(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 8 ngày (từ 31/1 đến 7/2), 22 trường hợp trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố ở Thanh Hóa đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về virus Corona đã bị cơ quan chức năng tỉnh xử lý. Trong đó, 10 người đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, số còn lại bị nhắc nhở, yêu cầu gỡ bài viết trên Facebook.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q8O04buIw5rhu6bDmXgw4buOw5rhu47hu4zhuqJ4w53EgnjDkuG6ruG7jMOMeOG7tOG6tnjhu4rhu5rhu4jhu6kv4buKw73hu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1TEg+G6vOG6ouG6uHfhu6vhu4nDmuG7juG7jMOMeMOAeOG7jMOMxILhu7Z4xanhu6RWeOG7tcO9L8O9eOG6uuG7hOG7jHjDgS/hu7PGsMO5eOG7s+G7s3jhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjDvXl44buK4bum4bu2R+G7jMO5eOG7pOG7ikt44bu04bq2w7l44buk4buKxILhu4zhu4p4VOG7iuG7lnhSeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG6uuG6suG7jMOMeOG7pOG6sOG7iHjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x4w5nhuqLhu4h4w5lXeOG7pOG7ikPhu6R44bukw5rhu4Lhu4x4w5Lhuq7hu4zDjHjhu7ThurZ44buK4bua4buIeMOdRnjDneG7iMOa4bumw5l4MOG7jsOa4buO4buM4bqieOG6uuG6tnhFS3jDieG7nnhV4bum4bqi4buMeMOJ4buK4buuw4l44buM4bqy4buMw4x44bukTOG7jOG7injhu7RYeMOT4bu44buleOG7icOa4buO4buMw4x44bq6w5XDuXjDvXl44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uuG6tnhFS3jhu7RYeFThu4rhuq7hu6R44buKxILhu4zhu4p4w4nhu4rEqOG7jOG7injDneG7oOG7iHjhu6Thu5zhu4zDjHjDmeG7lnjhu6Thu4hG4buMeMOMQuG7jHjDvXl5eOG7pMOa4buIR+G7pnjhurrGoOG7jMOMw7l4w5nhu5Z4w4nDlOG7jHjDk+G6ruG7iHhFS3jhu4zhu4rhurTDiXjhu4zhu4pSw7l44bu24buC4bumeMOJQuG7pnjDjFN4RcSC4buIeMOd4buI4buE4bukeOG7pMOa4buC4buMeOG6o+G6osOJ4bq8ReG7juG7jk/hu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJw5rhu47hu4zDjHhP4buK4buIeMOJ4bqweOG7pOG7iuG7hHjDjOG7iOG7oOG7iHjhurrhuqLhu4zDjHhU4buK4bqw4buIeMOMxqDhu4zDjHjDkkrhu4zhu4p4w53hu6Dhu4h4RUfhu4zhu4p44bq4S8OJ4buKeOG7jMOM4bum4bu2eOG7iuG7iEjDknjhu6Thu4pKeMOdxJDhu4x4w4nDlOG7jHjDicOVeOG7jOG7ilnhu4zDjHjDieG7juG7jHjhu4zDjOG7rFDhu4h4w5Phuq7hu4h4w5LhuqLhu4zDjHjDneG7iMOa4bumw5l4MOG7jsOa4buO4buM4bqieMOa4bqieMOTxILDknjhu6TDmsOUeOG6usav4bqieMOSxIJ4w4nhu4rhu6p44bu24buE4bumeOG6ukh44buM4buKw4LDknjDjOG6qOG7tnjDmVd4w4nhu4rFqHjhu7h4w4nhu6rhuqJ44buMw4zhu6xQ4buIeE/hu4rDg8OJ4buleOG6q+G7iuG7rOG7jMOMeOG7iuG7kHjhurrhuqjhu6Z4ReG7iOG7hOG7pMO5eOG6usOVeMOTxIJ4w5Lhu5rhu6R44bu4eOG7pOG7rFLhu4zDjHjhu6TGoOG7iHjhu6RHeMOdxIJ44bq44bqu4buIeOG6uOG7muG7pHhP4buK4buI4buE4buMeOG6uOG7rHjDk+G7pkPhu4x4w5Phu454w5PhurThu4zDjHjhu4rhu57hu4x44bukw5rhu6zhu6DDiXjDtOG7iMOa4bumw5l4MOG7jsOa4buO4buM4bqi4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8OjQuG7jHjhurrhuqjhu7Z44buM4buK4bqq4bukw7l4w53EguG7jnjhu4zDjMSC4bu2eMOBL+G7s8O5eDDhu5Thu4zDjHjhuqLhu4x44buK4bum4bu2R+G7jHjhu4nhu4rhu5B44buT4bum4bqo4buMeOG6uuG6tnjhu7RYeMOT4bu4eMOJ4buK4buqeOG7pMSC4buIeE/hu4rhu47hurDhu4x44bqj4bqiw4nhurxF4buO4buOT3jDicOVeOG7pOG7guG7jHjhuqnhu5rDiXjhu4nhu4rhu4jhu4Lhu4x44buJ4buK4bqw4buO4buleOG7ieG7guG7jHjhu6Thu4pD4bukeMOJ4buq4bqieMOJ4buK4buqeOG7pMSC4buIeE/hu4rhu47hurDhu4x44buMxILhu7Z4w5PEgngy4buOxILhu4x44buJ4buKS3jhu4nhu4rhurDhu47DuXjDmeG7iOG7jOG7injhu4zhurLDknjDveG6oMOA4bu5w7l4VeG7puG7gnhSeOG7tOG6tnjhu5Phu6bhuqjhu4x4aeG7isWoeMWp4buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jMaww7l4w5PEgnjDieG7lOG7jMOMeOG7jOG7iuG6qOG7jHgw4buU4buMw4x44buk4bu2eOG6qeG6ouG7tnjhu4nGr+G7jMOMeGnhu4rhu6zhu57hu4zDjOG7pXjhu4nDmuG7rOG7oMOJeOG6usOVw7l4w53EguG7jnjDk8Wow4l4w73huqDhu4p44buMw4zEguG7tnhBL+G7s8O5eDLhu47EguG7jHjhu4nhu4pLeOG7ieG7iuG6sOG7jnjhurrhurZ44bq64bqy4buMw4x4w5Phu4Lhu4x44bukw5rhu4Lhu4x44bukw5rhuqLhu4zDjHjDicODeOG7jOG7iuG6qOG7jHjDieG7quG6onjDkkrhu4zhu4p4w53hu6Dhu4h44buM4bua4buIeOG6uOG7puG7jMOMdXjigJzhu5PhurZ44buT4bum4bqo4buMeCDDg+G7iMO5eOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6zhu57hu4zDjMO5eOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6bhuqjhu4zDuXgw4buk4bu2eMOM4buIxILhu7Z44bq44bqi4buleOG6q8OM4busUOG7iHjhu4nDmuG7puG7jMOMeMOt4bum4buWw4l4w4nhu4rhu4Thu6R4w4nhu4rhu4hG4bumeOG7jOG6ouG7tnjDmsag4buIw7l4w5Phu4hH4bumeMOJ4buU4buMw4x44buk4bu2eMOS4bqi4bu2eMOJw5V44bq64busUcOJeOG7jMOM4buKTHhP4buK4buU4buMw4zhu6Xhu6Xhu6XigJ3hu6V44bqrw4zhuqLhu7Z4w5NDVHjhu6Thu67DicO5eOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjhu4zEguG7tnjhurrhurZ44buk4buK4bumeOG7isWo4bukeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4w5Phu4hP4bq8eMOdxIJ4RUrhu4zhu4p4w5Phu6ZD4buM4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzLhu5rhu4h44bukw5rhu6xS4buMw4x4MuG7muG7iHgl4buMeOG7jOG7iOG7jOG7ingw4buU4buMw4x44bqi4buMeOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jHjhuq3hu4J4w7ThurLhu4x44buJ4buK4bqi4buM4buKw7l4w4nhu4rhu454ReG7iOG7hOG7pHV4w63hu6bhuqJ4T+G7hOG7pHhV4bum4bqweOG7tMODw4l4w5Lhu4jhu4zhu4rDuXjhu4zhu5rhu4h44bq44bum4buMw4x44bq64bqy4buMw4x44buk4bqw4buIeOG7pMOa4buC4buMeMOTxIJ4w5nhuqLhu4h4w5lXeOG7pOG7ikPhu6TDuXjDjOG6qOG7tnjhu4rhu47huqLhu4zDjHjDkuG6ouG7jMOMeOG6uOG7rHjDk+G7pkPhu4zDuXjhurDhu4zhu4p44buK4busUuG7jMOMeOG6uuG7hOG7jHjhu6ThuqjDknjDk+G7uMO5eOG6ulDhu4h4w5nhu5bhu4zDjMO5eMOZ4buI4buM4buKeOG7iuG7juG6ruG7pHjDieG7quG6onjDieG7lOG7jMOMeOG7jOG7iuG6qOG7jMO5eOG7jOG7iuG6qOG7jHjhurjhuqjhu4x44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4zhu6V4w63hu6bDg3jhu6TDmkrhu4zhu4p4w5PEgsOSeMOd4buIR8OJw7l4w4nhu4pLeDLhu47EguG7jHjhu4nhu4pLeOG7ieG7iuG6sOG7jnjhurrhurZ44buk4buKVuG6onjhu4zhu4pD4buMeOG6uuG6suG7jMOMeOG7pOG6sOG7iHjhu4zhu5rhu4h44bq44bum4buMw4x44bukw5rhu4Lhu4zDuXjDneG7oOG7iHjDkuG7qMOJeOG6usSow4nhu4p44buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buMeMOJ4buK4buOeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44buMw4zhu6xQ4buIeEXhu4jhu4Thu6Thu6V44buL4bqi4bumeE/hu4rhu4h4w5PEgsOSeMOd4buIR8OJeMOJ4buKS3jhu4nhu4rhurDhu4544bq64bq2eOG7jOG7ikPhu4x44buk4buK4buuw4l44bq64busUcOJeOG7isSC4buM4buKeMOd4buIeMOd4buIeFThu4rhuq7DknjDncSCeMOMU3hF4buSeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHhFxILhu4h4w53hu4jhu4Thu6Thu6V4MOG7lOG7jMOMeOG6ouG7jHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6bhuqjhu4x44bq64bq2eMOTQ1R4ReG7iOG7guG7jHhF4bqw4buMeMOd4buIeFThu4rhuq7Dknjhu4rEguG7jOG7injDieG7isSo4buM4buKeMOdxIJ44bu0WHhU4buK4bqu4bukeMOJ4buKS3jhu4nhu4rhurDhu454w73hu7PDueG7uXjhu6TDmuG7iEfhu6Z44bq6xqDhu4zDjHjhu6Thu4rhurzhu454VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKeMOJ4buq4bqieFThu4rDg1R4w5Phu6ZD4buk4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7N5eUEv4bu3w4Dhurjhu7fDvcOBeXl5eeG7pMOAQeG7ueG6oMOAQcOTw73hu6VOVMOMd3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzDhu5Thu4zDjHjhuqLhu4x44buK4bum4bu2R+G7jHjhu4nhu4rhu5B44buT4bum4bqo4buMeMOTxILDknjDneG7iEfDiXjDneG7oOG7iHjDieG7ikt4MuG7jsSC4buMeOG7ieG7ikt44buJ4buK4bqw4buOeMOd4buIR8OJeOG6uuG6suG7jMOMeOG7pOG6sOG7iHjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x4w5nhuqLhu4h4w5lXeOG7pOG7ikPhu6R4w51GeMOd4buIw5rhu6bDmXgw4buOw5rhu47hu4zhuqLhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJw5rhu6zhu6DDiXjhurrDlcO5eDDhu5Thu4zDjHjhuqLhu4x44buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osO5eOG6q8OM4bqieOG7i+G7nuG7jMO5eMSDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjMO5eOG7ieG7iuG6rsOJ4buKeOG7ieG7isSC4buM4buKw7l4xIND4bumeOG6reG7msOJ4bul4bul4bulw7l4w4nhu7Dhu4zDjHjhurrhurZ44bu0WHjDk+G7uHjhu4zDjOG7iuG7iOG7gsOSeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4w4nDg3jhu4zhu4rhuqjhu4x44buk4bum4buMw4x44buk4buI4buMeOG6usag4buMeOG7pOG7iuG6quG7pHjhu6Thu4rhu4hH4bukeMOT4buC4buMeMOS4bqu4buMw4x44bu04bq2eOG7iuG7muG7iOG7pXgyw4Phu4zDjHjDieG7isWoeOG7uHjDk8SCeMOdxILhu4544buMw4zEguG7tnjhu7XDvS/DvcO5eDDhu5Thu4zDjHjhuqLhu4x44buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjhurrhurZ4w5NDVHhF4buI4buC4buMeEXhurDhu4x4w53Egnjhu7RYeFThu4rhuq7hu6R44buKxILhu4zhu4p4w4nhu4rEqOG7jOG7injDveG7s8O54bu5eOG7pMOa4buIR+G7pnjhurrGoOG7jMOMeMOdRnjhu4rEguG7jOG7injDneG7iHjhu6Thu6bhu4zDjHjhu6Thu4jhu4x4w5nhuqLhu4h4w5lXeOG7pOG7ikPhu6R4w51GeMOd4buIw5rhu6bDmXgw4buOw5rhu47hu4zhuqJ44bq64buW4buIeMOd4bug4buIeMSDxIJ44buJ4buKS3jDtOG7iEfhu6R44buJw5rhu4jhu4zhu4p4UnhU4buK4busUOG7jMOMeOG6q+G6osOSeOG6q8OM4bqu4buMeMWp4buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osaw4buleDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDkuG7muG7pHjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x44oCcT+G7isODw4l4w5Phuq7igJ144buM4buK4bqq4bukw5nhu454w53hu6Dhu4h44buM4buKWeG7jMOMeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjDmeG6ouG7iHjDk0fDieG7inhP4buKw4PDieG7pXjhu4nhu4rhurzhu4544bq6w5XDuXjDieG7ikt44buJw5rhu4jhu4zhu4p44bq64bq2eOG6uuG6suG7jMOMeOG7pOG6sOG7iHjhu6TDmuG7guG7jHjhu6TDmuG6ouG7jMOMeMOJw4N44buM4buK4bqo4buMeMOd4bug4buIeOG7jOG7muG7iHjhurjhu6bhu4zDjHV44oCcMuG7gsOSeOG7jOG6ouG7tnjhu4zhu4rEgnjhu4zhu6zhu6DDiXjDkkrhu4zhu4p4VOG7iuG7puG7jHjhu6Thu4rhu6bhu5bDiXjhu4zDjFbhuqJ44bq4S8OJ4buKeMOJxajDkngw4buOw5rhu47hu4zhuqJ44bukw5rhu4Lhu4x4RULhu6Z44bukw5pQ4buIeOG7pOG7jsSC4buMeFXhu6bhu5bDicO5eOG7jOG7guG7jHjDkuG7kOG7iHjhu4zDjOG7rFDhu4h44buK4bq24bu2eMOJ4buK4buI4bqieMOZ4buAeMOJ4buK4buOeOG7jOG7iuG6ouG7puG7pXjhuqfhu4rhu5Thu4zDjHjhu4zhu4Lhu4x4w5rhuqJ44bq64busUOG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x4T+G7iuG7puG7jMOMeMOM4buIUHjhu6RWeOG7ty3DgXjDjOG7iFB44bu1eXjDmcOD4buMw4x4w5LhuqLhu4h4w70v4buzw7l44buM4buE4bumeMOJw5V4w53hu4hHw4l4VOG7iuG6sOG7iHjDmuG6onjhurrhu6xQ4buMw4x44buk4buKSnjhu4zhu4Lhu4x44bq64bq84buOeE/hu4pE4bumeOG7pMOa4bqi4buMw4zigJ3hu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqrw4zhu47EguG7iHjDmuG6osO5eDDhu5Thu4zDjHjhuqLhu4x44buK4bum4bu2R+G7jHjEg8SCeOG7icOa4bum4buMw4x44bq64bq2eFThu4rDg+G7pHjhu4rhu4hH4buMeOG7pMSC4buIeE/hu4rhu47hurDhu4x44bqj4bqiw4nhurxF4buO4buOT3h3aeG7iuG6rsOSeMSD4bqw4buIeOG7meG7hOG7jHd44bq64bqy4buMw4x44buk4bqw4buIeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjDmeG6ouG7iHjDmVd44buk4buKQ+G7pHjDnUZ44bq4S8OJ4buKeEVH4buM4buKeOG7jDDhu47DtHV4dzFLw4nhu4p4RUfhu4zhu4rDuXjDieG7iuG6tMOJeOG7jMOMxILhu7Z4w5LhuqLhu4h4VOG7iuG6sOG7iHjhurpK4buM4buKeMOJ4buU4buMw4x44buMw4zhu4pMeMOTxILDknjhu6Thu4rhu5Thu4h4w4nhurB44buM4buKxIJ44bue4buId3jhu4zhu4rDgsOSeE/EqMOJ4buKeOG6uuG7muG7jMOMeMOJ4buU4buMw4x44buM4buK4bqo4buMeFJ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z44buMw4zhu4pMeMOd4buIR8OJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8Ot4bum4bqieOG7tMODw4l4w5Lhu4jhu4zhu4rDuXjDieG7nnhV4bum4bqi4buMeMOJ4buU4buMw4x44bqi4buMeOG7tMODw4l44bq6S+G7jOG7injDieG7iuG7qnjhu6TEguG7iHhP4buK4buO4bqw4buMeOG6o+G6osOJ4bq8ReG7juG7jk944bukw5rhu4Lhu4x4w5PEgnjhuqnhuqLhu4h44buJ4buKS3jEg+G7pXjFqeG7i+G6q3jDveG6oOG6oHnDuXjhu4zDjOG7qHhU4buK4busUOG7jMOMeCDhurTDiXjhu4vhu57hu4zDuXjhu6Thu4pLeOG7tOG6tnggTMOSeOG7i+G7nuG7jMO5eOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqixrDDuXjhu4rhu4hH4buMeOG6uuG6ouG7jMOMeMOTxIJ4w4nhu5Thu4zDjHjhu4zhu4rhuqjhu4x4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjDjOG7iELhu7Z4w7Thurzhu4zhu6bDmXjhurrDleG7jMOMeOG7pOG6ruG7iHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeMSDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjMO5eOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqLhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqtxILDknjDneG7iEfDiXjDneG7oOG7iHjDieG7nnhV4bum4bqi4buMeMOJ4buU4buMw4x44bqi4buMw7l44bqp4bqi4buIeOG7ieG7ikt4xIPhu6V44buk4buKVuG6onjhu4zhu4pD4buMeOG6uuG6tnjhurrhurLhu4zDjHjhu6ThurDhu4h44buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buMeMOZ4bqi4buIeMOZV3jhu6Thu4pD4bukw7l4w4xTeEXhu5J4RcSC4buIeMOd4buI4buE4bukeMOdxIJ4w4nhuqLDknhP4buE4bukeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu6TDg+G7iHhU4buK4bquw5Lhu6V4MOG7lOG7jMOMeOG6ouG7jHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeMSDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjhurrhurZ4w5NDVHhF4buI4buC4buMeEXhurDhu4x4w51GeOG7isSC4buM4buKeMOd4buIeMOd4buIeFThu4rhuq7DknjDncSCeOG7tFh4VOG7iuG6ruG7pHjhu4rEguG7jOG7injDieG7isSo4buM4buKeOG6qeG6ouG7iHjhu4nhu4pLeMSD4buleMOd4bug4buIeMOZ4buWeOG7pOG7iEbhu4x4w73DueG7uXjhu6TDmuG7iEfhu6Z44bq6xqDhu4zDjOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhuqvhu4pK4buMeOG7pFZ44buk4buKV8OJeOG7pOG7hMO5eMOAeOG7jMOMxILhu7Z44bu0WHjDk+G7uHjhu7Phu7N44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buKUVR4w51KeOG7pOG7puG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjhurrGoOG7jHjDmeG6ouG7iHjDmVd44buk4buKQ+G7pHjDnUZ4w53hu4jDmuG7psOZeDDhu47DmuG7juG7jOG6onjDk8SCeMOS4bua4bukeMOJ4buO4buMeMOZ4buWeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu4pGeOG7jOG7iuG7knjDksSCeFXhu6bhuqJ44bq64buIRuG7pnjhu6TDmuG6onjhu6Thu4pKeMOJw4PDiXjDicODeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhurrhurLhu4zDjHjhu6Thu4jhu4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJw5V4w4nhu4rhu67hu4zDjHjDieG7rsO5eOG7jMOM4buKTXjDjEp44bq64bqy4buMw4x44buM4bqq4bu2w7l44bq64bqy4buMw4x4w5Lhu5rhu6R4w4nDg8OJ4buKeOG7iuG7juG6ouG7jMOMeOG6uuG7rFDhu4zDjMO5eMOd4buUeOG7pOG7muG7iHjDneG6rsO5eEXhu4jhu4Thu4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7isSC4buM4buKeMOJw5Xhu6Xhu6Xhu6V44buJ4buK4bq84buOeDLhuq7hu4h44bukw4N44bqt4buCeOG7k+G7puG6qOG7jHjhuqnhu4jhu4zhu4p4LXhp4buKw5V4MOG7qMOJeOG7pMOa4busUuG7jMOMeDDhu6jDiXgl4buMeOG7jOG7iOG7jOG7injDkuG6ruG7jMOMeMOdxIJ4aeG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG7pOG7muG7iHhU4buK4bquw5J4MOG7lOG7jMOMeOG7jMOM4buKR3jDieG6ouG7jnjFqSDhu5p4MOG7lOG7jMOMeOG6ouG7jMawdXjDrOG6quG7pHjhurrDg+G7jMOMeOG7pMOaw4PDieG7injDk8SCeMOJw4PDiXjhurrhu5bhu4h44buk4busUeG7jMOMeOG7jOG6tMOSeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjhu6RWeOG7jMOM4bumxqDhu4x44buk4buI4buMeOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pnjDieG7isSo4buM4buKeOG7tMODw4l44bq6SHjDneG7muG7iHjhurrhu6zhuqJ4w5Phu4Lhu4x44bukw5rhuqLhu4zDjHjDicODeOG7jOG7iuG6qOG7jMO5eMOS4bqu4buMw4x44bu04bq2eOG7iuG7muG7iMO5eMOS4buow4l44bq6xKjDieG7injhu6Thu4rhu6Z44buKxajhu6R44buM4buK4buIRuG7pnjhu4zDjOG7rFDhu4h44bu04bq8w5LDuXjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7jMOM4busUOG7iHjhu6Thu4rhurzhu4544bq44buY4buIeOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeMOZ4buGeOG7pOG6ruG7jnjDmVd4ReG6quG7pHjhuqLhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhurjhu6x4w5Phu6ZD4buMeOG7tOG6tnjhu4rhu5rhu4jhu6V44bqr4buKWeG7jMOMeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7ilFUeOG7jMSC4bu2w7l4T+G7iuG7iHjDieG7nnhV4bum4bqi4buMeMOJ4buK4buuw4l44buM4bqy4buMw4x44bu0w4PDiXjhurpL4buM4buKw7l44bu0w4PDiXjDkuG7iOG7jOG7injDk8SCw5J4w5rhu5h44bq64bua4buMw4x4w4nhu554w5nhu4Z4T+G7iOG7guG7jHhV4bum4bu24buE4bukeOG7tFh4w5Phu7h44buk4buK4bq84buOeFXhu6bhu7Z44bq6S+G7jOG7inhU4buKw4NUeMOT4bumQ+G7pOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sw4buw4buMw4x44buk4buK4bq84buOeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjhu6RW4buLUnjhu5l44buk4buEeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqiw7l44buK4buIR+G7jHjhu4zhuqLhu7bDuXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onhP4buK4buU4buMw4x4w4nDlOG7jHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHjhu4zDjOG7iuG7iHjhu4zDjFB4w5LhurTDiXjhu4ww4buOw7R44bq64buIRuG7pnjhu6TDmkt44buk4bqu4buIeMOJw4PDiXjDieG7nnjDmVJ44bu2eOG7pOG7hOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUJeG7puG7pOG7iuG7jsOad+G7q8SD4buOxILhu4zDjHjDtOG7iEfhu6R4JeG7jOG7iuG7qS9U4bur

Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]