(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc VĐV Hoàng Thị Trang quay trở lại bộ môn bơi, được xem là sự bổ sung quan trọng và đáng chờ đợi đối với thể thao Thanh Hóa trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và những mục tiêu xa hơn.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDqsOgUMOgZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2NmIuG7hGZFROG6qGbhu7Vv4butZnBt4bu54burZuG7n+G7seG6pmZw4bqs4butw6nhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hcOqw6Dhu63hu6fhu59mw6BQw6Bm4buwQW7hu7nhu6tmIOG7sXdmIERs4bu54burZkPDiWzDjGZFROG6qGbhu7Vv4butZuG7o+G6tmbhu7fEguG7uWbhu6PDguG7rcSRZnDhu4Dhuqzhu59mw41x4bu3ZuG7tW5mxJDhu4Rm4buj4bqyZsSQw4nhu7nhu6tmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2ZIbmZwbeG7ueG7q2bhu5/hu7HhuqZmcOG6rOG7rWZw4bqu4butZkjhuqThu61mReG7scWpZkXhu7FsQWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmRURB4bu54burZkPDiW1mRUR24bu54buxZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZuG7o3dm4buf4buxQWZQb+G7rWbhu7Hhurbhu61mIOG7scWpZkXhu7FsQWZFQW7hu7lmQ8OJ4bqu4bufZuG7teG7l+G7uWZF4bux4buGZuG7rOG6o2ZIbmbhu7nhu7FH4bu54burZuG7t+G6vOG7n2ZF4butw7rDiWbDjWxm4buxw4Lhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu6FF4buxw4nhu7fhu6Nm4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNm4buJxKlnQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pacOtaS9o4buJauG7ocOsaGfDrOG7i2hqRWtqw6zDreG7ieG7tWdlw71C4burYkThuqXhu4tpa+G7hWZs4bu1ReG6peG7hcOgUMOgZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2NmIuG7hGZFROG6qGbhu7Vv4butZnBt4bu54burZuG7n+G7seG6pmZw4bqs4butw6nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4nEqWfhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hcOqIOG7gmZF4buxbeG7ueG7q2bEqS1pZ2lpxJFmw6BQw6Bm4buwQW7hu7nhu6tmIOG7sXdmIERs4bu54burZuG7n+G7seG7rWxmRWzDjGbhu6PhurZm4bu3xILhu7lm4bu1w7Thu7lmcMWpZkVE4bqoZuG7tW/hu61m4buj4bq2ZuG7t8SC4bu5ZuG7o8OC4butxJFm4buf4buxw4nhu5vhu7lm4bujd2bhu5/hu7FBZlBv4butZuG7seG6tuG7rWYg4buxxalmReG7sWxBZkVBbuG7uWZDw4nhuq7hu59m4bu14buX4bu5ZkXhu7Hhu4Zm4bus4bqjZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqUOG7pcOJZuG7q8OBQmbhu7fDtEVmRURB4bu54burZuG7oWzhu7nhu7FmxJBt4buf4buxZkXhu7Hhu61mcOG7lcOJZuG7n8OKbGZwQW7hu7lmReG7scWpZkXhu7FsQWbDoOG7reG7p0Vm4bu4bOG7t2ZFb+G7rWZpZuG7s+G7iGYiUUxm4buqbOG7t3HEkGbhu7Xhu63DuuG7uWZF4butw7lCxJFmw6BQw6Bm4buwQW7hu7nhu6tmIOG7sXdmIERs4bu54burZuG7tW5m4bur4buAw4Lhu7nhu6tm4bu3w7RFZuG7s+G7sW1mcMO04bufZuG7o+G7reG7p0Vm4bufw4psZkXhu7HFqWZF4buxbEFmIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZWYgb+G7rWYiUUxm4buqbOG7t3HEkGbDrWdmRW/hu61mfeG7seG7reG7teG7teG7rULhu63hu7lxxJBm4bu54buN4bu3ZmlnaGvEkWbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tm4bu1bmZF4buxbuG7ueG7sWZI4butw7rhu7lm4bufw4psZnDhurbhu61mRcOJw4zFqeG7uWbhu6PDguG7rWbDoOG7reG7p0Vm4bu4bOG7t2Vmw6Dhu63hu6fhu59mcOG7gOG6rOG7n2bhu6vDgUJm4bu3w7RFZkVv4butZuG7s+G7iGZQb+G7rWbhu7Hhurbhu61mIOG7scWpZkXhu7FsQWZQxILhu7nhu6tm4bu4bOG7t2ZNZuG7teG7l+G7uWbhu7luw4xm4bu1bmbhu7nhu7HhuqZmSG5BZkVu4butZuG7ueG7jeG7ueG7q2ZIbmbhu7nhu7FH4bu54burZkXhu7Fu4bu54buxZkXhu6/hu5/hu7Fm4bu3bmbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tmcMOyZuG7q+G7rW7hu7nhu7FmcOG7gOG6rOG7n2ZFb+G7rWbhu59t4bufZuG7q+G7rcOz4butZkVEdGZIbmbhu6vhu63Ds+G7rWZIxIJmcHfhu5/hu7FmQ8OJ4bqu4bufZuG7q+G7rWxm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7nhu43hu7dmRUThu4DhuqThu59mcMOBZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bug4bq6ZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7q+G7rW7hu7nhu7FmcOG7gOG6rOG7n2bhu7HDicOMZuG7n+G7seG7gMOC4bu54burZuG7ueG7seG7gOG7ueG7q2bhu7nhu7FH4bu54burZuG7s+G7reG7ueG7sWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6fhu7dmSG5m4bujbuG7rWbhu7HhuqDhu59mReG7scOJZnDhu4Dhuqzhu59mReG7gmYiUUxm4buqbOG7t3HEkGbDrWdm4bu1bmbhu5/hu4Thu59m4buz4buIZkPDieG7imbhu6vhu61tZkjhuqThu61m4bufbWbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4buwQW7hu7nhu6tmIOG7sXdmIERs4bu54burZkhuZuG7n+G6vuG7ueG7q2bhu7VuZsSQ4buEZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZuG7o3dm4bufw4psZnDhurbhu61mRcOJw4zFqeG7uWbhu6PDguG7rWZDw4nhuq7hu59m4bur4butbGbhu5/hu7FBZkXhu4DDguG7ueG7q2bhu7Vs4butZWbhu6DhurpmSMahw4zEkWZFROG7gOG6pOG7n2bDjMO6w4lm4buf4buXw4lm4bufw4psZkV24bu54buxZuG7sXbhu7nhu7Fm4bu34bqk4butxJFmxJBsw4lm4buz4buIZiJRTGbhu6ps4bu3ccSQZuG7uW7DjMSRZuG7uUdmw6BQw6Bm4bu5bsOMZnDhu4Dhuqzhu59mcOG7reG7pcOJZuG7n+G7scOJw4zFqeG7uWbEkGzhu7nhu6tm4buj4bq2ZuG7t8SC4bu5ZuG7tcO04bu5ZWbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tmcMOyZuG7n+G7seG7lUJm4bu54buxxqHhu7lm4oCc4buxw4xmxJDhu63hu7nhu7HigJ1mSG5mcOG7l8OJZkPDieG7meG7uWbhu5/hu7FBZuG7o+G6tmbhu7fEguG7uWbhu7XDtOG7uWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4toa0LDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWnDrWkvaOG7iWrhu6HDrGhnw6zEqcOtakXhu4nDrWrhu4ln4bu1Z2XDvULhu6tiROG6peG7i2to4buFZmzhu7VF4bql4buFw6BQw6Bm4buwQW7hu7nhu6tmIOG7sXdmIERs4bu54burY2Yi4buEZkVE4bqoZuG7tW/hu61mcG3hu7nhu6tm4buf4bux4bqmZnDhuqzhu63DqeG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i2hr4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDqiBv4butZiJRTGbhu6ps4bu3ccSQZsOtZ2ZFRMO64bu5ZnDhu5VFZn3hu7Hhu63hu7Xhu61CQuG7reG7uXHEkGbhu7nhu43hu7dmaWdoa8SRZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2ZFRGzhu7nhu7FmRW7hu61m4bqoZuG7t8SC4bu5ZuG7o8OC4butZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bu4R2bhu7N24bu54buxZuG7ueG7q+G7gGbhu7luw4xmcMOyZuG7s+G7seG7keG7ueG7q2Zwd+G7ueG7sWZw4buA4bqs4bufZkVu4butZuG7ueG7jeG7ueG7q2bhu5/Dimxm4bu3duG7ueG7sWbhu7Phu7Hhu61m4bu14butw7rhu7lmReG7rcO5Qmbhu6vhu61u4bu54buxZnDhu4Dhuqzhu59m4buw4buew6BmRW/hu61m4bur4butw7Phu61mSMSCZnB34buf4buxZuG7tcO04bu5ZkPDieG6ruG7n2bhu6vhu61sZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bu54buN4bu3ZuG7q+G7l+G7uWZw4buZw4xlZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2bhu7nhu7Fs4bu54buxZuG7n+G7scOB4bu54burZkVE4bqoZkXhu7Fu4bu54buxZkVE4bq8ZuG7n+G6tkVmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2bhu5/Dimxm4buj4bq2ZuG7t8SC4bu5ZuG7tcO04bu5ZuG7o8O64bu5ZuG7n2/hu7nhu7Fm4buebEFmIOG7sXdm4bugw4nDjMO64bu5ZWbDoOG7reG7p+G7n2Zw4buA4bqs4bufZuG7q+G6oOG7rWZIbkFmcOG6tuG7rWZFw4nDjMWp4bu5ZkPDieG6ruG7n2bhu6vhu61sZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxmIlFMZuG7qmzhu7dxxJBmw61oZkVEw7rhu7lmxJDhu5nhu7lm4bu54buxbmZI4buCbGZDw4lsZuG7tW5mQuG7seG7l+G7uWZF4bux4buA4bqo4bu54burZsON4buG4bu54burZnBt4bu54burZuG7n+G7sUFm4bu54bq0ZuG7teG7hOG7n2bhu5/Dimxmw6BQw6Bm4bu5bsOMZWbhu6Dhurpm4buf4bux4buAbGZF4buxxalm4bur4butbuG7ueG7sWbhu7HDicOMZuG7n+G7seG7gMOC4bu54burZuG7ueG7seG7gOG7ueG7q2ZI4bqk4butZmhmw6BQw6Bm4bufw4Fm4buz4buxQcOz4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWbhu7Phu7FtZuG7ueG7q+G7j+G7uWbhu5/hu7HDicOMxanhu7lmxJBs4bu54burZuG7t8SC4bu5ZuG7tcO04bu5xJFm4buwQW7hu7nhu6tmIOG7sXdmIERs4bu54burZkjhu53hu7lmw43hu4bhu7nhu6tmcG3hu7nhu6tm4bu54buxxqHhu7lmcOG7gOG6rOG7n2bhu7nhu7FH4bu54burZuG7teG6puG7rWbhu7Phu7Fx4bu5xJFmxJDhu4Rm4bur4bux4butZuG7ueG7scah4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNm4buLw63DrELDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWnDrWkvaOG7iWrhu6HDrGhnw6xqw61rRcOsw61paeG7tWgtaOG7iWrhu6FpZ2rhu4vEqcOtakVqw6xnxKnhu7XDrC1oZcO9QuG7q+G7hWZs4bu1ReG6peG7hcOgUMOgZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2NmIuG7hGZFROG6qGbhu7Vv4butZnBt4bu54burZuG7n+G7seG6pmZw4bqs4butw6nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOs4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2ZIbmbhu7Dhu7TDoGZFROG7gOG6qOG7ueG7q2bhu6PhurZm4bu3xILhu7lm4bu1w7Thu7lmfeG7sW/hu7dmIMOJ4buV4bu5Zkzhu7nhu7FmReG7sWzhu7dm4bur4butbGYiUUxm4buqbOG7t3HEkGbDrWhmSOG7gmxmQ8OJbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiJsw4lmIlFMZuG7qmzhu7dxxJBmw61oxJFmReG7scWpZkXhu7FsQWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4buj4buA4bqk4bufZkhuQWZDw4ltZkVEduG7ueG7sWbhu5/hu7HDieG7m+G7uWbhu6N3ZuG7n+G7sUFmUG/hu61m4bux4bq24butZiDhu7HFqWZF4buxbEFmRUFu4bu5ZkPDieG6ruG7n2bhu7Xhu5fhu7lmReG7seG7hmbhu6zhuqPEkWbhu5/hur7hu7nhu6tm4bu54bux4buAZuG7seG7gOG6pOG7ueG7q2ZF4bqk4butZiJRTGbhu6ps4bu3ccSQZsOtaWbigJNm4bu54buN4bu3ZmlnacOtZkVv4butZuG7nmzhu7dCw4nhu5/hu7Hhu61sZWYg4buxw7rhu7dm4bu34bq2RWbhu7Xhu5fhu7lm4bu5R2zEkWbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tm4bu1b+G7rWbhu5/DgWbEkOG7hGZF4buxbMOMZnDhurLhu61m4buz4bux4butZnDhu4Dhuqzhu59mcOG7reG7pcOJZuG7n+G7scOJw4zFqeG7uWZFROG6qGbhu7Vv4butZuG7o+G6tmbhu7fEguG7uWbhu6PDguG7rWVmUOG7gOG6rOG7n2bEkOG7hGZw4bq24bu54burZkjhu63DuuG7uWbhu5/Dimxm4bu1w7Lhu7nhu7FmcG9BZiBEw4nhu7nhu6tmReG7meG7t2bhu7DDieG7leG7uWbhu7XDicOM4bun4bu5ZkhuZkXhu7Hhu61mcOG7lcOJZiDhu6AgIGZFeOG7ueG7scSRZuG7o2zhu7lm4buxw4nhu5Xhu7lm4bu1w4nDjOG7p+G7uWbhu6PhurZm4bu3xILhu7lm4bujw4Lhu63EkWbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tmcMOyZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZF4bux4buG4bufZkVE4bqoZuG7tW/hu61mSOG6pOG7rWbhu6PhurZm4bu3xILhu7lm4bu3bmbDoFDDoGbhu7luw4xmw4zDusOJZkXhu7Hhu6/hu5/hu7HEkWZwbOG7t2bhu7fDumXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8Spw61Cw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpw61pL2jhu4lq4buhw6xoZ8Osa+G7i8OtRWhraMOt4buJ4bu1Z2XDvULhu6tiROG6peG7icSpaeG7hWZs4bu1ReG6peG7hcOgUMOgZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2NmIuG7hGZFROG6qGbhu7Vv4butZnBt4bu54burZuG7n+G7seG6pmZw4bqs4butw6nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vEqcOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIuG7hGZF4buN4bu54burZuG7n+G7gOG6puG7ueG7q2ZFROG6qGbhu7Vv4butZuG7n8OKbGbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tm4bq5ReG7gmZoLcSp4bq7ZsSQdWbhu6vhu63hurhCZkXhu43hu7nhu6tmReG7scO64bu3ZsSQ4buG4bufZuG7t2/hu7nhu7Fm4buf4buxQWbhu6PhurZm4bu3xILhu7lm4bujw4Lhu61mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7o8O64bu5ZuG7n2/hu7nhu7FmaGZFbuG7rWbhu7nhu43hu7nhu6tmRUR0ZuG7s+G7sW3hu59m4bu1bmZ94buxb+G7t2Yg4buxd2bDoOG7meG7uWVmIETDuuG7uWZF4bux4buE4bufZkXDucSRZkjhu63hu6fhu59mQ8OJbMOMZuG7tW/hu61m4bu3xILhu7lm4bujw4Lhu61m4buz4buxxILhu7nhu6tmQ8OJbWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lmSOG6pOG7rWbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tm4bu54bux4buA4bu54burZkjhu53hu7lmROG7lUVm4buf4buX4bu5ZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWZwxalm4bu5R2bDoFDDoGZDw4nDumZQxILhu7nhu6tmIsOC4bu5ZuG7uW7DjGbhu6Phu49FZnDhu5fDiWbhu7Vv4butZWbhu6rhu63Ds+G7rWZFRHRmSMSCZnB34buf4buxZkPDieG6ruG7n2bhu6vhu61sZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2lpZkXhu7Ft4bu54burZsSpZkjhu4JsZkPDiWxmcOG7gOG6rOG7n2bDjXHhu7dm4bu1bmbhu5/Dgmbhu7Hhurbhu61mcMWpZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2bhu5/DgWbhu6Phu4DhuqThu59m4buz4bux4bqo4butZnDhurbhu7nhu6vEkWbhu5/hu7Fvw4xmcG5m4buf4buxQWbhu7nhu7FH4bu54burZuG7t+G6vOG7n2ZF4butw7rDicSRZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2ZI4bq8ZsSQ4buPQmZF4bqk4butZWbhu6Dhurpm4bu34bqk4butZuG7n+G7sXhm4bur4butbuG7ueG7sWZw4buA4bqs4bufZmlmReG7leG7t2bhu7Dhu57hu6Jm4bqoZuG7n23hu59m4bu54bq24butZuG7ocOJ4bu54burZmhnZ+G7t2ZIbmZpZ2fhu7dm4bujw4Lhu61m4bu54burRmzEkWbEkEHhu7nhu6tmcOG7mcOMZuG7tW5mcOG7rcWp4bu3ZuG7s+G7seG6qOG7rWZw4buXw4lmROG7lUVmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2Zwxalm4bu5R2bDoFDDoGbhu7luw4xm4bufw4FmxJDhu4Rm4buf4buxw4nhu5vhu7lm4bujd2ZF4bquRWbhu7nhu7Hhu5VFZuG7n+G7sUFmUG/hu61m4bux4bq24butZiDhu7HFqWZF4buxbEFmRUFu4bu5ZkPDieG6ruG7n2bhu7Xhu5fhu7lmReG7seG7hmbhu6zhuqNlZuG7uMO5w4lmcG9FZnDhu63FqeG7t2ZEw4Lhu61mQuG7sUHhu7nhu6tmcOG6tmZF4bquRcSRZuKAnOG7n0Zs4oCdZuG7q+G7rW7hu7nhu7Fm4buw4buew6BmcOG6ruG7rWZI4bqk4butZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2bhu7VuZuG7sUFu4bu5ZkVBbuG7uWZE4bq24bu54burZuG7t+G6qGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8SpakLDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWnDrWkvaOG7iWrhu6HDrGhn4buLxKnDrOG7iUVoasSpw6zhu4nhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlw61o4buFZmzhu7VF4bql4buFw6BQw6Bm4buwQW7hu7nhu6tmIOG7sXdmIERs4bu54burY2Yi4buEZkVE4bqoZuG7tW/hu61mcG3hu7nhu6tm4buf4bux4bqmZnDhuqzhu63DqeG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i8SpauG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tm4bq54bujw7rhu7lmRURt4but4bq7ZkhuZn3hu7Fv4bu3ZiDhu7F3ZsOg4buZ4bu5ZuG6ueG7o8O64bu5ZkLhu7HDs+G7reG6u2bEkHVm4bu1bmZpZsOgUMOgZkVE4bqg4bu54burZnDhu63FqeG7t2bhu5/Dimxm4buj4bq2ZuG7t8SC4bu5ZuG7o8OC4butZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZFb+G7rWZQb+G7rWbhu7Hhurbhu61mIOG7scWpZkXhu7FsQWZFQW7hu7lmQ8OJ4bqu4bufZuG7teG7l+G7uWZF4bux4buGZuG7rOG6o2bEkOG7j0JmReG6pOG7rWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uEdmw6BQw6BmxJDhu63hu7nhu7Fm4bu54buN4bu3ZmlnZ2hm4bu5bsOMZnBs4bu54burZkThu5VFZkPDicOMw7lFZkXhu5nhu7dm4buf4buxQWbEkOG7hGZFROG6qGbhu7Vv4butZuG7teG7l+G7uWbhu7luw4xlZuKAnOG7uOG7seG7reG7p+G7t2ZI4bq8ZkVv4butZlBv4butZuG7seG6tuG7rWYg4buxxalmReG7sWxBZkVBbuG7uWZDw4nhuq7hu59m4bu14buX4bu5ZkXhu7Hhu4Zm4bus4bqjZuG7tW5mROG7lUVmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2ZIbmZx4bu3ZnBs4bu54burZuG7oW7hu7nhu7FmxJDhu4RmRcahQmZFRMOJ4bu54burZuG7n2xBZuG7ueG7seG7lUVm4buf4buxQWZI4but4bun4bufZkXGoUJm4bu1w4nDjOG7p+G7uWVm4buy4buxQcOz4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWbDrWZF4buxbeG7ueG7q2bhu7VuZuG7oXdCZnDFqWZx4bu3ZuG7n8Oz4butZkXhu7Hhu63hu6fhu7lmReG7sW7hu7nhu7FmReG7r+G7n+G7sWbhu59tZuG7ueG7seG7meG7uWbhuqhm4bufbeG7n2bhu7nhurbhu61m4buhw4nhu7nhu6tmxJDhuqhmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bufw4psZuG7t3bhu7nhu7HigJ3EkWbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tm4buf4bux4butbGbEkHRl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6og4buxw7lm4bu3b+G7ueG7sWbhu5/Dimxm4buzduG7ueG7sWbhu7nhu6vhu4Bm4bu5bsOMZuG7tW5m4bufbeG7n2bhu5/hu4Rm4bu1w4xm4bufw4psZuG7ueG6tuG7rWbhu6HDieG7ueG7q2bhu6PDguG7rWbhu7nhu6tGbGZIbmbhu6Ns4bu5ZuG7scOJ4buV4bu5ZuG7tcOJw4zhu6fhu7lmcGzhu7nhu6tmRW9BZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu63hu6fhu7lmcMWpZuG7sEFu4bu54burZiDhu7F3ZiBEbOG7ueG7q2ZC4buxbUVm4buxw4nDjGZF4bquRWbhu7nhu7Hhu5VFZuG7s+G7scOzZuG7ueG7jeG7ueG7q2bhu5/hu7HDicOMw7rhu7lm4bu3xILhu7lm4bufw4psZuG7t3bhu7nhu7FlZuG7nuG6uuG7ueG7q2ZI4bqk4butZn3hu7Fv4bu3ZiDhu7F3ZsOg4buZ4bu5xJFmxJDhu4Rm4burw4FCZuG7t8O0RWZFROG6qGbhu7Vv4butZuG7n8OKbGbhu7BBbuG7ueG7q2Yg4buxd2YgRGzhu7nhu6tm4bu1bmZF4buv4bu5ZuG7seG7reG7p8OJZnBt4bu54burZuG7t+G7guG7ueG7q2bhu5/Dimxm4buj4bq2ZuG7t8SC4bu5ZuG7o8OC4butZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGVm4buwbOG7rWbDoFDDoGbhu7luw4xmcOG7gOG6rOG7n2bhu7Phu4hmSOG6oOG7ueG7q2bEkHVm4bufw4Fm4bufw4Jm4bux4bq24butZuG7q8OBQmbhu7fDtEVmRW/hu61mIlFMZuG7qmzhu7dxxJBmw61pZkhuQWbhu7nhu43hu7dmxJBsw4ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VCTMOJReG7sUFE4buFw6rhur3EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bu2b+G7ueG7sWbhu57hu4Dhuqbhu7nhu6vhur0vxJBFREHhu7nhu6vDquG6vS9Cw6o=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]