(vhds.baothanhhoa.vn) - Google vừa liệt kê 11 ứng dụng mà người dùng cần phải xóa khỏi điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android của mình nếu đã tải chúng về từ Google Play Store.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfDk+G7neG7ncOz4buXaeG6oWZi4bubw7LhuqHhu4Xhuq3hu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ8O94bubw7PhuqFm4bq/4bub4bqhw7Phu6vhuqHhu4Vw4bqhw6PDo+G6oUHhu5vDs+G6oWfhu7Phu5vDs+G6oXfhu6/EqeG7m+G6ocOybOG6oWjhu41reOG6ocOy4bqp4bubw7LhuqHhuqbhu5tn4buv4bud4buNZ+G6oeG7m8Oz4bqn4bqw4bqh4buX4buB4bux4bqhd0FmNi/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3w5Phu53hu53Ds+G7l2nhuqHDg8OB4bqn4bqh4buX4buNbHfhuqHhu5XEqeG6ocOjw6PhuqFB4bubw7PhuqFn4buz4bubw7PhuqHGoeG6qeG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFnw73hu5vDs+G6oWbhur/hu5vhuqHhu7HDsmLhu43huqHhuq7hu6PhuqfhuqHhu5XDsnDhu43huqFo4buNbOG7m+G6oXfDsuG7neG6q+G7jeG6oXfDsnLhu5vDs+G6ocah4buN4bubw7LhuqFmw7LhuqvhurDhuqHDsmzhuqFo4buNa3jhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqh4bqm4bubZ+G7r+G7neG7jWfhuqFm4bu14bqn4bqhxqHDteG7m8Oy4bqh4bubanjhuqFoY+G6oXdi4buN4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhw4Nr4bqhd8OB4bqhw5Phu53hu53Ds+G7l2nhuqHhu7Dhu5fhuqfhurDhuqFWd+G7neG7r2kyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoGd3w7J4xqHhu4XhuqHhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqh4bq1w6LhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqx4bqv4bq14bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPDo+G6sS/Do+G6o+G6t2fhurfDo+G6t+G6o8Oj4bqv4bqvd8Oi4bqjw6PhurHhu5fhurUt4bqnd3dp4bubd+G7jeG7neG7my1v4bud4buX4buX4budxIItw7Phu53hu50y4buZ4buxw7PDoOG6oeG6p+G7l3c+w6DDk+G7neG7ncOz4buXaeG6oWZi4bubw7LhuqHhu4Xhuq3hu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ8O94bubw7PhuqFm4bq/4bub4bqhw7Phu6vhuqHhu4Vw4bqhw6PDo+G6oUHhu5vDs+G6oWfhu7Phu5vDs+G6oXfhu6/EqeG7m+G6ocOybOG6oWjhu41reOG6ocOy4bqp4bubw7LhuqHhuqbhu5tn4buv4bud4buNZ+G6oeG7m8Oz4bqn4bqw4bqh4buX4buB4bux4bqhd0Fmw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurXDouG6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurHhuq/hurXDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdG4bqtZuG6oUHhu5vDs+G6oWfhu7Phu5vDs+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWhj4bqhaOG7ucawZuG6ocOT4bud4budw7Phu5dp4bqhw7Phu6vhuqHhu4Vw4bqhw7Lhu53huqnhu5vhuqF34bud4bqp4bub4bqh4buVw7Jw4buN4bqh4buVw7Lhu53huqFB4bubw7PhuqFn4buz4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhxqHDteG7m8OyMuG6oUjhu7nGsGbhuqHhu4Xhu41qd+G6ocOjw6PhuqFB4bubw7PhuqFn4buz4bubw7PhuqF34buvxKnhu5vhuqFo4bu5xrBm4bqhw7Jj4bubw7PhuqHhu4Vi4bud4bqhxqHhu4F34bqh4bqm4bux4buxRmnhu5t2eHbhuqHhu5XDsuG6ueG7m8Oz4bqhaMO04bubw7LhuqHhu5fhuqnhuqFodWbhuqHDsuG6q+G7jTHhuqFm4buj4bqhd8OybeG6oWjhuq3hu5vDsuG6oWbEkeG7seG6oWfhuqLhuqHhu5fhu41seOG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buv4buh4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfDveG7m8OzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RuG6rWbhuqFB4bubw7PhuqFn4buz4bubw7PhuqHGoeG6qeG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFnw73hu5vDs+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5XDsnjhurBq4bub4bqhZuG6reG7neG6oeG7m8Sp4bub4bqh4bqu4buj4bqn4bqh4buVw7Jw4buN4bqhdsah4bqn4buvd+G7scOy4bud4bubaeG6oeG6puG7m2fhu6/hu53hu41n4bqhZuG7teG6p+G6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7heG6p+G7neG6ocOzdMahIDYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3VuG7sWlpZ+G6oUbhuqfGoWnhu6/huqfhuqHhu67huqdn4bqn4buvNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhuqbhu5ctxqDhu53huqd64buN4bub4bqh4buW4buNd2k2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNybhu40tT+G7jeG6ocag4budeHZpNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu6zhu67huqFd4bqh4buE4bqn4buvZuG7nWdp4bqhVmbhuqfhu5vhu5tp4buvNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu6zhu43hu4Xhu5fhuqfhuqFG4budxqHhu7Hhuqd2duG6oS3huqHhu67huqfGoeG6p2fhuqfhu5vhuqHEg+G6o8SDxIM2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1bhu43GoeG7seG7l2nhuqHEgmnhuqd3w7Jp4buv4bqhXeG6oWbhu5fhu51m4buV4bqhxILhu41nw7NpdzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3w5Lhuqfhu5tnZmnhu5t34bqh4buaaeG6rnfhuqFWxqBWLVdp4bqud+G6ocSC4buNd8Oy4bqhxqDGoFY2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1bGoeG6p+G7r3fhuqHhu5Thu4134bqh4bqv4bqz4bqjNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhuqbhu5fhuqHhu6x44buv4bqn4bub4bqhxqDhu7Dhuq/huqEt4bqh4bq34bqj4bqh4buuaWbhu413aeG7r3bhuqFd4bqhV+G7r+G6p+G7m3bhu5fhuqd34buN4bud4bub4bqh4bqmeGfhu43hu502L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0944buX4buX4bqh4buseOG7r+G6p+G7m+G6ocag4buw4bqv4bqhLeG6oeG6t+G6oyvhuqHhu5bhuqfhu5vDs3jhuqfDs2l24bqhXeG6oVfhu6/huqfhu5t24buX4bqnd+G7jeG7neG7m+G6oeG6pnhn4buN4budNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhuqZ4Z+G7jeG7nXZn4buv4bud4buNZ+G6oeG6pnhn4buN4bud4bqhVnd4Z+G7jeG7neG6oUfhuqYmMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OyaeG7neG6ocOT4bud4budw7Phu5dpMeG6oWjhur3hurDhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhQeG7m8Oz4bqhZ+G7s+G7m8Oz4bqhd+G7jWzhu5vhuqHhu49mw7LhuqFmw7J44bubw7PhuqFmw7Lhu53huqFo4buNbOG7m+G6oXfDsuG7neG6q+G7jeG6oXfDsnLhu5vDs+G6ocah4buN4bubw7Iy4bqhV3jhurDhuqHhu5vDsuG7jcSp4bubMeG6ocah4buzZuG6oWjhu49mw7LhuqFm4bu14bqn4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqh4buX4bqp4bqh4bq9xqHhuqF3w7Lhur/GoeG6oXfDsnjhuqF3w7Lhu4Hhu7HhuqF3w7Jy4bubw7PhuqF34buN4bub4bqhd8OB4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFnw73hu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDsmnhu53huqHDsmPhu5vDs+G6oeG7hWLhu53huqHGoeG7gXfhuqHhuqbhu7Hhu7FGaeG7m2Z4djHhuqHDg+G7jWxm4bqhd8OyeOG6oXfDsuG7geG7seG6oWfhuqLhuqHhu5fhu41seOG6oeG7heG6p+G7neG6ocOzdMah4bqhaMO04bqn4bqhZsOy4buR4bqhacah4bqn4buN4buXMeG6oXZz4bqhaOG7jWzhu5vhuqF3w7Lhu53huqvhu43huqHDsuG7ncOpZuG6ocah4buBd+G6oeG7lcOy4buHeDLhuqFI4buNa3jhuqHhu5vDs3jhurDhuqHDsuG6q+G7jeG6oeG7m8Oyw6p34bqh4buX4bqp4bqhZuG6rWbhuqFB4bubw7PhuqFn4buz4bubw7PhuqHhu5vhuqnhurDhuqFm4buj4bqhd8OybeG6oXfDsnjhuqF3w7Lhu4Hhu7HhuqHDg8O04bqhd+G7r+G7j+G6ocOT4buwVuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4bqu4bqtZuG6oXfDgeG6oWjhu41s4bub4bqhd8Oy4bud4bqr4buN4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhxqHhu43hu5vDsuG6oeG7hcO04bqh4bqu4bq9xqHhuqHhu5vDsuG7geG7sTLhuqFXw7Jy4bubw7PhuqF34buN4bub4bqh4bub4bqp4bqw4bqhduG6p3jhuqFo4buj4bqhduG7ieG6oWjhu7nGsGbhuqFmeOG7m8Oz4bqhZsOq4bux4bqhZsOy4bud4bqh4buFxKnhu5vhuqF3w7JB4bqh4buF4bqnMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3R+G6ouG6oeG7l+G7jWx44bqhZ+G7neG6oVfDsmnhuqEm4bqn4buX4buX4bqhVnfhu69paXfhuqHhu5jhu5144buv4bub4bqn4buX4bqhZnjhu5vDs+G6oWbDquG7seG6oWbDsuG7keG6oeG7r+G6p+G6oeG7r2Xhu5vDs+G6ocOy4bul4bub4bqh4bqz4bqj4bqhd+G7r+G7jWx44bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfDveG7m8Oz4bqhaGPhuqFm4bqp4buN4bqhaMOpd+G6oWbhuq1m4bqhQeG7m8Oz4bqhZ+G7s+G7m8Oz4bqhaHVm4bqhw7Lhuqvhu43huqHhu5vhuqnhurDhuqF34buvxKnhu5vhuqFo4buNbOG7m+G6oXfDsuG7neG6q+G7jeG6oXfDsnLhu5vDs+G6ocah4buN4bubw7LhuqFm4bu14bqn4bqhw7Lhu6EyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfDk+G7neG7ncOz4buXaTHhuqF24bqneOG6oeG7lcOy4buN4bqh4buF4buNanfhuqHDg+G7s+G6ocOD4buNbGYx4bqhaGPhuqHDs+G7q+G6oeG7hXDhuqFm4bqtZuG6oUHhu5vDs+G6oWfhu7Phu5vDs+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7lcOycOG7jeG6oeG7sOG7l+G6p+G6sOG6oVZ34bud4buvaeG6ocOD4bqp4bud4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHEg+G6t+G6oS3huqHhuq8y4bqhSHPhu43huqHDg+G7p+G7jeG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFnw73hu5vDszHhuqHDk+G7neG7ncOz4buXaeG6oeG7lcSpeOG6ocOz4buh4buN4bqh4bubanjhuqFoY+G6oWbhuqnhu43huqFow6l34bqh4buFw6p34bqh4buV4bqy4bqhQeG7m8Oz4bqhZ+G7s+G7m8Oz4bqh4bub4bqp4bud4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhdnPhuqHDo8Oj4bqhQeG7m8Oz4bqhZ+G7s+G7m8Oz4bqhd+G7r8Sp4bubMeG6ocOyY+G6sOG6oeG6ruG7o+G6p+G6oWbDsnnhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bqn4bqw4bqh4buX4buB4bux4bqhd0FmMuG6oUjhur3hurDhuqHhu5fhuqnhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4buxw7Lhuq3hu7HhuqFneOG6sOG6oeG7m8Oyw6p34bqhaG3huqFn4bqi4bqh4buX4buNbHjhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfDveG7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oeG7hWLhu53huqHGoeG7gXcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG6pnh3w7Lhu53hu6/DoDfhu7Aq4bqhNHfDsmnhu53huqHhu4Thu5fhuqd6aXfhu69p4bubZ3Y1Ni/hu7E3

PV (theo Blazetrends)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]