(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi khi trời mưa, hàng chục hộ dân ven đê thôn Dinh Xá (phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) lại sống trong nỗi lo bị ngập lụt, nước dâng lên gần nửa ngôi nhà, mọi thứ bị đảo lộn.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7ozDhu69HRXPhuq7DieG7nOG6rnPDiUxz4bqwQUdz4buUw4nEqEdzOuG6uEfDiXPhu4vhu61zR09Gc0fDk8OUc0dO4bq4c+G7hEhzR0XhuqDDlHPhu4Thu5zhu5Thu50vw4l14buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Qw4bqy4bux4bqwcuG7o2FO4bq4c+G7gsOJ4bq4c+G7lOG7ksOS4bq4c0bhu6Dhu7Hhu5lzw4nhu69HRXPhuq7DieG7nOG6rnPDiUxz4bqwQUdzVeG6skdz4bq24bqsc+G7lMOJxKhHczrhurhHw4lz4buL4butc8ahw5TDieG7oMOSR0Vz4bq5w4nhurhC4buWczjDieG7rUfDieG7mXPhurlkc+G6ucOJ4buxR8OJczBJ4bux4bubc+G7hHbhurhz4buYSkdFc+G7lOG7kkhHRXNHTuG6uHPhu4RIc8SCw4pzR0XhuqDDlHPhu4Thu5zhu5Thu5lzR+G7oMOT4bquc+G6sEFHRXPhu4ThuqxHc0XDgEdzR1Phu7FzR0XEqOG6uHNHw4nhu6/hu5lzRsOM4bq4c+G7lMOJUHPEgsOKc+G6tndIc+G7hExH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dcOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bundcO5w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6dcO5xakvw7p0dOG6sOG7pXXhu6fhu6XGsMO5xrDhu5TDunXhu6XDusWp4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PFqeG7q8awcnPhu7Hhu4Thu5TDs3Iw4buvR0Vz4bquw4nhu5zhuq5zw4lMc+G6sEFHc+G7lMOJxKhHczrhurhHw4lz4buL4butc0dPRnNHw5PDlHNHTuG6uHPhu4RIc0dF4bqgw5Rz4buE4buc4buUcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHVyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bundcO5cnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6PhurnDieG6skhzw5TDiXdHc+G7rUfDiXPhuq7hu6Lhu7FzRcOAR3PDuXRzw4lMc+G6sEFHc+G7lMOJxKhHczrhurhHw4lz4buL4but4buZc0fDieG6uOG6quG7lnNHeUZzR+G7seG7pHPDicOMc8OUw4l34bq4c+G7mEpHRXPhu5Thu5JIR0Vz4buU4bq8R8OJc+G6rndHw4lzR0XhuqDDlHPhu4Thu5zhu5Rz4buU4buS4bq44bqqR3NG4bq44bqsR+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bqw4buUw4nhu5ZGxIJz4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p3XDucOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4bqwR+G7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DunXDucWpL8O6dHThurDhu6V14bun4bulxrDhu6fhu6nhu5Thu6nGsMO54burxrDhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs+G7pXV1cnPhu7Hhu4Thu5TDs3Iw4buvR0Vz4bquw4nhu5zhuq5zw4lMc+G6sEFHc+G7lMOJxKhHczrhurhHw4lz4buL4butc0dPRnNHw5PDlHNHTuG6uHPhu4RIc0dF4bqgw5Rz4buE4buc4buUcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bundcO5cnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6M6SHPhu4LDicSoR0Vz4bquSXNHT+G6uHPhu5TDiUjhu63hu5Thu5lzR+G7oMOT4bquc1Bz4bq2w4xHRXPhu5R24bq4c0ZM4buUc+G7mEpzSkdFc+G6rkpHRXPhu5jhu7Hhu5Zz4bq2SXPhuq7DiXfhu6RzVeG7r0hz4buxSHNV4bugw5JH4buZc0fDieG7r3PhurBBR+G7mXNG4bua4bq4c8OJxKjhurhz4buUw4lK4bq4c8SCSuG6rnPhu4ThuqxH4buZc+G7kuG7reG6rnPhu5Lhu6Dhu47hurhz4buUw4nhurJIc0fhu6DDk+G6rnPhurZNc1Xhu69Ic0fDieG7r3PhurBBR+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHXDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p3XDucOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4bqwR+G7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DunXDucWpL8O6dHThurDhu6V14bun4bul4bupw7l04buUdcawxrDGsOG7q+G7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzxanGsOG7q3Jz4bux4buE4buUw7NyMOG7r0dFc+G6rsOJ4buc4bquc8OJTHPhurBBR3Phu5TDicSoR3M64bq4R8OJc+G7i+G7rXNHT0ZzR8OTw5RzR07hurhz4buESHNHReG6oMOUc+G7hOG7nOG7lHJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR1cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p3XDuXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujw6lBR3NV4bugw5JH4buZc0fDieG7r3PhurBBR3Phurbhuqrhu5ZzxILDinNHReG6oMOUc+G7hOG7nOG7lOG7mXNGTOG7lHPhu5hKc8OJTHNH4bugw5Phuq5zR0XhuqDDlHNV4buvSHPhu5Thu5JIR0VzR8OJ4buvc+G7gsOJ4bq44bqoR3Phuq7hu5ZM4bquc+G7mEpHRXPEgsOKc+G6tndIc+G7hExH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dcOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bundcO5w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6dcO5xakvw7p0dOG6sOG7pXXhu6fhu6Xhu6nhu6Xhu6fhu5TDusWp4bun4burdeG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzdeG7qeG7p3Jz4bux4buE4buUw7NyMOG7r0dFc+G6rsOJ4buc4bquc8OJTHPhurBBR3Phu5TDicSoR3M64bq4R8OJc+G7i+G7rXNHT0ZzR8OTw5RzR07hurhz4buESHNHReG6oMOUc+G7hOG7nOG7lHJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR1cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p3XDuXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujw63DgeG7lHNVd3NHw4nDgeG7lHPhu4Thu69z4bqu4but4bquc8OJTHPhu5jhurhHw4lz4buYSkdFc+G6sOG7oMOT4bq4c0fDiVRHRXPhuq55R3NHw4nhu69z4bquw4HDlHPhu6Vz4bqiRnPhu5TDicOBw5Thu5lzR+G7oMOT4bquc8SC4buxSHPhu5Dhu5bhu7FHw4nhu5lzR0XhuqDDlHPhu5Thu5Lhu69Hc1Xhu69Ic+G7lOG7kkhHRXNHw4nhu6/hu5lzw4nDjHPhuq7hu55HRXPhu4LDicSoR0Vz4bqw4butRnPhu5hTc+G6sOG7nEdFc0ZM4buUc+G7mEpz4buUw4nhurjhuqjhu5RzxILDinPhurbhurhCR3NV4bq8c+G7mOG7jHPhuq7DieG6oMOUc+G6rsOJ4but4buk4buVczjDicSoR0VzR8OJVEdFc1XhuqDhu6Thu5lz4bqw4bq4Qkdz4buU4bq64bquw4lzw4lI4buxc0bhu6/hu5Zz4bqu4bueR0VzxILDinN3R8OJc8OJ4bug4buOR0Vz4bqwSHNHReG6oMOUc+G7hOG7nOG7lOKApuG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p3Xhu6XDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7p1w7nFqS/DunR04bqw4buldeG7p+G7peG7q3Thu6vhu5Thu6vGsOG7pcO5deG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzdcO54burcnPhu7Hhu4Thu5TDs3Iw4buvR0Vz4bquw4nhu5zhuq5zw4lMc+G6sEFHc+G7lMOJxKhHczrhurhHw4lz4buL4butc0dPRnNHw5PDlHNHTuG6uHPhu4RIc0dF4bqgw5Rz4buE4buc4buUcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bundeG7pXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4buj4bq5w4nhurJIc+G7lOG6vEZzw4nhurhD4buW4buZc0dF4buW4buk4bqsR3NHw4lBR3Phuq7hu6Lhu7Fz4buU4bq8R8OJc+G7lOG7knZHRXNHReG6oMOUc+G7hOG7nOG7lHNH4buv4bukc+G7hOG7r3PhurBIc+G7mOG7seG7lnPhu4LDieG6uHPhuq7DieG6ukfDiXPhu5Dhu5bhu6ThuqpHc+G6rsOJSHPhu4TDgcOUc8OJS3Phurnhu5Lhu69Hw4nhu5lz4buQ4buW4bukc8OJSHbhuq7DiXPhu4R24bq4c+G6tsOB4buUc+G6tuG7seG6uOG7mXPhu4Thu69Gc+G6tuG7oMOSR0Vz4bqwQUdz4buY4bq4R8OJc+G7guG6uOG6rEdz4bquSnNHReG7sUdFc8OJS3NH4bqsR3NH4bugw5Phuq5z4buCw4nEqEdFc+G7lMOJSOG7reG7lHPhu5Lhu7Fz4bq24bug4buM4bqu4buVc+G6ueG7kkhHRXPhu4LDieG6uOG7mXPDiUJz4buUw4lKR0Vz4bquSkdFc+G7knhHw4lz4bquw4lOc+G7lMOJ4bq8c+G6ruG7sUjhu5lz4bquw4lOc8SCw4pzxIJ5RnNH4but4buUc+G6sEhzw5nhurJz4buQ4buW4butc+G7lHfhurhzR0Xhu6/hu6Rz4bq24bqsRnPhuq7DieG7jnNV4bqg4buUc+G7hOG6uELhu5Zz4buQ4buW4buxc+G6tkHhu6Thu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR1w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d14bulw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6dcO5xakvw7p0dOG6sOG7pXXhu6fhu6Xhu6vDuXThu5Thu6d04bundOG7q+G7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4bur4bupw7lyc+G7seG7hOG7lMOzcjDhu69HRXPhuq7DieG7nOG6rnPDiUxz4bqwQUdz4buUw4nEqEdzOuG6uEfDiXPhu4vhu61zR09Gc0fDk8OUc0dO4bq4c+G7hEhzR0XhuqDDlHPhu4Thu5zhu5Ryc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dXJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6d14bulcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Nl4but4bquc+G7lMOJd+G6uHNQc+G6tsOMR0Vz4buCw4nhurjhuqhHc0bEqOG6uHPhu5Thu5Lhu6DDkkdFc8SCw4pzxKhzR8OJ4bq4REbhu5lzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR3Phu5Lhu7Fz4bq24bugw5JHRXPDlMOJd+G6uHPhurbhurhz4buiR0Vz4bq2Q3PhurDhu7Fz4buU4buS4butR8OJc8SCw4pzVeG6uOG6rEbhu5lzR0VQ4bux4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dcOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bundeG7pcOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4bqwR+G7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DunXDucWpL8O6dHThurDhu6V14bun4bunxrB14bup4buUxanDuXXDuXThu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs+G7p+G7q8WpcnPhu7Hhu4Thu5TDs3Iw4buvR0Vz4bquw4nhu5zhuq5zw4lMc+G6sEFHc+G7lMOJxKhHczrhurhHw4lz4buL4butc0dPRnNHw5PDlHNHTuG6uHPhu4RIc0dF4bqgw5Rz4buE4buc4buUcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHVyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bundeG7pXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4buj4bqxR0Vzw6FF4buW4bukREdzw6nhu6pzw6FFw4zhuq7hu5lzP8OJ4buic+G7lMOK4bquw4lz4bq7JsOhOnPDlMOJ4bugw5JHRXPhurnDieG6uELhu5ZzOMOJ4butR8OJc+G7lMOJUeG7sXNHw4nhuqBHc+G6rklz4buCw4lId0dFc0XDgEdzw7l0c+G6rsOJ4buc4bquc8OJTHPEgsOKc0dF4bqgw5RzVeG7r3N3R8OJc8OJ4bug4buOR0VzRk7hurhz4buCw4nhurhz4buU4buSw5LhurhzRuG7oOG7seG7mXNHReG7luG7pOG6rEdz4bqwSHPDiUJz4buUw4lKR0Vz4buUw4lI4but4buUc0fhu6DDk+G6rnPhu4LDieG7lnNVUuG6rnNH4buv4bukc+G7guG6tEbhu5lz4bquTEdFc+G7lMOJ4bqsRnPDiUtz4bq54buS4buvR8OJc+G7lOG7kuG7oMOT4bquc+G6tkHhu6Rz4buE4buvc0dP4bq4c+G7lMOJSOG7reG7lHNH4bugw5Phuq5zR+G7seG7pHPhu4LDicSoR0Vz4bquw41H4buVcztDc0Xhurh34bq4c+G7kOG7luG7pOG6qOG7lHNVw4FHc+G6tuG6qnNH4buv4bukc+G7lMOJ4bqySHPEqEdFc+G7mMO9w5Rz4buUw5Phurhz4bq2w4rhu7Fzw5TDieG7oE9HRXPhu5jhuqZz4buU4buS4bq4Q0dz4buCw4nhu7HhurhzR0FHRXPhuq7DgcOUc+G6tuG7oMOSR0Vzw4lLc+G6ueG7kuG7r0fDieG7mXPhuq534bq4c+G7lHZIc+G7hHbhurhzw4lCc+G7lMOJSkdFc+G7knhHw4lz4buUw4lI4but4buUc0fhu6DDk+G6ruG7mXPhurDDg0dzR+G7oMOT4bquc+G7lFFz4buCw4nhu5Zz4bqwQUdz4bqu4bugc+G7kuG7sXNHRUjhu6/hurhz4bqu4butR8OJc+G6tktHReG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4buw4buW4buUw4lI4buScuG7o+G6ueG7kuG7lkdFcznhuqzhu50vw5Thu6M=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]