(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ phấn trắng, bảng đen, sự có mặt của ti vi, máy chiếu,... đã giúp bài học trở nên sinh động, trực quan hơn. Bài giảng điện tử với công cụ hỗ trợ đa phương tiện đã mang lại hiệu quả tốt hơn cho dạy và học.
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eeG6pU/EqOG7rkHhu6jhu67huqxBTU/DmUFO4buc4buGQeG7rOG7tkHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQHgvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXnEkU7hu6Dhu5RNQeG7hk7hu45Bxq9O4bq44buUQeG7rOG7qkLhu5RN4buxQeG7gOG6rOG7lE1B4buERuG7lOG7sUHhu7Dhu7hB4buGxqBB4buYROG7rEHhu4ZZ4bq0QeG7rE9BPU/hu7FB4buYw4IqQeG7hk5P4buK4buu4bux4but4but4butQeG7hOG6qEFNT1bGr0Hhu4DhuqRPQU7hu5zhu4ZB4bus4buq4bumQeG7lMOM4buUQeG7sE/hu5ROQeG7hFLhu5RN4buxQeG7rOG7quG7uOG7hkHhu6jhu67hurThu5RBTlXhu5Thu61BNuG6pE9BTU/huqzhu5RNQeG7hE/EqOG7lEHhu6xAQT3Dmk9B4buG4bug4buUTUHhu4ZYQU5UQeG7rOG7quG7pEHhu4ThurRBxq9O4buyVeG7lE1B4busT8So4buUQeG7hOG6qEHhu5jhurThu5RNQeG7kuG6pk9BTk/EqOG7rkHhu6jhu67huqxB4busUOG7rEFOVeG7lEHhu4ZO4buWQeG7guG6pipBPeG6pEFO4buc4buG4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu54buC4busTuG7ruG7mOG7gEFPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHDg+G6oMOAxq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu4Lhu5Thu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDDg8OA4bquL8OA4bqw4bqw4buCw4PDgMSCw4HhuqDhuqDDg+G7rOG6ssOBw4DhuqDDgOG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO6w4DhurDhuqLhu7lB4bq04buS4busw7rhu7nhuqVPxKjhu65B4buo4buu4bqsQU1Pw5lBTuG7nOG7hkHhu6zhu7ZB4buA4bqkT0FNT+G6rOG7lE1B4buET8So4buUQeG7rEDhu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nDg+G6oMOA4bu5QS95w6JPw5lBTuG7nOG7hkHhurlNI0E94bqq4buUQeG7hlnhurRB4buG4bugQT3huqRB4bus4buq4buaQW/hu6rhu7LDmeG7lE1Bb+G6pTduQTnhu4zhu5ROQeG6peG7suG7lE1BduG7n8OM4buUQTnhu4zhu5ROd+G7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnDok/DmUHhu6xP4buK4buUTUHhu5tPxKjhu6xB4bumQeG7ksOaxq9Bw4A24buxQW/hu6rhu7LDmeG7lE1Bb09K4buuQU7hu5zhu4ZB4bql4buWQ+G7lE1B4buj4buuKsOM4buUQeG6oEF24bql4buWQ+G7lE1B4bqlxqDhurR34buxQeG7huG6rEHhu4bhu6BBPeG6pEHhu6zhu6rhu5pB4buGV+G7lE1BTuG6pOG7lkFO4bu04buUTUE9w5pPQeG7gOG6pE9B4busTlVB4oCcb+G7quG7luG7lE1BTU/hurjhu4ZB4buYVUHhu4Dhu65TT0Hhu7DDguG7lE3igJ3hu61BNuG6pE9B4busTlVB4buE4buy4bq0QeG7mOG7nE9B4buUTeG7ssOZT0Hhu4Thu4rhu5RB4buYUuG7rEHhu6xO4buKQU1Pw5pPQeG7rOG7quG6pOG7lEHhu5RN4bq8xq9B4buUTiPhu5RNQeG7mOG6pOG7rkHhu7BC4buGQeG7rOG7slVPQT3hu65P4buxQU7huqbhu5ROQcavTlbhu4ZB4buGWeG6tEHhu4bhu65S4buGQeG7sFDhu5RN4butQeG6uU7DmUHhu4ZOT+G7iuG7hkHhu6xPQT1PQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7mE/hu5RO4buxQeG7gOG6pE9B4busTlVB4bus4buq4bumQeG7lMOM4buUQeG7hMOC4buUTUEqw4zhu65BTlXhu5RB4buEUE9BPcOaT0Hhu4bDguG7hkHhu4Dhuqbhu5RB4buUTuG7okHhu4Dhu6ZPQeG7lE4j4buUTUFOw5Lhu5ROQeG6rOG7lE5B4buYT+G7lE5BTuG7nOG6tOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnigJxv4buq4buW4buUTUFNT+G6uOG7hkHhu5hVQeG7gOG7rlNPQeG7sMOC4buUTeKAnUHhu5LhuqRBTsOS4buUTkHhuqzhu5ROQeG7hlnhurRB4buYUuG7rEHhu4Dhuqbhu5RBTcOCT0Hhu4ThurThu5RNQeG7lE1ZQT3huqRB4buGxqBB4buYUuG7rEFNT+G6uOG7hkHhu5hVQeG7hEjGr+G7rUFv4buq4buW4buUTUFNT+G6uOG7hkHhu5hV4buxQeG7gOG6puG7lEFNw4JPQeG7lOG6pCpB4buE4buy4buk4buGQU1Exq9B4buYROG7rEHhu6zhu6rDmU/hu7FB4buE4buy4buk4buGQeG7qOG7ruG6tEHhu6xO4bqs4buWQeG7lE3hu64qw4zhu5RBJeG6tOG7lE5BPeG6pEHhu4Dhurjhu6xB4buUTcOZQeG7kuG6pEFNRMavQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu4bhuqxB4buGTlZBTeG6pEHhu6zhu6pQ4buUTUFN4bucT0Hhu4LhurwqQU7hu5zhu4ZB4buA4bqkT+G7reG7reG7rUHhurlOI+G7lE1B4buUTsOJ4buUQT3hurzhu6xB4bus4buq4buW4buUTUFNT+G6uOG7hkHhu5hVQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6zDgk9BTk/EqOG7lEHhu4BD4buUTUHhu5ROI+G7lE1BTsOS4buUTkHhuqzhu5ROQeG7mE/hu5ROQU7hu5zhurRB4buE4bq0QeG7mOG6pOG7rkHhu7BC4buG4buxQeG7quG7uOG7hkHhu6rFqOG7sUHhu7BQ4buUTUHhu4RS4buUTeG7rUE34bugQU1Pw4Lhu5ZB4bq5TeG7ripL4buUQW9O4buMQeG6peG7suG7lE3hu7FB4buGTllB4buUTk/EqOG7mEHhu5LDmsavQcOANuG7sUFv4buq4buyw5nhu5RNQW9PSuG7rkFO4buc4buGQeG6peG7lkPhu5RNQeG7o+G7rirDjOG7lEHhuqBB4buGTuG7lkHhu4BP4buK4bus4bupQeKAnMSRTk9B4busTk/hu4rhu6xB4buQ4buKQeG7gOG6pE9BTU/huqzhu5RNQeG7hE/EqOG7lEHhu6xA4buxQeG7hk5W4buUTUHhu6zhu6BPQeG7gMOC4buYQeG7sMOC4busQeG7mFjhu4ZB4busT8OM4buuQeG7gOG6pE9B4buC4bqmKuG7sUHhu5RST0Hhu4Lhu67hu5RNQeG7hk7hu7JV4buUTUHhu6zhu6rDkuG7lE7hu61BbuG6tOG7rkHhu4TGoEHhu5LhurgqQU7DkuG7lE5B4bqs4buUTkHhu6ZB4buww4Lhu4ZOQU1Pw4Lhu5ZB4buQTuG7luG6tEHhu4RPxKjhu5RB4busQEHhu4Thu7LhurRBPeG6pOG7lkHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTeG7rUE2w4zhu5RB4buG4bqm4buUTkHhu4TGoEHhu4bhu5rhu5RB4buwQEHhu4JY4buUTUFOw5Lhu5ROQeG6rOG7lE5B4buUTeG7luG6pE9Bxq9OV0FO4bukxq9BPcOaT0Hhu5RST0Hhu4Lhu67hu5RNQeG7hlnhurRB4buA4bqkT0Hhu4LhuqYq4butQTbhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQEHhu4bhurrhu5RB4busTk/hu4rhu6xBxq9O4bqsT0Hhu7BAQeG7gljhu5RNQU5PxKjhu65B4bu04buUTUHhu5LhuqThu5hB4buw4bq04buWQeG7hk7hu5ZB4buwT+G7lE5B4buEUuG7lE3hu7FB4buST+G7lE5BTuG7luG6puG7rOG7sUFO4bq4xq9B4buC4bq+4buU4buxQeG7rOG6puG7lkFO4bu04buUTUHhu6xOVkE94buIQeG7mOG6pOG7rkHhu7BC4buG4buxQU7DkuG7lE5B4bqs4buUTuG7sUHDieG7mEHhu6xO4bq04buUTuG7rUHhurnhu4rhu65B4buQTuG7oOG7lE1B4buGxqBB4buUTiPhu5RNQU5PxKjhu65B4bu04buUTUHhu5ThuqQqQeG7rE7DkkHhu5BO4bug4buUTUHhu5BOw5NB4buSw5rGr0FO4buc4buGQeG7huG7tEHhu6zhu6rhurrhu5hB4bus4buq4bq64buY4buxQU7hu5zhu4ZB4buwT+G7lE5B4buq4bq44busQeG7gktB4buA4buuUeG7lEHhu5RNWeKAneG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk24bqkT0FNT+G6rOG7lE1B4buET8So4buUQeG7rEDhu7FB4buYUuG7rEFOw5Lhu5ROQeG7rE7hu7Thu4ZB4busU0Hhu4ZO4bu04buGQeG7guG6pipBTuG7nOG7hkHhu5jhuqRB4bumQeG7hMag4buxQeG7hsOC4buGQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buC4bqmKkFO4buc4buGQeG7rE5G4buWQeG7kOG7ikFO4buW4bqm4buGTkHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu6zhuqxPQT3huqRB4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7rOG7qsOM4buUQeG7mMOCKkE9T0Hhu6zDk+G7lE5B4buC4buWQU1Pw4Lhu5ZBPU/DjOG7lEHhu4RP4buI4buuQeG7kE5PSuG7lOG7rUE24bqkT0FNT+G6rOG7lE1B4buET8So4buUQeG7rEBB4busTuG7ssOZ4buUTUHhu5LhuqRB4bus4bq8xq9BTuG7pMavQeG7hlnhurRB4buUTk/hu4jhu65B4buw4buST+G7gkZBduG7rOG7quG6tOG7lE1B4bus4buqw5Lhu5ROQeG7hk5P4buK4buud0E9w5pPQeG7huG6uOG7rkHhu6zhu6pW4buGQeG7rOG7tkHhu4BC4busQeG7hOG6uuG7rkHhu4Thu4rhu5RB4buQ4buK4busQeG7rE5W4buGQeG7gOG7rlNPQU7hu5zhu4bhu61BN8OC4buGQeG7sOG6rOG7lEHGr07DiuG7mEHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZBJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RN4buxQeG7rE5P4buK4busQeG7kOG7ikE94bqkQeG7sEBB4buCWOG7lE1Bxq9OU0Hhu4BP4buK4buU4buxQeG7qlLhu5RNQeG7quG6qE9B4buUTuG6uOG7rEFOT8So4buUQeG7lOG6tCpBTVHhu5jhu6lBNuG6pE9BTU/huqzhu5RNQWEtZUbhurThu6rhu5RP4buUTUF24buw4bqs4buUQcavTsOK4buYQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6zhuqbhu5ZB4buq4bq0QeG7rOG7tkHhu4bDguG7hkHGr07hurrhu5RB4buY4buI4buYQeG7rE5P4buK4busQeG7kOG7ikHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUFhLWVG4bq04buq4buUT+G7lE134buxQT1P4buCRuG7lkHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUF24buA4bqkT0FNT+G6rOG7lE1B4buE4buy4buk4buGQU1Pw4Lhu5ZBPU/DjOG7lEHhu6xOT+G7iuG7rEHhu5Dhu4pBPeG6pEFNTk9BTsOS4buUTkHhu4Lhu7LDmk9B4buC4bqm4buUTUE9T+G7gkbhu5Z34buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeG7o8OJKkHhu4Lhu7jhu5RNQeG7gOG6pE9BTU/huqzhu5RNQeG7hE/EqOG7lEHhu6xAQeG7hk7hurjhu6xB4buS4buy4buk4buUTUHhu6xQ4bus4buxQeG7rOG6puG7lkFO4bu04buUTUHhu6xOVkHhu4ZO4buWQU7hu5zhu4ZB4buwT+G7lE5B4buG4bua4buUQeG7kk/DjOG7lEHhu6jhu67hurThu5RB4buE4buK4buUQeG7lE5P4buI4buuQSrhu4rhu65B4busUOG7rUE24bumT0Hhu6xOT+G7iuG7rEHhu5Dhu4pB4buA4bqkT0FNT+G6rOG7lE1B4buET8So4buUQeG7rEBB4buExqBB4buQTuG7oOG7lE1B4buGTuG7jkHhu5LhuqRB4buYUuG7rEHhu5RO4buuQeG7huG6uuG7rkHhu5jhuqRB4buG4bua4buUQeG7kuG6pEHhu5AsQeG7lOG6quG7lE1B4buG4bq64buUQeG7rE5P4buK4busQeG7hEpB4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu4Thuqbhu6xB4busTuG7oOG7lE1B4busT+G7lEFOT8So4buuQeG7qOG7ruG6rOG7sUHhu6jhu67hurThu5RB4bus4buq4buc4buUTUE94bq+4buUQeG7kuG6pEHhu7Dhu7hB4buGTuG7rsOK4buUQeG7gOG7jEHhu5AsQeG7kuG7ssWo4buUTUE94bqkQeG7hsagQeG7sOG7uEHhu7DDguG7lE1B4bus4bqm4buW4butQW9ORuG7lkHhu4ZOT+G6tEHhu7BJQeG7hlnhurRB4buG4bugQU1Pw4Lhu5ZBb+G7quG7jOG7lE5Bb07hu4xB4bq5TeG6tOG7sUFNT8OC4buWQT1Pw4zhu5RB4buC4bqmKkHhu5jhu6Dhu5RB4bq5TSNBPeG6quG7lEHhu6ZBb+G7quG7ssOZ4buUTUFv4bqlN25BOeG7jOG7lE5B4bql4buy4buUTUF24bufw4zhu5RBOeG7jOG7lE53QeG7rE7DkkHhu4RKQeG7rOG6puG7lkFO4bu04buUTUHhu6xOVkHhu4ZO4buWQU7hu5zhu4ZB4buwT+G7lE5B4buE4bq64buuQeG7rE/hu4rhu6xBTuG7nOG7hkFO4buWROG7hkHhu6xO4bq0KkHhu4RTT0Hhu5BO4bug4buUTUHhu5BOw5NB4buwT+G7lE5B4buEUuG7lE1B4buQTk9B4buQT0rhu5hB4bus4buq4bq0QeG7gOG6pE9B4buGw53hu7FB4buG4bugQeG7rE7hu7LDmeG7lE1B4buCV+G7lE1BTsOS4buUTkHhu6xO4bu04buGQeG7rOG7quG7mkHhu4ZOVU9B4bugQeG7hk4jQeG7hEpB4buQTuG7pk9B4buEUuG7lE1B4bus4bqm4buWQeG7rMOJ4buYQeG7rE7hu4pBTuG7lkThu4ZB4buGWeG7lE1B4buGUEHhu5LhuqZPQeG7sOG6tOG7rkHhu4DhuqRPQU7hu5zhu4bhu7FBTU9Wxq9BTuG7nOG7hkHhu7BP4buUTkHhu4bGoEHhurjhu5RB4bus4buy4buk4buUTUHhu6xQ4busQT3huqRB4buQTkLhu4ZB4buww4nhu65B4buQT+G7iuG7lEHhu6xO4bu04buG4butQeKAnG/hu6rhu5bhu5RNQeG7hsOC4buGQeG7rE/hu4rhu6xB4buC4bqmKuG7sUHhu4ZYQeG7rE5KQT3Dmk9Bxq9Ow4nhu5RB4buY4bug4buUQeG7m+G6quG7lEFO4buc4buG4buxQeG7rOG7oE9B4busTuG7ssOZ4buUTUHhu5JR4buUTUFNTkfGr0Hhu5ROI+G7lE1BPU/hu4JG4buWQeG7lE1C4buUQU1Pw5pPQeG7rE5PxKjhu65B4busw4Lhu4ZBTU/huqzhu7FB4busw4Lhu4ZBxq9Ow4rhu5hBPeG7iEHhu4DhuqRPQU7hu5zhu4ZBTuG7lkThu4ZB4buGxqBB4busTkpB4buQ4buK4busQU7hu6TGr0Hhu5ROI+G7lE1B4bus4buq4buaQeG7hk5VT0E94bqq4buUQU7hu5zhu4ZB4buESkHhu6zhuqbhu5ZBTuG7tOG7lE1B4busTlZB4buGTuG7lkHhu4bDguG7hkFG4buY4butQeG7m8OaT0HGr07DieG7lEHhu5jhu6Dhu5RB4busT+G7iuG7lE1B4bubT8So4bus4buxQeG7hOG7suG6tEFOxKhB4busTlDhu5RNQeG7lE0jQeG7kk/EqOG7rkHhu5LDjOG7lEFNT1bGr0FO4buc4buGQeG7sE/hu5ROQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu7DDguG7rEHhu4JLQeG7guG6pOG7lE1BTlXhu5Thu61BN+G7rlBPQeG7mFRPQeG7gOG6pE9BTuG7nOG7huG7sUFNT8OC4buWQT1Pw4zhu5RBTsSoQeG7rE5Q4buUTUHhu5BP4buK4buUQeG7rE7hu7Thu4ZB4buGTuG7lkFO4buc4buGQeG7sE/hu5ROQeG7gEPhu5RNQeG7sFVB4buEUUHhu6zhu7JB4buC4buuKkHhu4RKQeG7hsOC4buGQUbhu5hB4buUQuG7mEHhu5BP4buK4buUQeG7rE7hu7Thu4ZB4buUTuG6tOG7lE5BTlXhu5TigJ3hu7FB4buG4bugQU1Pw4Lhu5ZBb+G7quG7jOG7lE5Bb07hu4xB4bq5TeG6tEHhu4ZO4buWQeG7gE/hu4rhu6zhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHhuq7huq7DgcavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4buC4buU4but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqgw4PDgOG6ri/DgOG6sOG6sOG7gsODw4DEgsOB4bqi4bqg4bqi4busw4DEgsSCxILhu5LDgS3huqLhuqDhu63DlMavTeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7ueG6pU/EqOG7rkHhu6jhu67huqxBTU/DmUFO4buc4buGQeG7rOG7tkHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQOG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ueG6ruG6rsOB4bu5QS95NsOM4buUQeG7huG6puG7lE5B4buA4bqs4buUTUHhu4RG4buU4buxQcavTuG6uOG7lEHhu6zhu6pC4buUTeG7sUFNT8OZQU7hu5zhu4ZB4buwT+G7lE5B4buEUuG7lE3hu7FBTk/EqOG7rkHhu6jhu67huqxBTlXhu5RB4buUTsOZQeG7gOG6pE9BTU/huqzhu5RNQeG7hE/EqOG7lEHhu6xAQT3Dmk9B4buG4bug4buUTUHhu4ZYQU5UQeG7rOG7quG7pEHhu5LhuqRB4busT0E9T+G7sUHhu5jDgipB4buGTk/hu4rhu67hu63hu63hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7ripB4buUTk/DjOG7lOG7sUHhu4bDneG7lE1B4buG4bq64buUQeG7rE5P4buK4busQSVG4buYQSVH4busQeG7hOG7iuG7lEHhu4bDguG7hk5B4buS4bqk4buYQeG7hEpB4bus4buqw4Lhu5ROQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUFO4bukxq9BTU/DguG7lkE9T8OM4buUQcavTlhB4busTuG7rlLhu4ZB4buo4buuw4JB4buUTk/hu4jhu65BPeG6pOG7lkHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQOG7rUFu4bu4QeG7kuG6puG7mEHhu4JY4buUTUHhu5ThuqQqQeG7sMONQeG7rOG6puG7lkFOT8So4buuQeG7tOG7lE1B4buUTeG7suG7pOG7huG7sUHhu4RV4buUQeG7hkBB4buUTuG7skHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHGr07huqxPQcavTldBTuG7pMavQeG7lFJPQeG7guG7ruG7lE1B4buA4bqkT0FO4buc4buGQU7hu5ZE4buGQU1Pw4Lhu5ZBPU/DjOG7lEHhu5BO4bug4buUTUHhu6zhu7JB4buC4buuKuG7sUHhu5BO4bug4buUTUHhu4ZO4buM4buuQeG7hFNPQeG7mMOaT0HGr07hu7JV4buUTUHGr07Dgsav4buxQeG7hk7hu45B4buEVeG7lEFNT+G6rOG7lEHhu6xO4bq0KkHhu4Dhuqzhu5RNQeG7hEbhu5Thu7FBxq9O4bq44buUQeG7rOG7qkLhu5RNQeG7gEPhu5RNQeG7mOG6pOG7lEFOw5Lhu5ROQeG7hk5P4buK4buu4buxQeG7hE/hu4jhu65B4buU4bqkKkE94bugQeG7rMOS4buUTkHhu6jhu67hurQqQT3hu4hB4buSUE9B4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu6xOWEHhu5hS4busQeG7hk5P4buI4buu4but4but4butQW5AQeG7gljhu5RNQeG7gOG6pE9BTU/huqzhu5RNQeG7hE/EqOG7lEHhu6xAQeG7mOG6pEHhu6ZB4buExqBBTU/DguG7lkE9T8OM4buUQeG7hMag4buUTUE94bq0T0Hhu6zhu6rhu5pB4buo4buu4bq04buUQeG7rOG7quG7nOG7lE3hu7FB4buE4bqs4buYQeG7lE7hurzhu5RB4buUTk/hu4jhu65BPeG6tE9B4bus4buq4bua4buxQT3hu7bhurRB4busTuG6pOG7lE5B4busTuG6puG7lkHhu7BAQeG7gljhu5RNQeG7huG7oOG7lE1B4buUTU7EqEE94bu24bq0QeG7rE7hu65B4busTuG6vMav4buxQSVAQeG7kibhu7FB4buGTuG7nOG7lEHhu5Lhu5zhu4ZB4busTuG7oOG7lE1B4busT+G7lEHhu4RKQeG7hMOT4buGTkHhu4bhu65QT0Hhu4ZX4buUTUHhu5LhuqRB4bus4bqm4buWQU5PxKjhu65B4buo4buu4bqsQU1Pw5lB4buC4bqmKkHhu4ZO4bq44busQeG7kuG7suG7pOG7lE3hu7FBTuG7tOG7lE1B4buQTuG7pk/hu7FB4buCS0Hhu6xO4buuUuG7huG7sUHhu4JLQeG7lE7DmkHhu4RQT0E9w5pPQU7hu5zhu4ZB4buwT+G7lE7hu61Bb05G4buWQeG7hk5P4bq0QeG7sElB4buGWeG6tEHhu4bhu6BBTU/DguG7lkFv4buq4buM4buUTkFvTuG7jEHhuqXhuqxP4buxQWtOxqBB4bqlT8So4buuQeG7rOG7quG7suG7puG7lE1Bb+G7quG7ssOZ4buUTUFv4bqlN25B4busTuG7jEHhu6zhu6rhurjhu5RBZeG6tOG7lE1BN07DguG7lE5BdmXhurThu5RNQTdOw4Lhu5ROd+G7qUHigJzhurlO4bqkQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu4ThuqhB4buo4buuw4Lhu5RB4bus4buqT8So4busQeG7rOG7quG7luG7lE1B4bus4bu24buUTUHhu6xTQeG7hk7hu64qw4zhu5RB4buY4bug4buUQeG7kE5PQeG7sEBB4buCWOG7lE1B4buA4bqkT0FNT+G6rOG7lE1B4buET8So4buUQeG7rEDhu61BOOG7lkHhu4TGoOG7sUFNT8OC4buWQT1Pw4zhu5RBxq9O4bqsT0Hhu6zDkuG7mEFNT+G6rE9Bxq9Ow4LGr0Hhu4RKQeG7sEBB4buCWOG7lE1B4buGxqBBTk/EqOG7rkHhu6jhu67huqxB4buUTuG6uOG7rEHhu6zhu7ZB4buQTsOJ4buuQeG7sOG7luG6puG7lEFNT+G6rOG7lE3hu61B4bqlT8So4buUQeG7rOG7qsOM4buUQeG7mOG6puG7lE1BT+G7lOG7rEbhu6rhu5RG4busQeG7quG6uOG7rEHhu5ROT+G7iOG7rkHhu5RN4buuUeG7lEHhu6xO4bug4buUTUHhu6xP4buU4butQcOiT8OC4buWQT1Pw4zhu5RB4buQTk9B4bus4bqsT0E94buIQeG7hMagQeG7hk7hu45B4buS4bqkQeG7rOG6pE9B4buST8So4buuQeG7rE7hurThu5hB4buQTuG6rOG7luG7rUHhurlOT8So4buYQT1YQeG7hlnhurRBTU/DguG7lkE9T8OM4buUQcavTuG6rE9B4buAT8OM4buUQeG7sOG7luG6puG7lEHhu4ZO4buWQcavTldBTuG7pMavQT3Dmk9B4buEUE9B4bus4buy4buk4buUTUFO4buc4buGQeG7sE/hu5RO4buxQcavTuG6rE9B4buGxqBB4buw4bu4QeG7hk5C4busQeG7kuG7nOG7hkHhu4bDguG7hkE9T+G7gkbhu5bhu7FBTsOS4buUTkHhuqzhu5RO4buxQeG7sEBB4buCWOG7lE1B4buGxahB4buGTiPhu7FB4buY4bqk4buuQeG7hk4jQcavTldBTuG7pMav4but4but4but4oCd4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW9O4bu44buGQeG7rOG7ikHhu4ZO4buWQeG7rE7hurgq4buxQeG7sOG7lkE9w5pPQcavTuG7slXhu5RNQcavTsOCxq9B4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu6xOUOG7lE3hu7FBTk/EqOG7rkHhu6jhu67huqxBTU/DmUHhu4LhuqYqQeG7hk7hurjhu6xB4buS4buy4buk4buUTUFOVeG7lEHhu5BOT0Hhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4buA4bqkT0FNT+G6rOG7lE1B4buET8So4buUQeG7rEDhu7FB4buA4bqs4buWQeG7hOG6rOG7mEHhu5RST0Hhu4Lhu67hu5RNQeG7hlDhu6xB4buS4bueT0Hhu4ZZ4bq0QeG7gOG6pE9BTuG7nOG7huG7sUHhu4Dhuqzhu5ZB4buE4bqs4buYQeG7rMOT4buUTkHhu7Dhu7JBxq9O4bqm4buY4but4but4butQTnDiSpB4buE4buy4buk4buGQSVG4buYQeG7kuG6pEHhu5hS4busQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4busTk/hu4rhu6xB4busTuG7uOG7hkFNxqDGr0HGr07hurrhu5RBJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RNQeG7kE7hu5ZBTuG7nOG7hkHhu5JPxKjhu65B4buwUEHhu5RN4bqk4buUTkFNT8OC4buWQeG7gljhu4bhu61BbOG7ruG6tEHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQEHhu4RR4buUTUHhu6xOw5lPQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buQLEHhu5Thuqrhu5RNQeG7tOG7lE1B4buCWOG7lE1B4buG4bug4buUTUHhu5RNTsSoQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7rE/hu5RBPeG6pEHhu4ZO4buuKkrhu5RB4buEU09B4buwUEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7guG6pipBPeG6pEFO4buc4buG4butQTlQT0E9w5pPQeG7lE3huqThu5ROQU1Pw4Lhu5ZB4buCWOG7hkHhu6zhu47hu5ROQW9O4bq04buUTkHhu4ThuqhBPeG6pEHhu4ThurThu5RNQeG7hsagQeG7lE4j4buUTUHhu4BP4buK4buUQeG7hk7hu64qSuG7lEHhu5jhuqbhu5ROQeG7mMONQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buGTuG7ripK4buUQeG7hFNPQeG7sFDhu61B4bqlT8So4buUQeG7hOG6qEHhu4bGoEHDgMOBw4Hhu6VB4buGVUHhu7Dhu6ZBTU/DguG7lkHhu4JY4buGQeG7hsagQeG7mOG6puG7lE1BJE9MT0Hhu4bhu67hu5RNQeG7huG6uMavQeG7mE9L4buUQcavTsOTQeG7hk7hu5ZB4buGw4Lhu5RB4buAUuG7sUFNT8OC4buWQT1Pw4zhu5RBPeG6pEFO4buc4buGQeG7sE/hu5RO4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW/hu64qQeG7lE5Pw4zhu5Thu7FBPeG6uOG7lEHhu4Thu4hB4buEROG7rEHhu6rhurThu7FBPU/EqOG7hkHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZBTU/huqzhu5RNQeG7guG6pipB4bus4buq4buW4buUTUHhu5jhu6BPQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu7BQ4buxQeG7hFXhu5RB4buGQEHhu5RO4buyQeG7rE7hu7jhu4ZBTk/EqOG7lEHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQOG7sUHhu5BO4bug4buUTUHGr07huqxPQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTUHhu5ThuqThu5ZB4buGw53hu5RNQeG7rE7hu67hurzhu5RB4buS4bukT+G7rUHDqeG7rlDhu5RB4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu4DhuqRPQU1P4bqs4buUTUHhu4RPxKjhu5RB4busQEHhu4bhurrhu5RBxq9O4bqsT0Hhu4bGoEHhu4bDguG7hkHhu6zhu6rhurThu5RNQeG7rE5P4buK4busQeG7gOG7jEHhu4LhuqYqQU7hu5zhu4ZB4buUTuG7skHhu6xPQT1P4buxQeG7mMOCKkHhu4ZOT+G7iuG7ruG7reG7reG7rUHhu5vhurjhu5RB4buE4buIQeG7lOG6pCpB4buQTuG7oOG7lE1Bxq9O4bqsT0Hhu6zhu6rhu7LDmeG7lE1BTuG7nOG7hkHhu5ThuqThu5ZB4bumQeG7mE/hu4jhu5RB4buUVk9B4buGw53hu5RNQeG7hMOCxq9B4bu04buUTUHhu4Thu7Lhu6Thu4bhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7ueG7rEYl4busLeG6tOG7kk9N4buU4bupQeG7qk9NTuG7rOG7q+G7uXl44buw4bus4buq4buW4buUTXk24bqkT0E94bqkQeG6rOG7lE7hu6lB4bubT0Eu4buUeC/hu7Dhu6zhu6rhu5bhu5RNeXgvxq95


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]