(vhds.baothanhhoa.vn) - Đạo Tin lành theo dòng người Mông di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào huyện Mường Lát từ 1990. Sự du nhập và phát triển của đạo Tin lành ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá đã gây nên những biến đổi hết sức phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Những ảnh hưởng đó rất đa dạng, đan xen cả yếu tố tích cực lẫn tiêu cực.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhu5nhu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7lXtD4burQ+G7n8OTQsWpw5Phu5/hu4DDveG7gOG6quG7n8OA4bun4buG4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/DksOU4bur4buA4bufw4pU4bufNkLGsOG7n+G7gMagS8OA4buf4bqiw41D4bufUEtD4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4bufTuG7n0LDlFPhuqThu4Dhu581xqBM4buA4bqq4bufNMWpw5Xhu4/hu5/DlcOJ4buAQuG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5kv4buOw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5Xhu5kvQnDhu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5N9w4Phu6fhuqDhu6Phu5Ul4bup4buG4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7n8OVQsOD4buG4buf4bqg4buE4buA4bqq4buf4buA4bqqxqBMQ+G7nzVJ4buA4bqq4buf4bqgQ+G7n8OAxqDhu5/DleG7ouG7n+G6oOG7huG7n8OV4buc4bufw4DFqcOA4bufw5XDieG7gELhu5/hur5Dw4Lhu4Dhu5/hu4Dhu5BD4bufw5NCROG7p+G7nyPhu6/DgOG7n1DGsOG7huG7n0LDlFPhuqThu4Dhu581xqBM4buA4bqq4bufNMWpw5Xhu5/DleG7nOG7n3Dhu6Xhu6Xhu6HDteG7n2Lhu6Lhu5/huqDDlOG7n+G7gELhu7fDk+G7n1DGsOG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu59O4bufQsOUU+G6pOG7gOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu580xanDleG7j+G7n8OVw4nhu4BC4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7hsWp4buf4bqi4bux4buf4bqqw71T4buf4buA4bqy4buA4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OBQ+G6tOG7gOG7n+G6ouG7iEPhu59C4bq0w5Xhu5/hu47hu5rDgOG7n8OTQuG7msOA4bufw5Xhu6nDk+G7j+G7n+G7q+G7gELhu59CxqBO4buA4bqq4buf4buOw73DlOG7n+G7juG7r8OA4buf4bqi4bq04buA4buf4bq+RkPhu5/hur53w5Xhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6okxD4buf4buOw43hu4Dhuqrhu59S4bux4bufQuG7ikPDteG7nzZC4bug4buA4bqq4buf4bur4buAQuG7n0LGoE7hu4Dhuqrhu5/huqLhu4Lhu5/hu4zhu7PDleG7n+G6ouG7p+G7n+G6oOG7qeG7gOG6quG7j+G7n+G6ouG7p+G7gOG7n1LDg+G7gOG7n8OA4bur4bufU+G6tMOU4bufw5XDjeG7n8OVRMOAQuG7n8OA4buiw4Dhu5/DikHhu4Dhu5/DlUPhurLDlOG7n8OA4buiw4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu590c+G7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3J0dcOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcHThu6EvcOG7pcO64bqg4buhcHN0dHDhu6XDlXR14buhw7rDiuG7pS1ww7XhurrDk+G6quG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4buje0Phu6tD4bufw5NCxanDk+G7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/DilThu582Qsaw4buf4buAxqBLw4Dhu5/huqLDjUPhu59QS0Phu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu59O4bufQsOUU+G6pOG7gOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu580xanDleG7j+G7n8OVw4nhu4BC4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Rz4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6NydHXhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVPcWp4buA4bufw4Hhu4rhu58lw4zhu4Dhu58jQ+G6suG7gOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n+G6reG7kuG7nzZCQ+G7j+G7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buP4bufw5NC4buI4bufw4FD4bq04buA4buP4buf4bqqQ8Wp4buG4buf4bqg4buYw4Dhu5/Dk0LFqcOT4bufw4rDlOG7t8OV4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu5/DgMWpw4Dhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu59O4bufNcagTOG7gOG6quG7nzTFqcOVw7Xhu5/hu6rhu4BCw7Lhu59nw5TDveG7gOG7n2NC4buUU+G7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVM0JJ4buA4bqq4bufw5VC4bqm4bufw5NC4buU4buf4buAQuG7t+G7gOG7n+G7jHbhu4Dhuqrhu4/hu59QQ+G6pMOA4bufw5VCw4Phu4bhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buf4bqi4bux4bufw4rGsOG6vuG7n8OVQuG7p1Phu5/huqLhu4hD4buf4buA4bq0w5Phu5/hu47DjeG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4buffeG6vknhu4Dhuqrhu43hu5/huqLFqcOT4buf4bua4buA4bqq4buf4bqixqBNw4Dhu5/hu4BCw5Thu5/DgOG7tcOU4bufw5XDveG6vuG7n8OKQ+G7gELhu4/hu5/GoEvDgOG7n+G6vkrhu5/DlUtD4buf4bq+4buKw5Xhu5/DgMOU4buKw4Dhu5/hu47DjeG7gOG6quG7n8OVw43DleG7n+G6ouG6rsOT4bufQkrhu4DDteG7nzZC4bug4buA4bqq4buf4bqiQ8OCw5Thu5/hu4zhu63hu4Dhuqrhu5/huqDhu6lT4buf4bq+xrDhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buf4buA4bqyw5Thu5/hu4zhu6fhu5/Dk0Lhu5Lhu59CTcOT4bufUEtD4buf4buAQsOU4bufw4Dhu7XDlOG7n8OA4buU4bun4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4buN4buf4bqqQ+G7kMOT4bufQuG7hsaw4buA4bufw5VCQ+G6pOG7gOG7n+G6ouG7qeG7huG7n+G6ouG7msOA4bufw4DFqeG7n+G7gELDveG7gOG7jeG7n+G6qkPhu5DDk+G7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7n+G6qkPhu6vhur7hu5/DgUvDleG7n+G6qsWp4buAQuG7n+G7gHfhu4Dhuqrhu59QxJDhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw5NC4buG4buA4bqq4bufw5Xhu5jDgOG7n8OV4bu3w5Phu5/DksOUxanhu4Dhu5/DiuG7qcOA4bufQuG7t8OU4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4buf4bq+4bun4bufw4BC4bunU+G7j+G7n8OAxqBLQ+G7n1JD4buA4buP4bufw4BC4bug4bun4bufw4HhuqThu4BC4buN4buf4bqq4buCw5Phu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu59C4bup4buA4bufw4BC4bq04buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OVQ+G6ssOU4bufw4Dhu6LDgOG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7n+G7gELGoOG7n+G7gOG7qeG7gOG7n8OV4buM4buK4bq+4bufw4Dhu6/Dk+G7j+G7n+G7gOG6quG7huG7qUPhu5/DlcSQ4buAQuG7j+G7n+G7gOG6qsagTcOA4buf4bqi4buxQ+G7n1BN4bufw4BCw4zhu4DhuqrDtcO1w7Xhu58j4bqy4buA4bufw4Dhu6nhu4BC4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G6vnfDleG7n8OVRMOAQuG7n8OA4buiw4Dhu4/hu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4bufw4Dhu4Thu4Dhu5/DgOG7guG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DlUPhurLDlOG7n8OA4buiw4Dhu5/huqLhurThu4Dhu5/huqJMQ+G7n+G7jsON4buA4bqq4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufTuG7n0LDlFPhuqThu4Dhu581xqBM4buA4bqq4bufNMWpw5Xhu4/hu5/DlcOJ4buAQuG7n2NC4bun4buAQuG7n0Lhu4bFqeG7j+G7n+G6ouG7guG7n8OKxrDDsuG7n+G7juG7ouG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu5/huqLhu7Hhu5/Disaw4bq+4bufUuG7gkPhu5/hur7hu4Thu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufw5VCw43hu4Dhuqrhu59Q4but4buA4bufQuG7guG7p+G7j+G7n+G6qsO9U+G7n+G6vuG7s8OV4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/hurzhurTDleG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buA4buKQ+G7n8OB4buK4buf4buAQsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu43hu59CQ+G6pOG7gOG7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw5NCxanhu5/DgUfhu5/Dgcaw4buA4bufw5VCTOG7n0nhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buP4bufw4HFqeG7gOG7n+G7gELhu6nDgOG7n8OA4buY4buP4bufUOG7t8OV4bufw5VCQ+G6suG7gOG6quG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu5/DlULDjeG7gOG6quG7j+G7n8OVQuG7t+G6vuG7n8OAQkThu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4bqqxJDhu5/huqLGoE3DgOG7n8OA4buGQ+G7n8OKxrDhu5/DgeG7q+G7gOG7n+G7juG7r8OA4bufUOG7reG7gOG7n0Lhu4bFqeG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n8OK4bupQ+G7n8OBReG7n8OA4buGQ+G7n8OKxrDhu5/igJzDiuG7qcOA4bufQuG7t8OU4oCd4buP4buf4oCcw4Hhu6vhu4bhu5/DlULhu5TigJ3DtcO1w7Xhu581d8OV4buf4bq8QsWpw4Dhu4/hu5/hu47hu6Lhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buf4bqi4bux4buf4bqqw71T4buf4buM4bun4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OV4buMTuG7n+G7gOG6quG7qUPhu5/DgELhu4bhu5/DksOUxanhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufLeG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7jeG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw4rhu5DDgOG7n+G6okxD4buf4buOw43hu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OAxanDgOG7n8OVROG7gOG7n+G6osOM4buP4buf4bqid8OA4bufw4FD4bqkw5Xhu5/DlUThu4Dhu5/huqLDjOG7n8OKxrDhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu5/DlUJD4bqmw5Thu5/hu47DjeG7n8OA4buE4buA4buf4buM4buzw5Xhu5/hurxC4buC4buf4bq8QuG7reG7gOG7j+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu5/DlULDlOG7isOA4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n0Lhu4rhu5/hu4DhuqpCw6jhu4bhu4/hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G6ouG7lOG7n8OVQ8OC4buA4buf4bqi4bqm4bufw4BCQ+G7n8OVQ+G6ssOU4bufw4BC4buG4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G7gELDlOG7n8OA4bu1w5Thu5/DlUJD4bq0w5Xhu59T4bq0w5Thu59CxrDhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrGsFPhu5/hu4BCxqDhu4Dhuqrhu59QQeG7gOG7n8OTQuG7q0Phu5/DiuG7huG7n+G6ouG7guG7gOG6quG7n+G6quG7gsOT4buf4bqi4bu1U+G7n+G6ouG7lOG7n+KAnMOSw5Thu6Thu5/huqLhu6nhu4bigJ3DteG7nzbhuqrDlFPhu59C4bupQ+G7n0JK4buA4buP4buf4buAQkPDgsOU4bufQuG7iuG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu5/hu4DhuqrGoExD4buffeG6vknhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCw4Phu5/DlULDg+G7huG7n8OKw5Thu7fhu4Dhu5/huqJD4bqkw5Thu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6vOG6sOG7n1Lhu7PDlOG7n8OVw5RT4bqy4buA4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n+G6ouG7seG7n8OBxanhu4Dhu59C4bq0w5Xhu5/huqLhu7PDleG7n+G6ouG7p0Phu4/hu5/hu4BCxrDhu5/DgOG7nuG7p+G7j+G7n8OVxrBD4buf4buO4bur4buA4buf4bqi4bqm4buf4bqgQ+G7n8OAxqDhu5/DleG7ouG7n+G6oOG7huG7n8OKxrDhur7hu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5Phu5/DlULhurLhur7hu5/DlcSQ4buAQuG7n0LEkOG7gELhu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OAQkThu4BC4bufw5Xhu4xF4buP4bufw5Xhu4zhu7fDleG7n8OV4bui4buf4bun4buA4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7j+G7n8OKxrDhur7hu5/huqLEkOG7gELhu5/DleG7jOG6pOG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4buP4buf4bqi4bur4buG4bufw4rhu4rhu4Dhu4/hu5/huqpDxanhu4Dhu5/huqLhu4bhu6nhu4Dhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/DgELGoErhu4Dhuqrhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufLeG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7n07hu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqqw7Xhu58j4bqy4buA4bufw4Dhu6nhu4BC4buf4bqi4buC4buP4buf4bqi4bqm4bufw4pJQ+G7n+G6vMSC4buG4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4buffeG6vknhu4Dhuqrhu5/DlULDg+G7huG7n+G6ouG7qeG7huG7j+G7n8OAxanDgOG7n8OVQuG6tOG7n8OK4buiw4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buf4bqi4bup4buG4buf4bqi4bux4buf4bqg4buS4buA4bqq4buf4buAQkPDgsOU4bufw5VC4buU4buf4bqi4buG4bup4buA4bufw4BCQ+G7p+G7n+G7jOG6tuG7n8OSw5Thu7Xhu4Dhu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu59QS0Phu5/DgOG7s8OT4bufw5TDmeG7n+G6ouG7q+G7gOG6quG7n1DGsOG7n8OAQkThu4BC4bufw5LDlFPDguG7gOG7n8OASuG7n+G7jk7hu4/hu5/DksOU4bun4buf4bqi4buC4buP4bufw4rGsOG6vuG7n+G6vuG7s8OV4buf4bqiQ+G7n8OASuG7n+G7jk7hu5/huqLhuqbhu5/huqLGoEzhu4Dhuqrhu5/DisONQ+G7j+G7n8OAQkThu4BC4buf4buOxanDgELhu5/DgOG7lOG7p+G7nyXhu6vhu4Dhuqrhu59QxrDhu582Qsaw4buf4buAxqBLw4Dhu5/DlULDveG6vuG7n+G7gELhu7fDk+G7n1DGsOG7huG7n8OSw5Thu7Xhu4Dhu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu4/hu5/DgOG7q+G7gOG7n8OV4buMTuG7n1BD4bqkw4Dhu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw4BCROG7gELhu5/hu47FqcOAQuG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n8OA4buU4bun4bufJeG7q+G7gOG6quG7jeG7n+G6qsO9U+G7n8OAQkPhu6fhu5/hu4zhurbhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVJeG6puG7n+G6ouG7q+G6vuG7n8OB4bur4buG4bufw5LDlFPDguG7gOG7n8OV4bui4buf4bqg4buG4bufw5VE4buA4buf4buA4bqqxqBP4buA4bqq4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4buP4bufw5NCxanDleG7n0LDlFPhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4bq+d8OV4bufw5VEw4BC4bufw4Dhu6LDgOG7j+G7n0Lhu6nhu4Dhu5/DgELhurThu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw5VD4bqyw5Thu5/DgOG7osOA4buP4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4buA4but4bq+4bufw5LDlOG7p+G7n+G6osagTcOA4buf4buO4bui4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OVw73hur7hu5/DgOG7lOG7p+G7n2PDieG7gELhu5/hu5RT4buP4buf4bq5U+G7n8OB4bun4buA4buf4buAQsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu5/hu5FkIzYk4buT4bufw5XDieG7gELhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buP4bufw5Xhu6lD4bufQsOUU+G6pOG7gOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu580xanDlcOy4buffcOUU+G6pOG7gOG7n8OUw5nhu4/hu59kIzYk4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n+G6ouG7seG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vELhu6dD4buf4buAQkPDgsOU4bufw4FD4bqk4buA4bufw5NCxanDk+G7j+G7n8OAQsOJ4buf4bqi4bup4buG4buf4bq8RcOT4bufw5VCTEPhu59QQ+G6pMOA4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n+G6onfDgOG7n8OBQ+G6pMOV4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OVw73hur7hu5/huqLhurThu4Dhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DksOU4bur4buA4bufw4pU4buf4buAQsaw4buf4buAxqBLw4Dhu5/hu5Hhuqk0Njbhu5Phu5/huqLDjUPhu59QS0Phu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELDteG7nyThu4bhu5/huqLhu4Lhu4/hu5/huqLhu7Hhu5/huqLGoOG7p+G7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4buf4bqi4bup4buG4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7n+G6okPhu59QxrDhu4bhu5/hu4jhu4Dhu5/huqJF4buAQuG7j+G7n8OBxJDhu4BC4bufw5VCxqBM4buA4bqq4buP4bufw5XDlMO94buA4bufw5VC4buU4bufw5NCxanDk+G7n8OKw5Thu7fDleG7jeG7n+G6osWpw5Phu5/hu5rhu4Dhuqrhu5/hu4BCw5Thu5/DgOG7tcOU4bufw5VE4buA4buf4buA4bqqxqBP4buA4bqq4buP4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DksOU4bu14buA4bufw4BC4buQ4buA4bqq4buf4buAQsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu4/hu5/DleG7qeG7huG7n+G7gOG6suG7gOG7n+G7juG7ouG7n8OVQ+G7gOG7n8OVxqBO4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DlUThu4Dhu5/huqLDjOG7n8OVQsOD4buG4buf4bqi4bup4buG4bufUMaw4buG4bufw4BC4buU4bufw5Xhu4zGoErhu4Dhuqrhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n+G7jsWpw4BC4bufw4Dhu5Thu6fhu58l4bur4buA4bqq4bufUMaw4bufNkLGsOG7n+G7gMagS8OA4bufUMOC4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4buN4buf4bqq4buCw5Phu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu5/DksOU4bun4buA4bufw5Xhu4xG4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/huqpD4bug4bufUOG7oOG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n+G7gEPhu4BC4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu4/hu5/DleG7jOG7t8OV4bufw5Xhu6Lhu5/hu6fhu4Dhu5/DleG7hsaw4buA4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4buP4buf4buA4bqq4but4buA4bufw4BCd+G7gOG7n1DGsOG7n8OKxrDhur7hu5/DlULhu7PDleG7n8OB4bupQ+G7n8O94bq+4buf4bq+xqDDlOG7n8OKTUPhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DgMWpw4Dhu5/DlULhurThu5/DiuG7osOA4bufw5VC4buS4buf4bqiRcOAQuG7n+G7gEJ24bq+4bufw4BCw43hu4Dhuqrhu5/Dk0LFqeG7n8OAxanDgELhu5/hur7hu6nhu4Dhuqrhu43hu5/DleG7qeG7huG7n+G6okPDgsOU4buf4bq8Q+G6pOG7gOG7n8OVQsOU4bu34buA4bufw4pNQ+G7n8OAQuG7huG7n8OSw5TFqeG7n8OV4buMxJDhu4BC4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu58t4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufTuG7n+G6okXhu6fhu5/Dk0LGoErhu4DhuqrDteG7n2PDlFPhu5/hu4BCQ+G6suG7gOG7j+G7n+G6ouG6puG7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/DgELhu7PDleG7n8OKxqBN4buA4bqq4buP4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/huqk0Njbhu5/huqLDjUPhu59QS0Phu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu59O4bufQsOUU+G6pOG7gOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu580xanDleG7j+G7n8OA4bu14buA4bufw5NC4burQ+G7n8OAQuG7kOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/DgMWpw4Dhu5/huqpD4burQ+G7n8OTQsWpw5PDsuG7meG7p+G7n+G7gOG7p+G6vsODa+G7o19j4buGw4Byw7pzw7nDuXJ14buhdeG7o+G7leG7mS/hu6fhu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7meG7jsOV4buM4buG4buA4bqq4buV4buZw4Phur7hu5U14buKw5Xhu5/Disaw4buP4buZL8OD4bq+4buV4buZL+G7jsOV4buM4buG4buA4bqq4buV4buZw4Phur7hu5Xhu4Dhu5kvw4Phur7hu5Xhu5nDg+G6vuG7lcO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/hu4BC4bu34buA4bufw5VC4buaw4Dhu4/hu5/DlULDjeG7gOG6quG7n+G7gELhu7PDleG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/huqJD4bqm4bq+4buP4bufw5Xhu4zFqcOAQuG7n+G7gEJD4bqk4bq+4bufw4Dhu5Thu6fhu59C4bqk4bufw5VCw43hu4Dhuqrhu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7n1DGsOG7n8OV4buGxrDhu4Dhu59S4bux4bufQuG7ikPhu59Qw4Lhu59Q4buz4buA4buf4bqiw4Lhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n+G7jsWpw4BC4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4bufUMaw4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n8OKVOG7n+G7gELGsOG7n+G7gMagS8OA4buf4bqiw41D4bufUEtD4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4buf4buA4buCQ+G7n8OAQsOU4buA4bqq4buP4buf4bqi4bup4buG4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7n+G7gOG7gkPhu5/hu4xD4bqy4buA4bqq4buZL8OD4bq+4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Vj4buMxqBLw4Dhu5/hur7hu6/DleG7j+G7n+G6ouG7uVPhu5/hur7hu6nhu4BC4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buP4bufw5NC4buI4bufw4FD4bq04buA4buP4bufw5LDlMWp4buA4bufw5Xhu4xD4bqkw5Xhu5/DgMWpw4Dhu5/DksOU4bun4buA4buf4bqiQ+G6puG6vuG7j+G7n8OAQuG7lOG7n8OV4buMxqBK4buA4bqq4buP4bufw4BCROG7gELhu5/hu47FqcOAQuG7n1DDguG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7j+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n+G6qTQ2NuG7n+G6osONQ+G7n1BLQ+G7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G7gOG7gkPhu5/DgELDlOG7gOG6quG7j+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu5/hu4Dhu4JD4buf4buMQ+G6suG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4bufJeG7q+G7gOG6quG7n1DGsOG7nzZCxrDhu5/hu4DGoEvDgOG7n8OV4bun4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/huqLhu6vhu4Dhuqrhu59QQ+G6suG7gOG7j+G7n8OSw5Thu7Xhu4Dhu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOG7j+G7n+G7gELhu7PDleG7n8OKxrDhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OVROG7gOG7n+G6osOM4buP4bufw4BC4buaw4Dhu5/hu47hu6/DgOG7n8OAxanDgOG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G6ouG6puG7n8OVQsON4buA4bqq4buf4buAQuG7s8OV4buf4buAQuG7t+G7gOG7n8OVQuG7msOA4buP4bufw5Xhu6nhu4bhu5/hu47hu6Lhu5/hu4jhu4Dhu5/huqJF4buAQuG7n1DDguG7n8OVxqDhu5/DlcagTuG7gOG6quG7n1DGsOG7n+G6ouG7qcOV4buf4bqixqBNw4Dhu5/hu47hu6Lhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OVQsOU4bu34buA4bufw4Dhu5Thu6fhu59S4bux4bufQuG7ikPhu4/hu5/DksOU4bun4buf4bqi4buC4bufw5VD4buA4bufw5XGoE7hu4Dhuqrhu5/DlcOUU+G6pMOV4buf4bqiw41D4bufUMaw4buG4buf4buO4bui4bufw4rhu7Hhu4BC4buf4bqi4bup4buG4bufw4Dhu5Thu6fhu58l4bur4buA4bqq4buP4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n8OKVOG7n8OA4buU4bun4bufNkLGsOG7n+G7gMagS8OA4buP4bufU+G6suG7gOG7n8OVw73hur7hu59CxrDhu4BC4buf4bqi4bup4buG4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hurxCw5RJ4buA4buf4bq8QuG7iOG7n8OTQsWpw5Phu5/DisOU4bu3w5Xhu4/hu5/DlUTDgELhu5/DgOG7osOA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OAxanDgOG7n8OTQuG7huG7gOG6quG7n8OV4buMxrDhu4bhu5/DlUJD4buf4bqiw5Thu6fhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7j+G7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/huqJMQ+G7n+G7jsON4buA4bqq4buf4bq+S0Phu4/hu5/DgELhu5Thu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7q+G7gELhu5/huqpDxanDgOG7n+G7juG7ouG7n8OKTUPhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OAxanDgOG7n8OVQuG6tOG7n8OK4buiw4Dhu5/DlULhu5Lhu5/huqJFw4BCw7Xhu5/huq1CxanDleG7n0LDlFPhu59Q4bunQ+G7n8OV4buM4buE4bufUMaw4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu5/DgMagTOG7gOG6quG7n+G7juG7ouG7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu5/huqpD4bug4bun4bufw4DFqcOA4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufQuG6pOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu59Qw4Lhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/huqk0Njbhu5/huqLDjUPhu59QS0Phu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu43hu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4bufw5LDlFPhu5/DgELhurThu5/Dk0LDjUPhu59CTcOT4bufw4Dhu5jhu5/DlULhuqbhu5/huqpD4bug4bun4bufw4DFqcOA4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufQuG6pOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu59Qw4Lhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5/DlULDg+G7huG7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n8OAQsO94bq+w7Lhu5894buzw5Phu5/DlMOZ4bufw5Xhu4zhu6LDgOG7n8OVQ+G6tMOT4bufw4BCw4nhu5/huqLhu6nhu4bhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/DlULhu6LDgOG7n8OVQkPhu5/DgELhu5rDgOG7n+G7gOG7reG7gOG6quG7n+G6qTQ2NuG7n1DDguG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n8OVQsOD4buG4bufw5LDlFPhu5/huqJF4buAQuG7n8OA4buU4bun4bufw5NCxanDk+G7n8OKw5Thu7fDleG7jeG7nzV3w5Xhu5/DleG7jOG7t+G7gOG7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n+G7juG7r8OA4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4bufUMaw4bufw4DFqcOA4bufw4BC4buaw4Dhu59QQ+G6pMOA4bufw4BK4buf4buOTuG7jeG7n8OAxanDgOG7n+G6ouG7hsaw4buA4bufw5VC4bqm4buf4buAQsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5LDlOG7teG7gOG7n8OAQuG7kOG7gOG6quG7n8OVQsOU4buKw4Dhu5/huqLDjUPhu5/DlcagTeG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4buf4bq+xJDhu4BC4buN4bufw4BJ4buA4bqq4buf4bun4buA4buf4buAQsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7jOG7osOA4bufw5VD4bq0w5Phu5/DgELDjeG7gOG6quG7n+G6okXDgELhu5/Dik1D4buf4bqg4buY4buA4bqq4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buGw7XDtcO1w7Xhu58lw4zhu4Dhuqrhu5/DlUJMQ+G7j+G7n8OA4bu14buA4bufw5NC4burQ+G7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/huqJF4buAQuG7n+G6vFXhu59y4bufw5VCxanhu4Dhuqrhu5/hur7hu4rDleG7n8OK4bu14buA4bufw4Dhu7PDk+G7n8OUw5nhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/DgELhu5Thu5/DleG7jMSQ4bufw5Xhu4xD4bqkw5Thu5/DleG7t8OT4bufw4DFqcOA4bufw4BK4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufQuG6pOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu4/hu5/DgMWpw4Dhu5/DgeG7p+G7gOG7n+G7gOG6qsaw4buAQuG7n8OKQ+G6suG7gOG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu4/hu5/huqpD4bun4buG4bufw4Hhu6fhu4Dhu5/DikPhurLhu4Dhu5/hu4DhuqrGsOG7gELhu59Qw4Lhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu59QxrDhu5/Dk0Lhu6tD4buf4bqixanhu4BC4buf4bqqQ8Wp4buP4buf4buAQuG7t+G7gOG7n1LEgsOV4bufw5Xhu5zhu4Dhuqrhu5/DgErhu5/DksOU4bun4buA4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DksOUxanhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4buf4buAQkPhuqThur7hu59Q4buY4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4buf4buA4buCQ+G7n8OAQsOU4buA4bqq4bufUMaw4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqk0Njbhu5/huqLDjUPhu59QS0Phu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buf4buA4buCQ+G7n+G7jEPhurLhu4DhuqrDteG7n+G6qcOUxanhu4Dhu5/DleG7jEPhuqTDleG7n1DGsOG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/huqLhu7VT4buf4bqi4buU4buP4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/DgeG7iuG7j+G7n+G7gELhu7PDleG7n8OSw5TFqeG7gOG7n8OAQkThu4BC4buf4buOxanDgELhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5/DgOG7lOG7p+G7nyXhu6vhu4Dhuqrhu59QxrDhu582Qsaw4buf4buAxqBLw4Dhu5/hu5HDleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n8OA4buC4buf4bqi4bup4buG4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7k+G7j+G7n8OA4buGQ+G7n+G6osO9U+G7n8OKxrDhu5/hu4BCQ+G6pOG6vuG7n1Dhu5jhu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu59Sw5RT4bqy4buA4bufUMaw4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4bufw4DFqcOA4bufw4Dhu7PDk+G7n8OUw5nhu4/hu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufJeG7q+G7gOG6quG7j+G7nz1CROG7gELhu5/DksOUU8OC4buA4buP4bufNXfDleG7n8OV4buM4bu34buA4buP4bufJeG7hsaw4buA4bufw5VC4bqm4buf4buAQsO94buA4buf4bqgw73hu4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZ4bun4buf4buA4bun4bq+w4Nr4bujX2Phu4bDgHLDunPDucO5cnXhu6HDuuG7o+G7leG7mS/hu6fhu5Xhu5nhu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7mcOD4bq+4buVfeG7p0Phu5/Disaw4buP4buZL8OD4bq+4buV4buZL+G7jsOV4buM4buG4buA4bqq4buV4buZw4Phur7hu5VSw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buZL8OD4bq+4buV4buZw4Phur7hu5Xhu4/hu5/hu4DDveG7gOG6quG7n8OA4bun4buG4bufw4BC4buzw5Xhu5/DisagTeG7gOG6quG7mS/Dg+G6vuG7leG7mcOD4bq+4buV4buf4bqi4buKQ+G7n+G7gOG6quG7luG7n8OKxrDhur7hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5kvw4Phur7hu5Xhu5nDg+G6vuG7leG6osWpw5Phu5/hu5rhu4Dhuqrhu59T4bqyw5Thu5/DgOG7tcOU4buf4buAQkPhuqThur7hu59Q4buY4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqpD4bun4buG4buP4bufw5VCw4Phu4bhu59CxqBL4buA4bqq4bufw5NC4burQ+G7n8OV4but4buA4bqq4bufw4FD4bqy4buA4bufw4BC4bq04bufw4BJ4buA4bqq4bufw4BC4buaw4Dhu5/DgELDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMWpw4BC4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4buZL8OD4bq+4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5U94buY4bufw5VC4bqm4buP4bufTuG7n8OAxanDgOG7n1Lhu7Hhu5/DgOG7guG7n+G6oknhu4Dhuqrhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu5/DlULDg+G7huG7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu5/hu5HDgOG7guG7n8OV4buc4buf4buhceG7n+G6okPhuqbhur7hu5/hu4BC4buC4bq+4bufw5Xhu4xO4bufw4rhurLhu4Dhu59C4buGd8OA4bufw4Dhu4Lhu5/hu47DjeG7n8OKxqBN4buA4bqq4bufw5VE4buA4buf4bqiw4zhu5/DgEJD4bq04bq+4bufcuG7oW3hu5/hu47DjeG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu59S4bux4buT4bufw4HDjeG7n8OV4buMROG7n+G7oXDhu5/huqJF4buAQuG7n8OBQ+G6suG7gOG7n8OAQsOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMxanDgELhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bDteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7n0JNw5Phu5/DgOG7teG7gOG7n8OVQkPhurTDleG7j+G7n07hu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufUuG7seG7n8OKxrDhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7hu4/hu5/DgOG7teG7gOG7n8OV4but4buA4bqq4bufw4DGoEzhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n8OV4buc4buf4bqtQuG7hOG7gOG6quG7nzbhu4pD4bufUOG7mOG7n0Lhu4Z3w4Dhu5/huq1C4buE4buA4bqq4bufJMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n1DDguG7n8OV4buM4buiw4Dhu5/DlUPhurTDk+G7n8OAQsOJ4buf4bqi4bup4buG4bufw4Dhu4Lhu5/DlUJMQ+G7n0Lhu6nhu4Dhu5/DlULDg+G7huG7n1PhurLDlOG7n8OA4bu1w5Thu43hu59C4buGd8OA4bufw5XDlFPhuqbhu4Dhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n+G6oOG7ouG7n8OBReG7n8OV4but4buA4bqq4bufw4DGoEzhu4Dhuqrhu5/DgELhu4bhu5/hur7hu4rDleG7n+G7jsON4bufUuG7seG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7DteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu59QQ+G6pMOA4bufw5XDlFPhuqbhu4Dhu5/DgEJG4buA4buP4buf4bqiQ8OCw5Thu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n8OKxrDhur7hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5/Dk0Lhu6tD4bufxqDDlOG7n8OVQ+G6suG7gOG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw4Dhu4Lhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n+G6ouG7iuG7n8OAQsOUU+G6suG7gOG7n+G6vknhu4Dhu4/hu5/hu4Dhu63hu4Dhuqrhu5/DiuG7osOA4buP4bufw5NC4bu54bq+4bufw4BC4buzw5Xhu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7n1DGsOG7n8OVw73hur7hu59Cw5RT4bq0w5Xhu59QS0Phu5/hu4DhuqpCw4LDteG7nz1C4buQ4bufw5Xhu4xG4buA4bqq4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4buf4bqixrDhu4bhu5/DleG7qeG7huG7j+G7n8OBw4xD4buf4bqgxqBP4buA4bqq4buf4bq8Q+G6tOG7gOG7n8OVQuG7msOA4bufUMOC4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4bufUMaw4bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/DgUXhu5/DlUPhurThu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu5/DlUJD4bqmw5Thu5/hu47DjeG7n8OAQuG7huG7n8OAxanhu4Dhu5/DgeG7iuG7j+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OAQuG7msOA4bufw4rGsOG6vuG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G6ouG6puG7n0JG4bufw4Dhu4Lhu5/hurxC4bur4buf4buA4but4buA4bqq4buf4bua4buA4bqq4bufUuG7nuG7j+G7n+G6qkPhu6tD4bufw5LDlFPhurTDleG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hu47hu6Lhu59Q4buY4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgMWpw4Dhu59Q4buS4buA4bqq4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4bufw5VCQ+G6psOU4buf4buOw43DteG7nyV3w4Dhu5/DgUPhuqTDleG7j+G7n+G6osONQ+G7n1BLQ+G7n8OAxanhu4Dhu5/DgeG7iuG7j+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OAQuG7msOA4bufw4rGsOG6vuG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu59O4bufQsOUU+G6pOG7gOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu580xanDleG7n8OA4bu14buA4bufw5NC4burQ+G7n+G6osagTcOA4bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/DgUXhu5/DlUPhurThu4Dhuqrhu5994bq+SeG7gOG6quG7n+G7kcOVROG7gOG7n+G6osOM4buf4bqi4bup4buG4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7n07hu59Cw5RT4bqk4buA4bufNcagTOG7gOG6quG7nzTFqcOV4bufw4BK4bufw4Hhu6vhu4Dhu5/Disaw4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4buffeG6vknhu4Dhuqrhu5Phu58t4buf4bqiw71T4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/huqLGoE3DgOG7n8OA4buGQ+G7n8OKxrDhu5/hur7hu4rDleG7n8OVQ+G6ssOU4bufw4BCROG7n+G6vEJD4bufw5XDlFPhuqbhu4Dhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n8OKxrDhur7hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n+G6vktD4bufw5Xhu6lD4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6qsO14bufNuG6quG7hsawQ+G7n+G7jOG7p+G7j+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw5LDlFPhu59C4buG4bupw4BC4buP4buf4bqixrDhu4bhu5/DleG7qeG7huG7j+G7n8OBw4xD4buf4bqgxqBP4buA4bqq4bufUMaw4bufw5XDlFPhuqbhu4Dhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n8OKxrDhur7hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu4/hu5/DgOG7teG7gOG7n8OTQuG7q0Phu5/DgELhu5Dhu59U4bufw5VLQ+G7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw4rGsOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buP4bufw4rGsOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu5/DlUJD4bqmw5Thu5/hu47DjcO14bufI05D4bufUMSQ4buP4bufw5VC4buiw4Dhu5/DleG6tOG7n8OV4bupQ+G7n0LDlFPhuqThu4Dhu581xqBM4buA4bqq4bufNMWpw5Xhu5/DgOG7guG7n3Xhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu5/hu45D4buAQuG7n+G7jsON4buA4bqq4buf4buAQsag4buA4bqq4buf4bqgw73hu4Dhu58zQ+G7gELhu5/DgELDieG7n8OAQkPhurThur7hu59z4buPdG3hu5/huqDDveG7gOG7n+G7jsON4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n0LDlFPhuqThu4Dhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6vEJD4buf4bqi4buC4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4bufw5VE4buA4buf4bqiw4zhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu5/Dikvhu4Dhu5/Disaw4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n8OVQkPhuqbDlOG7n+G7jsONw7Xhu58k4buG4buf4bqi4buC4buP4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n+G6vuG7r8OV4bufUMaw4bufw4rDvcOU4buf4bqgxrBD4bufUEHhu4Dhu5/hu4zhu7PDleG7n8OA4bu14buA4bufw5VCQ+G6tMOV4bufw5NC4burQ+G7n+G6osaw4buG4bufw5Xhu6nhu4bhu4/hu5/DgcOMQ+G7n+G6oMagT+G7gOG6quG7n8OAxanhu4Dhu5/DgeG7iuG7j+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OAQuG7msOA4bufw4rGsOG6vuG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n8OKxrDhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4buP4bufw4rGsOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OB4bur4buA4buP4bufw4Dhu5Thu6fhu59S4bux4buP4bufw4FOQ+G7n8OAQkThu4BC4bufQkbhu5/hur5LQ+G7n8OKxrDhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bun4buA4bufw5XDveG6vuG7j+G7n+G6quG7r+G7gOG7n8OB4buC4bufUEtD4bufw4BJ4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n07hu5/DksOU4bqy4bufQsagSuG7gOG6quG7n+G6vsSQ4buAQuG7j+G7n0JG4buf4bq+S0Phu5/Disaw4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n0JD4bqmw5Thu5/DgUPhurTDleG7n8OVQ+G6tOG7gOG6quG7n+G7gOG7gkPhu4/hu5/Dk0Lhu4bhu4Dhuqrhu5/DleG7mMOA4bufw5Xhu7fDk+G7n8OSw5TFqeG7gOG7n1DGsOG7n8OVw73hur7hu5/DilThu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n+G7gEpD4buf4bq+xJDhu4BC4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4buP4bufUMSQ4bufUOG7t1Phu5/huqDhuqzhu5/huqDGsOG7gOG6quG7n+G7gOG7r+G6vuG7n8OB4buvw5Xhu5/huqLGoE3DgOG7n8OVw73hur7hu5/Dlcag4buP4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufUEbhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OVROG7gOG7n+G6osOM4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4buP4bufw5Xhu5zhu5/huqLhu4Lhu59CxqBL4buA4bqq4bufQkbhu59CxrDhu4BC4buf4bqi4bup4buG4buf4bqi4buQ4buA4bqq4bufw5NCxanDk+G7n8OKw5Thu7fDlcO14bufJcOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu4/hu5/Dk0Lhu6tD4bufw4Dhu4Lhu5/DgELhurThu5/huqLhu4rhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n+G7jsWpw4BC4buf4bqi4buxQ+G7n+G7gOG6quG7iuG7n8OVQkfhu6fhu5/huqLFqeG7gOG6quG7n+G6osONQ+G7n1BLQ+G7n+G6ouG7ikPhu5/hu4Dhuqrhu5bhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n8OKxrDhur7hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu4/hu5/huqJ3w4Dhu5/DgUPhuqTDleG7n8OKxrDhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n8OKxrDhur7hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu59Q4buS4buA4bqq4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4bufw5VCQ+G6psOU4buf4buOw43hu5/DgOG7guG7n+G6ouG7qeG7hsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5nhu6fhu5/hu4Dhu6fhur7Dg2vhu6NfY+G7hsOAcsO6c8O5w7lydeG7ocO54buj4buV4buZL+G7p+G7leG7meG7jsOV4buM4buG4buA4bqq4buV4buZw4Phur7hu5Uj4bun4bufw4rGsOG7j+G7mS/Dg+G6vuG7leG7mS/hu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7mcOD4bq+4buVw5Xhu5kvw4Phur7hu5Xhu5nDg+G6vuG7lULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw5XDjcOV4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OSw5Thu7Xhu4Dhu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu5kvw4Phur7hu5Xhu5nDg+G6vuG7leG7jeG7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4bufUOG7p0Phu5/DleG7jOG7hOG7n8OA4buU4bun4bufe0PGsOG7n8OKxrDhu4Dhuqrhu4/hu59j4buMxqBO4buA4bqq4bufQkbhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6qkPhu6tD4bufw5LDlFPhurTDleG7n8OAxanDgOG7n1Dhu7Phu4Dhu5/huqLDguG7n8OKQ+G6suG7gOG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/huqLhurThu4Dhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buZL8OD4bq+4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Ul4bur4buA4bqq4bufw5Xhu6fhu5/huqLhu7Hhu59SxanDgOG7n+G6okXhu4BC4buP4buf4buASUPhu5/huqDDlOG7gOG6quG7n8OAw43DleG7n8OKSEPhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n8OKxrDhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5LDlOG7teG7gOG7n8OAQuG7kOG7gOG6quG7j+G7n+G6oOG7huG7n+G6ouG7guG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bqpNDY24buf4bqiw41D4bufUEtD4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buP4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OSw5Thu7Xhu4Dhu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu5/Dk0Lhu6tD4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqJ3w5Xhu5/DiuG6suG7gOG7n0LGsOG7gOG6quG7n+G6ouG7tcOU4bufUMaw4buf4bqiQ+G7n8OV4buMxqBLw4Dhu5/hur7hu4rDleG7n8OBxqBLw4DDteG7nzbhu4pD4buf4bqgw5Thu4Dhuqrhu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5NC4burQ+G7n8OKQ+G7gELhu59C4buG4bupw5Xhu4/hu5/DlUJD4bq0w5Xhu5/DlULhu6LDgOG7j+G7n8OTQuG7kuG7n0JNw5Phu59QS0Phu5/huqJ3w4Dhu5/huqJD4bqm4bq+4buP4bufw5XDveG6vuG7n8OKVOG7n8OA4buU4bun4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgMO14buf4bqtQsagSuG7gOG6quG7n8OVQuG7msOA4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buP4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/DgELDieG7n8OBduG7gOG6quG7n8OKTEPhu5/hu4Dhu4JD4buP4bufw4F24buA4bqq4bufw4DFqcOA4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufw5VD4bqk4buA4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OVQ+G7gOG7n+G6ouG7qUPhu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu4/hu5/hur7GsOG7n8OTQuG7q0Phu5/DgXbhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n8OKxrDhur7hu5/DgOG7mOG7n8OVQuG6puG7n+G6ouG6puG7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n+G7juG7r8OA4buP4bufw5VE4buA4buf4bqiw4zhu5/DgELhu7PDk+G7n0LGsOG7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6suG6vuG7n8OAQsOJ4buAQuG7n8OAxanDgOG7n+G7jkPhu4BC4bufQuG7huG7qcOV4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buG4bufw5VCw4Phu4bhu5/DksOUU+G7n+G6okXhu4BC4bufw4Dhu5Thu6fhu5/Dk0LFqcOT4bufw4rDlOG7t8OV4bufUMaw4bufw4BCxqBK4buA4bqq4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/huqLhu63hu4Dhuqrhu5/hurxU4buf4bqi4bux4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/DgELhu7PDk+G7n8OVQsOU4bu34buAw7Xhu59nw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4bufw5VD4buAQuG7n8OVQuG7teG7gOG7n8OATkPhu5/hur5O4buP4bufw5VD4buA4bufw4Dhu7dT4bufw4pB4buA4buf4buAQuG7p8OU4buf4bqi4bqm4bufw5Xhu7fDk+G7n0JNw5Phu5/huqLhu4pD4buf4buA4bqq4buW4bufe0PGsOG7n8OKxrDhu4Dhuqrhu4/hu59j4buMxqBO4buA4bqq4bufQkbhu5/DlUTDgELhu5/DgOG7osOA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OAxanDgOG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7j+G7n+G7gELhu7PDleG7n8OKxrDhu5/Dk0Lhu6tD4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufw5VC4buU4bufw5Xhu7fDk+G7n0JNw5Phu5/huqLhuqbhu5/Dk0LFqcOV4bufQsOUU+G7n1Dhu6dD4bufw5Xhu4zhu4Thu5/DgELhu5Thu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n0JG4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu4/hu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4bufw5VCw4Phu4bhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buf4buOw43hu4Dhuqrhu5/igJzDlcONw5Xhu5/huqJMQ+G7n+G6ouG6rsOT4buf4bqi4bup4buG4oCd4buP4bufw5VEw4BC4bufw4Dhu6LDgOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59QxrDhu4bhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgMOU4buKw4Dhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4bufUMaw4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4bufY+G7iOG7n8OSw5TDjcOAw7Xhu58zRcOT4bufw5VCTEPhu5/hu4Dhu6/hur7hu5/DgeG7r8OV4bufUMaw4bufw5NCxanDleG7n0LDlFPhu59Q4bunQ+G7n8OV4buM4buE4bufw5VEw4BC4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqLhu4pD4buf4buA4bqq4buW4bufe0PGsOG7n8OKxrDhu4Dhuqrhu4/hu59j4buMxqBO4buA4bqq4bufQkbhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n1Lhu57hu5/DilThu59Q4buz4buA4buf4bqiw4Lhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4buf4buO4bq24buf4bqqQ+G7q0Phu5/DksOUU+G6tMOV4buf4bq+RkPhu59QQ+G6pMOA4bufw5VC4buzw5Thu5/DlcSQ4buAQuG7n+G6ouG7qcOV4bufw4pU4buP4bufw4FOQ+G7n1DEkOG7n8OAQkThu4BC4bufQkbhu5/Disaw4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OA4buK4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufUEPhurLhu4Dhu5/DlUTDgELhu5/DgOG7osOA4buf4bqixqDhu6fhu5/DgELhu5Thu5/DleG7jMagSuG7gOG6quG7j+G7n8OAQkThu4BC4buf4buOxanDgELhu5/DgOG7lOG7p+G7nyXhu6vhu4Dhuqrhu4/hu5/Dk0LFqcOT4bufw4rDlOG7t8OV4bufw4Dhu5Thu6fhu582Qsaw4buf4buAxqBLw4Dhu59QxrDhu4bhu5/DlULhu6LDgOG7n8OV4bq04bufw4DDlOG7isOA4buf4buOw43hu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n1Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hur5Dw4Lhu4Dhu5/hu4Dhu5BD4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tDw7Xhu5/hu5nhu6fhu5/hu4Dhu6fhur7Dg2vhu6NfY+G7hsOAcsO6c8O5w7lydeG7oeG7peG7o+G7leG7mS/hu6fhu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7meG7jsOV4buM4buG4buA4bqq4buV4buZw4Phur7hu5Ujw43hu4Dhu5/Disaw4buP4buZL8OD4bq+4buV4buZL+G7jsOV4buM4buG4buA4bqq4buV4buf4bqpw5Thu6fhu4Dhu5/DlcO94bq+4buf4bqqQ+G7q0Phu5/DksOUU+G6tMOV4buf4buAQsOU4bufw4Dhu7XDlOG7n8OVROG7gOG7n+G7gOG6qsagT+G7gOG6quG7j+G7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n8OA4buU4bun4bufw4Dhu4rhu4Dhuqrhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n33hur5J4buA4bqq4bufw5VCw4Phu4bhu5/huqLhu6nhu4bhu59jQ+G7gOG7n8OKxrDhu4BC4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/DgErhu5/hu45O4bufw5LDlFPhu5/huqJF4buAQuG7n8OA4buU4bun4bufw5NCxanDk+G7n8OKw5Thu7fDleG7n0JD4bqk4buA4bufQsaw4buAQuG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVY0PhurTDk+G7n8OV4buYw4Dhu5/DlUPhurThu4Dhu59CxrDhu4BC4buf4bq8QuG7q+G7huG7n+G7jsWpw5Xhu4/hu5/DlULDjeG7gOG6quG7n+G6vOG6suG7j+G7n+G6osWp4buAQuG7n+G6qkPFqeG7n8OVQuG7osOA4bufw5Xhu4zhu6nhu4Dhuqrhu5/DlcSQ4buAQuG7n0LEkOG7gELhu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu5/DleG7qUPhu5/DgMWpw4Dhu5/DgeG7q+G7gOG7n8OA4buC4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4bufw5VCw4Phu4bhu5/huqLhu6nhu4bhu5/huqLhuqbhu59SxanDgOG7n+G6okXhu4BC4bufw4DFqcOA4bufw4FD4bqk4buA4bufw5NCxanDk+G7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/DilThu5/Dk0Lhu5Lhu59CTcOTw7Xhu5/hu4VD4bqkw4Dhu59Sw4Phur7hu59SxILDleG7n+G6ouG6puG7n8OAQuG7s8OT4bufw5VCw5Thu7fhu4Dhu5/DlULGsOG7gELhu5/DiuG7t8OT4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n8OASuG7n+G7jk7hu5/DgOG7teG7gOG7n8OTQuG7q0Phu5/DlULhu7fhu4Dhu5/DleG7jEbhu4Dhuqrhu4/hu5/DikPhu4BC4bufQuG7huG7qcOV4buP4bufw5VCRMOAQuG7n0JNw5Phu43hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n8OKxrDhur7hu5/DjOG7n+G7qcOV4buP4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/DlUJMQ+G7n+G6vEJJ4buA4bqq4buf4bq8xILhu4bhu5/huqDGsEPhu4/hu5/DgELhu7fhur7hu5/huqpD4burQ+G7n8OSw5RT4bq0w5Xhu5/hurxCQ+G7n+G6okPhuqbhur7hu5/hu4BC4buC4bq+4buf4bqi4bux4bufQuG7ikPhu5/huqLhu5Thu5/DgMWpw4Dhu5/DlUPhurLDlOG7n8OAQkThu5/DlULDg+G7huG7n8OSw5RT4buf4bqiReG7gELhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OTQsWpw5Phu5/DisOU4bu3w5Xhu4/hu5/huqLhuqbhu5/DleG7jMWp4buAQuG7n8OV4bup4buG4bufw5XDveG6vuG7n8OKVOG7n8OVQuG7s8OV4bufUEbhu4Dhuqrhu59QxrDhu5/hu4BC4bu34buA4bufw5VC4buaw4Dhu5/hu47hu6dD4bufw4rhuqTDgELhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6vuG7isOV4bufw4Hhu4rhu5/Dk0Lhu7fhu4Dhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu5994bq+SeG7gOG6quG7n8OVQsOD4buG4buf4bqi4bup4buG4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7n1DDguG7n8OAQuG7lOG7n8OV4buMxqBK4buA4bqq4buP4bufw4BCROG7gELhu5/hu47FqcOAQuG7n8OA4buU4bun4bufJeG7q+G7gOG6quG7j+G7nzZCxrDhu5/hu4DGoEvDgOG7n+G6osONQ+G7n1BLQ+G7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7hsO14bufY+G7jOG7huG7gOG6quG7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4bufQk3Dk+G7j+G7n+G6okXhu6fhu5/huqJD4bqm4bq+4buf4buOQ+G7gELhu59C4buG4bupw5Xhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OAxanDgOG7n+G6okPhuqbhur7hu5/hu4BC4buC4bq+4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7n+G6ouG7seG7n+G6osagTcOA4buf4bqi4but4buA4bqq4buf4bq8VOG7n+G7jkPhu4BC4bufQuG7huG7qcOV4bufw5LDlMWp4bufw4BC4bu3w5Xhu59Cw4PDk+G7j+G7n1LDlMON4buA4bqq4bufw4Dhu7PDk+G7j+G7n+G6vEJJ4buA4bqq4buf4bqixanDk+G7n+G7muG7gOG6quG7n+G7gELDlOG7n8OA4bu1w5Thu5/hu45D4buAQuG7n0Lhu4bhu6nDleG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n8OA4buU4bun4bufw5VE4buA4buf4bqiw4zhu4/hu5/DleG7jMagS8OA4buf4bq+4buvw5Xhu5/DleG7qeG7huG7n+G6okPDgsOU4buf4bq8Q+G6pOG7gOG7n8OAQuG7huG7n8OAxanDgOG7n+G6okPhuqbhur7hu5/hu4BC4buC4bq+4bufw4BKQ+G7n+G7gEtD4buP4buf4buO4bue4bun4bufw4BC4bug4bun4buf4buAQsag4buA4bqq4bufw5NC4burQ+G7n8OA4buC4buf4bqiSuG7gOG7n1JD4buA4bufw5NCxILDk+G7n2QjNiThu5/DgOG7s8OT4bufUuG7scO14bufY+G7qeG7huG7n+G6okPDgsOU4buf4bq8Q+G6pOG7gOG7n+G6ouG6puG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqLhu5rhu4Dhuqrhu5/huqLhu7XDlOG7n8OAxanDgOG7n+G6okPhuqbhur7hu5/hu4BC4buC4bq+4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OAxanDgOG7n8OAQsagSuG7gOG6quG7n8OV4buMxJDhu4BC4buf4bqixrDhu4bhu5/DleG7qeG7huG7j+G7n8OBw4xD4buf4bqgxqBP4buA4bqq4buf4bqqQ8Wp4buG4bufw4pU4buP4buf4bqqQ8Wp4buG4bufw4rDlOG7t8OV4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgErhu5/DksOU4bun4buA4buf4buAQsaw4buf4buAxqBLw4Dhu5/DgOG7guG7n8OVQuG7ueG6vuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/DgELhu7PDk+G7n8OVQsOU4bu34buA4buN4bufw5LDlOG7p+G7n+G6ouG7guG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DleG7jOG7p+G7gELhu5/DlULhu5Thu4/hu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4bq+w41D4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n0LhuqThu5/DlUPhu4Dhu5/DgOG7t1Phu4/hu5/DgEJD4bun4buf4buO4bqw4bufw5Xhu4zFqcOAQuG7n+G7gEJD4bqk4bq+4buf4bqqQ+G7oOG7p+G7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4buf4bqiQ+G6puG6vuG7n+G7gELhu4Lhur7hu59QS0Phu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/hu45O4bufw5Xhu6lD4buP4buf4buAQnbhur7hu5/DleG7qeG7huG7n8OVQsOU4bu34buA4bufw4pNQ+G7n8OAQuG7huG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n+G6qTQ2NuG7n+G6osONQ+G7n1BLQ+G7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n1DGsOG7n8OAQsOU4bu54buA4bufw4FF4buf4buAQsO94buA4buf4buO4bui4bufw4BC4buG4bufw5LDlMWp4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/huqpD4burQ+G7n8OSw5RT4bq0w5Xhu59Q4buz4buA4buf4bqiw4Lhu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqJD4bqm4bq+4buf4buAQuG7guG6vuG7n+G7juG7p8OU4buf4buAxrBTw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7meG7p+G7n+G7gOG7p+G6vsODa+G7o19j4buGw4Byw7pzw7nDuXJ1cOG7oeG7o+G7leG7mS/hu6fhu5Xhu5nhu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7mcOD4bq+4buVNuG7reG6vuG7n8OKxrDhu4/hu5kvw4Phur7hu5Xhu5kv4buOw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5Xhu5nDg+G6vuG7lcOV4buZL8OD4bq+4buV4buZw4Phur7hu5VD4bq0w5Phu5/DleG7mMOA4buf4bqi4bu1w5Thu5/Dlcag4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vEPhur5C4bufw5XhurThu4/hu5/DleG7nOG7gOG6quG7n8OBxqBLw4Dhu5/hu4DDveG7gOG6quG7n8OA4bun4buG4buf4bqiTEPhu5/hu47DjeG7gOG6quG7n1Dhu7fDleG7n8OAQuG7s8OV4buP4bufw5VD4buAQuG7n8OVQuG7teG7gOG7n8OAQuG7huG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7n8OAxanDgOG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n1Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/DgOG7p+G7huG7j+G7n+G6onfDgOG7n8OBQ+G6pMOV4bufUOG7kuG7gOG6quG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n33hur5J4buA4bqq4buf4buOQ+G7gELhu5/hu47DjeG7gOG6quG7mS/Dg+G6vuG7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVY0PhurTDk+G7n8OV4buYw4Dhu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqBFw4BC4bufw4BK4bufw4Dhu7PDlOG7n8OAw71T4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7j+G7n1Dhu7fDleG7n+G7gMOUSUPhu5/DlULDg+G7huG7n0LGoEvhu4Dhuqrhu5/DlULDveG6vuG7n8OA4bun4buAQuG7j+G7n8OV4but4buA4bqq4buf4buA4but4buA4bqq4buf4buOw5Thu7PDleG7j+G7n8OAQuG7s8OV4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu59QxrDhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q8O14bufM0Lhu6dD4bufw5VCxanDgOG7n1DGsOG7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4bufw5VC4bq04buf4bq+4bup4buAQuG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/huqLDjEPhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu4/hu5/huqLhu7lT4buf4bq+4bup4buAQuG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu4/hu5/hurxC4buG4bun4buAQuG7n+G7gMOUSUPhu4/hu5/DlcWpQ+G7n+G7jkPhu4BC4bufUMaw4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4buf4buM4buc4buA4bqqw7Xhu5994buGxrDhu4Dhu5/DlULGsOG7gELhu5/huqpD4bun4buG4buf4bqi4buzw5Xhu4/hu5/huqpD4bun4buG4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4bqq4buv4buA4bufUEtD4buf4bqiReG7gELhu5/DgOG7p+G7gELhu5/huqJF4buAQuG7n8OAxqDhu5/DgELhu4bhu5/DgMWpw4Dhu59C4buK4bufTuG7n+G6okXhu6fhu5/Dk0LGoErhu4DhuqrDteG7nyXhu7lT4buf4buAQuG7p+G7gELhu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqBFw4BC4bufw4BK4bufw4Dhu7PDlOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/hu4BJ4buA4bqq4buP4bufw4rDveG6vuG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu59QxrDhu5/hu4BJ4buA4bqq4bufw5VCSeG7gOG7n8OVQsOD4buG4bufQsagS+G7gOG6quG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4bufQsaw4buA4bqq4bufQuG7guG7p+G7j+G7n+G6quG7r+G7gOG7n1BLQ+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgELhurThu5/DgUPhurThu4Dhu59QxrDhu5/DlUPhurLDlOG7n8OVQuG7mOG7n+G7juG7q+G7gOG7n8OTQuG7ueG6vsO14bufPeG7teG7gOG7n8OA4buC4bufw4BCROG7gELhu5/hu47FqcOAQuG7n+G6onfDgOG7n8OBQ+G6pMOV4bufQsSo4bufw5Xhu4xN4bufUMOC4bufUMON4buA4buP4bufUMOC4buf4bq8QuG7huG7p+G7n0JGw4Dhu4/hu59Qw4Lhu5/huqpDw43hu4Dhuqrhu59QxrDhu5/Dk0Lhu6tD4bufw4Dhu4Lhu5/hu47hu6Lhu59CxqBL4buA4bqq4buf4bqgQeG7gOG7n8OVQsagTOG7gOG6quG7n1LDlFPhurLhu4Dhu5/huqLhuqbhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw4BCw5RT4bqm4buA4buf4bqi4buIQ+G7n8OASuG7n8OA4buzw5Thu5/DgMO9U+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu4/hu59Q4bu3w5Xhu5/hu4DDlElD4buP4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n8OAxanDgOG7n8OAw71T4buP4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/DlULhurThu5/hur7hu6nhu4BC4bufw4Dhu4Lhu5/huqpDxanhu5/DleG7jEXhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw4Dhu6fhu4bDteG7n2ND4bq0w5Phu5/DleG7mMOA4buf4bqi4bu1w5Thu5/Dlcag4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n8OAxanDgOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6lD4buP4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n1DGoEzhu4Dhu5/huqLDjEPhu4/hu59QxqBM4buA4buf4buM4buc4buA4bqq4bufw5VCw4Phu4bhu59CxqBL4buA4bqq4buf4bqi4bun4bufw4Dhu6fhu4BCw7Xhu58zQsOUU+G6tOG7gOG7n+G6vEJEw4BC4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n1DGsOG7n+G6vEJJQ+G7n8OTQuG7mMOA4bufw4DFqcOA4bufw4rGsOG7gOG6quG7n+G7gOG6qkLDguG7n8OVQ+G6psOU4bufw5VC4buU4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7j+G7n+G7gELhu7PDleG7n8OKxrDhu5/hu4DhuqpCw4Lhu5/huqDhuqTDleG7n8OVQuG7iOG7n8OA4bu54bq+4buP4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G7gOG6qkLDguG7n+G6vuG7isOA4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu4/DtcO1w7XhuqLhuqbhu5/hu4DDveG7gOG6quG7n8OA4bun4buG4bufw5VCw5Thu5/hu4BC4bu3w5Phu5/DgELhu4bhu5/DksOU4bu14buA4bufw4BC4buQ4buA4bqq4bufw5VE4buA4buf4bqiw4zhu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVPUJE4buAQuG7n+G7jsWpw4BC4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu59Q4buS4buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu59Cw5RT4bqk4buA4bufNcagTOG7gOG6quG7nzTFqcOV4bufw5NC4burQ+G7n+G6quG7r+G7gOG7n1BLQ+G7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G6qkPhu6Dhu5/huqrEkOG7gOG7n1DGsOG7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4bufw4Hhu6vhu4Dhu5/hu47hu6/DgOG7n1Dhu63hu4Dhu59C4buC4bun4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7isOA4buP4buf4bqiQ+G7n+G6oklD4bufUEtD4bufUEPhuqTDgOG7n8OBxrBD4bufw5Xhu4zhu5zhu5/DgMWpw4Dhu59C4buU4bufw5Xhu5jDgOG7j+G7n8OV4bqk4buf4buA4bup4buA4bufUuG7seG7n0Lhu4pDw7Xhu58l4bu5U+G7n+G6vuG7qeG7gELhu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw5NC4buG4buA4bqq4bufw5Xhu4zGsOG7huG7n+G7mcOD4bq+4buV4oCcY+G7hsaw4buA4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqLhu4bGsOG7gOG7n+G6vOG6tMOV4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+G6okxD4buf4buOw43hu4Dhuqrhu59Q4but4buA4bufQuG7guG7p+G7n8OASuG7n+G7jk7igJ3hu5kvw4Phur7hu5Xhu43hu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4bufw4DFqcOA4buf4bq8QsOU4bufUMOUQ+G7n8OAQkpD4buP4buf4bqqQ+G7q0Phu5/DleG7jEThu5/Dk0Lhu5jDgOG7n1Dhu5jhu5/hu4BCw5Thu5/DgOG7tcOU4bufUOG7reG7gOG7n0Lhu4Lhu6fhu4/hu5/huqLFqcOT4buf4bua4buA4bqq4buf4bqiTEPhu5/hu47DjeG7gOG6quG7n8OVQ+G7gELhu5/DlULhu7Xhu4Dhu5/DgELhu4bhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu59Q4buS4buA4bqq4bufw5VJ4buA4buf4bqqQ8Wp4buGw7Xhu59j4but4buA4bqq4bufw4DGoEzhu4Dhuqrhu5/DgEJE4buAQuG7n+G7jsWpw4BC4bufxqDDlOG7n8OVQ+G6suG7gOG7n+G6ouG7tcOU4bufw5XGoOG7n8OAQuG7huG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G6oOG7mMOA4buN4bufw5Xhu7fDk+G7n8OV4buMw5Thu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7gOG6quG7n8OAw43hu59T4bufw5XhurThu5/DgeG7q+G7gOG7j+G7n8OK4buzU+G7n1Phu5/DleG6tOG7n8OB4bur4buA4bufw4rGsOG6vuG7n8OASuG7n+G7jk7hu4/hu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buP4buf4buAw73hu4Dhuqrhu5/DgOG7s8OT4bufw5Xhu4zhu6nhur7hu59T4bufw5XhurThu59S4bux4buP4bufw4HhuqThu4BC4bufUEPhuqThu4Dhu59Cw5RT4bqk4buA4bufw4Dhu4Lhu5/huqLhu5Thu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OVQkPhurTDleG7n8OBReG7n+G6ouG6puG7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/DgELhu7PDleG7n8OKxqBN4buA4bqq4buf4bq8QsWp4bq+4buP4bufw4BC4bug4bun4bufw4HhuqThu4BC4bufUMaw4bufw4BC4but4bq+4buf4buO4buCw4Dhu5/hu47hu5rDgOG7n+G6vEJHw4Phu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOG7jeG7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/DgELhu7PDleG7n8OKxqBN4buA4bqq4bufw4DFqcOA4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OVQ+G7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu59CxJDhu4BC4buP4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n1DGsOG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hur7hu6nhu4Dhuqrhu5/DisagS0Phu5/Dk0LFqcOV4bufw5VC4bun4buAQuG7j+G7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu59CxJDhu4BC4bufw4BC4buG4bufUOG7kuG7gOG6quG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7n33hur5J4buA4bqq4buf4bqi4bqm4bufw5VCxqBM4buA4bqq4bufUsOUU+G6suG7gOG7n8OTQuG7iOG7n8OBQ+G6tOG7gOG7n8OAQuG7lOG7n8OV4buMxqBK4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu58l4bur4buA4bqq4buP4bufw4BCROG7gELhu5/hu47FqcOAQuG7n8OTQsWpw5Phu5/DisOU4bu3w5Xhu5/DgOG7lOG7p+G7nzZCxrDhu5/hu4DGoEvDgOG7n1DDguG7n8OVROG7gOG7n+G7gOG6qsagT+G7gOG6quG7n8OVSeG7gOG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G7gOG7gkPhu5/DgELDlOG7gOG6quG7n1DGsOG7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu5/hu4Dhu4JD4buf4buMQ+G6suG7gOG6quG7n+G6ouG6puG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7n+G7gOG7r+G6vuG7n+G6osagTcOA4buP4bufU+G6suG7gOG7n8OVw73hur7hu5/Dk0Lhu7Phu4Dhu5/hurxCTkPhu59CxrDhu4BC4buf4bqi4bup4buG4buf4bqi4buQ4buA4bqq4bufw5NCxanDk+G7n8OKw5Thu7fDlcO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu4VLQ+G7n8OAxanDgOG7n+G6qkPhu6tD4bufw5NCxanDk+G7n+G6vsaw4buf4buA4bqyw5Thu5/DleG7jOG6suG7gOG7j+G7n8OVQkPhurTDleG7n+G7gOG6qkLhurjhu5/Disaw4buf4bqi4bur4bq+4bufw4Hhu6vhu4bhu59Qw4Lhu5/DlUThu4BC4bufQuG6pOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/hu4BCxqDhu5/DlUThu4BC4bufw5Xhu4xG4buA4bqq4bufw5XDveG6vuG7j+G7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7hu5/DgOG7lOG7p+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n+G6qTQ2NuG7n+G6osONQ+G7n1BLQ+G7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4buf4bqi4bup4buG4bufY0Phu4Dhu5/Disaw4buAQuG7n07hu59Cw5RT4bqk4buA4bufNcagTOG7gOG6quG7nzTFqcOV4buP4bufw5XDieG7gELhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4bufQkPhuqThu4Dhu5/hu4Dhu6dTw7Xhu58k4buG4buf4bqi4buC4buP4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DksOUxanhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vELhu6dD4bufw5VC4buiw4Dhu59CQ+G6pOG7gOG7j+G7n8OA4bu14buA4bufw5NC4burQ+G7n8OA4buC4buf4buO4bui4bufw5NCw41D4bufQk3Dk+G7n8OA4buU4bun4bufw5Xhu7PDleG7n8OA4bur4bufw4DFqcOA4bufw4BK4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufQuG6pOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G7gOG6qsOUU+G6suG7gOG7n8OV4buvw4DDsuG7nyXhu6vhu4Dhuqrhu5/DiuG7seG7gELhu5/huqLhu6nhu4bhu4/hu582Qsaw4buf4buAxqBLw4Dhu5/DksOU4bur4buA4bufw4pU4buP4bufNXfDleG7n8OV4buM4bu34buA4bufY+G7iOG7n8OSw5TDjcOA4bufUMaw4bufw4DFqcOA4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/DlULhuqbhu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buP4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buN4bufw5VD4bq04buA4bufQsaw4buAQuG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu5/DgeG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n8OTQsWpw5PDsuG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G6oOG7mMOA4bufw5VCw5RT4bq0w5Xhu5/Dk0Lhu5jDgOG7j+G7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu4/hu59CxrDhu4BC4bufw4BCROG7gELhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n8OTQsWpw5Phu5/huqpDxanhu4bhu5/huqDhu5jDgOG7n8OVQsOUU+G6tMOV4bufw5NC4buYw4Dhu5/Dk0Lhu6tD4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqJ3w5Xhu5/DiuG6suG7gOG7n0LGsOG7gOG6quG7n+G6ouG7tcOUw7Xhu5894buC4buf4buAQsag4bufUMO9U+G7j+G7n+G6vktD4buf4buAw73hu4Dhuqrhu5/DgOG7p+G7huG7n+G6osagTcOA4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/huqk0Njbhu5/huqLDjUPhu59QS0Phu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7qeG7huG7n2ND4buA4bufw4rGsOG7gELhu59O4bufQsOUU+G6pOG7gOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu580xanDleG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G7gOG7reG6vuG7n8OVS0PDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk+G7psOUw5VC4buG4buM4buj4buVY8ON4buA4bqq4bufY0JF4bufNOG7p+G7gOG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6PDlcODUsOVLeG7p8OKQ+G6quG7gMOy4buf4buMQ+G6qkLDleG7jeG7o+G7leG7mcOD4bq+4buV4buRY+G7jMagTOG7gOG6quG7nz1CROG7gELhu5/DleG7jEXhu5/DlcOJ4buAQuG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5Phu5kvw4Phur7hu5Xhu5kvw5Phu5U=

Tống Thị Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]