(vhds.baothanhhoa.vn) - Anh Lương Ngọc Lai, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Luận Thành (Thường Xuân) vừa được vinh dự nhận giải thưởng “15 - 10” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen tặng.
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR+G7s8Odw6Hhu4glIybDneG7iDbDneG7jibDneG7iCbhu7Lhu6om4buIw5nhu5A24buIWeG7suG7kuG7suG7iDbDneG6oTAmWeG7iOKAnEpO4buILeG7iErEqOKAnUYvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikdiJsOd4buI4buj4bqhWyZZ4buI4buhWSxV4buI4buj4buO4buy4bq+4buIaeG7tOG7iDbDneG6oeG7iOG7iz/DlCbhu4jhurXhu5jhur7hu4jDrcOdw6Hhu4g24bu4VcOd4buI4bu14bqp4buIVOG7jibhu4jDtD7hu7Lhu4jhu6Phu7Lhu6om4buIw53hu7Lhu64y4buI4buzw53hu44mw53hu4gm4buy4buqJuG7iOG7guG7o8O04buz4buh4buE4buI4bq14buY4buI4bujN1Em4buI4buzw53DlCbDneG7iOG7guG7s8Od4bqhIiZZ4buI4bq0N+G7nibhu4Thu4jhurfDo+G7juG7iMOZ4bqhIFXhu4jhurfhu7Imw53hu4jDmsSD4buIJsOdUSbhu4hZ4buy4buS4buy4buINsOd4bqhMCZZ4buI4oCcSk7hu4gt4buISsSo4oCd4buIw5o/4buI4buzNDcmWeG7iOG6oVsmWeG7iMO0PuG7suG7iOG7o8O04buz4buh4buI4bq24buy4buuNuG7iOG7oeG7jirhu4gkw53hu6Qm4buINuG7miZZ4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buKw5o2w503KlThu4jhu7LDreG7pCY24bukNOG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7iuG6s+G7ssOaNsOd4bq84buIw5LEqMSoMuG6tcOK4buIw53hu6Thu7JZw5024bq84buITsSoTTLhurXDiuG7iuG7iDU0VUThu4ovL1XDmibhu4BU4buOPzbDneG7jibDncOdP+G7juG7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9LS01LL0pPSsOaxKjEqOG7jE1MTkw2Sk7EqExLJcSo4buAPTJZ4bq6NETDkk/Dk+G7iuG7iOG7jiU2ROG7iuG7s8Odw6Hhu4glIybDneG7iDbDneG7jibDneG7iCbhu7Lhu6om4buIw5nhu5A24buIWeG7suG7kuG7suG7iDbDneG6oTAmWeG7iOKAnEpO4buILeG7iErEqOKAneG7iuG7iOG6s+G7ssOaNsOdROG7isOSxKjEqOG7iuG7iMOd4buk4buyWcOdNkThu4pOxKhN4buK4buIL0dGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijLDreG7jjI24buyPybhu4pHYibDneG7iOG7o+G6oVsmWeG7iOG7oVksVeG7iOG7o+G7juG7suG6vuG7iGnhu7Thu4g2w53huqHhu4jhu4s/w5Qm4buI4bq14buY4bq+4buIw63DncOh4buINuG7uFXDneG7iOG7teG6qeG7iFThu44m4buIw7Q+4buy4buI4bujw7Thu7Phu6Hhu4jhurXhu5jhu4jhu6M3USbhu4jhu7PDncOUJsOd4buIw5nhuqEgVeG7iOG6t+G7sibDneG7iMOaxIPhu4gmw51RJuG7iFnhu7Lhu5Lhu7Lhu4g2w53huqEwJlnhu4jigJxKTuG7iC3hu4hKxKjigJ3hu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buL4buew6Lhu4glw5Thu4hZ4buy4buS4buy4buINsOd4bqhMCZZ4buIw5rDlCbDneG7iFXDnT/hu4hVw5Um4buIVD7hu4jDtD7hu7Lhu4jhu6PDtOG7s+G7oeG7iFU64buINsOdw5Qmw53hu4g24bu0VcOd4buINuG7suG7qjfhu4hU4buyVjfhur7hu4jhurU34bugNuG7iDXhu5ZV4buI4bq3w5Thu4hVOuG7iCbDneG7suG7rDfhu4jDmTomWeG7iFk6MuG7iDY0PyZZ4buIVSgmWeG7iDbDlVXhu4jDtD7hu7Lhu4jhurfDlOG7iDLDnT8mWeG7iDY0w5Q/4buINsOd4buOJsOd4buIJuG7suG7qibhu4g24buQ4buy4buIw5lbJuG7iOG6t+G7uOG6vuG7iMOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7ocOd4bqxJlnhu4gm4buUKuG7iDM34buO4bq+4buI4buOJsOd4buI4buj4bqhWyZZ4buI4buhWSxV4buI4buj4buO4buy4buIJTcoJuG7iDbhu7Lhu6om4buIMsOdPyZZ4bq+4buIJuG7lCZZ4buIw5k+Jlnhur7hu4gmfeG7iCXEg1Xhu4hVKSZZ4buIw53hu7Lhu7Am4buIw53hu7A24buIKuG7tibDneG7iFXDnT/hu4hVw5VV4buIMsOdPyZZ4buINjTDlD/hur7hu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4jhu4s/w5Qm4buILeG7iMO0PuG7suG7iDDhu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG7gOG7iOG7o8OU4buINsOdw6Hhu4glIybDneG7iOG7iz/DlCbhu4gt4buIw7Q+4buy4bq+4buI4buOJsOd4buIJTcoJuG7iCXhu6DDouG7iMOZP8OUJuG7iOG6t+G7suG7qibhur7hu4g2w53hu44mw53hu4gm4buy4buqJuG7iCXDlCrhu4g2NDcmWeG7iDbhu54q4bq+4buINeG7njfhu4g1w5U24buIw5ki4buy4buINSkmWeG6vuG7iCXhu5YmWeG7iCZZw53hu6Thu4g24bueKuG7iDbhuqHhur7hu4gmWTfDouG7ribhu4jhurcsJlnhu4hVw53hu7Qmw53hu4jDmcOVJlnhu4hVw6Hhu47hu4hVw5VV4buIVOG7kCbhu4g2NMav4buIw5lW4buIw5nhuqHhu47hu4g04buO4buIWeG7suG7kuG7suG7iDLDncOVMuG7iDLDncOVNuG7iDY04buyVibhu4gyw50/Jlnhu4g2NMOUP+G7iOG7iz/DlCbhu4gt4buIw7Q+4buy4buIw53hu7Lhu6434buIMzfhu5Lhu4Dhu4h4N+G7juG7iMOZOuG6vuG7iFk6MuG7iDLDnVAm4buIw5k/w5Qm4buIJOG7sDbhur7hu4g2UTLhu4jDnSAy4buINsOd4buOJsOd4buIJuG7suG7qibhur7hu4jhurXhu57DouG7iMOaxIMmWeG7iMO0PuG7suG7iDbhu5Dhu7Lhu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG7iCZZw5TDouG7iFXDlCZZ4buI4bq34bqxJlnhu4gq4buQJsOd4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buK4buyw63hu6QmNuG7pDThu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4rhurPhu7LDmjbDneG6vOG7iMOSxKjEqDLhurXDiuG7iMOd4buk4buyWcOdNuG6vOG7iE/EqMSoMuG6tcOK4buK4buINTRVROG7ii8vVcOaJuG7gFThu44/NsOd4buOJsOdw50/4buO4buA4bq3Ji/DmuG7pDUkNj8yLybhu6ThurM1L0tLTUsvSk9Kw5rEqMSo4buMTU5LTjZN4buMTOG7jEwlxKjhu4A9Mlnhuro0REtLxKjhu4rhu4jhu44lNkThu4rhu7PDncOh4buIJSMmw53hu4g2w53hu44mw53hu4gm4buy4buqJuG7iMOZ4buQNuG7iFnhu7Lhu5Lhu7Lhu4g2w53huqEwJlnhu4jigJxKTuG7iC3hu4hKxKjigJ3hu4rhu4jhurPhu7LDmjbDnUThu4rDksSoxKjhu4rhu4jDneG7pOG7slnDnTZE4buKT8SoxKjhu4rhu4gvR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMsOt4buOMjbhu7I/JuG7ikfDvcOVJlnhu4gk4buy4buwJuG7iOKAnOG7s8Od4bqj4buIw5Phu4jhurXhu44mw53hur7hu4hVw53huqFbJlnhu4g2NOG7tibDneG7iDThuq/hu47hu4jhurXhu6Thu4hZ4buew6Lhu4gzN+G6q+G7iMOdLFXhu4hUeyZZ4buINjThu44/4buINuG7miZZ4buI4bukKuG7iCY3KOG7suG7iFXDoeG7juG7iMOZP8OUJuKAneG7iMOaP+G7iOG7jibDneG7iOG7o+G6oVsmWeG7iOG7oVksVeG7iOG7o+G7juG7suG7iDY04buyVibhu4gkw53hu47hu7Lhu4jDmeG6oSBV4buIw5nDlSbDneG7iFnhu7LDleG7iFXhu44/4bq+4buIKuG7jiZZ4buIJeG7kOG7suG7iMOd4buy4buuN+G7iDM34buS4buINsOd4buy4buwNuG7iDbDncSDVeG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu4vhu5pV4buIVOG7suG7rjbhur7hu4g2ND8mWeG7iCbhu5Qq4buIS8SoS0rhur7hu4jhu6PhuqFbJlnhu4jhu6FZLFXhu4jhu6Phu47hu7Lhu4jDmeG7mOG7iDY04buyVibhu4gkw53hu47hu7Lhu4hVOuG7iMOd4buy4buuN+G7iDM34buS4buIWeG7suG7kuG7suG7iDLDncOVMuG7iE3hu4g1w5UmWeG7iCThu7Lhu7Am4buIw5nhuqEgVeG7iFXDlVXhu4hV4bugMuG7iFQ+4buIw5k/w5Qm4buIWcOd4buy4buIJsOdUSbhur7hu4jDmcOVJsOd4buIWeG7ssOV4buIVeG7jj/hur7hu4jhuqMmWeG7iMOaYSZZ4buIw53hu7Lhu6434buIMzfhu5Lhu4g2ND8mWeG7iFU+Jlnhu4jDmTwmWeG7iMOa4bueJuG7iFXhuqHhur7hu4hZPCrhurzhu4jigJzhu7PDleG7suG7iFXDneG7sOG7iCUpMuG7iOG6teG7pOG7iDbhu5A/4buINsOdw5Qmw53hu4hU4buyVibhu4g2N8Oi4buqJuG7iDY0N8Oi4busJuG7iDLDnTsmWeG7iFXDnSkmWeG7iMOa4bu4VcOd4buIVOG7ribDneG7iMOtcOG6tuG7kcOsLUrhu4zhu4jhurfDlOG7iFThu44/4buIw5nhu5Iq4buI4buOJuG7iDY/w5Qm4buIWeG7suG7jj/hu4g2w50oJlnigJ3DiuG7iOKAnOG7s8Od4bqj4buIw5Phu4jhurXhu44mw53hu4hVw53huqFbJlnhu4g2NOG7tibDneG7iDThuq/hu47hu4jhurXhu6Thu4hZ4buew6Lhu4gzN+G6q+G7iMOdLFXhu4hUeyZZ4buINjThu44/4buINuG7miZZ4buI4bukKuG7iCY3KOG7suG7iFXDoeG7juG7iMOZP8OUJuKAneG6vuG7iOKAnOG7nyjhu4jDneG7tibDneG7iDXhu7Imw53hu4jDnT/hu5A24buIWeG7pjLhu4hVw53huqFbJlnhu4g2NOG7tibDneG7iEorSuKAneG7iOG6t8OU4buI4oCceDfhu5Im4buIJeG6peG7iMOZP8OUJuG7iOG6t+G7suG7qibhu4jDmeG7suG7iCXDlCrhu4jhu5Qm4buI4bq14buY4buIVMagJlnhu4hVKCZZ4buIJlnDneG7ruG7iE3hu4DEqOG7iDY04buqJuG7iCbDnToq4buIeuG7jiU/4oCd4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyYjc2w50/NOG7ikfhu6Phu6rhu4jDtD/DlEYvMkc=

Lê Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]