(vhds.baothanhhoa.vn) - Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến mảnh đất Sầm Nưa - trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Hủa Phăn (Lào) là bầu không khí trong lành, bình yên. Khí hậu ở Sầm Nưa nói riêng và tỉnh Hủa Phăn nói chung có chút khác biệt so với các tỉnh khác của Lào, đó chính là thời tiết dễ chịu, mát mẻ quanh năm. Con người Sầm Nưa thì nhẹ nhàng, thân thiện. Dù xa lạ, nhưng lần đầu tiên gặp gỡ, câu đầu tiên là Xabaidi (xin chào - PV) kèm theo động tác chắp hai tay trước ngực một cách lịch sự.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buow4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fhu7LFqFRXxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMOVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiTGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buo4butP+G6rVfhuqnDo33huqlXMXvhu4lX4buLxIM34bqpVyBsJFcgw6PEqeG6qeG6o1fhu4vDqcSDV+G6pcOjxINXMSHhu4tXIMOjPOG6qVcxOOG6qVfhuq0/4bqpw6NXMT7hu4tXw4x74bqtV+G6qG4kVy1X4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buLPOG6rVcgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t8OaV8OjKuG6qcOjVyDDo+G6r+G6qcOjVyBsJFfhu4vhurPhuqnDo1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4bqmKuG6q8WoV+G6pypXInvhu4lX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqXDo+G6r1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqcq4bqpw6PDmlci4bqx4bqpw6NX4buTN+G6qcOZV+G6pMOj4bqvV8OjfeG7iVdmV8OMe+G6rVfhuqhuJFfhuqlixINXw63EgzfhuqnhuqNXw7UqV+G7i+G6s+G6qcOjV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhuqlixINXIMOj4buJ4bqp4bqjVyBiVyDDo8Sp4buLV+G6pcOjJSBXIsSDYeG7i1fDrOG6q1fDteG7h8SDVyAlIFfhu4vhurPhuqnDo1fhuqXDoyUgVyBsJFfhuqYq4bqrw5pXMWJXIMOj4bqv4bqpw6NX4bqnKlfhu4vDo+G7g8SDV+G7i8SDOOG7i1cww6BXIMOj4bq34buJw5pX4bqtJeG7i1fhuq01V2nhu4kk4bqpw6NX4bqpO+G6rcOZV+G7reG6q+G6qVfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kV+G7i8Oj4bqxV+G6qcOjNFfhuqnDoyrhuqnhuqPDmlfhu4vDozzhuqlX4buLw6PEg2HhuqnDmVfhu69qV+G7kSRX4bqnJsOaV+G6qcOjbuG6qeG6o1fhuqd74bqpVzF74buJV+G7i8SDN+G6qVfhuqMhaFfhuqNnw5pXIDzhu4lXMXvhu4lX4buLxIM34bqpV+G6pypX4buQJCIkxIMwxINX4bum4buRxIPhuqlXIMOjKuG6q1ctV0jDlcWoV+G6pcOo4bqtV+G7i8OjMuG6q1cx4bq94bqp4bqjV+G7iyUgVyDDoyxoV8OjJMSDV+G7iyThu5NX4buLw61u4buHIFfhuqnhuqPDsiBX4bqt4bq94buLVyAlIMOjV+G6p+G6tyDDo1fDrMOyw5nGry9o4buoxq8wxIPDtVcg4bqnJMOsw6zhu55WMMOtMuG6pyThu4syMFbhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jhu4rEg+G6qVfhuqfEgzfhuqlXaeG7iSThuqlUxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMav4buJ4bqnVyDhuqckw6zDrOG7nlbhu4vEg+G7i+G6pzIt4bqr4bqp4bqn4buTVuG7qMav4bqnxIPhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGryRX4buLxIPhu4vhuqcy4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINXw53FqFRX4buKw6M74bqtV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OjLOG6rVfhu4vhurHhuqnDo1fDo+G7j+G7iVfhuqnhuqPDo+G6t1ZXw6PDrTLhuqHhu55WL8OjJOG6qcOjLeG7i8OtxIPhuqnDoy3hu4vDrTLhuqktMCThu4stw6Phu4kkLWjDoyThuqktIiTEgy3DnS3hu4vDoyThuq0t4bqpw6Phu4nhuqnhuqMtIOG6q+G6qeG6oy3hu4vDrcSD4bqpw6Mt4buLw6Mk4bqtLeG7i8SD4bqpw6Mtw6Phu4nhu4kt4bqp4bqjw6PEgy3DneG7tOG7tOG7tuG7tMOZw6Phu4vhuq1W4buow4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fDncWoVFfhu4rDozvhuq1X4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6Ms4bqtV+G7i+G6seG6qcOjV8Oj4buP4buJV+G6qeG6o8Oj4bq3xq8vJOG7qMavL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGry/huqfEg+G7qMav4bqnxIPhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGryRX4buLxIPhu4vhuqcy4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqlw6Ml4bqtV2jDoyVXw4NsJFdIw6M74bqpVy1X4buxKsSDV1lUV+G6qMOj4buP4bqp4bqjVyDDo+G7ieG7kzjhuqlX4buRMlfhuqMs4bqpV+G6pTjhu4tX4bqp4bqjw6PhurUkV+G7i+G6seG6qcOjV+G7isOjJOG6qcOjV8OZw5nDmVZXw6PDrTLhuqHhu55WL8OjJOG6qcOjLeG7i8OtxIPhuqnDoy3huqXDoyThuq0taMOjJC3Do+G7iSQtaMOjJOG6qS0iJMSDLVkt4bqpw6Phu4nhuqnhuqMtIMOj4buJ4buTMuG6qS3hu5EyLeG6oyThuqkt4bqlMuG7iy3huqnhuqPDo8SDJC3hu4vEg+G6qcOjLeG7i8OjJOG6qcOjLcOj4bqrJC3DrCThuq0t4bqp4buJJC3DneG7tOG7tOG7tCPDmcOj4buL4bqtVuG7qMODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqlw6Ml4bqtV2jDoyVXw4NsJFdIw6M74bqpVy1X4buxKsSDV1lUV+G6qMOj4buP4bqp4bqjVyDDo+G7ieG7kzjhuqlX4buRMlfhuqMs4bqpV+G6pTjhu4tX4bqp4bqjw6PhurUkV+G7i+G6seG6qcOjV+G7isOjJOG6qcOjV8OZw5nDmcavLyThu6jGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8v4bqnxIPhu6jGry/hu4nhuqfhu6jGrzDEg8O1VyDhuqckw6zDrOG7nlYg4bqnw61W4buoxq8vMMSDw7Xhu6jGry8wxIPDteG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu0Iz1o4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdIy9ZWOG7tjBZWeG7tMOd4bu44bu0w53hu4vhu7jDneG7sljhuqfDncOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tCM9Vlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4butJSDDo1fhu4vDoyrhuqnDo1dow6PhurlX4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJFfDo+G7geG6qVfhu7JYWFfhuqXhuq1Xw7U5V2jDo+G6ryRX4buKPOG7k1fhuqcqV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpXw4x74bqtV+G6qG4kVy1X4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buLPOG6rVcgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t8OaV8OjKuG6qcOjVyDDo+G6r+G6qcOjVyBsJFfhu4vhurPhuqnDo1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4bqmKuG6q8Wow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7Thu7ZYaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53DnSMvWVjhu7YwWVnhu7TDneG7uOG7tMOd4buL4bu04buy4bu0I+G6p+G7uMOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tOG7tlhWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu4rDo+G6t1fhu5E6VyIzV+G6qcOjxJFXw7UqVyLhurHhuqnDo1cw4bq3V+G6qSrhu5NX4bqpLuG6rVfhu5M34bqpVyLhurHhuqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vDo+G7ieG6qeG6o1fhuqdt4bqp4bqjV8OMe+G6rVfhuqhuJMOaVzFu4buFIFciJOG6q1ciZCBX4buR4buJ4bqp4bqjV2nhu4kk4bqpw6NXImbEg1fhuqnEqcSDw5pXMeG6u8SDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdIy9ZWOG7tjBZWeG7tMOd4bu44bu04buy4buL4bu4WEBY4bqn4bu4w5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55Ww4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fhu7LFqFRXw5U1VzE0aFcxPuG7i1fDtSpX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OMe+G6rVfhuqhuJFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buow5XhurFX4bqpLuG6rVfhuqNk4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i8Oj4buJ4bqp4bqjV+G6p23huqnhuqNX4bqpN+G6qVfhu4vDo+G7g8SDV+G7i8SDOOG7i1dmV8OMe+G6rVfhuqhuJFfDrT7hu4tXMMOgVyDDo+G6t+G7iVfDtSpXIGJXIMOjxKnhu4tX4bqlw6MlIFcixINh4buLV8Os4bqrV8O14buHxINXICUgV8O1auG6qeG6o1fhuqXDoyUgw5lX4bqkw6Phuq9Xw6N94buJV+G6rSXhu4tX4bqtNcOaV8OsMlfhuqcm4bqpw6NX4buLw7NXIMOjxIM54buJV+G7i+G6ucSDVzE44bqpV8OsJeG6qeG6o1fDrOG7h+G6rVfDo8Op4bqtV8OsJOG7icOZV0ZXw4x74bqtV+G6qG4kV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1cgYlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cg4buB4bqpV+G6rW4kVyI+4buLVyDDo+G7heG7i1fDtSrhuqtXIOG7ieG6ucSDV+G6o8SD4buDVyDDo8SDOeG7icOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WMOG7i8Oj4buJ4bqtIlfEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdIy9ZWOG7tjBZWeG7tMOd4bu44bu04buy4buLQFg94bu44bqnQMOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7isOjJWhX4bqp4bqjZCBXZlfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhu4s84bqtV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpXw4x74bqtV+G6qG4kVy1X4bqnKlcixIPDoeG7iVfhu4tu4buF4bqp4bqjVyBsJFfhu4vhurPhuqnDo1fDg2wkV0jDozvhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tOG7tlho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdIy9ZWOG7tjBZWeG7tMOd4bu44bu04buy4buLWT3hu7Lhuqfhu7jDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4buxKsSDV+G7ssWoVFfDlTVXMTRoVzE+4buLV8O1KlfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Thu7ZYVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4buKw6PhurdX4buROlfDjHvhuq1X4bqobiRXIuG6seG6qcOjV+G7kzfhuqlXw7UqVyIzV+G6qcOjxJHDmVfhuqxkxINX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OtPuG7i1cgYlfhu5lX4buLw6NvIFfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjw5pX4buRMlcg4bq9VzHEg1fhuqcmxINXIMOjfeG6rVfDrTrEg1fDtSpX4bqpw6Nu4buD4bqp4bqjVzFu4buD4bqp4bqjw5lX4buK4bqrKuG6qVfhu4vDo+G6t1fhu5E6VyDDo+G6s1cgYlfDnVcxxIPDoeG6rVcxIeG7i1cxw6jhuqlX4buL4bqv4bqpV8OjxINh4buJV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjV8O1KlfhuqN74bqpV+G6qcOjblfhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBiV+G7i8SDOOG6qeG6o1cgY8SDV+G7kTJXxIPhuqnDo1fEkcSDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7Thu7ZYaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53DnSMvWVjhu7YwWVnhu7TDneG7uOG7tOG7suG7i+G7sljhu7bDneG6p0DDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4buxKsSDV+G7ssWoVFfDlTVXMTRoVzE+4buLV8O1KlfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Thu7ZYVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqow6Phu4/huqnhuqNX4bqlw6MlIMOjV8OsJuG6qcOaV+G6qcOjKlfhuqnhuqPDo+G6s1dmV8OMe+G6rVfhuqhuJFcxbuG7hSBX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4buLw6My4bqrV2jDo+G6q+G6qeG6o1cgJSDDo1fDrcSDN+G6qeG6o8OaVyIqxINX4buLw63huq9XMeG7geG6qVfhuqPEgz/huqnDmVdGV8OMe+G6rVfhuqhuJMOaV+G6qeG6oyrhuqnDo1fhuqnhuqPDozlXIMOjbFfhu5M44buJVyBsJFfhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqlX4bqnKlfhuqXEg+G6qcOjVzDhuqsk4bqpw6PDmlci4buJw6nhuqlXIiXhuqnDmlfhuqcq4bqtV+G6qcOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaFfDtSpX4bqnKuG6rVfDtcSDYSBX4buLw63huqvhuqnhuqNXICUgVzHhu4HhuqlXw7XhurdXw6Mq4bqpw6NXIMOj4bqv4bqpw6PDmlcg4buBV2nhu4kk4bqpV+G6qcOjKlfhuqlu4buHIMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buy4buyaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53DnSMvWVjhu7YwWVnhu7TDneG7uOG7tOG7tOG7i+G7sljhu7TDneG6p+G7tsOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qMOMe+G6rVfhuqhuJFcgYlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqPDqcSDVyDDo2okVzFu4buFIFfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw63huq9XMTRoV+G6rSzhu4vDmlfhuqnDqsSDV+G7i8SDOOG6qeG6o1fhuqcqVyDDo2okV+G6uOG6qeG6o1fhu4puVy1X4bqp4bqjw6nEg1cgw6NqJFfhuqfEg+G6qcOjV+G7i8OjxIM34bqp4bqjVzFu4buFIFfhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqlX4bqp4buBxINXMTzhu5NX4buLw6Nu4buD4bqp4bqjV+G7keG7ieG7kzfhuqlXMTjhuqlXIMOjxIM34bqtVyIlxIPDmlfDtTrhuqlXID/huqnDo8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu0WVho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdIy9ZWOG7tjBZWeG7tMOd4bu44bu04bu04buLQD3hu7bhu7jhuqfDncOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tFlYVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqkw6PDqeG6qeG6o1cgw6PhurNXIGJX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqXDo+G6r1fhu4vDo8SDN+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqcq4bqpw6PDmlcgP+G6qcOjV8OsLCBXw6Phuqsk4bqp4bqjV8Os4buBV+G7i+G7ieG7k2Hhu4tXMTRow5pXw4x74bqtV+G6qG4kVyBj4bqpVyBiV+G6reG6veG7i1fhuqk54bqpV1vhuq1X4buLw6PDsiBXMeG6vSBXMSXhuqtX4bqtJOG6qeG6o1cxfeG6rVfhuqkz4buLV8O1O+G6qVfDo2IkV+G6qeG6o27hu4PEg1ciP+G6qVcx4bq3JMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu0I+G7tGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdw50jL1lY4bu2MFlZ4bu0w53hu7jhu7Thu7Thu4vhu7Lhu7ZAI+G6p1nDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4buxKsSDV+G7ssWoVFfDlTVXMTRoVzE+4buLV8O1KlfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Qj4bu0Vlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqow6Phu4/huqnhuqNXIOG6q+G6qVfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kV+G7i8OjPOG6qVfhu4vDo8SDYeG6qVfhuq044bqpV+G6pcOjJSDDo8OaV+G6pcOjxINX4buLw6NuZuG6qeG6o1fhu4vDo28gV+G6rWLhuqlXO+G6qVfhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjVzFu4buFIFdow6NrIFfDtWtXw60+4buLVyDDo+G7iVcxJeG6q8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu0I8OdaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53DnSMvWVjhu7YwWVnhu7TDneG7uOG7tOG7tOG7i+G7tD1YPeG6p1nDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4buxKsSDV+G7ssWoVFfDlTVXMTRoVzE+4buLV8O1KlfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Qjw51WVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu5DDqcSDVzFu4buFIFfhuqk+4buJV+G7i8OzV+G6qThoV+G6pCThu5PhuqnhuqvEg1fhuqnDqsSDV+G7i8SDOOG6qeG6o1cgbCRXw4NsJFdIw6M74bqpw5lX4bqmxKkkV+G6qThoVzFu4buFIFfhu4vDreG6u+G6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlX4bqpbuG7geG6qeG6o1fhuqk34bqpVzDhuq/huqnDo1fDtSpX4bqpw6Phu4nhu5PDoOG6qcOaV+G6rSrhu4lX4buLw60s4bqp4bqjV+G6qeG6oypXw60+4buLVzE0aFfhuq0s4buLw5pX4buLw6Phu4Hhuq1X4bqp4bqj4bqr4bqpw5lXdjzhu5NX4bqnKlfhuq1i4bqpVzvhuqlXw6Mq4bqp4bqjV+G6qeG6oyrhu5NXIGwkV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqYq4bqrw5lX4buKw63huqvhuqnhuqNXICUgVyLhu48kV+G7i8SDYSDDmlci4buPJFcg4buB4bqtV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6PDmlfhuqnhuqNu4buDxINX4bqmKuG6q1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNXO+G6qVfhu5HDqcSDw5lX4bqo4bqjKuG7k1fhuqkk4buTw5pX4bqpw6PEgznhu4lX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1cxOlcgYlfhu4vDo2LEg1dp4buJMuG6qVc74bqpVyDhu4Hhuq1X4bqpw6Nu4bqp4bqjV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqpw6PEgznhu4nDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tj09aOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53DnSMvWVjhu7YwWVnhu7TDneG7uOG7tOG7tOG7i8OdQFnDneG6p+G7ssOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tj09Vlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqkw6PEg1fhuqnDoywgV+G7i+G7h8SDV1vhuq1X4buLw6PDsiBX4buLw6PhurFX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhu4vDo8OhV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqpw6MsIFcxOOG6qVfhuq1i4bqpV+G6pyZow5lXdjzhu5NX4bqnKlfhuq1i4bqpVzvhuqlXaMOjw6pXIsSDOOG6qcOaVzFu4buFIFfhuqcq4bqtV8O14buHxINX4buZV+G6qeG6o8Oj4bq1JFfhuqnDo25Xw6zDslcgw6PEqSBXaMOjxKkgVyBsJFfhuqPEgyRXIMOjbFfhuqPhu43Eg1fhu4vhu4fEg1fhuqXDoyUgw6NXaeG7ieG7mcOZV+G6qOG6o+G7ieG7kzfhuqlX4bqnxINh4buJV+G6pyrhuq1X4bqtYuG6qVc74bqpV+G6qSrhu5NXIGJX4buLw6PDoVcwauG6qeG6o1fhu4vDo+G6t+G7i1ciY8OaV+G7i8Oj4bq34buLV+G6p+G7heG6qcOaV+G7i8Oj4bq34buLV+G6oyrDmlfhu4vDo+G6t+G7i1fDteG6t+G7i+KAplfhu4vDreG6veG6qVfDteG7h8SDV+G6o8SDJFfDteG6t1fhuqnDo25X4bqpbuG7hyBXIOG6ueG7i1cgw6Mk4bqpw6PDmlfhu4fhu4vDmlcgJSBX4bqn4bqrJsSDV8OtJOG7iVfhu4vDo+G7geG6rcOaV+G7iz7hu4tXID9XIGrhuqnhuqNXw6NjJFdp4buJ4buTYeG6qVfhu4sm4bqrV+G6qTfhuqlX4bqtasSDV+G7i8Oj4buB4bqtVyDDsiBX4bql4buVV8OjPmhXMF3huqnDmVfDleG6t1cgw6Phu4kkVyBsJFfhuqlu4buHIFcg4bq54buLVyDDoyThuqnDo8OaV8O14bq3VyAk4buTVyBsJFfhu4fhu4vDmlfDteG6t1fhu4vDo+G7geG6rVcgbCRX4bqjxIMkV8O14bq34oCmVzFuJFcxOOG6qVcgw6PhuqtX4bqp4bqjbuG7g8SDVzvhuqlX4bqt4bq94buLVyA/4bqtV+G6o8SDJSBX4bqlw6NiV2nhu4k34bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7ZYw51o4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdIy9ZWOG7tjBZWeG7tMOd4bu44bu04bu24buLw53hu7jhu7Lhu7jhuqcjw5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55Ww4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fhu7LFqFRXw5U1VzE0aFcxPuG7i1fDtSpX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OMe+G6rVfhuqhuJFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu2WMOdVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4buK4buHxINXw4x74bqtV+G6qG4kV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqlw6NiVzHDoVfhu4vhurHhuq1XICUgV2nhu4kl4bqpVzvhuqlXIiXhuqlX4bqtYuG6qVdow6Nmw5lXSMOjZlfhuqYq4bqrVyBiV+G6qcOjxIM54buJV+G6pcOjJSBXIsSDYeG7i1fDteG7h8SDV+G6rWLhuqlXaMOjZlfDlcSDYeG7i8OZV3Z74buJV+G7i8SDN+G6qVdow6M/xINX4bqlw6FXMTjhuqlXw6Nu4buB4bqp4bqjV8O14bq3w5pXaMOjZlfhuqYq4bqrV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIGJX4bqtasSDV2nhu4k4w5pXw6PhurvEg+KAplfhuq0qVyDDo+G6s1cwauG6qeG6o1fhuqlu4buHIFfhuqnEg+G6qcOjV+G7kW7hu4HhuqnhuqNXMcOhV+G6pcOjJSDDo1cgw6PhuqtX4bqjxIMkV8O14bq3V+G7i2rhu5NX4buZw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7Thu7ZYaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53DnSMvWVjhu7YwWVnhu7TDneG7uOG7tOG7tuG7i0AjQOG7suG6p+G7uMOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tOG7tlhWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6hIw6NmV+G6pirhuqtXw6zhu4XEg1ciM8OaV+G6pcOjxINXO+G6qVfhuqnhuqPhuqsqxINXw6PEqeG6qeG6o1dp4buJOMOaV+G7kSpX4bqnJSDDo8OaV+G7i8Oj4bqxV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buLw6PDoVfhu4vDo8SDOOG7iVcxbuG7hSBXMX3hu4lXMW0kV+G7i27hu4HEg1cxbuG7hSBXICzhu4tX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqlw6PEqSDDmlcxw6FX4buLw6PDsiBX4bqlw6MlIMOjVyDDoz7huq1XIGrhuqnhuqNXMeG6u1cgw6M+4bqtV8OtxIM34bqp4bqjV+G6pyrhuq1X4buLw7NX4bqnJiBX4bqjxIM6V+G6qcOj4buJ4buTw6DhuqlXw7UqV+G6qW7hu4cgVyDhurnhu4tXMMOzJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu04bu2WGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdw50jL1lY4bu2MFlZ4bu0w53hu7jhu7Thu7bhu4sjWVkj4bqnI8OZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINX4buyxahUV8OVNVcxNGhXMT7hu4tXw7UqV+G6qeG6o27hu4PEg1fDjHvhuq1X4bqobiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tOG7tlhWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhuqjhuqPhuqsqxINX4bqpw6rEg1fhu4vEgzjhuqnhuqNXw7Xhu4fEg1cgJSBXMSEgV8OsP+G6qVfhuqMm4bqrV+G6qThoV+G6pCThu5PhuqnhuqvEg8OaV2ZXMTzhu5NXIGPhuqlXIGJX4bqtYuG6qVcgw6M14bqrV0gqV+G7sX3huq1XLVfhuq3hur3hu4tX4bqn4bqrJsSDV+G6qW7hu4cgVyDDoz7huq1XMW7hu4UgV+G6pyrhuq1X4buLw7NXICVXIGrhuqnhuqNXICUgV+G6p+G6qybEg1fhuqPEgyRXw7XhurdX4bqpw6NuV+G7h+G7i1fDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tOG7tlho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdIy9ZWOG7tjBZWeG7tMOd4bu44bu04bu24buLw509WMOd4bqn4bu4w5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55Ww4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fhu7LFqFRXw5U1VzE0aFcxPuG7i1fDtSpX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OMe+G6rVfhuqhuJFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu04bu2WFZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qHY44bqpV8O14buHxINXw4x74bqtV+G6qG4kw5pXIMOjxKnhuqnhuqNX4buLw6nEg1cgY+G6qVcxbuG7hSBXMTjhuqlX4buLw6M74bqtVyAlIFfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV+G6oyzhuqlXImJXw7Xhu4fEg1fhuqnhuqPDozlXMGHhu4tXw7U/xIPDmVdIw6NrV+G6qeG7j1dmV8OMe+G6rVfhuqhuJFfhuqnhuqPhuqsqxINX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlXMcSDV+G6pyrhuq3DmlfDo2RX4buLw60k4bqpw6NX4buLw6NsVzBh4buLV8O1P8SDVzHDoVfhuqcq4bqtV+G6qTfhuqlX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIMOjxIM4IFfDtSXhu5NX4bqtJOG6qeG6o1ciP+G6qVfDrCwgV8O1O+G6qVfDo2Ikw5pX4bqpM+G7i1cxISBX4buLw61u4bqp4bqjVyBsJFcwPOG6qVfhu4vhur0gw5pXMT7hu4tX4bqpbuG7hyBX4bqmKuG6q8OZV+G6qMOj4buP4bqp4bqjV+G6qeG6oyrhu5NXZlfDjHvhuq1X4bqobiRXMTpXMcOhV+G6pybEg1cgw6PhuqtXIMOjxKnhuqnhuqNX4buLw6nEg1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqXGoVfhuqnEg2Hhuq1X4bqlw6NiV2nhu4k34bqpV8O14buHxINX4bqtP+G6qcOjVzE+4buLV8O1Klcg4bqr4bqpV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqnhu4HEg1cxPOG7k1RX4buKw6M84bqpV+G7i8OjxINh4bqpw5pX4bqtOOG6qVfhuqXDoyUgw6NXw7UqV+G7i8OjxIM34bqpV+G6qcOjxIM34bqpV+G6p+G7mVfhu4tuZuG6qeG6o8OZV3ZiV+G6pypX4buTOOG7iVfhu4vhurlXaeG7iSThuqlX4buLw61k4bqp4bqjV+G6o2JoV2jDo3vhuqlX4buLw6Phu4lXw6PEqeG7i1cw4buJV+G6pcOjJSDDo1fhuqXDo8SDVzE44bqpV8O14buHxINXw4x74bqtV+G6qG4kw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jhuqjhuqNkIFfDg+G7iT7huqlXLVfhuqjhuqPhu4nhu5M34bqpV+G6rCTEg8avL2jhu6jGrzDEg8O1VyDhuqckw6zDrOG7nlYww60y4bqnJOG7izIwVuG7qMavw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qOG7isSD4bqpV+G6p8SDN+G6qVdp4buJJOG6qVTGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq/hu4nhuqdXIOG6pyTDrMOs4bueVuG7i8SD4buL4bqnMi3hu4vDo+G7ieG6rSItJOG6qTAtw6wkaOG6q1bhu6jGr+G6p8SD4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4buxKsSDV8OdxahUV+G7isOjO+G6rVfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDoyzhuq1X4buL4bqx4bqpw6NXw6Phu4/hu4lX4bqp4bqjw6PhurdWV8Ojw60y4bqh4bueVi/DoyThuqnDoy3hu4vDrcSD4bqpw6Mt4buLw60y4bqpLTAk4buLLcOj4buJJC1ow6Mk4bqpLSIkxIMtw50t4buLw6Mk4bqtLeG6qcOj4buJ4bqp4bqjLSDhuqvhuqnhuqMt4buLw63Eg+G6qcOjLeG7i8OjJOG6rS3hu4vEg+G6qcOjLcOj4buJ4buJLeG6qeG6o8OjxIMtw53hu7Thu7Thu7bhu7TDmcOj4buL4bqtVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WL+G6rTIwxIMkL1nDnVgv4bqpMsO0w6wvw53DncOdQC9ZWOG7tjBYWSPhu7Thu7RZ4bu04buL4bu0QOG7tlnhuqfhu7bDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4buxKsSDV+G7ssWoVFfDlTVXMTRoVzE+4buLV8O1KlfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kVlcv4buoxq8vJOG7qMavMMSDw7Xhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGryRX4buLxIPhu4vhuqcy4bueVsODKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6034bqpVzE+4buLV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhu7EqxINXw53FqFRX4buKw6M74bqtV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OjLOG6rVfhu4vhurHhuqnDo1fDo+G7j+G7iVfhuqnhuqPDo+G6t1ZXw6PDrTLhuqHhu55WL8OjJOG6qcOjLeG7i8OtxIPhuqnDoy3hu4vDrTLhuqktMCThu4stw6Phu4kkLWjDoyThuqktIiTEgy3DnS3hu4vDoyThuq0t4bqpw6Phu4nhuqnhuqMtIOG6q+G6qeG6oy3hu4vDrcSD4bqpw6Mt4buLw6Mk4bqtLeG7i8SD4bqpw6Mtw6Phu4nhu4kt4bqp4bqjw6PEgy3DneG7tOG7tOG7tuG7tMOZw6Phu4vhuq1W4buow4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fDncWoVFfhu4rDozvhuq1X4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4buLw6Ms4bqtV+G7i+G6seG6qcOjV8Oj4buP4buJV+G6qeG6o8Oj4bq3xq8vJOG7qMavL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVsOjMiQwVuG7qOG7rcOj4bq3V8OMxKkgV+G7sSThuqlX4butw6MkxIPDmlcgJeG6qVci4bq9V8OMZlfhuqjhuqPhuqsmxINXw7VrV+G7i+G6s+G6qcOjV8ODbCRXSMOjO+G6qVcxYuG6qVcgw6PEqeG6qeG6o1fhu4vDqcSDV8O1OVfhuqnhuqPDo+G6s1fhu4smxINX4bqkw6MlIMOjV8OsJuG6qVfhu7Hhuqvhu4nhuqnDo+G6q+G6rTJXLVfhuq3hur3hu4tX4bqlw6MlIMOjV8OsJuG6qVfhuqku4bqtV2ZXw7XhurdX4buLw63huq9X4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buLPOG6rVcgbCRX4buLw6PhurdX4buROlfDjHvhuq1X4bqobiTDmVfhu4rDs1cxPOG7k1dow6Ni4bqp4bqjV+G7i3vhuq1X4bqtLOG7i1fDrSRX4buRJMOaV+G6qMOjKlfhu4vEgzhoV+G6pcOjJSDDo1fDo+G7j+G7iVfhuqnhuqPDo+G6t1fhu4vhurPhuqnDo1fDg2wkV0jDozvhuqnDmlfhu63DqeG6qeG6o1fDtcSDN+G6qVfDo+G7j+G7iVfhuqnhuqPDo+G6t1fDg2wkV0jDozvhuqlXLVfhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkV8O1KlfhuqTDqFfDrMOp4bqp4bqjV+G6qCHhuq1X4buQO+G6rVfDo8SDYeG6qVfDrSRX4buLw61u4buHIFfhuq0s4buLw5lXdjzhu5NX4bqnKlfhu7JX4buLw63huqvhuqnhuqNXw6zhurlX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXw6Phu4/hu4lX4bqp4bqjw6PhurdXMOG6q1fhu4rDoyThuqnDo1fDg+G6qyVX4buLKsSDV+G7i8Ot4buFV+G7i+G6s+G6qcOjVyIm4bqpV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjw5pX4bqpw6Mu4bqtV2jDo2sgV8O1a1dp4buJJVfhu4vDreG6seG6qcOjV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOFctV+G7kTpXw6Phur3Eg8OZxq8vaOG7qMavLzDEg8O14buoxq8v4bqnxIPhu6jGr+G6p8SD4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6pcOjJeG6rVdow6MlV8ODbCRXSMOjO+G6qVctV+G7sSrEg1dZVFfhuqjDo+G7j+G6qeG6o1cgw6Phu4nhu5M44bqpV+G7kTJX4bqjLOG6qVfhuqU44buLV+G6qeG6o8Oj4bq1JFfhu4vhurHhuqnDo1fhu4rDoyThuqnDo1fDmcOZw5lWV8Ojw60y4bqh4bueVi/DoyThuqnDoy3hu4vDrcSD4bqpw6Mt4bqlw6Mk4bqtLWjDoyQtw6Phu4kkLWjDoyThuqktIiTEgy1ZLeG6qcOj4buJ4bqp4bqjLSDDo+G7ieG7kzLhuqkt4buRMi3huqMk4bqpLeG6pTLhu4st4bqp4bqjw6PEgyQt4buLxIPhuqnDoy3hu4vDoyThuqnDoy3Do+G6qyQtw6wk4bqtLeG6qeG7iSQtw53hu7Thu7Thu7Qjw5nDo+G7i+G6rVbhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi/huq0yMMSDJC9Zw51YL+G6qTLDtMOsL8Odw53DnUAvWT0jMOG7uFjhu7Lhu7JYWSPhu4vhu7JYI+G7siPhuqdYw5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55Ww4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fhu7LFqFRXw5U1VzE0aFcxPuG7i1fDtSpX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OMe+G6rVfhuqhuJFZXL+G7qMavLyThu6jGrzDEg8O14buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6pcOjJeG6rVdow6MlV8ODbCRXSMOjO+G6qVctV+G7sSrEg1dZVFfhuqjDo+G7j+G6qeG6o1cgw6Phu4nhu5M44bqpV+G7kTJX4bqjLOG6qVfhuqU44buLV+G6qeG6o8Oj4bq1JFfhu4vhurHhuqnDo1fhu4rDoyThuqnDo1fDmcOZw5lWV8Ojw60y4bqh4bueVi/DoyThuqnDoy3hu4vDrcSD4bqpw6Mt4bqlw6Mk4bqtLWjDoyQtw6Phu4kkLWjDoyThuqktIiTEgy1ZLeG6qcOj4buJ4bqp4bqjLSDDo+G7ieG7kzLhuqkt4buRMi3huqMk4bqpLeG6pTLhu4st4bqp4bqjw6PEgyQt4buLxIPhuqnDoy3hu4vDoyThuqnDoy3Do+G6qyQtw6wk4bqtLeG6qeG7iSQtw53hu7Thu7Thu7Qjw5nDo+G7i+G6rVbhu6jDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6pcOjJeG6rVdow6MlV8ODbCRXSMOjO+G6qVctV+G7sSrEg1dZVFfhuqjDo+G7j+G6qeG6o1cgw6Phu4nhu5M44bqpV+G7kTJX4bqjLOG6qVfhuqU44buLV+G6qeG6o8Oj4bq1JFfhu4vhurHhuqnDo1fhu4rDoyThuqnDo1fDmcOZw5nGry8k4buoxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55Ww6MyJDBW4buo4bqow6Phu4/huqnhuqNXIMOj4buJ4buTOOG6qVfhu5EyV+G6pcOjJSDDo1cxOeG7iVcxIeG6qVfhuqc74bqpVyIl4bqpw6NX4buLw7NX4buLw6Mq4bqpw6NXaMOj4bq5V+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiRXMcSDV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpXw4x74bqtV+G6qG4kw5pX4buL4bqz4bqpw6NXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG6pirhuqvFqFcxOlfhuqNiaFdow6N74bqpV+G6o8SDxKloV+G6pTjhu4tX4bqp4bq5xIPDmlfhuqPEgyThuqtX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjw5pXMcSDV+G6pybEg1fhuqPEg+G7jyRX4bqow6M84bqpVzA84bqpV8OjJMSDV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiRX4oCTV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhuqlixINXw63EgzfhuqnhuqPDmlfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtV+KAk1fhuqYq4bqrV+G6qWLEg1cgw6Phu4nhuqnhuqNXMW7hu4UgV+G7i8Oj4buJfeG6qVfhuqfhu4XEg1fDo+G7geG6qcOZxq8vaOG7qMavLzDEg8O14buoxq8v4bqnxIPhu6jGr+G6p8SD4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbhuqThu5lX4bqlOOG7i1cixIM34bqpVyI/4bqpV+G6o8OjxINX4bqpw6Phu4dXw6Phu4VoV+G7iyUgV+G6o8SD4buPJFfDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqsbuG7g+G6qeG6o1fhuqYl4buLV8O1KlcgJSBXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8OVxIM34bqp4bqjV+G7kCThu5PDmlfDmcOZw5lWV8Ojw60y4bqh4bueVi/huqXhu5Mt4bqlMuG7iy0ixIMy4bqpLSIk4bqpLeG6o8OjxIMt4bqpw6Phuqstw6PhuqtoLeG7iyQgLeG6o8SD4buJJC3Do+G7ieG7kzLhuqkt4bqt4buJ4bqr4bqp4bqjLeG6pyThu4stw7UkLSAkIC3Do+G7ieG7kzLhuqktw7XEgzLhuqnhuqMt4buRJOG7ky3DrOG6q2gtIiThu4ktw6Phu4kkLWjDoyThuqkt4bqnJOG6qy3DneG7tOG7siPhu7jDmcOj4buL4bqtVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WL+G6rTIwxIMkL1nDnVgv4bqpMsO0w6wvw53DncOd4bu4L1lY4bu2MOG7tlg94bu0QMOdQOG7i1lAWD3huqfDnS3hu4nhuqnhu4vEg+G7i+G6pzIww5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55Ww4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fhu7LFqFRXw5U1VzE0aFcxPuG7i1fDtSpX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OMe+G6rVfhuqhuJFZXL+G7qMavLyThu6jGrzDEg8O14buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbhuqThu5lX4bqlOOG7i1cixIM34bqpVyI/4bqpV+G6o8OjxINX4bqpw6Phu4dXw6Phu4VoV+G7iyUgV+G6o8SD4buPJFfDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqsbuG7g+G6qeG6o1fhuqYl4buLV8O1KlcgJSBXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8OVxIM34bqp4bqjV+G7kCThu5PDmlfDmcOZw5lWV8Ojw60y4bqh4bueVi/huqXhu5Mt4bqlMuG7iy0ixIMy4bqpLSIk4bqpLeG6o8OjxIMt4bqpw6Phuqstw6PhuqtoLeG7iyQgLeG6o8SD4buJJC3Do+G7ieG7kzLhuqkt4bqt4buJ4bqr4bqp4bqjLeG6pyThu4stw7UkLSAkIC3Do+G7ieG7kzLhuqktw7XEgzLhuqnhuqMt4buRJOG7ky3DrOG6q2gtIiThu4ktw6Phu4kkLWjDoyThuqkt4bqnJOG6qy3DneG7tOG7siPhu7jDmcOj4buL4bqtVuG7qOG6pOG7mVfhuqU44buLVyLEgzfhuqlXIj/huqlX4bqjw6PEg1fhuqnDo+G7h1fDo+G7hWhX4buLJSBX4bqjxIPhu48kV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqxu4buD4bqp4bqjV+G6piXhu4tXw7UqVyAlIFfDo+G7ieG7k2HhuqlXw5XEgzfhuqnhuqNX4buQJOG7k8OaV8OZw5nDmcavLyThu6jGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlbDozIkMFbhu6jhu63Do8SDOeG7iVfhu7JYLeG7uMOaV+G7iybEg1fDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqsbuG7g+G6qeG6o1fhuqYl4buLVzE6VzDEg8Og4bqpV8OtJFfhuqbDoFfhuqThu5lX4bqlOOG7i1cixIM34bqpVyI/4bqpV+G6o8OjxINX4bqpw6Phu4dXw6Phu4VoV+G7iyUgV+G6o8SD4buPJFfDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqsbuG7g+G6qeG6o1fhuqYl4buLV8O1KlcgJSBXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8OVxIM34bqp4bqjV+G7kCThu5PDmlfDjOG6uWhX4buxPOG7icOaV+G7i+G6s+G6qcOjV8ODbCRXSMOjO+G6qcOaV+G6qW7hu4cgV+G7rcOD4buv4but4bqo4buvV+G6pirhuqtX4bqjxIMkxINXMeG6qybhuqlXw51Yw53DnS3DnVjDneG7tMOZxq8vaOG7qMavLzDEg8O14buoxq8v4bqnxIPhu6jGr+G6p8SD4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbDg+G7ieG7k2HhuqlX4bqsbuG7g+G6qeG6o1fhuqYl4buLVzFi4bqpV+G7i8SDOGhXMeG6qyrhuqlXMSbEg1cixIPDoeG7iVfDnVfDo+G7ieG7k2HhuqlXw5XEgzfhuqnhuqNX4buQJOG7k1fDtSpXw4zhurloV+G7sTzhu4lX4bumw4NsJFdIw6M74bqpw5pXw5nDmcOZVlfDo8OtMuG6oeG7nlYvw6Phu4nhu5My4bqpLeG6reG7ieG6q+G6qeG6oy3huqck4buLLTDhuqvhuqkt4buLxIMyaC0w4bqrJOG6qS0wJMSDLSLEgzLhu4ktw50tw6Phu4nhu5My4bqpLcO1xIMy4bqp4bqjLeG7kSThu5Mtw7UkLcOs4bqraC0iJOG7iS3Do+G7iSQtaMOjJOG6qS3huqck4bqrLTAy4bqpLeG7i8OjJOG6rS3DtSQt4bqnJOG6rS3DtcSDMiAtw53hu7Thu7Lhu7jhu7TDmcOj4buL4bqtVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WL+G6rTIwxIMkL1nDnVgv4bqpMsO0w6wvw53DncOd4bu4L1k9IzDhu7RZWOG7tiPDnVnhu4s9w51ZQOG7uOG6p1jDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1fDg2wkV0jDozvhuqlX4bum4buxKsSDV+G7ssWoVFfDlTVXMTRoVzE+4buLV8O1KlfhuqnhuqNu4buDxINXw4x74bqtV+G6qG4kVlcv4buoxq8vJOG7qMavMMSDw7Xhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGryRX4buLxIPhu4vhuqcy4bueVsOD4buJ4buTYeG6qVfhuqxu4buD4bqp4bqjV+G6piXhu4tXMWLhuqlX4buLxIM4aFcx4bqrKuG6qVcxJsSDVyLEg8Oh4buJV8OdV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDlcSDN+G6qeG6o1fhu5Ak4buTV8O1KlfDjOG6uWhX4buxPOG7iVfhu6bDg2wkV0jDozvhuqnDmlfDmcOZw5lWV8Ojw60y4bqh4bueVi/Do+G7ieG7kzLhuqkt4bqt4buJ4bqr4bqp4bqjLeG6pyThu4stMOG6q+G6qS3hu4vEgzJoLTDhuqsk4bqpLTAkxIMtIsSDMuG7iS3DnS3Do+G7ieG7kzLhuqktw7XEgzLhuqnhuqMt4buRJOG7ky3DtSQtw6zhuqtoLSIk4buJLcOj4buJJC1ow6Mk4bqpLeG6pyThuqstMDLhuqkt4buLw6Mk4bqtLcO1JC3huqck4bqtLcO1xIMyIC3DneG7tOG7suG7uOG7tMOZw6Phu4vhuq1W4buow4Phu4nhu5Nh4bqpV+G6rG7hu4PhuqnhuqNX4bqmJeG7i1cxYuG6qVfhu4vEgzhoVzHhuqsq4bqpVzEmxINXIsSDw6Hhu4lXw51Xw6Phu4nhu5Nh4bqpV8OVxIM34bqp4bqjV+G7kCThu5NXw7UqV8OM4bq5aFfhu7E84buJV+G7psODbCRXSMOjO+G6qcOaV8OZw5nDmcavLyThu6jGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlbDozIkMFbhu6jDjCXhuqnhuqNX4buyWC3hu7jDmlfhu4smxINX4but4buNJFfhuqXDo1vhu4lXSeG7ieG6uSBX4bqjxIMkV+G7ijPhuqlX4buKLuG6qcOaV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1fDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k8OaV8ODduG6qOG7r8OaV+G7iOG7seG6qOG7r8OaV0zhu5NXIiThuqlX4bqs4buK4buKScOaVyAlIFciJOG6qcOaV+G6qeG6oyrhuqnDo1cx4bqrKuG6qVfhu4vDo8Ohw5pX4bqnw7IgV+G6p27hu4XhuqnhuqNXw7VtV+G7i8OtJOG6qeG6o1fDtSpXICUgV+G7i3vhuqnhuqNX4bqn4buHaFfhuqjDozzhuqlXMDzhuqlXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6rG7hu4PhuqnhuqNX4bqmJeG7i1cxOlcxYuG6qVcx4bqrKuG6qVcxJsSDVyLEg8Oh4buJV8OdV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDlcSDN+G6qeG6o1fhu5Ak4buTV8O1KlfDjOG6uWhX4buxPOG7icOaV+G7i+G6s+G6qcOjV8ODbCRXSMOjO+G6qcOaV+G6qW7hu4cgV+G7reG6veG6qeG6o1fDo2MkV+G7rzzhuqlXIMOjbFfhuqjDozzhuqlXMDzhuqlX4bqmKuG6q1cxOOG6qVfhu4vDozvhuq1Xw7UqV+G6pyrhuq1Xw7XEg2EgV+G7iybEg1fhuqxu4buD4bqp4bqjV+G6piXhu4vDmcavL2jhu6jGry8wxIPDteG7qMavL+G6p8SD4buoxq/huqfEg+G7qMavJFfhu4vEg+G7i+G6pzLhu55Ww4Phur9X4buLw63hu4VX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4buLw61rV8OsZlfhuqcq4bqtV8O1xINhIFcgw6PhuqtX4buta+G6rVfhuqh94bqtV+G6qOG6oypWV8Ojw60y4bqh4bueVi/Do+G6qy3hu4vDreG6qy3hu5Ek4buTLTDhu4nhuqnhuqMt4buLw63hu4ktw6zhuqst4bqnJOG6rS3DtcSDMiAtIMOj4bqrLSDhu4nhuq0t4bqpJOG6rS3huqnhuqMkLcOd4bu0WOG7tsOdw5nDo+G7i+G6rVbhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi/huq0yMMSDJC9Zw51YL+G6qTLDtMOsL8Odw53DncOdL1k9QDDDnVnhu7ZZWFg94buL4bu44buy4bu44buyw53huqdYw5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55Ww4Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMT7hu4tXw4NsJFdIw6M74bqpV+G7puG7sSrEg1fhu7LFqFRXw5U1VzE0aFcxPuG7i1fDtSpX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OMe+G6rVfhuqhuJFZXL+G7qMavLyThu6jGrzDEg8O14buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbDg+G6v1fhu4vDreG7hVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhu4vDrWtXw6xmV+G6pyrhuq1Xw7XEg2EgVyDDo+G6q1fhu61r4bqtV+G6qH3huq1X4bqo4bqjKlZXw6PDrTLhuqHhu55WL8Oj4bqrLeG7i8Ot4bqrLeG7kSThu5MtMOG7ieG6qeG6oy3hu4vDreG7iS3DrOG6qy3huqck4bqtLcO1xIMyIC0gw6PhuqstIOG7ieG6rS3huqkk4bqtLeG6qeG6oyQtw53hu7RY4bu2w53DmcOj4buL4bqtVuG7qMOD4bq/V+G7i8Ot4buFV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G7i8Ota1fDrGZX4bqnKuG6rVfDtcSDYSBXIMOj4bqrV+G7rWvhuq1X4bqofeG6rVfhuqjhuqMqxq8vJOG7qMavL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVsOjMiQwVuG7qOG7iibEg1fhuqXDo+G7iVfDtcOyIFfhuq3hurkgV+G7sllZw5pXduG6u+G6qVfhu7HEgzfhuqlXaMOjY+G6qeG6o1fDg8SDOeG6qVfhuqTEg2Hhu4tX4bum4buxduG7sUhX4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJMWoV2jDo+G6ucSDV8Oj4buFaFfDteG7h8SDVyDDo+G6r+G6qcOjV2nhu4nhu5M54bqpV+G7kTpXw4PEgznhuqlX4bqkxINh4buLV8O1w7MkV+G7i8OqVyDDo28gV+G7i8OtJOG6q1fhu4sh4bqp4bqjV2nhu4kqV8Oj4bq/V+G7i8Ot4buFV+G7rWvhuq1X4bqofeG6rVfhuqjhuqMqw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8OVxIM34bqp4bqjV8OMJOG7k8OaV+G7i+G6s+G6qcOjV8ODbCRXSMOjO+G6qVfhu6bhuqYq4bqrxahX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4buLw61rV8OsZlfhuqcq4bqtV8O1xINhIMOZxq8vaOG7qMavLzDEg8O14buoxq8v4bqnxIPhu6jGry/hu4nhuqfhu6jGrzDEg8O1VyDhuqckw6zDrOG7nlYg4bqnw61W4buoxq8vMMSDw7Xhu6jGry8wxIPDteG7qA==

Ngọc Huấn - Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]