(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiệt tình, năng động và luôn có trách nhiệm cao với công việc là ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với bà Hoàng Thị Hiền, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố 4, thị trấn Sơn Lư (Quan Sơn).
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4IiUOG6oSItS+G7suG7sOG7qOG7tkLhu4Thu7JQxq8iQ+G7guG6vOG7mWHhu4Thu5zhu6zhu4Qi4buqNeG7hMOd4buwVeG7tOG7hCJbNTzhu7bhu6jhu4TDneG7qiDhu4R74buqJuG7hOKAnOG7tOG7sOG7pOG7tuG7qOG7hOG7tkDhu7Dhu4QiS+G6o+G7hOG7sk3hu7TigJ3hurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurzhu5nhu6rhu7Dhu6Qi4buEIuG7ruG7tuG7qkThu4Thu7bDkuG7tuG7qOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4TDoU3hu4Thu7IgKuG7tuG7hOG7okDhu4QiW0zhu6Lhu6rhu4Thu7bhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4Thu6JL4bu44buEw6Eh4buw4buE4buiKuG7tuG7qOG7hMOh4buw4buk4bui4buE4buyTeG7hOG7mOG7tuG7hCI1KeG7tuG7qOG7hOG7oOG7lCDhu4Qi4buwVeG7tuG7hOG7ojNL4buEIirhu7Dhu4TDneG7quG7sOG7hCLhu7DDmnvhu4ThuqEw4bui4buEw6Eh4buw4buE4bucTeG7hG3hu7hN4bu24buo4buE4bux4buqVuG7hG3hu7DDmeG7tkThu4Thur/hu6zhu4Qi4buqNeG7hOG7ouG7quG7sOG7hOG7nDrhu4TDneG7sFXhu7Thu4Thu7FbNTzhu7bhu6jhu4TDneG7qiDhu4R74buqJuG7hMONROG7hCLhu6pW4buEIlvhu5jhu7bhu4Thu6su4bu24buE4buRNeG7hMOJxrAgS+G7tuG7hOG7qy7hu7bhurjEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOMSUh74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEjDjUgvSEZJ4bue4buKRkpIRsOMw4wiSknEqEfEqOG7skbEkFl74buo4bqqW8OCSuG7iEfhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buZYeG7hOG7nOG7rOG7hCLhu6o14buEw53hu7BV4bu04buEIls1POG7tuG7qOG7hMOd4buqIOG7hHvhu6om4buE4oCc4bu04buw4buk4bu24buo4buE4bu2QOG7sOG7hCJL4bqj4buE4buyTeG7tOKAneG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjElI4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG6v03hu4Rt4bu4TeG7tuG7qOG7hOG7seG7qlbhu4Rt4buww5nhu7ZE4buE4bq/4bus4buEIuG7qjXhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4Thu5w64buEw53hu7BV4bu04buE4buxWzU84bu24buo4buEw53hu6og4buEe+G7qibhu4TDjUThu4Qi4buqVuG7hCJb4buY4bu24buE4burLuG7tuG7hOG7kTXhu4TDicawIEvhu7bhu4Thu6su4bu24bq44buE4buow5V74buE4buoPkThu4QiIOG6o1Xhu7bhu4QiWyDhuqPDmeG7tuG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6A1KOG7tuG7qOG7hOG7sibhu7BE4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6IzS+G7hOG7g0/hu7bhu6hE4buE4buZ4buqTeG7hOG7tjUh4bui4buEIiHhu7Dhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7nuG7kuG7tsSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq8w43DjeG7hCIgO+G7sOG7hOG7tuG7qjXhu7bhu6jhu4Thu5xN4buEbeG7uE3hu7bhu6jhu4Thu7Hhu6pW4buEbeG7sMOZ4bu24buE4bugw5Phu4Thu6JA4buEw53hu7Dhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4RHSOG7hOG7tsOS4bu04buE4buyTeG7tOG7hOG7nOG7rOG7hCLhu6o14buE4bui4buq4buw4buE4bucOuG7hMOd4buqIOG7hHvhu6om4buEw4zEkOG7hOG7q0sg4buEw53hu6rhu7Dhu4Thu6JA4buE4bui4buqM+G7hCJbNS7hu7bhu6jhu4RdTHvhu4Thu7bhu6rhu5Z74buEw53hu6og4buEe+G7qibhu4TDjeG7hMOhTeG7hMOd4buqIOG7hHvhu6om4buEw4zhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hMOd4buqIOG7hHvhu6om4buEw41E4buE4bu2w5Lhu7Thu4RIRkfEqOG7hOG7nE3hu4Rt4buww5nhu7bhu4Qi4buww5p74buEIjLhu6Lhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7nOG7lCDhu4Thu7JN4buE4buc4bus4buEIuG7qjXhu4TDneG7sFXhu7Thu4QiWzU84bu24buo4buEw53hu6og4buEe+G7qibhu4TDjcSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84oCc4burSyDhu4TDneG7quG7sOG7hF1Me+G7hOG7tuG7quG7lntE4buE4bugVkvhu4Thu5xN4bu24buEWzrhu7bhu6hE4buE4bue4buS4bu24buE4buiNeG7hOG7oCrhu7bhu6hE4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4TDneG7quG7sOG7hOG7okzhu7bhu4Thu5w64buE4busIkThu4Thu6DDleG7ouG7hOG7nOG7sOG7pCLhu4Qi4buqOOG7ouG7hOG7quG7sOG7pOG7tuG7hOG7tuG7quG7mCLhu4Qi4buq4bum4buE4buqQEvhu4Thu5zhu6zhu4Qi4buqNeG7hOG7ouG7quG7sOG7hOG7nDrhu4TDneG7sFXhu7Thu4QiWzU84bu24buo4buEw53hu6og4buEe+G7qiZE4buE4bu0OiLhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7oE/hu7Thu4Thu7bhu6rhu5bhu7bhu4Thu7Q6IuG7hOG7sjDhu6Lhu4Thu6pL4buw4buE4bui4buqNuG7ouG7hOG7nkvhu7bhu6pE4buE4bucT+G7tuG7hCLhu6rhu5Lhu7bhu4QiKuG7sOG7hOG7sk3hu4Thu7ZhROG7hOG7ouG7qjVL4buEfSBL4buE4bugTeG7uOG7hCJO4bu4ROG7hOG7ouG7qjPhu4ThuqPDmiDhu4Thu6Aw4bui4buEWzAi4buEw53hu7Dhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4R9IEvhu4Qi4buqOOG7ouG7hCLhu7DFqOG7tuG7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qEThu4Thu7ZV4bu24buE4buyMOG7ouG7hOG7oOG7lCDhu4Thu6I04bu24buo4buE4buiQOG7hOG7tDoi4buE4bui4buqMCLhu4Thu7Lhu7jhu4Thu7Lhu4zhu7bhu6jEkOG7hOG7meG7qjXhu7bhu6jhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7g0/hu7bhu6jhu4Qi4buw4bu2ROG7hOG7nuG7kuG7tuG7hOG7ojnhu4Qi4buq4buu4buE4buiQOG7hMOd4buqQOG7hOG7tOG7mOG6o+G7hOG7ojThu7bhu6jhu4R74buqT+G7sOG7hOG7sk3hu7Thu4Thu6Lhu6rhu7jhu4QiJiJF4buCROG7hOG7nE3hu4Rt4buww5nhu7bhu4Qi4buS4bu04buEXTjEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vMO04buqIOG7hHvhu6om4buEw43hu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu6JA4buER0fhu4rhu4Thu6o64buEw6Eh4buw4buEw43hu4rDjOG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hMOd4buqxqAgxJDhu4Thu4Hhu6rhu7Dhu4Thu5w64buE4bugT+G7tuG7qOG7hOG7qD/hu7Thu4TDjUjhu4Thu6BP4bu24buo4buEw6Hhu7BV4bu2xJDhu4Thu6tLIOG7hMOd4buq4buw4buEXUx74buE4bu24buq4buWe0Thu4Thu5xN4buEbeG7sMOZ4bu24buE4bugw5Phu4Thu6Iz4bu24buo4buE4buiJuG7hOG7sk7hu7Dhu4Thu6A64buw4buE4bu24buoNOG7hOG7okzhu7bhu4Thu5w6ROG7hOG7oE/hu7bhu6jhu4TDoeG7sFXhu7ZE4buE4bugNUvhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4Thu5w64buEXSHhu7Thu4Thu6Dhu7Dhu4TDoU3hu7jhu4Thu6rhu7hOIuG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Q74bu24buE4bugVuG7tuG7qkThu4Thu7bDmeG7tuG7hOG7tsOae8SQ4buE4buxW+G7uOG7tuG7qOG7hOG7oirhu7bhu6jhu4TDoeG7sOG7pOG7okThu4Thu5xN4buEbeG7sMOZ4bu24buE4buyICrhu7bhu4Thu7ZVIOG7hOG7okvhu7jhu4Qi4buw4bu24buq4buEIuG7quG7lOG7tuG7hCJbTOG7ouG7quG7hOG7tuG7quG7sOG7pOG7tEThu4Thu6A74buw4buE4bu0IeG7sOG7hCJb4bu44bu24buo4buE4buiKuG7tuG7qOG7hCJM4buiROG7hOG7ssOZ4buE4buyJuG7sEThu4QiTOG7ouG7hHvhu6rhu7jhu7bhu6jhu4Thu7JN4bu04buEw6Hhu7Dhu6Thu6JD4buEIiDhuqNV4bu24buEIlsg4bqjw5nhu7ZE4buEw6Hhu5bhu7bhu4Thu6A64bu24buo4buE4buiTOG7tuG7hOG7nDpE4buE4bugT+G7tuG7qOG7hMOh4buwVeG7tuG7hOG7ouG7quG7mHvhu4Thu6pN4bu24buq4buEIiYi4buE4bui4buqM+G7hCJbNS7hu7bhu6jhu4Thu6IzS+G7hOG7g0/hu7bhu6hE4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buEXUzhu6Lhu6pE4buEe+G7qkx74buE4buyIOG7liLhu4Thu6IzS+G7hOG7meG7qk3hu4Thu7Y1IeG7osSQ4buE4bux4buWe+G7hCJbIOG7tuG7qOG7hOG7ouG7qlfhu4Thu6BO4bu44buEe+G7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4TDneG7sOG7tuG7quG7hCLDmkThu4TDocOS4bu24buE4buqQEtE4buE4bqhw5Phu4Thu6o64buwROG7hOG7oE/hu7Thu4Thu5xP4bu44buEfSAm4bui4buEe+G7qiPhu7bhu6hE4buES+G7tuG7hOG7tuG7sOG7tuG7qsSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq8w4Eh4buw4buEIuG7kuG7tOG7hOG7qiDhuqPDmiLhu4ThuqHhu5LhuqPhu4Thu5444bu24buo4buEw53hu6og4buEe+G7qibhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4buiTeG7tuG7qOG7hMOhYeG7tuG7qOG7hOG7tE7hu7bhu6pE4buE4bugNUvhu4Thu6Ao4buw4buEXSbhu7bhu6jhu4Thu5nhu6rhu5Lhu7bhu4Thu57hu5Lhu7bhu4QiN+G7tuG7qOG7hOG7nDUh4bui4buEe+G7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4Thu6ou4bu2ROG7hOG7nE3hu4Rt4buww5nhu7bhu4Thu6DDk+G7hOG7qOG7sDB74buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Qi4buww5p74buE4bui4buW4bu24buE4bu24buoID/hu7bhu4TDoSbhu7bhu4Thu5nhu6jhu5Lhu7bhu4Thu6pN4bu24buo4buE4buB4buq4bus4bu24buq4buEXUzhu6Lhu6rhu4ThuqHDk+G7hOG7qjrhu7Dhu4Thu6og4bqj4buk4bu24buE4bug4bum4buE4bug4buUIOG7hCI14buEXU/hu7bhu4ThuqEg4buYIuG7hMOd4buw4bu24buq4buE4bue4bu4S+G7tuG7qkThu4R74buqTCLhu4QiW+G7sOG7puG7tuG7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOaROG7hOG7sk3hu7Thu4Thu6jhu7BNIOG7hOG7ouG7quG7rOG7tuG7quG7hOG7oEzhu7bhu6jEkOG7hOG7g8Oa4bu24buE4bu2S+G6o0Thu4TDneG7qiDhu4R74buqJuG7hMON4buE4bui4buqV+G7hOG7oiPhu7bhu4Thu54g4bqj4buE4bu24buq4buYIuG7hEfhu4Thu6o64buE4bu24buo4buqw6jhu7hD4buEIuG7qiDhu4Thu7bhu6rhu5Z74buE4buc4buu4bu24buq4buEfSDhu5Lhu7bhu4Thu6Dhu5Qg4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu6BOIuG7hCI34buEScOM4buEIlvhu7Dhu6Qg4buE4bugP+G7tuG7qC/hu7bhu6g1KOG7sC/hu7bDkuG7tOG7hCJbPOG7hOG7slXhu7ZE4buE4bue4buw4buk4bu24buE4bu0TuG7uOG7hMOd4buqIOG7hHvhu6om4buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7ok3hu7bhu6jhu4Thu6A74buw4buE4bu0IeG7sMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bux4buqOOG7ouG7hOG7quG7sOG7pOG7tuG7hOG7tuG7qOG7qlbhu4R9IOG6o8OaIuG7hOG7ojNL4buE4bq/4buBbeG7hOG7g0/hu7bhu6jhu4Thu5w64buE4buqIOG6o+G7pOG7tuG7hMOhw5nhu4ThuqHhu5LhuqPhu4Thu5444bu24buo4buE4bu0LOG7sOG7hOG7tsOS4bu04buE4bu0OiLhu4Thu6Lhu6og4bqjVeG7tuG7hOG7oMOZROG7hOG7tCzhu7Dhu4Qi4buqTOG7tuG7qOG7hOG7tDoi4buEXU/hu7bhu4R74buqxqDhu7RE4buE4buyTeG7hOG7nOG7rOG7hCLhu6o14buE4bui4buq4buw4buE4bucOuG7hMOd4buwVeG7tOG7hCJbNTzhu7bhu6jhu4TDneG7qiDhu4R74buqJkThu4Thu5xN4buEbeG7sMOZ4bu24buE4buyICrhu7bhu4Thu6Lhu6oz4buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG6oeG7kuG6o+G7hOG7njjhu7bhu6jhu4TDncOa4buE4buq4bu4TuG7ouG7quG7hOG7quG7juG7tuG7qOG7hCLhu6pM4bu24buoROG7hH0gw6NE4buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6Dhu6bhu4ThuqHhu5LhuqPhu4Thu5444bu24buo4buEIiYi4buE4buiTOG7ouG7hOG7ouG7qiDhuqNV4bu24buE4bugw5nhu4Thu7RN4buE4bui4buYe+G7hCJbVeG7tuG7hOG7oMOZ4buEW0vEkOG7hOG6v03hu4Thu6jDlXvhu4Thu6g+ROG7hMOh4buW4bu24buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6o64buE4buo4buwS+G7hOG7oOG7ruG7tuG7quG7hOG7ok/hu7Dhu4QiTuG7uOG7hMOhNSjhu7bhu4QiTntE4buEIls/4bu24buo4buEW0sg4buEXU7hu6Lhu6pD4buEw6Hhu5bhu7bhu4Thu6A64bu24buo4buE4bucTeG7hOG7ouG7uOG7tuG7hOG6oeG7kuG6o+G7hOG7njjhu7bhu6jhu4Thu6A1KOG7tuG7qOG7hOG7quG7uEvhu4QiWzUh4bui4buE4buiO+G7tuG7qOG7hOG7tuG7qk1D4buEfSBL4bu24buEIuG7kuG7tOG7hOG7qiDhuqPhu4Thu6A64bu24buo4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Qi4buqS+G7tOG7hOG7qOG7sEvhu4Thu5494bu24buEw6Hhu6Thu4Rd4buw4bu24buq4buE4bu0KuG7sOG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4Thu6A1KOG7tuG7qOG7hOG7sk3hu7bhu6hE4buE4bu24buoJeG7hOG6oUDhu7Thu4Thu6BW4bu24buq4buEw53Eg+G7hOG7quG7juG7tuG7qOG7hCIg4buU4bu2xJDEkMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buxWyPhu7bhu4RH4buK4buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6Im4bu24buo4buE4buq4buww5rhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6Iq4bu24buo4buEIkzhu6Lhu4Thu6IzS+G7hMOd4buqIOG7hHvhu6omROG7hOG7nE3hu4Rt4bu4TeG7tuG7qOG7hOG7seG7qlbhu4Rt4buww5nhu7bhu4Thu7IgKuG7tuG7hOG7tizhu4Thu7I44buiROG7hOG7ojHhu7bhu6jhu4TDoSHhu7Dhu4Thu6JM4bui4buE4buiTOG7tuG7hOG7nDpE4buE4bugT+G7tuG7qOG7hMOh4buwVeG7tuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4buB4buq4buw4buE4bucOuG7hOG7tlUg4buE4buiS+G7uOG7hCLhu7Dhu7bhu6rhu4Qi4buq4buU4bu24buE4oCc4bu2QOG7sOG7hOG7oOG7sOG7hOG7oCrhu7Dhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7JN4bu04oCdROG7hOG7quG7uE3hu7bhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hCImIuG7hOG7tD3hu7Dhu4Thu7bhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4TDoTLhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7qOG7sEvhu7jEkOG7hOG7geG7quG7sOG7hOG7nDrhu4TDneG7qiDhu4R74buqJuG7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7tsOS4bu04buE4buy4buww5nhu7bhu4Thu6BOIuG7hCJb4bu44bu24buo4buEXU7hu6Lhu6rhu4TDoWHhu7bhu6jhu4Thu7RO4bu24buqROG7hOG7tsOS4bu04buESEZIR+G7hOG7oDUp4bui4buE4bq/4buBbeG7hOG7g0/hu7bhu6jhu4Thu5w64buEIlfhu7bhu6rhu4Qiw5Xhu7bhu6jhu4Thur/hu47hu7bhu6jhu4TDneG7qlDhu7bhu4TDoeG7ruG7hOG7oMOT4buE4buq4bu4TeG7tuG7hCLhu6pN4bu24buq4buE4bqhIOG7mCLhu4Rd4buM4bui4buE4bu24buq4buw4buk4bu04buEw6Ey4buEw4zhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7suG7sFXhu7bhu4QiMuG7ouG7hMOJSEZH4buI4buELeG7hEhGSEfhurjEkOG7hOG7g0Dhu7bhu6jhu4Thu6hAe+G7hMOhTeG7uOG7hMOdw5oi4buEfSBP4buE4bugQOG7hOG7okDhu4TDoUvhu7Dhu4QiWyPhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6ok4buE4buiM0vhu4Thu7Zh4buE4bq/4bus4buEIuG7qjXhu4TDneG7sFXhu7Thu4Thu7FbNTzhu7bhu6jhu4TDneG7qiDhu4R74buqJuG7hMON4buEIuG7qlbhu4QiW+G7mOG7tuG7hOG7qy7hu7bhu4Thu5E14buEbeG7uE3hu7bhu6jhu4Thu7Hhu6pW4buEbeG7sMOZ4bu2xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhurMgIuG7quG7uFvhu4Lhurzhu7Hhu6og4buE4bux4buqM+G6o+G6ui974bq8

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]