(vhds.baothanhhoa.vn) - Do nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa) nên đến thời điểm ngày 2/12/2020, tỉnh Thanh Hóa còn vướng 341 hộ chưa chịu nhận tiền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vậy, làm cách nào để những hộ này sớm bàn giao mặt bằng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZljDveG7kcO94buL4bq4eeG7j+G6uOG7i8ODw7XEguG7i8O6cUzhu4vDg3nhu43Dg3nhu4vhur7DveG7q8OD4buLw7rhuqzhu4tYMSVT4buLw7pIRMODeOG7i3Thu43EguG7i+G6vuG6pHThu4tT4buVdOG7iy3hu4sq4buN4bqi4bq54buFL3nEqWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFnDueG7jXXDrGZVxILhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcODw6rhu4vEqEhDw4N44buL4bqi4buVdOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq64buA4buP4buL4bq+4bq84bu1w4N54buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buLeMO94buRw73hu4vhurh54bquw4N44buL4bqixqHhur7hu4tz4buXw4N44buL4bq+4buATOG7q8OD4buLw7pIRMODeOG7i3Phuqzhu4t04buNxILhu4vhur7huqR04buLU+G7lXThu4st4buLKuG7jeG6ouG7i+G7h8O6xILDtMOD4buL4bq64buA4buN4buLw7rhu7fhu43hu4tzw7XDg+G7i+G6vuG7ucODeeG7izV54buNw4N54buLWeG6ruG7jeG7g+G7i8OD4bupw4Phu4vDuuG7q8OD4buL4bq+eUTDveG7i8O6w73hu6/huqLhu4vDg3jDtUzhu4tqL8Spai9q4buJauG7icOq4buL4bq+4bu5w4N54buLNXnhu43Dg3nhu4tZ4bqu4buN4buLdOG6sMOD4buLxKhIQ8ODeOG7i2tsxKnhu4t54bqs4buLdHlI4buN4buLdHnhu7fhu4Dhu4vDg3lww4Phu4vhur7DveG7scOD4buLc8O1w4Phu4t4w73hu43EguG7i+G6osah4bq+4buLc+G7l8ODeOG7i3R5xILhu4vDukLDg+G7i8So4bu34buL4bq+ecO94buLdMOCw4N44bq/4buL4bqxcEzDquG7i+G6oMO14bqi4buLdOG7j3R54buLw4PDtcSC4buLw7rhu6/hu4vDg3nhu4jDg3jhu4t54bqs4buLw4PDtUzhu4vDikPhuqLhu4tzw7XDg+G7i3jDveG7jcSC4buL4bqixqHhur7hu4tz4buXw4N44buL4bq+ecO5xILhu4vhur7DvcODeeG7i+G6vnnhu6HDg+G7i3R54bu54buLw7rDtMSC4buLdEbhu43hu4vhur7hu7nDg3nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY14buATOG7q8OD4buLw7pIRMODeOG7i3Phuqzhu4t04buNxILhu4vhur7huqR04buLU+G7lXThu4st4buLKuG7jeG6ouG7i8O6w73hu4vhurrhu4Dhu43hu4vDs+G7i3nhu4BM4butw4Phu4vhur554bu3w6rhu4vhur55w7XDg3nhu4vhurh54bqk4buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4buL4bq+4bu5w4N54buLxKhDw73hu4vhur7huqjDg3jhu4t0ecO94bux4buA4buLdcO1w73hu4vhur7hu4BM4burw4Phu4vEqeG7iWzDqmpsa+G7i8OA4bqi4buL4buHc+G7jcSC4buLeOG6puG6ouG7i8Oyw7PDqm1sa+G7i8OA4bqi4buLw7pIRMODeOG7i3Thu43EguG7i+G6vuG6pHThu4vEqMO14buLbcOqb+G7i8OA4bqi4buL4bq+4buATOG7q8OD4buLw7pIRMODeOG7i8ODeOG7jcODeOG7i8OD4bqkw73hu4sy4buA4bqkdOG7i+G6oOG6rOG7i2xt4buLxKhDw73hu4vDukhEw4N44buLNXnhurbhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G7iy3hu4sqeHnDveG7izRCw4Phu4Phur/hu4s14bqow4N44buLw4rhuqThu4t54bqs4buLc+G7t+G7i+G7kcODeeG7i3lIRcODeOG7i3NFw73hu4t1w4zhu4vhu4/Dg+G7i+G6oMO14buLw7Lhur9sw7Jt4buLeeG6rOG6veG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw7rhuq7DquG7i8OK4bqk4buLeeG6rOG7i3Phu7fhu4vhu5HDg3nhu4t5SEXDg3jhu4vDuuG7n+G6vuG7i8ODw4LDg3jhu4vDg3h5w73hu63hurjhu4vhuqDDteG7i2/hur/hu4luw7Lhu4t54bqsw6rhu4t54bqs4buLc+G7t+G7i+G7kcODeeG7i3lIRcODeOG7i8O64buf4bq+4buLReG7i2rhur9sam7hu4t54bqs4buL4buHc+G7jcSC4buLeOG6puG6ouG7i3Thu5Hhu4vEqeG6v+G7icOzxKnhu4t54bqs4buL4bq4eeG7kcO94buLc+G6pOG7i+G6vuG6vOG7s+G7i+G6vuG7j8O94buLw7rhu7fDg3nhu4t0SOG7i+G7hzXDmlThu4Phu4vEqMO14buLdcO94butw4Phu4vhur7hu7N0eeG7i8O64buf4bq+4buL4buRw4N54buLeUhFw4N44buLdcOM4buL4buPw4Phu4vhurh54buRw73hu4vhur554buA4buLeeG6psO94buLw7PEqcOyw6rhu4lr4buLeeG7jeG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZip44buNTOG7i8OK4buN4buA4buLw4B5w73hu4t1w4zhu4vhu4/Dg+G7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vDgHnhu43DvcOq4buLdOG7j3Thu4vDuuG7t+G7jeG7i+G6uHlIQsODeOG7i3Thuq7hu4vhur7hu4BM4burw4Phu4vDukhEw4N44buLw7rDveG7i+G6uuG7gOG7jeG7i8O64buT4buLw4B5ccOD4buL4bq+4bq8SELDg3jhu4vEqMO1xILhu4t04buA4bqsdOG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4t4w73hu5HDveG7i+G6uHnhuq7Dg3jhu4vhuqLGoeG6vuG7i3Phu5fDg3jhu4vhu4dYMSVT4buD4buLw7rhu5HhuqLhu4tz4buRxILhu4vDuuG7q8OD4buLw4N4w7VM4buLam0vbC9q4buJauG7ieG7i3PDtcOD4buLeMO94buNxILhu4vhuqLGoeG6vuG7i3Phu5fDg3jhu4vDisO0dHnhu4t0ecSC4buLw7pCw4Phu4vEqOG7t+G7i+G6vnnDveG7i3TDgsODeOG7i+G6vnnDucSC4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4s94bur4buLecSCw7R0eeG7i8Spw7JvLz1ZLTZTKlXhu4vhur7hu7nDg3nhu4vDg3jDtUzhu4vEqW8vw7IvauG7icSpw7Lhu4t0RuG7jeG7izZTKlXhu4vhur7hu7nDg3nhu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hur/hu4s14buATOG7i8ODecO94bupw4PDquG7i3XEguG7i+G7kcODeeG7i3lIRcODeOG7i3RG4buN4buLdeG7t3R54buLVMSCxKjDvXUtxKnDsuG7i8Sow7Xhu4vhuqLhuqzhur7hu4vDiuG6pOG7i8ODeOG7gEzhu6nDg+G7i8ODeeG7o8OD4buLw4B54buPdOG7i8OD4bupw4Phu4vhur7DveG7q8OD4buLw7rhuqzhu4tYMSVT4buL4bq4eeG7hHThu4vEqOG7hOG7i+G6vnnDveG7i3TDgsODeOG7i3XDjOG7i+G7j8OD4buLw4B5w4LDg3jhu4vDusO04bq+4buLw4rEguG7i8SoQ8O94buLw4Dhu6vhu4t5xILDtHR54buLw7rhu5Phu4vDuuG7seG7i+G6vOG7jeG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZsOa4burw4Phu4vhur55RMO94buLw7rDveG7r+G6ouG7i8ODeMO1TOG7i2ovxKlqL2rhu4lq4buJw6rhu4vDg3h5QeG7jeG7i+G6oMO14buLw7rhu5Phu4vhurrhu4Dhu43hu4vDg3nDveG7seG7gOG7i+G6oOG7ocOD4buL4bq+4bu5w4N54buLw7rDveG7seG7gOG7i3R54bu5w4N54buL4bqi4bqkdOG7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i+G6uHnhu5HDveG7i3nEgsO1w4Phu4vhur55w7XDg3nhu4tYMSVT4buL4buH4bq+w43hu4tr4buJL27DquG7i+G6vOG6psO94buLw7rhu6vDg+G7i2vhu4kvw7Lhu4Phur/hur/hur/hu4vhur7hu4BM4burw4Phu4t04buNxILhu4vhur7huqR04buLU+G7lXThu4st4buLKuG7jeG6ouG7i+G6uHnhu7Phu43hu4vDmsOCw4N4w6rhu4vDusSCw7TDg+G7i+G6uuG7gOG7jeG7i+G6vuG7ucODeeG7izV54buNw4N54buLWeG6ruG7jeG7i8SocsOD4buLdHlI4buN4buLecSCw7XDg+G7i+G6vnnDtcODeeG7i8So4bu14buLdOG6sMOD4buLxKhIQ8ODeOG7i2vhu4nEqeG7i3nhuqzhu4vhuqDDveG7qcOD4buL4bq64buA4buNw4Phu4vDuuG7q8OD4buLw7rhu5/hur7hu4tF4buLdHlI4buN4buLdHnhu7fhu4Dhu4vDg3lww4Phu4vhur7DveG7scOD4buLc+G6psO94buL4bq+eUhEw4N44buLc8O1w4Phu4t4w73hu43EguG7i+G6osah4bq+4buLc+G7l8ODeOG7i3R5xILhu4vDukLDg+G7i8So4bu34buL4bq+ecO94buLdMOCw4N44bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNeG6vMSCw4N44buLw4rhuqThu4t5QsOD4buLa+G7ieG7ieG7i3nhuqzhu4vhuqDDveG7qcOD4buL4bq64buA4buNw4Phu4vDuuG7q8OD4buLw7rhu5/hur7hu4tF4buLdHlI4buN4buLdHnhu7fhu4Dhu4vDg3lww4Phu4vhur7DveG7scOD4buLc8O1w4Phu4t4w73hu43EguG7i+G6osah4bq+4buLc+G7l8ODeOG7i3R5xILhu4vDukLDg+G7i8So4bu34buL4bq+ecO94buLdMOCw4N4w6rhu4s14bqz4buLKnh5w73hu4s0QsOD4buLdOG6ruG7i+G6vkPDveG7i8Spw7Nq4buLeeG6rOG6v+G7i8Oaw7TDveG7i3XDveG7rcOD4buLU+G7jcOD4buLWDElU+G7i1nDtOG7i+G6vuG7ocODeOG7i8Op4buLNeG7j8O94buLw7rhu7fDg3nhu4t0SOG7izXhurPhu4sqeHnDveG7izRCw4PDquG7i8OCw4N44buLJeG7jcO94buLVOG7jcSC4buLVEhEw4N44buL4bq+4bq84buhw4Phu4vhur7hu7XDg3nhurvhu4s0ReG7i3VB4buLNeG6s+G7iyp4ecO94buLNELDg+G7i3Thuq7hu4vDiuG6pOG7i3nhuqzhu4t0eUjhu43hu4vDg3lww4Phu4vhur7DveG7scOD4buLc8O1w4Phu4t4w73hu43EguG7i+G6osah4bq+4buLc+G7l8ODeOG7i8ODecO94bux4buA4buLw4N54buf4bq+4buL4bqi4bqs4bq+4buL4bq4eeG7ocOD4buLdcSC4buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4buL4bq+eeG7t+G7i0vhu5Phu4vDuuG7jcODeOG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vDgHnhu43DveG7i3Thu4LDg3jhu4vhuqLhuqzhur7hu4vhuqDhu4Z04buLdOG6ruG7i8ODecO94bux4buA4buLdcOM4buL4buPw4Phu4vhur7hurzhurbDg3jhu4vDusO94buv4bqi4buLdEbhu43hu4vhurrhu4DhuqR04buLeMO94buN4buLxKjDteG7i3RG4buN4buL4bq+4bu5w4N54bq/4buLNeG6vMSCw4N44buLw7rhuq7hu4t04bqu4buLw4N54buIw4N44buLdcOM4buL4buPw4Phu4vDukjEkHThu4t0eeG6tsOD4buL4bqgw7Xhu4t0w4LDg3jhu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4t0ecO1xILhu4vhuqLDjcODeOG7i8Oaw7TDveG7i3nhuqzDveG7i8Oa4buRw4N44buLc+G6rOG7i+G6vuG7ucODeeG7i8OD4bupw4Phu4t04bqu4buLw4N54buIw4N44buL4bq+eUTDveG7i8O6w73hu6/huqLDquG7i+G6vnnhu7fhu4tL4buT4buLw4B5w4LDg3jhu4vhur554buv4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i8ODeeG7o8OD4buL4bqgw4x0w6rhu4vhur55RMO94buLeMO94buNw4Phu4t0ecSC4buLdcOM4buL4buPw4Phu4t04buNxILhu4vhur7huqR04bq/4buLU+G7qcOD4buLdMO0w4N54buLw7rhuq7DquG7i+G6vuG7gEzhu6vDg+G7i3Thu43EguG7i+G6vuG6pHThu4vDusO94buL4bq64buA4buN4buLw7rhu7fhu43hu4tzw7XDg+G7i+G6vnnhu7fhu4tL4buT4buLdcO1w73hu4vDg3nhu5/hur7hu4vhur7hu7nDg3nhu4vEqMO14buLdOG6ruG7i+G6vkPDveG7i8Sp4bq/a2xt4buLeeG6rOG7i3Phu7fhu4vhu5HDg3nhu4t5SEXDg3jDquG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw7rhuq7hu4t54bqs4buLc+G7t+G7i+G7kcODeeG7i3lIRcODeOG7i3NFw73hu4vDuuG7n+G6vuG7i0Xhu4vhuqDDteG7i2xvw7Lhu4t54bqs4bq/4buLNeG6vMSCw4N44buLw4B5w73hu4vDuuG6rsOq4buLbeG7i0vhu5Phu4t04bqu4buL4bq+4buATOG7q8OD4buLw7pIRMODeOG7i8O6w73hu4vhurrhu4Dhu43DquG7i2zhu4tL4buT4buLdOG6ruG7i3Thu4/Dg+G7i3Phuqzhu4t0eUbhu4t0eeG6pOG6vuG7i3R5ROG7i8ODeHnhu7nhu4t0eeG7q+G7i8O64bqs4buLw4Phu6nDg+G7i3nhurbhu4t0R8ODeOG7i8OAecOCw4N44buL4bq+xILDtcOD4buL4bq+4buj4bqiw6rhu4vhur7EgsO1w4Phu4tN4buLdHnEguG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4tYMSVT4bq/4buLw5rGoXThu4tzw73hu63hur7DquG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8ODeOG7gEzhu6nDg+G7i8ODeeG7o8OD4buLw4B5w73hu6vDg+G7i3R5xILhu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLWDElU+G7i3RG4buN4buL4bq+eeG7t+G7i0vhu5Phu4t4xqHhurjhu4vDgHnhuq7hu4vDgHnhu5nDg+G7i3Vyw4Phu4vDuuG7q8OD4buLdHlw4bqi4buL4bq+w73hu6vDg+G7i8O64bqs4buL4bqgw7Xhu4vEqMO94butdOG7i+G6ouG7n+G6vuG7i8ODecO94bux4buA4buL4bq+eUTDveG7i3jDveG7jcOD4buLw7rhu6/hu4tL4buPdOG7i+G6osO9w4N54buLw4N44buA4bqmw4Phu4t44bqkdOG7i8O64buf4bq+4bq/4buLVcSC4buL4bq+4bq8SEN04buLw7rhu6NMw6rhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i8O64bu34buN4buLc8O1w4Phu4vhur554bu34buLS+G7k8Oq4buL4bq+4bu1w4N54buL4bq+4bq8w7TDg3jhu4t04buf4bq44buLw7rhu5/hur7hu4vhur7hurzhu4/DveG7i+G6vnlx4bqi4buL4bq64buATOG7scOD4buLS+G7kUzhu4vhurzhu43hu4tF4buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4vDuuG7t+G7jeG7i+G6uHlIQsODeOG7i8Sow7Xhu4tL4buT4buLNeG7o8OD4buLNeG6vEhEw4N44buL4bqgw7Xhu4vDusO94buvw4Phu4t54bu1w4N54buLxKhDw73hu4vhur7hurzhu6nDg+G7i8Sp4buJ4buJ4buLeeG6rOG6v+G7i+G6seG7teG7i3Thu5/hurjhu4vDuuG7n+G6vuG7i+G6vuG6vOG7j8O94buL4bq+eXHhuqLhu4vhurrhu4BM4buxw4Phu4vDg+G7qcOD4buLecO1w4N44buL4bq+4bq84buZ4bqi4buLeeG6rOG7i8O64burw4Phu4vDg+G7jUzhu4vEqHLDg+G7i3R5SOG7jeG7i3Thuq7hu4t4w73hu59M4buLdHlJw4N44buLw4N5cMOD4buL4bq64buATOG7scOD4buLw4rhu4rhu4t14buEw4N44buLw7rhu5/hur7hu4vhuqLGoXThu4t14buC4buLeeG6tuG7i0Xhu4vEqMO14buLdOG7jcODeeG7i+G6vuG7j3Thu4vhur7hurzhu6nDg+G7i3XDveG7rcOD4buL4bq+4buzdHnhu4vDg8O1TOG7i8O64buT4buL4bqg4buj4buA4bq/4buLw5rhu5HhuqLhu4tz4buRxILhu4t0ecSC4buLw4N4SETDveG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vnnhu4Dhuqx04buLdcO94butw4Phu4t1w73hu4t1RMO94buLw4B5w4LDg3jhu4vhurh54buRw73hu4t0eeG7t+G7gOG7i+G6vnnDveG7reG6vuG7i8ODeUjDg3jhu4vEqHLDg+G7i8O64buR4bqi4buLc+G7kcSC4buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buL4bq+ecO5xILhu4vhurrhu4BM4buLw7rhu7fDg3nhu4t0RuG7jeG7iyp5w7Xhu4vDg0hDdOG7i8O64bqu4buL4bqgw7Xhurvhu4tZ4bqs4buLdeG7o8OD4buLw4PDtcSC4buLdHlI4buN4buLdOG6ruG7i3jDveG7n0zhu4t0eUnDg3jhu4vDg3lww4Phu4vhurrhu4BM4buxw4Phu4vDiuG7iuG7i3Xhu4TDg3jhu4vDuuG7n+G6vuG7i8ODeUjDg3jhu4vDuuG7k+G7i3Thuq7hu4vhur55RMO94buLeMO94buNw4Phu4vDisO9w4N54buLw4rhuqTDg3jhu4vhuqjDg+G7i8O64bu3w4N54buL4bqg4buj4buA4buLdcO1w73hu4vDg+G7q+G7gOG7i8Sow7XEguG7i+G6vnlEw73hu4vDusO94buv4bqi4buL4bq+4bq8SEN04buLw4Phu5nhuqLhu4vEqcOyw7Phu4nhu4vhu4fDuuG6pMO94buLxKhDw73hu4t04buPdOG7i3nhuqzhu4vhur554buA4bqsdOG7i3Thu4904buLS+G7k+G7i+G6osO94buxw4Phu4vDg+G7hsO94buDw6rhu4t1w73hu63Dg+G7i+G6vuG7s3R54buLw7rhu5/hur7hu4tF4buL4bqgw7Xhu4tq4bq/4buJ4buJ4buJ4bqi4buFw4rhu4DhurhmauG7hS/DiuG7gOG6uGbhur3hu4vDiuG7jeG7gOG7i8OD4buZ4bqi4buLxKnDssOz4buJ4buLS+G7gOG6pMODeOG7i3ThurDDg+G7i2zhu4nhu4nhuqLhu4XDiuG7gOG6uGZq4buFL8OK4buA4bq4ZuG6veG7i8O64burw4Phu4vhuqLhuqR04buL4bq+eUTDveG7i3jDveG7jcOD4buL4bq+4bq8SEN04buLxKjDteG7i8OK4buN4buA4buLw4Phu5nhuqLhu4vEqcOyw7Lhu4nhu4t0eeG7ueG7i3ThurDDg+G7i2rhu4nhu4nhuqLhu4XDiuG7gOG6uGZq4buFL8OK4buA4bq4ZuG6v+G7i1Thu5nDg+G7i3RJ4buLxKjDtcSC4buL4bq64buATOG7i8O64bu3w4N54buL4bq+4bq84bupw4PDquG7izXhurPhu4sqeHnDveG7izRCw4Phu4vDg3jEgsO1w73hu4vEqMO1xILhu4t04buA4bqsdOG7i0vhu4904buL4bqiw73Dg3nhu4vDg3jhu4DhuqbDg+G7i3jhuqR04buLw7rhu5/hur7hu4vhur55w7nEguG7i3lIQ8ODeOG7i3Vyw4Phu4vDuuG7hsODeOG7i+G6uuG7gEzhu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4vEqMO14buL4bq64buATOG7i8O64bu3w4N54buLdEbhu43hu4sqecO14buLw4NIQ3Thu4vEqOG7seG7i3Thu5/hurjhu4t4w73hu59M4buLdHlJw4N44buLw4N5cMOD4buL4bq64buATOG7scOD4buLw4rhu4rhu4t14buEw4N44buLw7rhu5/hur7hu4t0ecSC4buLdOG7j3Thu4t54bqsw6rhu4t0eeG7s8ODeeG7i+G6uuG7gEzhu7HDg+G7i3Thu4904buLw7rhu7fhu43hu4vhurh5SELDg3jhurvhu4s14bujw4Phu4s14bq8SETDg3jDquG7izF54buG4buLNELDg8Oq4buLNeG6vEhEw4N44buLJOG7o+G6ouG6v+G6v+G6v+G7i3ThurDDg+G7i+G6oOG7n0zhu4tN4buLw4DDveG7q8OD4buL4bq+w43hu4t04buPdOG7i3Thu4Thu4t04buNxILhu4vDg8O94bupw4Phu4t04bqu4buL4buATOG7i+G6vuG7s8OD4buLReG7i8OAeeG7gOG7i3Xhu6PDg+G7i3RI4buLc+G7l8ODeOG7i3nhu7XDg3nhu4vhur55SXThu4vhurh5w73hu6vhu4Dhu4vDgOG7s8OD4buLS+G7j3Thu4vhuqLDvcODeeG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLeOG6pHThu4vDuuG7n+G6vuG7i8Sow7Xhu4vhur55RMO94buLw7rDveG7r+G6ouG7i+G6osO14buLeeG6rOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buLw4PDtUzhu4vDuuG7q8OD4buLw4rDvcODeeG7i8OK4bqkw4N44bq/4buLVOG7j3R54buL4bqgw7XhuqLhu4vDg8O1TOG7i8O6SMSQdOG7i8ODecO94bux4buA4buLeeG6rOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buLdHlI4buN4buLdOG6ruG7i3jDveG7n0zhu4t0eUnDg3jhu4vDg3lww4Phu4vhurrhu4BM4buxw4Phu4vDiuG7iuG7i3Xhu4TDg3jhu4vDuuG7n+G6vuG7i8O64bqmw4N44buL4bq+4bu1w4N5w6rhu4tGw4N44buLeeG6rOG7i8Sow7Xhu4t0eeG7n+G6uOG7i+G6vnnhu4Bww4Phu4vDg3lww4Phu4vhur7DveG7scODw6rhu4tzw7XDg+G7i3jDveG7jcSC4buL4bqixqHhur7hu4tz4buXw4N44buLdHnEguG7i8O6QsOD4buLxKjhu7fhu4vhur55w73hu4t0w4LDg3jhur/hu4s14buATOG7i8ODecO94bupw4PDquG7i3nDveG7rcOD4buLxKhyw4Phu4t04bqww4Phu4vEqcOzauG7i3nhuqzhu4vDuuG7jcODeOG7i3Thuq7hu4vDukLDg+G7i8OAecO94bur4buA4buLw4PDtMO9w6rhu4t0eUjhu43hu4t0eeG7t+G7gOG7i8ODeXDDg+G7i+G6vsO94buxw4Phu4tz4bqmw73hu4vhur55SETDg3jhu4tYMSVT4buLxKjhu7Xhu4t04buPdOG7i3nhuqzhu4t0ecSC4buL4bq84buXw4N44buLdcO94butw4Phu4vhur7hu7N0eeG7i8O64buf4bq+4buL4bq+eeG6qOG7i3RI4buLdEbhu43hu4t4w73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i+G6ouG7tcODeeG7i8ODecO94bux4buA4buLeULDg+G7i8OKxILhu4vEqEPDveG7i+G6vnnDjHThu4vhur7hu6vhur/hu4vhurHhu7Xhu4vEqHBMw6rhu4vDg3nhu4jDg3jhu4t54bqs4buL4bq+eeG7gOG6rHThu4t1w73hu63Dg+G7i2zhu4nhu4nhuqLhu4XDiuG7gOG6uGZq4buFL8OK4buA4bq4ZsOq4buLeeG6tuG7i8O64bqww73hu4vhuqDhu6nDg+G7i2rhur/hu4nhu4nhu4nhuqLhu4XDiuG7gOG6uGZq4buFL8OK4buA4bq4ZuG7i8Sow7Xhu4t54bqs4buLauG7ieG7ieG6ouG7hcOK4buA4bq4Zmrhu4Uvw4rhu4Dhurhm4buLeeG6tuG7i8OAw73hu6vDg+G7i8ODeHnhu7fhu4vhuqDhu6nDg+G7i2zhu4nhu4nhuqLhu4XDiuG7gOG6uGZq4buFL8OK4buA4bq4ZuG6v+G6v+G6v+G7i+G6sUPDveG7i8ODeeG7iMODeOG7i3nhuqzhu4vDg8O1TMOq4buL4bq+ecO5xILhu4vDgsODeOG7i1RIRMODeOG7i3nDveG7rcOD4buLNeG6s+G7iyp4ecO94buLNELDg+G7i8O64buNw4N44buLeMO94buNxILhu4t0ecSC4buL4bq+eeG7jcODeeG7i+G6vuG6vOG7jeG7i+G6vnnhu7fhu4tL4buT4buLeMO94buRw73hu4vhurrhu4BM4bur4bq+4buL4bq+ecO5xILhu4sk4buAcOG6vuG7iz15w73hu6vhu4Dhu4vDg8O0w73hur/hu4slxqHhur7hu4vDgHnhu490w6rhu4tT4buNw4Phu4s1eUhEw4N44buLxKjhu4Thu4s1eeG7t+G7i0ZM4buLw7rhu5Phu4vhur55w7XDg3nhu4vhuqBw4bq44buLa+G7i+G6vuG6qOG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3TDquG7i+G6ouG6qsO94buL4bq+4bqo4buLxKnhu4vDuuG6psODeOG7i3R54buz4buL4bqgw7XhuqLhu4vhur7huqjhu4vhur7hurxIRcODeOG7i+G6uHnhuqTDveG7i3nEkOG6uOG7i3Thu4LDg3jhu4t04buf4bq44buLRkzDquG7i3R54buzw4N54buL4bq64buATOG7scODw6rhu4t04buPdOG7i8O6xILDtcOD4buL4bq+eeG7r8Oq4buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i3R54buzw4N54buL4bq+4bq84bu34buLReG7i8O64bu34buN4buL4bq4eUhCw4N44buLw7rhu6vDg+G7i+G6vsONw4N44buLeeG6rOG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg8Oq4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeMOq4buL4bq+eeG7gEzhu6vhur7hu4vhurh54buEdOG7i3Thu4904buLeeG6rOG6v+G6v+G6v+G7izXhurxIRMODeOG7i3nEkOG6uOG7i8OD4bur4buA4buLdOG7j3Thu4t54bqs4buLxKhyw4Phu4vDgHnDgsODeOG7i3R54buf4bq44buL4bq+eeG7gHDDg+G7i8ODeXDDg+G7i+G6vsO94buxw4Phu4tz4bqmw73hu4vhur55SETDg3jhu4tYMSVTw6rhu4s14bqz4buLKnh5w73hu4s0QsOD4buLw4rGsOG7i+G6vuG7s8ODeeG7i8O64burw4Phu4tzw73hu63Dg+G7i+G6uHnhu4/hurjhu4t0SMOJw4N44buLdHnhu6vhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZUR8ODeOG7i8O64burw4Phu4vhur55RMO94buLw7rDveG7r+G6ouG7i8ODw7VMw6rhu4t54buATOG7rcOD4buL4bq14bupw4Phu4vDmuG7t8ODeeG7i3ThurDDg+G7i8SoSEPDg3jhu4tqxKnhu4t54bqs4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i0Xhu4tL4buT4buLw5rhu7fDg3nhu4tUw4LDg3jhur/hu4shw4N44buLKnjhu4BMdsOD4buL4bqx4buZw4Phu4skw4x04buLLeG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLNlMqVeG7i0vhu5Phu4vDmuG7t8ODeeG7i1TDgsODeOG7i3R5xILhu4tzw73hu6vhur7hurvhu4tqxKnhu4t54bqs4buLdHlI4buN4buLw4N5cMOD4buL4bq+w73hu7HDg+G7i3PDtcOD4buLeMO94buNxILhu4vhuqLGoeG6vuG7i3Phu5fDg3jhu4vEqEPDveG7i+G6oE3hu4t1xILhu4t04buPdOG7i3nhuqzhu4vDuuG7jcODeOG7i8O64bux4buLw4N4eeG7t+G7iyp5w7Xhu4vDg0hDdOG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i+G6vsO94buxw4Phu4vhuqDDteG6ouG7i+G6ouG6rsODeOG7i8O64bqkw73hu4vEqEPDveG7i+G6ouG6rsODeOG7i8OK4buj4buA4buLeULDg+G7i8Spw6pq4bqi4buLxKjDteG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i+G6vsO94buxw4Phu4vDuuG7r+G7i3Thu4904buLeeG6rOG7i+G6vsOM4buLw4rhu43Dg+G7i+G6oOG7n+G6uOG7i8OD4buxw4Phu4tF4buLw4B54buA4buLNcOaVOG6v+G7iyXhuqzhur7hu4vDiuG6pOG7i3nhuqzhu4vDiuG7jeG7gOG7i8OAecO94buLKnnDteG7i8ODSEN04buL4bqg4bufTOG7i8O64buf4bq+w6rhu4t1w73hu63Dg+G7i+G6vuG7s3R54buLdOG6sMOD4buL4bqgw7TDveG7i8OAecOCw4N44buLw7pG4buLReG7i+G6oMO0w73hu4vDuuG7r+G7i8OAw73Dg3nhu4t1xILhu43Dg3nhu4vDg+G7qcOD4buLeeG6tuG7i8O64bux4buLw4N4eeG7t+G7i8O6SMSQdOG7i3Thu5/hurjhu4vDiuG7gOG7n+G6vuG7i8O64buf4bq+4buLw4DDvcODeeG7i3XEguG7jcODeeG6v+G6v+G6v+G7iyp54buIw4N44buLw4DDveG7q8OD4buLw4N4eeG7t+G7i8ODw7VM4buLxKhIxJDhur7hu4vhurrhu4Dhu4/hu4vhur55ceG6ouG7i+G6uuG7gEzhu7HDg+G7i3RG4buN4buLS+G7k+G7i8OD4bupw4Phu4vhurh54buRw73hu4tLw73Dg+G7i03hu4vDgMO94burw4Phu4t0RuG7jeG7i3nhu4BM4butw4Phur/hu4s14bq8xILDg3jhu4vDgHnDveG7i3R5ROG7i03hu4vDgMO94burw4Phu4vhur7DjeG7i3nhu4BM4butw4PDquG7i3Thu5Hhu4t54but4buL4bq+eeG6pMODeOG7i3R54buzw4N54buL4bq+4bq84bu34buLdEbhu43hu4tL4buT4buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buLxKjDtcSC4buLdOG7gOG6rHThu4vDuuG7q8OD4buL4bq+w43Dg3jhu4t54bqs4buLeMO94buN4buLw7rhu7XDg3nhu4vhur7hu4BM4bupw4Phu4vhur7hurzhu4BM4buxw4PDquG7i8SocMOD4buLw7rhuqzDg3jDquG7i+G6vnnhu4BM4bur4bq+4buL4bq4eeG7hHThu4vDuuG7r+G7i3Thu4904buLeeG6rOG7i3R54buf4bq44buLecO1w4N54buLdHlG4buL4bq+4bq8SELDg3jhu4vDikPhuqLhu4vDg3lww4Phu4vhur7DveG7scODw6rhu4tzw7XDg+G7i3jDveG7jcSC4buL4bqixqHhur7hu4tz4buXw4N44buLdHnEguG7i8O6QsOD4buLxKjhu7fhu4vhur55w73hu4t0w4LDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYq4bquw73hu4vEqOG7seG7i8ODeeG7iMODeOG7i8OAw73hu6vDg+G7i8ODeHnhu7fhu4t0RuG7jeG7i3lCw4Phu4tq4buJ4buLeeG6rOG7i3Xhu6PDg+G7i0vhu5Phu4vDmuG7t8ODeeG7i1TDgsODeMOq4buLMXnhuq7hu4s14bq8SEXDg3jhu4sxeeG6sMODeOG7izUqw6klNeG7i3nhu4BM4butw4Phu4vhurXhu6nDg+G7i8Oa4bu3w4N5w6rhu4vDgsODeOG7i1nEgsO1w4N44buL4bqx4buZw4Phu4s1w73hu6vDg+G7i3R5xILhu4tzw73hu6vhur7hurvhu4sqecO14buLw4NIQ3Thu4t0eeG7ueG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i+G6uHnhu6HDg+G7i+G6oMO14bqi4buL4bqi4bquw4N44buLxKhDw73hu4vDusO94bux4buA4buLw4DDveG7rcOD4buLdOG7j3Thu4t54bqs4buLdeG7o8OD4buL4bq+eeG7gOG6rHThu4t1w73hu63Dg+G7i+G6uHnhu5HDveG7i3XDveG7i3VEw73hu4vDg3lIw4N44buLw4B5w4LDg3jhu4vEqMO1xILhu4vDgHnhu4Dhu4s1w5pU4bq/4buLKnlIw4N44buL4bq+4buf4bq+4buLdOG7keG7i3Thu4904buLeeG6rOG7i8O64bux4buA4buLxKjDtcSC4buLw4B54buA4buLNcOaVOG7i8OD4bupw4Phu4vhur7DveG7scOD4buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buL4bqgw7XhuqLhu4vhuqLhuq7Dg3jhu4vDuuG7k+G7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG7s8ODeeG7i8Sow7XEguG7i+G6vsO94buxw4Phu4vDiuG7jcOD4buL4bqg4buf4bq44buL4bqixqHhur7hu4tz4buXw4N44bq/4buLVOG6sMOD4buLdOG7j3Thu4vDgMO94burw4Phu4vDg3h54bu34buLw4B54buPdOG7i8ODeUjhu4t54bqq4buL4bq+4bq8xJDhu4vhur7DveG7scOD4buL4bqgw7XhuqLhu4vhuqLhuq7Dg3jhu4vDiuG7o+G7gOG7i3lCw4Phu4vEqcOqauG6ouG6veG7i3nhu41M4buLw7rhu5Phu4t04bqu4buL4bq+w73hu6nhu4Dhu4t0eeG7gHHDg+G7i8Sow7XEguG7izXDmlThu4vDg3lIw4N44buL4bqixILDg3jhu4vhuqLhu4DhuqTDg+G7i8OK4buA4buf4bq+4buLw7rhu5/hur7hu4vDuuG6ruG7i3Thuq7hu4vDusO94bux4buA4buLw4DDveG7rcOD4buL4bq+eeG7gHDDg+G7i+G6oMSQw73hu4vDuuG7r+G7i8OAw73Dg3nhu4t1xILhu43Dg3nhur/hur/hur/hu4vDuuG7k+G7i8O6SMSQdOG7i3nhu4BM4butw4Phu4t44buKw73hu4vEqMO14buLw7rhu43Dg3jhu4t0eUThu4tN4buLw4DDveG7q8OD4buL4bq+4bu5w4N54buLxKjhu7Xhu4vEqEjEkOG6vuG7i+G6uuG7gOG7j+G7i+G6vnlx4bqi4buL4bq64buATOG7scOD4buLdEbhu43hu4t54buATOG7rcOD4bq/4buLNeG7gEzhu4vDg3nDveG7qcODw6rhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8OAecO94buLdHlE4buLTeG7i8OAw73hu6vDg+G7i3R54bu54buLw7rDtMSC4buL4bq+w43hu4vhur7hu7nDg3nDquG7i3nhu4BM4butw4Phu4vhurXhu6nDg+G7i8Oa4bu3w4N54buLw7rhu43Dg3jhu4vhur5w4bq44buL4bq+4bq84buAw4N44buLdeG6psOD4buLw4pJdOG7i8O6cUzhu4vDg3nhu43Dg3nhu4vhur7DveG7q8OD4buLw7rhuqzhu4tYMSVT4bq/4buLw5rhu6/hu4vhuqDDteG6ouG7i8O6SMSQdOG7i8O6w73hu7Hhu4Dhu4vDuuG6rsOq4buL4bqi4bqs4bq+4buL4bqixqHhur7hu4t54buATOG7rcOD4buLw7rhu43Dg3jhu4vhur5w4bq44buL4bq+4bq84buAw4N44buLw7pxTOG7i8ODeeG7jcODeeG7i+G6vsO94burw4Phu4vDuuG6rOG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLdHnEkOG6v+G7iyXGoeG6vuG7i8OAeeG7j3TDquG7i3nhu4BM4butw4Phu4vDisaw4buL4bq+ecO1w4N54buL4bqgcOG6uOG7i3Thu4904buL4bq+4bqo4buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i+G6uHnhuqTDveG7i3nEkOG6uOG7i3Thu4LDg3jhu4t0eeG7s8ODeeG7i+G6uuG7gEzhu7HDg+G7i0vhu5Phu4vDuuG7q8OD4buLw4N54buIw4N44buLeeG6rOG7i3R5SOG7jeG7i8O64bqmw4N44buL4bq+eeG7gHDDg+G7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg8Oq4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeMOq4buL4bq+eeG7gEzhu6vhur7hu4vhurh54buEdOG7i8O64buv4buLdOG7j3Thu4t54bqs4buLdHnhu5/hurjhu4vhur554buAcMOD4buLdHlG4buL4bq+4bq8SELDg3jDquG7i3PDtcOD4buLeMO94buNxILhu4vhuqLGoeG6vuG7i3Phu5fDg3jhur/hu4s14bq8SETDg3jhu4t5xJDhurjhu4vDg+G7q+G7gOG7i3Thu4904buLeeG6rOG7i8SocsOD4buLw4B5w4LDg3jhu4t0eeG7t+G7gOG7i3R54buf4bq44buL4bq+eeG7gHDDg8Oq4buLeeG7gEzhu63Dg+G7i3RHw4N44buLw4rGsOG7i+G6vuG7s8ODeeG7i8O64burw4Phu4vhurh5SELDg3jhu4vhu4/Dg+G7i3RIw4nDg3jhu4t0eeG7q+G7i8So4bu14buL4bq+w43hu4vDg+G7jUzhu4vDuuG7q8OD4buLa+G7iS/EqWrhu4vhuqDDteG7i+G6vnlEw73hu4t5w7TDg+G7i+G6vuG7ucODeeG7i8O6xqHhur7hu4vhurzhu43hu4vhurh54buRw73hu4t5xILDtcOD4buL4bq+ecO1w4N54buLWDElU+G7i8OAecOCw4N44buLdOG6sMOD4buLw4N5w73hu7Hhu4Dhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZVxILhu4t0eUjhu43hu4vhur7hu7XhuqLhu4vDukjEkHThu4vhur7DveG7q8ODeOG7i8OD4bquw73hu4t0eeG7gMODeOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLeMO94buP4buLdOG7keG7i8O64buxw4Phu4tz4buC4buLdEfDg3jhu4vDg3lI4buLS+G7j3Thu4vDuuG7t8ODeeG7i8O6SMSQdOG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLeOG6pHThu4vDuuG7n+G6vuG7i8OD4bupw4Phu4t5QsOD4buLa+G7ieG7ieG7i3nhuqzhu4t14bujw4Phu4vhur554buA4bqsdOG7i3Thu4904buLeeG7gEzhu63Dg+G6u+G7izV5w73hu63hu4Dhu4tZ4bqu4buNw6rhu4vDmsOCw4N44buLNELDg8Oq4buLNeG6vMO94but4buA4buLNELDg8Oq4buLKsOCw4N44buLVOG6pMODeMOq4buL4bq14bupw4Phu4vDmuG7t8ODecOq4buLNeG6s+G7iyp4ecO94buLNELDg8Oq4buLw4NCw73hu4t04bqu4buL4bq+4buATOG7q8OD4buLw7pIRMODeOG7i8O6w73hu4vhurrhu4Dhu43hu4t0eUjhu43hu4vDg3lww4Phu4vhur7DveG7scOD4buLc+G6psO94buL4bq+eUhEw4N44buLdeG7guG7i3R54buzw4N54buL4bq64buATOG7scOD4buLdOG7j3Thu4vDuuG7t+G7jeG7i+G6uHlIQsODeOG7i8O64buT4buLdOG6ruG7i8ODecO94bux4buA4buLdOG6pOG7i3jhu5XDg3jhu4vDuuG7q8OD4buL4bq+w43Dg3jhu4vDg3nDteG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg8Oq4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeMOq4buLw7rhuqbDg3jhu4vhur55RMO94buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i3nhuqzDveG7i8ODeHnhu7fhu4vDuuG6pMO94buL4bq+ecSCw7TDveG6v+G7iz15w73hu4vhur7hu5/hur7hu4t04buR4buLdOG7j3Thu4t4w73hu5HDveG7i+G6uHnhu4/hurjhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i8O64buT4buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buLdEfDg3jhu4vDg3lI4buLdHlG4buL4bq+4bq8SELDg3jhu4t0eeG7s8ODeeG7i8OK4buPdHnhu4t0RuG7jeG7i8ODecO14buLw4NIQ3Thu4vhu4/hurjhu4t14buEw4N44buLw4N5SMODeOG7i8ODeEhEw73hu4t14bujw4Phu4vEqHLDg+G7i8OAecOCw4N44buLdHnhu5/hurjhu4vhur554buAcMOD4buLdHnhu7nhu4t04bqww4Phu4t04buPdHnhu4t14buCw4N44buLw7rhu6vDg+G7i3PDveG7rcOD4buL4bq4eeG7j+G6uOG7i3RIw4nDg3jhu4t0eeG7q+G6veG7i3Thuq7hu4vDg3lI4buLxKhwTMOq4buLdcOM4buL4buPw4Phu4vhuqJDw73hu4vDuuG7keG6ouG7i3Phu5HEguG7i+G6vsO94burw4Phu4vDuuG6rOG7i+G6vnnDucSC4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4t0eeG7ueG7i8O6w7TEguG7i3RG4buN4buL4bq+4bu5w4N54bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uOG7jOG7gOG6vnnEguG6vMOsZiXDvcODeeG7iyRN4buFL+G6uGY=

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]