(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc sống vợ chồng không có tình yêu lại bất đồng về ngôn ngữ. Hơn nữa, tuy là vợ, là con dâu nhưng các chị bị chồng, gia đình chồng coi thường. Không cam chịu cuộc sống tủi nhục nơi xứ người, các chị tìm mọi cách bỏ trốn nhưng chỉ có rất ít may mắn trốn thoát được. Liệu những người may mắn trốn thoát, con đường trở về của họ có được phẳng lặng, hay gập ghềnh những chông gai?

Tin liên quan

Đọc nhiều

w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zGr+G7iOG6uuG6suG7t2xOeGZmZmzhuq7hu7nhuqrhurLhu7dsxanhu7NsaD/hu45sb2nhu4dsLOG7iOG6uOG7p2zhurbhu6NGbOG6suG7t+G7lcOSbEbhu4LDimxOeMOtL+G7uW7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrOG7pkdE4bunbOG7hELhurLhu7dsTuG6vGzhu6fhu7lD4bqy4bu3bOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhu6fDgmxGw4DhurLhu7lsw5J2R2zhurDhu5dBbOG7pXNGbMawQ+G6suG7t2xOeGzhurLhu7fhuqrhurJs4bqy4bu3TWZs4bu4w4nhurJs4bqyTeG7k+G7hWxGR8OSbOG6sOG7lWxO4bq84buFbOG6sOG7lWzhu6fhurThurJsxalyR2zhurLhu7nhu4jhurLhu7ds4bun4buZ4bunbOG7p+G7ueG6oGzhu6XhuqBs4bun4bu5Q+G6suG7t+G7hWzhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7ls4bun4bu5Q+G6suG7t2zhu6fhurRBbEbhu7nhu4jhurrhurLhu7dmbD/hu7nhuqrhurLhu7ds4bun4buT4bq2bOG7p+G7ueG6oEds4bunR0Thu6ds4buEQuG6suG7t2xGw4xBbOG6suG7ucON4bunbOG6ssOJQWzDk8SobOG6suG7t+G7iOG6ukHhu4Vs4bun4buZ4bunbOG7p+G7ueG6oGxGw4DhurZs4bq24bqmQWzhu6fhu5nhu6fhu7ls4bul4bqsbEbhu4JC4bqybOG6suG7ueG7iOG6suG7t2zhu6fhu7nhuqJs4bunw4Js4buCc0Zsw4FGbOG6tuG7k8OSbOG6tuG7o+G6smxG4buCQuG6smxG4bu54bq04buZRmzGsOG7iOG6vOG7p2ZsOkF5R2zhurLhu7lN4bqy4bu3bOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bq24buTw5Js4bq24buj4bqybEbhu4JC4bqybEbhu7nhurThu5lG4buFbOG7p+G6tOG6smzGsOG7iOG6uuG6suG7t2xG4buCw4psTnhs4bunw4zhu5Ns4bu54bqmbOG7p8OCbMaw4buI4bq84bunbOG7gOG7uXDhurLhu7ds4bqw4buh4bqy4bu34buFbOG7ueG7k8OSbOG7t3Xhu4Bs4bu34bu5eOG6suG7uWzhurLhu7lN4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6quG6suG7t2zhu7fhu5NB4buBw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOt4bulbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWvhurbhu4ThurQt4bulQcWpQS3hu7XhurThurJGLU/hu6lB4bu34bu5RuG7h2zhurLhurThu4Lhurbhu5PhurBrw6zhu6ZHROG7p2xG4buCSeG6suG7t2zhu4Dhu7lJ4bqy4bu3bOG6suG7t+G7ueG7seG6smzhurLhu7fhu5XhurTDrS/hu6XDrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xh4buCw4psTnhsLOG7t+G7iGw6ROG7p2zGsOG6tOG7leG6smxGw41s4bunSeG6suG7t2zhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7lsxrDhu5ts4bu3dOG6smxvbWzhurLhu53hurZs4bqy4bu54buI4bqy4bu3bOG6sndHbOG7p8OCbOG7k0FsxrDDgmzhurLhu7nhu6Phu6dsTnhs4buGR+G7mWzhuq7hu7nEqGxO4bq4QWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG7p+G7uUPhurLhu7dsYeG7gkfhurLhu7dsN0dC4bunbEbhu7nDgGzhuq7hu4xsxKjhu6dsRuG7gkLhurJs4bun4bu54buXw5Js4bqu4bu54bqsQWzhurLhu7nhu5Vs4bun4bu5Q+G6suG7t2zhurDhu5dBbOG7uUF54bqybOG7guG6qGxG4buC4bq04bqy4bu3bMawdEds4bun4bu54bqgbOG7pElBbGHhu7nhuqBsYeG7ueG7iOG6uuG6suG7t+G7hWxG4bu54bqq4bqybOG7pOG7o+G7p2xh4bu54bqm4buFbMOT4bubbCzhu7fhu4hsOkThu6fhu4Vs4bu5R8OSeeG6smzhu7h1R2w6ROG7p2Zs4bum4bu54bqgbEbhu4LGoUFs4bqw4bqk4bqy4bu34buHbMWoSWzGsOG7m2zhu6fhu7lz4buAbOG6suG7uXXhurJs4bqw4buV4bq2bE7hurzhu4Vs4bqw4buV4bq2bOG7p+G6tOG6smzFqXJHbE7hu5Vs4buEQeG6suG7uWzhu6fhu7nhurRs4bqy4bu54buVbOG7p+G7uUPhurLhu7dsb2zGsMSo4buTbOG7p+G7ueG7mUds4bqyREFs4bqy4bu54buI4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6oGzhu6XhuqBs4bun4bu5Q+G6suG7t+G7hWzhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7ls4bun4bu5Q+G6suG7t2zGsEJBbMOTTGzhurLhu7nhu4hs4bq2REZsxrDEqOG7k2zDimzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bun4bqq4bqy4bu3bE7hu5Vs4bul4bqgbOG7p+G7uUPhurLhu7dsRuG7ueG7iOG6uuG6suG7t2zDk0fDknbhurJsxrDhu5nhurLhu7lsxrB14buAbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2xG4bu54buIw4nhurLhu7dsRkF34bunZmw/4bu54bqq4bqy4bu3bOG7p+G7k+G6tmzhu6fhu7nhuqBHbOG7p0dE4bunbOG7hELhurLhu7dsRsOMQWzhurLhu7nDjeG7p+G7hWzhu6fhu7nhuqBs4bqyR+G6suG7t2zhurJzR2xO4buVbOG7p+G7ueG6umxG4bu54bq6QWzhu6fDiWzhu6XhuqxsRuG7gkLhurJmbOG6peG7lWzhu4JDQWZmZmxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6tkRGbOG6sHThurJsxrDhu4jhurzhu6ds4bqy4bu54buVbOG7p+G7uUPhurLhu7ds4buE4buTQWzGsEFs4bun4bu54bq84buFbOG7p+G7ueG6oGzGsOG7m2zhu7fhu6Hhu4BsTuG7lWzhurDhu5XhurZs4buGR+G7qeG6smxO4bq4QWzhu6fhu7nhuqBs4bu4xqFBbOG6sOG7lWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG6pUF5Rmws4buT4bq2bOG7p+G7uUfDknbhurJs4bulR+G6quG6smzhu7nhu5XhurLhu7ds4bun4bu5R8OSd+G6smzhu4Thu5PhurLhu7ds4bun4buZ4bunbOG7p+G7ueG6vGxh4buCR+G6suG7t2w3R0Lhu6dsxrDDvWzhu6Xhu5nhurJmbGHhu7nhu4jDieG6suG7t2zhu6fGoeG6tmzhu6fhu7nhurRs4bu54bq04buV4bqybOG7p8ah4bqy4bu5bOG7p8OM4buTbOG7p+G7ueG6oOG7hWzhu6fhu7nhuqBs4bu4xqFBbMaw4bubbOG7peG7lcOSbOG7p+G7meG7p+G7uWxO4buVbOG7t0FI4buAbOG7p+G7ueG6oGxG4buCQuG6smxG4bu54bq04buZRmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsP8O9bE54bOG7ueG7leG6suG7uWxG4buCw4DhurLhu7lsRuG7gkLhurJs4bun4bu54buXw5Js4bqu4bu54bqsQWzhurLhu7nhu5Vs4bun4bu5Q+G6suG7t+G7hWzhu7dB4bqm4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6oGxh4bu54buI4bq64bqy4bu3bE7DueG6smzhu6fhuqThurJs4buCR+G6smzhu4JH4bqy4buHbOKAnGHhu7lIbEbhu7l1RmxO4bq4QWzhu6fhuqrhu4Vs4buER0JGbOG6suG7uUF4R2zhurLhu7fhu5XDkmzhu6Xhu53hurLhu7ds4buCSuG6suG7t+G7hWzhurBEQWzhu4RHQkHhu4Vs4bulw43hurLhu7ds4bq24buT4bqy4bu3bMWp4buXbOG7p+G7uUzhu5NsTuG7lWzGsOG7qeG6tmxG4bu54bup4bq0bMawxKjhu5Ns4bun4bq04bqybOG6sEjhu6dsc8OSbE5K4buTbEbhu4LhuqThurJsw7NsRkfEkEHhu4VsRuG6qkFs4bq2eUbhu4Vs4bqw4bq0bOG7hOG6vGzhurLhu7lBeEds4bqw4buj4bq2bE7DgGzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bulQXdGbOG6sEF5R2zhurbDgOG6suG7uWzhu6fDgmzhu6fhuqThurJsxrDDjGzhu4TEqOG7p+G7hWzhuqrhurZs4bun4bq04bqybOG7p+G7ueG7l8OSbEbhu7nhurThu5lGbMaw4buI4bq84bunbOG6suG7ueG7lWzhu6fhu7lD4bqy4bu3bOG7ueG7k8OSbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2ZsYUfDkmzhurLhu7lBduG6suG7hWzhu6fEqGzhurLhu7fhu7nDg2zGsHfhurJs4bqy4bu5TeG6suG7t2zhurLhu7fhu5XDkmzhu4RC4bqy4bu3bEbDjEFs4bqy4bu5w43hu6dsw4ps4bqy4bu54buVbOG7p+G7uUPhurLhu7fhu4VsxrDhu5tsRuG7ueG6qkFsRuG7uUjhu6fhu4VsRkF34buAbEbhu7l24bq2bOG7hMSo4bunbOG6tuG7l+G6suG7uWzhu7dBSOG7gGxG4bqqQWzhu7fhu6PhurLhu7ds4bu34buI4bq84bqy4bu3bE7hu4jhurxGbOG7hkfhu5Ns4buGR+G7m+G6suG7t2zGsOG7iOG6uuG6suG7t2zFqeG7lUFs4bu54buV4bqy4bu3bEbhu4Lhu53hurZs4buncsOSbOG7hELigJ1mw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrD/hu7lBbOG7p+G7ueG6oGzhu7jGoUFsxrDhu4jhu5NsRuG6qkFsTnhsxrB34bqybMawc0ZsLOG7t+G7iGw6ROG7p+G7hWzhu6Xhu4jhurjhu6ds4bun4bu5cuG6smxO4buV4bq0bOG6suG7ueG7leG7hWzhurLhu7nDgOG6smxG4bu5c8OSbOG6suG7t+G7iOG6ukFsRuG7uXLhurLhu4Vs4bul4buVbOG7p+G6tOG6smzhu7nhu5XhurLhu7dsw5PDguG6tmzGsOG7k+G6suG7t2zhurLhu7dDQWzGsOG6vEFsRkts4bqwSOG7p2zhurLhu5XhurThu4VsRuG6qkFs4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG7hOG7k+G6tGzhu6d04bq2bMaw4buI4bq84bunbOG6suG7iOG6uOG7p2zhurbhu6NGZmzhu6bhu7nhu5XhurRs4bul4buVbOG7p+G6tOG6smzDk+G6tOG6suG7t+G7hWxG4bqqQWzhu6fhu7nhu5fDkmxG4bq4QeG7hWzhuqrhurZs4bun4bu5dOG6tmzhurBzw5Js4bulQmzhurbhu7FsTuG7lWzhuq7hu7nDguG7p2zhurLEqOG7p2zhurLDimZsLOG7q+G6smzhu6fGoeG6tmzDk0jhu6dsTuG7leG6tGzhurDhuqThurLhu7fhu4Vs4bulQmxG4bqqQWzhurLDgkHhu4ds4oCc4bum4bq04bqybEbhu4JC4bqybEbhu7nhurThu5lGbE7hu5VsRuG7gsOKbE54bOG6suG7ueG7lWzGsOG7iOG6vOG7p2zhurDhu5VsRkJGbOG6sOG7o+G6tmzhu4JDQWZsYeG7ueG6qkFsRkps4bqy4buTw5Lhu4Vs4buE4buI4bq44bqy4bu3bOG6ruG7ucSQZmZmbMOKbOG6suG7ueG7lWxG4bu54bqqQWzhu6fhurThurJs4buX4oCdZmzhu6bhuqThurJs4bul4buVbOG7p+G6tOG6smzhu7nhu5XhurLhu7dsw5PDguG6tuG7hWxG4buTw5Js4bul4bujRmzhurbhu6FGbOG6tkrhurLhu7fhu4Vs4bu54bqsQWzhu7nhu5PhurLhu4VsxrBE4bqy4bu3bE5BduG6smxG4bqqQWzhu6fhu7nhu53hurZs4bqw4bq0bOG7hMSo4bunbOG6ruG7ueG6tOG7rWzGsMO9bOG6sOG6tGxG4buIw4nhurLhu7ds4bqw4buTQWzhu6fhu7nhurRs4bun4bq04bqy4buFbOG6suG7uXNGbOG6sOG7lWzGsMSo4buTbOG7peG7q2zhu6fhuqThurJsxrDhu5PhurLhu7ds4bqy4buf4bq2bEbhu4LhurThurLhu7ds4bulw43hurLhu7fhu4Vs4bun4bu54bqgbGHhu7nhu4jhurrhurLhu7dsw5NI4bunbMawROG6suG7t2zhuq7DvWzhurDhu5dBZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6w0bEZHxJBBbMO1w7Ns4bqy4bu54buI4bqy4bu3bOG6quG6suG7t2w6dmzhuqXhu53hurJsLOG7t+G6puG7hWxG4bu54bqq4bqybGHhu7nhu6PhurLhu7dsOcOJ4bqy4buFbMOT4bubbOG6qXbhurJsOuG7s+G7hWzhu7lHw5J54bqybCzhu7nhu4hs4bqtR3LhurJsTsO54bqybOG7p+G6pOG6smzGsMOMbOG6tkHhurLhu7ls4bq2w7nhurJs4bquw71s4bun4bu54bq0bEbhuqpBbE54bOG7p+G6tOG6smzhu7fhu5lBbDp2bGHhu7nhuqBs4bu44bq04buVQWwtbMawxKjhu5Ns4bun4bq04bqybOG6tuG7lWzhuqrhurLhu7ds4bunxKhsxrBB4bqy4bu5bOG6skHhurLhu7ls4buE4buvbOG6tnNGbOG6ssOCbE7Dg+G6suG7uWxOQeG7s+G6smzhu4Thu5NHbG9tbOG6suG7neG6tmzigJzhu6VBeUZsTuG6qmxy4bq2bEbDgeG6suKAnWzhu6VF4bqy4bu3bEbhu4LDimxOeGZse+G6suG7t2ws4bu34bqmbOG7p+G7ueG6tGzhu6VBd0bhu4ds4oCc4bum4buZ4bun4bu5bMawcsOSbG9s4bqy4bud4bq24buFbOG6suG7t+G7iOG6ukFsRuG7k2zGsOG7iOG7k2zhu6fhurThurJs4bu44bq04buVQWxOeGxO4buVbEbhu4Lhu5PhurRsRnXhurJsRuG7k8OSbOG7p+G7ueG6tGzhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7lsTsOAbOG6ssOCbMawQWzhurByR2zhu4ZH4buZbOG7gkNBbOG6snbhurJs4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG7p+G6pOG6smzhurLhu7nhurhsxrDhu4jhurrhurLhu7dsTnhs4bqy4bu54buVbOG6sk3hu5NmbGHhuqpBbOG6tkrhurLhu7ds4buGR+G7mWzhurLhu7nhu4jhurLhu7ds4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bEbhu7lCRmzhurB24bqybMaw4buI4bq84bunbOG6sOG6ukFs4bqy4buV4bq0Zmwsw4Js4bun4bu54buXw5JsRuG6uEFs4bqq4bq2bOG7p+G7uXThurZs4bqwc8OSbEbhuqpBZmzhu6bEqGxG4bu5d+G7hWzhu7nhu5NBbOG7pUJs4bun4bq04bqybOG6quG6tmzhurBzw5Js4bqy4bu54buTR2zhurbhu5Vs4bqu4bu5w4Lhu6dmbDnhu5NHbMaww4Lhu4Vs4bu44bq04buVQWzhuq7DvWzhu6fhu7nhurRsRuG6qkFsTnhs4bunR0Thu6ds4buEQuG6suG7t2zhu6fDjOG7k2zhurLDgmzhu4RHQkZsb21s4bqy4bud4bq2bEdzRmzEqOG7p+G7hWxGw4xBbOG6suG7ucON4bunbOG6sOG7iEds4bqw4buX4bunbMOTxKhs4bqy4bu34buI4bq6QWxO4buVbOG7p0dE4bunbOG7p+G7ueG7l8OSbEbhu4JC4bqybOG6ruG7ueG6rEFs4bu3QeG7k2zGsMOA4bqy4bu5bOG7p+G7uUPhurLhu7figJ1mw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAnOG7tnThurJs4bunR0JBbMaw4bq6QeG7hWzhu7fhu6Hhu4Bs4bqw4buXQWzGsMSo4buTbOG7p+G6tOG6smxG4buIw4rhurLhu7ds4bqy4bu54buIbMaw4bubbOG6tnNG4buFbOG6suG7k8OSbEbhu4LDimxOeGzhu4Thu5NHbG9tbOG6suG7neG6tmzhurDhu4hHbOG6sOG7l+G7p2zDimzDk8SobOG6suG7t+G7iOG6ukHhu4VsRuG6qkFs4bq2SuG6suG7t2zhurDhu6PhurZs4bqy4bu54buI4bqy4bu3bOG6skF44bq2bE5HQWzhu6fhu7lw4bqy4bu3bMaw4buI4bq84bunbEbhu5XDkmzhu7fhu5PhurLhu7dmbGHhu4jDiuG6suG7t2zhu4Lhu5/hurLhu7fhu4Vs4bqyw4Js4buE4buvbMOKbOG6sOG7l0FsTuG6uEFsRuG6qkFsxrB34bqybOG7p0dCQWzGsOG6ukHhu4Vs4buTQWzFqcOobMWp4bq0bOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhurLhu7l14buAbMaw4buI4bq84bunbOG7uURs4bqu4bu5w7pHbOG7p+G7ueG6tGzhu6fhurThurLhu4Vs4bqy4bu54buVbOG7p0zhu5Ns4bqw4buXQWzhu6fhu7nhu4jhu5Ns4bunw4Lhu4Vs4buA4bu5xqFBbOG7hELhurLhu7ds4bqy4bu54bq6bOG6suG7ueG7lWzhu5PhurLhu7lsRuG7guG7k0Fs4bqyduG6smzhu6dHQkFs4bqy4bud4bq2bG9tbsO0bOG6tuG7sWzhu6fhurThurJs4bqyw4Js4bqw4buXQWzhu6VD4bqy4bu3bOG7pXfhu4Vsxanhu6NGbMWpw4FHbOG6suG7ueG7k0dsTnhsYeG7gkfhurLhu7dsN0dC4bunbOG6tnNGbOG7gkNB4oCd4buFbOG6quG6suG7t2ws4bu34bqmbOG6suG7t+G7ueG7seG6smzhurLhu7fhu5XhurRs4bun4bu5QeG7k2zhu4Thu61mw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb21tw7Uvw7LDtMWpw7Nuw7Ju4buPbW1G4buNw7Thu5HDs8O1bsO04bqwbmbEguG7gOG7t2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG7puG7ueG6oGzGr0PhurLhu7dsYeG7ueG6oGwsw41s4bulduG6smzhurLhu7fhuqpBbOG6suG7ueG7lWzFqeG6tGzhu6nhurZsRuG7guG7k0Fs4bu5RWxG4buC4bq8ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDreG7pWzhu4RGw5LhurDhu6nhurlr4bq24buE4bq0LeG7pUHFqUEt4bu14bq04bqyRi1P4bupQeG7t+G7uUbhu4ds4bqy4bq04buC4bq24buT4bqwa8Os4bql4buVbOG7p0dE4bunbOG7hELhurLhu7ds4bqu4bu5QuG6smzhuq7hu7nDgmzhuq7hu7lBbEbhu4LDimxOeMOtL+G7pcOsw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu4LhurThurLhu7ds4bun4bud4bqybOG6suG7ueG7lWxGR3jhurLhu7lsRuG6tOG7leG6suG7t2zhu6fhu7nhu4jhu5NsxrB0w5Jsb23hurbDreG7hEfhu4DDrG/DrS/hu4RH4buAw6xsxrDhu4jhurzhu6ds4bqy4bu34buI4bq6QWzhu6nhurZsRuG7guG7k0Fs4bu5RWxG4buC4bq8bMOTcsOSbMWpS+G6suG7t2xGSmzhurLhu53hurZsb21ubeG7hWzhu6fhu7nhuqBsxq9D4bqy4bu3bGHhu7nhuqBsLMON4buFbEbhu7nhuqrhurJsYeG7ueG7leG6suG7uWw6deG7gOG7hWzDk+G7m2ws4bu34buIbDpE4bunbEbhu4LGoUFs4bqw4bqk4bqy4bu34buHbOKAnGFHw5JsxrDhu5tsRuG7ueG6tOG7mUZs4bunR0Thu6ds4buEQuG6suG7t2xGw4xBbOG6suG7ucON4bunbE7hu5VsxrDhu6nhurZsRuG7ueG7qeG6tGzGsMSo4buTbOG7p+G6tOG6smzhu7fhu5lBbMOzbEZHxJBBbEbhu4LDimxOeGzhuqVBeUZsLOG7k+G6tmxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6skF44bq2bE5HQWzhuq7hu7nhuqrhurJsRsahbOG7p8OM4buTbOG6suG7t+G7iOG6ukFsRuG7uXLhurLhu4Vs4bul4buVbOG7p+G6tOG6smzhu7nhu5XhurLhu7dsw5PDguG6tmZsOeG6tOG6suG7t+G7hWzFqeG6tGzhu7nhurThu5XhurJs4bunxqHhurLhu7ls4bu3QeG7k2zGsMOA4bqy4bu5bEbhuqpBbOG6sEjhu6dsxrDDgmzhu4JzRmzhuq7hu7nDgmzhuq7hu7nhu53hurLhu4ds4bulQmzhurbhu7Fs4bu3QeG7lWzhu6fGoeG7hWzhu5PhurLhu7ls4bun4bu54bqgbOG7qeG6tmzGsOG6quG6suG7t2zhurDhu5dBbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhu6fDgmzhurLhu7fhu7l4bOG6suG7t+G7uUF54buAbMSQ4bqybMaw4bqg4bqy4bu54buFbEbhu4LhurThurLhu7ds4bqu4bu5QWzGsMOCbOG7gOG7ucahQWzhu6Xhu5PhurRs4bul4bqm4bunbEbhu7l24bq2bEbhuqpBbE7hu5Vs4bq2REZsxrDEqOG7k2zhu6Xhu6ts4bqyduG6smzhu6dHROG7p2zhu4RC4bqy4bu3bOG7p+G7leG6suG7t2xG4bu5duG6tmzhuq7hu7nDgmzhuq7hu7nhu53hurJs4bu5w4nhurJmbOG6pcOAbE51w5Lhu4Vs4bu3Qcah4bq2bOG7peG6uEZs4bu34buZ4bqy4bu5bOG6suG7oeG6suG7t2zhu6fhu7nhurRs4bu3QeG7k2zGsMOA4bqy4bu54buFbEbhuqpBbEbDgOG6tmxO4buVbOG6sOG7leG6tmzGsMOMbOG6suG7t+G7uXhsxrDDvWzhurbhu4hHbOG7hEHhurLhu7lmbGHhu7lzw5JsRuG6qkFsxal04bqybOG7hkfhu6nhurJsTuG7lWxG4bu5w4Hhu6fhu7ls4bqy4bu34bu5QWxO4bq4QWzhu6dHROG7p2zhu4RC4bqy4bu3bOG6suG7t+G7k8OSbEbhu5dBbOG7hkd2bOG7ueG7iMOJ4bqy4bu34buFbOG7qeG6tmxG4buC4buTQWzhu6fDjOG7k2xG4bqqQWzGsOG7m2xO4buTw5JsRkF44bqybOG6tkfhu5NsxrBzRmxO4buVbOG6sOG7leG6tmzhurLhu7nhu5Vs4buCQXbhurLhu7ds4bun4bu54bq0bOG6tuG7sWzhu6fhurThurJsRuG6qkFsTuG7leG6tGzhurLhu53hurZsb21ubWZsOOG7k2zDimzhu4JBduG6suG7t2zGsOG7iOG6vOG7p2zDs2zhurLhu53hurbhu4VsRuG6qkFsxrBBbOG7peG7iOG6uOG7p2zhurJN4buTbE7hurhBbOG6suG7t+G7iOG6ukFsxrDhu5XhurJs4bqq4bqy4bu3bMOKbMOT4bubbDtB4bqy4bu5bDpE4bun4oCdZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zigJxh4buIw4rhurLhu7ds4buC4buf4bqy4bu34buFbOG6sHPDkmzhu6fhu7lD4bqy4bu3bOG7hOG7r2zhu7dBSOG7gGzhurbDgOG6suG7uWzhu6fDgmxG4bu5duG6tmzhu6fhu7lFbMWpS+G7k2zhurLhu7nhu4jhurLhu7ds4bqy4bu34buI4bq6QWzhu6fhu7lD4bqy4bu3bOG6suG7lcOSbEbDgeG6suG7uWzhuq7hu7nDgWzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bulw4DhurLhu7lsRuG7ueG7iOG6uuG6suG7t+G7hWzhurDhu5dBbOG6suG7t+G7ucOo4bq0bE7hu5Vs4bun4bu5R8OSduG6smzhu4RC4bqy4bu3bOG6sOG7k+G6suG7t2xG4bu54buT4bqy4bu3bMOKbOG7p+G7ueG6vGw7QeG6suG7uWw6ROG7p2Zs4bqlw4BsTnXDkuG7hWzDimxO4bq4QWzhu5PhurLhu7lsRuG7k2zGsOG7iOG6vOG7p2xG4bu54bq6QWzhu7dB4buT4bqybOG6suG7t+G7o+G6suG7hWxG4bqqQWzhurDhu5dBbOG6ruG7ueG7neG6smzhu7fDgkFsRuG7gsOKbE54Zmw/4bu5QWzGsMOC4buFbEbhuqpBbOG6tuG7k+G6suG7t2zhu6V0R2zhurbhurhBbMOzbEbhu7nhu5nhurLhu7dsRkfEkEFmbOG7pkdE4bunbOG7hELhurLhu7ds4bunw4zhu5Ns4bq24buxbOG7p+G6tOG6smzhu6fhu5XhurLhu7dsRuG7uXbhurZs4bqu4bu5w4Js4bqu4bu54bud4bqybOG6suG7ueG7iOG6suG7t2zhurLhu7nhurpsRkF44bqybOG7uUVsRuG7guG6vGzhu6fDjOG7k2zhurLhu7fhu4jhurpBbOG7qeG6tmxG4buC4buTQWzhu7lBeeG6smzGsOG7k+G6suG7t2zhurDhu5XhurZs4bud4bqybMOKbOG7uOG7lWwsREHhu4Vs4bunROG6suG7t2xO4bq4QWzhu6fhu7nDgeG6suG7uWzhu4Thu5nhu6fhu7ls4bu5RGzhurLhu7fhu7nDqOG6tGxO4buVbEZBeOG6smzGsEFs4bulw4Lhu6dsRuG6quG6tmxG4bu5R3Zs4bq2RUFs4bqy4bu34buVw5JsxrDhu4jhurzhu6dsw7NtZm1tbWwtbOG7jW1mbW1tbMawQ+G6suG7t2zGsOG7m2xOw4lBbMawQWzhu6dHROG7p2zhu4RC4bqy4bu3bOG6ruG7ucOCbOG6ruG7ueG7neG6suG7hWxOc0ZsTsah4oCd4buFbOG7p+G7ueG6oGwsw41s4bquw71s4bqw4buXQWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bumSeG6suG7t2zhu6fhu7lH4bqy4bu3bOG7p8ah4bqy4bu5bOG6sOG7leG6tmzhurbhu7FsxrDDieG6smxG4bu5cuG6smxO4buVbOG7p0dE4bunbOG7hELhurLhu7dsRuG7uUF3R2zhuq7hu7nDgmzhuq7hu7lBbEbhu4LDimxOeGzGsOG6tOG7leG6smxGw41s4bunSeG6suG7t2zhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7ls4bqy4bu54buI4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6oGzhu6RJQWxh4bu54buI4bq64bqy4bu3bOG7p+G6pOG6smzhu4Dhu7nGoUFsxrBCQWzhurbhu6FGbE7hurhBbOG7hEts4bqu4bu5QeG6suG7uWzhu4Lhu63hu4VsxrDhuqDhurLhu7ls4bquQXfhurJs4bunw4zhu5Ns4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bMOBRmzhu6Xhu5Vs4bun4bq04bqybOG6sEJBbMOTw4Lhurbhu4VsRuG7uXXhurZs4bun4bu5w4Fs4bunw4Js4bunxqFs4bqy4bu5TeG6suG7t2zhu6fhu5nhurJs4bulRGzGsOG7iMOJ4bqy4bu3bOG7p+G7ucSo4bunbOG7p8OM4buTbMOT4bubbCzhu7fhu4hsOkThu6dsRuG7ueG6ukFsc8OSZmzhu6Thu5/hurLhu7ds4bu3QeG6puG6suG7t2zhu7nEkOG6smzhu7nDveG6smxO4buVbMawxKhGbOG7hkfhu5vhurLhu7dsxanhurRs4buleeG6suG7uWxOQXbhurZs4buA4bu5d2zhu4ZHxqHhurJs4bu54buV4bqy4bu5bOG7ueG7l+G7hWzhu6fhu7nhuqBs4bquw71s4bun4bu54bq0bEbhuqpBbOG6suG7uU3hurLhu7ds4bqy4bu54bqm4bunbOG6suG7ueG7n+G6suG7hWzhuq7hu7nEkGzhu6dL4bunbOG6tuG7lWzhurbhu7Fs4bun4bq04bqybOG7p+G7ueG6oGzGsOG7m2xG4buCxqFBbOG7hkfhu5NmbOG7puG7ueG6oGxG4buCxqFBbOG6sOG6pOG6suG7t+G7h2zhuqV4bOG6tkRGbEbhu7nhurpBbOG7t0Hhu5PhurLhu4Vs4bun4bu54bqgbOG7guG7k2zDk+G7m2zhuq7hu7nhu5NBbOG7peG7meG6tGzhurLhu7l14buAbOG7uURs4bqu4bu5w7pHbE7hu5Vs4bqw4buV4bq2bOG7t0Fzw5Js4bqu4bu54buTQWzhu4RB4bqy4bu5bOG7p+G7ueG6tGzGsMSo4buTbOG7p+G6tOG6smzhu7fhu5lBbOG6tuG7lWzhu6fhu7nhuqBsxrDhu6nhurZsRuG7ueG7qeG6tGxGSmzhu6V24bqybGHhu4JH4bqy4bu3bDdHQuG7p2zhurLhu7nhu4jhurLhu7ds4bun4buZ4bqybOG7pURsRuG7ueG6ukFsc8OSbOG7t3LDkmzhuq7hu7nDgmzFqeG7s2Zs4bumw4Js4bqy4bu34buI4bq6QWzhu6fhuqThurJs4bqyw4JB4buHbOKAnMavc0ZsLOG7t+G7iGw6ROG7p2zhu6fhuqThurJsRuG7uUF3R2zhurLhu7fhu4jhurpBbOG7ueG7k8OSbOG7hOG7k+G6tGzhurbhu5Vs4bun4bqk4bqybMWpw7nhurJsRuG7uXbhurZs4bqy4bu34buI4bq6QWxh4buCR+G6suG7t2w3R0Lhu6figJ1mbDrhurpBbOG6ssOCQWzGsMOCbOG6suG7ueG7iGzhu6fEqOG7k2xO4buV4bq0bEZB4bq2bOG7t+G7k+G6smzhu6fhu7nhuqBmbCzhu6vhurJs4bqyRUFsxrDhu5NH4buFbOG7p+G7ueG6oGzhurB24bqybMOT4bubbOG6suG7uUF4R2zhurB04bqybOG6suG7ueG7iOG6suG7t2zhu7nhuqZsTsO54bqybEZKbOG7p+G7uUJBbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhurDhu5XhurZmbMavd+G6smxG4bu54bq6QWzhu6Xhu5nhu6dsxajhu4jhur7hurLhu7ds4bqw4buV4bq2bOG7p+G7ucOMbEbhuqDhu6fhu7lsw5Phu5vhu4Vs4bun4bq04bqybOG7t+G7mUFs4bun4bu54bqgbC1s4bun4bu54buZR2zhu6RJQWxh4bu54bqgbDbhu7nhu4jhurzhurLhu7ds4bq24bq4QWzGsOG7iOG6vOG7p2zhurDhu5XhurZs4bu3QXPDkmzhuq7hu7nhu5NBbOG7hEHhurLhu7lsTuG7lWzGsOG7iOG6vOG7p2xO4buV4bq0bOG7ueG6puG7p2xG4buXQWxG4buC4buI4bq64bqy4bu3bOG6tnThurZs4bqy4bq04bqybOG6ruG7uUFs4bun4bu54buZR2xG4buC4bqk4bqybMOybEZHxJBB4buFbEZBd+G7gGzGsHfhurJs4bun4bq04bqybOG7t+G7mUFsRuG7ucSobG9sLWzhu6fhu7nhu5lHbOG7pElBbGHhu7nhuqBsOuG6tOG7k+G6suG7hWzhu4RB4bqy4bu5bOG6suG7neG6tmxvbW1uZmxhSmzGsHLDkuG7hWzhu6fGoWzDs2zhurbhu7Fs4bun4bq04bqybOG7p+G7ueG6oGzhu6fDgmxGduG6smxG4buC4bq04bqy4bu3bMWp4buT4bqy4bu5bOG7hOG7meG7p+G7uWzhu7lEbOG6ruG7ucO6R2zhu6fDjOG7k2zDk+G7m2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsP+G7ueG6quG6suG7t2zhu6fhu7nhuqJs4bu34buh4buAbOG6ruG7ucOCbOG6ruG7uUFs4bqw4buV4bq2bOG7t0Fzw5Js4bqu4bu54buTQWzhu4RB4bqy4bu5bOG7p+G7ueG6tGzhu6fhurThurJs4bq24buVbOG7p+G7ueG6oGzhu6fhuqThurJs4buA4bu5xqFBbMawQkFs4bq24buhRmxO4bq4QWzhurJFQWzhurDhurRs4bunw4nhurZs4buZ4bq0bOG7t+G7l+G6tGxGQXjhurJsxrDDvWzhurJH4bqqQWzhu6fhu5nhu6ds4bun4bq04bqybOG7neG6smzhu7nhuqbhu6dmbMavw71s4bunw4JsRkF44bqy4buFbOG7p+G7ueG6oGzhurDhu5XhurZsxrDDjGzhurLhu7fhu7l44buHbOG7pcOC4bunbEbhuqrhurbhu4Vsw5Phu61s4bun4buZ4buFbOG6ruG7uXJHbOG6sOG7iOG6uEFmZmZs4bqy4bu54buI4bqy4bu3bEZBeOG6smzhuq5Bd+G6tmzGsOG7iOG6vOG7p+G7hWzhu6fhu7nhuqJsxrDDjGzhu6fhu7lBbEZBdkds4bunR0Thu6ds4buEQuG6suG7t2xG4buC4bq04bqy4bu3bOG6suG7t+G7lcOSbOG7p+G7ueG6tGzDs2zhurbhu7Fs4bun4bq04bqyZmzhu6bhuqThurJs4bqy4bu5TeG6suG7t2zhu7nhuqrhurZs4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG7p8OCbE5BeeG7p2zhurDhu5Xhurbhu4Vs4bu54bq04buh4bunbOG7p+G7uXDhurLhu7ds4bq24buTw5Js4bun4bq04bqybELhurbhu4Vs4bun4bu54bqgbOG7gOG7ucahQWzhu6fhu7nhu5fDkmzhurLhu7fhu4jhurzhu6fhu4Vs4bun4bu54buXw5Jsw5NH4bqqQWzGsMO9bE7hu5PDkmxGQXjhurJmbGHhu7lzw5Js4bu54bq04buV4bqybOG7p8ah4bqy4bu5bOG6tuG7sWzhu6fhurThurJs4bun4bu54bqgbOG6ruG7ucOCbOG6ruG7ueG7neG6suG7hWzhu6Xhu5Vs4bun4bq04bqybEbhu4LhurThurLhu7dsRuG7ueG6quG6suG7hWzhu4JDQWzhu6fhu7nDgeG6suG7uWzhu4ZHw5J44bqybMOT4bubbMOT4burRuG7hWzhu6fhuqrhurLhu7ds4bqy4bu5deG6smzhu6fhu7nhurRs4bu3QeG7k2zGsMOA4bqy4bu5bOG7p+G7ueG6oGxG4bu5R0Thu6dsxalBeeG6smzhu7lEbOG6suG7t+G7ucOo4bq04buFbMawQ+G6suG7t2xG4bu54bq6QWzhu7lFbEbhu4Lhurxsw5Nyw5JsxalL4bqy4bu3bOG6suG7ueG7lWzGsOG7l0FsxrDhurThu5XhurJs4bqud0ZsTuG7leG6tGzhurLhu53hurZsb21ubWZsOUts4buGR+G7k+G6smxGcuG6tmzhu6fDjOG7k2zhu6fhu7nDgeG6suG7uWzhu4ZHw5J44bqybMOT4bub4buFbOG7peG7lWzhu6fhurThurJs4bqwQkFsw5PDguG6tmzGsOG7m2zhu7dBSOG7gGzhu6fhu7nhuqBs4bunw4JsRuG7uXbhurZs4bqy4bu34bu54bqgbOG6sEvhu6dsTuG7iOG6vEZs4buGR+G7k2zhuq7hu7nDgmzhuq7hu7nhu53hurJs4bqyR+G6qkFsxanhu5fDkmzhu6fhu5nhu6ds4bun4bq04bqybEbhu4Lhu4jDiuG6suG7t2xG4bu54buV4bqy4bu5ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zFqEls4bq24buTw5Js4bq24buj4bqybEbhu7nhurThu5lGbMaw4buI4bq84bunbOG7p0dE4bunbOG7hELhurLhu7dsRsOMQWzhurLhu7nDjeG7p+G7hWxG4buCw4psTnhsxrDhurThu5XhurJsRsONbOG7p0nhurLhu7ds4bu3QeG7k2zGsMOA4bqy4bu5bE7hu5VsxrDhu4jhurzhu6ds4bun4bu5w4HhurLhu7ls4buGR8OSeOG6smzGsOG6oOG7k2zhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t+G7hWzhu6Xhu5Vs4bun4bq04bqybOG6sEJBbMOTw4LhurZs4buGR+G7k+G6smxGcuG6tuG7hWzGsEnhurZs4bul4bqm4bun4buFbOG7p+G7uUHhu5Ns4buE4butZmxhR8OSbOG6suG7uUF24bqy4buFbMaw4buTbOG7gOG7uXThurJs4bunR0Thu6ds4buEQuG6suG7t2zhu6fDjOG7k2zhu6fhu5nhu6ds4bun4bu54bqgbOG7uUF54bqybE7DueG6smzhu6fhuqThurJs4bqy4bu5QXhHbOG6ruG7ucOCbOG6ruG7ueG7neG6smxO4bq4QWzhurJFQWzhurDhurRs4oCc4bunw4nhurZs4buZ4bq0bOG7t+G7l+G6tGxGQXjhurLigJ1mbOG6peG7lWzhu4JDQWzhu6dHROG7p2zhu4RC4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbOG6suG7uU3hurLhu7dsxrDEqOG7k2zhu6fhurThurJs4bqw4buTQWzhu4Thu69s4buC4buTbOG7hOG7k+G6tGZmZuG7gWfDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu5JHRuG7ueG6tOG7gmvDrDtB4bqy4bu5bDrhu4zDrS/hu4DDrA==

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]