(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh ra ở làng Y Bích, xã Hải Lộc (Hậu Lộc), Đông Các Lê Doãn Giai được người đời ngợi ca bởi trí thông minh hơn người, văn tài hiếm có và cả tấm lòng của người làm quan luôn nhớ về quê hương. 
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7jHbFqeG7n2LDk+G7h8OzYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7nnDhu4Fw4bqjYsWo4buf4bqm4bu5cGLDs8awxali4bqm4bqwYuG6ruG6tmLDs8OC4buBYuG7peG7g8Wp4bufYm9w4bubxaliMGJPccOz4buh4bq1L+G7oWTDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDoiZwxanhu6Fiw4Phu4Fiw4Fi4bul4buDxanhu59iMGJPccOz4buhxINiRWdi4bugZnBi4bukecOzYuG6t+G7oGzhurBi4bukecOz4bqzxINi4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Ni4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXBi4buN4bqmQcOzYsWp4buf4bqm4bu5cGLhu43hu7lwYsWp4bufQXBiw7Phu4Fib8OBcGLhuq7Dg3Fi4bqu4buhdsWp4bufYuG7p3DFqeG7oWLhu6Hhu7XFqWLFqeG7n+G6puG7uXDEg2JEaMWpYuG6ruG7g3Bi4buhcOG7leG7p2LDs+G7qWJE4buDYsOzZmLhuq5q4bunYuG7peG7q8Wp4bufYsOzw4Lhu4Fixanhu5/huqbhu7lwYuG7peG7g+G7p2LhuqLhurDhu4HFqWLhu6XhurB2xalixanhu6Hhu7diROG7l2LhuqLhurDhu5li4buh4bqm4bu1xanhu5/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNi4bq5ZWXhuqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vw7PDssWp4bqvb+G7gcaw4bqu4buh4buBxanhu6Hhu6HGsOG7geG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJHEkcOpZS/EkWRlw7Lhurlk4bq9ZGVkZOG6ruG6veG6u8Op4bq5xJHhu6Vj4bqvw7rhuqDhu5/huqHDgzjhur/hurtk4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhu4x2xanhu59iw5Phu4fDs2Lhu6Thu5liw5LGsGfFqWLhu55w4buBcOG6o2LFqOG7n+G6puG7uXBiw7PGsMWpYuG6puG6sGLhuq7hurZiw7PDguG7gWLhu6Xhu4PFqeG7n2JvcOG7m8WpYjBiT3HDs+G7oeG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqr4bq5ZWXhuqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDDk+G7geG6oOG6rnDGsMWp4bqrw6Lhu4zhu4VwYuG6ruG6qmJE4buDYsOzxKnhurBi4buNd3Biw7PDvWLDs+G7q8WpYuG7peG6puG6sGLhu59wQ2Lhuq7hu4VwYuG7jeG7l8WpYuG6ruG7oeG7uWLhu4x2xanhu59iw5Phu4fDs2Lhu6Thu5liw5LGsGfFqWLhu55w4buBcOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP+G7oeG7j8awYuG6ruG7g3Bi4bulcMah4bqwYuG7peG6puG6sGLhu59wQ2Lhuq7hu4VwYuG7jXPhu4Fi4bqg4buh4bqm4bu1xanhu5/Eg2Lhuq7huqhixanhu6Hhu61i4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXBi4buNZ2LFqcO9cGLhuq5w4buVxanhu59i4bul4buDYuG6ruG7oWvFqWLhu414xanhu5/Eg2Lhu6Xhu4VwYuG7oeG7geG7p2Lhu6Hhu7HDs8SDYuG6ruG7oXHDs+G7oWLhuqLhurDhu4HFqWLEguG7h+G6rmLFqeG7mcWpYsOz4bupYsO5cOG7lcWpYuG6ruG7oeG6rMOzxINi4buhcOG7m+G6sGJvcOG7leG6rmLEgsSp4bqwYsODecWp4bufYsO54buhdsWp4bufYsOz4buhdGJE4buXYsWo4buhxrBi4buh4buxw7Ni4bun4buDYsOz4burxaliw7NmYsOz4buhccWp4buhYuG6rsODc2ItYkVnYuG7oXlwYuG7jeG6puG7tcWp4bufYuG6ruG7oeG7uXDhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4bqkxanhu59ixanhu6HhuqZixanhu6FDxanhu59ixanhu5/huqbhu7lwYuG6ruG7oeG7j8awYsWo4buhxrBi4buh4buxw7PEg2J2xanhu59i4bunxrDFqeG7n2Lhu6fhurB3xali4buN4bqmQcOzYuG7p+G7gcWp4bufYuG6ruG7g3Bixaloxanhu59i4bqg4buh4bq0xanhu59ixILhuqpiw7Phu6HGsGLhuq7Dg3Dhu5fhurBi4buNcsWp4buhxINi4buNauG6rmLFqeG6puG7t8Oz4bqvYlbFqeG7n2Lhuq7hu6FwYuG7jeG7s2Lhu6Dhuqbhu7XFqeG7n2LDs3fFqeG7n2JE4buDYuG7jeG6pkHDs2Jvw71iw7LhurTFqeG7n2Lhu6Xhu4Phu6di4buecOG7h+G7p2LEgnDFqeG7oWLhuq7Dg3bFqeG7n2LDs8awcGJEcMahw7Ni4buh4buxw7Niw4FiJeG6sHfDs2I/QmLhu55w4buH4bun4bqvYibhu4HhurBi4buN4bupxINiw7Lhuqbhu7dwYuG6rsODcOG7l+G6sGLhu6Thu5liw5Nmxanhu6Fi4bug4bqmxanhu5/Eg2J2xanhu59i4bqu4buh4buB4bunYuG7n3Dhu4Fi4bqu4buhcGLhu4xyxanhu6Hhuq9iw5nhurpi4bqu4buhcGLFqeG7g8OJYsOz4bupYuG7jeG7lcWpYsSR4bqvY2NjYsWp4buf4bqm4bu5cGLhuq7hu6Hhu4Hhu6di4bufcOG7gWJE4buDYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7nnDhu4FwYuG7peG7g2Lhu6d54bquYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhurlixanhu5/huqbhu7lwYuG7jeG7s2Lhu4zGoWLhuq7hu4Hhu6di4bufcOG7h+G6oGLhu414xanhu59iP3Dhu5XFqWLEgnViReG6sGrhuq5i4bqu4buhxKnFqWLhurfhuq7hu6Hhu4/GsGJEaMWpYm9w4buBYuG7jeG7l2LDsuG7gcWp4buhYj9w4buVxalixIJ1YsO54buhxrDhu4FiJeG6sOG6uGLhu6BBcGLFqXDhu5nFqWLhu6FwxqHhurBiw5Nmxanhu6Fi4bug4bqmxanhu59ixalo4bunYuG6ruG7oeG6rGLDqWLhurdk4bq9w6ll4bqzYuG6ruG7hXBiXWjFqWLhu6dw4buV4bqwYiXhurB3w7NiP0Ji4buecOG7h+G7p+G6s+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrcMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYsOqY2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LhurllZeG6oEXDo+G6q2LEgsODw7M44bqrLy/Ds8Oyxanhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi/EkcSRw6llL8SRZGXDsuG6uWThur1k4bq9w6ll4bqu4bq9w6llw6nhurnhu6Vj4bqvw7rhuqDhu5/huqHDgzhkw6pl4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhu4x2xanhu59iw5Phu4fDs2Lhu6Thu5liw5LGsGfFqWLhu55w4buBcOG6o2LFqOG7n+G6puG7uXBiw7PGsMWpYuG6puG6sGLhuq7hurZiw7PDguG7gWLhu6Xhu4PFqeG7n2JvcOG7m8WpYjBiT3HDs+G7oeG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqr4bq5ZWXhuqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDDk+G7geG6oOG6rnDGsMWp4bqrw6Lhu4zhu5fFqWLhuq7hu6Hhu7li4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Ni4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXBi4buN4bqmQcOzYkXhu5XhuqBi4buh4buFxanhu59iw7JwYuG6rnHDs+G7oWLhu6Vzw7Phu6FixIJCYkRoxali4buh4bup4buBYsOzauG6oGLhuq50xanhu6Hhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGLFqeG7oeG7g2Jv4buHw7Ni4buh4buxw7Ni4buk4buZYiXhurDhurhi4buMdsWpYuG6rsODxrDFqeG7n2LEguG7h8Oz4buhYuG6teG7j+G7p8Oiw5lw4buVxaliRGjFqWLhuq5w4bub4bqwYuG7peG6tMOz4bq1L+G7j+G7p8Oi4bqjYuKAnE9mxali4bquw4Nw4buX4bqwYuG6ruG6qGLhu6XhurbDs2I/w4PhurDFqeG7n2Lhu6HhuqbFqeG7n2Lhu43hu5XFqWLFqeG7gcOJxINi4buNd3BiROG7t3Bixanhu5/huqbhu7lwYuG7jeG7s2LDueG7ocaw4buBYj9w4buVxalixIJ1xINi4buNZ3Bixanhu595YsODauG6rmLhu6Fs4bqwxINib8O9YsOy4bq0xanhu59iw4Nq4bquYsOz4buBxrDigJ3huq9iXXJi4bqu4buh4buVxINixILhu4HhurBiw7nhu6FwYuG7jeG7s2Lhu4zGoWLhuq7hu4Hhu6di4bufcOG7h+G6oGLhu414xanhu59iP3Dhu5XFqWLEgnXEg2Lhu6Thu5liw5LGsGfFqWLhu55w4buBcGLhu43huqZBw7Nib8O9YuG7peG7g+G7p2LhuqLhurDhu4HFqWLDs+G7oeG6rMOzYuG7oHDGoeG6sGLhu6Xhurhiw7lw4buZ4bunYiXhurB3w7NiP0Ji4buecOG7h+G7p2I/4buVYj9C4bqw4bqvYl3hu4Ni4bqu4buh4buPxrBi4bqu4buDcGLhu6VwxqHhurBi4bul4bqm4bqwYuG7n3BDYuG6ruG7hXBi4buN4buXxali4bqu4buh4bu5YuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7nnDhu4FwxINi4bqu4buh4bu5cGLDueG6umLFqeG7g8OJYsO54buhdsWp4bufYuG6ruG7oXBi4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Nixanhu6HhuqbFqeG7n2J2xanhu59iRG7FqWLhu43huqZBw7Nixanhu6Hhu4NiROG6sOG7gWLhuq7DrMWp4bufYsOy4buBxanhu6Fi4buhcMah4bqwYuG7jHbFqeG7n2LDk+G7h8OzYuG7jOG7hXBi4buh4buxw7NixIJ1xINiw7Phu6HGsGLhuq7hu6Hhu4Hhu6di4bufcOG7gWJEcMahw7Niw7Phu6Fxxanhu6FixILhuqrhuq9iP+G7oeG7j8awYuG6ouG6sOG7gcWpYsOz4buh4buVYuG6ruG7oeG7uXBi4buk4buZxINi4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Ni4buM4buFcGLhu6Hhu7HDs2LEgnVi4bul4buDYsWp4buf4bqm4bu5cGLhu43huqzFqeG7n2Lhu41r4bqwYuG6ruG7q+G7gWLhu4x2xanhu59iw5Phu4fDs+G6r2I/w4PGsMWp4bufYuG6rsODcOG7l+G6sGLhu41yxanhu6HEg2LDs+G7tWLhuqLhurDhu4HFqWLhu59w4bq24bqgYkRwxqHDs2LDs+G7ocawYkThurDhu4FiROG7l2JEaMWpYsOz4buh4bqm4bu1xanhu59iw7Phu6FDYsWp4buf4buhdeG7gWLhu6Xhu4NiXXDGocWpYuG7oOG7g8WpYuG7pcSp4bunYkThu4NiP+G7q+G7gWLhu4x2xanhu59iw5Phu4fDs+G6r2I/auG6rmLDs2Ziw7Phu4fDs2JEaMWpYm9mxali4buN4bqmQcOzYuG6rmrhurBi4bquw4Nyxanhu6Fi4bquw4Phuqbhu7fDs2Lhu6Hhu5Xhuq5iw7LGsGJdcMahxali4bug4buDxali4bulxKnhu6dixILGsOG7hcWpYuG6ruG7oWbGsMSDYsSC4buB4bqwYsOz4buh4bqww4nhu5vFqWLEguG7gcWp4bufYj/hu6vhu4Fi4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Niw7lw4bub4bunYsSCQuG7gcSDYuG6ruG6sGLDs+G7oXTFqeG7oWLDg3hwYuG7p+G7t3Bi4bquxKnhurBi4bul4buZxalixanhu6Hhu4NiROG6sOG7geG6r2Jd4buXYuG6oOG7oW3hu6di4buh4buD4bunxINiP3Dhu5XFqWLEgnVi4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXBi4bul4buDYj/hu5ViP0LhurBiJeG6sHfDs2I/QmLhu55w4buH4bunYuG6t+G7oXDGoeG6sGLhuq7Dg+G6psOBxanhu5/hurPEg2LFqcOt4bunYsOBYuG7oeG7g+G7p2Lhuq7huqxi4bqg4buhbeG7p+G6r2Jd4buXYsSC4buB4bqwxINiP3Dhu5XFqWLEgnVi4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXBi4buN4bqmQcOzYsWp4buhbMWpYsOz4buh4bqsw7NiP+G7oeG6qOG7gWLDs+G7oeG7h8Wp4buhYsSC4bqsYj/DiWLFqOG7n+G7ocahYuG7gMWpxINi4bquw4NzYsWp4buhbOG7p2JE4bqyxanhu59i4buNauG6rmLhuqLhurDhu4HFqWLhuq7Dg+G7scWp4bufYsOzw4Lhu4Fixajhu6Hhu4Nixanhuqbhu7fDs2LhuqDhu6HGsMWp4bufYsO5cOG7lcWpYuG7pOG7mWI/w4Nzxanhu6Hhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNi4bq5ZWXhuqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vw7PDssWp4bqvb+G7gcaw4bqu4buh4buBxanhu6Hhu6HGsOG7geG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJHEkcOpZS/EkWRlw7Lhurlk4bq9ZMOpw6lk4bquZOG6u2TDqcOp4bulY+G6r8O64bqg4buf4bqhw4M4xJHDqmThuqti4buB4bul4bquOOG6q+G7jHbFqeG7n2LDk+G7h8OzYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7nnDhu4Fw4bqjYsWo4buf4bqm4bu5cGLDs8awxali4bqm4bqwYuG6ruG6tmLDs8OC4buBYuG7peG7g8Wp4bufYm9w4bubxaliMGJPccOz4buh4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OqY2Phuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvhurllZeG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDouG7jHZwYsOzeeG6rmLFqeG7gcWp4buhYsOzw4Lhu4Fixanhu5/hu6HDqGJdccOz4buhYkXhuqbhu4FixanDreG7p2LEguG7h+G6rmJv4bu5Ym9w4bubxanEg2Lhuq7huqbhu7XFqeG7n2Lhuq7Dg+G6sMOJ4buXxali4buN4bqmQcOzYsOy4bqqxanhu59i4bul4buZxalixanhu6Hhu7liw7N2xanhu59i4bul4buBxrBiw7PDguG7gWLhu6Thu5liw5LGsGfFqWLhu55w4buBcOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4buM4bqm4bu1xanhu59i4bqu4buh4bu5cGLDueG7oXBi4bul4buD4bunYuG6ouG6sOG7gcWpxINixanhu5/GsOG7g3Biw7Phu6HhuqzDs2Lhuq7Dg+G7h8Oz4buhYuG7jeG6pkHDs2Lhu59w4buBxrDEg2I/cOG7lcWpYsSCdWLhu6Thu5liw5LGsGfFqWLhu55w4buBcGLhu43huqZBw7Nixanhu5/huqbhu7lwYsOyxKnFqWIwYk9xw7Phu6Fixanhu6Fpw7Nixanhu6Hhu7dixanhu6Fw4buX4bqwYm/DgXBixILhuqpi4bqi4bqw4buBxali4bquxKnhu6di4bun4buDYnbFqeG7n2LDsuG7g8Wp4buhYsOz4buhxrBi4bqi4bqw4buZYuG7oeG6puG7tcWp4buf4bqvYsOT4buhccWp4buhYnbFqeG7n2Lhu41nYuG7n+G7qeG6oGLhuq5w4buXxaliw7PDguG7gWLhu43hu5tiRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n2LFqeG7n+G7ocOoYl1xw7Phu6Hhuq9ixajhu5/hu4PDiWLFqeG7gcOJxINiw7LGsGLhuqLhurDhu4di4bquw4Nyxanhu6FiRcSp4bunYuG6ruG7oeG6qsOzYsOzw4Lhu4Fib3Dhu5vFqWLDueG7oXDhu5XFqWLFqeG7n+G7ocOoYsOz4bqkYm9zYuKAnOG7peG6snDigJ1iROG7g8awYm/hu5nFqWLhuq7Dg8awxanhu5/Eg2LDs+G7oXRiw7Phu6vFqWLhu412cGLDs3nhuq5ixanhu4HFqeG7oWJvw63FqeG7n2Lhu43hu4diw7nhu6F3cGLhu43huqZBw7Ni4bqu4buFxrBi4bqu4buHw7Ni4bqucMWp4buhYkVmxrDhuq9iP+G6sMOJYkRsw4nEg2LFqeG7n+G6puG7uXBiw7LEqcWpYkRuxalixanhu6Fpw7Ni4buN4buVxaliRHNiP3Dhu5XFqWLEgnViw7PDguG7gWLhu6Xhu4PFqeG7n2JE4bu3cGLhu6Xhu6vFqeG7n2JvcOG7leG6rmLhu7XFqeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrcMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYsOqY2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LhurllZeG6oEXDo+G6q2LEgsODw7M44bqrLy/Ds8Oyxanhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi/EkcSRw6llL8SRZGXDsuG6uWThur1k4bq5ZWPhuq7DquG6u+G6ueG6v2Phu6Vj4bqvw7rhuqDhu5/huqHDgzhkw6nhurnhuqti4buB4bul4bquOOG6q+G7jHbFqeG7n2LDk+G7h8OzYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7nnDhu4Fw4bqjYsWo4buf4bqm4bu5cGLDs8awxali4bqm4bqwYuG6ruG6tmLDs8OC4buBYuG7peG7g8Wp4bufYm9w4bubxaliMGJPccOz4buh4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OqY2Phuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvhurllZeG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDouG7oMOtxanhu59ixalo4bunxINiROG7g8awYsWp4buf4buDw4liZMOpLeG6uWLhurfEqeG7p2Lhu6Vzw7Phu6HhurNiw7PGsMWpYsOz4buh4buH4bqwYsOy4burxanhu59i4buh4buxYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7peG7hXBiw7PhurLFqeG7n2Lhuq7Dg8OBYkThu5diw7JwYuG6rnHDs+G7oWLhu43hu5ti4bqu4bqmw4HFqeG7n2LFqeG7oeG7t2Lhuq5w4buXxalixanhu6HEqcWp4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/auG7p2Lhu6Xhu6vFqeG7n2JE4bu3cGLhuqLhurDhu5li4buh4bqm4bu1xanhu59iw7Phu6vFqWLhu43huqZBw7NiP3Dhu5XFqWLEgnVi4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXBi4bufQnBi4bufaeG7p2Lhuq7Dg8awxanhu59ixanhu6FDxanhu59i4bqu4buHw7Ni4bqg4buhbeG7p2Lhuq7hu6Hhu7ViRGjFqWLhu43hu5ti4buN4bu5cOG6r2I/w4PGsMWp4bufYuG7jeG7qcSDYuG7jcOsw7Nib3DGoeG6rmLhu6Xhu4Nixanhu6FDxanhu59ib+G7g3Bi4bqu4buh4bu1YkThu5di4bqi4bqw4buZYuG7oeG6puG7tcWp4bufYjBiT3HDs+G7ocSDYsWp4buf4buhw6hiXXHDs+G7oeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrcMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYsOqY2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LhurllZeG6oEXDo+G6q2LEgsODw7M44bqrLy/Ds8Oyxanhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi/EkcSRw6llL8SRZGXDsuG6uWThur1k4bq54bq5Y+G6rsSRxJFlw6rDqeG7pWPhuq/DuuG6oOG7n+G6ocODOMOqZeG6veG6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Ni4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXDhuqNixajhu5/huqbhu7lwYsOzxrDFqWLhuqbhurBi4bqu4bq2YsOzw4Lhu4Fi4bul4buDxanhu59ib3Dhu5vFqWIwYk9xw7Phu6HhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6pjY+G6q2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q+G6uWVl4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgw5Phu4HhuqDhuq5wxrDFqeG6q8Oi4buM4buXxali4bqu4buh4bu5YuG7jHbFqeG7n2LDk+G7h8OzYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7nnDhu4FwYsOBYkVnYuG7oGZwYuG7pHnDs2Lhurfhu6Bs4bqwYuG7pHnDs+G6s+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixaho4bunYmThur3hur3hur3Eg2I/cOG7lcWpYsSCdWLhu6Thu5liw5LGsGfFqWLhu55w4buBcGLhu6dq4bquYsO54buhcGLhu43hu4HFqeG7n2Lhu6Xhu4Phu6di4bqi4bqw4buBxali4bqu4buFcGLFqOG7n+G7ocahYuG7gMWp4bqvYj/hu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhuq5w4buVw7NiRHNi4bqi4bqw4buBxali4bqu4buDcGLFqWjFqeG7n8SDYkThurDhu4Fi4buk4buZYuG7jWdi4bquw4PhurDDiWLhuq7DrMWp4bufYnbFqeG7n2Lhu6Xhu4Ni4oCc4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Ni4buM4buFcGLhu6Hhu7HDs2LEgnViP+G6puG7t8Wp4bufYsOzdsWp4bufYj/huqxiP+G7oeG6tMOJYj/hu6Hhu4HFqeG7oWLDk2vFqeKAncSDYsSCacOzYuG7pWzhuqBi4buN4buXxali4bqu4buh4bu5YnbFqeG7n2Lhuq7hu4VwYuG7peG7g8Wp4bufYjBiT3HDs+G7oeG6r2I/4buh4buPxrBiw7Phu4fDs2LDs+G6tGLDs+G7gcawYsWpcOG7mcWpYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu6Xhu4PFqeG7n2JE4buDYsOy4burxanhu59i4buh4buxYsO54bubYuG7peG7hXDEg2Lhu43hu5fFqWLhuq7hu6Hhu7li4buMdsWp4bufYsOT4buHw7Ni4buk4buZYsOSxrBnxali4buecOG7gXBi4bq3w7Phu6vFqWLhu5/hu7FwYuG7peG7g2Lhu43hu5fFqWIl4bqw4buBxalixajhu5/hu6HDqOG6s2Lhu43huqZBw7Niw7nhu6HDgXBiw7LhuqrFqeG7n2LFqeG7n+G7gcOJYsSC4buB4bqwYsO54buhcGJ2xanhu59i4bunauG6ruG6r2LFqOG7n3ZwYuG7jeG7l8WpYkXhuqbhu4Fiw7Phu6liw7lw4buVxali4bquw4PhurbDs2LDueG7oeG7h2Jv4buXYuG6ruG7oeG7leG6r2I/4bqww4lixanhu6Fw4buZxanEg2Lhuq7Dg2ZwYuG6ouG6sOG7gWLhuq7hu6Hhu7lwYuG7n3Dhu4HFqWJE4buDYsWp4buhQ8Wp4bufYm9w4buVxali4buNecWp4bufxINi4buhcMahxalixanhu4HDiWLhu43hu5fFqWLDueG7oXbFqeG7n2LDs+G7q8WpYsWp4buf4bqww4nhu5nFqWJEw7TFqeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiVsWp4bufYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYiThu6HGsMWp4bufxINi4buhbOG6sGLDsuG6sMahYuG7jeG7uXBi4bqu4buh4bqsYmTEkWLDs8OC4buBYuG7jHbFqeG7n2LDk+G7h8OzYuG7pOG7mWLDksawZ8WpYuG7nnDhu4FwYsOz4buhxrBib3Dhu5Xhuq7huqNi4oCcw5LhurJixanDteG6rmLDuXDhu5XFqWLhuq7Dg+G6tsOzYsOzw4Lhu4Fixanhu592cGLhu43hu5fFqWJF4bqm4buBYsO54buhdsWp4bufYsOz4burxanEg2LFqeG7oeG6psWp4bufYuG7p3nhuq5ixIJ3YuG7oXDGocWpYkRs4bquYuG7n3Dhu4di4bquw4NzYkRuxali4buN4bqmQcOzYsOy4burxanhu59i4buh4buxYuG7n3BDYuG7n3LFqWLFqeG7oeG6pmLFqeG7n+G7gXBi4bqu4buh4bu5xINi4buN4buFcGLhuq7huqrEg2LDs8Sp4bqwYuG7jXdwxINiw7Phu6HhurbDs2JEaMWpxINiw7nhu6Hhu4fhu6di4bqu4buh4bu54oCmYuG7oMOtxanhu59ixalo4bunxINiROG7g8awYsWp4buf4buDw4li4bufcOG7s2LDs+G6tGLhurdkw6kt4bq5YsSp4bunYuG7pXPDs+G7oeG6s2LDs8awxaliw7Phu6Hhu4fhurBiw7Lhu6vFqeG7n2Lhu6Hhu7Fi4buk4buZYsOSxrBnxali4bqu4bqoYsO54buhaeG6oGLhu6fhu7FwYsWp4bu1cGLhu6Xhu4VwYsOz4bqyxanhu59ixanhu6Hhu4HhurBi4bquw4PDgWJE4buXYuG7jeG7l8WpYuG6ruG7oeG7uWLhu43hu5tiw7LEqcWp4bufYuG7oeG6puG7tcWp4bufYuG6ruG6psOBxanhu59ixanhu6Hhu7diw7N2xanhu59i4bu1xali4bqucOG7l8WpYsWp4buhxKnFqeKAneG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4buA4bqw4bqu4buhxrDDg+G6q8Oiw5nhu6Hhu4fFqeG7oWLhu6R5w7PhurUv4bqgw6I=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]