(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 21–8, đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ chính thức tranh tài tại giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2022. Đến nay, toàn đội đã sẵn sàng hướng đến giải Bóng đá quan trọng nhất cả nước dành cho lứa tuổi U9.
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtYcO0a8Oi4bu5eOG7hGvhu7ZI4bq24bu1aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7gnDhurZr4buC4buZ4bq24bu1a+G7peG7t+G6smvhu7Xhu7nhu5fhu7lrw5nhurThurbhu7Vrxanhu5NrYcO0a+G7hOG6suG7meG6tmvhu4BG4bqq4bulaznhurLDk+G6suG7hOG7kWvhu6RG4bq+a25sbm5pL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw6074bu14buZw5Nrbm3igJPDteG7g2vFqUPhu7lrYcO0a8Oi4bu5eOG7hGvhu7ZI4bq24bu1aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7guG7rWvhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7hOG7t+G7iOG7pWvhu4Thu4bhu5Hhurbhu7dr4buE4buZ4bu5a+G7hOG7leG7uWvhu7Xhu7nhu5fhu7lrw5nhurThurbhu7Vrxanhu5NrYcO0a+G7hOG6suG7meG6tmvhu4BG4bqq4bulaznhurLDk+G6suG7hOG7kWvhu6RG4bq+a25sbm7hu4Vrxah24bq2a+G6tuG7kcOT4buDa+G7hOG6suG7meG6tmvFqUPhu7lrxanGoWvhu4Jw4bq2a+G7guG7meG6tuG7tWvhu7fhu4rDieG6tuG7tWvFqXbhurZr4bu14bu54buX4bu5a8OZ4bq04bq24bu1a8Wp4buTa+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G6tuG7t3Lhu4Rr4bul4buXa+G6tuG7isOJ4bula+G7p+G7meG6tuG7t2vhu6Xhu7fhurJr4bqu4buI4buRa+G7hEZE4bu5a2HDtOG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhu4TGsE/hu4Qt4buR4bqu4bu54bu14bq24buBa+G7pcaw4bq24buExrDhu4bhu4dqw61p4bu54buz4buG4buR4bqwxrBr4buE4bu54buE4bquxrDDqWrhuq3hurJGOUbDucawa03hu7nhu6fGsOG6smvhur7huq7hu5HDk8aw4buGamvhu4Lhu4bhu6XDqWrhu7fhu4Thu4Thur7hu4Lhu4EvL05OTuG7hcOT4bqyRuG7hEbDucaw4buF4bul4bqy4bqwL8aw4bqww7nGsOG7py/DsuG7t2Fa4buC4buNLeG7puG7t+G7suG6rWprTuG7ueG7p+G7hOG7t8OpasO1bGxqa+G7t8aw4bu54bu14bu34buEw6lqw7PDs8Oyamvhu7Phu4bhu5HhurDGsMO54bqy4buG4bunxrDhu4bDqWpsamvhu5Hhuq7huq7hurJO4buzRuG6ruG6ruG7guG7peG7hsawxrDhurbDqWpqw61pL+G7ueG7s+G7huG7keG6sMaww61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtxahxw5Nr4bqu4buZa+G6tuG7m+G6sGvhu4Thu7fhu4hr4bu34buR4bu5a+G6ruG7ueG7r+G6tmvhu4Thu7l24bq+4buDaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7pUtrxalD4bu5a2HDtGvDouG7uXjhu4Rr4bu2SOG6tuG7tWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhuq7hu5nhurBrxanhu5Xhu7lr4bun4bu5eOG6tmvhu4Thu7fhu5HhurBr4bunSmvhu7Xhu7nhu5fhu7lrw5nhurThurbhu7Vrxanhu5NrYcO0a+G7hOG6suG7meG6tmvhu4BG4bqq4bula+G7p+G6smvDueG7k+G6sms54bu34bu5dkZr4bq24bu54buv4bq2aznhu7l34bq2azXhu7fhurLhurbhu7Vr4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6Xhu4VrM2vhu7Xhu7nhu5fhu7lrxalyRmvhurbhu5vhurBr4bq24bu14bqy4buT4bu54buDa8Wp4buV4bu5a+G7p+G7uXjhurZrT+G7iGs54bu34buR4bq24bu3a8WpxqFr4buE4bu34bu5a8WpckZr4buGcuG7hGvhu6Xhuqpr4bu14bud4bq24bu1a03hu5lr4bunxKjhurbhu7Vr4bqu4buV4bu5a+G6vGs54buIa8SCduG7hGvhu6fhurJr4buE4bqy4buZ4bq2a8WpQ+G7uWvDucOAa+G7l+G6tuG7t2vhu7fhu4rhurzhurbhu7Vrw7nhurzhu7lr4bunw4Dhu6Xhu7dr4bukLMOi4bu44buma+KAk2ttw7Thu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtO+G7m+G6sGvhurbhu5HDk+G7g2vFqUPhu7lrYcO0a8Oi4bu5eOG7hGvhu7ZI4bq24bu1aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7p+G6smvhuqjhurbhu7Vr4bu24buZa+G7tuG6suG7meG6tuG7tWvFqOG7l+G6sGvhuq7hu5lr4bu2P8Oia+G7hOG7huG7iuG6vOG6tuG7tWvFqcaha+G7hHThur5r4buE4buGRuG6tuG7tWvhu4Thu5Xhu7lrNkbhu5fhurbhu7Vr4bqn4buKReG6tuG7tWvhu4TEqGvhu4Thu7fhu5Phurbhu7Vrw7JrLWtubG5ua03hu5lr4buEdOG6vmvhuq5Gw5N44bq2a+G7hOG7leG7uWs74bu34buZa+G7hOG7t+G7uWvFqXJGazZG4buX4bq24bu1a+G6p+G7ikXhurbhu7Vrxal5a+G7peG6tGvFqeG7iuG6uuG7pWvhu6Xhu5fhurBr4bu14bu54buT4bula+G7hOG7t+G7uWvFqXJGa+G7hOG6quG7hGvhurbhu7dy4buEa+G6vGvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tmvhu4Jx4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhurbhu7fhu5nhu4VrOeG7t8aw4bqya+G6qOG6tuG7tWvhu7bhu5lr4bu24bqy4buZ4bq24bu1a8Wo4buX4bqw4buDa+G7guG7kUZrxILhu7fhurLhu5fhurbhu7Vrb2vhu4Thu7fhu5Phurbhu7Vr4buEdOG6vmvhuq5Gw5N44bq24buDa+G7peG7k+G7pWvhu6VzRmvhu4Thu7fDjWvFqcaha+G7hOG7t3lr4bu34bu5eOG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4JKa+G7hOG7uXbhurZrw7lDa+G7huG6rGvhu4Z44buEa03hu5lr4buE4bu3QeG7peG7t2vhurbhu7Xhu7fhu7lr4buE4bqq4buEa03DieG7uWvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tmvhu4Thu7fhu7lrxalyRmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq24bu34buZ4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Frw7VsbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7Jvb+G6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL25ub24vbm7DsuG7p8OybGxtb8OybuG7hMO0b8Oz4buPbuG6rmzhu4XDg+G6vuG7teG6v+G7hsOpbW3DtWpr4buR4bqu4buEw6lqYcO0a8Oi4bu5eOG7hGvhu7ZI4bq24bu1aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7gnDhurZr4buC4buZ4bq24bu1a+G7peG7t+G6smvhu7Xhu7nhu5fhu7lrw5nhurThurbhu7Vrxanhu5NrYcO0a+G7hOG6suG7meG6tmvhu4BG4bqq4bulaznhurLDk+G6suG7hOG7kWvhu6RG4bq+a25sbm5qa07hu7nhu6fhu4Thu7fDqWrDtWxsamvhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hMOpasOyb29qay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmrDrcWoQ+G7uWthw7Rrw6Lhu7l44buEa+G7tkjhurbhu7VrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Fr4buEdOG6vmvhuq5Gw5N44bq2a+G7t3bhu4Rr4buC4buI4bula+G6tuG7teG7t+G7ueG7r+G6sGvhu4RH4bula+G7peG7t0Z14bq2a8O5w4Br4bul4bu34bqya+G7teG7ueG7l+G7uWvFqXJGa+G7guG7neG6vmvhu4TDieG7ueG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6074bu34buj4bqwa8Wp4buX4bqwa8O54buX4bqya+G7peG7t+G7uXdGa+G7gnFGa8WpQ+G7uWvhu7fDgeG6tuG7t+G7g2vhu4Thu7fhurjhu7lr4bu14bu54buR4bq2a+G7gEbhu5Hhu4NrOeG7hkbhurbhu7Vr4buEceG6sGvFqeG7meG6smvhu4Thu5XhurJrw7nhurThurbhu7Vrxanhu5Nrw6Lhu7l44buEa+G7tkjhurbhu7VrxanGoWvhuq7hu7nhu6/hurZr4buESeG7pWvhu4RGw5N54bq2a+G7guG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7fhu6/hurBr4bul4buT4bula8OixajDomvhuq7hu4jhu5Fr4buERkThu7lrYcO1a03hu5lrYcO0a+G6vGvEguG7t0ZrTUrhu6Vr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6vuG7t+G6qmtN4buZa+G7peG7k+G7pWvhu7dGw5N44bq24buDa+G7hOG7t8OAa0/GoWvhu4Thu4bhu6/hurZrxanDgOG7kWvDueG7meG6tmvhu4ThuqDhurbhu7fhu4Vrxah24bq2a+G6tuG7kcOT4buDa2HDtGvDouG7uXjhu4Rr4bu2SOG6tuG7tWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvFqcaha0ThurZrxanDgOG6tuG7t2vFqeG7iuG6uuG7pWvhuq5K4bula+G6ruG7iuG6uuG6tuG7tWtNw4nhu7lr4buARnHhurZr4buC4bqqa25sa8OixajDomvhu6Xhu7dGdeG6tmvDucOAa+G6ruG7r+G6tmvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu7fhu5HhurBr4bu14bu54buRa+G7teG7ueG7l+G7uWthw7Rr4buE4bqy4buZ4bq2a+G7gEbhuqrhu6Vr4buC4bud4bq+a+G7hMOJ4bu54buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTrDieG7uWvFqXHDk+G7g2vDmeG7keG6tmvhuq7GoeG6tuG7t2vFqeG7leG6smvFqUPhu7lrw7nhurThurbhu7VrxanGoWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu7Xhu7nhu5fhu7lrxalyRmthw7RrOuG7uXfhurZrw5nhu53hu6Vr4buE4buV4bu5azvhu7fhu5lr4buE4bu34bu5a8WpckZrNkbhu5fhurbhu7Vr4bqn4buKReG6tuG7tWvigJNrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5FrTcOJ4bu5a+G7gkpr4buE4bu34buR4bqwa+G7teG7ueG7kWvhu6XDjeG7kWvhu6Xhu7fDjWvhurbhu7fhu5lrYcO0a8Oi4bu5eOG7hGvhu7ZI4bq24bu1aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa03hu5lrYcO0a+G7tuG7l+G7uWs14bu3w4Lhurbhu7Xhu4NrYcO0a8OiOOG7tmvhu7bhu5lrO0Phu7lr4bulSOG6tuG7tWvhu7fhu5Hhu7lrxalD4bu5a8O54bq04bq24bu1a2FtbGvFqeG7iuG6uuG7pWvhurDhurjhu7lr4buE4bu34buR4bqwa+G7teG7ueG7kWvhu7VC4bqw4buBa2FtbGs54bu3w4BrT8ahazvhu7Xhu7fhu7lrOEXhurZrTeG7mWthbWxrw6Lhu7l44buEa+G7tkjhurbhu7VrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtM2vhu7Xhu7nhu5fhu7lrxalyRmvhurbhu5nDk+G7g2thw7Rrw6Lhu7l44buEa+G7tkjhurbhu7VrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5FrxanGoWvFqXlr4bqu4buV4bu5a3LhurZr4buE4buK4bq64bq24bu1a03DieG7uWvhuq7huqrhu7lr4bul4bu3ReG7uWvhurbhu7fhu5Hhurbhu7fhu4Nr4buE4buGSuG7pWvhu6fhu7l44bq2a03hu5lrT3bhur5r4buE4bu34buIa8O54buRa03DieG7uWvhu49rxanhu7l54bqwa+G7peG6tGvFqeG7iuG6uuG7peG7g2vhu6Xhu7fhuqBrxILhu6nhurBrxalD4bu5a0924bq+a+G7hOG7t+G7iGvhu7fhu5Hhu7lrZ2FtbGvDouG7uXjhu4Rr4bu2SOG6tuG7tWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWhrTXdr4bu34bu5eEZr4buC4bqqa8O54buZ4bq2a+G7hOG7t+G7neG6tuG7tWvhu4Thu7dG4buR4buFa+G7tkXhurZr4bu3duG7hOG7g2vhu4BG4buRa+G7teG7ueG7l+G7uWvFqXJGa+G6tuG7mcOT4buDa8O54buR4bq2a+G7t0Zy4bq2a+G6rkbDk3jhurZrxalD4bu5a8O54bq04bq24bu1a8WpxqFr4bul4bq0a+G7p8OA4bq+a8Wp4buT4bq24bu3a+G7teG7ueG7k2vEguG7t+G7k+G7peG7t2vhu4BG4buR4bq2a+G6tuG7t3Lhu4RrTXdr4buE4bu3SuG7pWvhuq5K4bula+G7pcON4buRa+G7hOG6suG7meG6tmvFqUPhu7nhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvDtWxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvDsm9v4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4Ivbm5vbi9ubsOy4bunw7JsbG3Dsm/Ds+G7hG1tbMOzw7Thuq5s4buFw4Phur7hu7Xhur/hu4bDqW/DtcOzamvhu5Hhuq7hu4TDqWphw7Rrw6Lhu7l44buEa+G7tkjhurbhu7VrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Fr4buCcOG6tmvhu4Lhu5nhurbhu7Vr4bul4bu34bqya+G7teG7ueG7l+G7uWvDmeG6tOG6tuG7tWvFqeG7k2thw7Rr4buE4bqy4buZ4bq2a+G7gEbhuqrhu6VrOeG6ssOT4bqy4buE4buRa+G7pEbhur5rbmxubmprTuG7ueG7p+G7hOG7t8OpasO1bGxqa+G7t8aw4bu54bu14bu34buEw6lqw7Jvb2prL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOtxahD4bu5a2HDtGvDouG7uXjhu4Rr4bu2SOG6tuG7tWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu4Jw4bq2a+G7guG7meG6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4bu14bu54buX4bu5a8OZ4bq04bq24bu1a8Wp4buTa2HDtGvhu4ThurLhu5nhurZr4buARuG6quG7pWtubG5u4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDreG7tOG7ueG7l+G7uWvDmeG6tOG6tuG7tWvFqeG7k2thw7Rr4buE4bqy4buZ4bq2a+G7gEbhuqrhu6VrOeG6ssOT4bqy4buE4buRa+G7pEbhur5rbmxubmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu4Thu5Xhu7lrxajhu53Egms/4budxIJr4buExKhr4bq24bu14buZw5Nrbm0tw7Vrxal24bq2a20tw7Thu4Nr4buARsOTa+G7hElrbeG7jWvFqUPhu7lrw7nhurThurbhu7Xhu4Nr4bu1QuG6sOG7gWs14bu3R2s54bu34bqk4buDa8OZ4bud4bulazvhu7nhurbhu7fhu4NrP0ZPRuG7hsOTa+G7tuG7hT9rNkbhu5fhurbhu7VrO+G7ueG6tuG7t+G7g2vhu7bhu4Xhuq3hu4U4a+G7tuG7mWs7Q+G7ueG7g2vhu7bhu5lrO0Phu7nhu4Nr4bu24buX4bu5azXhu7fDguG6tuG7teG7g2vDouG7uXjhu4Rr4bu2SOG6tuG7tWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7keG7g2s44bqo4bq24bu1az/hu5HhurBrO+G7teG7t3hr4buQ4bq24buDa8Wo4buZaztw4bq24bu14buDaybhurLhurZrOUbhurDhu4Nrxajhu53hu6VrP+G7ncSC4buDa+G7tOG7ueG7kWs/4buR4bu54buDazvhu7XhuqThu6Vr4bu2SOG6tuG7tWs5NWvhu7ZCa+G7pOG7t0FrOuG7ueG6tuG7t+G7g2s54bu3RnThurZr4buQ4bq2a8OZw4Hhurbhu7dr4bum4buKReG6tuG7teG7g2s64bu54bq24bu3azXhu7fhu5Phu4Rrw5nhu53hu6Vr4bu04bu54buR4bq24bu14buDa8WoQuG6tuG7tWs74buR4bu54buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTnhu7fGsOG6smvhu7Y/w6Jr4buE4buG4buK4bq84bq24bu1a+G7tuG7mWvhu7bhurLhu5nhurbhu7Vrxajhu5fhurDhu4NrYcO0a8Oi4bu5eOG7hGvhu7ZI4bq24bu1aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7guG7rWtN4buZ4bqya+G7teG7ueG7l+G7uWtNw4nhu7lr4buARsOTduG7hGvhu4Rx4bqwa+G7peG7keG6smvhurbhu7dy4buE4buDa+G6tsSQa+G6rkrhu6Vr4bq8a+G7hMSo4bq24bu1a+G7hOG7hnThurZrxalyRmvFqXlr4bul4bqqa+G7teG7neG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5nhurbhu7dr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G7hEHhu6Xhu7dr4buE4bqq4buEa+G6tuG7t3Lhu4Thu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu5BG4buE4bu34bqy4buGasOt4bu24bqy4buZ4bq24bu1azhF4bq2ay1r4bu24bqy4buZ4bq24bu1azvhu5HhurBpL+G6vsOt

Hoàng Sơn - Hoàng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]