(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ năm 2018, cái tên Trương Thị Thương đã dần trở nên thân thuộc với bộ môn Karate Thanh Hoá khi cô nổi lên như một VĐV trẻ triển vọng, giành được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải trẻ và giải cúp quốc gia.  
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozk4Zznhu45i4buj4buPw6N5d+G7keG7o+G7j8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6Phu45IP8OjxqDhuql34bqpecOsw6No4bu54bqpw6M/w40/w6Phu5vhu4fhu6PDo8Ot4buHw73Do3nhu4/huqnhu53Do2nhuqLDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4OC9nOTgv4buP4bqvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqjecOs4bq2eS3huqnhu5vDteG7jeG7ozHDo+G7l8O9eHnDtcOy4bqyMuG6ozlZ4bqgw6Phu6Nl4budw6PhurHEg+G6r+G6pzPDo2jhuqvDtcOjeWvhu6PDo1l3w4HFqeG7o+G7jcOjWeG7j+G7k8OjWeG7j8OBxanhu6Phu43Do8OtxJHDo2nhu4fhu6PDo3l34buxw6Phu6Nr4bujw6N54buP4bq/4bujw6N54buPw73DuWjDo+G6rsaww7XDo2fDucOj4buddOG7o8OjxqDhuql34bqpecOsw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu5/huqvDo8ah4buPw7XDo2h0w6Phu6Phu6XDtcOj4buba+G7o8Oj4buj4buPw4HDo+G7ncO5ecOjP8ONP8OjeXfEqcOjeXfDtW/hu6PDo+G6rnHhu6Phu40zw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do8Otw4Hhu6tow6Phu6Phu4/DtW3DvcOjeeG7j2Lhu6Phu4/Do3nDtGjhu4/Do+G7geG7o8OjecOB4bur4buj4buNw6N5Y8O1w6No4bqraMOj4buNw7Vkw7XDo3l3xKnDo+G6rmLDo+G7jcO1ZMO1w6No4buz4buvw6N2w711aMOj4buNw7Xhuqk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o2l54buPw73hu51nw6PDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurfhuq/huq0v4bqx4bqx4bq1aeG6r+G6scSD4bqxxIPhurXhurF54bql4bqx4bqz4bq34bub4bqlNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPhu45i4buj4buPw6N5d+G7keG7o+G7j8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6Phu45IP8OjxqDhuql34bqpecOsw6No4bu54bqpw6M/w40/w6Phu5vhu4fhu6PDo8Ot4buHw73Do3nhu4/huqnhu53Do2nhuqLDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x44bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6t+G6s+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6ozlZd8OBxanhu6Phu43Do1nhu4/hu5PDo1nhu4/DgcWp4buj4buNw6M24buj4buN4bufYsO1w6No4bu14buj4buNw6Nna+G7o8OjeXfhuqvDtTfDo2jhu7Xhu6Phu43Do2jhuqtow6PDrcO64buj4buNw6PDrcO5w7XDo+G7jcO1YuG7o+G7j8Oj4buOSD/Do+G7o8O5w7XDo2nDveG7o+G7jcOjxqDDveG7ncO1ecOsw6PDrcO64buj4buNw6PDrcO5w7XDo+G7o8SCNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu6Lhu4/EguG7o+G7jcOjeeG7j2Lhu6Phu4/Do3nDtGjhu4/Do+G7geG7o8OjecOB4bur4buj4buNw6PDrcSRw6Phu43DteG7s+G7r8OjWXfDgcWp4buj4buNw6NZ4buP4buTw6NZ4buPw4HFqeG7o+G7jcOjw63DgeG7q2jDo8Otw7Vt4bujw6N5a+G7o8Oj4buxw6No4bqraMOjw63hu6t5w6N54buD4buvw6N5d8O94buj4buNw6PDrcO5w7XDo3nDveG6sm/hu6PDo3l3xKnDo3bDvXVow6Phu43DteG6qTPDo3fDusO1w6N44bqpw73Do8Ot4buhw6Phu5tiw6PDrcO5w7XDo3nDveG6sm/hu6PDo3bDvXVow6Phu43DteG6qTTDo1nDveG6ssOj4bqu4buD4bqyM8OjaOG7n+G7o8Ojw63DgeG7qeG7o+G7jcOj4buv4buP4bqrecOjeXfDtW/hu6PDo3ljw7XDo8ONWVbhu4zDo2jhu7nhuqnDo+KAnFnhu4/DgcWp4buj4buNw6NZ4buPw4HFqeG7o+G7jeKAncOjNmfDtW55w6Np4bqp4buj4buPw6No4bu54bqpw6M/w40/w6Phu6Ni4bqyN8Oj4buN4bq74buvw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do8O0ecOjeXfhu7HDo+G7o+G7jWPDtcOjaeG7n8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do2Thu6Phu4/Do+G7j8OB4bux4buj4buNw6No4bu54bqpw6Np4buTaOG7j8OjSOG7nj/DlUkt4bqv4bqtM8Oj4bubYuG7ncOjaOG7j+G7n8OjaOG6q2jDo+G7jcO1ZMO1w6PDreG7gcO9w6N2w711aMOjeWwzw6N54buP4buD4budw6No4buPw7TDo2jhu6HDo2hkw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4buNw7Vkw7XDo3l34buf4buj4buNw6Phu6PDgcawaMOjaEHhu6Phu43Do8ah4buPdOG7o+G7jcOjeeG7j2/Do8Otw4Hhu6tow6N54bulw6No4buPw4BoNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu6Jl4budw6PhurHEg+G6seG6sTPDo+G7ncO5ecOjdsO94bqybHnDo8Ot4buT4buj4buPw6Nnw4HGsGjDo+G7o+G7jeG7n+G6u3nDo8OtxJHDo8Otw4Hhu6tow6PDrcOB4bqpw6N34bqpw6PGoeG7j8O1w6M/w40/w6Phu6Ni4bqyw6PDrcSRw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do3nhu4Phu6/Do3l3w73hu6Phu43Do2jhu7Xhu6Phu43Do8ONWVbhu4wzw6Phu51iw6N54buP4bqp4bqyw6Phuq5i4bufw6PDreG7ocOj4bubYsOjaWLhu6Phu4/Do3nhu59i4bujw6Nnw7nDo3nhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo+G6rsaww7XDo8ONWcOjxqDhuql34bqpecOsw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu5/huqs0w6PDjeG6v+G6ssOj4bubYsOjdsO9xJHhu6Phu43Do3nhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo+G7nWLDo8ONWcOjxqDhuql34bqpecOsw6PhurbDgMOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8OjaOG7ocOjeOG6osOjaOG7j8O94buF4bujw6Nn4buTw6Phu49secOjeMOAaMOjxqHhu5XDo+G7m8OB4but4buj4buNw6No4buP4bufw6PDjWPDtcOj4buPw7nDtcOjWeG7j2/Do3nhu4/huqnhu5/Do3nhu59i4bujw6N2w711aMOj4bub4buH4bujw6N54buPw4DDo8OVOzPDo8ahw4LDo8ONY8O1w6Phu4/DucO1w6N2w73huqnhu6PDo3l3ceG7o+G7jcOjaOG7j+G7mcOjacO1w7Phu6PDo3fhuqnDo+G6s8Oj4bujZeG7ncOj4bqvw6Phu5vhu4fhu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqv4bqxxIPhurHEg+G6teG6sXnhurfhurXDouG6peG7m+G6r8SDNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPhu45i4buj4buPw6N5d+G7keG7o+G7j8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6Phu45IP8OjxqDhuql34bqpecOsw6No4bu54bqpw6M/w40/w6Phu5vhu4fhu6PDo8Ot4buHw73Do3nhu4/huqnhu53Do2nhuqLDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x44bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6t+G6t+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6ozlZ4buPYuG7o+G7j8OjaHThu6Phu43Do3ljw7XDo8ONY8O1w6Phu4/DucO1w6NZ4buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8OjeeG7n2Lhu6PDo3bDvXVow6PhurHEg+G6seG6scOj4bubYsOjZ8OBxrBow6Phu6Phu43hu5/hurt5w6N2w73huqnhu6PDo3l3ceG7o+G7jcOjaOG7j+G7n8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do3nhu49i4buj4buPw6N5w7Ro4buPw6N5w7Vs4buvw6N54buPw6zhu5/Do2jhu7nhuqnDo1l3w4HFqeG7o+G7jcOjWeG7j+G7k8OjWeG7j8OBxanhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcag4buPw7XDo8Ot4buhM8Ojw41Zw6PGoOG6qXfhuql5w6zDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7n+G6q8Ojw63EkcOjaOG7ocOj4budw7l5w6Phu5vDucOjeXfhu5Hhu6Phu48zw6Phu43DteG6q+G7n8Oj4bqr4bujw6No4buPw73hu4Xhu6PDo2fhu5PDo2jhu4/hu5/Do+G7jcO1ZMO1w6PDreG7gcO9w6Phuq5i4bufw6Now711w7XDo+G7o2Xhu53Do+G7j2x5w6N4w4Bow6NnYsO1w6NnZOG7ozPDo+G6rsaww7XDo3bDveG6smx5w6N54bq/4budw6No4bqp4bufw6PDrcO5w6N4asOj4buP4bufYuG7o8OjeeG7j2Lhu6Phu4/Do2jhu4/hu5nDo3nDtWvDvcOj4buPw73hurLDo2jhu4/DgcWp4buj4buNw6Phuq5i4buj4buNw6N5Y8O1w6PDjWPDtcOj4buPw7nDtTTDo+G7ouG7j+G6v+G7o8OjeXXDo8Otw4Hhu6tow6PGocOCw6Phuq5x4buj4buNw6Phu53huqnhu6Phu43Do+G6rmLhu6Phu43Do+G6rm3Do2jhu4/hu5/Do3nhu5nhu6Phu4/Do+G7o+G7j2LDo8ah4buPw7XDo8Ot4buhM8OjxqHhu4904buj4buNw6PhuqnDtcOjxqHhu4/huqtow6Phu6Phu43hu59iw7XDo1l3w4HFqeG7o+G7jcOjWeG7j+G7k8OjWeG7j8OBxanhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7jOG6q2jDo+G7m2PDtcOjaMWpw6Phu4/DucO1w6PDrcOB4buraMOj4buN4buh4buvw6Phu53hurt5w6Phu7HDo8ahw4LDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6Phurfhuq/Do3l3a+G7o8OjeOG6v+G7o8Oj4buj4buPYsOjNuG7o2zDvcOjeeG7g+G7r8OjeXfDveG7o+G7jcOjaOG7teG7o+G7jcOjw41ZVuG7jDfDo3bDveG6qcOj4budw7l5w6Nna+G7ozPDo0fhu47hu5rDo8ag4bqpd+G6qXnDrMOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buf4bqrw6Phuq5iw6NZd8OBxanhu6Phu43Do1nhu4/hu5PDo1nhu4/DgcWp4buj4buNw6PDrcSRw6No4buPw4Dhu6Phu43Do+G7ncO14buj4buPw6Phu5vhuqLhuqnDo2jhu49x4bujw6No4bu54bqpw6Phu53hu5Hhu6Phu4/Do+G7m2LDo8Ot4buz4buj4buNw6PDrcOp4bujw6PGoeG7j8O1w6NodMOj4buN4bqrw7XDo3bDvWvDo0fhuqvDo1nhu4/DgcawaMOj4bq2w73hu4F5w6N4w6low6Phuq5i4bufw6PDrWzhu6PDo2jhu4/DveG7o+G7jcOjxqFsecOj4buPY+G7o+G7jcOjaOG6v+G7o8OjeXdr4bujw6PDouG6p8OjxqHhu43Do3ljw7XDo8ONY8O1w6Phu4/DucO1w6PDrW/Do8OtdcO1w6PDreG7h8O9w6PDrWLhu6PDo2jhu4/hu5PDo0fhu7XDtcOjWeG7j+G7k8OjWeG7j2Thu5/DozZWw73hur/hu6PDo8Otw7nDtTfDoy3Do+G7o+G7jcOB4bupw7XDo8ah4buPw7XDo8Ot4buhw6PDreG6qeG7o+G7jcOj4bubYsOjw43GoD/DjcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6rzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5P8aww7XDo8OtdcO1w6N54buP4bu5w6PGoeG7j+G7ocOj4buj4buP4bq54bujw6Phu6Phu4/DgcOj4bqu4buD4bqyw6Phu6Phu4/DgeG7o+G7jcOjWXfDgcWp4buj4buNw6NZ4buP4buTw6NZ4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bquxrDDtcOjw63hu4HDvcOj4buv4buP4bqr4buvw6Phu4/hu6vhu6/Do+G7m+G6tDPDo2jhu7Xhu6Phu43Do3jDgGjDo3l3xKkzw6N44bqiw6PGoeG7j+G6q3nDo8ah4buP4bqp4bufM8OjaHXhu6Phu43Do+G7j8O1bOG7o8Ojw63EkcOj4buNw7Vi4buj4buPw6No4buPw7Vs4bujw6N54buPw6nhu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j+G7iXnDo3nhu4/hu7HDo+G6ry3Eg8OjeXfDgcawaMOjw61i4bujw6No4buP4buTw6NH4bu1w7XDo1nhu4/hu5PDo1nhu49k4bufw6M2VsO94bq/4bujw6PDrcO5w7U3w6Phuq5iw6Phu53huqnhu6Phu43Do+G6rsOow6N54buB4budw6Phu45IP8OjdsO94bq0w6Phu43DteG6q8OjaOG7j+G7n8OjeeG7j2/Do3nhu4/huqnhu5/Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7n+G6q8OjeWPDtcOjw41jw7XDo+G7j8O5w7U0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVjhuqnDvcOjeeG7geG7ncOj4buPw73hurLDo2jhu4/DgcWp4buj4buNw6Phuq5i4buj4buNw6PDreG7oTPDo1l3w4HFqeG7o+G7jcOjWeG7j+G7k8OjWeG7j8OBxanhu6Phu43Do8OtxJHDo8Otw4Hhu6tow6PDrcO1beG7o8OjeWvhu6PDo3bDveG6qeG6ssOjeXfhu7HDo+G7m2PDtcOjw41ZVuG7jDPDo2jhu4/DveG7heG7o8OjZ+G7k8OjaOG7j+G7n8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7o+G7j8O1buG7ncOj4bqu4bu3w6N2w711aMOjeWzDo3bDveG6qeG7o8OjeXdx4buj4buNM8OjeXfhu5/hu6Phu43Do3h1w6PDreG7ocOjaOG7j8O04buj4buPw6Phu5tiw6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxw6N5Y8O1w6NI4bqp4bud4buvw71o4buPw7Xhuqk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVl34buf4buj4buNw6N2w73huqvDo3l34buR4buj4buPw6No4buPw73hu4Xhu6PDo2fhu5PDo2jhu4/hu5/Do1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6PhurfhurEzw6NZd8OBxanhu6Phu43Do1nhu4/hu5PDo1nhu4/DgcWp4buj4buNw6Phuq5iw6No4bqraMOjw63DuuG7o+G7jcOjw63DucO1w6PDrcSRw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOj4buNw7Vkw7XDoz90w6PDreG7k2jhu4/Do8ONdOG7o+G7jcOj4bui4bqp4budw6Phuqozw6NI4buP4bq/w73Do+G6qsOj4bquYsOj4buNw7Vi4buj4buPw6PDrcOB4buraMOj4buj4buPxILhu6Phu43Do3nhu49i4buj4buPw6N5w7Ro4buPw6PDreG6q+G7o+G7jcOjxqFvNMOj4bui4buN4bufYsO1w6N54buB4budw6Phu45Iw43Do2jhuqvDo+G7o+G7j+G6v+G7o8Oj4bujw7nDtcOjacO94buj4buNw6No4bqrw6Phu6Phu4/hur/hu6Mzw6NZ4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bquYsOjaOG6q2jDo8OtYuG7o8OjaOG7j+G7k8OjaHDhu6PDo2jhu6HDo+G7nWLhu6PDo3nhu4Phu6/Do2nDgeG7q3nDo3bDveG6qeG7o8OjeXdx4buj4buNw6No4buP4bufw6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxw6PGoeG7j8O1w6Phu43DtWLhu6Phu4/Do+G7jkg/w6N5Y8O1w6Phu7HDo+G7o8O5w7XDo2nDveG7o+G7jcOjxqDDveG7ncO1ecOsw6PDrcO64buj4buNw6PDrcO5w7XDo+G7o8SCNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZw7Vs4buvw6Phu6N1w7XDo3nhu49i4buj4buPw6NodOG7o+G7jcOjw63hu6Ezw6N5Y8O1w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOjeXdr4bujw6PDreG7gXnDo0jhuqnhu50zw6PDrcO5w7XDo8ahw73hu53DtXnDrMOj4bujxILDoz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu53Do8OtxJHDo2jhu6HDo+G7j+G6qcO1w6No4buPw7Vs4bujw6N54buPw6nhu6Phu43Do+G7geG7o8OjecOB4bur4buj4buNw6N5d8OBxrBow6No4buP4bu5w6Phu6Phu49iw6NI4bqp4bud4buvw71o4buPw7XhuqnDo+G6rmLDo8OV4bujaeG7n+G7o8OseMO14bqpw6N5Y8O1w6N5w4DDo8ahbHnDo+G6rmLDo2fhuqvhu6PDo8ahbHnDo8Otb8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6N2w73hurJt4bujw6Phuq5i4bufw6No4buPw73hu6Phu43Do8ahbHnDo+G7jeG6u+G7r8Oj4buu4buPw7Xhu5vDteG7r+G7r8O14bujw6x4NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlY4bqpw73Do8ah4buPw7XDo+G7jeG6u+G7r8Ojd+G7gXnDo+G7o+G7j8O1bcO9w6PGoeG7j+G7ocOjxqHhu49l4bujw6Phu7HDo2fhuqvhu6PDo8ahbHnDo3l3w4HGsGjDo8OV4bujaeG7n+G7o8OseMO14bqpM8OjaOG6q2jDo+G6rnPDo3jhuqzDo8ag4bqpd+G6qXnDrMOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7ncOjw63EkcOjaOG7ocOjaOG7j8O1bOG7o8OjeeG7j8Op4buj4buNw6N54buPw73hurJsecOj4buv4buP4bu3aMOjeXfDgcawaMOj4buu4buPw7Xhu5vDteG7r+G7r8O14bujw6x4w6Phuq5iw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do3nhu4Hhu53Do+G7jkg/w6Phuq7GsMO1w6PhurHDo3l34buD4bujw6N54buPw6nhu6Phu43Do2jhu7nhuqnDo+G7juG7n2Lhu6Phu43Do1nhu4/hu5PDo+G7nOG6rMOjWeG6v+G7ncOj4bquYsOj4bui4buNw73hurLDs+G7o8OjWeG7j+G7k8Oj4bui4buN4buf4bqp4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqNo4budeC3hu6/hu4/hu5954bufw6Phu5vhuql64bqy4bub4buf4bqpacOsacOjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bq34bqv4bqtL+G6seG6seG6tWnhuq/hurHEg+G6scSD4bq14bqxeeG6r8Oi4bqtw6Lhu5vhuqc04buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o+G7jmLhu6Phu4/Do3l34buR4buj4buPw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do+G7jkg/w6PGoOG6qXfhuql5w6zDo2jhu7nhuqnDoz/DjT/Do+G7m+G7h+G7o8Ojw63hu4fDvcOjeeG7j+G6qeG7ncOjaeG6osOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8OjaeG6qXnhuqktw7Xhu53huqnhu43DrC3DtWl94bqj4bq34bq14bqt4bqz4bq14bqv4bqv4bqjw6Np4bqpeeG6qS3hurDDtWl54buPfeG6o+G6r+G6seG6p8SD4bqjw6Np4bqpeeG6qS3hu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhuq3DosSD4bqjw6Np4bqpeeG6qS3hu6/hu4/hu5954bufLeG7n3fDteG7jcO14buj4bqp4bubLXh3aH3huqPhuqPDo2nhuql54bqpLXh3aH3huqPhu495eeG7r3gxLy/hu6/hu4/hu5954bufLWjhu514LXnhu6/hu580w6zhu6/DtWhp4bujNOG7ncOsL+G6sMOi4bqz4bq1L8Od4buv4bub4buf4bqpacOsaS/hurHEg+G6seG6ty/hu5t64bqw4bubenjhu40tw6zhuqnDsnrhu5vhu5fhu53hu43DsuG6si/hurHEg+G6seG6t1/Eg+G6tV/Eg+G6py/DrOG6qeG6p+G6pcSDaOG6teG6seG6t8OyaeG6p8OsxIPhuqfDomfhuq1o4bqtLeG6tcSD4bq14bq1NOG7l+G7r+G7jeG6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6oznDjVnDo8ag4bqpd+G6qXnDrMOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7ncOj4bub4buH4bujw6N54buPw4DDo+G7j+G6qcO1w6Phu5vDtWvhu6PDo3nDtWzhu6/Do+G7jcO1YuG7o+G7j8Oj4buj4buNdMO1w6Phu6Lhu4/hu4F5w6N54bufYuG7o8Ojw63hu59i4bujw6N5Y8O1w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5xqDhu4904buj4buNw6No4buhw6No4buf4bujw6PDrcOB4bup4buj4buNw6N54buPYuG7o+G7j8OjaHThu6Phu43Do+G7o2Lhu5/Do3l3ZMO1w6PDreG7h+G6ssOj4buP4buf4bqpw6Phu4/DuuG7o+G7jTPDo1l3w4HFqeG7o+G7jcOjWeG7j+G7k8OjWeG7j8OBxanhu6Phu43Do2jhu7nhuqnDo8ag4bqpd+G6qXnDrMOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buf4bqrw6PDrcSRw6Nnw4HGsGjDo3bDveG6qcOj4buj4buPxILhu6Phu43Do3bDvcSR4buj4buNw6N54buP4bupw7XDo+G7jcO14bqp4bujw6PGoeG7j+G7ocOjxqHhu49l4bujw6Phu6Phu4/hu4F5w6Phuq5iw6Phu4/FqeG7o8OjaGTDo+G7m2LDo2jhu4/DtWzhu6PDo3nhu4/DqeG7o+G7jcOjaOG7j8O04buj4buPw6NnZOG7o8OjeeG7j+G6v+G7o8Oj4bud4buR4buj4buPw6PDrW/Do2fDgcawaMOjw61s4bujw6PDreG7meG7o+G7j8OjaOG6qeG7n8Oj4budxrDDtcOjeXfhu5/hu6Phu43Do3jhuqLDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8OjLcOjeeG7geG7ncOj4buOSD/Do1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6PhurfhurE0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhu4/DteG6qcOjeMSpw6Phuq5tw6N54buB4budw6Phu45IP8OjdsO94bq0w6Phu43DteG6qzPDo1l3w4HFqeG7o+G7jcOjWeG7j+G7k8OjWeG7j8OBxanhu6Phu43Do2jhu4/hu5/Do+G7j+G6qeG6sjHDo+KAnMOM4budw6Phuq5iw6No4bqraMOjw63DuuG7o+G7jcOjw63DucO1w6PhurbDteG7o8Ojw63DgeG7q2jDo2hk4budw6PFqeG7o8OjeOG6osOjw63DuuG7o+G7jcOj4buPYuG7o+G7j8OjaOG7ueG6qcOjZ+G6qeG7o8Oj4buPw73hu4Hhu6PDo+G7m8O94bqybuG7o8Ojw63EkcOj4buNw7Xhu7Phu6/Do3nhu59i4bujw6PDrcO5w7XDo2jhu6HDo8Otw4Hhu6tow6PGoWx5w6N2w71kw6Phu4Hhu6PDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOj4buj4buPw4HDo3ljw7XDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6Phu6Nl4budw6Phu6PhuqnhurI0w6M/xrDDtcOjZ2Thu6PDo3nhu4/hur/hu6PDo+G7neG7keG7o+G7jzPDo8Os4budw6N4asOjecO1bOG7r8OjeeG7t2jDo2h1w6Phu43DqeG7o+G7jcOj4buPxanhu6PDo+G7o8SC4bqpw6PDrW/Do+G7jcO1YuG7o+G7j8Ojw63DgeG7q2jDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6N54buPYuG7o+G7j8OjecO0aOG7j8OjeXV5w6Phu4/FqeG7o8OjeXfhu5/hu6Phu43Do3nhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo3nGsMO1NeKAnTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlI4buPw7Vs4bujw6N54buPw6nhu6Phu43Do2jhu7nhuqnDo8Otw7nDtcOjecO94bqyb+G7o8OjxqDDveG7ncO1ecOsw6PDrcO64buj4buNw6PDrcO5w7XDo+G7o8SCw6Phuq5iw6Phu6Phuqnhu53Do8OtxJHDo+G7jcO14buz4buvw6PGoeG6qXfhuql5w6zDoz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu53Do2jhu6HDo3nhu6Xhu6Phu43Do2jDueG7o+G7jcOjw6LDo+G7jkg/M8OjZ2Thu5/Do+G6rm7Do3nhu49i4buj4buPw6NodOG7o+G7jcOj4buj4buNdMO1w6Phu6Lhu4/hu4F5w6N54bufYuG7o8Ojw63hu59i4bujw6N5Y8O1w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/huqjDvXnhu4/hu5934bqjOeG7juG7n2Lhu6Phu43Do1jFqeG7ozgv4buvOQ==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]