(vhds.baothanhhoa.vn) - Khởi tranh từ ngày 17–8, Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022 đang diễn ra ngày càng hấp dẫn, sôi nổi khi một số nội dung đã xác định được nhà vô địch.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDrcOZ4buIw5nhurrhu5Lhu4w84bq64bus4bu2VlXhuqThurrhu5BYVlXhurrhu5DDjFbhurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4bq6KVfDjFbhurouPOG7uOG7kuG6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6tOG6usSRWFZV4bq64buQw4xW4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buuSVZV4bq6NFDhurrhur7huropw5Lhu67hurrDrGV54bq64buU4buMPOG6uinDmeG7nlZCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhDbsOaOsOZ4bq6KSFJVsOa4bq6KTDhurpWVcOMN+G6usOKRuKAk0fhuqThurrDrcOZ4buIw5nhurrhu5Lhu4w84bq64bus4bu2VlXhuqThurrhu5BYVlXhurrhu5DDjFbhurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4bq6KVfDjFbhurouPOG7uOG7kuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4bq+4bq64buUSVZV4bq64buYw5lTVuG6uiFJ4bq6VlXDjDfhurrhu5LDjFZV4bq6w5rDkizhurrhu5jDlFbhuqThuroo4bu2w5nhurpWPcOZ4bq64buww5rDmeG6uuG7riMp4bq6KOG7uOG6ulYjw5nhurrhu5g8VlXhurrhu5TEqOG6ujbDjeG7kuG6uuG7lMWoVsOa4bq64buUIj/hu5LhurpWw5rDjOG6ujThu7bhurrhu5TFqOG7ksOa4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6uuG7hEZGLDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buG4buCw4osNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hur7hu4Dhu4Av4bq+4bq84buC4buY4buC4bq84buE4bq84buC4buGw4op4buGR0ZGw4rhu6zhurzhuqbhu6osVeG6siHDg+G6vuG7guG6vOG6uOG6uknhu6wpw4PhurjDrcOZ4buIw5nhurrhu5Lhu4w84bq64bus4bu2VlXhuqThurrhu5BYVlXhurrhu5DDjFbhurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4bq6KVfDjFbhurouPOG7uOG7kuG6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6tOG6usSRWFZV4bq64buQw4xW4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buuSVZV4bq6NFDhurrhur7huropw5Lhu67hurrDrGV54bq64buU4buMPOG6uinDmeG7nlbhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uOG7hEZG4bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7huG7gsOK4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uEPhurnhu7bDmeG6uuG7ruG7muG6ui3hurrhu5JXVuG6ulXDjcOZ4bq6b+G7nuG6um/DjMOZ4bq6NMOM4bq6b+G7nuG6usOsw4zhurrhu5JbSeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6ulXDmcOMVsOa4bq6w6xleeG6ujrhurpWw5pY4buu4bq6KTw9w5nhurrhur7hurot4bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhurrhu5BYVlXhurrhu5DDjFbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8Otw5nhu4jDmeG6uuG7lMOSPOG6ulZK4buu4bq6Vkk34bq64buSWOG6uuG7gOG6ulYjw5nhurrhu5g8VlXhuropw5o8I+G7kuG6uuG7hOG6ulbDmljhu67huropPD3DmeG6uuG7kltJ4bq64buu4bu2VuG6uuG7kuG7jDzhurrhu6zhu7ZWVeG6ujTDjOG6uuG7guG6ulYjw5nhurrhu5g8VlXhuropw5o8I+G7kuG6uuG7guG6ulbDmljhu67huropPD3DmeG6uuG7kltJ4bq64buu4bu2VuG6uuG7kFhWVeG6uuG7kMOMVuG6puG6uuG6ucOTN+G6uuG7rMOM4bq64bus4buMVuG6uuG7lOG7jDzhuropw5nhu55W4bq6VcOZ4buIw5nhurrhu5TDkjzhurrhu5QiP+G7kuG6uik94bq64buSw5og4buS4bq6KeG7isOZ4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuSFXVlXhurpWVcOMN+G6uinDmsOZ4bq64buUw5I84bq6KcOaIOG6usOaScOZ4bq64bqow4pH4oCTR+G6quG6pOG6uuG7lFfDjFbhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5TEqOG6ulXDmcOMVsOa4bq64buUIj/hu5Lhuropw5Lhu67hurrDrGV54bq64buU4buMPOG6uinDmeG7nlbhuro64bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhurrhu5BYVlXhurrhu5DDjFbhuqThuropw5o8I+G7kuG6ujRQ4bq6ViPDmeG6uuG7mDxWVeG6uuG7lOG7tsOZ4bq6ND/hurrhu5LDmkBWVeG6ulbDmljhu67huropPD3DmeG6uuG6vuG6puG6unHhurpWI8OZ4bq64buYPFZV4bq64buU4bu2w5nhurrhu67hu5rhurrhu5JXVuG6ulbDmljhu67huropPD3DmeG6uuG6vuG6pOG6um/hu57hurrDucOaxajhurpvw4zDmeG6ujTDjOG6um/hu57hurpuw5rDjVbDmuG6usOsw4zhurrhu5TEqOG6ujY8w5Ip4bq6KEvhu5LhurrDmlfDjFbhuropw5Ip4bq64buSPuG6uuG7lD4s4bq6w6xleeG6uuG7ksOaV+G6uuG7kFhWVeG6uuG7kMOMVuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buC4buA4buALDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4buA4buAL+G6vuG6vuG7guG7mOG7huG6vuG6vOG7gkfhu4Lhu4Ip4buG4bq8R+G7gMOK4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4Phu4bDikfhurjhurpJ4busKcOD4bq4w63DmeG7iMOZ4bq64buS4buMPOG6uuG7rOG7tlZV4bqk4bq64buQWFZV4bq64buQw4xW4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7plbDmuG6uilXw4xW4bq6Ljzhu7jhu5Lhurrhur7hurzhur7hur7hurThurrEkVhWVeG6uuG7kMOMVuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7rklWVeG6ujRQ4bq64bq+4bq6KcOS4buu4bq6w6xleeG6uuG7lOG7jDzhuropw5nhu55W4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7guG7gOG7gOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDZeG7jDzhurrhu6zhu7ZWVeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6ulXDmcOMVsOa4bq6KcOS4buu4bq6w6xlxJHhurrhu5Thu4w84bq6KcOZ4bueVuG6ujrhurpWI8OZ4bq64buYPFZV4bq64buu4bua4bq6LeG6uuG7kldW4bq6VcONw5nhurpWw5pY4buu4bq6KTw9w5nhurrhu4LhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5IVdWVeG6uuG7sMOaw5nhurrhu5RY4bqk4bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhurrhu5Lhu4w84bq64bus4bu2VlXhurrhu5JdVlXhurrhu5TEqOG6ulXDmcOMVsOa4bq64buUIj/hu5Lhuropw5rDjFbDmuG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7lMONVlXhurrhu7BS4bq64buU4buMPOG6uinDmeG7nlbhuro0KsOZ4bq6KcOS4buu4bq6w6xlxJHhuro64bq6ViPDmeG6uuG7mDxWVeG6uuG7lOG7tsOZ4bq64buu4bua4bq6LeG6uuG7kldW4bq6VcONw5nhurpWw5pY4buu4bq6KTw9w5nhurrhu4ThuqbhurplTSzhurrhu5Thu7bDmeG6ulbDjDfhurrhu5TEqOG6uuG7kljhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7gOG6uuG7lMOZUuG7ruG6uihJPOG6usOaScOZ4bq64busIj8p4bq6KSHhu45W4bq6NMOM4bq6VcOZw4xWw5rhurrDrGXEkeG6pOG6ujbhu6As4bq6KEk84bq64buU4bu4w5nhuropw5pb4bq64buU4bugVuG6uikw4bq6xJFL4buS4bq6w63DmUlWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7LDmjNWVeG6ulZVw4w34bq6KcOaw5nhurrhu5TDkjzhuropw5nhu6As4bq6KcOa4buWV+G6pOG6ulbDmjNWVeG6uuG7rsOMVuG6uikhSVbDmuG6uinDjMOZ4bq6OuG6uuG7kCPhurrhu67hu7ZW4bq64buS4buMPOG6uuG7rOG7tlZV4bq64buSXVZV4bq6IcOSKeG6uuG7lMONVlXhurrhu5LDmibhurrhu5Q/w5nhurrhu7DDmsOZ4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6KcOaSeG7ruG6ulXDmUnhurpV4buMVuG6usOK4bq84bq6ViPDmeG6uuG7mDxWVeG6ujrhurrhu5LDjeG7kuG6ulbDmljhu67huropPD3DmeG6uuG7sMOaw43hu5LhurpWw5pJPOG6puG6usO5IVdWVeG6uuG7lFjhuqThurpWI8OZ4bq64buYPFZV4bq64buQ4bu44bq6LeG6uuG7kldW4bq6KSFJw5nhurpWw5pY4buu4bq6KTw9w5nhurrhu4Lhuro0w4zhurpWw5pY4buu4bq6KTw9w5nhurrhu4Dhurrhu5RJVlXhurpVw5nDjFbDmuG6uuG7rD/DmeG6uinDmuG7oOG6uuG7sMOaw43hurrhu6wqVuG6uuG7lFLhurrhu5AiKuG7kuG6uinDmeG7oCzhuro0w4xX4bq6NFlWVeG6uuG7kMONVuG6uuG7sOG7oCnhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uuG7mCnDmjzhu67hu5DhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6uuG7hMOKw4osNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4bhurxGLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4buA4buAL+G6vuG6vOG7guG7mOG7guG6vOG7hOG6vEfhu4BGKUjhurzDikZI4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4Phu4Thur7hur7hurjhurpJ4busKcOD4bq4w63DmeG7iMOZ4bq64buS4buMPOG6uuG7rOG7tlZV4bqk4bq64buQWFZV4bq64buQw4xW4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7plbDmuG6uilXw4xW4bq6Ljzhu7jhu5Lhurrhur7hurzhur7hur7hurThurrEkVhWVeG6uuG7kMOMVuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7rklWVeG6ujRQ4bq64bq+4bq6KcOS4buu4bq6w6xleeG6uuG7lOG7jDzhuropw5nhu55W4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4Phurjhu4TDisOK4bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7huG6vEbhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q8O5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7rMOZ4bueVuG6uinDmeG7oCzhurpVw5nDjFbDmuG6uuG7lCI/4buS4bq6KcOaw4xWw5rhurop4buk4buSw5rhurop4bu4KeG6ujrhurrhu5Aj4bq64buu4bu2VuG6uuG7kFhWVeG6uuG7kMOMVuG6uinhu4rDmeG6ulXDmeG7iMOZ4bq64buUw5I84bq6Vkrhu67hurpWSTfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8Otw5nhu4jDmeG6uuG7lMOSPOG6uijhu6Lhuropw5nhu6As4bq6KX3hu5LhuropIUlWw5rhuropw4zDmeG6uuG7ksON4buS4bq6ViPDmeG6uuG7mDxWVeG6uuG7kllW4bq64bus4buKw5nhurrhu5Thu6BW4bq6w5rhu6Ap4bq6VlXDjDfhurrhur7hur7hurrigJPhurpH4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q8OsV8OMVlXhurrDsknhu65CLyxD

Hoàng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]