(vhds.baothanhhoa.vn) - Tăng cân và béo phì đã trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất của nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi. Đáng tiếc là, khi cơ thể có “phản ứng” với phần năng lượng dư thừa tích tụ trong cơ thể, nhiều người lại tìm đến với những giải pháp giảm cân thụ động không qua tư vấn của bác sĩ, đó là sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng được giới thiệu giúp giảm cân “thần tốc”. Hậu quả của việc này là “tiền mất, tật mang” mà phổ biến nhất là suy gan, suy thận, tổn thương hệ thần kinh.
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4BvVuG7jEBIUOG7liNIMVdQ4buuSFDDoVDEkEjDs+G7juG6r0jhu65YI+G7rkhRMiPhu6xIUClIMeG7ruG7qEjhu7jDk0hALjFIUChIUi4j4busSFAp4bq+L+G7rsON4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13Ds1NOUUfhu4B2w5Uj4busSFDhu5YjSOG6o8OTSOG7oFQ9SF3hu65YSFLhu45IMSB9SDHhu67DkyPhu65I4buuVsavI0gxOHsj4busSF3hu64hSOG7oFbhu6YjSDEgPSPhu6xIxIPhu45I4buuLlZI4buuVsavI0gjTuG6r8OJSOG7jCPhu65I4buuOH0j4busSDFW4bukMkhQw6FQSFLhu6YjSDA5UEjhu7bhu64mU0gx4buu4buoSFDhu67GoDFIUDZOSCPhu65WxagySDHhu67DkyPhu65IXeG7ruG7miPDiUgj4buuVsWoMkjhu7g5TkgxMiFW4bq4SGdPI+G7rEgxVuG7plBI4bu4w5PDiUjhu7bhu65WSFApSDHhu67hu6hIUCRI4oCcXeG7ruG7jCNIOSPhu6zigJ1I4bqjPFZIXeG7ruG7miNII8OVI+G7rEjhu7g4eyPhu6xIUThIMeG7rmFOSDFXUOG7rkgxNUgxID0j4busSFApSDHhu67hu6jDiUgj4buuVsWoMkgj4busOD5WSOG7uMOSVkgxWEBIUuG7piNI4bqjPFZII+G7ruG6oSPhu6xI4busVuG7jFZIXeG7rk9dSOG7rFbhu4xASFDhu5YjSDHhu641SFIuI+G7rEjhu7bhu646I+G7rEgiMk5IMThI4bqjxqAjSFA2Tkjhu6BPUEgw4buyw4lIUiRI4bu4w5NIMMOgSFE1I+G7rEhQT1BI4bu4PcOSVkgx4buuMjtQw4lIMeG7rsOhUEhd4buu4buiQEhQ4buuOVBII8OVI+G7rEhSOHtQSOG7rFY8Vkgx4buuVsavMkjhu6xWM11I4busVuG7jEBIUOG7liNI4oCcMeG7ruG7miNIMTtQ4oCd4bq4SMOz4bucMkgiMuG7jEhQNk5I4bqjVsavUEgjw5Phuq9I4bu4w5NI4oCcMVbFqCNIQMagMcOJSDHhu5wxSEBOI+G7rOKAnUhAw5NIXeG7riFI4bugVuG7piNII+G7rsagMUjhu7jDk0gwMuG6r0jhu6xOI8OJSDAy4bqvSDHhu67hu5wjw4lIMSEjSDHhu644KSPhu6xI4buuxq9IMeG7ruG7miNI4bu2ViPhu67hurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9HSDAx4bqv4bu4U+G6rEcxU8SDMS1O4bu4VuG7rCPEkEhQUyMxUyBFR+G7gOG6vlZA4busSFDhu7hOMDDhuqxHVuG7hVMjMVMgR0gwMeG6r+G7uFPhuqxHw6NWUTHhu67EkEhMSUldxINFSOG7rlNW4bus4buuMcSQSMSo4buK4buKXcSDRUdIMCBQ4bqsRy8vUFEj4bq44bugTj0x4buuTiPhu67hu649TuG6uOG6oyMvUVMw4bu2MT1dLyNTw6MwL8OMw4zhu4rhu4ovw4zDjUtRxKjDjcONw43DjOG7ikoxSknDjMSo4bu4TC3hu6xWTkAtUE4jLT3hu7Dhu6Dhu7bhurjhu7Rd4busR0hO4bu4MeG6rEdvVuG7jEBIUOG7liNIMVdQ4buuSFDDoVDEkEjDs+G7juG6r0jhu65YI+G7rkhRMiPhu6xIUClIMeG7ruG7qEjhu7jDk0hALjFIUChIUi4j4busSFApR0jDo1ZRMeG7ruG6rEdMSUlHSOG7rlNW4bus4buuMeG6rEfEqOG7iuG7ikdIL+G7gOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4B24buuTuG6r0jhuqNYSDDDoEhRNSPhu6xII+G7ruG6oSPhu6xIMOG7jCNIXeG7ruG7okBIMSDDk8OJSOG7tlU9w4lIMeG7rjI7UMOJSFDDk0hd4buu4bukSOG7rFYzXUjhu6xW4buMQEhQ4buWI8OJSFLhu45I4bugTj1I4busVj5IUOG7rjMj4busSDFOSC1II+G7ruG6oSPhu6xII+G7rDg+VkhSTiPhu6xIMSA9I+G7rEgxWCPhu65IMSDDkiPhu6xIMcOVI+G7rEhQ4buWI0jhu6494buSUEgx4buuYU5IQFtIUuG7kjFIUOG7ljJI4buuJlZI4bqjWEgwTj1II+G7ruG6oSPhu6xI4bqj4bucI0hSLiPhu6xI4bqjVuG7pCPDiUgj4buu4bqhI+G7rEgj4busOD5WSDHhu644PiPhu6xIxIMy4bqv4bukI0gx4bucXUjhu7gy4bqvxq8jSDHhu67hu6hIUTVQw4lIMeG7ruG7qEgx4buuTj1I4bu4w5JWSFEy4bqvSDEgWEhSOHtQSDHhu67hu6hIMSDDkiPhu6xI4bu24buuJlNIQMOSI+G7rkjhuqM8Vkgx4bq1SOG7uMavSEBbSDEgPSPhu6xIUClIMeG7ruG7qEh9SEA5UEgxO1ZIMeG7rlbhu6gy4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gHYgPSPhu6xI4bu24buuVkjhuqNWxq9QSDFYQEjhu65W4buoMkgx4buuOiPhu6xIMVYjSFLhu6hIUlbFqDJIUOG7rsOdI+G7rkhQ4buWI0jhu6Dhu5Aj4busSCPDlSPhu6xI4bu4OHsj4busSOG6vFBO4bu4PcOKSDEgPSPhu6xIUClIMeG7ruG7qEjhu65Wxq8jSCNO4bqvSOG7ruG7pjFIMDlQSFHhu6pIUcOTI+G7rEgxIOG7pCNI4bugTz1IUOG7rlfDiUhQT1Dhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buAw6NT4bugMFYxU0hQ4buuMuG6r+G7pCNI4bqjxahIMDlQSOG7tuG7riZTw4lIMThI4bqjxqAjSDEgw6FQSDEy4bqv4bumI0jhuqPDk0hQT1BII8WoI0gx4buMI+G7rEhAw5Ij4busSMSD4buOSOG7ri5WSOG7tuG7rk9Q4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gHbDoTJIUOG7rjIj4busSOG7uMOSVsOJSOG7ruG7juG6r0jhu65YI+G7rkhRMiPhu6xIUClIMeG7ruG7qEhQ4buuMyPhu6xIMU5II+G7rjhIQC4xSFAoSFIuI+G7rEhQKUjEg1NIQDpIMTrhurhIw7Phu47huq9IMVhASFBPUOG7rkgxVuG7pDJI4buuTj1IXeG7ruG7miNIUE7hu7g9SFE4SDHhu65hTkgxYUhSLEjDlSPDiUgx4buuOVBIMjsj4busSCPDkl1I4bqjw5M9SFApSDHhu67hu6hIQChWSCPhu6zDk+G6r0hS4buoSOG7rFYzXUhQ4buuMyPhu6xIMU5IUTLhuq9IMSBYSFBPUEjhu649w5IxSFIuI+G7rEgx4buu4buoSFDhu67GoDFI4bqjw5NIMSBXSCPhu449SOG6ozxWSOG7rlbGrzJIMDLGoDFIMTtWSDgy4bq4SOG7hU9QSFDhu64y4bqv4bukI0jhu6xWTkjhuqPFqEgwOVBI4bu24buuJlNIUVYj4buuSFE4WyPhu6xIUuG7jkjhu7bhu64y4bqv4bumI0hQTz3DiUhQOzFI4bu4P1ZIUDZOSOG6o1bGr1BI4busVuG7jEBIUOG7liNIUOG7rlcj4buuSOG7uMOTSOG6o1bGr1BIUOG7rjZIUi4j4busw4lIMVdQ4buuSFDDoVBIUlbFqDJIUOG7rsOdI+G7rkgjw5Uj4busSOG7uDh7I+G7rOG6uEjhuqLFqEjhu7jhurFIMeG7rjLhuq/hu6Yxw4lIIMagMUhSKSNI4busVuG7jCNI4bu4w5NI4bu24buuVkhQTuG7uD1II8OSXUjhuqPDkz1I4buuw5Mj4busSCPhu6zDk+G6r0jhu7bhu646I+G7rEhRNCPhu6xI4buu4bumMUgww5lIUjh7UEhQKUgx4buu4buoSOG7uDgySDEg4bqhSFE4PFZIUcOSI+G7rEhQ4buuxqAxSOG7oFQ9w4lI4bqjw5NIUlbFqDJII8OT4bqvSOG7tuG7rlbhu6YjSFDhu64zI+G7rEgxTkgxw5Uj4busSFDhu5YjSDHhu65TPUgx4buuPlZI4busVk4j4bq4SOG6osOTSCPhu6w4e1BI4bu4w5JWw4lII+G7pjJI4bugw5IjSMOVI0hXMUhQTuG7uD1I4buuKSNIMD1I4bqjPFZI4bqjVsavUEjhuqPhu5wjSFIuI+G7rEgx4buuWEgww5lI4busVuG7jEBIUOG7liPhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4bqiPFZII+G7rlbFqDJII+G7rDg+VsOJSOG7oOG6oU5IME8j4busSOG6ozxWSEAuMUjhu6BPMUhd4buufUjhu6494buSUEjhu6AzI0gww5lI4bu4w5NIQCQjSOG7tuG7rj1PVkjhu7bhu67hu6Iy4bq4SMah4buuOCPhu6xI4bu24buuOiPhu6xIQMag4bqvSCPhu6w4PlZIMVhASOG7rlbhu6gySFLhu6hI4bugVuG7pjFIIOG7kCPhu6xIUuG7jkgjw5JdSOG6o8OTPUhQKUgx4buu4buoSOG7tuG7rj3hu4wj4busSOG7iMSoSUgtSOG7iExJSOG7mVBO4bu4PcOJSDE5UEjhu7jDk0jhu6Dhu5Aj4busSOG7tuG7rj3hu4wj4busSMONL+G7ikjhu7g4eyPhu6xIUE7hu7g9SFDhu5ojSDHhu65W4bumMUhRw5Mj4buuSFDhu649SEAuMUhd4buuNUgj4bqhSDEgPSPhu6xIUi5IMTIhVkjhu7hOPUhSLiPhu6zDiUhXMUjhuqPhu5wjSFIuI+G7rEgx4buu4buoSFDhu67GoDFI4bqjw5NIUDg+I+G7rEhSLkjhu7hOPUhSLiPhu6xI4bugWCPhu65IMeG7rjg+I+G7rOG6uEjhu4U0I+G7rEjhuqM8Vkjhu7g4eyPhu6xIUixIw5Ujw4lIMeG7rjlQSDI7I+G7rEh9SFBPUEjhu6DhuqFOSMOVI0hQ4buuVyPhu67DiUhQ4buuOE5I4bu24buoSMOVI0jhuqPhu5IxSOG7uOG7pCNIUuG7piNI4buuw5Mj4busSCPhu6zhu65YI0hQTuG7uD3DiUgj4bumMkjhu7bhu646I+G7rEjhuqPhu5wjSFIuI+G7rEhS4buoSOG7rFbhu4xWSF3hu64kI+G7rEgx4buuWEgxxqAxSOG6r+G7pjJII8OVI+G7rEjhu7g4eyPhu6xIUThIMeG7rmFOSDHhu65TPUgx4buuPlZI4busVk4jSDDDmUgxV1Dhu65IMTVIMSA9I+G7rEhQKUgx4buu4buo4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gMah4buuVsWoMkgj4busOD5WSDDDmUjhuqNWI0jhuqPDkz1I4bu44bqxSFE9SFA6I+G7rEjhuqNWxq9Qw4lIIy5WSDEge8OJSFI4TkhSJCNIUD0jSFBPVkhS4buoSDFhSFDhu647VkhQT1BI4buuPcOSMUhSLiPhu6xIMeG7ruG7qEhRNVBIMeG7ruG7qEgx4buuTj3hurhIxqHhu644I+G7rEgj4buuVsWoMkgj4busOD5WSDDDmUhQ4buuOE5IMVhASOG7rlbhu6gySFLhu6hI4bugVuG7pjFIIOG7kCPhu6zDiUhSVkjEg1NIUsOSXUjhu7jDk0jhu65YI+G7rkgx4buuOVBIMeG7ruG7qEhRNVBI4busVjNdSFI7MUhQTuG7uD1II+G7rlbFqDJII+G7rsagMeG6uEjGoeG7pjJIUOG7rjMj4busSDFOSFLDkl1IxINTSDEgPSPhu6xI4bu24buuPeG7jCPhu6xIw4xJSF3hu64zMUjhuqM8VkgxO1BIUi5Iw4zDjC3DjMSoSOG7tkAv4buuSOG7uMOTSFLhu45I4busVjNdSFApSDHhu67hu6hIUjsxSFDhu65P4bqvSOG7rikjSOG7iklJSOG7mVBO4bu4PUgtSOG7oOG7kCPhu6xI4bu24buuPeG7jCPhu6xIw4wv4buKSCPDlSPhu6xI4bu4OHsj4busSCPDkl1I4bqjw5M9SDFhSMONSOG7oE8xSF3hu6594bq4SMah4buuOEjhuqPhu5zhuq/DiUgwTjJI4bu24buuVkjDlSNIME8j4busw4lII+G7pjJIUCRIMMOhSDFXI+G7rkgxPU8jSDHhu64+Vkjhu6xWTiNIQC4xSFBPUOG7rkjhu7bhu649Tkjhu64qUMOJSDHhu65O4bqvSOG6o1hIUlZIQDpIMTrDiUjEg1NIQE/huq9IUuG7piNIIylWSOG7uMOTQEjhuqNWxq9Qw4lIUlZIxINTSFLDkl1I4bu4w5NIQC4xSOG7rFbhu4xWSF3hu65PXUgxMuG6r8avMUjhuqM+VkhS4buoSOG7rFbhu4xASEBbw4lI4busVuG7jEBIUOG7liPhurhIdjlQSOG7uMOTSFAkSCDGoDFII+G7rlbFqDJIUE9Q4buuSFLhu6hIUOG7rjMj4busSDFOSFJWxagySFDhu67DnSPhu65II8OVI+G7rEjhu7g4eyPhu6xIMSA9I+G7rEhQKUgx4buu4buo4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG7heG7rjhOSOG7tuG7qMOJSOG6ozxWSDDDoUhd4buuTzFIMSBW4buoI0hQNk5IUE9QSDHhu65W4bumMUhQ4buu4bumSOG6o8OVI0jhu64kTkgtSDHhu67hu6hIMeG7rk49SCPhu644SOG7rlbGryNII07huq/DiUjhu7bhu646I+G7rEjhu6xWTiNI4bqjw5NIUlbFqDJI4bu2VsavI0hS4buoSFDhu64zI+G7rEgxTkhRMuG6r0gxIFhIUE9QSOG7rj3DkjFIUi4j4busSDHhu67hu6hIUOG7rsagMUhSVsWoMkhSLkjhu7jDk0jhu67hu6YxSDA5UEgx4buuMuG7nCNI4bu4e1bhurhIZyRI4bu4w5NIUE9QSCPhu67Dk0jhuqPDlSNI4buuJE5IMeG7rjojw4lI4bu24buuMkhd4buuO0hSOHtQSFLhu5oySDE4SDDhu5YjSOG7oCQj4busSFDhu64y4bqvxagjSOG7rilWw4lIMOG7liNIUOG7mjJI4bu4OiPhu6zDiUhQT1BIQE/huq9IMeG7nF1IMeG7ruG7qEgx4buuTj3hurhIZyRI4bu4w5NIUE9QSOG7tuG7rjJIUjpIMeG7rllIQDxWSOG6ozxWSFI4PiPhu6xIMeG7rjoj4busSOG7rsOoSDHhu649TyPhu6xIMeG7rjLhu5wjSOG7uHtWSFDhu649SFLDkl1IxINTw4lIUOG7rsOS4bqvSOG7oC7hurhI4buVw5NIUE9QSDEgMiPhu6xIMeG7lkBIb+G6r0DDiUhuVjEjUzAw4bq44bq44bq4SMOzPeG7klBIUikjSOG7rFbhu4wjw4lII+G7pjJIUOG7rjMj4busSDFOSH1II+G7rsOTSFDhu64yI+G7rEhQOMOJSDHhu65O4bqvSOG6o1hIUlZIUOG7mjJIMeG7rk4j4busSEBP4bqvw4lI4buu4buO4bqvSOG7uFM9SFDhu5oySDHhu65OI+G7rEjhu6Au4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG6olbGr1BIUCUjSOG7uMOSVkjhu7jDk8OJSOG7ruG7juG6r0hQO0jhu6zDlCPhu6xI4bqjOHsxSCIyTkgww6FIUk4ySEAmVkhQNk5IUClIMeG7ruG7qEgxID0j4busSCPhu67huqEj4busSCPhu6zDk+G6r0hS4buaMuG6uEjhu69OMkhSJMOJSDFhI+G7rEgj4buuJEBIUClIMSDhu6QjSFApSDHhu67hu6hIMMOZSFIlVkjhu64mVkhQ4buuMyPhu6xIMU5I4bqj4bucI0hSLiPhu6zhurhIZ2Ej4busSFLhu6hIUuG7piNI4bu24buuVkhQKUgx4buu4buoSDEgfUgj4bukI0gj4buSI+G7rEgjxahI4bqjPFZII+G7ruG6oSPhu6xI4bu24buuO1ZIQFtIMeG7rmFOSOG6o8OTSFDhu64zI+G7rEgxTkhQ4buuw51I4bugVuG7pjFIMeG7rk4jSDHhu659w4lIUOG7jEBI4bu24buuT1ZI4bqjPFZIUOG7rlcj4buuSOG7oOG7jCNIMeG7ruG7liNIQFgj4buu4bq64bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG6pTIx4buuPSBH4buAxqHhu6wy4bqv4bukI0jhu6vhu649I+G7rOG6vi9d4buA

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]