(vhds.baothanhhoa.vn) - Nói về những khó khăn của giáo dục vùng biên là vô cùng. Câu chuyện thầy giáo Lê Đỗ Tuấn (SN 1983, giáo viên trường THCS Yên Khương, huyện Lang Chánh) với những năm tháng bám bản, bám lớp, vận động con em đến trường được ví như một cổ tích trong cảm mến của bà con vùng biên.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8i4buo4bqiIWhX4buLw6N74buTV+G6o8SDJeG6q1fhu4vhurHhuqnDo1fhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpV+G6pzfhuqlX4oCc4bqjxIMy4bqrVyDDo+G7j+KAnVdmV+G6qeG7gcSDVyLEgzfhuqlXw7XEg8Og4bqpxq8vIuG7qMavL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhuqhixINXw7U5V+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6pcOjYlfhuqXDozvhuqlXIGwkV+G6o8SDJeG6q1cwayBXw7Vq4bqp4bqjVyLEgzfhuqlX4bqnKlfDtcOpVyBq4bqp4bqjw5lX4butPOG7iVcgw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G7i8Oje+G7k1fhuqPEgyXhuqtX4bqmN1d24bq/V+G7iuG7iT7huqlX4bumw4zhuqhXWT0j4buyw5pX4bqjxIMl4bqrV8O1xIM34bqpV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fhu4rDg+G7rcOMV+G7kjfhuqlX4bqkw6Nu4buB4bqp4bqjw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6piThuqnhuqNX4butw6Ml4bqpw6PFqFfDteG7h8SDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qTvhuq1X4buLw6Ml4bqp4bqjVyIl4bqtVyI/4bqpw5pXIiXhuq1X4bqn4buHaMOaV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjVyDhuqvhuqlXMuG6rVcxOOG6qVfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXMW7hu4UgV8O14bqvV+G6qcOjblfhuq3hur3hu4tXIMOqV+G7i+G6ryDDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1cgP+G6rVfhuq044bqpVyBsJFciKlcg4bqr4bqpV8O1auG6qeG6o1cixIM34bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8i4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WMOG7i8Oj4buJ4bqtIlfEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw51ZWUAvw51Yw50ww51YQFlY4bu2WOG7iz3hu7Q9PSPhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7gjw51WVyThuqfhu4vhu55W4bqiIWhX4buLw6N74buTV+G6o8SDJeG6q1fhu4vhurHhuqnDo1fhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpV+G6pzfhuqlX4oCc4bqjxIMy4bqrVyDDo+G7j+KAnVdmV+G6qeG7gcSDVyLEgzfhuqlXw7XEg8Og4bqpVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7Lhu7JWVy/hu6jGry8i4buoxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7isOje+G7k1fhuqY3V3bhur9X4buK4buJPuG6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqPEg+G7g1fhuqc34bqpV+G6p+G7h2jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDjMSD4bqpw6NXw60kV8O1Klfhuqfhu4fhuqlX4bqnN+G6qVdmV8O1auG6qeG6o1cxPuG7i1fhu4vDo+G7ieG6vSBX4buROlfhu5Dhu4k84bqpV+G7r+G7icOaV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqjDo25X4buKw6Mk4bqpw6PDmlfDrCThu4lX4bqlw6PEg1fhu4vhurnhu4tX4bqp4bqjw6PEg2FoVzEmxINXw6NkIMOaVyDDoyrhuqnhuqNX4buLw6Mk4bqpw6NX4bqpxIM34bqpV+G6psOgV3bhur9X4buK4buJPuG6qVcxbuG7hSBXaMOjPOG6qVcgw6nhuqnhuqNX4bqjxIM/4bqp4bqjVzAm4buTV2ZX4bqt4bq94buLV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fhuq3EgznhuqlX4buR4buJw6nEg8OZV+G7iuG7ieG7k1fhuqnDo8SDN+G6qcOaV8O14buHxINXw6PhuqsqxINXIjrhuqtXw7UqV+G7i+G6seG6qcOjV+G7kzfhu4lX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV8O14buHxINX4buLw601VzLhuq1Xw7Vq4bqp4bqjVyAk4bqrw5pX4bqmN1d24bq/V+G7iuG7iT7huqlXMTpXw7XEgzjhu4tX4buLPOG6rVfhu4vDo25X4buRxIPhuqlX4buL4bqx4bqpw6NX4bqp4bqj4buJ4buTYeG6qVfhuqc34bqpV+G7kTpXw7Vq4bqp4bqjVyLEgzfhuqlX4buSN+G6qVfhuqTDo27hu4HhuqnhuqNX4bumw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6piThuqnhuqNX4butw6Ml4bqpw6PFqFcxw6FXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu63Do8SDJFfDrDVXw7U5V+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6p8OyJFcgw6Nk4bqpVyBsJFfhuq3hurHhuqnDo1fhuqXDo8SDVz7hu5PDmlfhu4vDo3vhu5NX4buK4buJPuG6qVciP+G6q1cxYlfhuqcqVyAlxINXMOG7ieG7kzfhuqnDmVfDlSpXICXEg1cw4buJ4buTN+G6qVcxYlciLOG7i1fhuqnhuqPhu4nhurvhuqlXw6wk4buJV+G6reG6veG7i1cgw6Phu4nhu5M44bqpVzHEg1fhu4vDo8OyIFfhu4s4VyBsJFfhuqfhu4doVzEmxINXw6NkIFfhuqc34bqpV8O14buHxINX4buLw601VzLhuq1Xw7Vq4bqp4bqjVyAk4bqrw5pX4buLw7NXMWJXIMOj4bqrV+G7i8Oje+G7k1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqN74bqpV+G6o23Eg8OaV+G7kzfhu4lX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jigJzhu60/4bqtV+G6qcOjfeG6qVcg4buJ4bq9IFfDrOG6ueG6qeG6o1cgbCRX4bqp4bqjbuG7g8SDVzA84bqpV8O1auG6qeG6o1cgJOG6q1cgY+G6qVfhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpw5pXMSEgVyLEg2Hhu4tX4bqnKlfhu4vDrTXDmlfDrMOyV8OjZCBXw7Vd4bqpVyDDo24kVzFu4buFIFcgJSBX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1cgw6PEqVfhu4vDrWThuqnhuqPDmlcgw6Phuq/huqnDo1cxxIM54buJVzFiVzE6V8Oj4buJ4bqpVzHEqSBXaeG7ieG7kzjhu4tX4buLPOG6rcOaV8Osw7JX4bqnw7IkVyDDo2ThuqlXw6wk4buJV+G6qSrhu5NXIGwkV+G7i8OpxIPigJ3Dmlfhu4vDo3vhu5NX4bqmN1d24bq/V+G7iuG7iT7huqlXIMOjxIMkV8OsNcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqs4buHxINXMXvhu4nDmlfDrMOyV+G6p8OyJFcgw6Nk4bqpVyLhurdX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo8OaV+G6qeG6o27hu4PEg1fhu4vDozzhuqlX4bqlw6Phu4nhu5M34bqpV+G6qcOjbMOaV+G6qeG6ozvhuqlXID/huqnDmVfhu4rhu4nhu5NX4bqpw6PEgzfhuqnDmlfhuqXDo8SDV2jDozzhuqlX4buL4bqvIMOjV+G7mVcgw6Phuq/DmlfhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpV8O1ZOG6qeG6o1ciP+G6qVfhu4vDozzhuqlX4bqtZMSDV+G6qeG6o27hu4PEg1cgw6Phu4nhu5PDoeG6qVfDrCThuqnhuqNXIMOjxKkgV+KAnCDDozzhuqlXIG/huqnhuqNXMSVX4bqtOeG6reKAncOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqoO+G6rVfDnVhY4bu4w5pX4bqlw6PEg1fhuq3hu4fEg1fhuqc34bqpV8O14buHxINXIipXIOG6q+G6qVfDtWrhuqnhuqNXIsSDN+G6qcOaV+G6qWLEg1fDtTlX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqlw6NiV+G6pcOjO+G6qVciPuG7k1fhuqPEg+G7g8OaV+G7i8Oje+G7k1fhu4rhu4k+4bqpVyI/4bqrV+G6pcOhV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buRxIM44buLw5lX4bqoKuG6q1cgJSDDo1fhu4vDrWZXw7U5V+G6qeG6o8Op4bqpV+G6qeG6o+G7j8OaV2jDo+G6q+G6qeG6o1fhu4trIFfhu4t9aFdp4buJJeG6qVcgw6PhuqtX4buL4buHxINXIOG7gVfDrGZXw7V94buLVyDDoz7hu4vDmlfDoyZX4buLe+G6qeG6o1fhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o+KApsavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOje+G7k1fhuqnDo+G7h8OaVzHDoVcxOOG6qVfDteG7h8SDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o8OaV8O14buHxINXIj/huqlX4buLw6PhurFXMOG6uSBX4buxP1fDlSTEg1cl4bqpV+G6qeG6o+G7j1fhu4vhu4nhu5M44bqpV+G7i+G6s+G6qcOjV+G6p+G6vVfhu7bhu7JYVyI+4buTV+G6o8SD4buDVzFu4buFIFfhu5Ey4bqtV+G6qcOjblfDrSrhuqtXID/huqlX4bqn4buH4bqpV+G6qcOjPuG7i1fDtTlX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqPDmVfhuqZ74bqpV+G6qSrhuqtXIG3huqnhuqNXw7V94buTw5pXMcOhV8O1OVfhu4vDozvhuq1X4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1fDreG6u8SDV+G6pybEg1fhuqnhuqNu4buFIFfhuqc34bqpV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o8OaV+G6pzfhuqlX4bqn4buHaMOaVyDDo8SDOCBX4buvw60y4bqtVyBtV8O1KuG6q1fhuq1qJFfhuq1uJFfhuqd74bqpV+G6qSrhuqtXIG3huqnhuqNXaMOjP8SDV2nhu4k+4bqpV+G7keG6ryDDo1cxw6FX4bqp4bqjbuG7hSBXMOG6uSDDmlcgw6PhurkgVyDDo+G6uSBX4bqnJsSDV2jDoz/Eg1cww7PhuqnhuqNX4buRMlcxw6FX4bqjP+G7k1cxPuG7i1dp4buJJOG6qcOjVyIl4bqpw6PigKZXSeG7iSRXMW7hu4UgVzDhurkgV+G7i8Oj4bqxV+G6qeG6o27hu4PEg1cgbeG6qeG6o1du4buH4buLV+G6qcOjblcgw6Phu4nhur3hu4tX4bqn4bq94buLw5lX4buKw6N74buTVyI/4bqrw5pX4bqpOOG7iVfhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBiV8OsbyBX4bqlw6PEkTJX4buLw6PhurFX4bqlw6NiVyBiV+G7i8Ojw6FXIMOjxIPhuqnDo1dow6NrIFcxbuG7hSBXIOG6q+G6qVcxbuG7g+G6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqo4bqj4bqrKsSDV+G6pcOjYlfhuqXDozvhuqlXw7U5VyDhu4FXw6xmV8O1feG7i1cgw6M+4buLw5pXMW7hu4PhuqnhuqNXw6wlw5pX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNX4buLw6PhurFXw7XEg2EgV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjV8OjZCBXw6zEg+G6qcOjVzE44bqpV+G6p+G7h2jDmlfDo2QgV8OsxIPhuqnDo1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyLEkVfDo2QgV+G6pcOjYlfhuqXDozvhuqlXw7UqV+G7i8OtZlfhuqnhuqMmxINX4bqn4buH4bqpV+G6qcOjPuG7i8OZV+G6qGLEg1fDteG7icSDw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV+G7i8Ojw7IgV+G7i8SDw6DhuqnDmlcgYlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fDo8Op4bqtV+G7i8Oje+G7k1cgw6lX4bqpw6MqV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1dow6M/xINX4bqnN+G6qVfhu4t94bqpV8OtXeG7k1figJwiLOG7i+KAnVfDo2QgV8OsxIPhuqnDo1fDtTlX4bqn4buHaFfDo2Qgw5lX4bqixIM/xINX4buLw6Phuq8gw6NXIMOj4bqrV2jDo2tXw6Phu4nhu5PhuqnDo1fhu4vDo+G6sVfDo2RX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDozLDmlcgY+G6qVciP+G6q1RX4oCc4bqkw6PDqeG6qeG6o1fhuqcq4bqtV+G6pz7hu5NX4bqj4bqxVzHDoVc74bqpw5pXICXEg1cgw6Phu49XIGJX4bqnKuG6rVfhuqnhuqtXICXEg1cia+G6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqp4bqjU+KAncOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buodsOhV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjVyDhuqvhuqlXMuG6rVfhu4vhu4fEg1fhuqfhu4dow5pXIMOj4bqzV+G6reG6seG6qcOjV+G7i8Oje+G7k1cgw6lX4bqnKlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVzFsw5lX4bqow6MqV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1dow6M/xINX4bqt4buDxINXMTjhuqlX4bqjxIMqV+G6pyrhuqnhuqPDmlfhu4vDrW5m4bqp4bqjVyI/4bqpw5pX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlXw7Uq4bqrVyDhu4nhur0gw5lX4bqow6PEgznhu4lX4bqpw6MqV8O14bqxV+G7i8OjOFcxOlfhuqnhuqPDozJX4buLw6My4bqrw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDjeG6u8SDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV8OjbFfhu4trIFfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cww7LhuqnhuqNXw7Xhu4XDmlfhuqM/VyDDo+G6u+G6qeG6o8OaVyDDo+G7ieG7k2HhuqlXw6NkIFfDrMSD4bqpw6NX4bqpJOG7k1fDo2QgV+G6rSTEg1cixJFXMcOhV+G6pz7hu5NXw7Xhu4XDmlfhuqc+4buTVyDDo+G6u+G6qeG6o1fhuqcqVyDDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fDo8SDOOG6rVfhuqfEqSBXIj7hu5NX4bqjxIPhu4PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOje+G7k1fhu4rhu4k+4bqpV+G6pz7hu5NXMF3huqlXIMOjb+G6qeG6o1fhu4vDs1cgw6Phuq/huqnDo1fDo2QgV8OsxIPhuqnDo1cgbCRX4bqt4bqx4bqpw6PDmlcxYlfhuqcqV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDo+G7hWhXMuG6rVfDlcSDV8OVO+G6qVfDlVctV8OjZCBX4buL4buHxINX4bqn4buHaFc9V+G7i8Oj4bqxVyLEkcOaV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgw6PhuqtXMcSDV8OjZCDDmVfhuqTDo8SDVzFiV+G7i8OjPuG7k1fhu4rhu4k+4bqpV+G6pypXIMOjbFfhuqnDo8SDYeG6rVfhuqfhu4doV8O1KuG6q1fDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o8OZV8OVVyI/4bqrw5pXIuG6uVfhuq00VyIs4buLV8O14buFVyDDo+G6q1fDreG6u8SDV+G6qTfhuqlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fDo2QgV+G6qeG7jyTDmlcxxINXw61d4buTV+G6pyrhuq1X4bqpbuG7geG6qeG6o1fhuqfhuqtXICXEg1c74bqpV+G7i8Ojw6nEg8OZV8OMJOG7iVfhuqXDo8SDVyAl4bqpVyLhur1X4buLw6PDqeG6qVciP+G6qVcxOOG6qVfhuqnDoypXaMOjPOG6qVfhu4vhuq8gw6PDmlfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1fhu4vDo+G6sVfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV+G6reG7h8SDVyDDo+G6q1fDlVcxxINXw6NkIFfhu4vDrWZX4bqnJsSDw5lX4buxPuG7k1fhuqPEg+G7g1fDlVfhuq3hu4fEg1fhu4s84bqtV8Osw7JX4bqnKlfhuq3hu4nhurnhuqlXMTjhuqlX4bqn4buHaFfDo2Qgw5pXIMOj4buBxINXw7Xhu4fEg1cgJSBXIibhuqnDmlcgw6NuJFfhuq3hu4nhurnhuqlX4bqnPuG7k1fDteG7hcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buy4buyaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8OdWVlAL8OdWMOdMMOdWEBZWeG7tOG7uOG7i+G7uOG7uOG7suG7tEDhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7IjI1ZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqIhaFfhu4vDo3vhu5NX4bqjxIMl4bqrV+G7i+G6seG6qcOjV+G6qeG6o+G7ieG7k2HhuqlX4bqnN+G6qVfigJzhuqPEgzLhuqtXIMOj4buP4oCdV2ZX4bqp4buBxINXIsSDN+G6qVfDtcSDw6DhuqlWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7isOje+G7k1fhu4rhu4k+4bqpV8O14buJxINX4bqtw7PhuqnhuqNX4bqlw6PEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBj4bqpV+G7i+G6seG6qcOjV+G7i8OtJuG6qeG6o1fDo2QgV8OsxIPhuqnDo1cixJFXw6NkIFfDrOG7h+G6rcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rWPhuqlX4bqpw6PEgznhu4lXIDzhu4lXIMOj4buJ4buTYeG6qVfhuq0qVyDDo+G6r+G6qcOjVyI/4bqpV+G7i8OjPOG6qVfhu4vDo3vhu5NX4bqmN1fDg+G7j+G7iVfhu4rhu4k+4bqpVzE44bqpVyI84buTV+G6o8SD4buDV8O1XeG6qVfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G7i8Ojw6FXaeG7iTfhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rcOjxIMkV8OsNVfhu4vDozfhuq1Xw7U5VzHhu4PEg1fhu4tuw5pX4buLw6N74buTV+G7iuG7iT7huqlXw6wyV8OsMlcgw6PEgzggV+G6qcOjXeG6qVcgbuG7h8SDV+G7i8OtN+G6qVfhu4sk4buTV+G6rWZX4bqnY+G6qeG6o1RX4oCcw4wk4buJV+G7slfhuqk74bqtVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIMOaV+G7i8Oj4bqxVyBt4bqp4bqjVyIz4bqpVzDhu4nhu5M34bqpV8O14buHxINX4bqmbuG7geG6qeG6o1fhu4rDo+G6t1fDg+G7iTzhuqlX4bumZlciP+G6qVfhu63Do+G6r1fhuqbhu5nFqMOZV+G7rW7hu4fEg1fDteG7hcOaVyBt4bqp4bqjV+G6pypX4bqnxKkgV+G6reG6seG6qcOjVyDDoz7huq1XMG/hu4tX4bqjxIMkxINXMeG6qybhuqlXZlfhu4vDrWRXMcOhVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpV8OsJOG6qeG6o1fhuqPEgyTEg1cx4bqrJuG6qVdmV8Otw6HDmVd2OOG6qVfhuqkk4buTV8OjJMSDV8O14buFVyDDo+G6u+G6qeG6o1cxOlcgYlfhuqnDoypXw63EgzfhuqnhuqPDmlfDnVfhuq0h4buLVyDhuqvhuqnigJ3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOje+G7k1fDgypXw5U74bqpV+G7ij7huqlXLVfDg8SDYeG7iVfhu4vDrW5m4bqp4bqjV+G7isOtbuG7g+G6qeG6o1fhu4rDg+G7rcOMV+G7kjfhuqlX4bqkw6Nu4buB4bqp4bqjVyDDo8SDJFfDrDVUV8OVbuG7heG7i1dp4buJJFfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6r+G7i1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpw5pXMTjhuqlX4bqpJOG7k1fhuqnDo+G7g1fDrMOyV2nhu4kk4bqpV+G7izzhuq1XIGwkVyAlIFcgPmjDmlfhuqnhuqMq4bqpw6NX4bqtKlfhuqnhuqPDqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fhu4vDrSThuqnDo1fhu4vDrTJX4bqp4bqjKuG7k1fhuqkq4bqrV+G6qeG7gcSDV+G7i8Oje+G7k1fhuqPEgz/huqnhuqNXMCbhu5NXMTpXMW7hu4UgV+G7i8OjOFcgw6Phur9XIi7huqnhuqNX4bqp4bqjw6nEg1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNX4bqlw6Mk4bqp4bqjV+G7i8OtJOG6qeG6o8OaV8Ot4bq94bqp4bqjV8OtOsSDw5lX4buK4bqx4bqpw6NX4buLw60m4bqp4bqjV8OjZCBXw6zEg+G6qcOjVyLEkVfDo2QgVyBt4bqp4bqjV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIGPhuqlXMMSDw6DhuqlXw60kw5lX4bqow6PEgznhu4lXw6NkIFfDrMSD4bqpw6NXw6wk4buJV+G6pcOjxINX4buL4bq54buLV+G6qeG6o8OjxINhaFfhu4rDg0jhu4pXMTvhuqnhuqNX4bql4buZVzHEg1fhu5Hhu4k+4buLV+G6pcOjW+G7iVfhuqck4bqrVzHhur3huqnhuqPDmlcgYlfhu4vDo+G7iVfhuqnDo31ow5lX4butJSBX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1cxOlfhuqnDo33huqlX4buLw6NvIFcxbuG7hSBXw7UkxINX4buLw61jVyBsJFcg4bqr4bqpVyDDo+G7j1fDtSpX4buRMuG6rVfhuqliV+G6qcOjblfhu4vEgzfhu4lXIMOj4bqvVzHDoVfhu4vDo+G6qyXhu4tX4bqp4bqjw6PDqOG6q8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4oCc4buKw6nEg1cxJeG6qcOjV+G6o8SDJVcgJOG6q1cgw6Phu4nhu5M34bqpV+G6rcOp4bqpV+G6o8SDP+G6qeG6o1cwJuG7k1cgbeG6qeG6o1fhuqnDo25X4bqpw6PEg2Hhu4tXw6Phu4nhu5M44buLVyBsJFfhu4vDo3vhu5NX4buK4buJPuG6qcOZV+G7isOt4bqr4bqp4bqjV8Os4buJ4bq54buLV1nhu7ZX4bqpO+G6rVfhuqPEgzLhuqtXIMOj4buPV2ZX4bqp4bqjw6nEg1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXIGPhuqlX4bqpw6PEgznhu4lX4bqlw6NiV+G6pcOjO+G6qVfhuqkq4buTw5pX4buLw6N74buTV+G7iuG7iT7huqlX4bqn4buJw6nhuqlX4bqnKlfhu4s+4bqtV+G6o27hu4HhuqnhuqNXw6wl4bqp4bqjVyDDo+G6q1cgJSBX4buLw6N74buTVyDDqcOaV8OjZCBX4buLw61jV+G6qeG6q8SDV+G7i8OjMuG6q+KAncOaV+G7isOje+G7k1fhu4o+4bqpV+G6qcOjPuG6qVfhuq0m4bqpw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qMOM4buB4bqpV3bhurHhuqnDo8avL2jhu6g=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]