(vhds.baothanhhoa.vn) - Anh Lương Ngọc Lai, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Luận Thành (Thường Xuân) vừa được vinh dự nhận giải thưởng “15 - 10” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen tặng.
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu7Xhu7LDoMSoKj0/4buyxKg34buyw5U/4buyxKg/4bu04buwP8So4buk4buSN8Sow53hu7Thu5jhu7TEqDfhu7LhuqMxP8OdxKjigJxLT8SoLcSoS0rigJ1HL+G7sktIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu5Hhu6bDlcOZ4buISGM/4buyxKjhu5/huqNdP8OdxKhww50uw5rEqOG7n8OV4bu04buAxKjDreG7tsSoN+G7suG6o8So4buJOuG7kD/EqMOi4buU4buAxKjDrOG7ssOgxKg3QMOa4buyxKjhu7fhuqvEqFXDlT/EqOG7kXvhu7TEqOG7n+G7tOG7sD/EqOG7suG7tFYzxKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqD/hu7Thu7A/xKjhu4Thu5/hu5Hhu7VwRsSow6Lhu5TEqOG7nzhSP8So4bu14buy4buQP+G7ssSo4buE4bu14buy4bqjID/DncSow4I44bugP0bEqOG6s8SDw5XEqOG7pOG6ozDDmsSo4bqz4bu0P+G7ssSow5nhuq/EqD/hu7JSP8Sow53hu7Thu5jhu7TEqDfhu7LhuqMxP8OdxKjigJxLT8SoLcSoS0rigJ3EqMOZOsSo4bu1NTg/w53EqOG6o10/w53EqOG7kXvhu7TEqOG7n+G7keG7tXDEqOG6suG7tFY3xKhww5UmxKgl4buy4bumP8SoN+G7nD/DneG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISEfhu7Qmw53EqMOaKsOVNjbEkOG7iMOZN+G7sjgmVcSo4bu0w6zhu6Y/N+G7pjXhu4jEqDY34bqlKuG7psSQ4buI4bq14bu0w5k34buyw4rEqOG7jEpKM8Oi4bq+xKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfDisSoT0pOM8Oi4bq+4buIxKg2NcOaxJDhu4gvL8Oaw5k/4buGVcOVOjfhu7LDlT/hu7Lhu7I6w5Xhu4bhurM/L8OZ4bumNiU3OjMvP+G7puG6tTYvTExOTC9Lw5NLw5lKSuG7jk5NT003S09KTUwqSuG7hiQzw53hurw1xJDhu4zDk8OS4buIxKjDlSo3xJDhu4jhu7Xhu7LDoMSoKj0/4buyxKg34buyw5U/4buyxKg/4bu04buwP8So4buk4buSN8Sow53hu7Thu5jhu7TEqDfhu7LhuqMxP8OdxKjigJxLT8SoLcSoS0rigJ3hu4jEqOG6teG7tMOZN+G7ssSQ4buI4buMSkrhu4jEqOG7suG7puG7tMOd4buyN8SQ4buIT0pO4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8Osw5UzN+G7tDo/4buISGM/4buyxKjhu5/huqNdP8OdxKhww50uw5rEqOG7n8OV4bu04buAxKjDreG7tsSoN+G7suG6o8So4buJOuG7kD/EqMOi4buU4buAxKjDrOG7ssOgxKg3QMOa4buyxKjhu7fhuqvEqFXDlT/EqOG7kXvhu7TEqOG7n+G7keG7tXDEqMOi4buUxKjhu584Uj/EqOG7teG7suG7kD/hu7LEqOG7pOG6ozDDmsSo4bqz4bu0P+G7ssSow5nhuq/EqD/hu7JSP8Sow53hu7Thu5jhu7TEqDfhu7LhuqMxP8OdxKjigJxLT8SoLcSoS0rigJ3hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu4nhu6DhuqXEqCrhu5DEqMOd4bu04buY4bu0xKg34buy4bqjMT/DncSow5nhu5A/4buyxKjDmuG7sjrEqMOaw5Q/xKhVe8So4buRe+G7tMSo4buf4buR4bu1cMSow5o7xKg34buy4buQP+G7ssSoN+G7tsOa4buyxKg34bu04buwOMSoVeG7tFc44buAxKjDojhQN8SoNsagw5rEqOG6s+G7kMSow5o7xKg/4buy4bu04buuOMSo4bukOz/DncSow507M8SoNzU6P8OdxKjDmik/w53EqDfDlMOaxKjhu5F74bu0xKjhurPhu5DEqDPhu7I6P8OdxKg3NeG7kDrEqDfhu7LDlT/hu7LEqD/hu7Thu7A/xKg34buS4bu0xKjhu6RdP8So4bqzQOG7gMSo4bukQMOVxKgz4buy4bqjXT/DneG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISHDhu7Lhurc/w53EqD/hu5YmxKg0OMOV4buAxKjDlT/hu7LEqOG7n+G6o10/w53EqHDDnS7DmsSo4bufw5Xhu7TEqCo4KT/EqDfhu7Thu7A/xKgz4buyOj/DneG7gMSoP+G7lj/DncSo4bukez/DneG7gMSoP1vEqCrhuq/DmsSow5o8P8OdxKjhu7Lhu7Thu6w/xKjhu7Lhu6w3xKgm4bu4P+G7ssSow5rhu7I6xKjDmsOUw5rEqDPhu7I6P8OdxKg3NeG7kDrhu4DEqOG7sjrhu5I3xKjhu6R7P8OdxKjhu4k64buQP8SoLcSo4buRe+G7tMSoMcSo4bukQMOVxKgz4buy4bqjXT/DneG7hsSo4buf4buQxKg34buyw6DEqCo9P+G7ssSo4buJOuG7kD/EqC3EqOG7kXvhu7Thu4DEqMOVP+G7ssSoKjgpP8SoKlDhuqXEqOG7pDrhu5A/xKjhurPhu7Thu7A/4buAxKg34buyw5U/4buyxKg/4bu04buwP8SoKuG7kCbEqDc1OD/DncSoN+G7oCbhu4DEqDbhu6A4xKg2w5Q3xKjhu6Qg4bu0xKg2PD/DneG7gMSoKsagP8OdxKg/w53hu7Lhu6bEqDfhu6AmxKg34bqj4buAxKg/w5044bqlVj/EqOG6sy4/w53EqMOa4buy4bu2P+G7ssSo4bukw5Q/w53EqMOaw6DDlcSow5rDlMOaxKhV4buSP8SoNzXhu6jEqOG7pFfEqOG7pOG6o8OVxKg1w5XEqMOd4bu04buY4bu0xKgz4buyw5QzxKgz4buyw5Q3xKg3NeG7tFc/xKgz4buyOj/DncSoNzXhu5A6xKjhu4k64buQP8SoLcSo4buRe+G7tMSo4buy4bu0VjjEqDQ44buY4buGxKh5OMOVxKjhu6Q74buAxKjDnTszxKgz4buyUT/EqOG7pDrhu5A/xKgl4busN+G7gMSoN1IzxKjhu7IwM8SoN+G7ssOVP+G7ssSoP+G7tOG7sD/hu4DEqMOi4bug4bqlxKjDmeG6rz/DncSo4buRe+G7tMSoN+G7kuG7tMSo4bukQMOVxKgz4buy4bqjXT/DncSoP8Od4buQ4bqlxKjDmuG7kD/DncSo4bqz4bq3P8OdxKgm4buSP+G7suG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISEfhu7Qmw53EqMOaKsOVNjbEkOG7iOG7tMOs4bumPzfhu6Y14buIxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iOG6teG7tMOZN+G7ssOKxKjhu4xKSjPDouG6vsSo4buy4bum4bu0w53hu7I3w4rEqMOTSkozw6Lhur7hu4jEqDY1w5rEkOG7iC8vw5rDmT/hu4ZVw5U6N+G7ssOVP+G7suG7sjrDleG7huG6sz8vw5nhu6Y2JTc6My8/4bum4bq1Ni9MTE5ML0vDk0vDmUpK4buOTk9MTzdO4buOTeG7jk0qSuG7hiQzw53hurw1xJBMTErhu4jEqMOVKjfEkOG7iOG7teG7ssOgxKgqPT/hu7LEqDfhu7LDlT/hu7LEqD/hu7Thu7A/xKjhu6Thu5I3xKjDneG7tOG7mOG7tMSoN+G7suG6ozE/w53EqOKAnEtPxKgtxKhLSuKAneG7iMSo4bq14bu0w5k34buyxJDhu4jhu4xKSuG7iMSo4buy4bum4bu0w53hu7I3xJDhu4jDk0pK4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8Osw5UzN+G7tDo/4buISOG7s8OUP8OdxKgl4bu04busP8So4oCc4bu14buyw6PEqMOSxKjDosOVP+G7suG7gMSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqDXhurHDlcSow6Lhu6bEqMOd4bug4bqlxKg0OGLEqOG7si7DmsSoVX0/w53EqDc1w5U6xKg34bucP8OdxKjhu6YmxKg/OCnhu7TEqMOaw6DDlcSo4bukOuG7kD/igJ3EqMOZOsSow5U/4buyxKjhu5/huqNdP8OdxKhww50uw5rEqOG7n8OV4bu0xKg3NeG7tFc/xKgl4buyw5Xhu7TEqOG7pOG6ozDDmsSo4bukw5Q/4buyxKjDneG7tMOUxKjDmsOVOuG7gMSoJsOVP8OdxKgq4buS4bu0xKjhu7Lhu7RWOMSoNDjhu5jEqDfhu7Lhu7Thu6w3xKg34buy4bqvw5rhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu4nhu5zDmsSoVeG7tFY34buAxKg3NTo/w53EqD/hu5YmxKhMSkxL4buAxKjhu5/huqNdP8OdxKhww50uw5rEqOG7n8OV4bu0xKjhu6Thu5TEqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSow5o7xKjhu7Lhu7RWOMSoNDjhu5jEqMOd4bu04buY4bu0xKgz4buyw5QzxKhOxKg2w5Q/w53EqCXhu7Thu6w/xKjhu6ThuqMww5rEqMOaw5TDmsSow5pQM8SoVXvEqOG7pDrhu5A/xKjDneG7suG7tMSoP+G7slI/4buAxKjhu6TDlD/hu7LEqMOd4bu0w5TEqMOaw5U64buAxKjDoz/DncSow5nDoT/DncSo4buy4bu0VjjEqDQ44buYxKg3NTo/w53EqMOaez/DncSo4bukPj/DncSow5nhu6A/xKjDmuG6o+G7gMSow50+JsOKxKjigJzhu7XDlOG7tMSow5rhu7Lhu6zEqCo8M8Sow6Lhu6bEqDfhu5I6xKg34buy4buQP+G7ssSoVeG7tFc/xKg3OOG6peG7sD/EqDc1OOG6peG7rj/EqDPhu7IsP8OdxKjDmuG7sjw/w53EqMOZQMOa4buyxKhVVj/hu7LEqMOsceG6suG7k+G7iy1L4buOxKjhurPhu5DEqFXDlTrEqOG7pOG7mCbEqMOVP8SoNzrhu5A/xKjDneG7tMOVOsSoN+G7sik/w53igJ3hur7EqOKAnOG7teG7ssOjxKjDksSow6LDlT/hu7LEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKg14bqxw5XEqMOi4bumxKjDneG7oOG6pcSoNDhixKjhu7Iuw5rEqFV9P8OdxKg3NcOVOsSoN+G7nD/DncSo4bumJsSoPzgp4bu0xKjDmsOgw5XEqOG7pDrhu5A/4oCd4buAxKjigJzhu6EpxKjhu7Lhu7g/4buyxKg24bu0P+G7ssSo4buyOuG7kjfEqMOdxagzxKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSoSytL4oCdxKjhurPhu5DEqOKAnHk44buYP8SoKuG6p8So4bukOuG7kD/EqOG6s+G7tOG7sD/EqOG7pOG7tMSoKuG7kCbEqOG7lj/EqMOi4buUxKhV4buaP8OdxKjDmik/w53EqD/DneG7slbEqE7hu4ZKxKg3NeG7sD/EqD/hu7I7JsSoesOVKjrigJ3hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDNjODfhu7I6NeG7iEjhu5/hu7DEqOG7kTrhu5BHLzNI

Lê Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]