(vhds.baothanhhoa.vn) - Google Photos là một trong những tùy chọn lưu trữ ảnh đám mây tốt nhất hiện nay , nhờ các công cụ tổ chức thông minh, công cụ chỉnh sửa tiện dụng và các tùy chọn chia sẻ liền mạch. Nhưng một trong những tính năng bị hiểu lầm nhiều nhất của nó là kho lưu trữ Google Photos - vậy chính xác thì kho lưu trữ là gì và bạn nên sử dụng nó như thế nào?
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG6rOG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4lZ4bqpP1nEg+G6s1nhu5E/WTA6YlliOWJZ4buJw7VZMm1ixINZYuG6r8OzWcSp4bqvYVliP2NV4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7DEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7iVnhuqk/WeG6q+G6v8SpWcSp4buLY2LEg1li4bqvw7RixINZxKls4buVWTHhuq9lYlnhuqnDs2pZxKnhu4vDtFk7YuG6r1kzJuG6q1nhuqt74buVWcSp4bq9xKlZYuG6r33EqVnhuq/hurHDoGJZYirhu5VZ4bukWWLhuq9mWTEmMVkx4bq7YsSDWTFtWcSp4buBWTHhuq/DsjFZxKnhuq/hurtixINZ4bqr4bqxYuG6r+G7pFkx4bq7YsSDWTFtWTHhuq/DomLhuq9Z4buJw7UqWcSp4bqxw6BiWTJtYsSDWeG7kT9ZMSYxWcSpbOG7lVkx4bqvZWJZMeG6r+G6sSpZ4buJN1nhuqnhurHDoWJZ4bqrOjHhuq/hu6ZZQuG6r8OzYsSDWeG6q+G6v8SpWcSp4buLY2LEg1li4bqvw7RixINZxKnhurdi4bqvWWIuYsSDWTDhurVZ4bqv4bqx4bqhalnhuqlb4bqrWWLhuq/hurHDoWpZYuG6r33EqVkxbipZYmRZ4bqpP1nhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJWS1Z4buRXeG7lVkx4bqv4bq3YuG6r1nhu5kmMVnEqeG6r+G6s1nhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WeG6qT9ZxIPhurNZ4buRP1kwOmJZYjliWeG7icO1WTJtYsSDWWJkWWLhuq/Ds1nEqeG6r2FZYj9jVeG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWTHhuqkq4buJ4buJUFjhurF2NGLEqTThu4tZMsSp4bqvauG6qzBYWeG7icSp4buV4bqpNFBY4buT4bqxMsSp4bqvw5pZPSTDncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmlnhu7jhu7Yjw63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu04buy4bu4L+G7ssOdQDLhu7Thu7Lhu7LDnSVA4bu2xKkjJUDDneG6qeG7uC1qYsSp4bqxxKnhuqk0MuG7puG6p8OtxINYWSrhuqnEqVBY4bqs4bqvY1nhuqnDs2pZxKnhu4vDtFnEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7iVnhuqk/WcSD4bqzWeG7kT9ZMDpiWWI5Ylnhu4nDtVkybWLEg1li4bqvw7NZxKnhuq9hWWI/Y1VYWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYPSTDnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWOG7uOG7tiNYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7BCYWpZMDpiWTMsWeG7icO1WTJtYsSDWcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJWcSp4buLOWJZM+G6scOgYlnEqeG6r2M64bqxWcSp4bqv4bq7YsSDWeG6q+G6sWLhuq9Z4bqvYykxWcSp4bqv4bqxYcSpWTDhurVZ4bqrJuG7lVnEqeG6t2Lhuq9ZM+G6oVkwP2Lhu6RZYuG6r+G6scOhalnhuq3huq87WWIuYsSDWTA6YlkzLFli4bqv4bqzYlnEqeG6r33hu5VZMOG6seG6oWpZxKnDs2dixINZ4bqpw7NqWcSp4buLw7Thu6ZZQuG6r8OzYsSDWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4lZMWRZMeG6r8OyMVliLmLEg1nEg+G6s1nhu5E/WWJkWeG6reG6ryYxWcSD4bqzWeG7keG7heG6sVnhu5HhurHDoDFZMeG6r8OiWeG7mWQqWTti4bqvWTFuKlkwOmJV4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwQmThurFZ4bqr4bq/xKlZMSYx4bqvWTPhu4NiWcSD4bqxO2Lhu6RZ4bqt4bqvY1nhuqnDs2pZxKnhu4vDtFnEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7iVnhuqk/WeG6q+G6v8SpWTEmMeG6r1kz4bqhWSJiWTti4bqvWTFuKlkwOmJZ4bqrP1nhuq3huq/hurtixINZMVtiWeG7mWQqWTHhuq9rYsSD4bumWeG7rzpiWTFkWcSp4bqv4bqhWcSDw7XhurFZMH3EqVnhuq3GoVnhuq/hurNi4bqvWTti4bqvWWI/Y1nEqeG7jVnEqeG6r8OzWeG7keG6scOgYlkxbipZ4bqr4bqzYuG6r1nhu5E/Y1nhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WeG7kT9Z4bqv4bqzYuG6r1k7YuG6r1kzZFnhu4k4WWhZxKnhu4tjYsSDWTDhur9ZYuG6r+G7hVkzJuG6q1nhuqt74buVWTAqY1nhuql7alkwOmJZ4bqrauG6vWLhu6ZZ4bqoZ+G6sVnhurcx4bqvWeG6qT9ZxIPhurNVWeG6ruG6s2Lhuq9ZO2Lhuq9ZMyxZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZ4buJOFnhuq3huq/hurtixINZ4bqv4bqx4bqhYlnEqeG6r+G6tVnEqeG7i2NixINZYsSDasOqYlkxfcOtWTLDtFnhuqnhurHDoGpZMeG6r+G6t2Lhuq9ZxKnhu4s5YlnEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7ieG7pll44bqxw6FqWWI/4buVWTHhuq9jWcOt4bqvNcOtWTA6Ylky4bqjWTI/YsSDWeG6reG6ryrhurFZMCZjWeG7kT9ZMmViWTI2w61ZYsSDasOqYlkxfcOtWTLDtFnhuqnhurHDoGpZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4lZMW4qWeG6q+G6s2Lhuq9Z4bqrP1nhuq3huq/hurtixINZMVtiWeG7mWQqWeG7keG6pWLhuq9Z4buR4bqx4bqjYlkwfcSpWeG6rcahWeG6r+G6s2Lhuq9ZO2Lhuq9ZYj9jWeG6reG6r8Op4bqxWTA7Ylnhu4kqY1nhuqnDs2pZMybhuqtZ4bqre+G7lVkxbipZMDpi4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buQ4bq3WTJt4bukWcSD4bqxO1nhu4nDtVlixINqw6piWTF9w61ZMsO0WeG6qeG6scOgalkxbipZMDpiWcSp4buLP2JZYsSDXcOtWTti4bqvWTHhuq9tw61Z4bqrP2JZ4bqv4bqzYuG6r+G7pFkw4bqxOWJZ4bqpKuG6sVnhu5E/WeG7kTVZMmpZ4bqp4bq1MeG6r+G7plnhuqjDs2pZxKnhu4vDtFnEqX3EqVkxO1li4bqvw7RixINZxKnhuq/DslliP+G7lVnhu5E/WTA6Ylnhu4k4WTFkWTEm4bqxWWLhuq/hurNiWcSDZWJZxIM/YsSDWeG6r+G7g2JZYuG6r+G6scOhalnhu5HDoVkxJjFZO2Lhuq9ZMeG6r23DrVnEg1tiWTN74buVWTFuKlnhuqvhurNi4bqv4bumWcSow7Phu4NixINZxKnhu4/hu6RZMDpiWTFkWcSp4bqv4bqhWeG6q2rhur1iWSJiWeG6q+G6v8SpWeG7ieG6vVkww7IxWTti4bqvWcSp4buPWTHhuq9tw61Z4bqvYykxWTHhuq/Dolkz4bqhWeG6qTrhurFZYuG6r8O0YsSDWTDDsjFZO2Lhuq9ZMzbDrVli4bqvfcSpWcSp4buNWeKAi+KAi+G6rcahWWLEg+G6r8OiWTFuKlkwOmJZxKnhu4tjYsSDWWLEg2rDqmJZMX3DrVkyw7RZ4bqp4bqxw6Bq4bumWeG6rizhu5VZxIPDteG6sVkzYWJZ4bqt4bqvY1nhuqnDs2pZxKnhu4vDtFnEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7iVnhu5E/WTHhuq9rYsSDWeG7iThZMOG6tVkiYuG7pFli4bqvw7NixINZ4buRIGJZMWRZxKnhuq/huqFZ4buZNOG6q1nhu5E/WeG7icO1WTJtYsSDWTB9xKlZMcOyWeG6reG6r+G6sVliP2NZMDpiWeG6q2rhur1i4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlk9I8Odw63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWeG7uOG7tD3DreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7Thu7Lhu7gv4buyw51AMuG7tOG7suG7suG7suG7tuG7uOG7tMSpPT1AI+G6qSUtamLEqeG6scSp4bqpNDLhu6bhuqfDrcSDWFkq4bqpxKlQWOG6rOG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4lZ4bqpP1nEg+G6s1nhu5E/WTA6YlliOWJZ4buJw7VZMm1ixINZYuG6r8OzWcSp4bqvYVliP2NVWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWD0jw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFjhu7jhu7Q9WFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4bqu4bqzYuG6r1k7YuG6r1kzw7NnMVnEg8O14bqxWTNhYlnhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJWTPDs2cxWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WSpiWcSpYz9iWcSp4buLOWJZMybhuqtZ4bqre+G7leG7plnEqOG6ryrhu5VZ4buR4bqzWeG6r+G6seG6oWJZxKnhuq/hurVZxKnhu4tjYsSDWWLEg2rDqmJZMX3DrVkyw7RZ4bqp4bqxw6BqWTHhuq/hurdi4bqv4bukWTHhuq9rYsSDWTPDs2cxWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSp4buLY2LEg1nhuqvhur/EqVnEqSowWeKAnOG6qcOzalnEqeG7i8O04oCdWeG7i+G6sTlixINZMOG6scOgxKnhu6RZMWRZxKnhuq/huqFZxKnhu4tq4buVWTFdw61ZM8OzZzFZxKnhuq/hurtixINZw6xqKlnDsmLEg1kybWLEg1nEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7iVnEqeG7izliWeG7n2Iy4buLY+G6sTJZ4bqvYykxWeG6sUPhu4jhu6RZMW9ixINZYuG6r8OzWcOsaipZxKnhu4vhurNi4bqvWTJq4buVw6DEqVnhu5M0MFnEqeG7izliWeG6qybhu5VZxKnhurdi4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4bqu4bqzYuG6r1k7YuG6r1kzLFnhuqnDs2pZxKnhu4vDtFnhu4k4WeG7kSBiWeG7mWp9xKlZ4bqv4bqxw6BiWcSp4buLY2LEg1nhuq1hxKlZw6xqO1nEqeG6s+G6q1nhuq3hurFh4bqrWTFuKlnEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7ieG7pFnhu5HhurNZ4buRXeG7leG7pFnhu5HhurHDoDFZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZ4buJOFnhuq3huq/hurtixINZO2Lhuq9Z4bqvw7NoYsSDWTNhYlnhuq3huq87WWIuYsSDWTA6Ylnhu4nDtVkybWLEg1kxJjFZMeG6u2LEg1kxbVnEqeG6s+G6q1nhuq3hurFh4bqrWcSp4bqv4bq7YsSDWeG6q+G6sWLhuq9ZMW4qWcSCY2PEg+G6qTRZM+G6oVkz4bq1YuG6r1nhu5HhurVZMSYxWeG6r+G6s2Lhuq9ZO2Lhuq9ZMW1ZxKnhuq/huqHhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWT0jw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZ4bu44bu0PcOt4buZw5lYWeG7ieG7izFQWC8vMTJi4bumMCpjxKnhuq8qYuG6r+G6r2Mq4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tOG7suG7uC/hu7LDnUAy4bu04buy4buy4buyQOG7suG7uMSpQOG7tOG7tD3huqklLWpixKnhurHEqeG6qTQy4bum4bqnw63Eg1hZKuG6qcSpUFjhuqzhuq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJWeG6qT9ZxIPhurNZ4buRP1kwOmJZYjliWeG7icO1WTJtYsSDWWLhuq/Ds1nEqeG6r2FZYj9jVVhZ4buT4bqxMsSp4bqvUFg9I8OdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBY4bu44bu0PVhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSow7Phu4NixINZxKnhu4/hu6RZ4buR4bqxw6AxWcSDw7XhurFZO2Lhuq9Z4buRP2NZ4bqt4bqvY1nhuqnDs2pZxKnhu4vDtFnhu4k4WeG6reG6r+G6u2LEg1nhu5lkKlk7YuG6r1nhuq3huq/DqeG6sVkwfcSpWeG6rcahWcSp4bqvw7NZ4bqrbTFZ4bqvYykxWSrhuqkwauG6q1liP2NZ4bqrP1kwOmJZMyxZ4buJIcOtWeG7mWHDreG7plnhu5DhurNZ4buRXeG7leG7pFkwOmJZMWRZxKnhuq/huqFZMmViWTI2w61ZYsSDasOqYlkxfcOtWTLDtFnhuqnhurHDoGpZMeG6r+G6t2Lhuq/hu6RZxKnhu4tjYsSDWeG6reG6r+G6sVnhu5EgYlnhu4khw61Z4buZYcOtWeG6rz9ixINZ4bqpYzrEqVnhu4liKsOt4buJWcSp4bqvP2Lhuq9ZMSYxWTDhur9Z4buJw7NqWcSpXcOtWeG6r8O0alnhurcx4bqv4bumWcOMaipiWcSp4buLZWLEg1nhuq/hu4Ni4bukWWLhuq/DtGLEg1nhuq/hurNi4bqvWTti4bqvWTA6YlnEg8O14bqxWcSp4buF4bqxWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4lZ4buJOFnhuq3huq/hurtixINZM8OzZzFZ4buJw7VZMm1ixINZxKnhu4tjYsSDWcOt4bqv4bqx4bqrWeG6r2MpMVk7YuG6r1kz4bq/YsSDWTJjWcSCY2PEg+G6qTRZ4bqt4bqvaOG6sVnEqTpj4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buweOG6oVnEg8O14bqxWTti4bqvWcSp4buF4bqxWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4lZxKnhu4s5YlnEqeG6r+G6sWHEqVkw4bq1WeG7n2Iy4buLY+G6sTLhu6RZ4bqvLOG7lVnhuqtoWcOyYsSDWTJtYsSDWcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJ4bumWXbhuq9lYlk7YuG6r1nEqeG7jVlixINqw6piWTF9w61ZMsO0WeG6qeG6scOgauG7pFkx4bqvOuG6q1nhu5E/WcSD4bqxw7RZO2Lhuq/hu6RZ4buJKmpZM2RZMeG6rzrhuqtZ4buRP2NZMOG6seG6oWpZxKnDs2dixINZMCpZMeG6r33huqtZYuG6r8Op4bumWcSo4bqxYcOtWcSp4bqvNGPhu6RZYuG6r31iWeG7kT9jWcOt4bqv4bq34bqrWcSpIcSpWeKAnHfhurFZMeG6r2rhu5XhuqFiWTNhYlnhuqjDs2pZxKnhu4vDtOKAnVnEqeG7izliWcSp4bqvKmLhuq9ZMeG6u2LEg1kxbeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG6qFtiWTNbalnEqeG6sTliWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WeG6r+G6s2Lhuq9ZO2Lhuq/hu6RZMDpiWeG7iThZxKnhuq994buVWeG6q+G6v8SpWTHDtSpZ4buJ4buBWTBdxKlZ4bqpOWJZ4buZJjFZYuG6r11iWeG7iyhixINZO2Lhuq9ZMyxZM8OzZzFZ4bqpw7NqWcSp4buLw7Thu6RZ4bqtw6jhuqtZxKnhuq80Y1nhuqlm4bqxWcSD4bqxO+G6sVnEqeG6r+G6tzHhuq9ZYsSDIWJZxINlYlnhu5HDoVnhu5dZYsSD4bqv4bqlKlkxbipZM+G6scOhalkzZOG7plnhu686Ylnhu4k4WWLhuq9dYlkzw7NnMVnEqWzhu5VZMeG6r2ViWTPhuqFZxKnhurFhw61ZxKltMVkyauG7lcOgxKlZ4bqvYykxWcSp4buLauG7lVkxXcOtWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4nhu6ZZ4bqs4bqv4bqxWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSp4bqvOeG6q1k7YuG6r+G7pFkwOmJZ4buJOFnEqeG6r33hu5VZMOG6seG6oWpZYsSDw7RZ4buZJjFZYuG6r11iWTPhu4NiWcSD4bqxO2JZ4bqv4buDYuG7pFkwKmNZxIPDquG6q1nEqWzhu5VZMeG6r2ViWeG6r2M/YlnEqSYx4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlk9I8Odw63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWeG7uOG7tOG7uMOt4buZw5lYWeG7ieG7izFQWC8vMTJi4bumMCpjxKnhuq8qYuG6r+G6r2Mq4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tOG7suG7uC/hu7LDnUAy4bu04buy4buy4buyPeG7tj3EqeG7tiXDneG7suG6qeG7uC1qYsSp4bqxxKnhuqk0MuG7puG6p8OtxINYWSrhuqnEqVBY4bqs4bqvY1nhuqnDs2pZxKnhu4vDtFnEgmNjxIPhuqk0WcON4bqvY8SpY+G7iVnhuqk/WcSD4bqzWeG7kT9ZMDpiWWI5Ylnhu4nDtVkybWLEg1li4bqvw7NZxKnhuq9hWWI/Y1VYWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYPSPDnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWOG7uOG7tOG7uFhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7rzpiWeG6q2rhur1iWcSDw7XhurFZYuG6r+G6scOhalk7YuG6r1nhu5E/Y1nhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJWTFvYsSDWeG6reG6ryZZM+G7g2JZxIPhurE7YuG7plnEqOG7izliWWLEg2rDqmJZMX3DrVkyw7RZ4bqp4bqxw6BqWTHhuq/hurdi4bqv4bukWeG6ryzhu5VZYuG6r31iWeG7kT9ZxIPhurHDtFnhuqvhur/EqVnhuq/hurNi4bqvWTti4bqvWTFtWcSp4bqv4bqhWTPhuqFZMeG6r2ViWWJk4bumWeG7iCpqWTNk4bukWTA6YlkxZFnEqeG6r+G6oVkxauG6v2JZw6xqKllixINqw6piWTF9w61ZMsO0WeG6qeG6scOgalnhu5E/WWLhuq99Ylnhu5E/Y1kxJjFZ4bqv4bqzYuG6r1k7YuG6r1nhuq3huq8mMVkz4bqhWTHhuq9lYlkx4bqva2LEg+G7plnhuqzhuq/hurFZMDpiWTMsWTHhuq9lYlnEqX3EqVkxO1kxJjFZO2Lhuq9Z4bqrP1kwOmJZ4bqrauG6vWJZ4bqpw7NqWcSp4buLw7Thu6RZMeG6r8OiWTFbYlli4bqvfWJZ4buRP2NZw63huq/hurfhuqtZxKkhxKlZ4oCc4bqow7NqWcSp4buLw7TigJ1ZxKnhu41ZxKnhuq8qYuG6r1kx4bq7YsSDWTFtWWhZMsOz4buF4bqxWTFsYsSDWcavMDpiWTFkWcSp4bqv4bqhWTFbYlnDreG6rzvhurFZ4buRauG6vcSpWTJlMVnEqeG6rzRjWeG6rz9ixINZw63huq/hurfhuqtZxKkhxKlZM+G6oVnhu5k04bqrWcOt4bqvW2JZYj/hu5Xhu6jhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B44bqhWeG6reG6rybhuqtZw63huq8mWWLhur/hurFZMmpixINZMW4qWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7Thu6RZ4bqvLOG7lVkx4bqvZWJZ4oCcxKjhuq/Ds1nhu5HhurHDoGLigJ1ZxKnhu41Z4bqrNGJqWTLDs+G7heG6sVkxbGLEg1nEqeG7i2NixINZxIJjY8SD4bqpNFnDjeG6r2PEqWPhu4nhu6RZ4buJKmpZM2RZYuG6r31iWeG7kT9jWWJrxKlZ4oCc4bqow7NqWcSp4buLw7TigJ3hu6ZZxKg64bqxWTN74buV4bukWTA6Ylnhu4k4WcSp4bqz4bqrWcSp4bqvfeG7lVnEqX3EqVkxO1kxJjFZ4bqv4bqzYuG6r1k7YuG6r1nhuqs/WTA6YlkzLFnEqeG7jWLEg1nEg8O14bqxWeG7kT9jWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7Thu6ZZxKjhu41ZM3vhu5Xhu6RZMDpiWTFvYsSDWTFkWcSp4bqv4bqhWTM7Y1lixIPDs2cxWcOsauG7lVnEqeG7i+G6s2Lhuq/Dmlnhuqk/4bqrWcSp4bqvNGNZMSYxWTDDs+G7hTFZaFnEqeG7izli4bukWeG6q2hZMSYxWTti4bqvWTPhu4NiWeG6qTdZ4bqvYykxWTHhuq9lYlli4bqv4bqxw6FqWTti4bqvWTHhuq9tw61ZYuG6rypi4bqvWeG7kT9ZMDpiWeG7iThZxKnhuq994buVWcSpbOG7lVkx4bqvZWJZ4oCc4bqubuG7lVnhuqnDs2pZxKnhu4vDtOKAneG7pllC4bqvfWJZ4buRP2NZM3vhu5VZ4buRP1kxJjFZO2Lhuq9ZMeG6r23DrVli4bqvKmLhuq9ZMyxZMeG6r2ViWTFuKlkwOmJZ4buJOFkzw7NnMVkzw7MqWcSp4buLaFnhuqk64bqxWWLEg2rDqmJZMX3DrVkyw7RZ4bqp4bqxw6BqWTHhuq/hurdi4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwxILhurHhur1ixINZYuG6r8OzWeG6r8OgWTPhurHDoWpZ4bqvP2Lhuq9Z4bufYjLhu4tj4bqxMuG7pFnEqeG7i2rhu5VZMV3DrVnhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJWcSp4buLOWJZxKnhuq/hurFhxKlZMOG6tVnhurFD4buI4bukWTA6Ylkx4bqvOuG6q1nhu5E/Y1lia8SpWeKAnMSo4bqvw7NZ4buR4bqxw6Bi4oCdWWhZxINkMVkyw7Phu4XhurFZMWxixINZMDliWcOt4bqvO+G6seG7pFnhu4kqalkzZFkx4bqvZWJZ4oCc4bqow7NqWcSp4buLw7TigJ1ZxKnhu41Zw63huq/hurfhuqtZxKkhxKlZaFkzW2pZ4bqrP2JZ4bqv4bqzYuG6r+G7plnhu4gqalkzZOG7pFkwOmJZMWRZxKnhuq/huqFZMWrhur9iWcOsaipZxKl9xKlZMTtZMSYxWTti4bqvWcSp4buLY2LEg1nhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WTFuKlnhuqvhurNi4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61Z4bqxMlBYMGPhu4syNCpq4buZLeG7icSpKsSp4bqxMS3hu4nhuqljxKkt4bu04buyWFkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVhZMirEqSotw6M0KsSpLeG7izTDo1BYMGPhu4syNCpq4buZLcOjNCrEqS3hurEyLeG7siTDnVjhu7Dhu4jDtVkybWLEg1nhuq3huq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJWeG7iThZ4bqv4buD4bqxWeG6reG6ryYxWcSp4buLOWJZ4bqrJuG7lVnEqeG6t2Lhuq9ZM+G6oVkwP2Lhu6ZZ4bquLOG7lVnhuq8hxKlZM1tqWTAoYsSDWTEmMeG6r1nEqeG7i2rhu5VZMV3DrVnDreG6r2PEqWPhu4nhu6bEg2NjxIPhuqk04bumMWPhuqtZxKnhu4tjYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r1kyauG7lcOgxKlZ4buTNDBZMW4qWTA6YuG7pll44bqhWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WeG6q+G6v8SpWeG6r+G6s2Lhuq9ZO2Lhuq/hu6RZYuG6r33DrVnhu5E/Y1kwKlkyfWpZMeG6r33huqtZMmUxWWhZxINkMVnEqeG7izliWTFsYsSDWTA5YlnDreG6rzvhurFZMW4qWeG6qz9iWeG6r+G6s2Lhuq/hu6RZ4buJKmpZM2RZMeG6r2ViWeKAnOG6qMOzalnEqeG7i8O04oCdWcSp4buNWeG6qzRialnEqeG6rztZ4buZauG6vWLEg+G7pllCxINjP+G6sVnhu4sq4bukWTA6YlkxZFnEqeG6r+G6oVnhu4nDtVkybWLEg1nDreG6r+G6t+G6q1nEqSHEqVnigJzhu4jhuq/hurHDo8SpWStZ4buf4oCdWTPhuqFZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZYsSDKuG7lVnhuqldw61ZxKnDsjFZMH3EqVnhuq3GoVk7YuG6r1liP2NZMDpiWTMqYsSDWeG7mTThuqtZxKljP2JZ4bqrP2JZ4bqv4bqzYuG6r+G7plnhu686Ylnhu4k4WcSp4bqvfeG7lVkxw7UqWeG7ieG7gVkwXcSpWeG6qTliWeG7mSYxWWLhuq9dYlloWcSDZDFZMsOz4buF4bqxWTA5YlnEqeG7iybhurHhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu686Ylkxb2LEg1kxZFnEqeG6r+G6oVnhu4nDtVkybWLEg1nDrGrhu5VZxKnhu4vhurNi4bqvWcSpw7Phu4NixINZxKnhu49ZM+G6oVnEg8O14bqxWTti4bqvWTHhuq9tw61ZYuG6rypi4bqvWcSp4buLaFnhuqk64bqxWWLEg2rDqmJZMX3DrVkyw7RZ4bqp4bqxw6BqWTHhuq/hurdi4bqvw5pZ4bqraFk7YuG6r1nhu5E/WWLhuq99Ylnhu5E/Y1kwKlkx4bqvfeG6q1li4bqvw6nhu6ZZxKjhu4tjYsSDWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7Thu6RZw63huq/hurfhuqtZxKkhxKlZ4oCc4bqow7NqWcSp4buLw7TigJ1ZM8OzZzFZxKnhuq8q4buVWcSp4bqvYVkwKGLEg1nDreG6r+G6t+G6q1nEqSHEqVnigJzhuq5u4buVWeG6qcOzalnEqeG7i8O04oCd4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buvOmJZMW9ixINZMWRZxKnhuq/huqFZMeG6r2ViWcSp4buNYsSDWTti4bqvWeG6r2MpMVli4bqv4bqxw6FqWTti4bqvWcSp4buNWWLEg2rDqmJZMX3DrVkyw7RZ4bqp4bqxw6BqWTHhuq/hurdi4bqv4bumWXfhurFZMeG6r2rhur/EqVnDrGoqWeG6r+G6s2Lhuq9ZO2Lhuq/hu6RZ4buJKmpZM2RZYuG6r33DrVnhu5E/Y1kyfWpZ4bqt4bqx4bqh4bqrWeG6qz9qWeG7mSbhuqtZ4buZan3EqVnhuq/hurHDoGLhu6ZZ4bqu4bqzYuG6r1k7YuG6r1kwOmJZMyxZMeG6r2ViWeG7iThZM8OzZzFZMyZi4bqvWTJ9alkwKGLEg1nhuqs/alnhu5kqYuG6r1nhuqkq4bqr4bumWeG7iCpqWTNk4bukWTA6YlkxZFnEqeG6r+G6oVli4bqvfcOtWeG7kT9jWTAqWTJ9alkx4bqvfeG6q1li4bqvw6lZaFnEg2QxWcSp4buLOWJZMDliWcOt4bqvO+G6sVnhu5E/WTHhuq9lYlnigJzhuqjDs2pZxKnhu4vDtOKAnVktWeG6r2MpMVkx4bqvw6JZMVtiWeG7icO1WTJtYsSDWcOt4bqv4bq34bqrWcSpIcSpWeKAnOG7iOG6r+G6scOjxKlZK1nhu5/igJ1ZM+G6oVnEg8O14bqxWcSpfcSpWTE7WTEmMVnhuq/hurNi4bqvWTti4bqvWTMsWTHhuq9lYlnhu5E/Y1nhuqzhuq9jWeG6qcOzalnEqeG7i8O0WcSCY2PEg+G6qTRZw43huq9jxKlj4buJ4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buvOmJZ4buJOFnEqeG6s+G6q1nEqeG6r33hu5VZxKkqMFnigJzhuqjDs2pZxKnhu4vDtOKAnVnEqeG7i2NixINZw63huq9bYlnigJzEqOG6r8OzWeG7keG6scOgYuKAnVloWTA5YlnEqeG7iybhurFZ4bqrP2JZ4bqv4bqzYuG6r+G7pll4e+G7lVnhuqk/WWLhu4PhurFZMDpiWeG7iThZxKnhurPhuqtZxKnhuq994buVWcSpfcSpWTE7WTEmMVk7YuG6r1nhuqs/WTA6YlkzLFnhuqnDs2pZxKnhu4vDtOG7pll4ZFkxb2LEg1nhuqk/WWLhu4PhurFZMDpiWeG7iThZxKnhurPhuqtZxKnhuq994buVWTEmMeG6r1nEqeG6r8OyWTAqWTPhuqFZ4bqpw7NqWcSp4buLw7RZO2Lhuq9ZMW4qWeG6q+G6s2Lhuq/hu6RZaFnEg2QxWcSp4buLOWJZMWxixINZMDliWcOt4bqvO+G6seG7pFnhu4k4WeG7mWp9xKlZ4bqv4bqxw6BiWeG6q+G6v8SpWWJrxKlZMWRZYuG6ryxiWeKAnMSo4bqvOeG6q1k7YuG6r+KAneG7pllC4bqvfcOtWeG7kT9jWTN74buVWeG7kT9ZMDpiWeG7iThZMWRZxKnhuq/huqFZMeG6r2ViWWLhuq/hurHDoWpZO2Lhuq9ZxKnhu41ZYsSDasOqYlkxfcOtWTLDtFnhuqnhurHDoGpZMW4qWeG6q+G6s2Lhuq9ZM+G6oVnEg8O14bqxWeG7kT9jWeG6reG6r2NZ4bqpw7NqWcSp4buLw7Thu6ZZ4buvOmJZMW9ixINZMWRZxKnhuq/huqFZxKnhurPhuqtZ4bqt4bqxYeG6q1k7YuG6r1nEqeG7jVnhuqs/Ylnhuq/hurNi4bqvWWI/4buV4bumWeG6rOG6r+G6sVkwOmJZMyxZ4bqp4buPKlkx4bqvZWJZ4buZY2LEg+G7pFnhuq8s4buVWWLhuq99w61Z4buRP2NZ4oCc4bquYz9iWcSpfcSp4oCdWWhZxINkMVnEqeG7izliWTFsYsSDWTA5YlnDreG6rzvhurFZ4buRP1li4bqvw7RixINZO2Lhuq9ZM2RZ4buJOFkzw7NnMVnhuqnDs2pZxKnhu4vDtOG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sHjhuqFZ4bqvbuG7lVnhuqnDs2pZxKnhu4vDtFk7YuG6r1nEqeG7izliWeG6qybhu5VZxKnhurdi4bqvWTPhuqFZMD9i4bukWeG6q2hZxKnhu41ixINZO2Lhuq9Z4bqvYykxWTHhuq9lYlli4bqv4bqxw6FqWTti4bqvWcSp4buNWWLEg2rDqmJZMX3DrVkyw7RZ4bqp4bqxw6BqWeG6qcOzalnEqeG7i8O04bumWeG7iCpqWTNkWWLhuq99w61Z4buRP2NZMCpZMn1qWTHhuq994bqrWWLhuq/DqeG7pFnEqeG6sWHDrVnEqeG6rzRjWeG6qT9Z4oCc4bqubuG7lVnhuqnDs2pZxKnhu4vDtOKAnVktWeG6r2MpMVnhu4nDtVkybWLEg1nDreG6r+G6t+G6q1nEqSHEqVnigJzhu4jhuq/hurHDo8SpWStZ4buf4oCdWTPhuqFZxIPDteG6sVli4bqvw7RixINZO2Lhuq9ZM2RZxKnhu4toWeG6qTrhurFZYsSDasOqYlkxfcOtWTLDtFnhuqnhurHDoGpZMeG6r+G6t2Lhuq/hu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu59qxKnhuq9j4buLWOG7sMON4buQWcav4bqpw7NnMVky4bq1MeG6r1nEqeG7jVnEqDQx4bqv4buLKjIq4buL4buo4buqL8Ot4buw

PV (lược dịch từ Techradar)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]