(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng lợi dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi của nhà mạng để đánh cắp thông tin mã OTP các dịch vụ của khách hàng. Đối tượng thường giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để gọi khách hàng hướng dẫn sử dụng dịch vụ, hoặc giải quyết sự cố bất kỳ, sau đó yêu cầu khách hàng có các thao thác xác nhận trên máy điện thoại.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04bu24bun4bq64bqmxqHhu7XDuuG6vMahw4nEqOG6rMah4bu5w5XhurrhuqTGocOT4bqo4bq64bqmxqHhurrGsOG6uuG6pMah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGoUHhurLGoUHDuuG6uuG6psah4bu34bupTMah4bq4xanGoTPhuq3hurXDtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8ah4bu5dcOTdS1O4bq8w4nDgeG7i+G7l091TOG6vOG7l8O04bqt4bqm4buI4bqsxqHhuqThuqx14bq6xqHhuqR44bq6xqFBduG7oMahQcWpxqHhu57DknfDk8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHDk+G6quG6uuG6psahw5NO4bul4bq64bqkxqHDicSo4bqsxqHhu7nDleG6uuG6pMahw5PhuqjhurrhuqbGoeG6usaw4bq64bqkxqHhu7fhuqbDkuG7oOG6suG6usah4bqm4buS4buK4bq64bqkxqHhu7fDkkjhu7fGoeG6pOG7gOG6rMah4bu3w5R1xqHhurrhuqbDucah4bq44bul4bq64bqkxqFB4bqyxqFBw7rhurrhuqbGoeG7t+G7qUzGocOT4bqm4buE4bq64bqkxqHDk+G6rOG6usah4bq4xanGoTPhuq3hurXGoeG7t8O64bu3xqHhu7lC4bu34bqmxqHhu5zDlcah4bu3w5R1xqFF4bqmw7rhu7fhuqbGoeG6psO54bq64bqkw7PGoUBG4bqsxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqHDk+G6puG7kuG7iOG6uuG6pMah4bqk4bqs4bunxqHhu7l14bq64bqmxqHDicO5xqHhurrhuqZ24bq6xqHhu5zhuqzEguG6usah4bu34bqmxrDhurjGoU/DiuG7t8ahReG6psO64bu34bqmxqHhuqbDueG6uuG6pMah4bu3w5R1xqHhu7fDuuG7t8ah4bq64bqmw7nGoeG6uOG7peG6uuG6pG/GoeG6uuG6pHbhurrGoeG6psO54bq64bqkb8ah4buc4bqoxqFB4bqs4bq24bq6xqHDk8agxqFB4bqyxqHhuqThu4DhuqzGoUXhuqbDuuG7t+G6psah4bqmw7nhurrhuqTGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4bu54buz4bq6xqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqHhu7lC4bu34bqmxqHhu5zDlW/GoeG6puG6vOG7seG7t8ah4bqk4bqs4bun4bqsxqFNw5Lhu6Dhuq7Dk8ahT+G7lsah4bu3Rsah4bu1d8OTxqFFUW/GoU91w5LGoUHDisah4bugxILDksah4bu3eMOSxqFF4bqmw7rhu7fhuqbGoeG6psO54bq64bqkxqHhu7fDisah4bu3w7rhu7fGocOT4bqmdeG6vMahw5PhuqbDuuG7t8ah4buew7rhu7fGoeG6uuG6pnnhurrGocOTTsSC4bq6xqHhurjDuuG7oMahQeG6rOG6tuG6usahw5Phuqbhurzhu6XhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhu7nDk+G6psOS4bq44bu1xqHhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFyc+G7m0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7oeG7nUzhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu34bu54bq6w7Phu7V14bq8w5PhuqZ14bq64bqm4bqm4bq8dcOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7o+G7neG7oy/hu53hu5tw4bu5cOG7nXHhu6Phu6Phu590w5Phu6F04bub4bujw4nhu53hu5stw5Lhurrhurp14bq4w4Hhu7ktcC3hu51x4buhc+G7nXRx4buj4bujcMOzxJBM4bqk4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7tuG7p+G6uuG6psah4bu1w7rhurzGocOJxKjhuqzGoeG7ucOV4bq64bqkxqHDk+G6qOG6uuG6psah4bq6xrDhurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHhuqbhu5Lhu4rhurrhuqTGoeG7t8OSSOG7t8ah4bqk4buA4bqsxqFB4bqyxqFBw7rhurrhuqbGoeG7t+G7qUzGoeG6uMWpxqEz4bqt4bq14buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l3Jz4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7oeG7neG7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Qy4bqk4buS4buI4bqsxqHhu7nhu47hurrhuqTGocOJ4buSw5LGoVDGoUXhuqbhuqzGoeG7nsOSd8OTxqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG7teG6rOG6ssOSxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqFBdeG6uuG6pMah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoeG7t8OSSOG7t8ah4bqk4buA4bqsxqHDk07EguG6usah4bqsM+G6p8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Qy4bqkdeG7oMahReG6puG6rMahReG6psO64bu34bqmxqHhuqbDueG6uuG6pMahQUfhurrhuqTGoVDGocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGocOT4bqmw4HhurzGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4bu54buz4bq6b8ah4bu3w7rhu7fGoUFG4bqsxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqHhu6DEgsOSxqHhu7d4w5LGoUXhuqbDuuG7t+G6psah4bqmw7nhurrhuqTGocOT4bqmdeG6vMahw5PDuuG7t8ah4bq4xanGocOJ4bq24bq64bqmxqHDk07EguG6usah4bu1w7nhurrGoUzhuqbhuqjhurjGocOJw7nGoWpq4buj4budak9GxqFB4bqs4bq24bq6xqHDk+G6puG6vOG7peG6rMahReG6osahw4nhu5R1xqFB4bun4bq8w6wzIMah4buNw4nhurbhurrhuqbGocOT4bqmw4HhurzGoeG6pOG6rHXhurzGocOT4bqm4buY4bu3xqHhuqnhuqfhuqfhu7jhu4/Ds8ah4bqt4bqm4buW4bu3xqHhu7fhuqZ3w5PGoUF24bugxqHDicO5xqHDk+G6qOG6uuG6psah4bq6xrDhurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHhuqbhu5Lhu4rhurrhuqTGoeG7t8OSSOG7t8ah4bqk4buA4bqsxqHhu7fhuqbhurzGoUzhuqbDgEzGocOT4bqmw5LEgsah4bu1deG6vMah4bu54bqsxqFBSOG6uuG6pMah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGoUHhuq7hurrGoeG6uEjDk8ahT0bGoUHhuqzhurbhurrGocOT4bqm4bq84bul4bqsxqFF4bqmw7rhu7fDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Qg4bqm4bqsxqHDk+G6puG7luG7t8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHDieG6tuG6uuG6psah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoeG7t8OSSOG7t8ah4bqk4buA4bqsxqHDk+G6psO54bq64bqmxqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOT4bqmw4HhurzGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4bu54buz4bq6xqHhu7fDlHXGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahQUbhuqzGocOT4buSxKjhurrhuqTGoeG6usO54bugb8ahw5PhuqbhuqrGocOT4bqmw5LEgsah4bu1deG6vMahReG6psO64bu34bqmxqHhuqbDueG6uuG6pMah4buc4buz4bq6xqHhu7fDisahT8OK4bq64bqkb8ah4bq64bqmeeG6usahQeG7ksSo4bu3xqHDk+G6rOG6usah4bq64bqm4bup4bq6xqHhuqcx4bqnxqHhuqZ14bugxqHhu5zDueG6vMah4bq44bul4bq64bqkxqHhu7XhuqrhurrhuqbGocOT4bqm4buS4buI4bq64bqkb8ah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqHDk3fDk8ah4bu34bunxqHhu7fDuuG7t8ah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGoUHhuq7hurrGocOT4buUxqHDk+G6puG7iOG6rMahQeG6rOG6suG6uMahQcOKxqFBxanGoUHhu5LEqOG7t8ah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4bq64bqmeeG6usah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGoUHhuq7hurrGoU9GxqFB4bqs4bq24bq6xqHDk+G6puG6vOG7peG6rMah4bu3w5R1xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoUFG4bqsxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqHhurrDueG7oMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6p3XDksahReG6puG6rMahw4nhu5R1xqFB4bun4bq8xqHhu7fhuqbhuqzhuq7hurjGoU3DkuG7oOG6sOG6usah4bq64bqmeeG6usah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqxvxqFF4bqixqHhuqThuqx14bq6xqFPw4PGoUHGsOG6uuG6pMah4bq64bqmeUzGoeG7mOG6uuG6pMah4bu5w5XhurrhuqTGoeG7nOG6qMahQeG6rOG6tuG6usahw5PGoG/GocOTw7nhuqzGoUXhuqbhurzhu6fhurrGoeG6uOG7peG6uuG6pMah4buexanGoeG6pkjhuqzigKbGoeG7t8OUdcah4bq64bul4bq6xqHhurrhuqZ24bq6xqHhu5zDucahReG6pnXhuqzGoeG7tcO64bq8xqFNw5LEguG6usah4bq4ecOTxqFF4bqmw73DksahQcaw4bq64bqkxqHhurrhuqZ5TG/GoeG7t+G6puG7gOG6usahw5PhuqjhurrhuqbGoeG6usaw4bq64bqkxqHhurrhuqZ54bq6xqHhu7fDkkjhu7fGoeG6pOG7gOG6rMahw5Phuqbhu4ThurrhuqTGoeG7tcO64bq8xqHhurjFqcahM+G6reG6tcOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7uOG6vMahw5NO4buS4buK4bu3xqFBw4rGoUXhuqbDuuG7t+G6psah4bqmw7nhurrhuqTGoUHFqcah4bu1Qsahw4nhu5R1xqHDk+G6puG7luG7t8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHDk+G6pnXhurzGocOTw7rhu7fGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHhu7fDkkjhu7fGoeG6pOG7gOG6rG/GoeG6usSC4bq6xqHhu7fDuuG7t8ah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGocOT4buUxqHDk0nhurrhuqTGoUHDueG6rMah4buY4bq64bqkxqHhu7nDleG6uuG6pMahT8ODxqFB4buSxKjhu7fGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHhuqbhu5Lhu4rhurrhuqTGoUHhuq7hurrGoU9GxqFB4bqs4bq24bq6xqHDk+G6puG6vOG7peG6rMah4bu3w5R1xqFF4bqixqHhuqThuqx14bq6b8ahw5Phu5TGoUHDisah4bu34bqm4buM4bq64bqkxqHhu7nhurTGoeG7ucO54bq64bqkxqHhu7fhuqbhuqzhuq7hurjGoUHhurzhu6XDk8ahw5PDueG6rMahReG6puG6vOG7p+G6usah4bq44bul4bq64bqkxqHhu57Fqcah4bqmSOG6rG/GoUXhuqzhurLhurjGoU/hurzDusOTxqHhu7fhuqbhuqzhuq7hurjGoUHhurzhu6XDk8ahw5PhuqzhurDhurrGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4buc4bqob8ahw5PDueG6rMahReG6puG6vOG7p+G6usah4bq64bqkduG6usah4bqmw7nhurrhuqTGocOJ4bqsxILhurrGoUXhuq7Dk8ah4buc4buK4bqsxqHhu5zhuqjGoUHhuqzhurbhurrGocOTxqDDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7RA4bqyxqHhu7Xhu6fhurzGoeG7nOG6tsahReG6psO64bu34bqmxqHhuqbDueG6uuG6pG/GoeG6puG7peG6usah4bu34bqm4bquxqHDk0bhuqzGoUF1xqHDk+G6puG6rOG6tsOTxqHhuqbhu6XhuqzGoeG7ueG6vMahReG6osahw4nhu5R1xqFB4bun4bq8xqHhuqR24bugxqFOdW/GoeG6v+G6rOG6unXhurXhuqbhurzhurrDgcahReG6psOS4bug4bqu4bq6xqHhu7fDuuG6vMahReG6psO64bu34bqmxqHhuqbDueG6uuG6pMah4bu34bun4bq64bqmxqHhuqThuqzDuuG7t8ahw5NO4buS4buK4bu3xqHhu7fDuuG7t8ah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGocOJ4buUdcahQeG7p+G6vMah4bqm4buS4buK4bq64bqkxqHhu7nhu7PhurrGocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHhu7fDkkjhu7fGoeG6pOG7gOG6rG/GoUXhuqbhu4ThurrhuqTGocOT4bqmdeG6vMahw5PDuuG7t8ahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bq4xanGocOJ4bq24bq64bqmxqFqauG7o+G7nWpPRsahQeG6rOG6tuG6usahw5Phuqbhurzhu6XhuqzDrMahw5PhuqbDgeG6vMah4bqm4buS4buK4bq64bqkxqHhu7nhu7PhurrGocOT4buUxqHhu7fDuuG7t8ah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGoeG6usO54bugw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0IOG6puG6rMahQeG6rOG6tuG6usahw5Phuqbhurzhu6XhuqzGoeG7t8OKxqHhu7fDuuG7t8ah4bu5d8OSxqHhuqbhuqzhurbDksah4bu1d8OTxqHDk+G6puG7kuG7iOG6uuG6pG/GoeG6uuG6puG7ksahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bq64bqmeeG6usahQeG7ksSo4bu3xqHhu7fDkkjhu7fGoeG6pOG7gOG6rMahQeG6ruG6usah4buN4bu3w4rGoeG7teG6rOG6ssOSxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqHhu7fhuqbDkuG7oOG6suG6usah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGoUrGoeG7t+G7peG6uuG6psahw4nhurzhuqThurzGoeG6uuG6psO5xqHhurjhu6XhurrhuqThu4/GoUXhuqbDuuG7t+G6psah4bqmw7nhurrhuqTGocOJeUzGocOT4buY4bu3xqHDk+G6pnXhurzGocOTw7rhu7fGocOJ4bq24bq64bqmxqHDrMOs4buj4budw6zGoUHhurLGoeG6psOU4bugxqHDieG6tuG6uuG6psah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoeG7t8OSSOG7t8ah4bqk4buA4bqsxqHhurrhuqThurzDueG6rMahUMah4bq4w5JG4bq6b8ahQUfhurrhuqTGocOT4bqm4buI4bqsxqHDieG6rMSC4bq6xqHhuqbhurbGoeG7nOG7iuG6rMah4bq/4bqs4bq6deG6teG6puG6vOG6usOBxqFNw5J1xqFPRsahw5NJ4bq64bqkxqFBw7nhuqzGoeG6uOG6rOG6tOG6usahTOG6puG6qMah4budc+G7m+G7m+G7neG7m3Thu53GoUHhurLGoUXhuqzhurLhurjGocOTTnXGocOT4bqq4bq64bqmxqHDk07hu6XhurrhuqTGoeG7t8OUdcahw5PhuqbDksSCxqHhu7V14bq8xqHhu5zDucahQeG7ksSo4bu3xqHDk+G7ksah4bucd+G6um/GoeG6pOG6rOG7p+G6rMahQcO6TMah4bqm4bq84bux4bu3xqFF4bqmw5Lhu6Dhuq7hurrGoeG6uuG6pOG6pkLGoeG7t8O64bu34bqmxqHhu57GoMahw4lQw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7VPw5NO4bq84bq64bqkw7Thu7bhu6fhurrhuqbGoeG6pOG6rMO64bu3xqHDk07hu5Lhu4rhu7fGoeG7t8O64bu3xqHhu7fDkkjhu7fGoeG6pOG7gOG6rMahw4nhu5R1xqFB4bun4bq8xqHhurjhu4jhuqzGocOT4bqmdeG7oMahT+G6rOG6uMah4buhKMO1L0/Dk07hurzhurrhuqTDtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Qy4bqk4bq8w7nhuqzGoeG7nOG6rOG6tuG7t8ahw4nhu5R1xqFB4bun4bq8xqHhu7fhuqbDkuG7oOG6suG6usah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqzGoeG6uuG6puG7ksahw5NOxILhurpvxqHhu7fDisah4buew5J3w5PGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bq4SMOTxqFPRsahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqHhuqbEqEzGocOJ4buUdcahQeG7p+G6vMahw5PhuqZ14bugxqFP4bqs4bq4xqHhu6EoxqHhurjhuqzhurThurrGoUzhuqbhuqhvxqHhu7nhurzGoeG7nHnhu6DGoeG6v+G6rOG6unXhurXhuqbhurzhurrDgcahReG6psOS4bug4bqu4bq6xqHhu7fDuuG6vG/GoeG6uuG6psO5xqHhurjhu6XhurrhuqTGoeG7t+G6pkPGocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG6uOG7iOG6rMahw5PhuqZ14bugxqFP4bqs4bq4xqHhu7fhuqbhurzGoUXhuqbDuuG7t+G6psah4bqmw7nhurrhuqTGoUF14bq64bqkxqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqFM4bqm4buE4bqsxqFP4bqs4bq4xqHhu7fhu5DGoeG7jUzhuqbhu4ThuqzGoU/huqzhurjGoeG7oygv4bufKOG7j8OzxqHhu7bDuuG7t+G6psahReG6rOG6suG6uMahw5NOdcahw4nhurzhu6XhuqzGoUzhuqbhu4ThuqzGoU/huqzhurjGoUF14bq64bqkxqHhu7nhu47hurrhuqRtxqHhuqfhurzhu6XhurrGocOT4bqs4bq6xqHhurrhuqbhu6nhurrGoU/hurhPxqHhurpI4bqsxqHhu7nDkuG6uuG6pMah4oCc4bu44bqn4buhKOKAncah4bqkxqDhuqzGoUHhuq7hurrGoU9GxqFzc3PGoeG6puG6vOG7seG7t8ah4bu1d+G6uMah4bqk4bqsdeG6vMahw5Phuqbhu5jhu7fGoeG6qeG6p+G6p+G7uMah4buc4buK4bqsxqHhu7d2w5LGocOJ4bq24bq64bqmxqFq4bubc3Nzw6zDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0QEbhuqzGoeG7nOG7iuG6rMah4bu3w7rhu7fGocOT4bqmw5LEgsah4bu1deG6vMahQXXhurrhuqTGoU/GoMah4bu5w5XhurrhuqTGoUzhuqbhu4ThuqzGoU/huqzhurjGoeG7oShvxqHhur/huqzhurp14bq14bqm4bq84bq6w4HGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG6pOG7gOG6rMah4bq44buI4bqsxqHDk+G6pnXhu6DGoU/huqzhurjGoUXhuqbDuuG7t8Ozw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6v+G6rOG6unXhurXhuqbhurzhurrDgcah4bu34buQ4bq64bqkxqFF4bqmw5Lhu6Dhuq7hurrGoeG7t8O64bq8xqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6psSoTMahTOG6psO6w5PGoeG6puG6rOG6tuG6usahT+G6rOG6uMahQeG6rOG6tuG6usahw5Phuqbhurzhu6XhuqzGoeG7t8OKxqHhu7fDuuG7t8ah4bu5d8OSxqHhuqbhuqzhurbDksah4bu1d8OTxqHDk+G6puG7kuG7iOG6uuG6pMah4bq64bqm4buSxqHhurh3w5PGocOT4bqo4bq6xqHhuqbhuqzhurbDkm/GoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG6uuG6pnnhurrGoUHhu5LEqOG7t8ah4bu3w5JI4bu3xqHhuqThu4DhuqxvxqHDk+G6rOG6usah4bq64bqm4bup4bq6xqHhurjDucahReG6puG7hOG6uuG6pMahTuG7gsah4bq64bqkw5Lhu6DEguG6usah4bq64bqmduG6um/GoUHhurDGoeG6uuG6pOG6pkLGoUXhuqbDuuG7t+G6psah4bqmw7nhurrhuqTGocOJ4bqsxILhurrGoeG6puG6tsah4buc4buK4bqsxqHhur/huqzhurp14bq14bqm4bq84bq6w4HGoU3DknXGoU9GxqHDk0nhurrhuqTGoUHDueG6rMah4bq44bqs4bq04bq6xqFM4bqm4bqoxqHhu51z4bub4bub4bud4bubdOG7ncahQeG6ssahQeG7ksSo4bu3xqHhuqbDjcahw5NOxKjGoUXhuqzhurLhurjGocOTTnXGocOT4bqq4bq64bqmxqHDk07hu6XhurrhuqTGoeG7t8OUdcahw5PhuqbDksSCxqHhu7V14bq8xqHhu5zDucahQeG7ksSo4bu3xqHDk+G7ksah4bucd+G6um/GoUXhuqbDkuG7oOG6ruG6usah4bq64bqk4bqmQsah4bqm4buS4buK4bq64bqkxqHhu57GoMahw4lQxqFFQkzGocOT4bqm4buI4bqsw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTFXDksOT4bqm4bq8TuG7l8O0KTEv4bq/KOG6tcahMsOB4buiT8O1L0zDtA==

HM/VGP News

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]