(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (đóng trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) luôn tích cực tăng gia sản xuất, đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54buiw4Phu7Phu4fGoOG7qXPhu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bua4buGxKnhu4d4xrDhu5VE4buHPkThuqLhu5vhu4dDdOG7h+G7ssSp4buHw53DqOG7teG7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m+G7gOG7m+G7h0Nv4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buHQm3hu7Phu4dHROG7kUPDqS/GsOG7heG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGr+G7n8Sp4bud4buB4bq54buaReG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fGsOG7tWvhu7Phu4dDxrBr4buzxrDhu4dD4bqiQ+G7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buHQ0Thu5Phu7Phu4dD4bqqxKli4buHeOG7qcO5w73hu4dC4bu1akPhu4fGoW3hu7Xhu4fhu4TDuuG7h8ah4bupc+G7s+G7h8Wp4bup4bqy4bupYuG7h+G7osOD4buz4buHxqDhu6lz4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7muG7hsSp4buHeMaw4buVROG7hz5E4bqi4bub4buHQ3Thu4fhu7LEqeG7h8Odw6jhu7Xhu4fEkeG7o+G7t+G7s8Wp4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s+G7h0du4buH4buyxKnhu4fDncOo4bu1YuG7h8awREjDuuG7s+G7hz5ExKnhu7Phu4d94bq24buzZeG7h3lE4bqg4buz4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHQ2/hu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu4dCbeG7s+G7h0dE4buRQ2Lhu4fhu6Ntw73hu4fGoW3hu7Xhu4fGoeG7gsSp4buHb+G7s+G7h+G7o+G6uOG7h+G7neG7qeG7s8aw4buH4bud4bq84bqm4buzxanhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSCYuG7h+G7m8aw4bupdOG7s+G7h0Lhu4jhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu61jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buF4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4dp4buF4buL4bqsR+G6q+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmlmL2bhu4Np4budaeG7hWZpw6xoZ0Phu4tnaMOtecOsLWbhu4Phu4Phu51p4buD4buJaWnhu4Phu4lDZ2lpZsOseeG7g2N34bqsxanhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buB4buiw4Phu7Phu4fGoOG7qXPhu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bua4buGxKnhu4d4xrDhu5VE4buHPkThuqLhu5vhu4dDdOG7h+G7ssSp4buHw53DqOG7teG7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m+G7gOG7m+G7h0Nv4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buHQm3hu7Phu4dHROG7kUPhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buF4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWnhu4Xhu4vhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ueG7osOD4buz4buHxqDhu6lz4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7m+G7hsSp4buHeMaw4buVROG7h8SRxqA84buaWGXhu4c+ROG6ouG7m+G7h0N04buH4buyxKnhu4fDncOo4bu14buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fFqeG7qcSp4bu14buH4buzxrDhu6nDusO94buH4buEw4nhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJYuG7h8ahbeG7teG7h+G7hMO64buHZ8OsYmfDrMOt4buHeMO94buH4buj4bq84bq04buzxanhu4fGoeG7qXPhu7Phu4fFqeG7qeG6suG7qWLhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu4Vm4buH4buE4but4buHQ+G6quG7qy/hu4Vp4buHw73huqLhu5vhu4fhuqhE4bqi4bub4buHxanhu6nhurLhu6li4buH4bqoRG3hu7Phu4d5SeG7h8aw4bu1bEPhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHR0Thu5FD4buH4buzxrDhu5nhuqzhu4fhu5tt4buzxrBi4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4fhu6PhuqLhu6nhu4fhu7PFqeG7tWzhu6nhu4fGoeG7qXPhu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4bqr4buHxanhu6nhu4Lhu4fFqeG7seG7s+G7h8Sp4buz4buH4buz4bup4buzxrDhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHQ+G6quG7rWLhu4dD4bqq4buZQ+G7h0Phu4Dhu4fEqeG7s+G7h0Phu7Vr4buz4buHR27hu4fGsMSC4bup4buH4bqk4buHeMawROG7h+G7hOG7gOG7m+G7h8ah4bupc+G7s+G7h8Wp4bup4bqy4bupYuG7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buHZuG7h0du4buHfeG6tuG7s+G7h1vGsOG6uEhi4buH4buyxKnhu4fDncOo4bu14buHxJE+RMSp4buz4buHfeG6tuG7s2Vjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7h+G7nUPGsETDvcah4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4XhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h2nhu4Xhu4vhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2ZmaeG7hS9m4buD4buD4budaeG7g+G7iWlpaGdDZ2fhu4VoaXnhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqz4buF4buDaOG7geG7h8SpeUPhurPhu4Hhu6LDg+G7s+G7h8ag4bupc+G7s+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu5rhu4bEqeG7h3jGsOG7lUThu4c+ROG6ouG7m+G7h0N04buH4buyxKnhu4fDncOo4bu14buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHQ2/hu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu4dCbeG7s+G7h0dE4buRQ+G7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Xhu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBaeG7heG7i+G7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq54bui4bu34buzxanhu4fhuqhEw7Thu7Phu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buHR27hu4fGoeG7qXPhu7Phu4fFqeG7qeG6suG7qeG7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G7s8aw4bupdUThu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buzYuG7h+G7hOG7qcO64bub4buHQ2/hu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu4dCbeG7s+G7h0dE4buRQ+G7h8Wp4bu34bqs4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu6PhurThu6nhu4dC4bqi4buzxanhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSCYuG7h+G7m8aw4bupdOG7s+G7h0Lhu4hjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buF4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4dp4buF4buL4bqsR+G6q+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmnhu4UvZuG7g+G7g+G7nWnhu4Phu4lpw63hu4NmQ8OsaMOtaWd54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s2bhu4Phu4nhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buB4buiw4Phu7Phu4fGoOG7qXPhu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bua4buGxKnhu4d4xrDhu5VE4buHPkThuqLhu5vhu4dDdOG7h+G7ssSp4buHw53DqOG7teG7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m+G7gOG7m+G7h0Nv4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buHQm3hu7Phu4dHROG7kUPhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buF4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWnhu4Xhu4vhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6uTnhurLhu6nhu4dC4buA4buH4bqoREh0Q+G7h0PDtMO94buH4bubxKnhu7Vi4buH4buj4bq24buz4buH4buE4but4buH4bujbuG7h2rhuqzhu4fhu53DieG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fhuqzGsGrhuqzhu4d44buI4buHQ8awROG7mUPhu4fDveG6suG7qeG7h+G7hGvhu7Xhu4dD4bqqw4Phu7PFqWLhu4fhu5vGsG/DveG7h0Lhu7fhu5vhu4fhu4ThurzhurThu7Phu4fhu5vDtEhi4buHxKnhu7Vi4buH4bubxrBEw4Phu7PFqWLhu4fhu7Nz4buz4buHxqHhu5FD4buH4bubw4rhu4dDxrDhurThu6nhu4fhu6Phu6nDucO94buH4buza+G7teG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s2/DveG7h+G7o+G6tuG7s+G7h+G7hOG7reG7h+G7o3VE4buH4bub4bu34buH4buj4bq44buH4bqqxKlE4buHR8Sp4buzxrBi4buHQ8aw4buA4bub4buH4bqsxrDhu5XDveG7h0Phurzhurbhu6nhu4dC4bqi4buzxanhu4fhuqzGsMOJ4bub4buH4buEw4nhu4fhu7PGsEThu4fhu5vhu5NE4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4buz4buHxqHEgmLhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4dC4buIY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7heG6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHaeG7heG7i+G6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZp4buFL2bhu4Phu4Phu51p4buD4buJacOtaGhDZuG7hWjhu4vhu4t54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s8OtaGjhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buB4buiw4Phu7Phu4fGoOG7qXPhu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bua4buGxKnhu4d4xrDhu5VE4buHPkThuqLhu5vhu4dDdOG7h+G7ssSp4buHw53DqOG7teG7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m+G7gOG7m+G7h0Nv4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buHQm3hu7Phu4dHROG7kUPhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buF4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWnhu4Xhu4vhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ueG7ssaw4buC4buzxanhu4d5ROG6ouG7s8Wp4buH4bqqxKlE4buH4buj4bq44buHeeG7tWzhu6nhu4fhu6PEqeG7s8Wp4buHeXPhu7Phu4dHxKnhu7PGsOG7h0PhuqJD4buHeMaww7Phuqzhu4d4xrBE4buH4buE4bq84bq04buz4buHQ2/hu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu4fhu5vGsOG7teG7h0PGsOG7kUjhu4fhuqzGsOG7k+G7s+G7h+G7s2vhu7Xhu4dC4buA4buH4buz4bqw4buHeeG7gOG7m+G7h+G7m+G6uMSp4buH4bubauG7s+G7h8ahxILhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4dC4buI4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h8aw4buZROG7h+G7m+G7k+G7s2Lhu4fhu5vGsG/DveG7h3nhu7Xhu4fhu6PhurThu6nhu4dC4bqi4buzxanhu4fGocSC4buH4bujxILhu6ljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buF4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4dp4buF4buJ4bqsR+G6q+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmnhu4UvZuG7g+G7g+G7nWnhu4Phu4lp4buJ4buDaUPDrGbhu4vhu4lneeG7g2N34bqsxanhuq3huqrhurPDreG7heG7i+G7geG7h8SpeUPhurPhu4Hhu6LDg+G7s+G7h8ag4bupc+G7s+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu5rhu4bEqeG7h3jGsOG7lUThu4c+ROG6ouG7m+G7h0N04buH4buyxKnhu4fDncOo4bu14buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHQ2/hu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu4dCbeG7s+G7h0dE4buRQ+G7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Xhu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBaeG7heG7ieG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq5W8aw4bupdEThu4dDauG7h8OdxKnhu6nhu4fhu5rGsOG7q+G7h1vGsMOK4bubYuG7h+G7msaw4bur4buzxrDhu4dD4bqq4but4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G6rMaw4bu34buH4buiw4Phu7Phu4fGoDzhu5pY4buHPkThuqLhu5vhu4dDdOG7h+G7ssSp4buHw53DqOG7teG7h+G7m8aw4bupxKnhu4dCceG6qeG7hznhu6nDuuG7m+G7h0Nv4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buH4bujbcO94buHxqFt4bu14buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhuqrEqUThu4dCbOG7m8aw4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4dC4buI4buHeWvhu4fhuqrhu5FD4buH4bub4buT4buz4buHQ8aw4bupdENj4buHxq/hu6nDuuG7s2Lhu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu63hu4fhu6Nu4buH4bqoREjhu4fGsOG7tWzhu5vGsOG7h+G7hOG6vOG6tOG7s+G7h0Nv4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu53hu6nDuuG7s+G7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7hWPhu4Phu4Phu4PDvcOpQkThuqzhurlmw6kvQkThuqzhurljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMSoREPGsOG7teG6quG7geG6uVt7XeG7ssWo4buHWVPDqS/huqzhurk=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]