(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi Chỉ thị 37 được ban hành, Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37 đến đội ngũ CBCC,VC và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; đưa công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao vào chương trình, kế hoạch hành động hàng năm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7oz/DieG7luG7pENHc8SC4bq44bqoR3Phu5Thu5JIR0Vz4bq24buvSHPhu5R2SHNHw4lBR3Phu4RS4bquc+G7lOG7seG7pHNHRcOJ4bqqc+G6ruG7sUhz4buOc8OhxKhHRXM/SkdF4budL8OJdeG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUMOG6suG7seG6sHLhu6PDqeG7seG7lnPhu4LDieG6uHM/w4nhur5z4buUw4nDinPDucawc+G6tuG7oOG7jOG6rnPEguG7sUdzw4nhu69Hw4nhu5lzMOG7luG7pEJHc+G7ouG7pOG7mXPhursmw6E6c8OJ4buW4bukQkdzw6HEqEdFcz9KR0Vz4bq2eHPhu5RNc+G6rsOJUOG6rnNHRcOJ4bq44bqsR3Phuq5Q4buW4buZc8OUw4lNc8SC4bq44bqoR+G7mXPhu5Dhu5bhu61Hc+G7lOG7kuG6uELhu5RzVeG7r3Phu5Thu5LhurhDR3Phu4LDieG7seG6uHPhu5TDiVLhuq5zw4nhurhCR3NHRcOJ4bq44bqsRnPhu5TGoOG6rnM/w4nhur5z4buUw4nDinPhu5hKc8O5xrBz4bq24bqoR3PhurZM4bq4c0dF4buecz8mPz/hu5nDrT9zVeG7r3NHw4lBR3PhurBBR3NHw4nhu7NGc0dBR0Vz4bqu4buxSHNHw4nhuqBHc+G7lMOJUOG6rnNV4bqqc1Xhu7Hhurhz4buU4buSw43hu5lz4buUw4BGc+G7kOG7luG7sUdz4buU4buSw4xHRXPhuq7hu6Lhu7Fz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5z4bq24buvSHPhu5R2SHNHw4lBR3Phu4RS4bquc+G6rklz4buU4bux4bukc0dFw4nhuqpz4bqu4buxSHPhu5Thu5JIR0Vz4buYUnNHRcOJ4bq4QsOUcz/DoTDhu5lzMDswc+G6tsOB4buUc0fhu6DDk+G6rnNV4buvc8OJTOG6uHNHw4nhuqDDlHPhu5Dhu5ZK4bquc+G7lOG6qOG7k3Phurbhu6Dhu7Fz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5z4bq24buvSHPhu5R2SHNHw4lBR3Phu4RS4bquc+G6rklz4buU4bux4bukc0dFw4nhuqpz4bqu4buxSHNV4buvSHPhuq7DieG7oE9HRXPhu5Thu5LhurxHw4nhu5lz4buC4bqoc8OJSHbhuq7DiXPDieG7r0fDiXPhurZMR0Vzw4nhu69HRXNHeUZz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnPhuq5Pc+G7kOG7luG7sUfhu5lz4bq2T0dzVcOKc+G7hOG6uOG6rEdz4buQ4buW4buxR+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujO0tHRXPhu5TDicOS4bq44buZc+G7kOG7luG7rUdz4buU4buS4bq4QuG7lHPhuq7hu63huq5z4bquw4HDlHPhu6Lhu6RzO3dHReG7mXPhuq7DieG6ukfDiXPhu5Dhu5bhu6ThuqpH4buZc+G6rk9z4buQ4buW4buxR+G7mXPhu5RNc+G6rsOJUOG6rnNV4buvc+G6sEjhu7FHw4lzR0XDieG6uELDlOG7mXPhurbhu7Xhuq5zxILhurhC4buUc+G7hOG7r3NHReG7oMOS4bq4c+G6tlBHRXPhurbDgOG7lnPhuq7DgEdzw5nhu63huq5z4bq2w4pHw4lz4bq2xqBHRXNVw4pz4buU4buS4bq64buZc1Xhu7Hhurhz4buU4buSw43hu5lz4buUw4BGc+G7kOG7luG7sUdz4buU4buSw4xHRXPhuq7hu6Lhu7Fz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5z4bq24buvSHPhu5R2SHNHw4lBR3Phu4RS4bquc+G7lOG7seG7pHNHRcOJ4bqqc+G6ruG7sUjhu5lzw5TDieG7reG7lHPDieG7luG7pHPhu5hQ4bquc0Z2R8OJc+G7lE1HRXPDieG7jMOUc+G6ruG7ouG7sXPhuq53c8OJQnPhu5TDiUpHRXPhuq7DieG6ukfDiXPhu5Thu5LDiuG7mXNHQUdFc+G6ruG7sUhz4bumc+G7lMOJUOG6rnPhu5Thu5Lhu63huq7DiXNHw4nhurhCRuG7mXPDieG7luG7pHPhurZMR0Vz4buYUnPhu5TDieG7sUZzReG6uOG7sXPhu5Thurrhuq7DiXPhuq5S4bqu4buZc+G6rklzw4nhurhC4buWc+G7kOG7lndz4bqu4bui4buxc+G7lEjhu69Hc8OZeHPDiUzhurhz4bq2SuG6uHNVw5Phurhz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5z4bq24buvSHPhu5R2SHNHw4lBR3Phu4RS4bquc+G6rklz4buU4bux4bukc0dFw4nhuqpz4bqu4buxSOG7lXNkw4nDgUdz4bq2w4Hhu5ZzR3lGc8O6dMO6dOG7mXPhuq5Jc+G7gsOJSHdHRXPGsHThu41z4buU4buoc+G7hEJz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4bq24bug4buM4bquc+G6tuG7r0hz4buUdkjhu5lz4buU4buSSEdFc+G6tklz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4buQ4buW4buxc+G6tuG7r0hz4buUdkhzR0XDieG6qnPhu4Thu69z4bun4bun4buN4buTc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dzR0Xhu5ZLR3NHw4lBR3Phu4RS4bquc+G6rsOJw4Hhu5Rz4buE4bug4buMR0Vz4bqu4buxSHPhuq7DieG6uOG6qEZzdeG7py3DunThu41z4buE4buxSHPhurZMR0Vz4bq24bug4buM4bquc+G6tuG7r0hz4buUdkjhu5lzRUtGc+G6tkzhurhzR0Xhu55z4bquxKhHRXPhuq7DiVDhuq7hu5lz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4buCw4lI4buxc8OJw4zhuq5z4buC4buqc+G7lMOJ4buW4bqg4buU4buZc+G6tkzhurhzR0Xhu55z4bqwSOG7sUfDiXNHw4lBR+G7k3PhurbhuqLhu6RzRnZHw4lz4bquw4nhu5bhu6RDR3PhurDDiuG6rsOJc+G6rk9z4bquw4Hhu5Zz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4buU4buSSEdFc0fhuqpHc+G7guG6uEfDiXPhu5Thuqjhu5Nzw5lB4bukc+G6sFJHRXPhu5Thu5Lhu5ZHRXPhu5RBRnNF4bq44butSHPhurDhu5zhuq5zR0XDieG6qnNHRcOJ4bq4QsOUc8OJ4bq4Qkdz4bq2duG6uOG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq54buS4bugw5Phuq5z4buCw4nhurhzP8OJ4bq+c+G7lMOJw4pzw7nGsHPhu5Lhu7Fz4bq2w5Lhurjhu5lz4buUw4nhurJIc+G7mEpz4buE4bq4QuG7lnPhu5RRc+G7lOG7kuG7oMOT4bquc0d5RnPDunR1w7nhu5lz4buU4buoc+G7hEJz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4bquw4nhu6Dhu7Fz4buQ4buW4buxc+G6tuG7r0hz4buUdkhz4bqu4bui4buxc8OJ4buW4bukQkdzw6HEqEdFcz9KR0Vz4bq2duG7lHPGsOG7qeG7mcaww7rhu43hu5Nz4buU4buoc+G7hEJz4buQ4buW4buxc+G6tuG7r0hz4buUdkhz4bquw4nhur5z4bq2duG7lHN1w7rhu5nDuuG7q+G7jeG7lXPhurnDiVLhuq5z4buU4bqo4buZc+G6rsOJw4Hhu5Rz4buE4bug4buMR0Vz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4buQ4buW4buxc+G6tuG7r0hz4buUdkhz4bqu4bueR0Vz4bquw41Hc0fDieG6uOG6quG7lnPDiXZHc+G6rsOJ4bqo4buZc+G6rsOJ4buic+G7pOG6qOG7lnPhu4Thu69z4buE4buxSHPhurZMR0Vz4buU4buS4bq8R8OJc+G6tkxz4buYT3Phuq7DgcOU4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7p0dMWpL+G7peG7qeG6sHR14bundHR0dOG7lMO5w7nhu6Xhu6nDunTGsOG7hHXhu5Xhu4bDlEVycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7ozp24bukc0dFw4nhuqpzRkHhu6Rz4buU4buS4bqyc+G6tuG7sUdz4bquw4lIc+G7hOG7sUhz4bq2TEdFc0fEqEdFc+G7lMOJxKhHc+G7jnPDocSoR0VzP0pHReG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw6nhu7Hhu5ZzP8OJ4bq+c+G7lMOJw4pzw7nGsHPhuq7DiUhz4bq24bqoR3NH4bux4buk4buZc+G7mEpz4bqu4butR3PEgkzhu5lz4bquxKhHRXPhuq7DiVDhuq5z4buUUXPhuq7DgcOUc8OJ4buW4bukQkdz4bq24bqoR3Phuq7DgcOUc8OZeHPhurZ4c+G6tuG7r0hz4buUdkhzVeG6qnNG4bu14buUc+G6rsOJ4buW4buk4bqsR3NGxKhH4buZc+G7lOG7qHPhu4RCc+G6ruG7rUdzxIJMc+G6rklz4buU4buS4bq8R8OJc+G6tkxz4bq2duG6uHPDicOM4bqu4buZc+G7mOG7seG7lnPhurZ24bq4c8OJw4zhuq5z4bq24bug4buM4bquc0dBR0Vz4buE4bqsR3PhurZDc+G6tuG7rcOUc1BHRXPhu6Thuqzhu5Zz4bquw4Dhu5ZzR8OJ4bq4QkZzVeG7nHNGw5Phurhz4bq24bu14buUc+G7kuG7sXPDieG6uEJHc0fhu7Hhu6Thu5VzJuG6rEdz4bqudkfDiXPhurZJ4buZc+G6rsSoR0Vz4buU4but4bquc+G6tuG7r0hz4buUdkhzR0XDieG6qnPhuq7DiUhz4buE4buxSHPhurZMR0VzR8SoR0Vz4buUw4nEqEdz4buOc8OhxKhHRXM/SkdFc+G6tnhz4bquSXNHw4lUR0Vz4bquw4nhu5bhu6RDR3PEguG6uOG6qEdz4buU4bq64bquw4lz4bquUuG6ruG7lTtK4bq4c1XDk+G6uHNHReG7r0fDiXNG4bux4bukc0bhu7Xhuq5zw4nhurhCR3NH4bux4bukc+G7lOG7kuG6rEdz4bq2w4rhu7FzxILhu69Hc8OJ4buW4bukQkdz4bquSXPDunRz4bq2T0dzVcOKc8OJSHbhu5Rz4bq2TEdFc8ah4buUeUdFc+G7peG7p+G7jXPhu5hIc1XDk+G6uHNHeUZzw7p0dcO54bub4buZc+G7lHZIc1XhurhC4bquc+G7hOG7r0Zz4bquw4lIc8OJT0dz4bul4buVdHR0c+G7hOG7sUhz4bq2TEdFc8ah4buUeUdFc8Wp4bup4buNc+G7mEhzVcOT4bq4c0d5RnPDunR1w7nhu5vhu5VzO0rhurhzVcOT4bq4c0dFw4nhuqpzLXPhu4Thu69HRXNHRcOJ4bqqc+G7lOG7kuG7luG7pOG6qkdz4buUw4lKR0Vz4bq2eHPhu5TDieG7lnPDicag4buUc8OJT0dz4bul4buVdHR0c+G7hOG7sUhz4bq2TEdF4buTc0dFw4nhuqpz4bq54bq5P8Ohc0bDk+G6uHPhurDhu5ZzR8OJ4bqgw5RzVcOT4bq4c8O64buV4bul4bur4bunc+G7hOG7sUhz4bq2TEdFc+G6rklzVeG6uELhuq5z4buE4buvRnNNR3PhurbDikfDieG7mXPhu5R5R0Vz4bundOG7jXPhu5hIc1XDk+G6uHNHeUZzw7p0dcO54buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6M4w4nhu7dHRXPhurbDikfDieG7mXPhu5jhu7Hhu5Zz4bunc0d5RnPhu5TDiVLhuq5zw4nhurhCR3M/w4nhur5z4buUw4nDinPDucawc1XDk+G6uHPhu5hSc+G7lOG6oMOUc+G7lOG7kuG7lkdFc+G6rsOJ4bq+c+G6tnZIc+G6ruG7ouG7sXPhuq7hu63huq5z4bquw4HDlHPhuq7DieG6ukfDiXPhu5Dhu5bhu6ThuqpHc+G6tsOK4buxc8OUw4nhu6BPR0Vz4buUUXPDieG7luG7pEJHc+G6tuG6qEdzw5l4c+G6tnhz4buUdkhzVeG6uELhuq5z4buE4buvRnNNR3PhurbDikfDieG7mXPhu5TDieG7oMOSR0Vzw5nhu5bhu6ThuqxHc+G6rsOJSHPDieG7r0dFc0dFw4nhurxHc+G7hOG7sUhz4bq2TEdF4buZc0fDieG6uOG6quG7lnNHReG7oMOS4bq4c+G6tnhz4bq24bug4buM4bquc+G6tuG7r0hz4buUdkjhu5lzxIJL4bq4c+G6sOG7oMOVR0Vz4bquSXPhu5Thu5LhurxHw4lz4bq2THPhu5Thu7Hhu6RzR0XDieG6qnPhuq7hu7FI4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6M/SXPhurbhu6Dhu4zhuq5zR8OJVEdFc+G7guG6qOG7lHPhu5Dhu5Z3c0dJ4bq4c+G7lOG7kuG6rEfhu5lz4buU4buSSEdFc+G7p3NHeUZz4buQ4buW4bux4buZc+G6uybDoTpzw4nhu5bhu6RCR3PDocSoR0VzP0pHRXPhu5TDieG7oMOSR0Vzw5nhu5bhu6ThuqxHc+G6rsOJ4bq+c+G6tnZIc+G6rk9z4buY4buOc0Xhurjhu61Ic+G6sOG7nOG6rnNHRcOJ4bqqc0dFw4nhurhCw5Rz4buU4buS4bqsR3PhurbDiuG7sXPEguG7r0dzw4nhu5bhu6RCR+G7mXPhuq7hu63huq5z4bq2T0dzVcOKc+G7lMOJ4buxRnNF4bq44buxc+G6sHbhu6RzR0XDieG6qnPhuq7Dicagc+G7lOG7ksOMR0Vz4bq2TeG6uHNGw5Phurhzw5TDieG7oE9HRXPDlMOJ4butw5Rz4bqwduG7pHNV4buvc8OJw4zhuq5z4buUw4nhurJIc8OJ4bugw5NHRXPDlMOJ4but4buUc8OJ4buW4bukc+G7lOG6ukfDiXPhu5Thurrhuq7DiXPhuq5S4bqu4buZc+G6rsOJ4buic+G6tkxHReG7mXPhu5jhu61HRXPhu5R2SOG7mXNV4bqgR3PhurDhu5xHRXPhu4LhurjhuqhHc+G7lMOJUOG6ruG7mXPhu4Lhu6pzR3lHRXPhuq7hu6Lhu7FzR0Xhu6DDkuG6uHPDicOM4bquc1Xhu69Ic+G7lMOJUuG6rnPDieG7r0fDiXPhu5TDieG6skhzw5TDieG7oE9HRXPDlMOJ4butw5RzRsOT4bq4c+G7hMOB4bukc8OJw4zhuq5z4buY4bq4R8OJc+G7hOG7r0Zz4buU4buS4buWR0Vz4buUQUbhu5lzReG6uHdGc+G7lMOJw5LhurhzReG6uOG7sUdz4buE4bumc+G7lMOJ4buW4buk4bqo4buUc1Xhu69z4buUeUdFc+G7lMOJw5Lhurhz4buE4bug4buMR0Vz4buC4buqc0d5R0Vz4buUw4lS4bquc8OJ4buvR8OJ4buV4buV4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6M7S0dFc+G7lMOJw5Lhurhzw4nhu5bhu6RCR3Phu4Thu5bEqEdz4buQ4buW4buxR3Phu5RBRnPhuq7Dicagc+G7lOG7ksOMR0Vz4bq24bqoR3Phuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPDmUHhu6Rz4bqwUkdFc+G7kOG7luG7pHPDiUh24bquw4nhu5lz4buC4bqoc8OJSHbhuq7DiXPhurbhu69Ic+G7lHZI4buZc8SCS+G6uHPhurDhu6DDlUdF4buZc+G6rsOJ4buW4bqiR3PDiUnhu7Fz4bq2TOG6uHNHReG7nnNF4bq44butSHNV4bq44bqsR+G7mXPhuq7hu61Hc8SCTHPhu5Dhu5Z3R3Phu4Thu6Zz4bq24buvSHPhu5R2SHNHw4lBR3Phu4RS4bquc+G6rklz4buU4buS4bq8R8OJc+G6tkxz4bqu4buxSOG7lXMm4bqsR3Phuq52R8OJc+G6tknhu5lz4bquw4nhu6Jz4bq2TEdF4buZc+G6tuG7sXPhurB2R0Vzw4lJ4buxc+G6ruG7reG6rnNHReG7lktHc+G7hFLhuq5z4bq2w4Dhu5Zz4buU4bugc+G6rsOJSHPhuq7hu63huq5z4bquT3Phu5jhu45zReG6uOG7rUhz4bqw4buc4bquc0dFw4nhuqpzR0XDieG6uELDlHPhuq7DicOB4buUc+G7hOG7oOG7jEdFc+G6ruG7sUjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o8OhRUjhu6/hurhz4buS4buxc+G6rsONR3Phu5R5R0Vz4bqu4bugw5JHRXNG4buOc+G7kkxHRXNGSuG6uHPhu5Dhu5bhu7FHc8OJQnNVw5Phurhz4bqu4but4bquc+G7lOG6vkfDieG7mXPhuq7hu63huq5z4buU4buS4bugw5JHRXPhuq7hu7FIc+G6tuG7t0dF4buZc+G6tnbhurhzw4nDjOG6rnPhuq7DicOB4buUc+G7hOG7oOG7jEdFc+G6tkNz4buUw4nhu7FGc+G7kOG7luG7sUfhu5lzw4nDjOG6rnPhu5ThuqDDlHNHw4nhu7NGc0dBR0Vz4bqu4buxSHNHeUdFc+G7hFLhuq5z4buQ4buWd0dz4buE4bum4buZc0Xhurjhu61Ic+G6sOG7nOG6ruG7mXPhurbhu69Ic+G7lHZIc0dFw4nhuqrhu5Vz4bqxR0VzOeG6rHM74bq8R8OJcyZKR+G7mXPhurnhu5Lhu6Dhu45HRXPDlMOJw41HRXM5Oy3hurkmw7Xhu4swc8OhxKhHRXM/SkdFc+G6rsOJSHPEguG6uOG6qOG7lOG7kXPDqeG7seG7lnPhu6dzR3lGc+G7lMOJUuG6rnPDieG6uEJHcz/DieG6vnPhu5TDicOKc+G7mEpzw7nGsOG7mXPhu5Thu6hz4buEQnPhu4Thu7FIc+G6tkxHRXPhuq5Jc+G7lOG7seG7pHNHRcOJ4bqqc+G6ruG7sUhz4buQ4buW4buxc+G6tuG7r0hz4buUdkhz4bqu4bui4buxc8OJ4buW4bukQkdzw6HEqEdFcz9KR0Vz4bq24bug4buM4bquc0dBR0Vz4buE4bqsR3NV4buvc+G6rklzw5nhu5Zzw4nhu6DDk0dFc+G7lHlHRXNHw4nhu7FHw4lz4buU4buSSEdFc0fDiVRHRXNHeUZz4buUw5Phurjhu5VzO0zhurhzR0Xhu55z4bqu4butR3PEgkxz4buCw4lI4buxc8OJw4zhuq7hu5lz4buC4buqc+G7lMOJ4buW4bqg4buU4buZc+G7kOG7lndHc+G7hOG7pnPhurBI4buxR8OJc0dFw4nhurhCw5Thu5lz4buUUUdFc8SC4bugw5Phuq5zw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phuq53c+G7mEpz4buE4bug4buMR0VzVeG7r3Phuq7DicOB4buUc+G7hOG7oOG7jEdF4buVc+G7i3hzw4lM4bq4c+G6ruG7nkdFc0fDieG7oHPEgndHc+G7lMOJQUdzw4nDjOG6rnPhu5jhurhHw4lzVeG7r3NHReG7oMOS4bq4c+G7hOG7sUhz4bq2TEdFc+G6rklz4buYUnNHw4nhurxHc0fDieG6oEdzVeG7r3Phu5Dhu5bhu7FHc+G7lEFGc0fDieG6uOG6quG7lnPDiU9Hc+G6tuG6qEdz4buE4buAR8OJc1VS4bquc+G6tuG7r0hz4buUdkhzR0XDieG6qnNV4buvc+G6rsOJ4buic+G6tkxHRXPhu5ThurxGc+G7guG6uOG6qEZzVeG6uELhuq5z4buE4buvRuG7lXM/4but4bquc+G6rk9z4buY4buOc+G6tuG7r0hz4buUdkhz4buU4buSSEdFc1Xhu69zR0VI4buv4bq4c8OJ4buW4bukQkfhu5lz4bqu4but4bquc+G7hEh24bq4c8OJ4bq8R8OJc+G6tuG7r0hz4buUdkhzVeG7r3NHReG7r0fDiXNHRcOJ4bqqc+G6tuG7r0hz4buUdkhzR0Xhu6/hu6Rz4bqu4buvR0Vzw5TDiUhHRXPDlMOJxqBz4bq24buxc+G6sHZHReG7mXPhu5R2SHPhurbhurjhuqrhu5Zz4buC4bq4Qkdz4buUw4nhu5bhuqBHc+G7hOG7jOG6uOG7mXPhu5R5R0Vz4buCw4l3c0d5R0Vz4buU4bq44bqow5Rz4bqu4bqgR3NV4buvc+G7lMOJ4buxRnNF4bq44buxc1Xhu69Ic+G7kOG7luG7rXPhu5Thu5LhurxHw4lz4bq24buvSHPhu5R2SHPhuq7hu6Lhu7FzR0Xhu6DDkuG6uHPhu4Thu7FIc+G6tkxHRXNV4buvc+G6ruG7ouG7sXPhurZM4bq4c0dF4buec+G6ruG7rUdzxIJMc+G6rsSoR0Vz4bquw4lQ4bquc+G6ruG7reG6rnPhuq7DgcOU4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phurnhu5bhu6RzR8OJ4bq44bqsR+G7mXPhuq7hu55HRXPhu5TDieG6skhzxKhHRXMmSkdz4buUw4nhurxz4buU4buoc+G7hEJz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4bquSXPhu5Thu7Hhu6RzR0XDieG6qnPhuq7hu7FIc+G7kOG7luG7sXPhurbhu69Ic+G7lHZIc+G7lHbhurhzw6HEqEdFcz9KR0Vz4bquw41Hc+G7lMOJw4HDlOG7mXPhu5Thu63huq5zw5TDiUhHRXPhu4Thu7FIc+G6tkxHRXPhu5h3R3PDmeG7lsOB4buUc+G6rsOJ4bug4buxc+G6rsOJ4buW4buk4bqsR3NHRcOJ4bq4QsOU4buZc+G7gsOJd3NHeUdFc+G7lMOJ4bq64bquw4lzUEdFc1Xhu69z4buE4bq4R8OJc8OJSHbhu5RzVcOT4bq4c+G7lMOJw4pz4buU4buS4bugw5JHRXPhuq7DieG7oOG7sXPhuq7hu7FI4buZc+G6rsOJ4bug4buxc8OUw4nhu5pzw4nhu4zDlHNVw5Phurhz4bquT3Phuq7DieG6qHNGw5Phurjhu5Vz4bq54buS4bq8R8OJc+G6tkxz4bq24buvSHPhu5R2SOG7mXNHReG7r0fDiXNHRcOJ4bqqc+G6tuG7r0hz4buUdkhz4bquw4nhu6Dhu7Fzw5TDieG7mnPDieG7jMOU4buZc+G6rsOJ4bug4buxc+G6tuG7rcOUc1BHRXPhu6Thuqzhu5Zz4bquw4Dhu5Zz4bqu4bui4buxc8OZeHPDiUzhurjhu5lz4buE4buxSHPhurZMR0Vz4buY4bux4buWc+G6tuG7r0hz4buUdkhzVcODR3Phuq7DjUdz4bquw4nhu6Dhu7Fz4bquSXNV4bq4QuG6rnPhu4Thu69Gc01Hc+G6tsOKR8OJ4buVc+G6ueG7kkhHRXPhu4LDieG6uHPhurZJ4buZc0ZM4buUc8SCTHPDlMOJ4bqgR3Phu4Thu7FIc+G6tkxHRXPhu4LDieG7lnNVUuG6rnNHxKhHRXPhu5TDicSoR3Phuq7DieG7oOG7sXPhuq7DicOK4buWc+G7gsOJSXPDicOM4bquc+G7lOG6oMOUc0dBR0Vz4bqu4buxSHPhu5Thu7Hhu6RzR0XDieG6qnNV4buvc+G7pnPhu5TDiVDhuq5z4buUTXPhuq7DiVDhuq5z4buC4buoc+G7hOG7luG6oOG7lHPhuq7DieG7oOG7sXPhuq7hu7FIc+G7gsOJxKhHRXPhurbhu63DlHNQR0VzVcOT4bq4Rkzhu5Rz4buYSnPhu5TDicOKc+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4buE4buxSHPhurZMR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+KAnDtDc+G7lMOJUuG6rnPDieG6uEJHc8OJ4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z3c8OJT0dzR1Thu7FzP8OJ4bq+c+G7lMOJw4pzw7nGsOG7mXPDieG7luG7pEJHc8OhxKhHRXM/SkdFc+G7lOG6uOG6qMOUc+G7lOG7nOG6rnPhu5R5R0Vz4bqu4bugw5JHRXPhu5hSc+G7hHhHw4lz4bq2dkjhu5lz4bquw4nhur5z4bq2dkhz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnPhuq7DgcOUc+G7ouG7pHM7d0dF4buZc+G6rsOJ4bq6R8OJc+G7kOG7luG7pOG6qkfhu5VzO0tHRXPhu5TDicOS4bq4c+G7hOG7r0ZzR03hurhzxILhuqDhu5Rz4bq24bug4buM4bquc1XDinPhu5Thu5Lhurrhu5lzVeG7seG6uHPhu5Thu5LDjXNV4buvc+G7lMOARnPhu5Dhu5bhu7FHc+G7lOG7ksOMR0Vz4bqu4bui4buxc+G6rsSoR0Vz4buU4but4bquc+G6tuG7r0hz4buUdkhzR0Xhu5ZLR3NHw4lBR3Phu4RS4bquc+G6rklz4buU4bux4bukc0dFw4nhuqpz4bqu4buxSOG7mXPDlMOJd+G6uHPDmeG6skZz4bq2SXPhu4Thu69z4buk4bqo4buWc+G7lEpz4buQ4buW4buk4bqo4buUc+G6tsOKR8OJc0fDicOB4buUc+G7lOG7kkhHRXPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHczjhurkt4buLMOG7mXPhurZDc+G7lFFz4bq2SXPEguG6uOG6qEdz4buUw4nhu63huq7DiXPhu5TDiVDhuq5zVeG6qnNHw4lBR3Phu4RS4bquc8OJ4bq4Qkdz4buUduG6uHPhu5TDieG7r0fDiXPhu4Thu4zhurhz4buUw4nhuqhz4buU4buSSEdFc+G7lOG7oE9HRXPhu4Thu7Hhurjhu5Xhu5Xhu5XigJ3hu5lzxKhHRXMmSkdz4bquw4lIc8SC4bq44bqo4buU4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Thu7Dhu5bhu5TDiUjhu5Jy4bujMEjhu69HRXPDocOJQUfhu50vw5Thu6M=

Hoàng Nhân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]