(vhds.baothanhhoa.vn) - Đại dịch COVID-19 xuất hiện và kéo dài khiến doanh nghiệp và người lao động lĩnh vực du lịch gặp vô vàn khó khăn. Để thích ứng, người trong cuộc buộc phải xoay xở bằng nhiều cách khác nhau.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu655bOG7smLhuqUz4bq34buy4oCcNeG7j2ThurHhu7I0IMah4oCd4buyaj9s4buyNSzhurPhu7I04bqlM+G6t+G7pOG7skvhurc/xqHhu7I14buD4bqz4buyNcOj4buya+G6t+G6tTPhurfhu7Lhu49k4bqx4busL+G6t+G7tuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buL4bq2Nj80w53hu67DvSzhurPhu7I04bqlM+G6t+G7snjEkOG7mOG6snkt4bu2JuG7suG7l2xda+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7Lhu5k74buy4bqrN8SR4buyNDvhurPhu7LhuqvhurfhurPDoGThu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7Lhu5k74buyZOG6seG7jWjhurPhu7JiP8SR4buyNeG7h2ThurHhu7Ji4bqtZOG6t+G7suG7mcO0M+G7sjRs4buyYuG6pTPhurfhu7LhurE+4buL4buy4buZw6rhu7Lhu5k7ZOG7suG6q+G6t2Xhu7LhuqvhurcoZMav4buyw73Do+G7smvhurfhurUz4bq34buy4buPZOG6scWo4buyZOG6seG7jWjhurPhu7JrxKnEkWThurHhu7IzbOG7hzPhu7IybOG7hzPhu7Lhu4vhurcu4bqz4buy4buXxJE/xqHhu7Lhu5fDreG7sjI8ZOG6seG7smThurfhurPhuqFs4buyMzoz4bq34buy4bqr4bq3OjPhu7Jk4bq3P2zGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buyamvGoWI2UsOdazbhu5drLT9i4bqz4bqxZOG7pOG7sjM2ZGs2xKnhu6bDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buyKuG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyIybhu7jhu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7uOG7tiQv4bu44bu2JTQ94bu44bu04bu24bu24bu0JGslJiXhu7gqYuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVIk4bu4JcOd4buyP2JrUsOdeWzhu7Ji4bqlM+G6t+G7suKAnDXhu49k4bqx4buyNCDGoeKAneG7smo/bOG7sjUs4bqz4buyNOG6pTPhurfhu6Thu7JL4bq3P8ah4buyNeG7g+G6s+G7sjXDo+G7smvhurfhurUz4bq34buy4buPZOG6scOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSMm4bu4w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu67hu5hn4bqz4buyeMOqZOG6seG7smvGoeG7snjhu4rhu7J5LOG7skI/ZMWo4buyMsOhZOG7sjMsZOG6t+G7suG6q+G6t2Xhu7LhuqvhurcoZMWo4buyNSzhurPhu7I04bqlM+G6t+G7snjEkOG7mOG6snkt4bu2JuG7sjPDsmThurHhu7JiO+G7sjThuqXhu4vhu7I1w6Phu7Jk4bq3w6Jk4buyZOG6tyBk4buyYizhurPhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHhu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2ThurfGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4busNmPhu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buu4bqq4bq34bqz4buyNMSRP2Thurfhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buy4buZO+G7smThurHhu41o4bqz4buyYj/EkeG7sjXhu4dk4bqx4buyM25k4bqx4buyZOG6tz9s4buy4oCcM+G6t+G6sz/igJ3hu7Lhuqvhurdl4busL2prxKnEkWThurHhu67hu6wvNmPhu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rnhl4buy4bu2PeG7smQoY+G7smI7Y+G7suG7meG6s+G6ozPhu7JrLOG6s+G7skvEqWxk4bqx4buya1tj4buyZOG6seG6t+G6p+G7sjThu43DrGThurHhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7smosZOG7snfhu4fhu7Lhu5ZbxqHhu7I0w7Rk4bqx4buy4buqS+G7iuG7skoiY+G7skpmZOG7sMWo4buyM+G6t+G6peG7skThurFsxqHEg2Thu7JL4bq34bql4buyS+G6t8OzxqHhu7Iz4bq34bqzP+G7smo54buk4buy4oCcS8SpxJFk4bqx4buy4bq3ZmThu7Lhu7jhu7JkKGPhu7Lhu5cuxqHhu7LEqT/hu7I1LOG6s+G7sjThuqUz4bq3xajhu7Jrw6rhurPhu7Iz4bq34bqn4buyM2Xhu7Ji4buNZmThurHhu7IzZuG7sjIuZMWo4buya+G6t2zhu7Jk4bq3IOG7i+G7suG6seG6sy5j4buyM8OpZOG7sj3hu7RU4buyasSR4buy4buZZ+G6s+G7smvEqeG7jWczxajhu7Jkw6Fk4buy4bqxPuG7i+G7smThurfhurPhuqFs4buy4bqr4bq3ZeG7suG6q+G6tyhk4buya8SpxJFk4bqx4buya8SpP2ThurHhu7JrxKku4bqz4buyM+G6t+G6s+G7suG7i+G6t+G6teG7smrhurNk4bq34buy4bq3xJEsa+G7sjPDsz/hu7LhurHhurM/4buyNcOiZOG6t8av4buyS2zGoeG7smThurfhurPDoWTFqOG7smrEkeG7suG7mWfhurPhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smThurHhu41o4bqz4buyYjtj4buyZOG6seG6t+G6ocWo4buya8Oq4bqz4buya+G6t13GoeG7smPDomThurfhu7Lhu5kxZOG7smM/xqHhu7JjKWThu7Lhu5nDouG7sjPDqWThu7IzZeG7suG7meG6s+G6ozPhu7JiO2PigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw4pk4bqx4buyS+G6v2ThurHhu7Lhu4rhurdtM+G7suG7mChkxajhu7LhurDhurM6Y+G7sjXhur8z4buyS8SpbGThurHhu7JrW2Phu7Jk4bqx4bq34bqn4buyNOG7jcOsZOG6seG7suG6q+G6tzoz4bq34buyaixk4buyd+G7h+G7suG7llvGoeG7sjTDtGThurHFqOG7sjPhurfEkeG7sjLhurPDoGvhu6Thu7LigJzDvWZk4buy4buZ4bql4buyM+G6t21k4bqx4buya8Oq4bqz4buy4buZ4bq/ZOG7suG6t8SRLGvhu7I14buHZOG6seG7smJbbOG7smQoY+G7smvEqcSRZOG6seG7smLhuq1k4bq34buy4buZw7Qz4buyYuG7jWzhu7JrxKlt4buy4buZZ+G6s+G7suG7iWzGoeG7smPDquG7suG7tj3hu7Thu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Jr4bqzw6Fs4buyM+G6t2wwZOG7skDhu7JqP8SRxajhu7I1OuG7i+G7suG7j2ThurHhu7Jk4bq3bOG7sjMibOG7sjPDsz/hu7I14buBZOG6seG7smvhurdo4bqz4buyPeG7tOG7tOG7suG6q+G6tzoz4bq34buyZOG6seG6t+G6p+G7suG7mTvhu7Lhu7bGr+G7tOG7tOG7tOG7suG6q+G6tzoz4bq34buyKGThu7Js4bq/ZOG6scav4buyw73Do+G7suG7mSBk4buy4bq3O2Thurfhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHFqOG7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7sjNl4buyQCThu7IzOmThu7Iy4buHxajhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7smI/xJHhu7I14buHZOG6seG7smI7Y+G7suG7meG6s+G6ozPhu7Jr4bq34buNaGThurHhu7Lhu5dsxqHDoWTFqOG7suG7mTvEkeG7smThurfhu5Nk4bqx4buyNOG6peG7i+G7sjM/xJHhu7I14bqzw6Nj4buyM+G6t21k4bqx4buya8Oq4bqz4buy4buL4bq3LuG6s+G7smtsxqHDo2Thu7Jr4bq3w6Fj4buy4bq3ZmThu7Lhu7jhu7Thu7JiP8SR4buyNeG7h2ThurHhu7Jr4bq3aOG6s+G7suG7mW/Gr+G7suG6tsSRLGvhu7I14buHZOG6seG7suG6q+G6s2Thurfhu7I0xJE/ZOG6t+G7sjPDsz/hu7JrxKlsZOG6seG7smtbY+G7suG6q+G6tzrhu7Lhu4Nk4buyNeG6pWThurfFqOG7sjPhurfEkeG7sjXDoGThu7LhuqvhurfhurPhu7I1LOG6s+G7sjThuqUz4bq34buy4buXLsah4buyxKk/xq/hu7JEKGPhu7Lhu7jhu7Thu7jhu7TFqOG7sjTEkT9k4bq34buya+G6t2zhu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2Thurfhu7Izw7M/4buyNWZk4buy4buZ4bql4buyM+G6t+G6p+G7sjUsa+G7siThu7RU4buyasSR4buy4buZZ+G6s+G7smQoY+G7suG7uOG7tOG7tibhu7Lhu5k74buy4bqx4bqzLmPhu7Izw6lk4buy4bu44bu0VOG7smvEqcSRZOG6seG7smQoY+G7suG7uOG7tOG7uOG7tsWo4buya+G6t2zhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I1w7Phu7Iz4bq34bqzxq/hu7JE4bq34buNZOG6seG7suG7mWfhurPhu7Iz4bq3w7Phu7JrxKnhu41mZOG6seG7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG7mTvhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7smI/xJHhu7I14buHZOG6seG7sjNuZOG6seG7smThurc/bOG7sjPhurfhurM/4buyajnhu7I1w6Phu7Lhu5nhu41pa+G7suG7iWw/4buy4bqr4bq3ZeG7suG6q+G6tyhkxajhu7Jk4bqxxJE74bqz4buy4buZ4bqz4bqjM+G7smvhurVk4bq34buya8SROmThu7IzKWvhu7LhurHhurMuY+G7smPhu4dr4buyauG6v+G7sjPhurfhurPhu7Lhu4vhurfhurXFqOG7sjPhurdtZOG6seG7smvDquG6s+G7smrhu5Hhu7I0b2ThurHhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smThurFs4buBZOG7suG7iWzhu6Hhu7Lhuqvhurc6M+G7smThurc/bOG7smThurc8Y+G7suG6t+G7heG7smvEqWnhu7I1w6Phu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7smI/xJHhu7I14buHZOG6seG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjLhuqXhu7JjXWvhu7Lhu5nhurPhuqMz4buyYjtj4buy4buZO+G7sjRsxqHhu7JrxKnDosWo4buyMi7EkeG7sjThu43DrGThurHhu7IzZuG7smrDreG7suG7mSBr4buyM+G6t11rxajhu7I1aeG6s+G7suG6q+G6t+G6s+G7sjRs4buyYuG6pTPhurfhu7Lhu4vhurdvM+G7suG6t+G7geG6s+KAncav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnEkWThurHhu7LhuqvhurfhurPhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smThurc74buy4bq3O2ThurHhu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2Thurfhu7IoZOG7smzhur9k4bqx4buy4buL4bq3LuG6s+G7sjVlZOG6seG7sjPhu5E/4buya+G6t8Oi4buya+G6tzpk4bqx4buyJS3hu7jhu7Thu7jhu7bFqOG7sj9k4bq34buyQm8z4buy4buY4bqtZOG6t+G7suG6tuG7jWThurHFqOG7suG6sOG6szpj4buyNeG6vzPhu7JE4bq3O+G7suG6tztk4bqx4buyYjBs4buyZF1j4buy4bq2xJE7ZOG6seG7skLEkWThurHhu7Lhu6pL4buK4buyS+G6tz9k4bq34buy4bq2ZT/hu7Dhu7Jr4bqzw6Dhu4vhu7JrbzPhu7I1Imzhu7Jr4buN4buyY8Ot4buya+G6t8OhY+G7sjNm4buyasOt4buy4bqr4bqzZOG6t+G7sjTEkT9k4bq34buyY2fhurPhu7It4buyROG6tzvhu7Lhurc7ZOG6seG7smIwbOG7smRdY+G7suG7mOG6s+G6o2vhu7JL4bq3P2Thurfhu7JrLOG6s+G7suG7i+G6t+G7jWhk4bqx4buyw73DqmThurHhu7Lhu5jhuqPhu7Lhu6pL4buK4buyS+G6tz9k4bq34buy4bq2ZT/hu7DGr+G7snBk4bq34buy4bq24buNZOG6seG7sjPhurfhurM/4buyajnhu6Thu7LigJxDw63hu7Jr4bq3w6Fj4buyZOG6tzvhu7Lhurc7ZOG6seG7smvEqcSRZOG6seG7smvhurdo4bqz4buyNeG6s8OjY+G7sjThuqUz4bq34buyMuG6o2Thurfhu7IybmThurHhu7Lhu4vhurc6a+G7smMsZOG6t+G7smNh4buyYjvhu7Lhu4lsxqHDoGvhu7I14bqlZOG6t+G7sms6xJHhu7IyLMSRxajhu7JqxJFk4bqx4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buy4buL4bq3LuG6s+G7sjLhu4cz4buy4buL4bq3Omvhu7Ji4bqz4bqhbOG7smLhuq1k4bq34buyMsOt4bqz4buya8Oq4bqz4buya+G6s2Thu7Lhuqvhurdl4buy4bqr4bq3KGThu7I0xJHhu7I1LOG6s+G7sjThuqUz4bq34buyamHhu7JqZ2Phu7I14buNaTPhu7LhuqvhurPDo2Phu7JqxJE6a8av4buyecSR4buyNOG6pTPhurfhu7Iy4bqjZOG6t8Wo4buyYuG7jWlk4bqx4buy4bqr4bq3OjPhurfhu7I1w6Bk4buyKGThu7JrxKnDtDPhu7Jr4bqzw6Dhu4vhu7JrLOG6s+G7smThurc74buy4bq3O2ThurHhu7LhurHhurMuY+G7smMsZOG6t8Wo4buya2zGoeG7smThurfhurPDoWThu7Jk4bq3bOG7sjMibOG7smvhurfhu43DrWThurHhu7Jr4bq34buPM+G7sjBj4buya+G6t8O0M+G7suG7mTFk4buyM2XFqOG7sjLDreG6s+G7suG7mSDGoeG7sjPhurdtZOG6seG7smvDquG6s+G7sjPhurfDs+G7sjXhu4dk4bqx4buya+G6s8Og4buL4buyMyBk4buyMjpk4buy4bq3O2ThurHhu7Iz4bq3xJHhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7smvhurfDqmThurHhu7Lhu4lsP+G7suG7meG6s+G6ozPhu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2Thurfhu7LEkWRi4bqzZDbFqOG7sjI6ZOG7suG6tztk4bqx4buyYz9k4bqx4buy4buZ4bqhxajhu7LhurHhurM/xJHhu7Lhurc7ZOG6seG7smsgZOG7smThurc74buy4buZZ+G6s+G7sjPhurdda+G7smLhu41pZOG6seG7sjUuY+G7sjIuxJHGr+G7snhuZOG6seG7suG7mWfhurPhu7I1ZcWo4buyYjtj4buy4buZ4bqz4bqjM+G7suG7mWfhurPhu7IzOjPhu7I14bq/4bqz4buyazozxajhu7I1ZmThu7Lhu5nhuqXhu7IzbGThurHhu7Lhu49k4bqx4buyNcOj4buy4bqx4bqzLmPhu7IyZ2vhu7Iz4bq34bqz4buy4buL4bq34bq14buyNSJs4buy4buZO8SR4buyZOG6tzxj4buyMsOiZOG6t+G7suG7g2Thu7LhurHhurM6xq/hu7LDveG7h2ThurHhu7Jiw7Qz4buyNcOj4buyNMSRP2Thurfhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buy4buJbMahw6Br4buya1tj4buyNSJs4buya+G7jeG7suG7mTvhu7I0bMah4buya8Spw6Lhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHhu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2Thurfhu7Lhu5nDouG7smNvM+G7smvhurPDoWzhu7Lhu4vhurc6a+G7smvEqeG6s8OjZOG7sjLhuqFk4buy4buZ4buTZOG6seG7sjLDreG6s+G7sjPhurdtZOG6seG7smvDquG6s+G7smvDtOG7smvhurNk4buy4buZO8SR4buyM+G6t11r4buyYuG7jWlk4bqx4buyai5k4buy4buL4bq3MGPhu7I04bqlM+G6t+G7suG7mW/hu7Izw7M/4buyY8OiZOG6t8av4buyw73hurPhuqFs4buyNWXhu7I14buNaTPhu7Jj4bqzZOG6t+G7sjPhurfhu49k4bqx4buyMjxk4bqx4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7LDs2ThurHhu7Lhurfhu4fFqOG7suG7i+G6ty5k4buy4bq34buB4bqz4buya+G6tTPhurfhu7Izw7Qz4buya8O14buy4bqr4bq3OjPhurfhu7Lhurc7ZOG6seKAncav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hurbhurPhuqNk4buyayzhurPFqOG7sjPhurds4buF4bqz4buyROG6tzvhu7Lhurc7ZOG6seG7smIwbOG7smRdY+G7suG6tsSRO2ThurHhu7JCxJFk4bqx4buyLeG7suG7mOG6s+G6o2vhu7JL4bq3P2Thurfhu7I1P2ThurHhu7JrLMSR4buy4buZ4bqz4bqjM+G7smI7Y+G7smvhurfhu41oZOG6seG7suG7l2zGocOhZOG7sjPhurfEkeG7sj3hu7Thu7JiP8SR4buyNeG7h2ThurHGr+G7ssON4buya+G6t2jhurPhu7I14bqzw6Nj4buy4bq34bqz4bqjZOG7smss4bqzxajhu7LhuqvhurfhurPhu7I04bqlM+G6t+G7sjLhuqNk4bq34buyNSHhu7IzZuG7sjIuZOG7sjXhu41pM+G7suG6q+G6s8OjY+G7smrEkTprxajhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHhu7JqLmThu7Lhu5dsXWvFqOG7suG6q+G6s2Thurfhu7I0xJE/ZOG6t+G7sjU/ZOG6seG7smvEqcOhZOG7sjU74buy4buL4bq3bzPhu7Lhurfhu4HhurPFqOG7sj9k4bq34buyQm8z4buy4buY4bqtZOG6t+G7suG6tuG7jWThurHhu7Lhuqvhu53hu7Lhu5nhurlk4bqx4buyZChj4buy4bu44bu04bu44bu4xajhu7I0xJE/ZOG6t+G7smvhurds4buyM8OzP+G7sjPhurds4buF4bqz4buyZOG6tzvhu7Lhurc7ZOG6seG7smph4buyayhk4bqx4buyQOG7tOG7si3hu7Ij4bu0VOG7smrEkeG7suG7mWfhurPhu7Lhu7jhu7JkKGPhu7I1LOG6s+G7sjThuqUz4bq3xq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rDZj4buu4busamvEqcSRZOG6seG7ruG7iuG6tzfhu4vhu7Jr4bq34buR4buyw51q4buPM+G7sjXhuqHhu7Lhuqvhurc6ZOG6scOd4buyM8OzP+G7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7rC9qa8SpxJFk4bqx4buu4busLzZj4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu5Y6M+G7sjXhuqVk4bq3xajhu7I04bqlM+G6t+G7sjLhuqNk4bq34buy4bqxW8ah4buy4bqr4bq3ZeG7suG6q+G6tyhkxajhu7Jr4bq3OjPhurfhu7Jr4bq34buPM+G7smThurfhu41k4bqx4buyM8OyZOG6seG7smI74buyM2bhu7Lhurfhu4fhurPhu7I1w6Phu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7Jk4bq3w6Jk4buyZOG6tyBk4buyYizhurPhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHhu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2ThurfFqOG7ssSpO+G7smrEkTprxajhu7JrOuG6s+G7sjNm4buyM11sxajhu7JrOuG6s+G7sjNdbOG7smvEqW0z4buyY+G6ueG6s+G7smM+a+G7smThurc8Y+G7suG6t8SRO2Thu7Jr4bq34bqz4bqjZOG7suG7iWzGoeG7smvEqcOiZOG6t+G7suG7iWwuZOG7smvEqeG6pcWo4buya+G6t20z4buyNTDGoeG7smouZOG7suG7l2xda8Wo4buy4bqr4bqzZOG6t+G7sjTEkT9k4bq34buy4buL4bq3Omvhu7JrxKnhurPDo2TGr+G7suG6sOG6szpj4buyNeG6vzPhu7J4w6pk4bqx4buya8ah4buyeOG7iuG7snks4buyQj9k4buyLeG7sjI74buyROG6sWzGocSDZOG7skvhurfhuqXhu7Lhurbhu4Fk4bqx4buyQuG6s8OhZOG7sjPhurfhurM/4buyajnhu7Lhu5nhuqHhu7Jk4bq34buTZOG6seG7smThu4Xhu7Jiw7Qz4buyNcOj4buyNMSRP2Thurfhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buy4buZ4buNaWvhu7Lhuqvhurdl4buya8SpxJFk4bqx4buyNSzhurPhu7I04bqlM+G6t+G7pOG7suKAnEvEqcSRZOG6seG7smvhurdo4bqz4buy4bqx4bqzP2Thu7I1LOG6s+G7sjThuqUz4bq34buyeMSQ4buY4bqyeS3hu7Ym4buyMm5k4bqx4buy4buL4bq3OmvFqOG7suG7meG6s+G6ozPhu7Jq4bq/4buy4bq3ZT/hu7I14buNaTPhu7Lhu49k4bqx4buyNG9k4bqx4buyYyxk4bq34buyY2Hhu7Jk4bq3PGPhu7Jr4bq/4bqz4buy4buNbOG7suG6t2U/4buy4buJbMah4buya8Spw6Jk4bq34buy4buJbC5k4buya8Sp4bqlxajhu7IzLuG6s+G7smvhurfhurPhuqNk4buyZChk4bqx4buyamxda+G7smI7Y+G7suG7meG6s+G6ozPFqOG7sjMu4bqz4buya+G6t+G6s+G6o2Thu7JrxKku4bqz4buyZOG6seG6t+G6s+G6o2Phu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7suG6tztk4bqx4buya+G6t8OqZOG6seG7suG7iWw/4buyMzoz4buy4bqx4bqzLuG6s+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7Izw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6o8Wo4buyayzEkeG7smrDtOG7smvhu41mZOG6seG7sms6M+G7smThurc/ZOG6t+G7sjPhurdlZOG6scWo4buya+G6t2wgZOG7smvhurPhuqNk4buy4bqx4bqz4buTP+G7suG6q+G6tzoz4bq34buy4bq3O2ThurHhu7Lhu5ln4bqz4buyNMSRP2Thurfhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4bum4buyNTDGoeG7smMsZOG6t+G7sjM6M+G7suG6t8OiZOG6t+G7smvhurfhu48z4buyMjpk4buy4bq3O2ThurHhu7LEkWRi4bqzZDbFqOG7suG7i+G6tzpr4buya8Sp4bqzw6Nk4buyMzoz4buyY8Oq4buy4bq3w6Jk4bq34buya+G7g+G7sjPhurfhu48z4buya+G6s+G6ozPhu7LEkWxrauG6szQ24buy4buqZOG6scSRO+G6s+G7suG7i+G6tyxj4buy4buZ4bqz4buyZOG6tzvhu7Lhurc7ZOG6seG7sMav4buyd8OhZOG7sjMsZOG6t+G7sjVlxajhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7Iz4bq3beG7smvEqeG6uWThurHhu7IzLuG6s+G7smssxJHFqOG7smRbZOG6seG7sjNd4buLxajhu7JiO2Phu7JjZ+G6s+G7suG6q+G6t8OqZOG6seG7suG6seG6sz9k4buyZOG6tzxj4buyYz9k4bqx4buyNcOgZOG7smThurfhu5Nk4bqx4buya8SpLuG6s+G7smThurHhurfhurPhuqNj4buya+G6v2vhu7LhurdmZOG7sjPhurfEkeG7suG6q+G6tzoz4bq34buy4bqr4bq34bqz4buyNcOgZOG7smrhu5Hhu7I0b2ThurHhu7I04bqlM+G6t+G7suG7mW/Gr+G7ssO9PjPhu7Iy4bqz4bqja8Wo4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buya+G6t8Oj4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyZOG6tykz4buyNcOgZOG7smThurfhu5Nk4bqx4buyM+G6t+G6tWThurfhu7JqOjPhurfhu7Lhurfhu4Xhu7JrxKlp4buy4bqr4bql4buL4buya+G6t2jhurPhu7Izw7M/4buyZOG6tzvhu7Jk4buNZzPGr+G7snks4buyQj9k4buyYjvhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7I1Imzhu7Jr4bqzw6Fk4buyM8OzP+G7skvhu4rhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7smvhurPDoOG7i+G7sjMgZOG7sjXhu41pM+G7suG6sWXhurPhu7Lhu5k/xqHhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7JiIeG6s+G7smpsXWvhu7Izw7M/4buyROG6sVtk4buy4bq3O2ThurHhu7J44bq34bq1ZOG6t+G7smo6M+G6t+G7suG7lyHhu7Lhurfhu4fhurPhu7Iz4bq34bqz4buyZOG6tzpk4bq34buya+G6p2Thurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7smvhurc2xJHhu7JE4bqx4bq34bql4buy4buJbMahw6Br4buyJCrhu7Izw7M/4buyeOG6t+G6tWThurfhu7Lhu4vhurfDs+KAncav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu654w7Jk4bqx4buya+G6tzbEkeG7smThurHhu41o4bqz4buyNeG7j2ThurHhu7I1Imzhu7J4w6pk4bqx4buya8ah4buyeOG7iuG7snks4buyQj9kxajhu7Iy4buNZzPhu7Lhu4lsP+G7sjNt4buy4oCcauG6vzPigJ3hu7J4xJDhu5jhurJ5LeG7tibFqOG7sjNbbOG7sjPhurdsxqHhuqNk4buy4buL4bq3LuG6s+G7sjXhur/hurPhu7I04bqz4bqjZOG7smvhurfDtDPhu7Jrw6Dhu7Lhu5ln4bqz4buyY+G7heG6s+G7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjPhurfhuqfhu7JiO+G7suG7i+G6t28z4buy4bq34buB4bqz4buyYzvhu7LEqeG7h2ThurHhu7LhurdmZMav4buyeCJk4buy4buL4bq3LuG6s+G7smpsxqHhu7Jk4bqx4bq34bqt4buy4buZ4bqh4buy4buZ4bqz4bqjM+G7smssxJHhu7Iz4bq3xJHhu7Jjw6Jk4bq34buyZOG7h+G6s+G7smLDtDPhu7I1w7Phu7JjLGThurfhu7I1w6Phu7Jrw7Xhu7I1ZeG7sjPhurfDs+G7sjXhu4dk4bqx4buyYuG6s2Thurfhu7LhurfEkSxr4buy4buPZOG6seG7sjLhurPDoGThu7Lhu5ln4bqz4buyY+G6ueG6s+G7smvDomThurfhu7Lhurds4bq/ZOG6seG7suG7ly7GoeG7ssSpP8av4buy4buYO+G7sjPhurdsMGThu7Iy4bql4buya+G6s+G6oWPhu7Jiw7Qz4buy4bqr4bqzZOG6t+G7smvDoOG7smvhurfDquG6s+G7sjPhurfhu40/4buyNcOzxajhu7Iz4bq34bq1ZOG6t+G7smThurHhu41o4bqz4buyYj/EkeG7sjXhu4dk4bqx4buyYjvhu7LigJwz4bq3w6I/4buy4bqr4bq3ZT/igJ3hu7Jjw63hu7LEqT/hu7Jr4bq3O2Thurfhu7Izw6pk4bqx4buyM8OyZOG6seG7smThurfhu43hu7Jqw7Thu7Lhu4vhurc6a+G7smvEqeG6s8OjZOG7sjLhuqFk4buy4buZ4buTZOG6seG7sjPhurfEkeG7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG6t8SRLGvhu7I14buHZOG6seG7smvEqcSRZOG6seG7smLhuq1k4bq34buy4buZw7Qz4buyNGzhu7Ji4bqlM+G6t8Wo4buyNOG6pTPhurfhu7Lhu5lv4buy4bqr4bq3OjPhurfhu7JqLGTFqOG7smThurc74buy4bq3O2ThurHGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buyamvGoWI2UsOdazbhu5drLT9i4bqz4bqxZOG7pOG7sjM2ZGs2xKnhu6bDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buyKuG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyPSQm4buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7jhu7jhu7YkL+G7uOG7tiU0PeG7uOG7tOG7tuG7tuG7uCRrIyZAJkBi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUkAkw53hu7I/YmtSw515bOG7smLhuqUz4bq34buy4oCcNeG7j2ThurHhu7I0IMah4oCd4buyaj9s4buyNSzhurPhu7I04bqlM+G6t+G7pOG7skvhurc/xqHhu7I14buD4bqz4buyNcOj4buya+G6t+G6tTPhurfhu7Lhu49k4bqxw53hu7Lhu5XhurM0a+G6t1LDnSrhu7Thu7TDneG7suG6tzbhurPhurHhurdrUsOdPSQmw53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu67hu5jhu41pa+G7suG7iWw/4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7Jr4bq3aOG6s+G7sjXhurPDo2Phu7Lhuqvhurdl4buy4bqr4bq3KGThu7Jk4bq3XWvhu7Lhu5nDouG7sjUs4bqz4buyNOG6pTPhurfFqOG7sj9k4bq34buyQm8z4buy4buY4bqtZOG6t+G7suG6tuG7jWThurHFqOG7suG6sOG6szpj4buyNeG6vzPhu7Iz4bq3bOG7heG6s+G7skThurc74buy4bq3O2ThurHhu7JiMGzhu7JkXWPhu7LhurbEkTtk4bqx4buyQsSRZOG6seG7si3hu7Lhu5jhurPhuqNr4buyS+G6tz9k4bq34buy4bqr4bud4buy4buZ4bq5ZOG6seG7sjTEkT9k4bq34buya+G6t2zhu7JrxKnEkWThurHhu7JkKGPhu7Lhu7jhu7Thu7jhu7jhu7JqYeG7smsoZOG6seG7skDhu7Thu7It4buyI+G7tFThu7JqxJHhu7Lhu5ln4bqz4buy4bu44buyZChj4buy4buXLsah4buyxKk/4buyNOG6pTPhurfhu7J4xJDhu5jhurJ5LeG7tibGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw73hu41pM+G7sjLhurPDoGvhu7I1w6Bk4buyYjvhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7I14bqz4buyNSJs4buy4oCc4bqr4bq3P+G6s+G7suG7i+G6tzrigJ3hu7JrxKnEkWThurHhu7Ji4bqtZOG6t+G7suG7mcO0M+G7suG6q+G6s2Thurfhu7I0xJE/ZOG6t+G7suG6q+G6tzoz4bq34buyaixk4buyZOG6seG6t+G6p+G7sjThu43DrGThurHFqOG7smThurc74buy4bq3O2ThurHhu7LDreG7sjRs4buyYuG6pTPhurfhu7Iy4bqzw6Nk4buy4bq2LuG6s+G7skvhurPDoGThu7Lhu6rhurbEkTxk4bqx4buy4bq2ZT/hu7DFqOG7snjDqmThurHhu7JrxqHhu7JLROG6tuG6tuG7sjUibOG7smvhu43hu7Lhu5k74buyNGzhu7Ji4bqlM+G6t+G7suG6ti7hurPhu7JL4bqzw6Bk4buy4bq34bqz4bqjZOG7smI74buyM+G6t8Oz4buyasOt4buy4bq34buTbOG7sjPDsz/hu7Jr4buD4buy4bq3aeG7i+G7suG6q+G6tzoz4bq34buyaixk4buycWThurfhu7Lhu4rhurfhu41mZOG6seG7suG7mTvhu7LhurdmZOG7suG7tuG7tOG7sjLhurPhuqNr4buya+G6t8O04buyZOG6seG6t+G6p+G7sjThu43DrGThurHhu7Lhu5ln4bqz4buyNMSRP2Thurfhu7Jr4bq3bOG7suG6tztk4bqx4buyM+G6t28z4buya+G7n+G7sjXhu4Fk4bqx4buyY+G7heG6s+G7smQoY8av4buyS2zGoeG7smThurfhurPDoWTFqOG7suG7uOG7smQoY+G7sjUs4bqz4buyNOG6pTPhurfhu7IybmThurHhu7Lhu4vhurc6a8Wo4buyZOG6scSRO+G6s+G7suG7meG6s+G6ozPhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7IzZeG7smThurFs4buBZOG7smvhurdsxajhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7Lhu5kxZOG7suG7i+G6ty7hurPhu7Iz4bq34bqz4buy4bqxImThu7Lhu7bhu7Thu7Jr4buf4buyNeG7gWThurHhu7I1w6Phu7JrxKk/ZOG6seG7smvEqS7hurPhu7IzOjPhu7Iz4bq34bqz4buy4buL4bq34bq14buyM2bhu7IyLmTGr+G7snkxbOG7suG7mSDGocWo4buyNG7hu7JiO+G7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7smvhu43hu7Jk4bq3W2TFqOG7snjDqmThurHhu7JrxqHhu7JLROG6tuG6tuG7sjUibOG7smvhu43hu7Lhu5k74buyNGzhu7Ji4bqlM+G6t+G7suG6ti7hurPhu7JL4bqzw6Bk4buy4buZMWThu7Jk4buF4buyYsO0M+G7sjUuY+G7sjIuxJHhu7I0bMah4buya8Spw6Lhu7JrxKku4buyYuG7jWZk4bqx4buyM+G6t8SR4buyQOG7tOG7smThurdbZOG7smrDtOG7smI7Y+G7suG7meG6s+G6ozPhu7Jr4bq34buNaGThurHhu7Lhu5dsxqHDoWTGr+G7snfDoWThu7IzLGThurfhu7I1ZeG7smI74buya8SpOjPhurfhu7Jk4bq34bqz4bqjY+G7suG7mWfhurPhu7Iz4buHZOG6seG7sjXhu4Fk4bqx4buy4bqr4bq34bqz4buya8O04buyZOG6sWzGoeG6o2Thu7JiO2Phu7I14bqzw6Nj4buyMzoz4bq34buyYsah4buy4buL4bq3w6lk4bqxxajhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7sjThuqUz4bq34buyeMSQ4buY4bqyeS3hu7Ym4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buya+G6tWThurfhu7Lhu4vhurfhurXGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw4pk4bqx4buyQsOh4buy4buWbFtk4buyS+G6ty7EkcWo4buy4bqw4bqzOmPhu7I14bq/M+G7snjDqmThurHhu7JrxqHhu7JLROG6tuG6tuG7sjUibOG7smvhu43hu7Lhu5k74buyNGzhu7Ji4bqlM+G6t+G7suG6ti7hurPhu7JL4bqzw6Bkxajhu7Jk4bq3w6Jk4buyZOG6tyBk4buk4buy4oCcecSR4buyLmThurfhu7Lhurfhu43DrWThurHhu7Izw7M/4buyNSzhurPhu7I04bqlM+G6t+G7smps4bq/a+G7suG7uOG7smQoY+G7suG7iWw/xajhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2Thurfhu7I0bOG7smLhuqUz4bq3xajhu7I04bqlM+G6t+G7suG7mW/hu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7smosZOG7smThurc74buy4bq3O2ThurHhu7JkO8SR4buyNeG7j2ThurHhu7Jk4bqxxJE74bqz4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7Lhuqvhurdl4buy4bqr4bq3KGTGr+G7skThurfhu41k4bqx4buyNWXhu7Izw7Jk4bqx4buyYjvhu7Lhu4vhurc34buL4buya+G6t+G7keG7sjPhurfEkeG7suKAnGrhu48z4buyNeG6oeG7suG6q+G6tzpk4bqx4oCd4buyM8OzP+G7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i8av4buyw73Do+G7smvDteG7sjVbxqHFqOG7smPhu4XhurPhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7Jkw6Bs4buya+G6t8O0M+G7smrDtOG7smNs4bq/ZOG7sjXhurPhu7IzxJFk4buyNeG7jWhk4bqx4buy4bqr4bqzZOG6t+G7sjTEkT9k4bq34buyMuG6oWThu7Lhu5nhu5Nk4bqx4buya+G6t8Oi4buyMyJk4buy4buL4bq3LuG6s+G7sjNl4buyM+G6t+G6s8OgZOG7smLhu41pM+G7suG7i+G6tzpr4buya8Sp4bqzw6Nk4buyM2/hu7Jr4bq3w6PFqOG7sjQ74bqz4buy4bq3ZuG6s8av4buyS8SpxJFk4bqx4buyNWXFqOG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7smvhurfDo+G7suG6q+G6t8OqZOG6seG7smvhurVk4bq34buya8SROmThu7I1w6Bk4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7LEqcOz4bqz4buyxKnEkeG7sjJda+G7smThurFo4buyM2Xhu7Jr4bq3w6Phu7Jr4bqzw6Dhu4vhu7JrbzPhu7Lhu5cuxqHhu7LEqT/hu7I1w6Phu7Jrw7Xhu7I1ZeG7sjNl4buyasO04buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyMuG6pcav4buydy5k4buya+G6t1tk4buyY+G7heG6s+G7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG6q+G6s2Thurfhu7I0xJE/ZOG6t+G7smRl4bqz4buyM+G6t2xk4bqx4buyMyJk4buy4buL4bq3LuG6s+G7smvDtOG7smssxJHhu7Iz4bq3xJHhu7Jjw6Jk4bq34buyauG7jzPhu7I14bqh4buy4bqr4bq3OmThurHhu7I1w6Phu7Jr4buBZOG7smss4bqzxajhu7Iz4bq3w7Phu7I14buHZOG6seG7suG7meG7jWlr4buy4buJbD/hu7Lhuqvhurdl4buy4bqr4bq3KGTigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7rnc74bqz4buy4buZO+G7si5k4bq34buk4buyQuG7jWZk4bqx4buy4bqq4bq3xJE/4busL+G7i+G7rg==

Bài và ảnh: Lương Khoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]