(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 12/12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Bỉm Sơn và CLB tâm thiện nguyện du lịch (TP Thanh Hóa) tổ chức chương trình “Chợ nhân đạo” tại xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qJOG6uOG6osOz4buq4bqj4busw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGocOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOz4oCc4buq4bqg4buGw7PhuqbhuqDDuuG6psOz4but4buj4bqs4oCdw7Phu6vhuqDhuqzDs+G6psOATOG7gOG6osOz4buxw7rhuqbDs8OV4buhw7PGoMOzKcOA4bqsw7Phu4vhuqPhuqBOxqHDs+G6o+G6oOG6osO94bqmw7Mkw4zhu7Phu4nEqS/huqDhu41qxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRiThu6/GoeG7sW9q4bqh4bub4bqmw4DDs+G6psOA4budw5TDs+G7jeG7jy/hu43hu49pw7Mk4bq44bqiw7Phu6rhuqDDksOzw43huqDhu6dGw7Phu61Dw7Phu4vhu6rhuqPhu6zhu4nDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG6qMahw7NG4bqgReG6osOz4bqg4buGRsOz4buM4bq+4bqiw7Phu6rDusOMw7PDguG7o+G7q8Oz4bup4bq4w7Phu4vhu6oh4buo4buJw7PDjeG6oOG6ouG7t+G6psOz4bqmw4DDjMOU4bu34bqmw7Phu6jhurDhuqTDs+G6ocOK4bqmw7Phu4zhu53Ds+G7qiHhu6jDs8ONw7rhuqTDs8ON4bqg4bqi4bu34bqmw7PhuqbDgMOMw5Thu7fhuqbDs+G7scOMw7PDguG6ruG7q+G6oMOz4buL4bqjYcOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGoeG7icOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOz4oCc4buq4bqg4buGw7PhuqbhuqDDuuG6psOz4but4buj4bqs4oCdw7PDjeG7o+G6osOzw5Xhu6HDs8agw7Mpw4Dhuqxpw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PGoMOzIUzhur7huqJpw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqj4bqgTsahw7PhuqPhuqDhuqLDveG6psOzJMOM4buzw63EqS9GasSp4bux4bqi4buMw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G6pMahSMOA4bqi4bqmLeG7qeG6rMONw43huqzhuqRnw7Phu43hu49Gw41ow7PDjeG7r8OVw40txqHDguG6osOA4bqmZ8Oz4bur4buv4bqmw43hu69IaG9qxKnhuqJqxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j8Oyw7Thu5cvw7Thu5Xhu7Hhu5Phu43DteG7keG7k8Oyw7LDjcO04buN4buXw7TDteG7k8O1w4Lhu43DreG6skbDgG/Dsy9qxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j8Oyw7Thu5cvw7Thu5Xhu7Hhu5Phu43DteG7keG7k8Oyw7LDjcO04buN4buXw7TDteG7k8O1w4Lhu4/DreG6skbDgG/Dsy9qJOG6uOG6osOz4buq4bqgw5LDs8ON4bqg4bunRsOz4butQ8Ozw43hurDhuqbhuqDDs+G6o+G6oMah4bqm4bqgw7Mk4bqoxqHDs8ONSMah4bqsw7NHw4zhu53Ds+G7q+G6oOG6rMOz4bqg4bq4w7PhuqbDgOG6oMOo4bqsw7Phu6tKxqHDs8OV4buhw7PGoMOzKcOA4bqsacOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzxqDDsyFM4bq+4bqiw7PDjeG7o+G6osOzRuG6oOG6osO94bqmw7PigJzhu6rhuqDhu4bDs+G6puG6oMO64bqmw7Phu63hu6PhuqzigJ3DrcSpL+G7seG6ouG7jGrEqeG7seG6ouG7jMOzScONw5TDguG7r+G6v2/huqTGoUjDgOG6ouG6pi3hu6nhuqzDjcON4bqs4bqkZ+G7jeG7j8Otw7JGw41ow43hu6/DlcONLcahw4LhuqLDgOG6pmfhurLDjEnDjeG6osOBw5RvauG7rMO6w5TDs8OC4budw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G6puG6oMO64bqmw7Phu63hu6PhuqzDs8ON4bqg4bqi4buzw43Ds8ON4bqgT+G7q8Oz4bqm4bqgcuG6pMOz4bqgTOG6vuG6psOAw7PDjeG6vuG6osOz4butw4nhuqbDgMOz4bup4bud4bqsw7PhuqThuqLhu7XhuqbDs+G6o0jDjOG6psOAw7Phu4xOxqHDs0bhuqDhu5/huqLDs+G7q+G6oOG6rsOMw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7PDjeG6oOG6ouG7t8ONw7PhuqDhu6PhuqJpw7PDjeG6uuG6psOzw43huqDDucONw7Phu7HhuqzDs+G6pEzGocOzw4JLw7Phu4xOxqHDs0fDjMahw7Phu7HhuqzDsyThurjhuqLDs+G7quG6oMOSw7PDjeG6oOG7p0bDs+G7rUPDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG6qMahw7Phu4zhu53Ds+G7q+G7m+G7q8Oz4buqIeG7qMOzw43huqDhuqLhu7fhuqbDs+G6psOAw4zDlOG7t+G6psOz4bur4buI4bqmw4DDs0bhuqBF4bqiw7PhuqDhu4ZGw7PDjeG6oE/hu6vDs+G6oOG6ouG7t+G6psOtw7Phu6zDieG6psOAw7PDjeG6oOG7gOG6osOz4bqgTOG7guG6psOAw7NN4bqmw4DDs0bhuqDhuqzhuqbDgMOzw41I4bud4bqsw7PigJzhuqPhu7PDjcOz4buMxILDs+G6psOATOG7gOG6osOz4bqmw4DhuqDDqOG6rMOz4buM4budw7Phuqbhu6PhuqbDs+G6puG6oMO64bqmw7Phu6vhuqDDucONw7Phu63hurjhu6vDs+G7scahw7Phu6vGoeG6pOKAncOzY8OMw7rhuqbDs+G6o8O64bqmw7PhuqHDk8OMw7Phu4/DsuG7j+G7jcOtw7Phu6rhuqBMw4rhuqbDgMOzw41IxILhuqbhuqDDs+G7reG7ocOzw43huqDhu7nDs+G6oOG6ouG7t+G6psOzw43DueG6pMOzw4LhuqrhuqbDgGnDs8ONxILhuqbhuqDDs+G7q+G7n+G6pGnDs0lPw7NJeMOz4bur4bqg4bqixqHDs+G6tOG6oOG6qMOz4bq04bqgcOG6psOz4burSsahw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGocOz4buM4bq+4bqiw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6oOG6uMOz4bqmw4DhuqDDqOG6rGnDs+G6psOATOG7gOG6osOz4buxw7rhuqbDs8OV4buhw7PGoMOzKcOA4bqsacOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzxqDDsyFM4bq+4bqiacOzw43hurDhuqbhuqDDs+G6o+G6oE7GocOz4bqj4bqg4bqiw73huqbDsyTDjOG7s8OtxKkv4bux4bqi4buMasSp4bux4bqi4buMw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G6pMahSMOA4bqi4bqmLeG7qeG6rMONw43huqzhuqRn4buN4buPw63DskbDjWjDjeG7r8OVw40txqHDguG6osOA4bqmZ+G6ssOMScON4bqiw4HDlG9q4bqr4bq+4bqiw7Phu6vhuqBKw7Phu63hu7XDs+KAnOG7quG6oOG6osahw7NJeMOz4buM4budw7PDgsah4bqmw7PDjUPGoeKAnWnDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOz4oCc4buq4bqg4buGw7PhuqbhuqDDuuG6psOz4but4buj4bqs4oCdw7Phu63hu6HDs8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqgxqHhuqLDs+G7mcOzw4DhuqLGoeG6psOz4bqg4bud4bqmw4DDs+G6pOG6okHhuqbDs0bhuqDDg8Oz4buLw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Dhu4nDs8ON4buj4bqiw7PDleG7ocOzxqDDsynDgOG6rMOz4buM4bq+4bqiw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6pHPDjcOz4bqg4bud4bqmw4DDs8OC4budw7PDgkzDiuG6psOAw7PDjeG6oE/hu6tpw7PDjeG6oE/hu6vDs0bhuqDFqeG6pGnDs+G6puG6oMOMw7PDlOG7s8OMw7NG4bqgxanhuqRpw7PDjeG6oMOMReG7q8Oz4bup4bq6acOz4butw4nDs8OA4bqixqHDs+G7scSo4bqmw4Bpw7NHw4zhu6XhuqbDs+G7m+G6rOKApsOz4bux4bud4bqm4bqgw7PDjXPhuqbDgMOzw7XDssOyw7NG4bqg4bqi4buzw4zDs+G6pMOMxqHDs+G6oOG7neG6psOAw7PhuqThuqJB4bqmw7NG4bqgw4PDs+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bub4burw7PhuqDhurjDs+G6psOA4bqgw6jhuqxpw7Phu6vhuqjDs+G6oOG6rOG7neG6psOz4bur4buf4bqm4bqgw7PhurThuqDhuqjDs+G6tOG6oHDhuqZp4butw4nhuqbDgMOz4bup4bud4bqsw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7scO64bqmw7PDjeG6uOG7q8Ozw43huqDhuqLhu7nDjMOzSUXDs+G7q0rGocOzw5Xhu6HDs8agw7Mpw4Dhuqxpw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PGoMOzIUzhur7huqJpw7PhuqRF4bqiw7NG4bqg4bqi4buzw4zDs+G6pMOMxqHDs+G6oOG7neG6psOAw7PDjUjhuq7Ds8OA4bqi4bubw7PDtcOyw7LDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgMOtxKkv4bux4bqi4buMasSp4bux4bqi4buMw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G6pMahSMOA4bqi4bqmLeG7qeG6rMONw43huqzhuqRnw7Phu43hu49Gw41ow7PDjeG7r8OVw40txqHDguG6osOA4bqmZ8Oz4bur4buv4bqmw43hu69IaG9qxKnhuqJqxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j8Oyw7Thu5cvw7Thu5Xhu7Hhu5Phu43DteG7keG7k8Oyw7LDjcO04buN4buXw7TDteG7k8O1w4LDtcOt4bqyRsOAb8OzL2rhu6jGoeG6psOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOz4but4buhw7PDjUjGoeG6rMOzw41z4bqmw4DDs+G7j8Oyw7NJw4zDucONw7NHw4zhu53Ds+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bub4burw7PhuqDhurjDs+G6psOA4bqgw6jhuqzDs+G7q+G6qMOz4bqg4bqs4bud4bqmw7Phu6vhu5/huqbhuqDDs+G7rXPhu6vDs+G7qeG6ouG7t8ONw7PhurThuqDhuqjDs+G6tOG6oHDhuqbDs+G7q0rGocOzw5Xhu6HDs8agw7Mpw4DhuqzDrcSpL+G7seG6ouG7jGrEqeG7seG6ouG7jMOzScONw5TDguG7r+G6v2/huqTGoUjDgOG6ouG6pi3hu6nhuqzDjcON4bqs4bqkZ+G7jeG7j8Otw7JGw41ow43hu6/DlcONLcahw4LhuqLDgOG6pmfhurLDjEnDjeG6osOBw5RvainhuqDDuuG6psOz4bux4bquRsOz4bqm4budw5Rpw7Phu6jGoeG6psOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOz4but4buhw7PDjUjGoeG6rMOzw41z4bqmw4DDs+G7j8Oyw7NJw4zDucONw7NHw4zhu53Ds+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bub4burw7PhuqDhurjDs+G6psOA4bqgw6jhuqzDs+G7q+G6qMOz4bqg4bqs4bud4bqmw7Phu6vhu5/huqbhuqDDs+G7rXPhu6vDs+G7qeG6ouG7t8ONw7PhurThuqDhuqjDs+G6tOG6oHDhuqbDs+G7q0rGocOzw5Xhu6HDs8agw7Mpw4Dhuqxpw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PGoMOzIUzhur7huqLDrcOzKOG6vOG6osOzScOMw7nDjcOzR8OM4budw7PDjUjhuq7Ds8OA4bqi4bubw7Phu5HDssOyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4DDrcOz4bqj4bq64bqmw4DDs+G6tOG6ouG6puG6oMOzRuG6oMODw7Phu6tKxqHDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOz4bqgw4rhuqbDs+G7jeG7j8Oyw7PDjUjhuqLhu7fDjMOz4butw4nhuqbDgMOtxKkv4bux4bqi4buMasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2rhuqPhuqDhu5/huqzDsynDgMOMw5TDveG6psSpL0Zq

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]