(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội Bút Nghiên lần thứ II được huyện Hoằng Hóa tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17-4-2022. Trong khuôn khổ chương trình lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi đã thu hút đông đảo học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia, cổ vũ. Đây là những hoạt động trải nghiệm thiết thực nhằm giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của vùng đất học Hoằng Hóa, đặc biệt, giáo dục cho học sinh trên địa bàn huyện về truyền thống hiếu học, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7kcOZ4buS4bqwUMav4buS4bqww4xEw4zhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7h+G7juG6sOG7kMWo4buS4bqw4bqj4bu44bu04bqw4buFw5Thu5Dhu5JOUOG6sOG7nkZQ4bqw4bu04buQKuG6sGVl4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6tOG6tMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4Dhu4fhu47hurDhu5DFqOG7kuG6sOG6o+G7uOG7tOG6sOG7hcOU4buQ4buSTlDhurDhu55GUOG6sOG7tOG7kCrhurBlZeG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7kOG7tijDklDhurDEkVHDilDDlOG6sMSRUkPhurDhu7TGr+G6sMOM4buQKsOM4bqw4bu0w51RUMOU4bqww4LhurBQw5TEkCjhu7PhurDhu7Qm4bqw4bqy4bqm4bqw4buIT1DhurDhurLhuqgt4bqkLeG6tOG6tuG6tOG6tOG7teG6sOG7k8OdUVDDlOG6sOG7ouG7kOG7tsOZUOG6sOG7ouG7kMav4bqww4zhu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4bqw4bue4buO4bqw4buQxajhu5Lhu7PhurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqwLOG6ulDhurDhu5BSQ+G7s+G6sCzhurpQ4bqwUMOU4buQw5LhurDhu7LDmeG7kuG6sFDGr+G7kuG6sOG7iOG6uOG6sOG7tOG7kOG7tuG6sOG7kOG7uOG7tOG6sOG7iMOZUMOU4bqw4buIw4lR4bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sCzEkOG6sOG7heG7kOG7glDhurDhu4rhu4JQ4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sOG7kOG7tijDklDhurDhu7Thu5BD4bug4bqww5Thu5JD4buz4bqww4zGr+G6sCwk4bu14bqw4bqv4buCKOG6sOG7nsSQ4bqwUOG7kDtQw5ThurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0w53DieG7kuG6sFDDlOG7kOG7ksOS4bug4bqw4bu04buQ4buST+G7tOG6sOG7tOG7kD/DjOG6sFDhu5DDiuG7oOG6sMOU4buS4buw4buS4bqw4bu04buQ4buSw5Lhu7bhurDhu7TDneG7tijDk1DhurDhu7Thu5Dhu6RQw5ThurAs4bq6UOG6sOG7kFJD4buz4bqw4bue4buWw4zhu5DhurDhu7I64buz4bqww4xEw4zhu5DhurDhu6BFUMOU4bqww4w9Q+G6sCxAUMOU4bqw4buI4buE4bu04bqw4buQVMOM4bqwxJFRw4pQw5ThurDEkVJD4buz4bqw4buI4bq+w4zhurDDjeG7ksOS4bu04buz4bqww5Thu5JEUeG6sOG7iiPDjOG6sMOM4buQUeG6sOG7kFTDjOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sCzDk+G6sOG7tMOd4bu2KMOTUOG6sOG7tOG7kOG7pFDDlOG6sOG7kOG7kk/hu7bhurDhu5BUw4zhu7PhurDhu6Lhu5Dhu6rhu5LhurDhu4pHKOG6sFDhu5LDk+G7oOG6sOG7tD/hurDhu5DEkFHhurAsw5PhurBZ4bu2TuG6sOG7kCXhu6pQw5Thu7PhurDhu4jhu4Thu7ThurBQJeG7sMOM4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqThuqzhurZYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqy4bqmL+G6suG6qOG6tuG7iuG6rOG6tOG6tOG6tsOC4bqm4bqy4bu04bqs4bqy4bqs4bqq4bq04bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bqy4bqo4bqm4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7kcOZ4buS4bqwUMav4buS4bqww4xEw4zhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7h+G7juG6sOG7kMWo4buS4bqw4bqj4bu44bu04bqw4buFw5Thu5Dhu5JOUOG6sOG7nkZQ4bqw4bu04buQKuG6sGVl4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6tOG6tOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqk4bqs4bq24bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4buH4buO4bqw4buQxajhu5LhurDhuqPhu7jhu7ThurDhu4XDlOG7kOG7kk5Q4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwZWXhurDhu4gl4buuw4zhurDhu5Dhu7Yow5JQ4bqwxJFRw4pQw5ThurDEkVJD4bqw4bu0xq/hurDDjOG7kCrDjOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sMOC4bqwUMOUxJAo4buz4bqw4bu0JuG6sOG6suG6puG6sOG7iE9Q4bqw4bqy4bqoLeG6pC3hurThurbhurThurThu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6pOG6quG6slghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurThurLhuqYv4bqy4bqo4bq24buK4bq24bq2QuG6suG6quG6pOG6tuG7tOG6puG6rOG6pOG6skLhu57hurbhu7Xhu5xYxKjDlHjDneG7seG6puG6tOG6tuG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7hu5HDmeG7kuG6sFDGr+G7kuG6sMOMRMOM4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7tEXhu5LhurDhu4fhu47hurDhu5DFqOG7kuG6sOG6o+G7uOG7tOG6sOG7hcOU4buQ4buSTlDhurDhu55GUOG6sOG7tOG7kCrhurBlZeG6sFDhurrhu6DhurDhurThurbhurThurThuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6pOG6quG6suG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgMOj4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sOG7nuG7juG6sOG7kMWo4buS4bqw4buI4bq44bqw4buK4buS4buOUOG6sMOdQ+G6sOG6tOG6sOG7iE7hu6DhurDDlOG7kkNR4bqw4bueJeG7tuG6sCzhurpQ4bqwUMOU4buQw5LhurAs4buw4buS4bqw4buyP+G6sOG7tOG7kEPhu6DhurDDlOG7kkPhurDDjD1D4bqww4LhuqjhurAh4bq44buz4bqw4bu04buQ4buW4bqw4bu0w53hu4RQ4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sOG7kOG7tijDklDhu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDk+G7tuG6sOG7tOG7kk/hu7ThurDhu6Ajw4zhurDDjeG7kuG7jOG7tuG6sOG7iuG7kuG7jlDhurDhu4gl4buuw4zhurDhu4rEkFDhurDhu4o/UMOU4buz4bqww4zhu5Dhu7ZIUOG6sMON4buW4bqww4zDmVDDlOG6sFjhu5Dhu7bhurAsxJDhurDhu4jhur7DjOG6sOG7suG6vMOM4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDgsOCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6suG6pi/hurLhuqjhurbhu4rhurbhurZC4bqy4bqo4bq0w4Lhu7ThurThuqjhurThurbhuqThu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhuqrhuqrDguG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7hu5HDmeG7kuG6sFDGr+G7kuG6sMOMRMOM4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7tEXhu5LhurDhu4fhu47hurDhu5DFqOG7kuG6sOG6o+G7uOG7tOG6sOG7hcOU4buQ4buSTlDhurDhu55GUOG6sOG7tOG7kCrhurBlZeG6sFDhurrhu6DhurDhurThurbhurThurThuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6psOCw4Lhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4DDo0TDjOG6sOG7iE7hu6DhurDDlOG7kkNR4bqw4bueJeG7tuG6sCzhurpQ4bqwUMOU4buQw5LhurDhu4jhurjhurDhu7Thu5Dhu7bhurDhu5Dhu7jhu7ThurDhu4jDmVDDlOG6sOG7iMOJUeG6sOG7heG7kOG7glDhurDhu4rhu4JQ4bqww4xEw4zhurAh4bq44buz4bqw4bu04buQ4buW4bqw4bu0w53hu4RQ4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sOG7kOG7tijDklDhurDhu4pPUOG6sOG7tOG7kMSoUeG6sOG7isOa4buS4bqwLMSQ4bqww4zGr+G6sCwk4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDgsOCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6suG6pi/hurLhuqjhurbhu4rhuqzhurThurThurbhuqThurTDguG7tOG6tOG6tuG6tsOC4bq24bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bqq4bq04bq24bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7kcOZ4buS4bqwUMav4buS4bqww4xEw4zhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7h+G7juG6sOG7kMWo4buS4bqw4bqj4bu44bu04bqw4buFw5Thu5Dhu5JOUOG6sOG7nkZQ4bqw4bu04buQKuG6sGVl4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6tOG6tOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7g8Wo4bu04bqw4buy4buk4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7tMOdJVDDlOG6sMONxJAo4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7keG7glDhurAsR1DhurDhu4jFqFDDlOG6sCHhurjhurDEkVHDilDDlOG6sOG7h8Wow4zhurDhu4jhurjhurDDlOG7kuG7uFjhurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurDhu5BUw4zhurDhu7Lhu5JQ4buQ4buz4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurAsxJDhurDhu4rhu7bhurDhu6Lhu5BEw4zhu5DhurDhu5Dhu5Lhu4zhu7bhurDDncOa4bqw4buQ4buqUOG6sCzDk+G6sOG7tMOd4bu2KMOTUOG6sOG7tOG7kOG7pFDDlOG6sMOMPUPhurAsQFDDlOG6sOG7iOG7hOG7tOG6sOG7kFTDjOG6sMSRUcOKUMOU4bqwxJFSQ+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqmw4LDglghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurThurLhuqYv4bqy4bqo4bq24buK4bqs4bq04bq04bqy4bqk4bqm4bq04bu04bqq4bqo4bq2w4LhurLhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhurLhurbhuqzhuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4buRw5nhu5LhurBQxq/hu5LhurDDjETDjOG6sOG7kFFF4bu04bqw4buIxahQw5ThurDhu7RF4buS4bqw4buH4buO4bqw4buQxajhu5LhurDhuqPhu7jhu7ThurDhu4XDlOG7kOG7kk5Q4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwZWXhurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bq04bq04bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDgsOC4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOAxJFRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu04buQ4buS4bqww4zhu6zhurDhu7Ql4buwUMOU4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bu0xq/hurDDjOG7kCrDjOG6sCzEkFHhurDDjOG7kOG7ksOT4bu24bqw4bqy4bqmLeG6pOG6sOG7tOG7kOG7tuG6sOG7kOG7uOG7tOG6sOG7iMOZUMOU4bqw4buIw4lR4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurDhu7Thu5BD4bug4bqww5Thu5JD4bqw4bu0w51DUOG7kOG6sOG7tMSQ4buS4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDgsOCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6suG6pi/hurLhuqjhurbhu4rhuqzhurThurThurJC4bq04bqq4bu04bqm4bqyw4LhuqThuqbhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HDgsOC4bq24bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7kcOZ4buS4bqwUMav4buS4bqww4xEw4zhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7h+G7juG6sOG7kMWo4buS4bqw4bqj4bu44bu04bqw4buFw5Thu5Dhu5JOUOG6sOG7nkZQ4bqw4bu04buQKuG6sGVl4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6tOG6tOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgMOj4buQ4buSw5Phu7bhurDhurLhuqwt4bqk4buz4bqw4bue4buO4bqw4buQxajhu5LhurDhu4jhurjhurDhu4rhu5Lhu45Q4bqww51D4bqww4xEw4zhurDDjOG7tsWow4zhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu6JKUeG6sMOMUeG7s+G6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7iEThurDDjEbhu7bhu7Xhu7Xhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqy4bqmL+G6suG6qOG6tuG7iuG6rOG6tOG6tOG6tOG6suG6tuG6rOG7tOG6qOG6qOG6tuG6qOG6puG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7sULhuqjhuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4buRw5nhu5LhurBQxq/hu5LhurDDjETDjOG6sOG7kFFF4bu04bqw4buIxahQw5ThurDhu7RF4buS4bqw4buH4buO4bqw4buQxajhu5LhurDhuqPhu7jhu7ThurDhu4XDlOG7kOG7kk5Q4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwZWXhurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bq04bq04bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDgsOC4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4bqv4buCKOG6sOG7nsSQ4bqww4xEw4zhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu04buQ4buM4bqw4buKI8OM4bqwLeG6sOG7tOG7kOG7jOG6sOG7tOG7kENR4bqww43Gr+G6sOG7mMOM4buQ4buz4bqww5Thu5Lhu7hY4bqww4xEw4zhurDEqOG7oOG6sOG7kFTDjOG6sOG7suG7klDhu5DhurDDjFLhurDhu7Thu5BO4bug4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4bu0w53DieG7kuG6sFDDlOG7kOG7ksOS4bug4bqw4bu04buQ4bu44bqwLOG7luG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqk4bqq4bqkWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6suG6pi/hurLhuqjhurbhu4rhurbhurZC4bqy4bq04bqk4bqs4bu04bqq4bqm4bqs4bqy4bqk4bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bq04bq04bqs4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7kcOZ4buS4bqwUMav4buS4bqww4xEw4zhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7h+G7juG6sOG7kMWo4buS4bqw4bqj4bu44bu04bqw4buFw5Thu5Dhu5JOUOG6sOG7nkZQ4bqw4bu04buQKuG6sGVl4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6tOG6tOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqk4bqq4bqk4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4buRRFDDlOG6sOG6suG6qC3huqThu7PhurDhu57hu47hurDhu5DFqOG7kuG6sOG7tOG7kk9Y4bqw4bu0I8OM4bqw4buK4buS4buOUOG6sMOdQ+G6sMOM4bu2xajDjOG6sOG7tOG7kOG7kuG6sCzhu5JP4bu04bqww4zhu5A74bqw4buIS1jhu7PhurDhu4jhu6ThurAs4bu24buS4bqw4bu0UURQ4buz4bqw4bueKeG7s+G6sOG7kFJD4bu14bu14bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhuqThuqZYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqy4bqmL+G6suG6qOG6tuG7iuG6tuG6tkLhurLDguG6tOG6qOG7tOG6quG6qOG6rOG6tuG6tuG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6qOG6rELhuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4buRw5nhu5LhurBQxq/hu5LhurDDjETDjOG6sOG7kFFF4bu04bqw4buIxahQw5ThurDhu7RF4buS4bqw4buH4buO4bqw4buQxajhu5LhurDhuqPhu7jhu7ThurDhu4XDlOG7kOG7kk5Q4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwZWXhurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bq04bq04bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbhuqThuqbhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4DDo0TDjOG6sOG7kFFF4bu04bqw4buIxahQw5ThurDDlOG7kkRR4bqw4buKI8OM4bqw4bu04buQ4bu24bqw4buQ4bu44bu04bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7iE9Q4bqw4bu0JuG6sMOMRMOM4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4bu04buS4buM4bu24bqw4buQVMOM4buz4bqw4buTxJHDo+G7keG6sCzEkOG6sOG7k8SR4buP4buT4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sOG7tOG7kEPhu6DhurDDlOG7kkPhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOAc+G7ksOS4bu04bqwxJEl4buqUMOU4bqwLeG6sMOj4buTc8OBL1jDgA==

Việt Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]