(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 22-4 (tức ngày 22-3 âm lịch) xã Định Hòa (Yên Định) đã khai mạc Lễ hội Phủ Nhì tưởng nhớ 526 năm ngày mất Quang thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao (1496 - 2022) và công bố quyết định điểm du lịch.
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUVAsUcOANFc1w5nhuqPDnS7DmeG6oDHDmTThuq01w5nhurg0ZsOZw4M0N8OZxKlZw5kuw6LDozPDmSzhuqXDmeG6u+G7gWxd4bq/w5koOMOjNMOZKDUw4bqjw5kh4buBw5nhuqE4LjTDmWXDmWvhu7TDmcO6OMOjNMOZeeG6sVfDmVAvLFFQLzThu6ZRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlHDiljDozPDmcWoxagt4buow5nhu57hur9pLsOZw6MzWWzDmcWoxagtxq/DmSXhuqPDmeG6oTguNOG7oMOZa+G7tMOZw7o4w6M0w5l54bqxV8OZ4bueTFvDo8OZw7o4w6M04bugw5ko4bu0w5nDoDRXNcOZ4bqjw50uw5nhuqAxw5k04bqtNcOZ4bq4NGbDmcODNDfDmeG6v2hlw6Mzw5nDozRjw5nhu6rFqOG7sMOZw6Phu7bhuqPDmcOjM1lsw5nhuqMq4bq/w5nhurrhu4FXw6Mzw5nhur804buFLsOZecSDWcOjM8OZ4bq+NFg1w5k0P+G7gcOZw4Mzw6LDmeG6vjQ4w5nDgzPhurcuw5l1V8SDw5nhu57hu6bhu6hW4buww5ktw5nFqOG7pMWoxajhu6DDmcSpWcOZLsOiw6Mzw5ks4bqlw5nhurvhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmSg1MOG6o8OZIeG7gcOZ4bqhOC404bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRUDXhuqMzw5ku4bqhV8Oqw6rDlcOaIeG6vzThu4HhuqMsw5k1dCnDo+G6vynhur3DmsOZw6rhur9s4bqhKcOVw5pqNSHhur804buWw5nhu67hu6Thu6ThurlrxqDDmTQpNTM04bq/4buWw5nhu6rGr8av4bq5a8agw5rDmcOq4bq9LsOVw5ovLy4hw6Phu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ovxajFqOG7puG7sC/hu6ZW4busIeG7quG7puG7puG7qOG7psWoxajhur/hu6bhu67hu7Dhu6rhu7DhuqHhu6Thu5zDoeG6uTPhu5Thur3DleG7quG7psWow5rDmVfhuqHhur/DlcOaw4A0VzXDmeG6o8OdLsOZ4bqgMcOZNOG6rTXDmeG6uDRmw5nDgzQ3w5nEqVnDmS7DosOjM8OZLOG6pcOZ4bq74buBbF3hur/DmSg4w6M0w5koNTDhuqPDmSHhu4HDmeG6oTguNMOZZcOZa+G7tMOZw7o4w6M0w5l54bqxV8Oaw5lqNSHhur80w5XDmuG7ruG7pOG7pMOaw5k0KTUzNOG6v8OVw5rhu6rGr8avw5rDmS9RUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw7o1IMOjw5nhur40w61Xw5l5xINXw5nhu54u4bqxw6PDmTPhurc1w5nhuqFZw5nhurg0ZsOZw4M0N+G7msOZw7oiw6PDmeG6vjRYw6M0w5nhuqI74buB4bugw5nhur804buB4bqtLsOZdTXDmeG6vzYuNMOZ4bqhOC40w5nDquG7i+G7msOZxKnhu7bDo8OZNOG6r1fDmS4q4bq5w5nhurrhu4HhuqUuw5kzNVfDmcO6NSDDo8OZ4bq+NMOtV8OZecSDV8OZxKlZw5nhur/DrcOZKGhkw6Mzw5nhurg04buHLsOZ4bq64buBV8OjM8OZ4bqjWcOZ4bq/4bq94buBw6Mzw5nhur8l4bqjw5nhuqFZw5koIsOjw5nhur80ZMOZ4bq+NFjDozTDmeG6ojvhu4HDmcODM8Oiw5nhur40OMOZw4Mz4bq3LsOZdVfEg8OZ4bue4bq/NCXDo8OZ4bqjO+G7gcOZxKjhu4FXw5nhuqBbw5nhur40WMOjNMOZ4bq+w6LDozPhu6Dhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHDgDThu4HDmcO6NSDDo8OZ4bq+NMOtV8OZecSDV8OZLuG6r8OZITUgw6PDmeG6vzYuNMOZNGLDo8OZ4buqw5nhuqM74buBw5koaMSRLsOZayVsw5khw6zDozPDmeG6vzQpxIPDmeG6oeG6pTXDmeKAnMOD4bqtNcOZLsOiw6Mzw5nDozPEg8OdNcOZ4bq74buB4bqlLuKAneG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVA14bqjM8OZLuG6oVfDqsOqw5XDmjV0KcOj4bq/KeG6vcOaw5nDquG6v2zhuqEpw5XDmmo1IeG6vzThu5bDmeG7ruG7pOG7pOG6uWvGoMOZNCk1MzThur/hu5bDmeG7sOG7pOG7pOG6uWvGoMOaw5nDquG6vS7DlcOaLy8uIcOj4bucLFfEg+G6vzRXw6M0NMSDV+G7nMSpw6MvISnDqsOg4bq/xIPhurkvw6MpasOqL8Woxajhu6bhu7Av4bum4buoViHhu6rhu6bhu6Thu6rhu6jFqMav4bq/4bum4buq4bum4bum4bus4bqh4buk4bucw6Hhurkz4buU4bq9w5XFqOG7pOG7pMOaw5lX4bqh4bq/w5XDmsOANFc1w5nhuqPDnS7DmeG6oDHDmTThuq01w5nhurg0ZsOZw4M0N8OZxKlZw5kuw6LDozPDmSzhuqXDmeG6u+G7gWxd4bq/w5koOMOjNMOZKDUw4bqjw5kh4buBw5nhuqE4LjTDmWXDmWvhu7TDmcO6OMOjNMOZeeG6sVfDmsOZajUh4bq/NMOVw5rhu67hu6Thu6TDmsOZNCk1MzThur/DlcOa4buw4buk4bukw5rDmS9RUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+NCnEg8OZMzVXw5nhurk04buyw5k04bq3w5nDgzPDouG7msOZ4bq/NFjDozPDmcWow5nDo+G7tuG6o8OZeeG6p8OjM8OZw7ppLsOZ4bq/NGnDmeG7qMOZ4bue4bum4buo4busxq/hu6DDmcSo4buBV8OZ4bqgW8OZ4bq+NFjDozTDmeG6vsOiw6Mzw5nDozPDrMOZxKkiw5nhur4lbMOZw4A1w6M0w5nhu57hur9pLsOZ4bqgV+G6o8OZw4A1w6M04bugw5ksWDXDmWxd4bq/w5nhur/huqnDmeG6vzVbw6PDmSjhu7TDmcSpIsOZ4bq/NOG7tuG6o8OZ4bq74buBW8OZw6MzxIPDnTXhu5rDmS40xIPDmeG6v+G7gcOZw6rhu4tXw5nhur404buBJsOjw5nhuqI/4buBw5koaGTDozPDmcSpWcOZKOG6qTXDmeG6v1vDo8OZ4bqhWcOZ4bq4NOG7hy7DmeG6uuG7gVfDozPDmeG6v8Otw5koaGTDozPhu5rDmSjhuqfDozPDmeG6vzRkNcOZLjTEg8OZayVsw5khw6zDozPDmeG6o+G6reG6v8OZLuG7gcOjM8OZKDDDmeG6uTThu4XDozPDmSFow6nDozPDmeG6oz7DmeG7nnnEg1nDozPDmeG6vjRYNcOZeT/hu4HDmcODM8Oiw5nhur40OMOZw4Mz4bq3LsOZdVfEg+G7oMOZKCPhur/DmeG6v1vDo8OZ4bqhWcOZw7o1IMOjw5nhur40w61Xw5l5xINX4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRUDXhuqMzw5ku4bqhV8Oqw6rDlcOaNXQpw6Phur8p4bq9w5rDmcOq4bq/bOG6oSnDlcOaajUh4bq/NOG7lsOZ4buu4buk4buk4bq5a8agw5k0KTUzNOG6v+G7lsOZ4buq4bus4buq4bq5a8agw5rDmcOq4bq9LsOVw5ovLy4hw6Phu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ovxajFqOG7puG7sC/hu6bhu6hWIeG7quG7puG7pOG7quG7qOG7qsWo4bq/4buo4buo4busxq/hu67huqHhu6Thu5zDoeG6uTPhu5Thur3DlVbFqFbDmsOZV+G6oeG6v8OVw5rDgDRXNcOZ4bqjw50uw5nhuqAxw5k04bqtNcOZ4bq4NGbDmcODNDfDmcSpWcOZLsOiw6Mzw5ks4bqlw5nhurvhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmSg1MOG6o8OZIeG7gcOZ4bqhOC40w5llw5lr4bu0w5nDujjDozTDmXnhurFXw5rDmWo1IeG6vzTDlcOa4buu4buk4bukw5rDmTQpNTM04bq/w5XDmuG7quG7rOG7qsOaw5kvUVAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurl0V+G6ueG6vzXEg8Ojw5pRw7rhuqfDozPDmS40NsOZ4bqgW8OZS+G7gSXDo8OZ4bq+NFnDozThu5rDmeG6uDThuq/DmXQ0ZsOZ4bq/OC40w5nhu4Bzw4N1w5k04buBbCDDo8OZ4bq/4bq9V8SDw5nhurrhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmS7DosOjM8OZw6M0P8Ojw5koNTDhuqPDmSHhu4HDmeG6oTguNMOZITXDmeG6vzYuNMOZ4bqhOC40w5nDquG7i8OZLjTEg8OZKMOdNcOZITUgw6PDmeG6oeG7tMOjNMOZKMOdxIPDmSg4V8OZ4bq5NGhiw6Mz4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+w501w5ks4buB4bqpNcOZ4bqhMcOZKMOdNcOZITUgw6PDmeG6oeG7tMOjNMOZKMOdxIPDmTThu4FsIMOjw5lMW8Ojw5nDujjDozTDmSjhu7TDmeG6v+G6vVfEg8OZ4bq74buBbF3hur/DmSg4w6M0w5kuw6LDozPDmcOjND/Do8OZKDUw4bqjw5kh4buBw5nhuqE4LjTDmSE1w5nhur82LjTDmeG6oTguNMOZw6rhu4vDmeG6v8Otw5koaGTDozPDmeG6uDThu4cuw5nhurrhu4FXw6Mzw5ktw5l5xINZw6Mzw5nhur40WDXDmTQ/4buBw5nDgzPDosOZ4bq+NDjDmcODM+G6ty7DmXVXxIPhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhuqAxw5k04bqtNcOZ4bq4NGbDmcODNDfDmcOj4bu24bqjw5nFqOG7pMWoxajDmSE1McOjw5nhur1Xw5nhur/DrcOZw6MzWWzDmcWoxajDmShdw6PDmTRd4bq/w5nDozNZbMOZxajhu7Atxq/DmSXhuqPDmeG6oTguNOG7msOZM+G6p+G6o8OZ4bq5NCbDo8OZ4bqhMcOZxKlZw5k04bqtNcOZxKljNcOZLlguw5nDozM0NcOZ4bq/NGkuw5nhur9dw5nhuqEx4buaw5khJcOjM8OZNGhiw6Mzw5k0xINX4buaw5nhuqMl4bqjw5nDqmLDo8OZ4bq/4bq9V8OjM8OZxKlZw5kuWC7DmTTEg8Od4bq/w5ko4bqtw6Mzw5nEqeG7tsOjw5k04bqvV8OZLcOZxKnhu7bDo8OZw6MzNCDhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq54buN4buB4bq/NMSD4bq9w5pR4bq+NOG7gcOZ4buAbFvDo1Av4bq5UQ==

Thu Uyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]