(vhds.baothanhhoa.vn) - Giá trị văn hóa truyền thống chính là “bộ gen” phản ánh quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Chính vì vậy, trong quá trình đô thị hóa, trong lòng các đô thị hiện đại nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống minh chứng cho phong tục tập quán, lối sống, sinh hoạt... vẫn được người dân giữ gìn và phát huy.
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZY4bq04bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7jDqWFu4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7jhurXhuqXhu5cs4bu4OOG7h+G7uG7DouG6qeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7g4KOG6pVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tljhurThuqUu4bu4bmzhuqnhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7jEkSHhu7jigJw1ZuG7uOG6tTnDqeKAneG7uGrDoinDqeG7uC7DqcOi4bu4a28u4bu4bmzhuq3DqcOi4bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4bsOiIcOpw6Lhu7jGoSHhu7hqw6IubuG7uG5s4bql4bqxw6nhu7g24buPLOG7uDjhuqks4bu4asOiw7Rpw6nhurXhu7Dhu7jhu7PDouG6p8Opw6Lhu7jGoeG6reG7uMahMuG7o+G7quG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hrby7hu7hubOG6rcOpw6Lhu7g44buH4bu4bsOi4bqp4bu4w6Lhurss4buq4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMSR4bq9w6nhurXhu7g2Ljbhu7g44buH4bu4bsOi4bqp4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uDgo4bql4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMOpYW7hu7g4w6Fq4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7hl4bqlw6nDouG7uDbDouG7kcOp4bq14bu4NsOi4bq54bu4asOi4bq5w6nhurXhu7hu4buNNuG7uG4yauG7uGtvLsOp4buq4bu4xJHhu4PhuqXhu7ht4buDw6nhurXhu6rhu7ht4bqlw6nDouG7uMOi4bq5KG7hu7Dhu7Dhu7Dhu7jGoTTDqeG7uDjDtOG7izbhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g3IMOp4bu44bq14bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7jGoSHhu7hqw6IubuG7uMOib+G7o+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7g2OcOpbjls4buo4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tuG6peG7sznDqW45bOG7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tuG7m+G6pTduw6LGr+G7uDpAQGrhu53hu6jhu7jDojnhuqXhurXDom7Gr+G7uCokJWrhu53hu6jhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPT0lQC89Iz83KiNAQDojJW4kIzs6JsSRQOG7sGNq4bq1xahsVTo9JOG7tuG7uCzEkW5V4bu24bq04bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7jDqWFu4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7jhurXhuqXhu5cs4bu4OOG7h+G7uG7DouG6qeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7g4KOG6peG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2OkBA4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tiokJeG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tljEkCHDqeG6teG7uDZn4bu44bu34buHw6nhurXhu7hNacOp4bu44buuTkrhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LFbhu6rhu7jDqWnhuqXhu7jEkcO0b+G7uOG6teG6peG7l+G7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7s+G6u+G7uDfhuqlq4bu4xqHEg+G7uMSRIcOp4bq14bu4Nmfhu7jhu7fhu4fDqeG6teG7uE1pw6nhu6rhu7hqw6LDtMOsw6nhurXhu7jDgiFl4bu4TOG7hcOp4bq14bu44buuTkrhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LFbhu6rhu7g2w6LDs8Op4bq14bu4buG7h+G6peG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NsOi4bqr4bu4MMOp4bu4bsO04buLw6nhurXhu7g14buJ4bql4bu4xqHDoOG7uDjDoWrhu7jhurXhuqUpw6nhu7g34bqp4buq4bu44buj4bqjw6nhu7g14bqtw6nDouG7uDbhu48s4bu4w6nhurXhu4fhuqXhu7jEkSHDqeG6teG7uOG6teG6peG7lyzhu7jEkeG6vcOp4bq14bu4asOi4buD4bu4bsOi4bqp4buq4bu4ZSHhu7g24bq9w6nhu7g14bqp4bu4bsOib+G7uMOiw7Nu4bu4NeG7ieG6peG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDY+w6nhu7jDqcOiIeG7uDZn4bu4ZMOi4bq5Ljbhu7hubOG6o8Op4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7huMGXhu7gu4bq54bu4asOi4buP4bu4ODHhu6Phu7hs4bqjb+G7uGrDouG6ucOp4bq14buw4buw4buw4bu44bu1NMOp4bu4NsOiw7PDqeG6teG7uG7hu4fhuqXhu7g3KOG6ueG7uGVmbuG7uMah4bq9w6nhurXhu7hrbyzDqcOi4bu4xJEhw6nhurXhu7g2Z+G7quG7uDjhu4XDqeG6teG7uDbDouG6p+G7uMOJ4bq1b+G7o+G6t8Op4bu44bu34buRNuG7uE5sw7TDrMOp4bq14buq4bu4SsOi4bq74bu44buzw6Lhu4/hu7hu4bqpNsOi4bu4T8O9w4nhu7Xhu7hqw6LDtMOsw6nhurXhu7jDgiFl4bu4TOG7hcOp4bq14bu4buG7meG7uMOiIeG6ueG7uOG6teG6pcOt4bql4bu4bsOi4bql4bqvb+G7uMahxIPhu7jigJw1Lm/hu7jGoTJu4oCd4bu4xqE0w6nhu7g4w7Thu4s24bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NyDDqeG7uOG6teG6peG7l+G7uOG6teG6rcOp4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG1v4buDbuG7uMOiIcOp4bq14bu4bmw+ZeG7uMOpPmXhu7hrbyzhu7Dhu7jhu7fhurvhu7jEkSHhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7g24bq5w6nhu7jDqeG6teG7geG7uDjDtOG7izbhu7g4W27hu7hu4bqjw6nhu7jDicOiIMOp4buq4bu4w4nhurXDomIs4buq4bu4Tmzhuqfhu6rhu7jhu7XDtcOp4bq14bu4ZSzDqeG6teG7uOG7n+G7uMOp4bq1w6JiLOG7uDbhu48s4bu4asOiM2Xhu7jhurXhuqUu4bu4buG7g27hu7g4w6Fq4bu4NuG7jyzhu7g24bq5w6nhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7Dhu7jhu7PDssOp4bq14bu4xqHDreG6peG7uDjhurvhu7jEkSHhu7gjJOG7uMOp4bq14buH4bql4bu4w6nDoiHhu7g2Z+G7uDbhurvhu7hub2fhuqXhu7g4w6zhuqXhu7jDoiHDqeG6teG7uG5sPmXhu7jDqT5l4buw4bu4eMOp4bu4NsOi4buRLOG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hlaOG6peG7uMOp4bq14buH4bql4bu4w6nDoiHhu7gw4buj4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g2w6Lhuqvhu7g24bq74bu44bq14bqlLuG7uG5s4bqp4bu4xqHEg+G7uGVbbuG7uGThuqXDo8Op4bu4bmzDszbhu6rhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7quG7uG7DojNl4bu4ZXLhu7hlIeG7uDbhur3DqeG7uMSRIeG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDYgb+G7uDbDom/hu6Phuq/DqeG7uDgx4buj4bu44buf4bu4w6nhurXDomIs4bu44bq1e8Op4bu4xqHDreG6peG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jhurXhuqUs4bql4bu4OOG6uSjDqeG7uG7Doj7DqeG6teG7uG5sMWXhu7g24buPLOG7uMSR4bqpNsOi4bu4beG7leG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7teG7k8Op4bq14bu4NsOiIMOp4bu44buJ4bu4w6nhurXhu4fhuqXhu7jDqcOiIeG7uDbhu48s4bu44buHw6nhurXhu7jEkMO0acOp4bq14bu4TmzDqsOp4bq14bu44bu1b+G6r+G7quG7uDjDtOG7izbhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4buG7k+G7uGTDouG6uSnDqeG6teG7uMOiacOp4bu4PUBA4bu4w6k+ZeG7uG5sw7TDrTbhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uMSQw7Rpw6nhurXhu7hOw6LDo+G7uE4yauG7uOG7rjbhurnDqeG7uG5sLOG6peG7uOG7h8Op4bq14bu4xJDDtGnDqeG6teG7uE5sw6rDqeG6teG7uOG7tW/huq9W4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uDgsw6nhurXhu7hubOG7h8Op4bq14bu4NuG6ueG6peG7uMOp4bq14buH4bql4bu4w6nDoiHhu6rhu7g2w6LhuqUs4bu4bcOgxq/hu7jigJzhu7M+w6nhu7jDqcOiIeG7uDjDtOG7izbhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4xqHDreG6peG7uGVmbuG7uMOpw6Ih4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uCThu7jhurXhuqUsw6nhu6rhu7g94bu4NsOiLuG6peG7uDV9w6nhurXhu7jhurVo4bu4buG7g27hu6rhu7jEkeG7i2rhu7jDqeG6teG6u+G6peG7uCBl4bu4N8O0acOp4bq14buw4bu44buzLjbhu7jGoeG6reG7quG7uGTDqOG6ueG7quG7uOG7nSHhu6rhu7g1M+G7o+G7sOG7sOG7sOG7uDbDoihl4bu4bmxn4bu4NuG7h8Op4bq14bu4asOib+G7quG7uDYxb+G7uGThu6Hhu7hlLMOp4bq14bu4ODJl4bu4NzBv4bu4MMOp4bu4OOG6peG6o2/hu7hkw6J7NuG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7sOG7uMOJ4bq14bq5IeG6peG7uMOpw6Ih4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uDbhur3DqeG7uDbhurvhu7g94bu4w6nDoiHhu7jDqeG6tSzDqeG6teG7uDjEg2/hu7jEkSHhu7jDqcOiIeG7uCThu7jhurXhuqUsw6nhu7g2w7XDqeG6teG7uDjDtOG7izbhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7huw6Lhu4vhu7hk4buh4bu4NuG7h8Op4bq14bu44budIOG7o+G7uDYwbuG7sOG7uETDouG7h8Op4bq14bu4NsOi4bqr4bu4NuG6u+G7uGThuqXDo8Op4bu4bmzDszbhu7g2Z+G7uDhmNuG7uDgu4bq54buq4bu4Nj7DqeG7uMOpw6Ih4bu4NuG6vcOp4bu4NuG6u+G7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDVm4bu4bcO0b+G7uG4yauG7uMahxIPhu7huw7Thu7jEkeG6peG6r2/hu7htKcOp4bu44budbzBu4bu4NuG7jyzhu7g1IeG7uDbhurnDqeG7uMOp4buHw6nhurXhu7g3IMOp4buo4bu4Ni424bu4N+G7jcOp4bq14bu4NuG7jeG7uDjhu4Xhu7g4LuG7quG7uDjhu4Xhu7g44buFw6nhurXhu6rhu7jhurXhu4Nl4buq4bu4beG7keG7uGtvLOG7uDYuNuG7uG7DosOs4bql4bu4ZOG7oeG7qOG7uMOiLOG7o+G7uDYuNuG7uMahMm7hu7g34buNw6nhurXhu7huLuG6peG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jEkSjhuqXhu7hlZm7hu7g2LjbDouG7uG3huqXDqcOi4bu4OGbDqeG6teG7uMahxIPhu7g4w6zhuqXhu7ht4buDw6nhurXhu7ht4bqlw6nDouG7uMOi4bq5KG7hu6rhu7htKcOp4bu44budbzBu4bu4NuG7jyzhu7jGocOyw6nhurXhu7hrb+G6o+G7uMahw63huqXhu7jDqWll4buq4bu4NzJl4buq4bu4NuG7g+G6peG7quG7uDbDoiHhu6Phu6rhu7g2IeG7o+G7uDXhu5Ms4buq4bu4Nm/hu4M24buq4bu44budw6DDqeG6teG7sOG7sOG7sOG7uDjDo8Op4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4ZSnDqcOi4bu44bq1w6JhauG7uDbhu48s4bu4NsOi4bqlw6PDqeG7uG5sLMOpw6Lhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7jEkcO0b+G7uMSRKOG6peG7uGtvLOG7uGUpw6nDouG7uDgow6nhu6rhu7jGoeG6v+G7uDXhurll4buw4buw4buw4bu4S28s4bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu6rhu7g2w6LDs8Op4bq14bu4buG7h+G6peG7uMahNMOp4bu4NuG7g+G7uOG6tXvDqeG6teG7uOG6teG6peG7l+G7uMOp4bq1b+G7o+G6o8Op4bu4bmwow6nhurXhu7jDqeG6teG7h+G6peG7uMOpw6Ih4buw4bu4xqDhuqXhuq824bu4w6kh4buj4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g2w6Lhuqvhu7jhurXhurtq4bu4asOiMcOp4bu4NSnhurnhu7hu4buFw6nhu7jDqWFu4bu4OGY24bu4OC7hurnhu6rhu7hu4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uG5s4bq5w6nhurXhu7hk4bqlw6PDqeG7uG5sw7M24bu4w6nDoiHhu7jhu4nhu7g24buPLOG7uOG7h8Op4bq14bu4NsOiLOG7quG7uGUh4bu4NuG6vcOp4bu4xJHDtG/hu7jhurXhuqXhu5fhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uG7huqXDqcOi4bu4bsOiMcOp4bu4xqHhu4fhu7jhurXhuqUu4bu4NsOi4bq54bu4bsOiw6Phu7jDouG6r+G7uDbhurnDqeG7uDbDoi5v4oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buzw7LDqeG6teG7uMahw63huqXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDqeG6teG7h+G6peG7uMOpw6Ih4bu4Nmfhu6rhu7huKOG6peG7uMSRIcOp4bq14bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uDbhur3DqeG7uDUp4bq54bu4buG7hcOp4bu4OMO04buLNuG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7g34bql4bu4buG6pzbDouG7uMSR4bql4bqjw6nhu7hrbyzDqeG7uDjDo8Op4bu4OMOs4bql4bu4beG7g8Op4bq14bu4buG6p8Op4bu4w6nhurXDtMSpw6nhurXhu6rhu7hu4buHw6nhu7jhurXhuqUu4bq54bu4w6nDosO04bu4OMSDw6nhu7jhu7fhu5E24bu4TsOiLsOpw6Lhu7jhu7Mp4buq4bu4OOG6rcOpw6Lhu7hObG/DqeG6teG7quG7uGXhuqXDo2/hu7jDqcOiIeG7uMO9IeG7quG7uMahPsOp4bu4NeG6pSzhu7jigJxOw7Thu4vDqeG6teG7uE1pw6nhu7g14bql4bu4ZOG7n+KAneG7uOG6tXvDqeG7uMSR4bqlxIPDqeG7uMahw63huqXhu7g2Ljbhu7jEkeG6t+G7uMOiZuG6peG7uDjDtOG7izbhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4a2/hu6PEg8Op4bu4OOG6qSzhu7hqw6LDtGnDqeG6teG7uMahIeG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDcgw6nhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7jDoiHDqeG6teG7uMOpPmXhu7Dhu7hO4bql4bqjb+G7uDXhuqXhurFv4bu4w6nDojBu4bu4xJEh4bu4xJHhurfhu7jDombhuqXhu7g4xIPDqeG7uOG7t+G7kTbhu7hOw6Iuw6nDouG7uOG7synhu7g4w7Thu4s24bu4T8O9w4nhu7Xhu7hqw6LDtMOsw6nhurXhu7jDgiFl4bu4TOG7hcOp4bq14bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4w6J9w6nhurXhu7jDqT5l4bu44buuw6nhurUh4buj4bu4JC0l4bu4IGXhu7jEkeG6qTbDolbhu6rhu7jDqcOifWXhu7jhurXhuq3DqeG7uOG6teG6peG7l+G7quG7uG5sLOG6ueG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7g2Ljbhu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uDbDouG6ueG7uG7DosOj4bu4w6Lhuq/hu7htLG/hu6rhu7hrbyzhu7g44bq74bu4ZMOiaeG6peG7uDcy4buj4bu4xJHhur3DqeG6teG7uOG7o+G6o2/hu7hrb+G6o+G7uMOiw7Rpw6nhurXhu6rhu7g4MG7hu7jDqcO0w6024buq4bu4buG6pcOpw6Lhu7huw6Ixw6nhu7hu4buZ4bu4w6Ih4bq54bu4NyDDqeG7uG5mNuG7quG7uOG7n+G7uG7DouG7kTbhu7jDosO0w63DqeG6teG7uMahxIPhu7g2ZuG6peG7uMOp4bq1b+G7hcOp4bu4NsOi4bq54bu4w4nDoiDDqeG7uDcgw6nhu7g44bqpLOG7uGrDosO0acOp4bq14buq4bu4OFs24bu4NeG6peG6r27hu7jEkSHhu7huw6LDo+G7uMOi4bqv4bu4bmzDoOG7sOG7uOG7t+G7hcOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu6rhu7g4Lmrhu7jhu5HDqeG6teG7uMOpw6Jv4bu4NjFv4bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu4bsOi4buN4bu4Ni424bu44bq14bqlLuG7uG5s4bqp4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu6rhu7g4w6zhuqXhu7ht4buDw6nhurXhu7huIGXhu7jEkeG6pcOpw6Lhu7g24buPLOG7uMOJw6Igw6nhu7g3IMOp4buq4bu4bijhurnhu7ht4buZ4bu44bq1e8Op4bu4ZMOjbuG7uOG6teG6peG7lyzhu7g2Ljbhu7huw6Ihw6nDouG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4NmbDqeG6teG7uDjhu4XDqeG6teG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WETDouG7h8Op4bq14bu4NsOi4bqr4bu4xJEh4bu4bmxvw6nhurXhu7huIGXhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7quG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7hubOG6qeG7uG3hu4fhuqXhu7g4ZsOp4bq14buq4bu4w6nDombDqeG7uMOpw6Lhuqlq4bu4NuG7jyzhu7g2KeG7uG7huqvDqcOi4buq4bu4ZSHhu7hu4buT4bu44budw7Qs4bu4OMOjw6nhu7jDqSzhu6Phu7hOSuG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu4NuG6vcOp4bu4ZSzDqeG6teG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hl4bqtw6nDouG7uGVmbuG7uMOpxIPDqeG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4xqHhu5Ms4bu4xJEgb+G7uDjDrOG6peG7quG7uMSRKOG6peG7uMah4buTLOG7uDbhurvhu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu7g4Wzbhu7htezbhu7g4POG7uMahIeG7uDgsw6nhurXhu7g4w7Thu4s24bu4Ni424bu4bsOiw6Phu7jDouG6r+G7uG7huqXDo2rhu7jDqeG7g+G6peG7uMOpw6Isb+G7uOG6teG6peG7l+G7uOG6teG6rcOp4bu4xqEh4bu4asOiLm7hu7jDom/hu6Phu7Dhu7jhu7fhurvhu7jEkSHhu7g34bql4bu4NsOi4bqr4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jhu7fhu4fDqeG6teG7uE1pw6nhu7huw6JvZjbhu7jEkSHDqeG6teG7uDZn4bu44bu34buHw6nhurXhu7hNacOp4buo4bu4N+G6peG7uDbDouG6q+G7uGTDoinhurnhu7g2Z+G7uOG7ieG7uMOpw7PhuqXhu7jhu7fDquG7uC3hu7jDqWnhuqXhu7hqw6IubuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7hsLOG7uMOp4bq1b+G7hcOp4bu44bq14buDNuG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMag4bql4bqvbuG7uDZn4buq4bu4bsOib2Y24bu4OOG6qSzhu7g1IcOp4bu44budPOG7uE4gw6nhu7jhu7PDoiBv4bu44buuTsOi4bql4bqvb+G7uMOC4bq7LFbhu7jGoSHhu7jhu5084bu4TsOi4bql4bqvb+G7uMagIMOp4buq4bu4asOiw7TDrMOp4bq14bu4TsOi4bql4bqvb+G7uETDoi7DqcOi4bu44buuTkrhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LFbhu7Dhu7hM4buF4bql4buq4bu4NuG6vcOp4bu4xJEh4bu4ZWZu4bu4w6Lhuq/hu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uDgyZeG7uDhbNuG7uDYuNuG7uDfhuqXhu7hu4bqnNsOi4bu4xJHhuqk2w6Lhu7ht4buV4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu6rhu7jGocOt4bql4bu4Ozrhu7g34bql4bu4buG6pzbDouG7uDg84bu4OMO04buLNuG7uOG7ncOjauG7uMOiKMOp4bq14bu44buuPSrhu7g34bql4bu4buG6pzbDouG7uDjDtOG7izbhu7g24buHw6nhurXhu7jDqcOiMsOp4bu4NjBq4bu4a2/hu4M24bu44bq14bqlLOG7quG7uD8k4bu4N+G6peG7uG7huqc2w6Lhu7g4w7Thu4s24bu4NuG7h8Op4bq14bu4w6nDojLDqeG7uDYwauG7uG7huqvDqcOiVuG7quG7uG7huqXhuqNv4bu4NeG6peG6sW/hu7jDqcOiw7TGr+G7uGTDom/hu7g3b+G7uMSR4bqpNsOi4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jDgiFl4bu4TOG7hcOp4bq14buq4bu4OGbDqeG6teG7uMSQ4bq5w6nhurXhu7hLbyzDqeG6teG7quG7uDhmw6nhurXhu7hO4bql4bqjw6nhu7hNacOp4buq4bu4w6Lhu4Xhu7hE4bqlZeG7uEtv4buj4buq4bu4ZMOib+G7uDcsw6nDouG7uG7DonvDqeG6teG7uEUybuG7uE1pw6nhu6rhu7hkw6Jv4bu4xqHhu5k24bu4w6nDs+G6peG7uHPDqeG7uMOC4bq5KDbDouG7quG7uDbDosOyLOG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Ih4buw4buw4buw4bu44bq0e8Op4bu4xJHhuqXEg8Op4bu4xqHDreG6peG7uDYuNuG7uDfhuqXhu7hu4bqnNsOi4bu4xJHhuqk2w6Lhu7ht4buV4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7g44bq74bu4xJEh4bu4w6Lhuq/hu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uDYuNuG7uMSR4bq34bu4w6Jm4bql4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu4NuG6u+G7uMahLOG6peG7uG5s4bq94bu4a28sw6nhu7hubMOqw6nhurXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4beG6pcOpw6Lhu7jDouG6uShu4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7g2ZsOp4bq14bu4OOG7hcOp4bq14bu4xqE0w6nhu7g4w7Thu4s24bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NyDDqeG7uDdv4buj4bu4bmzhuq3hu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7jDoiHDqeG6teG7uMOpPmXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4NjnDqW45bOG7qOG7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g6QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7gqJCRq4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz09JUAvPSM/NyojQEA7JSRuPSQkQMSRI0AtJDs6OjYmOSwlJjsmOiM2Ojc6Oj/hu7BjauG6teG7tuG7uCzEkW5V4bu24bq04bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7jDqWFu4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7jhurXhuqXhu5cs4bu4OOG7h+G7uG7DouG6qeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7g4KOG6peG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2OkBA4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tiokJOG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTmwp4bql4bu4a28s4bu4NSzhurnhu7huw6I+w6nhurXhu7hubDFl4bu4NuG7jyzhu7huw6LDrOG6peG7uOG6teG6pSzDqeG7quG7uMSR4bqpNsOi4bu4beG7leG7uDg84bu4OOG6seG7uMSRKOG6peG7uDbDouG6ueG7uE5K4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7hlZm7hu7g1xIPhu7g3IeG7o+G7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4buq4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu4NuG6u+G7uOG6teG6pS7hu7hubOG6qeG7sOG7uMO94buJ4bql4bu4xqEy4buj4buq4bu4NsOyw6nhurXhu7jGocOt4bql4bu4a28u4bu4bmzhuq3DqcOi4bu4OOG7h+G7uG7DouG6qeG7uMOi4bq7LOG7quG7uDjhurHhu7jhurXhuqXhu5fhu7jhurXhuq3DqeG7uMahIeG7uGrDoi5u4bu4w6Jv4buj4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu44bq14bqlLuG7uG5s4bqp4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7gw4buj4buq4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uGtv4bujxIPDqeG7uMahIeG7uMOJw6Igw6nhu7g3IMOp4bu4bsOiIcOpw6Lhu7hqw6Lhu4Phu7jEkW/hu4fDqeG7uGrDouG7g+G6peG7uMOi4buLauG7uDbDoltu4bu4NsOi4bqh4bu44bq14bql4buXLOG7uMah4bql4bqvNuG7uOG6teG6peG7l+G7uOG6teG6rcOp4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jhurV7w6nhu7jGocOt4bql4bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4N2/hu7jEkeG6qTbDouG7quG7uG7Dojnhurnhu7jDosO0w63DqeG6teG7uDgs4bu4NyjDqeG6teG7uDYuNuG7uG0pw6nhu7hqw6IzZeG7quG7uMOpw6LDtOG7uDdv4bu4xJHhuqk2w6Lhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7quG7uG4gZeG7uMSR4bqlw6nDouG7quG7uG3huqXDqcOi4bu4bsOiLuG6peG7quG7uOG6teG6pS7hurnhu7g34buNNuG7quG7uMahb+G6peG7uDbDomnhuqXhu7jhurXhuqUp4bql4bu4bmzhuqfhu7Dhu7Dhu7Dhu7jhu7fhurvhu7g2w7XDqeG6teG7uMSRIeG7uMOp4bq1b+G7hcOp4bu4xJHhu5k24bu4OOG6u8Op4bq14bu44bq14bq7auG7uG7huqc2w6Lhu7g24buZNuG7uDbDouG6ueG7uG3hu5nhu7hqw6IubuG7uG5s4bql4bqxw6nhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uC3hu7jhu5084bu4w6Jm4bql4bu4NuG7jyzhu7g44bqpLOG7uGrDosO0acOp4bq14buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buI4bu4bsOiIcOpw6Lhu7hqw6Lhu4Phu7g14bql4bqxw6nhu7hNMWXhu7hNacOp4bu44bud4bqlw6nDouG7uDjDoWrhu6rhu7jGoeG7g8Op4bu4OMO04buLNuG7uG7DouG6peG6o8Op4bu4w6nDouG6peG6o8Op4bu4w7Rv4bu4LuG6peG7uDUsw6nhu7huW8Op4bq14bu4NsOi4bq54bu4NinDqcOi4bu4bXs24bu4w6Lhu5dv4bu4buG6rcOpw6Lhu6rhu7g2w7LDqeG6teG7uGVmbuG7uDcp4bql4bu4NcOs4bu4NeG6peG6scOp4bu4bsOi4bq5LOG6peG7uG7DouG6uSnhuqXhu6rhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uDbDouG6q+G7uMSRIeG7uMOp4bq1b+G7hcOp4bu4xJHhu5k24bu4a28sw6nhu7hubMOqw6nhurXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4N2/hu7jEkeG6qTbDouG7quG7uGUh4bu4NuG6vcOp4bu4xJEh4bu4buG6pcSDZeG7uMOpPsOp4bq14bu4OOG6seG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDcgw6nhu7jDqWnhuqXhu7g4IOG7o+G7uG3DrWXhu7jDouG6rcOpw6Lhu7huw6Ihw6nDouG7uMOp4bq1w6LEg+G7uDguw6nDouG7uDV7buG7uG7DouG7j+G7o+G7uMOiKeG6peG7uG0pw6nhu7Dhu7jhu7PDtcOp4bq14bu4NsOi4bqnw6nDouG7uMah4bqt4bu4Nm9mNuG7uG3hu4PDqeG6teG7uMSR4bqjw6nDouG7uDjhuqPDqcOi4bu4bmzhuqPDqeG7uDXhuqXhurHDqeG7uDYp4buq4bu4a28sw6nDouG7uMOpPmXhu7g44buD4bql4bu4ZVtu4bu4xqHDreG6peG7uG3hurvDqeG6teG7uG7hurnhu6rhu7jhurXhuqXhurvhu7jEkcOtw6nhu7jDqeG6o8Op4bu4buG7k+G7uOG7nSzhu7jhu53DtCzhu7g2w7Thu7g3IMOp4bu4OOG6peG7uDXhuqXhurHDqeG7uDg84bu44budIOG7o+G7uDfhu5nDqeG6teG7uMOp4bqjw6nhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4w6lhbuG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu4ZSzDqeG6teG7uDgyZeG7uG17NuG7uG7Doi7huqXhu7g14bql4bqxw6nhu6rhu7g44bq74bu4xJEh4bu4w6Lhuq/hu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uDfhuqXhu7hu4bqnNsOi4buq4bu4OOG6rcOpw6Lhu6rhu7g4xIPDqeG7quG7uGXhuqXDo2/hu7Dhu7Dhu7Dhu7g4w7Thu4s24bu44bq14bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7jGoSHhu7hqw6IubuG7uMOib+G7o+G7uG7hu5Phu7g4w6zhuqXhu7jDqSHhu6Phu7htLMOp4bq14bu4OMOs4bql4bu4ZMOiLjbhu7Dhu7jhu7fhurvhu7jEkSHhu6rhu7jDouG6vcOp4bu44buzZ+G7uOG6tOG6pSnhuqXhu7hu4buZLOG7uMOpw6LDtOG7uDbhurnDqeG7uGzDsizhu7g14bql4bqxw6nhu7hkw6Jnw6nhurXhu7jEkeG7heG7uMOpIMOp4bq14bu4OMSp4bu4bmzhuqPDqeG7uGXhuq3DqcOi4bu4w6nhurXhu4fhuqXhu7g4xIPDqeG7uG7DouG6peG6o8Op4bq14bu4bsOiw6zhu7huw6Ixw6nhu7jhu7dmNuG7uOG7s8O0w6024bu4LeG7uDbDoiHDqeG6teG7uG5sLOG6peG7uDg84bu4buG7meG7uOG7ncOg4bu4bsOiIMOp4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7hsLOG7uMSRIWXhu7jDoizhuqXhu7g44bqx4bu4NSnhurnhu7jGoeG6r+G7uDZvZjbhu7ht4buDw6nhurXhu7g14bqtw6nDouG7uOG7o+G6o8Op4bu4NuG7jyzhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g3IMOp4buo4bu4w6Is4buj4bu4w6Lhur3DqeG7uE7DtOG7i8Op4bq14bu4xJBiw6nDouG7uDbhur3DqeG7uOG6tcOq4bql4bu4xJEh4bu4w6nDs+G6peG7uDgxb+G7uMag4bq54bql4bu4w6l9ZeG7uGrDouG7j+G7uGrDouG7jTbhu7g2w6Ixb+G7uMahxIPhu7g4xIPDqeG7uOG7s+G7h+G7uE7huqXhuqPDqeG7qOG7uDYuNsOi4bu4OOG6u+G7uGTDouG7h8Op4bq14bu44budLOG7uMSRIeG7uDjEg8Op4bu4bsOiw6zhu7jEkOG6r+G7uMOCKeG6peG7uMO9IeG7uMagw7Rpw6nhurXhu7gt4bu4TmzhuqXhuq9v4bu4TmzhuqXDqcOi4bu4w4nDtGnDqeG6teG7uDbDtMSp4bql4bu4xqHhurnhuqXhu7g4LsOpw6Lhu7g24buFw6nhurXhu7g2w6LhuqXhuqPDqeG6teG7uDbDouG7g8Op4bq14bu4xJEo4bql4bu44bq14bqlWzbhu7jDieG6teG7h+G7qOG7uGzhu4XhuqXhu7g3POG7o+G7uMOpw7PhuqXhu7hObMO0w6zDqeG6teG7uMSQ4bqv4bu4OMO04buLNuG7uDYwb+G7uG4o4bq54bu4NeG7ieG6peG7uDgu4bu4w6Lhurks4bu4NsO0acOp4bq14bu4xqEh4bu4N+G6peG6r2rhu7huw6IoNsOi4bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4bsOiIcOpw6Lhu7g2LjbDouG7uDgg4buj4bu4w6Jpw6nhu7gkQEDhu7hubOG6peG6r2/hu7jDqT5l4bu4xqHDreG6peG7uCMm4bu4w6nhurXDqsOp4bu4w6nDs+G6peG7uDYs4bq54bu4bsOiMGrhu7jDqcOiMGrhu7jDqcOi4buH4bu4xqHDtGnDqeG7uG7DreG6peG7uG4yw6nhu7hubMOs4bql4bu4Nizhurnhu7jGoSHhu7jDouG6vcOp4bu4Tmzhu4PDqeG6teG7uEUu4bql4bu4LeG7uDXhuqXhurFv4bu4bsO04buLw6nhurXhu7g24buPLOG7uG7huq3DqcOi4bu44buj4bqjb+G7uGVv4buHw6nhu7g4w6zhuqXhu7g2w6Jvw6nhurXhu7huw6Lhu4/hu6Phu7Dhu7Dhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7PDssOp4bq14bu4xqHDreG6peG7uMOi4bqv4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7g34bql4bu4buG6pzbDouG7uMSRIeG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMSR4bq34bu4w6Jm4bql4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu4OMO04buLNuG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDcgw6nhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7jDoiHDqeG6teG7uMOpPmXhu7jDqcOiw7TGr+G7uMSQ4bq34bu4w6Jm4bql4bu44buzMW/hu7hKw6LDszbhu7jhu65u4buT4bu4w6nhurUh4buj4bu4Iz/hu7g4w6PDqeG7uCM6LSThu7ggZeG7uMSR4bqpNsOiVuG7quG7uGXhu4nhu7g4MW/hu7g2w6Lhurnhu7g14buRNuG7uG5sLMOpw6Lhu7ht4bqlw6nDouG7uMOi4bq5KG7hu7g4w6zhuqXhu7ht4buDw6nhurXhu7g24buPLOG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDcgw6nhu7hNMWXhu7hNacOp4buo4bu4xJDhurfhu7jDombhuqXhu7hu4bqtw6nDouG7uOG7o+G6o2/hu7gt4bu4w6Lhur3DqeG7uE5s4buDw6nhurXhu7hFLuG6peG7uOG7rsOp4bq1IeG7o+G7uD/hu7g4w6PDqeG7uCMjLSXhu7ggZeG7uMSR4bqpNsOiVuG7qOG7uMSQ4bq34bu4w6Jm4bql4bu4NS7DqcOi4bu4NsOiw7TDqeG6teG7uC3hu7g1LsOpw6Lhu7g3IeG7o+G7uOG7rsOp4bq1IeG7o+G7uCNALSbhu7ggZeG7uMSR4bqpNsOiVuG7quG7uDjhurHhu7huw7Thu4nDqeG6teG7uMOpw6LDreG7uDbhu4fDqeG6teG7uGnDqeG7uDbhu48s4bu4bsOiMcOp4bu44bu3Zjbhu7jhu7PDtMOtNuG7uMahIeG7uDYpZeG7uG4o4bu4bsOiMcOp4bu4ODzhu7g1LMOp4bu4NsOi4bq54bu4NyDDqeG7uMSRIcOp4bq14bu4ZWZu4bu4ZcOyLOG7uGUhw6nhurXhu7g1ZuG6peG7uG7Dom/hu6jhu7jEkOG6t+G7uMOiZuG6peG7uDYxb+G7uMOp4bq1w7Thu7gt4bu4NWnhuqXhu7g2w6Ip4bql4bu4NjFv4bu4NsOi4bq54bu4ZcO0LOG7uG7Dom8yw6nhu7jhurXhuqXhurvhu7jDouG6vSzhu6rhu7ht4bq7w6nhurXhu7jhu6PhuqPDqeG7uDXhuqXhurHDqeG7uMSRW8Op4bq14buq4bu4bsOib+G7o8SDw6nhu7g1w6jhu7g44bql4bu4xqHEg+G7uDgx4buj4bu4e2rhu7g2LuG7quG7uG7hu4dl4bu44buuw6nhurUh4buj4bu4IyPhu7g4w6PDqeG7uCM9LSbhu7ggZeG7uMSR4bqpNsOiVuG7sOG7sOG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOJw6Lhu5fDqeG6teG7uOG6teG6pS7hu7hubOG6qeG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu4OMO04buLNuG7uG5sLOG6ueG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7jGoSHhu7jEkcO0b+G7uOG6teG6peG7l+G7uGtvLOG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7huw6LDo+G7uMOi4bqv4bu4ODzhu7jhurXhurtq4bu4asOiMcOp4bu4ZMOiXcOp4bq14bu4OOG6qcOpw6Lhu7g1xIPhu7g3IeG7o+G7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4xqEh4bu4bijhurnhu7jDqeG6o8Op4bu4ZWZu4bu44oCcZMOi4buHw6nhurXhu7jhurXhuqUsw6nhu7jEkeG6qTbDouG7uG3hu5Xhu6rhu7g2ZsOp4bq14bu4OOG7hcOp4bq14oCd4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMSR4bq9w6nhurXhu7g2Ljbhu7g44buH4bu4bsOi4bqp4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uDgo4bql4buw4bu4Tm/hu6Phu7jDqcOi4bql4bqjw6nhu6rhu7hubOG6ucOp4bq14bu44budb+G7uG7DosOj4bu4w6Jm4bql4bu4w6nDojJq4bu4w6nhurUh4buj4bu4w6ks4buj4bu4NsO1w6nhurXhu7g4LMOp4bq14bu4OFtu4bu4bCzhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4ZMOi4bq74bu4ZMOiPsOp4buq4bu4bsOiLjbDouG7uG7DouG7kTbhu7hubOG6ucOp4bq14bu4xqHhuqXhuq824bu44bq14bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7sOG7uMag4bqt4bu4xqEy4buj4buq4bu4NeG6o8Op4bu4NijDqcOi4bu4beG7meG7uMahIeG6ueG7uDZvZjbhu7hrb+G7o8OjbuG7uMSR4bql4bqvbuG7uDbhu48s4bu4Ni424bu4NjBq4buq4bu4w6nhurUhw6nDouG7quG7uDjhuqks4bu4asOiw7Rpw6nhurXhu7hsMG7hu7g2McOp4bu4beG7meG7uDbDom/DqeG6teG7uG4s4buj4bu44bq14bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7g24buPLOG7uGVo4bql4bu4Ni7hu7jDqcOiIMOp4buq4bu4NmbDqeG6teG7uDjhu4XDqeG6teG7sOG7uMagw63huqXhu7ht4buZ4bu4xqEh4bq54bu4Nm9mNuG7uDjhu4XDqeG6teG7uDVm4bu4xqEh4bu4bmzhuqXhurHDqeG7uGTDoizhuqXhu7jDouG6peG6r2/hu7hrbynhu7g2Ljbhu7jhurXhuqUp4bql4bu4asOiLmrhu7ht4bqh4bu4xqHhu5Ms4bu4NSnhurnhu7hu4buFw6nhu7jDqWFu4bu4OMOhauG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14buq4bu4xqHhu5Ms4bu4bijhurnhu7hsLOG7uDjDtOG7izbhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jEkeG7i+G6peG7uG7DosOj4bu4OOG6seG7uGrDoi5u4bu4bmzhuqXhurHDqeG7uDdv4bu4xJHhuqk2w6Lhu6rhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4ZeG7h+G6peG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jEkSHDqcOi4bu4ZSjDqcOi4buq4bu4buG6peG6o8Op4bu4buG6pcOjw6nhu7g4MmXhu7g1KcOp4bu4bXs24buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZYw70h4bql4bu4xqEh4bu4KcOpw6LGr+G7uMOJ4bq1b+G7o+G6t8Op4bu44bu3KG5XL2pY

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]