Gặp Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết, các cầu thủ Việt Nam chịu sức ép khủng khiếp trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch ASIAD. Bị dẫn trước 3 bàn nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn kiên cường thi đấu và ghi được 1 bàn thắng siêu phẩm của Minh Vương. Mặc dù "chiến đấu" với 200% sức lực nhưng các cầu thủ Việt Nam không lật ngược được tình thế, chấp nhận chơi trận tranh Huy chương Đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4buPYls/w5RW4bqpYVfDlOG6t+G6r+G6qWFXw5RZ4bqpOVs/w5Q+O33DlGUzw5RZIVc6xKjDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcOU4bq34bqv4bugWzrDlHHhurPhurvDlFc64bqpOVs/w5TDtTVbP04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VPcOG7pMOjw5Thu6t74bq7fcOjO1fDlHFRW8OUxILhurM0V8OU4bq34bqvXVs/w5Thurfhuq/hu7Bbw5RWUFvDlD4j4bq3xKjDlFdQV8OUV+G7quG6s8OU4bq3OuG6p8OURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9w5RXOiHhurPDlOG6seG6q1fDlOG7ssOjw5Q+OuG6p1s/w5Q+Ojsjw6PDlOG6t+G6r+G6qWFXw5ThurHhuqtXw5R9Uls6w5RX4bqn4bugw5RbOlHDlFnhuqk5Wz/DlD47fcOUZTPDlFkhVzrDlOG7g+G6sHLhu4Phu49Kw5TDsiHDlFjhu65bw5Thurfhuq/huqlhV8OU4buUw5RWUVvDlFs64bqpWz/DlFdQV8OUOjBXw5Thurfhuq8gw5RX4bqn4bugw5RxxalFw5TDg+G7oOG6rz7DlHHhu6BbPy3hurHDnV3DlGXhu65bw5Q+O0Bbw5RX4bqpw6FbP8OU4bq3OjvDlFnhu6jhurPDlGVRw5Q/OjvDlFnhuqnDoFfDlOG7ksOUVlFbw5Thurc6w5pbP8OU4bqxO0DhurPDlMOjOuG7rH3DlFfhuqfhu6DDlMawO1s6w5RF4bqpOVs/SsOUxrDhu6RXw5RYw6LDlMOVVzo7I1vDlFnhu6jhurPDlcOUZWE7w5Thu5jhu5Dhu5BIw5ThurHhuqtXw5R7Y1fDlFs64bqpWz/DlFdQV8OUV+G7quG6s8OU4bq3OuG6p8OURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9w5Q+OjNbP8OUe+G7sOG6t8OUWz/huqnDoFfDlFnhuqnDoFfDlOG6ty5bOsOU4bq3OiPEqMOUVzrhu6jDo8OUWzrhu7Bbw5RXOjk7w5Thurfhuq/hu7Bbw5Thurfhuq/hu6BbOsOUceG6s+G6u8OUVzrhuqk5Wz/DlMO1NVs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlOG6seG6r1dGw5UvL1dYW0pW4bugXeG6tzrhu6BbOjpd4bugSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buS4bui4buUxqAv4buW4buiWOG7lOG7mOG7kuG7mMag4buQ4buQ4bq34buc4buS4bui4buW4buc4buQ4buQe+G7kko8w6M/w5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4buN4buq4bqzw5Thurc64bqnw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlExQXcOUWTFNw5ThurHhu7jDlD46M1s/w5RXIFvDlMOdw5ThurHDoMOUVuG7qOG6t8OUV+G6q8OUWeG7qOG6s8OU4bq3OuG6p8OUW1FdSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tuG6r11bP8OU4buY4buQw5TDozrhurXhurfDlFfhurM0O8OU4bq34bqv4buwW8Sow5RXUFfDlOG6t+G6s+G6uyVbw5Thurc64bqnw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlFlUw5RYNVvDlHFRW8OUxILhurM0V8OUZVFdw5Thurc6I8OUVzo0Wz/DlFnhuqPEqMOUWzrhuqlbP8OUWzrEkVs/w5RbOMOUe2NXw5RX4bqn4bugw5RXUFfDlFc6UVs/w5Thurfhuq/hu6A7w5RZ4buo4bq3w5RFOyThurfDlFc64bqp4bugw5RZ4bqnw5Thurc7WzrDlOG6tyPDlGVRw5R94bug4bq7w5R9w5pbw5RZJcOUe+G7sOG6t8OUWz/huqnDoFfDlOG6tzojw5Thurfhuq/hu7BbSsOURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9w5RlUV3DlOG6t+G6r+G7oFs6w5Rx4bqz4bq7w5RXOuG6qTlbP8OUw7U1Wz/DlGVhO8OU4bq3O1s6w5Thurc64buqW8OUPjozWz9KSkrhuq/hurNbw5ThurHDoEpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurbhuq/huqHDlHtSO8OUZWE7w5Thurfhuq/hu7Bbw5RZ4buo4bqzxKjDlGU9w5TDozos4bugw5Thu6t74bq7fcOjO1fDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcSow5RYXcOURVVbw5Rx4buw4bqzw5Q+OjNbP8OUWeG6qcOgV8OU4bq3OjvDlFnhu6jhurPDlFtAW8OUV1BbOsOU4bq34bqvUDvDlD46M1s/w5Thurc6JcOUw6M6UOG6t8OUOuG6s+G6u8OUWeG6qcOgV8OU4bqx4bqrV8OU4bq34buoW8OUVzNbP8OUfVJbOsOUfeG7uMOUWzrhuqnDlOG6t+G6r+G6qWFXSsOUcTlbw5RbxJHhu6DEqMOU4bq3OiXDlHtjV8OUV+G6p+G7oMOUV1BXw5RX4buq4bqzw5Thurc64bqnw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlD46M1s/w5RXIFvDlOG6seG6s1s/w5R9VFvDlGUuw5RZVMOU4oCcZcOa4bq3w5Q+OyThurfDlOG6seG6q1figJ3DlOG6t+G6r11bP8OU4bq34bqv4buwW8OUP+G7pMOjw5ThurDhurvhuq874bugw5RbQFvDlDrhu6rhurPDlFs64bqpw5Thurfhuq9dWz/DlDo7JMOjw5Thu5LEqMOUcVFbw5TEguG6szRXw5RXOjsjfcOU4bq3OiPDlOG6tzrhuqnDoFs/w5TDozpdWz/DlGVRw5Q/OjvDlFnhuqnDoFfDlOG7mMOUVlFbw5Thurc6w5pbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurDhu6BbP8OUOjskw6PDlOG7mMSow5RlUV3DlMOjOuG6teG6t8OUxqDGoMSow5R9UVs6w5R74bqpYTvDlFfhuqfhu6DDlOG6tjsjW8OU4buP4bqtWz/DlHtSO8OUViHDlOG6ueG6s+G6u0Bbw5Thurc64bqnWz/DlHvhu6pbw5Thurc64bqrw5Thu5RKw5Thu6k64bqpWz/DlOG6tzrhu7DhurfDlFlQWz/DlD46xq99w5TDozrhuqVXxKjDlFdQV8OUOjBXw5Thurfhuq8gw5RX4bqn4bugw5QzWz/DlMOD4bug4bqvPsOUceG7oFs/LeG6scOdXcOUZeG7rlvDlD46M1s/w5RWIcOU4oCcPjphw6PigJ3DlFs/4bug4bq7w5RXU8OUPjo7w5RWIcOUWOG7rlvDlOG6t+G6r+G6qWFXw5RZI1vDlOG7lMOUVlFbSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT0Xhu65bw5ThurfhurPGr1vDlOG6tzrhuqfDlFs/OjtAfcOUWz/hu6ThurfDlFnhu6jhurPDlMOjOlDDo8OUV+G6p+G7oMOUVuG7oFvDlDrhurPhu6hbw5R74bqz4bq7JFvEqMOU4bq3YsOU4bqx4bug4bqzw5RWUVvDlOG6tzrhurPhu6DDlOG6tzrhuqvDlOG7lMSow5ThurHhuqtXw5R9Uls6w5RX4bqn4bugw5RXUFfDlFfhu6rhurPDlOG6tzrhuqfDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcOUWOG6qcOhWz/DlFs64bqpw5RZ4bqpw6BXw5RbOsavW8OUe0Bbw5Q+OjvDlFbhurNbP8OU4bqx4bqrV8OUWDVbw5Thu7LDo8OUWTY7w5RxUVvDlMSC4bqzNFdKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPw4M64bq14bq3w5Thu5zhu5DEqMOU4bq3YsOUxIPhurNTw5RZUMOUw6M6UuG6t8Sow5TGsDtbOsOUReG6qTlbP8OUPzo7w5R9NuG6t8OU4bq34bqz4bq7JOG6t8OUw6M64busfcOU4bq34bqzWz/DlHvhuqlhO8OUcVFbw5TEguG6szRXxKjDlOG6r+G6teG6t8OUWz/DmlvDlOG6t+G7gcOU4bqxNErDlMOyUVvDlOG6tzrDmls/w5RZVMOU4bq3OyPDo8OU4bq3OkB9w5ThurHhuqtXw5R9Uls6w5RXOl3DlFdQV8OUV+G7quG6s8OU4bq3OuG6p8OURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9w5RbOuG6qVs/w5RYw6LDlGXhu7DhurvEqMOUWzrEkVs/w5RbOMOUe2NXw5ThurHhu6DhurPDlFkiw5RX4bqn4bugw5Thu6t74bq7fcOjO1fDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcOUWVTDlD46M1s/w5Thurc6UVs6xKjDlFc64buow6PDlFs64buwW8OU4bq3OuG6s+G7oMOUVzrhurNbP8OUV+G6szZXw5Thu5It4buUSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlOG6seG6r1dGw5UvL1dYW0pW4bugXeG6tzrhu6BbOjpd4bugSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buS4bui4buUxqAv4buW4buiWOG7lOG7mOG7kuG7mMag4buQ4buQ4bq34buc4buS4bui4buW4buc4buQ4buQe+G7mEo8w6M/w5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq24bqz4bq7JOG6t8OUw6M64busfcOUV+G6p+G7oMOUxrA7WzrDlEXhuqk5Wz/DlMOjOuG6teG6t8OU4buc4buQSsOUTOG7qT/hurM1W+G7isOURVvDtOG6ucOj4bqvw53hurHhurFNTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPw7U7PeG6s8OU4bqv4buo4bq3w5RZUFs/w5RXOuG6tcOU4bq9w5R7UcOU4bq34bqvXVs/w5Thurfhuq/hu7Bbw5RZ4buo4bqzw5RbUeG6u8Sow5RXUFfDlFfhu6rhurPDlOG6tzrhuqfDlOG7q3vhurt9w6M7V8OURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9w5Rl4buuW8OUPzvEkcOUWeG6qcOgV8OU4bq3O1s6w5Thurc64buqW8OUPjtAW8OUV+G6qcOhWz/DlGVRw5Q+OjsjW8OUV1BXw5RX4buq4bqzw5Thurc64bqnw5RxUVvDlMSC4bqzNFfDlFfhuq1bP8OUw6M6UzvDlMOV4bq3XVDhurfDlH01w5Q6MzvDlcOUfWE7w5RWU13DlOG6t11RW8OUWeG6qcOgV8OUVzo7I1vDlOG6tzrDmls/w5RX4bqn4bugw5R9Lls6SsOU4buN4bqtWz/DlMSD4bqz4bugw5Thurfhuq/hu7Bbw5RWUFvDlD4j4bq3w5RbUeG6u8Sow5Thurc6QH3DlH024bq3w5R74buqW8OUW8SR4bugw5RbP+G6qcOhO8OUOsavfcOUfTbDlOG6tzrhu6jhurvDlOG6rzLDlFdQV8OUV+G7quG6s8OU4bq3OuG6p8OURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9w5ThurHhu7jDlD46M1s/w5RXIFvDlMOdw5ThurHDoMOUVuG7qOG6t8OUV+G6q8OUWeG7qOG6s8OU4bq3OuG6p8OUW1FdSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7pzozWz/DlGXhuqnDoOG6t8OUxIPhurPhu6DDlFnhuqnDoFfDlFs6UcOUWeG6qTlbP8OUPjt9w5RlM8OUWSFXOsOU4buD4bqwcuG7g+G7j8Sow5RXUFfDlDowV8OU4bq34bqvIMOUV+G6p+G7oMOUccWpRcOUw4Phu6Dhuq8+w5Rx4bugWz8t4bqxw51dw5ThurHhu7jDlOG6tzo7w5RZ4buo4bqzw5Thurfhuq/hu7Bbw5Thurfhuq/hu6BbOsOUceG6s+G6u8OUVzrhuqk5Wz/DlMO1NVs/w5RlYTvDlFk2O8OU4bq3OsOaWz/DlOG6t+G6r11bP8OUV+G7pMOjw5RZ4buo4bqzw5RWUFvDlD4j4bq3w5Thu6k64buw4bq3w5TDslNbLeG6suG7g8O0Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tuG6r+G7sFvDlOG6t+G6r+G7oFs6w5Rx4bqz4bq7w5RXOuG6qTlbP8OUw7U1Wz/DlFg7KlvDlOG6r+G7oMOU4bq3YsOU4buSxqDDlD87w6HDlFs/UeG6u8OU4buSL+G7nkpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7g+G6s+G6tzpd4bqvw5VP4bq2OsOdXcOUVuG7oF1XOjtbOsOjOuG6s0plW04vw6NP

Theo baochinhphu.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]