdeG7kcOseOG7k+G6onfDrOG6vMOyS8Osw4DDssODw6x14bqm4bqid8Os4bq8w7ThuqLDrErhur7hu6PDiuG6vcOs4buIR0TDisOs4bq44bq+w7LDrMOBeMSCw6zDgXjhu5PhuqLDrOG7iOG7j8Osw4rhurrEkMOsw4p44buP4bqieMOs4bqg4bqmw4rDrMOK4buj4bqgw6x3R+G6quG6onfDrMOKecaw4bq+w6xyeeG7reG6vsOsw4rhurrDg+G6onfDrOG7iHnhu7Fzw6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOsw4rhurrGsOG6osOsdeG7tcOyw6xy4buP4bqiw6xK4buRw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw615U8O64bqiw4rDuuG6usOtw6zhurzDikvDgMO6YsOtxKh5dMOKeOG6ucOsbm1vw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsbOG7ieG7icOJSuG6u8Otw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnEqeG7iW4v4buJw7NudOG7icSpxKlqw7NqbsOKamtqa2/DgOG7i8OqQcOJd8Op4bq6Ym5qbsOtw6zDssOAw4piw61Tw43hur7DrHN4eeG7qeG6osOscnnhuqJ4w6zDgOG7j+G6oMOsd3nhu4/hur7DrMOKScOs4bqg4bq0w6x44buz4bqieMOsc3jhu5PhuqLDrOG6ouG6vuG6tHnDrMOAROG6osOsw4rhuqzhuqJ3w6x4RMOJw63DrMSoeXTDinhiw61ubW/DrcOseMO6eXd4w4piw61s4buJ4buJw63DrC/hu4Xhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVPDssOJw4p5w4PhuqLDreG7hSN44bq+w6zDiuG6usO1ecOsw4BE4bqiw6zDinhH4bqq4bqid8Osw4l4cOG6oMOsc+G7hMOyw6zhurThuqJ3w6xUeeG7r+G6osOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFLuG6onfDrDThurrhu7XhuqJ4w6zhuq/hu5PhuqLDrFR54buv4bqiw6zhuqJ44buhw4nDrOG6ondGw6zhuqLhu5PhuqDDrOG7icOzw7PEqeG6vcOs4bqi4buT4bqgw6zhu4nDs8Oza8Os4bq04bqid8OsSuG6vuG7o8OKw6zhuqJ3RsOs4buI4burw6x14bu1w7LDrMOJeEfhuqrhuqJ34bq9w6zDisO9c3jDrHPDjXPDrMOKeMOy4bqgw6x3ecOyw6xz4buNc8OseMODw7XDisOsdeG6puG6onfDrErhu5HDrHjhuqZ5w6xzRuG6onfDrOG6onhHw6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFJeG7k+G6oMOsxKnhu4vhu4ltw6zhurThuqJ3w6zhuqDDteG6onjDrHTDteG6osOscuG7mcOKw6zDisOyS8Os4buI4buPw4PDrOG6oOG6vsOy4bq9w6zDinjhur7GsMOsdeG7o8OKw6xs4buLw6zhuqLhu5PhuqDDrHXhu63DrMOA4buP4bqgw6zDiuG6usOy4bqid8Osw4rhurrDtXnDrMOK4bqs4bqid8OseETDicOs4buIQnnDrMOK4bqs4bqid8OsdHnhu7HhuqLDrMOKw71zeMOsxKnhur1qw6x4w7LDqsOsLuG6onfDrHXhu5/hur7DrMOKR8Osa8Osw4F44bq+w6zDgXjDucOJw6zDgcO94bqiw6x14butw6zhuqLhur7hurR5w6zDgEThuqLhur3DrHXhuqThuqJ3w6zDinhDecOsdeG7j8ODw6zDssODw6xz4buNw6zhu4jhu4/DrMOK4bq64bqk4bqid8Osw4p4xrDhuqDDrMSp4buL4buLw6x4w4Jzw6xyR8SQecOsVHnhu6/huqLDrOG7iOG7j8Osc3jhur7DgnnDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTPDgsOs4buIw4LhuqLDrOG6tOG6onfDrHXhu5/hur7DrMOKR8Os4buI4buPw4PDrMOK4bq6w7LhuqJ3w6zDiuG6usO1ecOsw4rhuqzhuqJ3w6x4RMOJw6zDgXjDg8O04bqid8OsbMOsLcOsbcOsw4pPw6x14bqk4bqid8Oqw6wzw4LDrMOAROG6osOs4bq8eeG6onjDrOG6vMO04bqiw6x1w7XDisOsw4pJw6zhu4nhu4vhu4vDrC3DrOG7icSp4buLw6xzw4PhuqLhur3DrMOAROG6osOsw4p4R+G6quG6onfDrMOJeHDhuqDDrMOKScOsxKnDqmzhu4vhu4vDrC3DrGrDquG7i+G7i+G7i8Osc8OD4bqiL+G6ouG7k+G6oOG6vcOsw4rhurpJw6xzeHnDrMOJeMO9w6x1ecOsw4p44bq+w6zhuqJ44buhw4nDrHXDtcOKw6zDiknDrG7hu4vhu4vDrMOK4bq6eeG7seG6vsOsdeG7qeG6osOs4buJw6zDik/DrHXhuqThuqJ3L+G6ouG7k+G6oMOqw6xUw4PDrMSpw6zhuqLhu5PhuqDDrOG6uOG6vsOyw6x04bu1c3jDrHLhu7HhuqJ4w6zDgcO5w4PDrHThu495w6xzeHnDrMOJeMO9w6xzw7LDg8Osw4DGsOG6osOsw4p44bq+w6zhuqJ44buhw4nDrHPhu4TDssOsw4rhurrDsuG6onfDrMOK4bq6w7V5w6xzRuG6onfDrHLhu7XDrHd5w7ThuqDDrErhur7DguG6onfDrOG6onhH4bqid8Os4bq04bqid8Os4buIceG6osOsdOG6vkvDrMOK4bq64buzw6x14buP4bqiw6zDgEThuqLDrHXhu63DrHXDtOG6oMOscsO0w4PDrOG6onfhur7huqThuqLDrHPhur7huqJ3w6xz4bujw4nDrOG6usOyw6zDinjhu7PDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6zhuqzhuqLDrHXhu7XhuqJ4w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VY4bq2ecOs4buI4burw6xyw73DrOG6uOG6vkvhu6nDisOsdeG7qeG6osOsw4p44buP4bqieMOsc+G6tOG6onfDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6xzeOG7k+G6osOs4bqi4bq+4bq0ecOsc+G7hMOyw6zhurThuqJ3w6xzeMODw6xyeeG7qcOK4bq9w6x14butw6zhuqLhur7hurR5w6zhurjhur5Lw6zhuqDhurTDrMOAQuG6osOs4bqieEfDrOG7iOG7oUvDrHXhuq55w6x44bq2ecOsw4F44bud4bq+w6zDgcOTw6zDinjhur7hu6HDisOsc8Oyw4Phur3DrHPhu5/huqLDrOG6onh54bur4bq+w6xL4bup4bq+w6zDisOC4bq9w6xzeOG6vuG6pOG6onfDrMOK4bq6w7V5w6zDiXjDtHnDrHVHRHPDrHLDtMODw6zhu4jhu7HDrOG7iOG7j8Osw4p4R0PhuqJ3w6xK4bq+S8aw4bqiw6zDgXjDjMOsw4F44bq+cOG6osOs4bq8w7VzeMOs4bq8xanhur3DrMOKecaw4bqgw6zDiXjhuq7huqJ3w6x04bu1c3jDrMOKeEdD4bqid8OsSuG6vkvGsOG6osOsc3jDg8Osw4BE4bqi4bq9w6zDinjDusODw6x04bqyecOs4buI4buPw6zDiXjhu43DisOseHnhu7HhuqLDrMOB4bu1w4nDrMOKeEN5w6zDgXh5w6zDgEThuqLDrHPEgsOsc3jhur5L4but4bqiw6xyeeG7qeG6osOscuG7o8OKw6zDinhHQ+G6onfDqsOsU+G7huG6onfDrOG7iEJ5w6x1xILhur3DrMOK4bq6w7LhuqJ3w6zDiuG6usO1ecOsdUdEc8OsdeG7n+G6vsOsw4pHw6x44buxw6zDinjDguG6onfDrHPDsuG6oMO64bq6w7LDrHd54buN4bqgw6zhurzhu43DisOsxKlrL8Spa8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFNHjhurThuqJ3w6zhurjhur7DssOsw4rhurrDsuG6onfDrMOK4bq6w7V5w6xz4buEw7LDrOG6oOG7s+G6onjhur3DrOG6tOG6onfDrMOKw7XDg8Os4buIeeG7sXPDrMOA4buP4bqgw6xzeMODw6xuLeG7ieG7i8Osc+G6tOG6onfDrOG6onjhu53huqLDrOG7iEJ5w6zhuqBIc8Osw4BH4bqq4bqid8OsbC1tw6zDiuG6unnhu7Hhur4v4bqid0dDeS/Dinjhu43huqJ3w6rDrCV3R0N5w6zDgOG7j+G6oMOsw4HDk8Osw4p44bq+4buhw4rDrMOKScOs4buJ4buLLeG7icSpw6zDiuG6unnhu7Hhur4v4bqid0dDeS/DrMOKeOG7jeG6onfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hSN44bq04bqid8Osc3jhu7fDrMOA4buP4bqgw6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOsd3nhurZ54bq9w6zhurThuqJ3w6xz4bqu4bqiw6zDgOG7j8OseOG6pnnDrOG7iHnGsOG6osOsWOG6pnnDrFPDjeG6vsOsc3h54bup4bqiw6xyeeG6onjDrHdH4bqq4bqid8Os4bqgceG6vuG6vcOs4bqieHnhu7HDisOsw4rhu7PhuqJ4w6zDinjDsuG6oMOsd3nDssOsc+G7jXPDrHjDg8O1w4rDrHXhuqbhuqJ3w6xz4buEw7LDrHjhuqZ54bq9w6zDinjDsuG6oMOsd3nDssOsw4rDvXN4w6xzw41zw6zhu4jhu4/Dg8Osc+G7jXPDrOG6uOG6vsOT4bq9w6zDgXjDg8O04bqiw6x1xILhuqJ3w6x3xILDicOsc3jDg8OsdeG7tcOyw6zDiXhH4bqq4bqid+G6vcOs4buE4bqid8OseOG6psOsc+G7jXPDrHjDg8O1w4rDrHXhuqbhuqJ3w6zDiXjDg+G6onfDrMOK4bq64buPw4Phur3DrHfhu5/huqLDrHXhu51Lw6zhuqJ44bujw4rDrOG6tOG6onfDrHXhu5HDrOG7hOG6onfDrHjhuqbDrMOz4buLw6zDiuG6unnhu7Hhur7DrHXhuqThuqJ3w6xzeMODw6zDinjhurThuqLDrCR54bqieMOsVUhzw6x14butw6xzeOG7t+G6onjDrMOK4bq6w7LhuqJ3w6x1R0PhuqJ3w6zDgOG7j+G6onfDrHfhurLDrErEguG6oOG6vcOsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrMOKeOG6tOG6osOsJTQkw6zDgXnhu63hur7DrOG6oHHhur7DqsOsLuG6onfDrHPhuq7huqLDrHN4ecOyw6zhurzhu6fDrMOBeeG6onjDrOG6ond4eeG7seG6oMOsc3jDg8Osc+G7jXPDrHjhuqZ5w6zhu4h5xrDhuqLhur3DrHPhu41zw6x44bqmw6x3ecOyw6x14buz4bqieMOsc3jhu5PhuqLDrOG6ouG6vuG6tHnDrMOK4bq6xrDhuqLDrHXhu7XDssOscuG7j+G6osOsdeG7rcOsc+G7huG6onfDrOG6onjDsuG6vsOsw4Dhu4/huqDDrHd54buP4bq+w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhuq9CecOs4bqieOG7iuG6onfDrHXEguG6onfDrHfEgsOJw6zhu4jhu4/DrOG6vMONw6xzw4LDrHfhu5nhuqJ3w6zhu4hH4bqq4bqiw6zDgMaw4bqiw6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qeG6vcOseOG6pnnDrOG7iHnGsOG6osOsWOG6pnnDrFPDjeG6vsOsc3h54bup4bqiw6xyeeG6onjDrDThurrhu7XhuqJ4w6zhuq/hu5PhuqLDrFR54buv4bqiw6x44buP4bqid8Os4bqi4buT4bqgw6zDgOG6vuG6tOG6osOsdUdEc8OsNVIlVMOsSuG7keG6vcOsWOG6pnnDrFPDjeG6vsOsc3h54bup4bqiw6xyeeG6onjDrHjhur5L4bux4bqiw6zDiuG6vkvGsOG6osOsdEfhuqrhuqJ34bq9w6zDgXjDuuG6osOsw4p4R8SQ4bqid8Osw4Dhu4/DrHjhuqZ5w6zhu4h5xrDhuqLDrMOKecaw4bq+w6xyeeG7reG6vuG6vcOsw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6osOsw4F54bqieMOsw4rhu6nDrHd54bq2ecOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4nDkuG6vsOKeMOD4bq6w63hu4VSw7TDg8OsNHjDsuG6onjhu4Mvw4nhu4U=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]