(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 sẽ diễn ra vào 20h ngày 30-4-2022 tại sân khấu Khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa). Đây cùng là thời điểm gắn với dịp nghỉ lễ 30-4 - 1-5 nên không khí tại bãi biển Hải Tiến ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn khi Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến đang đến gần.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4buM4bqgUOG7jC3DueG6uuG6quG6rMOKb+G7ncOJ4buOw5Lhu4zhuqrhuqZRw7Phu5vhu5M+xrDhuqrhu53huqvhuqrhurbDiuG7neG7jMOT4buUxKhB4budw4rhuqzhu6dR4bud4bq44bqow7nhuqrhu53hurzFqUHhu53hurrhuqThu53huqjDjeG6quG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOPuG6oMO5w4Hhu5vhu5My4bqk4bud4bqow43huqrhu53DgeG7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7nT7GsOG6quG7neG6q+G6quG6tsOK4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Hhu53DkuG6ruG7ncOB4bqq4bqkw4rhu53Dk8O54bud4bue4bun4bq+4bud4buh4buj4bqo4budw4rhuqzhu6dR4budcOG7oy1xLeG7oeG7o+G7oeG7oeG7neG7jMWp4bqq4budw5J4w4rhu53hurjhuqh54buO4budMeG6qOG7juG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4budPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53DtT7hur7hu63DiuG6rOG7nT7hu4DDucO04buN4budPXhR4budQcOUw4rhuqzhu53hurrhu6fhu53hu4zhuqhK4bqq4budw4DhuqrDguG6vOG7neG6rOG7scOK4bud4buexKjhuqrhu53DgURO4budw4rhuqzhuqjEkOG7neG6uuG6pOG7nXDhu6MtceG7nS3hu53hu58tcuG7ncOK4bqww4rhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53hurjhuqhC4bud4buMxanhuqrhu53hu7nhu6nhuqrhu53hu7nhuqrDgsOK4budPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53DiuG6rOG7p1Hhu51B4bunw4rhuqzhu53hu4zDk0zhu53DiuG6sMOK4budw4rhuqjDjcOK4budw4rhuqhETsOy4budw5JH4bqq4budw4DDjcOK4bqs4bud4bqo4buIw4rhu53hurjhuqjhuqrhu50y4bqk4bud4bqow43huqrhu50j4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4budPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53DgMO5w4rhuqzhu53DgOG6tsOK4bud4bqsw73DiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddeG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcnDhu6FOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buh4bufdC/hu5/DunTDgXLhu59z4buhdOG7o3Hhu4zhu6HDuuG7o+G7oXXhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqcO6cXDhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4bq8xalB4bud4bq64bqk4bud4bqow43huqrhu53DgeG7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t14buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tycOG7oeG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buTNOG6qOG7osOK4bqs4budw4rhuqzhu6dR4budw4rhu6dR4bud4bu54bqqw4LDiuG7nT7GsOG6quG7neG6q+G6quG6tsOK4bud4buMw5NM4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53DgOG6qsOC4bq84budw4DhurbDiuG7nVHhurDhu47hu53hu4zhuqhCQeG6qOG7nUHhu5LDueG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53hu57hu6fhu53DgeG7juG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53hu4zhuqjhu7NO4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycOG7oU5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu590L+G7n8O6dMOBcuG7n3Phu6F04buhcuG7jHThu59zcHXhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXRw4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7mz7GsOG6quG7neG6q+G6quG6tsOK4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53DiuG6rOG7p1Hhu53hurjhuqjDueG6quG7neG6vMWpQeG7neG6uuG6pOG7neG6qMON4bqq4budw4Hhu47hu53hurpEQeG6qOG7neG7ueG6qsOCw4rhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnDhu6Hhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7k+G7uOG7q8OK4bqs4budw5NHw4rDsuG7neG6uOG6qOG7teG7juG7neG6qOG6quG6tOG7jsOy4budTsO5w4pHw7Lhu53hu6VO4budTuG6qEJB4bqow7Lhu51B4bulQeG7nUHhu5Dhurzhu53hu4zhuqrDiuG7neG7jOG7jlHhurDDiuG7neG7jMOT4buOUeG6ssOK4buN4buN4buN4budw4Dhu5RLQeG7neG7jMOT4bqg4bq+4budw4Hhu4JB4budQeG7pUHhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53DgOG7lErDiuG6rMOy4bud4buMxanhur7hu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53hurjhuqhC4budw5JH4bqq4budw4DDjcOK4bqs4bud4bqo4buUxKjDiuG6rOG7neG7jMSo4bqq4budMuG6pOG7neG6qMON4bqq4budI+G7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7nT7GsOG6quG7neG6q+G6quG6tsOK4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Hhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu590L+G7n8O6dMOBcuG7n3Phu6F0cuG7o+G7jHXhu6Phu6N0dOG6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8Spw7pxdeG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5s+xrDhuqrhu53huqvhuqrhurbDiuG7neG7jMOT4buUxKhB4budw4rhuqzhu6dR4bud4bq44bqow7nhuqrhu53hurzFqUHhu53hurrhuqThu53huqjDjeG6quG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3JwcOG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buTMeG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu53hu7nhu6nhuqrhu53hu7nhuqrDgsOK4bud4bue4bun4budw4Hhu4JB4budQeG7pUHhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53DgOG7lErDiuG6rOG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4buM4bqoR8OK4bqs4budw4Dhu5RLQeG7ncOB4buCw4rhu53DgcODTuG7neG7nuG6tOG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53DksWpQeG6qOG7ncOS4bqu4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycOG7oU5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu590L+G7n8O6dMOBcuG7n3Phu6F14buhcuG7jHDhu6Fz4bujdeG6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8SpcnBw4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7mz7GsOG6quG7neG6q+G6quG6tsOK4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53DiuG6rOG7p1Hhu53hurjhuqjDueG6quG7neG6vMWpQeG7neG6uuG6pOG7neG6qMON4bqq4budw4Hhu47hu53hurpEQeG6qOG7neG7ueG6qsOCw4rhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnDhu6Hhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7k+G7heG6oOG7ncOA4bqq4bq0w4rhu53DknfDiuG7ncOS4bunw4rhuqzhu51O4bqo4buQQeG7neG7nuG7kOG7ncOK4bqo4buO4budQcO94buO4budNOG6qHjDiuG7ncOBeMOK4bud4bue4bun4budw4Hhu47hu53hurjhuqjhu6VB4bqo4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycOG7oU5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu590L+G7n8O6dMOBcuG7n3Phu6F1cuG7n+G7jHVxcnNx4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKnhu59xw7rhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4bq8xalB4bud4bq64bqk4bud4bqow43huqrhu53DgeG7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t14buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tycOG7oeG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buTMeG6qOG7juG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4budPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53huqjhuqrhurTDiuG7nUHhu4Dhu510deG7nUHhu4jhu53Dkkzhu53hurjhuqrDiuG6qOG7ncOB4bq+w7nDiuG6qOG7ncOBREHhuqjhu53hu57hu5Dhu53hurrhu5Thu47hu53hu4zDk8OV4bud4buexKjhuqrhu53hurjhuqjhur7GsMOK4bqs4budc+G7jXLhu6Phu6Phu51O4bqo4buGw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qMSQ4budw4DDueG7ncOBxanDiuG6rOG7neG7nuG6suG7neG6uuG6vsWp4bqq4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4bq64buU4buO4bud4buMw5PDlcOy4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOA4buA4budMeG6qOG7pUHhuqjhu53DksWpw4rhu50+xrDhuqrhu53huqvhuqrhurbDiuG7neG6reG6oMOS4bq+w5Phu4zhu53hurrhu6fhu53hurzDjeG7jOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4Dhu4jDiuG7neG7nkThu51B4buA4budw5JI4budTuG6qOG7hsOK4bqs4budw4rhuqzhuqjEkOG7neG6usSow4rhu53hu4zFqeG6quG7nTHhuqjhu47hu53DgeG7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7nT7GsOG6quG7neG6q+G6quG6tsOK4buN4bud4buHxKjhuqrhu53DgeG6quG6tMOK4bud4buMQkHhuqjhu51xw7Jy4bud4bqow7nDsuG7neG6rEnhurzhu53hu6FycuG7nU7huqjhu4bDiuG6rOG7nUzhu51w4bud4buM4buGw7nhu53DiuG6qOG7p+G7neG7nuG7p+G7neG7n+G7oeG7nUHhu6vDiuG7neG6qMON4bud4bue4bqq4bq64bq6w7nhuqzhuqDhu53hu57hu6fhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG7jOG6quG6tMOK4budQkHhuqjDsuG7ncOBREHhuqjhu53hu57hu5Dhu51O4bqo4bq+w4rhuqzhu51O4bqow5Xhu53DgOG7lEtB4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53DgeG7juG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53hu4zhuqrDiuG7neG7jOG7lEzDiuG6rOG7ncOA4buv4buM4budTuG6qOG7hsOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycOG7oU5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu590L+G7n8O6dMOBcuG7n3Phu6HDuuG7ocO64buMcMO64bujdHXhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXDhu6Phu5/hu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4bq8xalB4bud4bq64bqk4bud4bqow43huqrhu53DgeG7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t14buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tycOG7oeG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buT4bu44bun4budQMO54bq+4bud4bqr4bqoROG7nT7hu5Thu4jDiuG6rMOy4budT+G7jsaww4rhu53hurpS4budMeG6qOG7pUHhuqjhu53DksWpw4rhu50+xrDhuqrhu53huqvhuqrhurbDiuG7neG6reG6oMOS4bq+w5Phu4zhu51B4bqo4bq+4bud4bu54bqq4bq24buMb+G7nT3DguG7nU7huqjhu5BB4bud4bue4buQ4budw4Hhu47hu53hurjhuqjhu6VB4bqo4bud4buMSOG7jOG7ncOK4bqoeeG7jMOy4bud4bq44bqo4bulQeG6qOG7ncOSxanDiuG7ncOA4bup4budw5Lhu5zDueG7ncOSw7nDiuG6rMOy4bud4buMw5PDucOK4bqs4bud4buMw5NC4bud4bq6xanhuqrhu51B4buI4budw5JM4bud4bue4buz4buM4budQeG6qHnhu4zDsuG7ncOKeMOK4bqs4budQXlO4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu7nDjeG7ncOKw43huqrhu53hu4zhuqh54buM4bud4buMw5PDucOK4bqs4bud4buM4bqo4bqq4bq24buM4bud4bu5ROG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51O4bqo4buGw4rhuqzigKbhu53DgMOC4budTuG6qOG7kEHhu53hu57hu5Dhu53DgeG7juG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53hu4xI4buM4budw4rhuqh54buM4buN4budPeG6tsOK4bud4buM4bqoSuG6quG7ncOA4bqqw4Lhurzhu53DiuG7p1Hhu53hu4xV4bud4bq64bq04budw4Dhu6/hu4zhu51O4bqo4buGw4rhuqzhu53DgURO4bud4bq64bqk4budcOG7oy1x4bud4bue4bun4bud4bufLXLhu53DgMWp4buM4bud4buf4buj4buja+G7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddeG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcnDhu6FOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buh4bufdC/hu5/DunTDgXLhu59zcOG7o+G7o3Xhu4xww7pwc3Thurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqcO6dXThu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4bq8xalB4bud4bq64bqk4bud4bqow43huqrhu53DgeG7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t14buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tycOG7oeG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buTQOG7pUHhu53hurjhuqjhu6VB4bqo4budw5LFqcOKw7Lhu53DiuG6qOG7p+G7neG6qOG7p8OK4bqs4budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4bu5ROG7neG7jEjhu4zhu53DiuG6qHnhu4zhu53hu4zGoOG7nUHhuqjhu4rhu51M4budw4DhurbDiuG7ncOK4buI4bqq4bud4burw4rhu53DksWpQeG6qOG7ncOS4bquw7Lhu53DgMaw4bq84bud4bu5xrDhur7hu53hu57hurThu53DkuG6qsOK4bqo4budw7nDiuG7neG7jOG6vuG7p8OK4bud4buM4bqo4buaQeG7neG7jOG6qOG7mkHhu51O4bqo4bu14bq84buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycHBOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buh4bufdC/hu5/DunTDgXLhu59zcOG7o3Bw4buMcOG7n8O64bujc+G6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8SpdOG7n3Hhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4bq8xalB4bud4bq64bqk4bud4bqow43huqrhu53DgeG7juG7neG6ukRB4bqo4bud4bu54bqqw4LDiuG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t14buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tycHDhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7kzLhu7FO4budw4Dhu6/hu4zhu53DiuG7iOG6quG7neG7nuG7juG6quG7nUHhuqjhu4jhuqrhu53huqzhuqrGsOG6quG7neG7jMOTQuG7nUHhuqjhur7hu51B4bulQeG7neG6oOG6vOG7ncOK4bqo4buE4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycHBOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buh4bufdC/hu5/DunTDgXLhu59zcOG7n+G7o3Thu4zDunJxceG7oeG6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8Sp4bufc+G7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5s+xrDhuqrhu53huqvhuqrhurbDiuG7neG7jMOT4buUxKhB4budw4rhuqzhu6dR4bud4bq44bqow7nhuqrhu53hurzFqUHhu53hurrhuqThu53huqjDjeG6quG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3JwcOG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buTMeG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu51Bw73hu47hu51BxrDDiuG6rOG7neG7ueG6qsOCw4rhu50+xrDhuqrhu53huqvhuqrhurbDiuG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DiuG6rOG7p1Hhu53DiuG7p1Hhu53DgOG7qeG7nUHhu4Dhu53DgEfDiuG6rOG7ncOB4buO4bud4bq44bqo4bulQeG6qOG7ncOA4bq2w4rhu53hu4zhuqjDueG6vOG7nU/hu47DucOKw7Lhu51B4bqo4buQTuG7ncaww4rhuqjhu53hurrhu6fhurzhu53hurhV4budw4rhuqrhurThurzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJw4buhTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7oeG7n3Qv4bufw7p0w4Fy4bufc3Dhu6Hhu6HDuuG7jHR14buhcnXhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXF0cOG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5s+xrDhuqrhu53huqvhuqrhurbDiuG7neG7jMOT4buUxKhB4budw4rhuqzhu6dR4bud4bq44bqow7nhuqrhu53hurzFqUHhu53hurrhuqThu53huqjDjeG6quG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3Jw4buh4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5M+4buOUeG6tMOK4budPuG6vuG7rcOK4bqs4budPuG7gMO54bud4buM4buOUeG6sMOK4bud4buMw5Phu45R4bqyw4rDsuG7neG6rOG6qsSo4bqq4bud4buM4bqo4bqq4bq04buO4budQeG6qOG6vuG7ncOB4buO4bud4bq44bqo4bulQeG6qOG7neG7nuG6suG7neG6vMON4buM4budw5JI4budw4DhuqrDguG6vOG7neG7jOG6qMO54bq84budT+G7jsO5w4rhu53hurjhuqjhuqrhu53DgOG6quG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4budPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu43hu50z4buQQeG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhu5LDueG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7oeG7neG6uOG6qOG7juG7ncOB4buO4bud4bq6REHhuqjhu53hu7nhuqrDgsOK4budPsaw4bqq4bud4bqr4bqq4bq2w4rhu53DkuG6ruG7ncOA4buAw4rhu53hu4zDk+G6sMOK4budw7rhu6Phu6Phu43hu6Phu6Phu6Phu53hurrhu5RL4buM4bud4bq44bqo4bulQeG6qMOy4budw4Hhur7DucOK4bqo4bud4buM4bqo4buO4budw4Hhu47hu53hurpEQeG6qOG7ncOAxanhu4zhu53hu4zDk+G6sMOK4buddeG7n+G7o+G7neG7jFXhu53DgEnDiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07DmeG7juG7jOG6qOG6vsOT4bub4buT4bqr4bqo4buSUeG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu5EvTuG7kw==

Thủy Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]